Инструкция для SAMSUNG SCC-C4207P

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

E

CODE : AB68-00545A(00)
Printed in China

✽ Be sure to read the "Safety Precautions" in this manual

to ensure correct use and operation of this product.

320X POWER ZOOM WDR CAMERA

SCC-C4207(P)/C4307(P)

RU

PL

Owner’s Instructions
êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl
Instrukcja obs∏ugi

 

00544A_C4207(P)-E+R+P 

 

6/5/06 

10:29 

AM 

 

˘`

a

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 56
  00544A_C4207(P)-E+R+P 6/5/0610:29AM ˘` a 320X POWER ZOOM WDR CAMERA SCC-C4207(P)/C4307(P) Owner’s Instructions êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl Instrukcja obs∏ugi CODE : AB68-00545A(00) Printed in China ✽ Be sure to read the "Safety Precautions" in this manual to ensure correct use and operation of this
 • Страница 2 из 56
  00544A_C4207(P)-E+R+P 6/5/0610:29AM ˘` 1 Important Safety Instructions 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Read these instructions. Keep these instructions. Heed all warnings. Follow all instructions. Do not use this apparatus near water. Clean only with dry cloth. Do not block any ventilation openings, Install
 • Страница 3 из 56
  00544A_C4207(P)-E+R+P 6/5/0610:29AM ˘` 3 4. Securely plug the power cord into the power receptacle. (A loose connection may result in fire.) 5. When mounting the camera on a wall or ceiling, fasten it safely and securely. (A falling camera may cause personal injury.) 6. Do not place conductive
 • Страница 4 из 56
  00544A_C4207(P)-E+R+P 6/5/0610:29AM ˘` 5 FCC Statement Contents This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including
 • Страница 5 из 56
  00544A_C4207(P)-E+R+P 6/5/0610:29AM ˘` 1 7 Overview 2 Part Names and Functions This is a state-of-art WDR zoom camera which employed the x32 zoom lens and digital zoom IC to monitor up to 320 times as large as an original image. SCC-C4207(P)/C4307(P) has the following functions. q q E WDR for
 • Страница 6 из 56
  00544A_C4207(P)-E+R+P 6/5/0610:29AM ˘` 9 ✔ In Setup Menu Mode - UP/ DOWN buttons: Use to move the cursor up or down. - LEFT/ RIGHT buttons: Use to move the cursor left or right, or to sequentially view the values that can be assigned to a parameter. - ENTER button: Use to select a Sub Menu item,
 • Страница 7 из 56
  00544A_C4207(P)-E+R+P 6/5/0610:29AM ˘` 3 1 1 Installation Preparing the Cables To install and use the camera, first prepare the following cables. Before Installation The requirements for the power adapter, which connects to the camera's POWER IN terminal, are as follows: Checking the Package
 • Страница 8 из 56
  00544A_C4207(P)-E+R+P 6/5/0610:29AM ˘` 13 Connecting the Cables 1. Connect one end of the BNC cable to the VIDEO OUT. 2. Connect the other end of the BNC cable to the VIDEO IN of the monitor. 4. Determine the type of power supply and set the POWER SELECTION switch accordingly. Next, plug the power
 • Страница 9 из 56
  00544A_C4207(P)-E+R+P 6/5/0610:29AM ˘` 4 15 Navigating the Setup Menu In this chapter, we will take a look at the menu system of the SCC-C4207(P),C4307(P). First, we will take a look at the structure of the Setup Menu and then describe the functions of each menu item in the menu. Structure of the
 • Страница 10 из 56
  00544A_C4207(P)-E+R+P 6/5/0610:29AM ˘` 17 ✔ WDR (IRIS/ALC) BLC LEVEL RET BOTTOM... (0) ----I---- WDR(Wide Dynamic Range) enlarges the advantage of a screen, mostly effective photographing both indoor and outdoor subjects simultaneously. In short, both subjects can be distinctly revived. Select
 • Страница 11 из 56
  00544A_C4207(P)-E+R+P 6/5/0610:29AM ˘` 19 ✔ MANU When you press [ENTER] key after selecting MANU in the IRIS item, an additional screen appears in which you can set manually opening or closing the IRIS. CAMERA ID IRIS SHUTTER AGC WHITE BAL FOCUS MODE MOTION DET COLOR/BW PRIVACY SPECIAL PRESET EXIT
 • Страница 12 из 56
  00544A_C4207(P)-E+R+P 6/5/0610:29AM ˘` 21 ❙ AGC/MOTION ❙ WHITE BAL In the AGC (Automatic Gain Control) option, you can specify whether to automatically control the GAIN when the obtained video is below a certain level of brightness because it was recorded under insufficient lighting. To
 • Страница 13 из 56
  00544A_C4207(P)-E+R+P 6/5/0610:29AM ˘` 23 ❙ FOCUS MODE The FOCUS MODE menu performs AF(Auto Focus), MF(Manual Focus), and ONEAF(One Auto Focus). ✔ ✔ ✔ AF : Focuses automatically by continuously monitoring the screen in AUTO FOCUS mode. It does not process the FOCUS button input because it focuses
 • Страница 14 из 56
  00544A_C4207(P)-E+R+P 6/5/0610:29AM ˘` 25 ✔ ❙ COLOR / BW COLOR/BW turns IR(Infrared) Filter on or off. In the poor illumination environment, turns IR Filter off to raise the sensitivity to the same level as an black-and-white camera while in the good illumination environment, turns it on to convert
 • Страница 15 из 56
  00544A_C4207(P)-E+R+P 6/5/0610:29AM ˘` ✔ 27 EXT... This menu automatically converts the COLOR Mode into the BW Mode or vice versa depending on illumination with an external sensor. If you select the EXIT menu and press the [Enter] key, the EXTERNAL BW submenu will appear on the menu screen. You
 • Страница 16 из 56
  00544A_C4207(P)-E+R+P 6/5/0610:29AM ˘` 29 - C-LEVEL: It is used to set the levels for the Burst signal and the entire colour signal of the video signal. - OTHER SET In OTHER SET menu, you can adjust LANGUAGE, CTRL TYPE, ZOOM SPEED, D-ZOON, RS-485, SYSTEM INFO..., and V-SYNC function, DISPLAY ZOOM
 • Страница 17 из 56
  00544A_C4207(P)-E+R+P 6/5/0610:29AM ˘` 31 ❙ DISPLAY ZOOM In DISPLAY ZOOM, you can display the ZOOM scale on the screen. ❖ HOME RETURN automatically returns to the HOME position should there is no key input for a certain time. The HOME position is set to PRESET 0 if it is saved or Off if not. (OTHER
 • Страница 18 из 56
  00544A_C4207(P)-E+R+P 6/5/0610:29AM ˘` 5 33 Product Specification SCC-C4207P/C4307P SCC-C4207/C4307 Item Description Item Description Product Type Zoom Lens Built-in WDR Color Camera(NTSC TYPE) Product Type Zoom Lens Built-in WDR Color Camera(PAL TYPE) Power Supply Voltage - SCC-C4207 : DC 12V±10%
 • Страница 19 из 56
  00544A_C4207(P)-E+R+P 6/5/0610:29AM ˘` 35 Memo Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should
 • Страница 20 из 56
  00545A_C4207(P)-Ru 6/5/0610:35AM ˘` a ÇàÑÖéäÄåÖêÄ ë ìÇÖãàóÖçàÖå 320ï à Åéãúòàå ÑàçÄåàóÖëäàå ÑàÄèÄáéçéå SCC-C4207(P)/C4307(P) êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl ✽ ÑÎfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl Ô‡‚ËθÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl Ó·flÁ‡ÚÂθÌÓ ÔÓ˜ÚËÚ Ô˂‰ÂÌÌ˚ ‚ ˝ÚÓÏ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â “è‡‚Ë· ÚÂıÌËÍË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË”. Ru
 • Страница 21 из 56
  00545A_C4207(P)-Ru 6/5/0610:35AM ˘` 1 è‡‚Ë· ÚÂıÌËÍË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË è‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ̇fl ÌËÊ ËÌÙÓχˆËfl ÒÓ‰ÂÊËÚ Ô‡‚Ë· ÚÂıÌËÍË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚ ÌÛÊÌÓ Òӷβ‰‡Ú¸ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ô‡‚ËθÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‰‡ÌÌÓ ËÁ‰ÂÎËÂ Ë Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÔÓ‚ÂʉÂÌË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË. ëÚÓ„Ó Òӷ≇ÈÚ ‚Ò Ô‡‚Ë· ÚÂıÌËÍË
 • Страница 22 из 56
  00545A_C4207(P)-Ru 6/5/0610:35AM ˘` 3 ëÓ‰ÂʇÌË ÇÌËχÌË 1. 2. ç ÓÌflÈÚ ̇ ËÁ‰ÂÎË ÌË͇ÍË Ô‰ÏÂÚ˚ Ë Ì ۉ‡flÈÚ ÔÓ ÌÂÏÛ. ç ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÈÚ ËÁ‰ÂÎË ‚ ÏÂÒÚ‡ı Ò ÒËθÌÓÈ ‚Ë·‡ˆËÂÈ ËÎË ‚·ÎËÁË ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ χ„ÌËÚÌÓ„Ó ÔÓÎfl. ç ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÈÚ ËÁ‰ÂÎË ‚ ÏÂÒÚ‡ı Ò ‚˚ÒÓÍÓÈ ËÎË ÌËÁÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ, ‡ Ú‡ÍÊ Ò
 • Страница 23 из 56
  00545A_C4207(P)-Ru 6/5/0610:35AM ˘` 1 5 ä‡ÚÍËÈ Ó·ÁÓ ‚ˉÂÓ͇ÏÂ˚ чÌ̇fl ‚ˉÂÓ͇ÏÂ‡ fl‚ÎflÂÚÒfl ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ‚ˉÂÓ͇ÏÂÓÈ Ò ·Óθ¯ËÏ ‰Ë̇Ï˘ÂÒÍËÏ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÓÏ, Ò̇·ÊÂÌÌÓÈ ÓÔÚ˘ÂÒÍËÏ Ú‡ÌÒÙÓ͇ÚÓÓÏ, ÍÓÚÓ˚È Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ Û‚Â΢ÂÌË ‰Ó ı32, Ë ÏËÍÓÒıÂÏÓÈ ˆËÙÓ‚Ó„Ó Û‚Â΢ÂÌËfl, ·Î‡„Ó‰‡fl ÍÓÚÓÓÏÛ Û‚Â΢ÂÌËÂ
 • Страница 24 из 56
  00545A_C4207(P)-Ru 6/5/0610:35AM ˘` 7 ✔ Ç ÂÊËÏ ÏÂÌ˛ ̇ÒÚÓÂÍ - äÌÓÔÍË ÇÇÖêï/Ççàá: ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ˝ÚËı ÍÌÓÔÓÍ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ÔÂÂÏ¢ÂÌË ÍÛÒÓ‡ ‚‚Âı ËÎË ‚ÌËÁ. - äÌÓÔÍË ÇãÖÇé/ÇèêÄÇé: ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ˝ÚËı ÍÌÓÔÓÍ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ÔÂÂÏ¢ÂÌË ÍÛÒÓ‡ ‚ÎÂ‚Ó ËÎË ‚Ô‡‚Ó, ËÎË ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌ˚È ÔÓÒÏÓÚ
 • Страница 25 из 56
  00545A_C4207(P)-Ru 6/5/0610:35AM ˘` 3 9 ìÒÚ‡Ìӂ͇ èÓ‰„ÓÚӂ͇ ͇·ÂÎÂÈ èÂ‰ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ ÑÎfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ë ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ‚ˉÂÓ͇ÏÂ˚ ÚÂ·Û˛ÚÒfl ÔÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚ ÌËÊ ͇·ÂÎË. èÓ‚Â͇ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍË ÅÎÓÍ ÔËÚ‡ÌËfl, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ‰Íβ˜‡ÂÚÒfl Í „ÌÂÁ‰Û ‚ıÓ‰‡ ÔËÚ‡ÌËfl (POWER IN) ‚ˉÂÓ͇ÏÂ˚, ‰ÓÎÊÂÌ ËÏÂÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ
 • Страница 26 из 56
  00545A_C4207(P)-Ru 6/5/0610:35AM ˘` 1 1 èÓ‰Íβ˜ÂÌË ͇·ÂÎÂÈ 1. èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ӉËÌ ÍÓ̈ ͇·ÂÎfl Ò ‡Á˙ÂχÏË BNC Í ‡Á˙ÂÏÛ ‚˚ıÓ‰‡ ‚ˉÂÓÒ˄̇· (VIDEO OUT) ‚ˉÂÓ͇ÏÂ˚. 2. èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ‚ÚÓÓÈ ÍÓ̈ ˝ÚÓ„Ó Í‡·ÂÎfl Í ‡Á˙ÂÏÛ ‚ıÓ‰‡ ‚ˉÂÓÒ˄̇· (VIDEO IN) ̇ ÏÓÌËÚÓÂ. 4. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó
 • Страница 27 из 56
  00545A_C4207(P)-Ru 6/5/0610:35AM ˘` 4 13 ëËÒÚÂχ ÏÂÌ˛ ̇ÒÚÓÂÍ Ç ‰‡ÌÌÓÈ „·‚ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÓÔË҇̇ ÒËÒÚÂχ ÏÂÌ˛ ̇ÒÚÓÂÍ ‚ˉÂÓ͇ÏÂ SCC-C4207(P), C4307(P). ë̇˜‡Î‡ Ï˚ ‡ÒÒÏÓÚËÏ Ó·˘Û˛ ÒÚÛÍÚÛÛ ÏÂÌ˛ ̇ÒÚÓÂÍ, ‡ Á‡ÚÂÏ ‡ÒÒÏÓÚËÏ ÙÛÌ͈ËË Í‡Ê‰Ó„Ó ÔÓ‰ÏÂÌ˛, ‚ıÓ‰fl˘Â„Ó ‚ ÏÂÌ˛ ̇ÒÚÓÂÍ. ëÚÛÍÚÛ‡ ÏÂÌ˛
 • Страница 28 из 56
  00545A_C4207(P)-Ru 6/5/0610:35AM ˘` 15 ✔ WDR (IRIS/ALC) BLC ìPOBEHú BOáBPAT Hàá... (0)----I---- îÛÌ͈Ëfl WDR (ÅÓθ¯ÓÈ ‰Ë̇Ï˘ÂÒÍËÈ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ) ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Á̇˜ËÚÂθÌÓ ‡Ò¯ËËÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ì‡·Î˛‰ÂÌËfl, ÔÓÁ‚ÓÎflfl ˜ÂÚÍÓ ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸ ̇ ˝Í‡ÌÂ Í‡Í Ó·˙ÂÍÚ˚, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ ‚ÌÛÚË Á‰‡ÌËfl, Ú‡Í Ë Ó·˙ÂÍÚ˚,
 • Страница 29 из 56
  00545A_C4207(P)-Ru 6/5/0610:35AM ˘` 17 ✔ MANU (êìóçéâ) ÖÒÎË ÔÓÒΠ‚˚·Ó‡ ÔÛÌÍÚ‡ MANU (êìóçéâ) ‚ ÏÂÌ˛ IRIS (ÑàÄîêÄÉåÄ ) ̇ʇڸ Í·‚Ë¯Û [ENTER], ÔÓfl‚ËÚÒfl ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚È ˝Í‡Ì , ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÏÓÊÌÓ ‚Û˜ÌÛ˛ ̇ÒÚÓËÚ¸ ‡ÒÍ˚ÚË ËÎË Á‡Í˚ÚË ‰Ë‡Ù‡„Ï˚ . ID äAMEPõ ÑàAîPAÉMA áATBOP APì ÅAãAHC ÅEãOÉO PEÜàM
 • Страница 30 из 56
  00545A_C4207(P)-Ru 6/5/0610:35AM ˘` 19 ❙ AGC (ÄÇíéåÄíàóÖëäÄü êÖÉìãàêéÇäÄ ìëàãÖçàü)/MOTION (ÑÇàÜÖçàÖ) Ç ÔÛÌÍÚ ÏÂÌ˛ AGC (Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒ͇fl „ÛÎËӂ͇ ÛÒËÎÂÌËfl (Äêì)) ‚˚ ÏÓÊÂÚ Á‡‰‡Ú¸ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÛ˛ „ÛÎËÓ‚ÍÛ ÛÒËÎÂÌËfl, ÍÓ„‰‡ flÍÓÒÚ¸ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓ„Ó ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ÔÎÓıÓÈ ÓÒ‚Â˘ÂÌÌÓÒÚË, ÌËÊÂ
 • Страница 31 из 56
  00545A_C4207(P)-Ru 6/5/0610:35AM ˘` 21 ❙ FOCUS MODE (êÖÜàå îéäìëàêéÇäà) Ç ÏÂÌ˛ êÖÜàå îéäìëàêéÇäà ‚˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚·‡Ú¸ Ó‰ËÌ ËÁ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÏÂÚÓ‰Ó‚ ÙÓÍÛÒËÓ‚ÍË: AF (Ä‚ÚÓÙÓÍÛÒËӂ͇), MF (êۘ̇fl ÙÓÍÛÒËӂ͇), ËÎË ONEAF (é‰ÌÓÍ‡Ú̇fl ‡‚ÚÓÙÓÍÛÒËӂ͇). ✔ AF: Ç ÂÊËÏ ÄÇíéîéäìëàêéÇäà ÙÓÍÛÒËӂ͇ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl
 • Страница 32 из 56
  00545A_C4207(P)-Ru 6/5/0610:35AM ˘` 23 ✔ ❙ COLOR/BW (ñÇÖíçéÖ/óÖêçé-ÅÖãéÖ àáéÅêÄÜÖçàÖ) Ç ÏÂÌ˛ ñÇÖíçéÖ/óÖêçé-ÅÖãéÖ àáéÅêÄÜÖçàÖ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ‚Íβ˜ÂÌË ËÎË ÓÚÍβ˜ÂÌË ËÌÙ‡Í‡ÒÌÓ„Ó (àä) ÙËθÚ‡. Ç ÛÒÎÓ‚Ëflı ÔÎÓıÓÈ ÓÒ‚Â˘ÂÌÌÓÒÚË ÔË ‚˚·Ó ÂÊËχ BW (óÖêçé-ÅÖãéÖ) ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÓÚÍβ˜ÂÌË àä ÙËθÚ‡, Ë
 • Страница 33 из 56
  00545A_C4207(P)-Ru 6/5/0610:35AM ˘` ✔ EXT... (ÇçÖòçàâ ÑÄíóàä...) ùÚÓ ÏÂÌ˛ ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÔÂÂÍβ˜ÂÌËfl ËÁ ÂÊËχ ñÇÖíçéÉé àáéÅêÄÜÖçàü ‚ ÂÊËÏ óÖêçé-ÅÖãéÉé àáéÅêÄÜÖçàü Ë Ì‡Ó·ÓÓÚ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÛÓ‚Ìfl ÓÒ‚Â˘ÂÌÌÓÒÚË, ÓÔ‰ÂÎflÂÏÓ„Ó ‚̯ÌËÏ ‰‡Ú˜ËÍÓÏ. ÖÒÎË ‚˚ ‚˚·ÂÂÚ ÇõïéÑ
 • Страница 34 из 56
  00545A_C4207(P)-Ru 6/5/0610:35AM ˘` 27 àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ̇ÒÚÓÈÍË ÛÓ‚ÌÂÈ Ò˄̇· ✔ C-ìPOBEHú : Ë Ò˄̇· Ó·˘ÂÈ ˆ‚ÂÚÌÓÒÚË ‰Îfl ‚ˉÂÓÒ˄̇·.ˆ‚ÂÚÓ‚ÓÈ ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËË ✔ ÑP. HACTPOâäà ÏÓÊÌÓ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ „ÛÎËÓ‚ÍË üáõä, CTRL TYPE Ç ÏÂÌ˛ OTHER SET (íËÔ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl), ZOOM SPEED (ëÍÓÓÒÚ¸ Ú‡ÌÒÙÓ͇ˆËË), D-ZOOM
 • Страница 35 из 56
  00545A_C4207(P)-Ru 6/5/0610:35AM ˘` 29 ❙ DISPLAY ZOOM (ìBEãàóEHàü àáO·PAÜEHàü) Ç ÂÊËÏ DISPLAY ZOOM (ì‚Â΢ÂÌËfl ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl) ÏÓÊÌÓ ÓÚÓ·‡ÁËÚ¸ ̇ ˝Í‡Ì ¯Í‡ÎÛ ZOOM (ì‚Â΢ÂÌËÂ). (ÑP. HACTPOâäà) üáõä CTRL TYPE CäOP.TPAHCîOä. ñàîP ìBEãàóEHàE RS-485 àHî. O CàCTEME äAÑP CàHXP. DISPLAY ZOOM 10X RUSSIAN
 • Страница 36 из 56
  00545A_C4207(P)-Ru 6/5/0610:35AM ˘` 5 31 íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ‚ˉÂÓ͇ÏÂ˚ SCC-C4207/C4307 ï‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ íËÔ ËÁ‰ÂÎËfl èËÚ‡ÌË èÓÚ·ÎflÂχfl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ëËÒÚÂχ ˆ‚ÂÚÌÓ„Ó ÚÂ΂ˉÂÌËfl îÓÏËÓ‚‡ÚÂθ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl á̇˜ÂÌË èËϘ‡ÌË ñ‚ÂÚ̇fl ‚ˉÂÓ͇ÏÂ‡ ÒÓ ‚ÒÚÓÂÌÌ˚Ï ‚‡ËÓÓ·˙ÂÍÚË‚ÓÏ Ë ·Óθ¯ËÏ
 • Страница 37 из 56
  00545A_C4207(P)-Ru 6/5/0610:35AM ˘` 33 è‡‚Ëθ̇fl Ôӈ‰Û‡ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ˝ÚÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl (˝ÎÂÍÚ˘ÂÒ͇fl Ë ˝ÎÂÍÚÓÌ̇fl ‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡ Ò ËÒÚÂͯËÏ ÒÓÍÓÏ ÒÎÛÊ·˚) (èËÏÂÌËχ ÚÓθÍÓ ‚ Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÏ ëÓ˛Á ËÎË ‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì‡ı Ö‚ÓÔ˚, ËÒÔÓθÁÛ˛˘Ëı ÒËÒÚÂÏ˚ ‡Á‰ÂθÌÓ„Ó Ò·Ó‡ ÓÚıÓ‰Ó‚) è˂‰ÂÌ̇fl ÌËÊ χÍËӂ͇,
 • Страница 38 из 56
  00545A_C4207(P)-Po 6/5/0610:30AM ˘` a KAMERA WDR Z 32-KROTNYM POWER ZOOMEM SCC-C4207(P)/C4307(P) Instrukcja obs∏ugi ✽ Upewnij si´, ˝e przeczyta∏eÊ rozdzia∏ “Instrukcje bezpieczeƒstwa” niniejszej instrukcji obs∏ugi, aby zapewniç prawid∏owe u˝ywanie i obs∏ug´ produktu. PL
 • Страница 39 из 56
  00545A_C4207(P)-Po 6/5/0610:30AM ˘` 1 Instrukcje bezpieczeƒstwa Przeznaczeniem instrukcji na temat bezpieczeƒstwa jest ochrona przed przypadkowym zranieniem lub uszkodzeniem sprz´tu. Zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji bezpieczeƒstwa. ❖ Instrukcje bezpieczeƒstwa sà podzielone na “Ostrze˝enia”
 • Страница 40 из 56
  00545A_C4207(P)-Po 6/5/0610:30AM ˘` 3 Uwaga 1. Nie upuszczaj przedmiotow na produkt i nie wywieraj dopuszczaj do uderzenia w produkt. Utrzymuj produkt z dala od lokalizacji z nara˝eniem na wibracje lub interferencje pola magnetycznego. 2. Nie instaluj w lokalizacjach wystawionych na wysokie
 • Страница 41 из 56
  00545A_C4207(P)-Po 6/5/0610:30AM ˘` 1 5 Przeglàd 2 Nazewnictwo cz´Êci i funkcji Niniejsza kamera z szerokim zakresem dynamiki jest dzie∏em sztuki wyposa˝onym w obiektyw z 32-krotnym zoomem i zoomem cyfrowym IC do monitorowania z 32-krotnym zbli˝eniem obrazu. SCC-C4207(P)/C4307(P) jest wyposa˝ona w
 • Страница 42 из 56
  00545A_C4207(P)-Po6/5/0610:31AM˘` 7 ✔ W trybie menu ustawieƒ poczàtkowych - Przyciski GORA/DO¸ : U˝yj przyciskow do poruszania si´ po menu w gó´ lub w do∏. - Przyciski LEWO/PRAWO : U˝yj do przesuwania si´ w lewo lub w prawo w menu, lub do przeglàdania wartoÊci przypisywanych danemu parametrowi. -
 • Страница 43 из 56
  00545A_C4207(P)-Po6/5/0610:31AM˘` 3 9 Instalacja Przygotowanie kabli Przed rozpocz´ciem instalacji Sprawdzenie zawartoÊci opakowania Upewnij si´, ˝e nast´pujàce akcesoria znajdujà si´ w opakowaniu razem z kamerà Aby zainstalowaç i u˝ywaç kamery, najpierw przygotuj nast´pujàce kable. Wymagania
 • Страница 44 из 56
  00545A_C4207(P)-Po6/5/0610:31AM˘` 1 1 Pod∏àczenie kabli 1. Pod∏àcz jeden koniec kabla BNC do wyjÊcia VIDEO OUT. 2. Pod∏àcz drugi koniec kabla BNC do wejÊcia VIDEO IN monitora. 4. OkreÊl typ êró∏a zasilania i odpowiednio ustaw PRZE¸ÑCZNIK ZASILANIA. Nast´pnie pod∏àcz adapter zasilania do Êciennego
 • Страница 45 из 56
  00545A_C4207(P)-Po6/5/0610:31AM˘` 4 13 Nawigacja menu poczàtkowego Setup Menu W rozdziale niniejszym przyjrzymy si´ systemowi menu SCCC4207(P)/C4307(P). Najpierw zapoznamy si´ ze strukturà menu poczàtkowego i opisem funkcji ka˝dej pozycji w menu. Struktura menu poczàtkowego ID KAMERY WL..../WYL.
 • Страница 46 из 56
  00545A_C4207(P)-Po6/5/0610:31AM˘` 15 ✔ WDR (IRIS/ALC) BLC POZIOM POWROT DOL... (0)----I---- WDR (Szeroki zakres dynamiki) poprawia rozpi´toÊç obrazu na ekranie szczegolnie efektywnie podczas filmowania jednoczeÊnie obiektow we wn´trzach i poza nimi. W skrocie oznacza to, ˝e obraz z obu takich
 • Страница 47 из 56
  00545A_C4207(P)-Po6/5/0610:31AM˘` 17 ✔ RECZNY JeÊli po wybraniu opcji RECZNY w obszarze PRZYSLONA naciÊni´ty zostanie przycisk [ENTER], wyÊwietlony zostanie ekran dodatkowy umo˝liwiajàcy ustawienie r´cznego otwierania lub zamykania przes∏ony. ID KAMERY PRZYSLONA MIGAWKA AGC BALANS BIELI TRYB FOCUS
 • Страница 48 из 56
  00545A_C4207(P)-Po6/5/0610:31AM˘` 19 ❙ AGC/RUCHU ❙ BALANS BIELI W opcji AGC (Automatycznej optymalizacji obrazu) mo˝na zdecydowaç czy chcesz automatycznie kontrolowaç jakoÊç obrazu kiedy uzyskany obraz ma jasnoÊç na ni˝szym ni˝ po˝àdanym poziomie jasnoÊci z powodu niewystarczajàcej iloÊci Êwiat∏a.
 • Страница 49 из 56
  00545A_C4207(P)-Po6/5/0610:31AM˘` 21 ❙ TRYB USTAWIANIA OSTROÂCI (FOCUS MODE) W menu wyboru trybu ustawiania ostroÊci mo˝na wybraç AF (Auto Focus), MF (Manual Focus) i ONEAF(Jednorazowe wyostrzenie obrazu). ✔ AF : Automatycznie ustawia ostroÊç stale monitorujàc obraz w trybie AUTO FOCUS. Przycisk
 • Страница 50 из 56
  00545A_C4207(P)-Po6/5/0610:31AM˘` 23 ❙ TRYB PRACY W KOLORZE / CZERNI-BIELI Funkcja wyboru trybu w∏àcza lub wy∏àcza filtr podczerwieni IR. W warunkach s∏abego oÊwietlenia wy∏àcza filtr podczerwieni, aby podnieÊç czu∏oÊç do poziomu jaki majà kamery czarno-bia∏e. W dobrych warunkach oÊwietleniowych
 • Страница 51 из 56
  00545A_C4207(P)-Po6/5/0610:31AM˘` ✔ 25 WYJSCIE... Menu niniejsze automatycznie konwertuje tryb KOLOR na tryb BW lub odwrotnie w zale˝noÊci od poziomu oÊwietlenia padajàcego na czujnik zewn´trzny. Je˝eli wybierzesz w menu WYJSCIE i wciÊniesz przycisk [ENTER], na ekranie menu pojawi si´ submenu
 • Страница 52 из 56
  00545A_C4207(P)-Po6/5/0610:31AM˘` ✔ ✔ 27 C-POZIOM : Umo˝liwia ustawienie poziomów serii sygna∏ów oraz ca∏ego sygna∏u chrominancji dla sygna∏u wideo. INNE USTAWIENIA : W menu INNE USTAWIENIA mo˝na ustawiç nast´pujàce opcje JEZYK, CTRL TYPE, PREDKOSC ZOOMU, ZOOM CYFROWY, RS-485, INFO O SYSTEMIE… oraz
 • Страница 53 из 56
  00545A_C4207(P)-Po6/5/0610:31AM˘` 29 ❙ ZOOM OBRAZU (DISPLAY ZOOM) W trybie DISPLAY ZOOM (Zoom obrazu) na ekranie mo˝na wyÊwietliç skal´ ZOOM. (INNE USTAWIENIA) JEZYK CTRL TYPE PREDKOSC ZOOMU ZOOM CYFROWY RS-485 INFO O SYSTEMIE V-SYNC DISPLAY ZOOM POLISH A 4 X10 ... ... INT... WL. ❖ POWROC DO HOME
 • Страница 54 из 56
  00545A_C4207(P)-Po6/5/0610:31AM˘` 5 31 Dane techniczne produktu SCC-C4207/C4307 SCC-C4207P/C4307P Pozycja Opis Typ produktu Kolorowa kamera WDR z wbudowanym obiektywem zoom (TYP NTSC) Napi´cie êród∏a zasilania Moc znamionowa - SCC-C4207 : DC 12V±10% - SCC-C4307 : DC 12V±10% AC 24V±10% (60Hz±0.3Hz)
 • Страница 55 из 56
  00545A_C4207(P)-Po6/5/0610:31AM˘` 33 Notatki Prawid∏owe pozbywanie si´ zu˝ytego produktu (Odpady sprz´tu elektrycznego i elektronicznego) (Dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich o odr´bnym systemie pozbywania si´ odpadów) Symbol ten na produkcie lub jego dokumentacji oznacza,
 • Страница 56 из 56