Инструкция для SAMSUNG SC8571

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

RU-9

VACUUM CLEANER

èÂ‰ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡, ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡, ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚÂ
ËÌÒÚÛÍˆË˛.

ÑÎfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÚÓθÍÓ ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËË.

Samsung Electronics ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ô‡‚Ó ËÁÏÂÌflÚ¸ ÒÔˆËÙË͇ˆËË ·ÂÁ
Ô‰‚‡ËÚÂθÌӄӠۂ‰ÓÏÎÂÌËfl

á‡„ËÒÚËÛÈÚÂÒ¸ ‚ ÍÎ۷ Samsung Ì‡ Ò‡ÈÚ www.samsung.com/global/register

àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË

RU

ßÌÒÚÛ͈¥fl Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª

UK

LV

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA
LIETOšANAS INSTRUKCIJA

LT

KASUTUSJUHEND

ET

DJ68-00330E(neop)-RU1  9/8/05 5:51 PM  Page 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 61
  DJ68-00330E(neop)-RU1 9/8/05 5:51 PM RU UK ET LT LV Page 2 àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ßÌÒÚÛ͈¥fl Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª KASUTUSJUHEND NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA LIETOšANAS INSTRUKCIJA VACUUM CLEANER ❈ èÂ‰ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡, ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡, ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ËÌÒÚÛÍˆË˛. ❈ ÑÎfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÚÓθÍÓ ‚
 • Страница 2 из 61
  DJ68-00330E(neop)-RU1 9/8/05 5:51 PM Page 1
 • Страница 3 из 61
  DJ68-00330E(neop)-RU1 9/8/05 5:51 PM Page 3 åÖêõ ÅÖáéèÄëçéëíà 1. ÇÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ËÌÒÚÛÍˆË˛. èÂ‰ ‚Íβ˜ÂÌËÂÏ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡, ۷‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Ì‡ÔflÊÂÌË ËÒÚÓ˜ÌË͇ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ÔflÊÂÌ˲, Û͇Á‡ÌÌÓÏÛ Ì‡ Ô‡ÒÔÓÚÌÓÈ Ú‡·Î˘Í ̇ ‰Ì Ô˚ÎÂÒÓÒ‡. 2. ÇçàåÄçàÖ: ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ‰Îfl
 • Страница 4 из 61
  DJ68-00330E(neop)-RU1 9/8/05 5:51 PM Page 4 1 ëÅéêäÄ èõãÖëéëÄ éèñàü w éèñàü ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÏÓ„ÛÚ ÓÚ΢‡Ú¸Òfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË. ÇçàåÄçàÖ : çÖ àëèéãúáìâíÖ êìóäì äéçíÖâçÖêÄ Ñãü ëÅéêÄ èõãà èêà èÖêÖåÖôÖçàà ÅõíéÇéÉé èêàÅéêÄ èË ı‡ÌÂÌËË Á‡ÍÂÔËÚ ̇҇‰ÍÛ ‰Îfl ÔÓ·. RU-2
 • Страница 5 из 61
  DJ68-00330E(neop)-RU1 9/8/05 5:51 PM Page 5 2 ùäëèãìÄíÄñàü èõãÖëéëÄ 2-1 òçìê ùãÖäíêéèàíÄçàü èêàåÖóÄçàÖ éÚÒÓ‰ËÌflfl ‚ËÎÍÛ ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ¯ÌÛ‡ ÓÚ ÓÁÂÚÍË, ‰ÂÊËÚÂÒ¸ Á‡ ‚ËÎÍÛ, ‡ Ì Á‡ ¯ÌÛ. èÂ‰ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ¯ÌÛ ‚˚ÚflÌÛÚ 2-2 ÇäãûóÖçàÖ-ÇõäãûóÖçàÖ èàíÄçàü (àçîêÄäêÄëçõâ èìãúí Ñì) - òãÄçÉ
 • Страница 6 из 61
  DJ68-00330E(neop)-RU1 9/8/05 5:51 PM Page 6 w 2-3 àëèéãúáéÇÄçàÖ à ìïéÑ áÄ ÑéèéãçàíÖãúçõåà çÄëÄÑäÄåà ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÏÓ„ÛÚ ÓÚ΢‡Ú¸Òfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË. íêìÅÄ ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Ú·ÛÂÏÛ˛ ‰ÎËÌÛ ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÓÈ ÚÛ·˚, ÔÂÂÏ¢‡fl ÍÌÓÔÍÛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰ÎËÌ˚ ÚÛ·˚, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÛ˛ ‚ ˆÂÌÚ ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÓÈ ÚÛ·˚.
 • Страница 7 из 61
  DJ68-00330E(neop)-RU1 9/8/05 5:51 PM Page 7 òËÓ͇fl ˘ÂÚ͇ (éèñàü) ÑÎfl ˜ËÒÚÍË ·Óθ¯Ëı ÔÎÓ˘‡‰ÂÈ èÓÎÌÓÒÚ¸˛ Û‰‡ÎËÚ ÏÛÒÓ, ÂÒÎË ‚ÔÛÒÍÌÓ ÓÚ‚ÂÒÚË Á‡ÒÓÂÌÓ. íÛ·Ó ˘ÂÚ͇ (éèñàü) ó‡ÒÚ‡fl Û·Ó͇ ‚ÓÒ‡ ËÎË ¯ÂÒÚË ÊË‚ÓÚÌ˚ı ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÒÌËÊÂÌ˲ ÒÍÓÓÒÚË ‚‡˘ÂÌËfl ˘ÂÚÍË Á‡ Ò˜ÂÚ Ì‡Ï‡Ú˚‚‡ÌËfl Ù‡„ÏÂÌÚÓ‚
 • Страница 8 из 61
  DJ68-00330E(neop)-RU1 9/8/05 5:51 PM Page 8 3 ìÑÄãÖçàÖ èõãà àá èõãÖëÅéêçàäÄ 1 2 \ÖÒÎË ÛÓ‚Â̸ Ô˚ÎË ‚ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ ÓÚÏÂÚÍË [DUST FULL] (è˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ Á‡ÔÓÎÌÂÌ), ËÎË ÂÒÎË ‚Ó ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚ ËÁ‰ÂÎËfl Á‡„Ó‡ÂÚÒfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ Ë̉Ë͇ÚÓ, ‚‡Ï ÒΉÛÂÚ ÔÓËÁ‚ÂÒÚË ˜ËÒÚÍÛ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇. 4 쉇ÎËÚ Ô˚θ
 • Страница 9 из 61
  DJ68-00330E(neop)-RU1 9/8/05 5:51 PM Page 9 4 ìÑÄãÖçàÖ èõãà àá èõãÖÇéÉé ÅãéäÄ 4-1. äéÉÑÄ çÖéÅïéÑàåé èêéàáÇéÑàíú óàëíäì èõãÖÇéÉé ÅãéäÄ - åÂ˚ ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ ‚ÌÛÚÂÌÌËÏË ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË Ô˚ÎÂ‚Ó„Ó ·ÎÓ͇ ÔËÌËχ˛ÚÒfl ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÒÎÛ˜‡flı (‰‡Ê ÔË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË Á‡ÒÓÂÌËfl): Suction is significantly weakened during
 • Страница 10 из 61
  DJ68-00330E(neop)-RU1 9/8/05 5:51 PM Page 10 4-2 óàëíäÄ èõãÖÇéÉé ÅãéäÄ 1 3 2 ëÌËÏËÚ ÙËÍÒËÛ˛˘Û˛ ‡ÏÛ Ò Í˚¯ÍË Ô˚ÎÂ‚Ó„Ó ·ÎÓ͇. àÁ‚ÎÂÍËÚ Ô˚΂ÓÈ ·ÎÓÍ. 4 àÁ‚ÎÂÍËÚ „Û·˜‡Ú˚È ˝ÎÂÏÂÌÚ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó ÙËθÚ‡ ËÁ Ô˚ÎÂ‚Ó„Ó ·ÎÓ͇. 5 èÓÏÓÈÚ ‚ ‚Ӊ „Û·˜‡Ú˚È ˝ÎÂÏÂÌÚ Ë ÍÓÔÛÒ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó ÙËθÚ‡ Ô˚ÎÂ‚Ó„Ó ·ÎÓ͇. 7
 • Страница 11 из 61
  DJ68-00330E(neop)-RU1 9/8/05 5:51 PM Page 11 5 óàëíäÄ áÄôàíçéÉé îàãúíêÄ ÑÇàÉÄíÖãü àÁ‚ÎÂÍËÚ Á‡˘ËÚÌ˚È ÙËθÚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ËÁ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡, Û‰‡ÎËÚ ËÁ ÌÂ„Ó Ô˚θ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ Â„Ó Ó·‡ÚÌÓ ‚ Ô˚ÎÂÒÓÒ. àÁ‚ÎÂÍËÚ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ Ë Ô˚΂ÓÈ ·ÎÓÍ. 6 óàëíäÄ ÇõíüÜçéÉé îàãúíêÄ CLICK èÓ‰ÌËÏËÚ Û˜ÍÛ óÚÓ·˚ ‚˚ÌÛÚ¸ ‚˚ÔÛÒÍÌÓÈ
 • Страница 12 из 61
  DJ68-00330E(neop)-RU1 9/8/05 5:51 PM Page 12 7 áÄåÖçÄ ùãÖåÖçíÄ èàíÄçàü (éèñàü) íàè ùãÖåÖçíÄ èàíÄçàü: íËÔ ÄÄ èêàåÖóÄçàÖ 1. ÖÒÎË Ô˚ÎÂÒÓÒ Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ, ÔÓËÁ‚‰ËÚ Á‡ÏÂÌÛ ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ÔËÚ‡ÌËfl. ÖÒÎË ÔÓ·ÎÂχ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ Ì ·˚· ÛÒÚ‡ÌÂ̇, ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡, Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò ÓÙˈˇθÌ˚Ï ‰ËÎÂÓÏ Ì‡¯ÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË. 2.
 • Страница 13 из 61
  DJ68-00330E(neop)-UK2 9/8/05 5:46 PM Page 1
 • Страница 14 из 61
  DJ68-00330E(neop)-UK2 9/8/05 5:46 PM Page 2 ßÌÒÚÛ͈¥fl Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª èàãéëéë ❈ èÂ‰ ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥π˛ ‰‡ÌÓ„Ó ÔË·‰Û, ·Û‰¸-·Ò͇, Û‚‡ÊÌÓ ÓÁ̇ÈÓÏÚÂÒ¸ Á ¥ÌÒÚÛ͈¥flÏË. ❈ ÑÎfl ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÎË¯Â Û ÔËÏ¥˘ÂÌÌ¥. á‡ÂπÒÚÛÈÚ ‚‡¯ ÔÓ‰ÛÍÚ Ì‡ Ò‡ÈÚ¥ www.samsung.com RU-9
 • Страница 15 из 61
  DJ68-00330E(neop)-UK2 9/8/05 5:46 PM Page 3 ÇÄÜãàÇß áÄïé Ñà ÅÖáèÖäà 1. 삇ÊÌÓ ÓÁ̇ÈÓÏÚÂÒ¸ Á Ûҥχ ¥ÌÒÚÛ͈¥flÏË. èÂ‰ ‚Íβ˜ÂÌÌflÏ ÔÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒ¸ Û ÚÓÏÛ, ˘Ó ̇ÔÛ„‡ Û ÏÂÂÊ¥ ÊË‚ÎÂÌÌfl ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π Á‡Á̇˜ÂÌ¥È Û Ú‡·Î˘ˆ¥ Á Ô‡ÒÔÓÚÌËÏË ‰‡ÌËÏË, ÓÁÚ‡¯Ó‚‡Ì¥È Û ÌËÊÌ¥È ˜‡ÒÚËÌ¥ ÔËÎÓÒÓÒ‡. 2. èéèÖêÖÑÜÖççü: çÂ
 • Страница 16 из 61
  DJ68-00330E(neop)-UK2 9/8/05 5:46 PM Page 4 1 áÅàêÄççü èàãéëéëì éèñßü w éèñßü ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÏÓÊÛÚ¸ ‚¥‰¥ÁÌflÚËÒ¸ ‚ Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰ ÏÓ‰ÂÎ¥. ìÇÄÉÄ : ÅÛ‰¸ ·Ò͇, Ì ÚËχÈÚÂÒfl Á‡ Û˜ÍÛ ·ÛÌÍÂ‡ ‰Îfl ‚ÎÓ‚ÎÂÌÓ„Ó ÔËÎÛ Ô¥‰ ˜‡Ò ÔÂÂÌÂÒÂÌÌfl χ¯ËÌË UK-2 ÑÎfl Á·Â¥„‡ÌÌfl, Á‡Ù¥ÍÒÛÈÚ ˜‡ÒÚËÌÛ ‰Îfl ÔË·Ë‡ÌÌfl ̇
 • Страница 17 из 61
  DJ68-00330E(neop)-UK2 9/8/05 5:46 PM Page 5 2 ÖäëèãìÄíÄñßü èàãéëéëì 2-1 åÖêÖÜçàâ ò çìê ÜàÇãÖççü èêàåßíäÄ èË ‚ËÈχÌÌ¥ ‚ËÎÍË Á ÓÁÂÚÍË ÏÂÂÊÌ¥ ÊË‚ÎÂÌÌfl, ‚ËÈχÈÚ ‚ËÎÍÛ, ÚËχ˛˜ËÒ¸ Á‡ Ò‡ÏÛ ‚ËÎÍÛ, ‡ Ì Úfl„ÌÛ˜Ë Á‡ ¯ÌÛ. ÅÛ‰¸ ·Ò͇, ÔÂ‰ ÔÓ˜‡ÚÍÓÏ ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª ÔÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó ͇·Âθ ÓÁÏÓÚ‡ÌÓ
 • Страница 18 из 61
  DJ68-00330E(neop)-UK2 9/8/05 5:46 PM Page 6 w 2-3 ÇàäéêàëíÄççü ß ÑéÉãüÑ áÄ ÄäëÖëìÄêÄåà ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÏÓÊÛÚ¸ ‚¥‰¥ÁÌflÚËÒ¸ ‚ Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰ ÏÓ‰ÂÎ¥. íêìÅÄ Ç¥‰„ÛβÈÚ ‰Ó‚ÊËÌÛ ÚÂÎÂÒÍÓÔ¥˜ÌÓª ÚÛ·Ë, ÔÂÂÏ¥˘‡˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ „ÛÎflÚÓ‡ ‰Ó‚ÊËÌË, ÓÁÚ‡¯Ó‚‡ÌÛ ÔÓ ˆÂÌÚÛ ÚÂÎÂÒÍÓÔ¥˜ÌÓª ÚÛ·Ë, ‚ÔÂ‰ ¥ ̇Á‡‰.
 • Страница 19 из 61
  DJ68-00330E(neop)-UK2 9/8/05 5:46 PM Page 7 éèñßü ÇÂÎËÍËÈ Ó·Òfl„ ÓıÓÔÎÂÌÌfl ÔÓ‚ÂıÌ¥ Ô¥‰ ˜‡Ò ˜Ë˘ÂÌÌfl üÍ˘Ó ‚ÔÛÒÍ Á‡·ËÚËÈ, ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ ‚ˉ‡Î¥Ú¸ Á Ì¸Ó„Ó Á‡Î˯ÍË ÒÏ¥ÚÚfl. éèñßü ó‡ÒÚ ÔË·Ë‡ÌÌfl ¯ÂÒÚ¥ ‰Óχ¯Ì¥ı Ú‚‡ËÌ ÏÓÊ ÔËÁ‚ÂÒÚË ‰Ó ÁÏÂ̯ÂÌÌfl ¯‚ˉÍÓÒÚ¥ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ˜ÂÂÁ ÒÔÎÛÚÛ‚‡ÌÌfl ¯ÂÒÚ¥ ̇‚ÍÓÎÓ ·‡‡·‡ÌÛ. ì
 • Страница 20 из 61
  DJ68-00330E(neop)-UK2 9/8/05 5:46 PM Page 8 3 é˜Ë˘ÂÌÌfl äéçíÖâçÖêì èàãéáÅàêÄóÄ 1 2 üÍ˘Ó Û ÍÓÌÚÂÈÌÂ¥ ÔËÎÓÁ·Ë‡˜‡ ̇ÍÓÔ˘˂Òfl ÔËÎ ‰Ó ¥‚Ìfl [DUST FULL (äÓÌÚÂÈÌÂ ÔÓ‚ÌËÈ)] ‡·Ó Ô¥‰ ˜‡Ò Ó·ÓÚË Á‡„Ó¥Î‡Ò¸ ¥Ì‰Ë͇ÚÓ̇ ·ÏÔ‡, ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ Ó˜ËÒÚËÚË ÍÓÌÚÂÈÌÂ ÔËÎÓÁ·Ë‡˜‡. 4 3 ÇËÈÏ¥Ú¸ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ÔËÎÓÁ·Ë‡˜‡,
 • Страница 21 из 61
  DJ68-00330E(neop)-UK2 9/8/05 5:46 PM Page 9 4 óàôÖççü äéêèìëçéÉé îßãúíêì Ñãü èàãì 4-1. äéãà çÖéÅïßÑçé ÇàäéçìÇÄíà óàôÖççü äéêèìëçéÉé îßãúíêì Ñãü èàãì - ì ̇ÒÚÛÔÌËı ‚ËÔ‡‰Í‡ı, ̇‚¥Ú¸ flÍ˘Ó ‚¥‰ÒÛÚÌ¥ Á‡Î˯ÍË ÒÏ¥ÚÚfl, ‚ËÍÓ̇ÈÚ ӷÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥ı ˜‡ÒÚËÌ ÍÓÔÛÒÌÓ„Ó Ù¥Î¸ÚÛ ‰Îfl ÔËÎÛ. Suction is
 • Страница 22 из 61
  DJ68-00330E(neop)-UK2 9/8/05 5:46 PM Page 10 4-2 óàôÖççü äéêèìëçéÉé îßãúíêì Ñãü èàãì 1 3 2 ÇËÈÏ¥Ú¸ ÍÓÔÛÒÌËÈ Ù¥Î¸Ú ‰Îfl ÔËÎÛ 4 ḁ́ϥڸ Í˯ÍÛ ÍÓÔÛÒÌÓ„Ó Ù¥Î¸ÚÛ ‰Îfl ÔËÎÛ. ÇËÈÏ¥Ú¸ „Û·ÍÛ Á ÍÓÔÛÒÌÓ„Ó Ù¥Î¸ÚÛ ‰Îfl ÔËÎÛ. 5 èÓÏËÈÚ „Û·ÍÛ ¥ ٥θÚ ÍÓÔÛÒÌÓ„Ó Ù¥Î¸ÚÛ ‰Îfl ÔËÎÛ Û ‚Ó‰¥. 7 6 чÈÚ „Û·ˆ¥ ¥
 • Страница 23 из 61
  DJ68-00330E(neop)-UK2 9/8/05 5:46 PM Page 11 5 óàôÖççü áÄïàëçéÉé îßãúíêì ÑÇàÉìçÄ ÇËÈÏ¥Ú¸ Á‡ıËÒÌËÈ Ù¥Î¸Ú ‰‚Ë„Û̇ Á ÔËÎÓÒÓÒÛ, ‚ËÚÛÒ¥Ú¸ Á Ì¸Ó„Ó ÔËÎ ¥ ÁÌÓ‚Û ‚ÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ ÈÓ„Ó Ì‡ Ï¥ÒˆÂ. ÇËÈÏ¥Ú¸ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îfl ÔËÎÛ ¥ ÍÓÔÛÒÌËÈ Ù¥Î¸Ú. 6 óàôÖççü ÇàèìëäçéÉé îßãúíêì CLICK íËχÈÚ Û˜ÍÓ˛ ‚„ÓÛ Ç¥Á¸Ï¥Ú¸Òfl Á‡
 • Страница 24 из 61
  DJ68-00330E(neop)-UK2 9/8/05 5:46 PM Page 12 7 áÄåßçÄ ÅÄíÄêÖ∫ (éèñßü) íàè ÅÄíÄêÖ∫ : íËÔ AA èêàåßíäÄ 1. üÍ˘Ó ÔËÎÓÒÓÒ Ì‡ Ô‡ˆ˛π, Á‡Ï¥Ì¥Ú¸ ·‡Ú‡ª. üÍ˘Ó ÔÓ·ÎÂÏÛ Ì ‚Ë¥¯ÂÌÓ, Á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl ‰Ó ̇¯Ó„Ó ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÓ„Ó ‰ËÎÂ‡. 2. ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ 2 ·‡Ú‡ª ÚËÔÛ ÄÄ. èéèÖêÖÑÜÖççü 1. ç¥ÍÓÎË Ì ̇χ„‡ÈÚÂÒ¸
 • Страница 25 из 61
  DJ68-00330E(neop)-ET3 9/9/05 8:22 PM Page 1
 • Страница 26 из 61
  DJ68-00330E(neop)-ET3 9/9/05 8:22 PM Page 2 Kasutusjuhend TOLMUIMEJA ❈ Enne ❈ Selle seadme kasutamist tutvuge hoolikalt kasutusjuhendiga. tolmuimeja kasutamine on ettenähtud ainult ruumides
 • Страница 27 из 61
  DJ68-00330E(neop)-ET3 9/9/05 8:22 PM Page 3 TÄHTSAD TURVALISUSEMEETMED 1. Enne seadme kasutamist lugege läbi kasutusjuhend. Enne tolmuimeja kasutamise algust veenduge, et tolmuimeja võimsuse andmed vastavad olemasoleva vooluvõrgu võimsuse andmetele. 2. TÄHELEPANU : Ei tohi tolmuimejat panna vette
 • Страница 28 из 61
  DJ68-00330E(neop)-ET3 9/9/05 8:22 PM Page 4 1 TOLMUIMEJA KOKKUPANEK VALIK w VALIK Erilisused on vastavalt mudelile. HOIATUS : Palun ärge kasutage tolmukasti käepidet masina transportimisel ET-2 Põranda otsaku säilitamiseks.
 • Страница 29 из 61
  DJ68-00330E(neop)-ET3 9/9/05 8:22 PM Page 5 2 TOLMUIMEJA KASUTAMINE ELEKTRIJUHE 2-1. MÄRGE Elektrijuhtme eemaldamisel pistikupesast, ärge tõmmake juhet, vaid võtke kinni pistikust. Enne kasutamist veenduge, et toitejuhe on täispikkuses välja tõmmatud. 2-2. VÕIMSUSE KONTROLL(INFRAPUNANE KONTROLL) 1.
 • Страница 30 из 61
  DJ68-00330E(neop)-ET3 9/9/05 8:22 PM Page 6 w 2-3. LISAVARUSTUSE KASUTAMINE JA SÄILITAMINE Erilisused on vastavalt mudelile. TORU Reguleerige teleskooptoru pikkus, pikkuse kontroll nupuga mis asub toru keskuses nihutades ette ja taha. Eraldage teleskooptoru, ja paigutage ja tehke lühemalt.
 • Страница 31 из 61
  DJ68-00330E(neop)-ET3 9/9/05 8:22 PM Page 7 VALIK Suurel pinnal imeb tolmu sisse koheselt. Eemaldage ummistus kui väljalase on ummistatud. VALIK Tihe juuste ja loomade karvade koristamine tolmuimejaga takistab trummli pöörlemist, kuna juukse karvad keeravad ümber trummli. Sel juhul, puhastage
 • Страница 32 из 61
  DJ68-00330E(neop)-ET3 9/9/05 8:22 PM Page 8 3 TOLMUKASTI TÜHJENDAMINE 1 2 Kui tolm on kogunud lubatud piirini [TOLM TÄIS ], või indikaatori lamp hakkab põlema töökäigus, siis tühjendage tolmukast. 4 Tühjendage tolmukast. 3 Vätke tolmikast välja vajutades nupule. 5 6 Sulgege tolmukasti kaas. - Pange
 • Страница 33 из 61
  DJ68-00330E(neop)-ET3 9/9/05 8:22 PM Page 9 4 TOLMUKOGUJA PUHASTAMINE 4-1.MILLAL PUHASTADA TOLMUKOGUJAT - Jargmistes olukordades, isegi kui ei ole ummistust, hoolitsege Tolmukoguja sisemiste osade eest. Suction is significantly weakened during cleaning. Shaking sound of inlet stuck to the floor
 • Страница 34 из 61
  DJ68-00330E(neop)-ET3 9/9/05 8:22 PM Page 10 4-2 TOLMUKOGUJA PUHASTAMINE 1 Emaldage tolmukoguja Eemaldage tolmukoguja kaanel paiknev raam. 4 5 Peske tolmukoguja käsn ja filter. 7 Enne tolmukoguja paigutamist, ühendage tolmukoguja kaane raam avaga. 3 2 Võtke käsn tolmukogujast välja. 6 Jätke kuivama
 • Страница 35 из 61
  DJ68-00330E(neop)-ET3 9/9/05 8:22 PM Page 11 5 MOOTORI KAITSEFILTRI PUHASTAMINE Eemaldage mootori kaitsefiltri tolmuimejast, kloppige filter tolmust puhtaks. Eemaldage tolmusahtel ja tomukoguja. 6 VÄLJALASKEAVA FILTRI CLICK Tõstke käepide. Tõmmake väljalaskefiltri käepide üles. Eemaldage
 • Страница 36 из 61
  DJ68-00330E(neop)-ET3 9/9/05 8:22 PM Page 12 7 AKU VAHETAMINE (VALIKULINE) AKU TÜÜP: AA SUURUS MÄRGE 1. Kui tolmuimeja ei tööta, vahetage akut. Kui probleem on jäänud, võtke ühendust meie kontaktisikuga. 2. Kasutage 2 akut AA suurusega. ETTEVAATUS 1. Kunagi ärge võtke aku lahti ja ärge ümberlaadige
 • Страница 37 из 61
  DJ68-00330E(neop)-LT4 9/9/05 8:41 PM Page 1
 • Страница 38 из 61
  DJ68-00330E(neop)-LT4 9/9/05 8:41 PM Page 2 Naudojimosi instrukcija DULKIÐ SIURBLYS ❈ Prieš pradòdami darbà su šiuo ∞renginiu, ∞dòmiai perskaitykite naudojimo nurodymus. ❈ Siurblys yra skirtas darbui tik patalpð viduje.
 • Страница 39 из 61
  DJ68-00330E(neop)-LT4 9/9/05 8:41 PM Page 3 SVARBÌS SAUGOS REIKALAVIMAI 1. Ødòmiai perskaitykite visus nurodymus. Prieš ∞jungdami ∞sitikinkite, kad jsð elektros srovòs duomenys atitinka reikalaujamà dyd∞, nurodytà lentelòje ant dulkið siurblio dugno. 2. ØSPñJIMAS: Nenaudokite dulkið siurblio,
 • Страница 40 из 61
  DJ68-00330E(neop)-LT4 9/9/05 8:41 PM Page 4 1 DULKIÐ SIURBLIO DALIÐ SURINKIMAS PASIRINKIMAS w PASIRINKIMAS Skirtingð modelið dalys gali skirtis. DñMESIO : Ørenginio transportavimo metu nerekomenduojama laikyti j∞ už dulkið surinkimo konteinerio rankenos. LT-2 Laikymui, atremkite ∞rengin∞ ∞ grindð
 • Страница 41 из 61
  DJ68-00330E(neop)-LT4 9/9/05 8:41 PM Page 5 2 NAUDOJIMASIS SIURBLIU ELEKTROS LAIDAS 2-1 PASTABA Ištraukdami kištukà iš lizdo, laikykite už kištuko, o ne už laido. Prieš naudodamiesi dulkið siurbliu, ∞sitikinkite, kad laidas yra ištrauktas iki galo. 2-2 STIPRUMO REGULIAVIMAS (INFRARAUDONÐJÐ
 • Страница 42 из 61
  DJ68-00330E(neop)-LT4 9/9/05 8:41 PM Page 6 w 2-3 KAIP NAUDOTI IR PRIŽIÌRñTI PRIEDUS Skirtingð modelið dalys gali skirtis. VAMZDIS Nustatykite sustumiamo vamzdžio ilg∞ Atskirkite sustumiamà vamzd∞ ir paslinkdami ∞ priek∞ arba atgal ilgio reguliavimo atitinkamai sumažinkite. Pašalinkite mygtukà,
 • Страница 43 из 61
  DJ68-00330E(neop)-LT4 9/9/05 8:41 PM Page 7 PASIRINKIMAS Akimirksniu susiurbkite dulkes, esanãias dideliame plote. Jeigu antgalis užsikimšo, pilnai pašalinkite šiukšles. PASIRINKIMAS Dažni plaukð arba gyvno kailio siurbimai gali bti sukimosi sustojimo priežastimi, kai plaukai apsiveja aplink
 • Страница 44 из 61
  DJ68-00330E(neop)-LT4 9/9/05 8:41 PM Page 8 3 ŠIUKŠLIÐ DñŽñS IŠTUŠTINIMAS 1 2 Jeigu šiukšlòs yra prisipildžiusios iki PRISIPILDñ DULKIÐ [DUST FULL] linijos, esanãios šiukšlið dòžòje arba jeigu veikimo metu dega “indikatoriaus lemputò”, ištuštinkite šiukšlið dòž∏. 4 3 Šiukšlið dòž∏ išimkite paspaud∏
 • Страница 45 из 61
  DJ68-00330E(neop)-LT4 9/9/05 8:41 PM Page 9 4 ŠIUKŠLIÐ MAIŠELIO VALYMAS 4-1.KADA REIKIA VALYTI ŠIUKŠLIÐ MAIŠELØ - Žemiau išvardintose situacijose, netgi nòra užsikimšimð, išvalykite šiukšlið maišelio vidð. VALDYMO KONTROLñ Pasukite siurbimo galià iki ‘MAX’ RANKINIS REGULIAVIMAS Jeigu filtro
 • Страница 46 из 61
  DJ68-00330E(neop)-LT4 9/9/05 8:41 PM Page 10 4-2 DULKIÐ MAIŠELIO VALYMAS 1 3 2 Išimkite dulkið maišel∞. Pašalinkite fiksuotus ròmelius nuo maišelio dulkòms dangtelio. 4 5 Kempynòl∏ ir filtrà praplaukite su vandeniu. 7 Išimkite kempynòl∏ iš maišelio dulkòms. 6 Tegu kempynòlò ir maišelis dulkòms
 • Страница 47 из 61
  DJ68-00330E(neop)-LT4 9/9/05 8:41 PM Page 11 5 VARIKLIO APSAUGINIO FILTRO VALYMAS Išimkte abu: maišel∞ dulkòms ir dòž∏. Išimkite variklio apsaugin∞ filtrà iš dulkið siurblio, Išdulkinkite ir ∞dòkite j∞ atgal. 6 IŠEINAMOSIOS ANGOS VALYMAS CLICK Pakelkite rankenòl∏. Ištraukite oro išleidimo filtrà
 • Страница 48 из 61
  DJ68-00330E(neop)-LT4 9/9/05 8:41 PM Page 12 7 BATERIJOS PAKEITIMAS (PASIRENKAMASIS) BATERIJOS TIPAS : AA Dydis PASTABA 1. Kai neveikia dulkið siurblys, pakeiskite baterijas. Jeigu problema neišnyks, prašome susisiekite su atitinkamais tiekòjais. 2. Naudokite dvi AA dydžio baterijas. PERSPñJIMAS 1.
 • Страница 49 из 61
  DJ68-00330E(neop)-LV5 9/9/05 7:51 PM Page 1 DJ68-00330E REV(0.0)
 • Страница 50 из 61
  DJ68-00330E(neop)-LV5 9/9/05 7:51 PM Page 2 Lietošanas instrukcija PUTEKπU SÌCîJS ❈ ❈ Pirms lietošanas, ldzu, uzman¥gi izlasiet šo instrukciju. Lietošanai tikai iekštelpÇs.
 • Страница 51 из 61
  DJ68-00330E(neop)-LV5 9/9/05 7:51 PM Page 3 IMAIZSARDZ±BAS PASÅKUMI 1. Uzman¥gi izlasiet visas instrukcijas. Pirms ieslïdziet putek∫u scïju, pÇrliecinieties, ka jsu elektr¥bas jauda atbilst tai jaudai, kas norÇd¥ta uz putek∫u scïja. 2. BR±DINÅJUMS: Nelietojiet putek∫u scïju uz mitras gr¥das vai
 • Страница 52 из 61
  DJ68-00330E(neop)-LV5 9/9/05 7:51 PM Page 4 1 PUTEKπU SÌCîJA MONTÅŽA IZVîLE w IZVîLE Deta∫as var atšÞirties, atkar¥bÇ no mode∫a. Br¥dinÇjums : ldzu nelietot atkritumu tvertni pÇrvadÇjot maš¥nÇ. Lai uzglabÇtu, novietojiet gr¥das uzgali putek∫u scïja priekšgalÇ. LV-2
 • Страница 53 из 61
  DJ68-00330E(neop)-LV5 9/9/05 7:51 PM Page 5 2 PUTEKπU SÌCîJA LIETOŠANAS KÅRT±BA ELEKTR±BAS VADS 2-1 PIEZ±ME Lai nebojÇtu ier¥ci, satveriet kontaktdakšu, nevis vadu, kad atvienojiet to no kontaktligzdas. Ldzu, pÇrliecinieties, ka pirms lietošanas kabelis ir piln¥bÇ izstiepts. 2-2 JAUDAS REGULîŠANA
 • Страница 54 из 61
  DJ68-00330E(neop)-LV5 9/9/05 7:51 PM Page 6 w 2–3 KÅ LIETOT UN APKOPT PAPILDIER±CES Deta∫as var atšÞirties, atkar¥bÇ no mode∫a. CAURULE Lai pielÇgotu teleskopiskÇs caurules garumu, b¥diet garuma kontroles pogu teleskopiskÇs caurules centrÇ uz priekšu un atpaka∫. Iz¿emiet teleskopisko cauruli,
 • Страница 55 из 61
  DJ68-00330E(neop)-LV5 9/9/05 7:51 PM Page 7 IZVîLE Sc putek∫us lielÇkÇ plat¥bÇ. Ja ieskšanas atvere ir nobloÞïta, atbr¥vojiet to no net¥rumiem. IZVîLE Biežas matu un mÇjdz¥vnieku spalvas skšanas rezultÇtÇ tie var apt¥ties ap savÇcïju un var samazinÇties savÇcïja rotÇcija. ŠajÇ gad¥jumÇ rp¥gi
 • Страница 56 из 61
  DJ68-00330E(neop)-LV5 9/9/05 7:51 PM Page 8 3 PUTEKπU TVERTNES T±R±ŠANA 1 2 Ja putek∫u tvertne ir pilna l¥dz norÇd¥tajai l¥nijai [DUST FULL], vai t¥rot iedegÇs “indikatora signÇls”, izt¥riet putek∫u tvertni. 4 Izmetiet putek∫us atkritumu spain¥. 3 Nospiediet pogu un iz¿emiet putek∫u tvertni. 5 6
 • Страница 57 из 61
  DJ68-00330E(neop)-LV5 9/9/05 7:51 PM Page 9 4 PUTEKπU SAVÅCîJA T±R±ŠANA 4-1.KAD JÅT±RA PUTEKπU SAVÅCîJS - Sekojošos gad¥jumos ir jÇpievïrš uzman¥ba putek∫u savÇcïjam. Frekvences un akt¥vas jaudas regulïšana Pagrieziet putek∫u scïja jaudu uz MAX’. ROKTURA VAD±BA Ja ieskšanas atverei atrodoties 10
 • Страница 58 из 61
  DJ68-00330E(neop)-LV5 9/9/05 7:51 PM Page 10 4-2 PUTEKπU SAVÅCîJA T±R±ŠANA 1 3 2 Iz¿emiet putek∫u tvertni. No¿emiet putek∫u savÇcïja vÇka fiksïto rÇmi. 4 No putek∫u savÇcïja iz¿emiet skli. 5 IzmazgÇjiet putek∫u savÇcïja skli un filtru ar deni. 7 6 πaujiet sklim un putek∫u savÇcïja tvertnei žt
 • Страница 59 из 61
  DJ68-00330E(neop)-LV5 9/9/05 7:51 PM Page 11 5 MOTORA AIZSARDZ±BAS FILTRA T±R±ŠANA Iz¿emiet putek∫u tvertni un putek∫u savÇcïju. Iz¿emiet motora aizsardz¥bas filtru, nokratiet putek∫us un ielieciet to atpaka∫. 6 IZEJAS FILTRA T±R±ŠANA CLICK Paceliet rokturi. Lai atvienotu filtry, turiet rokturi un
 • Страница 60 из 61
  DJ68-00330E(neop)-LV5 9/9/05 7:51 PM Page 12 7 BATERIJU NOMAIøA (IZVîLE) BATERIJU TIPS: AA Izmïrs PIEZ±ME 1. Ja putek∫u scïjs nestrÇdÇ, nomainiet baterijas. Ja problïma joprojÇm pastÇv, sazinieties ar autorizïtu d¥leri. 2. Lietojiet 2 AA izmïra baterijas. BR±DINÅJUMS: 1. Baterijas neizjaukt un
 • Страница 61 из 61