Инструкция для SAMSUNG SDM-160MP, SDM-160P

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

–”KŒ¬Œƒ—“¬Œ œŒÀ‹«Œ¬¿“≈Àfl

÷»‘–Œ¬Œ…
¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ–

SDM-160P/SDM-160MP

SDM-160(R)AB68-00482A  9/17/04 5:42 PM  Page B-3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page B-3 SDM-160P/SDM-160MP –”KŒ¬Œƒ—“¬Œ œŒÀ‹«Œ¬¿“≈Àfl ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ–
 • Страница 2 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page ii ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– ¬Õ»Ã¿Õ»≈ Œœ¿—ÕŒ—“‹ œŒ–¿∆≈Õ»fl ›À≈K“–»◊≈—K»Ã “ŒKŒÃ, Õ≈ Œ“K–¤¬¿“‹! ¬Õ»Ã¿Õ»≈: ¬Œ »«¡≈∆¿Õ»≈ œŒ–¿∆≈Õ»fl ›À≈K“–»◊≈—K»Ã “ŒKŒÃ, Õ≈ — ջÿ…“≈ K–¤ÿK” (»À» «¿ƒÕfifi œ¿Õ≈À‹). ¬Õ”“–» »«ƒ≈À»fl Õ≈“ ƒ≈“¿À≈…, Œ¡—À”∆»¬¿≈ä’ œŒÀ‹«Œ¬¿“≈À≈Ã. Œ¡—
 • Страница 3 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page iii ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– iii RUSSIA 8.¿. —ӷ≇ÈÚ ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚ¸ ‚Ó ‚ÂÏˇ ÔÂÂÏ¢ÂÌˡ ‚ˉÂÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó Ì‡ ÚÂÎÂÊÍÂ. –ÂÁÍË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, ÔËÎÓÊÂÌË ˜ÂÁÏÂÌ˚ı ÛÒËÎËÈ Ë ÌÂӂ̇ˇ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ÏÓ„ÛÚ ÒÚ‡Ú¸ Ô˘ËÌÓÈ ÓÔÓÍˉ˚‚‡Ìˡ ËÁ‰ÂÎˡ Ë
 • Страница 4 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page iv ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– —Œƒ≈–∆¿Õ»≈ √À¿¬¿ 1. ¬¬≈ƒ≈Õ»≈................................................................ 1-1 ~ 1-4 ¬‚‰ÂÌËÂ................................................................................................................
 • Страница 5 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page v ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– Õ‡ÒÚÓÈ͇ ÂÊËχ Á‡ÔËÒË ‰Îˇ ͇ʉÓÈ ‚ˉÂÓ͇ÏÂ˚ .................................... ”ÒÚ‡Ìӂ͇ ÂÊËχ ÓÚÓ·‡ÊÂÌˡ ........................................................................ «‡‰‡ÌË ËÏÂÌË Í‡Ì‡Î‡
 • Страница 6 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page 1-1 ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– √À¿¬¿ 1. ¬¬≈ƒ≈Õ»≈ ¬‚‰ÂÌË — ÔÓÏÓ˘¸˛ ˝ÚÓ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ̇ Ó‰ÌÓÏ ‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌ ÏÓÊÌÓ Á‡ÔËÒ˚‚‡Ú¸ ËÁÓ·‡ÊÂÌˡ, ÔÓÒÚÛÔ‡˛˘Ë χÍÒËÏÛÏ Ò 16 ‚ˉÂÓ͇ÏÂ. «‡ÔËÒ¸ ÏÓÊÂÚ ‚˚ÔÓÎÌˇÚ¸Òˇ ‚ ‚ˉ ͇‰Ó‚ Ë ‚ ‚ˉ ÔÓÎÂÈ, ÏÓÊÂÚ ‚˚ÔÓÎÌˇÚ¸Òˇ
 • Страница 7 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page 1-2 ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– RUSSIA Õ‡Á‚‡ÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ Ë ÙÛÌ͈ËË œ≈–≈ƒÕflfl œ¿Õ≈À‹ ¿. ¬¤KÀfi◊¿“≈À‹ POWER (œ»“¿Õ»≈) ¬Íβ˜‡ÂÚ/‚˚Íβ˜‡ÂÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó. ¬. MULTI SCREEN (ÔÀ‹“»›K–¿Õ) - MULTI SCREEN (ÔÀ‹“»›K–¿Õ) ¬˚ ̇ıÓ‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÏÛθÚË˝Í‡ÌÌÓÏ ÂÊËÏÂ. œË
 • Страница 8 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page 1-3 ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– ≈. SETUP/FUNCTION (Õ¿—“–Œ…K¿/‘”ÕK÷»fl) , ¡ , ¡ F. MOVE (œ≈–≈Ã≈Ÿ≈Õ»≈) ( ¡ - MENU (Ã≈Õfi) œË Ì‡Ê‡ÚËË ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË Á‡„Ó‡ÂÚÒˇ Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰ Ë Ì‡ ˝Í‡Ì ÔÓˇ‚ΡÂÚÒˇ √À¿¬ÕŒ≈ Ã≈Õfi. - ENTER (¬¬Œƒ) »ÒÔÓθÁÛÂÚÒˇ ‰Îˇ ÔÂÂıÓ‰‡ ËÁ √À¿¬ÕŒ√Œ
 • Страница 9 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page 1-4 ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– RUSSIA «¿ƒÕflfl œ¿Õ≈À‹ ¿. ¬’Œƒ¤ ¬»ƒ≈ŒK¿Ã≈–/œ–Œ’ŒƒÕ¤≈ ¬¤’Œƒ¤ Õ‡ ˝ÚÓÚ ‚ˉÂÓÏÛθÚËÔÎÂÍÒÓ ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‰‡‚‡Ú¸Òˇ ‚ˉÂÓÒ˄̇Î˚ Ò 16 ‚ˉÂÓ͇ÏÂ. ¬˚ıÓ‰Ì˚ ‡Á˙ÂÏ˚ ‚ˉÂÓÏÛθÚËÔÎÂÍÒÓ‡ ÏÓ„ÛÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òˇ ‰Îˇ ÔÂ‰‡˜Ë ‚ˉÂÓÒ˄̇ÎÓ‚ Ò
 • Страница 10 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page 2-1 ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– √·‚‡ 2. ”ÒÚ‡Ìӂ͇ œÓ‰„ÓÚӂ͇ Í ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í ¬ ˝ÚÓÏ ‡Á‰ÂΠÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÓÔËÒ‡Ì˚ Ú·ӂ‡Ìˡ, Ô‰˙ˇ‚ΡÂÏ˚Â Í ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰Â, ‰Îˇ Ó·ÂÒÔ˜ÂÌˡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ë ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ìˡ. ¬Ë‰ÂÓÏÛθÚËÔÎÂÍÒÓ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸
 • Страница 11 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page 2-2 ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– RUSSIA ÃÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË ÔË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í ÃÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË ÔË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË • œÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ì Á‡·Û‰¸Ú ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ÔËÚ‡ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. • »Á·Â„‡ÈÚ ۉ‡Ó‚ Ë ‚Ë·‡ˆËÈ, Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
 • Страница 12 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page 2-3 ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– • œË Á‡ÏÂÌ Ô·‚ÍÓ„Ó Ô‰Óı‡ÌËÚÂΡ ‚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â Ì Á‡·Û‰¸Ú ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ÔËÚ‡ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë ÓÚÒÓ‰ËÌËÚ¸ Â„Ó ÓÚ ÒÂÚË ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇. • Õ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì ‰ÓÎÊÌ˚ Ô‡‰‡Ú¸ ÔˇÏ˚ ÒÓÎ̘Ì˚ ÎÛ˜Ë, Ú‡Í Í‡Í ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
 • Страница 13 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page 2-4 ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– œÓÎÓÊËÚ ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜ÌÛ˛ ÍÓÓ·ÍÛ Ì‡ ÔÎÓÒÍÛ˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸, ‡ÁÂʸÚ ‚Â‚ÍË ËÎË ÎÂÌÚÛ Ë ÓÚÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜ÌÓÈ ÍÓÓ·ÍË. œÓ‚Â¸Ú ÒÓ‰ÂÊËÏÓ ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜ÌÓÈ ÍÓÓ·ÍË. ¬ ÌÂÈ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ: • ŒÒÌÓ‚ÌÓÈ ·ÎÓÍ
 • Страница 14 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page 3-1 ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– √·‚‡ 3. —Ó‰ËÌÂÌËÂ Ò ‰Û„ËÏ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ ›ÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÒÓ‰ËÌÂÌÓ Ò ‰Û„ËÏ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ, Ú‡ÍËÏ, Í‡Í ÏÓÌËÚÓ, ‚ˉÂÓ͇ÏÂ‡, ‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌ, ËÎË ÔÂÒÓ̇θÌ˚È ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ (œK). ¬ ‰‡ÌÌÓÈ „·‚ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÓÔËÒ‡ÌÓ,
 • Страница 15 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page 3-2 ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– œË ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Í ¬»ƒ≈ŒÃ¿√Õ»“Œ‘ŒÕ” ƒÀ»“≈À‹ÕŒ… «¿œ»—» ‚˚·ÂËÚ ÓÔˆË˛ ‘TLV’ (¬»ƒ≈ŒÃ¿√Õ»“Œ‘ŒÕ ƒÀ»“≈À‹ÕŒ… «¿œ»—») ‰Îˇ ÔÛÌÍÚ‡ “REC TYPE” (“»œ ¬»ƒ≈ŒÃ¿√Õ»“Œ‘ŒÕ¿) ‚ ÔÓ‰ÏÂÌ˛ 1. REC OUT SET (1. ”—“¿ÕŒ¬K¿ ¬¤’Œƒ¿ Õ¿
 • Страница 16 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page 3-3 ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– 4. œÓ‰Íβ˜ÂÌË ‰‡Ú˜ËÍÓ‚ Ú‚ÓÊÌÓÈ Ò˄̇ÎËÁ‡ˆËË 1. œÓ‰Íβ˜ËÚÂ Í ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡Ï ‚ıÓ‰‡ —»√Õ¿À¿ “–≈¬Œ√», ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Ï Ì‡ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ƒ¿“◊»K» ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÌÓÏÂ‡ÏË ‚ˉÂÓ͇ÏÂ. 2. œÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ Á‡ÁÂÏΡ˛˘Ë ÔÓ‚Ó‰‡
 • Страница 17 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page 3-4 ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– ¿. œÓ‰Íβ˜ÂÌË ˜ÂÂÁ ËÌÚÂÙÂÈÒ RS-232— ”Ô‡‚ÎÂÌË ‡·ÓÚÓÈ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÏÓÊÂÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÚ¸Òˇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌˡ Í œK ˜ÂÂÁ ËÌÚÂÙÂÈÒ RS-232—. ƒÎˇ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌˡ ËÒÔÓθÁÛÂÚÒˇ ͇·Âθ RS-232—. œË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË
 • Страница 18 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page 3-5 ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– 6. ƒËÒڇ̈ËÓÌÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÍÓÌÚÓÎÎÂ‡ SSC-1000 (RS-485) —ÏÓÚËÚ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂΡ ÍÓÌÚÓÎÎÂ‡ SSC-1000 1. ”ÒÚ‡Ìӂ͇ ‡‰ÂÒ‡ RS-485: ƒÓÒÚÛÔÌ˚ ÚÓθÍÓ Ì˜ÂÚÌ˚ ‡‰ÂÒ‡.(ÓÚ 1 ‰Ó 253) 2. œÂÂȉËÚ ‚ ÂÊËÏ
 • Страница 19 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page 4-1 ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– œÓ‰„ÓÚӂ͇ Í ‡·ÓÚ 1. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ ÔËÚ‡Ìˡ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË ON (¬Íβ˜ÂÌÓ). œË ÔÂ‚ÓÏ ‚Íβ˜ÂÌËË ËÁÓ·‡ÊÂÌË ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ ̇ ˝Í‡Ì ÏÓÌËÚÓ‡, ‡Á‰ÂÎÂÌÌÓÏ Ì‡ ˜ÂÚ˚ Ò„ÏÂÌÚ‡. œË ˝ÚÓÏ ‰Îˇ ÚÂı ͇̇ÎÓ‚, ‚ ÍÓÚÓ˚ı
 • Страница 20 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page 4-2 ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– ≈ÒÎË ‚˚ ÔÓÒχÚË‚‡Ú¸ ËÁÓ·‡ÊÂÌË ‚ ÂÊËÏ “–»œÀ≈K— — ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË “TRIPLEX” ‚˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚·‡Ú¸ ÂÊËÏ “–»œÀ≈K—. ¬ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Á‡„Ó‡ÂÚÒˇ Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ì˚È Ë̉Ë͇ÚÓ, Ë ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ ÂÊËÏ “–»œÀ≈K— Ò ‡Ì ‚˚·‡ÌÌ˚ÏË
 • Страница 21 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page 4-3 ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– ¿‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ ÔÂÂÍβ˜ÂÌË ͇̇ÎÓ‚ ‚˚ÔÓÎÌˇÂÚÒˇ ‚ ÂÊËÏ ÔÓÒÏÓÚ‡ “ÊË‚Ó„Ó” ËÁÓ·‡ÊÂÌˡ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ‰‚Ûı ÒÎÛ˜‡ˇı: KÓ„‰‡ ÍÌÓÔ͇ “SEQUENCE” (œŒ—À≈ƒŒ¬¿“≈À‹ÕŒ≈ œ≈–≈KÀfi◊≈Õ»≈) ̇ÊËχÂÚÒˇ ÔË ÔÓÒÏÓÚ ‚
 • Страница 22 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page 4-4 ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– ≈ÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚ ÔÓÒχÚË‚‡Ú¸ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌË ÃÓÊÌÓ ‚ÂÏÂÌÌÓ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ, ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÏÓ ̇ ‚ÒÂÏ ˝Í‡Ì ËÎË ‚ Ò„ÏÂÌÚ ˝Í‡Ì‡. ¬ ÏÛθÚË˝Í‡ÌÌÓÏ ÂÊËÏ ÏÓÊÌÓ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ËÁÓ·‡ÊÂÌË ‚ ‚˚·‡ÌÌÓÏ Ò„ÏÂÌÚÂ
 • Страница 23 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page 4-5 ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– »ÁÓ·‡ÊÂÌË ‚ ÂÊËÏ PIP (»«Œ¡–¿∆≈Õ»≈ ¬ »«Œ¡–¿∆≈Õ»») ÏÓÊÂÚ ÔÓÒχÚË‚‡Ú¸Òˇ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ̇ʇÚˡ ÍÌÓÔÍË “PIP” ÔË ÔÓÒÏÓÚ “ÊË‚Ó„Ó” ËÁÓ·‡ÊÂÌˡ ‚ œŒÀÕŒ›K–¿ÕՌà ÂÊËÏÂ. –‡ÁÏÂ ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂθÌÓ„Ó ˝Í‡Ì‡ ‰Îˇ ÂÊËχ PIP
 • Страница 24 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page 5-1 ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– √·‚‡ 5. Õ‡ÒÚÓÈÍË, ‚˚ÔÓÎÌˇÂÏ˚ ‚ ÏÂÌ˛ ̇ÒÚÓÂÍ <√À¿¬ÕŒ≈ Ã≈Õfi> œÓÒΠ̇ʇÚˡ ÍÌÓÔÍË “MENU” (Ã≈Õfi) ̇ ˝Í‡Ì ÔÓˇ‚ΡÂÚÒˇ ÔÓ͇Á‡ÌÌÓ ÌËÊ ÏÂÌ˛ Ë Á‡„Ó‡ÂÚÒˇ Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰ ‚ ÍÌÓÔÍ “MENU”. œË ÔÓ‚ÚÓÌÓÏ Ì‡Ê‡ÚËË ÍÌÓÔÍË “MENU”Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰
 • Страница 25 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page 5-2 ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– [REC DUTY SET] 1 1 1 1 1 1 1 1 CH2 CH4 CH6 CH8 CH10 CH12 CH14 CH16 : : : : : : : : 1 1 1 1 1 1 1 1 ¡ ¡ CH1 : CH3 : CH5 : CH7 : CH9 : CH11 : CH13 : CH15 : • œÂÂÏ¢ÂÌË ÏË„‡˛˘Â„Ó ÍÛÒÓ‡ ‚˚ÔÓÎÌˇÂÚÒˇ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ “ ”, “ ”.
 • Страница 26 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page 5-3 ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– ”ÒÚ‡Ìӂ͇ ÂÊËχ ÓÚÓ·‡ÊÂÌˡ ¬ ˝ÚÓÏ ÏÂÌ˛ ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÂÊËÏ ÓÚÓ·‡ÊÂÌˡ “∆»¬Œ≈”/¬Œ— œ–Œ»«¬Œƒ»ÃŒ≈ »«Œ¡–¿∆≈Õ»≈, ‡ÁÏÂ ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂθÌÓ„Ó ˝Í‡Ì‡ PIP, ÂÊËÏ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ„Ó ÔÂÂÍβ˜ÂÌˡ ͇̇ÎÓ‚, ‚˚·‡Ú¸ ˆ‚ÂÚ
 • Страница 27 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page 5-4 ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– [SPOT OUT] CH1 : 02 CH2 : 00 CH3 : 00 CH4 : 00 CH5 : 00 CH6 : 00 CH7 : 00 CH8 : 00 CH9 : 00 CH10 : 00 CH11 : 00 CH12 : 00 CH13 : 00 CH14 : 00 CH15 : 00 CH16 : 00 ALARM S/W TIME : 02 ¡ ¡ • ¬ ˝ÚÓÏ ÏÂÌ˛ ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸
 • Страница 28 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page 5-5 ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– - œÓÒΠÔÂÂÏ¢ÂÌˡ ÏË„‡˛˘Â„Ó ÍÛÒÓ‡ ̇ ÔÓÁËˆË˛ “LOSS DETECT...” (O¡Õ¿–”∆EÕNEœ–Oœ¿ƒ¿ÕNfl—N√Õ¿À¿...) Ë Ì‡Ê‡Úˡ ÍÌÓÔÍË “ENTER” (¬¬Œƒ) ÔÓˇ‚ΡÂÚÒˇ ÔÓ͇Á‡ÌÌ˚È ÌËÊ ˝Í‡Ì. [LOSS DETECT] CH1 : CH3 : CH5 : CH7 : CH9 : CH11: CH13:
 • Страница 29 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page 5-6 ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– 0123456789ABCDEFGH IJKLMNOPQRSTUVWXYZ [ ] X + / : RUSSIA «Ì‡ÍË, ÍÓÚÓ˚ ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‚ ̇Á‚‡ÌËË Í‡Ì‡Î‡ (ÏË„‡˛˘Ë Á̇ÍË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚‚‰ÂÌ˚, ‡ ÔÛÒÚÓ ÏÂÒÚÓ ÏÂÊ‰Û ·ÛÍ‚ÓÈ “Z ” Ë Á̇ÍÓÏ “[” ÓÁ̇˜‡ÂÚ ÁÌ‡Í Ôӷ·). [TITLE
 • Страница 30 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page 5-7 ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– 5. Õ‡ÒÚÓÈ͇ Ú‚ÓÊÌÓÈ Ò˄̇ÎËÁ‡ˆËË ¬ ˝ÚÓÏ ÏÂÌ˛ ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÓÔÂ‡ˆË˛, ÍÓÚÓ‡ˇ ·Û‰ÂÚ ‚˚ÔÓÎÌˇÚ¸Òˇ ÔË ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËË Ò˄̇· Ú‚ӄË. œÓÒΠ‚˚·Ó‡ ‚ „·‚ÌÓÏ ÏÂÌ˛ ÔÓ‰ÏÂÌ˛ 5. ALARM SET (5. Õ¿—“–Œ…K¿ “–≈¬Œ∆ÕŒ… —
 • Страница 31 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page 5-8 ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– ¡ ¡ ”, “ ”. ¡ SENSITIVITY (◊”¬—“¬»“≈À‹ÕŒ—“‹): OFF (¬¤KÀ) ↔ LOW (Õ»«K¿fl) ↔ MEDIUM (—–≈ƒÕflfl) ↔ HIGH (¬¤—ŒK¿fl) • ”ÒÚ‡Ìӂ͇ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚË ‰Îˇ ӷ̇ÛÊÂÌˡ ‰‚ËÊÂÌˡ. • ≈ÒÎË ‚˚·‡Ì‡ ÛÒÚ‡Ìӂ͇ “OFF”, ÚÓ Ó·Ì‡ÛÊÂÌË ‰‚ËÊÂÌˡ ÌÂ
 • Страница 32 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page 5-9 ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– 7. Õ‡ÒÚÓÈ͇ ÒËÒÚÂÏ˚ ¬ ˝ÚÓÏ ÏÂÌ˛ ‚˚ ÏÓÊÂÚ ËÁÏÂÌËÚ¸ Ô‡Óθ, ‚Íβ˜ËÚ¸ ËÎË ÓÚÍβ˜ËÚ¸ ÁÛÏÏÂ, Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ËÎË ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÎÂÚÌ ‚ÂÏˇ. œÓÒΠ‚˚·Ó‡ ‚ „·‚ÌÓÏ ÏÂÌ˛ ÔÓ‰ÏÂÌ˛ 7. SYSTEM SET (7. Õ¿—“–Œ…K¿ —»—“≈ä) Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
 • Страница 33 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page 5-10 ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– [PASSWORD CHANGE] PASSWORD CHECK -------NEW PASSWORD -------CONFIRM -------- • œ‡Óθ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ‚ ÛÒÚÓÈÒڂ ̇ Á‡‚Ó‰Â-ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂΠÔÂ‰ ÓÚÔ‡‚ÍÓÈ Â„Ó Á‡Í‡Á˜ËÍÛ - “12345678”. • œÂ‚‡ˇ ˆËÙ‡ ËÒıÓ‰ÌÓ„Ó Ô‡ÓΡ ÏË„‡ÂÚ.
 • Страница 34 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page 6-1 ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– √·‚‡ 6. «‡ÔËÒ¸ 1. –ÂÊËÏ ÌÓχθÌÓÈ Á‡ÔËÒË KÓ„‰‡ ‚ ÔÛÌÍÚ “REC TYPE” (“»œ ¬»ƒ≈ŒÃ¿√Õ»“Œ‘ŒÕ¿) ÏÂÌ˛ 1. REC OUT SET (1. ”— “¿ÕŒ¬K¿ ¬¤’Œƒ¿ Õ¿ ¬»ƒ≈ŒÃ¿√Õ»“Œ‘ŒÕ) ‚˚·‡Ì‡ ÓÔˆËˇ “NOR” (Œ¡¤◊Õ¤…). (1) «‡ÔËÒ¸ ͇‰Ó‚ - KÓ„‰‡ ‚ ÔÛÌÍÚ ÏÂÌ˛
 • Страница 35 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page 6-2 ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– - »ÒÔÓθÁÛÂÚÒˇ ‰Îˇ ‚˚ÔÓÎÌÂÌˡ Á‡ÔËÒË ÒÓ ‚Á‚¯ÂÌÌ˚Ï Á̇˜ÂÌËÂÏ ˜‡ÒÚÓÚ˚ ÔÓ‚ÚÓÂÌˡ Á‡ÔËÒË ‰Îˇ ‚‡ÊÌ˚ı ͇̇ÎÓ‚ (˜‡ÒÚÓÚ‡ ÔÓ‚ÚÓÂÌˡ Á‡ÔËÒË ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ˜‡ÒÚÓÚ‡ ÔÓ‚ÚÓÂÌˡ Á‡ÔËÒË ‰Îˇ ÏÂÌ ‚‡ÊÌ˚ı ͇̇ÎÓ‚). - ”ÒÚ‡Ìӂ͇ ‚ÂÒÓ‚Ó„Ó
 • Страница 36 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page 7-1 ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– √·‚‡ 7. √ÂÌÂ‡ˆËˇ Ë Ó·‡·ÓÚ͇ Ò˄̇ÎÓ‚ Ú‚ӄË, ÔÓÔ‡‰‡Ìˡ ‚ˉÂÓÒ˄̇· Ë Ó·Ì‡ÛÊÂÌˡ ‰‚ËÊÂÌˡ 1. ◊ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÔË „ÂÌÂ‡ˆËË Ò˄̇· ÚÂ‚Ó„Ë ≈ÒÎË Í ‚ıÓ‰Û Ò˄̇· Ú‚ӄË, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÏÛ Ì‡ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡,
 • Страница 37 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page 7-2 ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– 6. —ÔËÒÓÍ Ò˄̇ÎÓ‚ Ú‚ӄË/ÔÓÔ‡‰‡Ìˡ ‚ˉÂÓÒ˄̇· “ÂÍÛ˘‡ˇ ÒÚ‡Ìˈ‡ [ALARM/LOSS LIST] 1/3 YY/MM/DD HH:MM:SS CH 1. 00/ 02/ 01 12: 30: 30 A 01 2. 00/ 01/ 31 12: 30: 30 L 02 3. 00/ 01/ 30 12: 30: 30 L 03 4. 00/ 01/ 29 12: 30:
 • Страница 38 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page A-1 ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– œËÎÓÊÂÌË ¿. “ÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË 1) ¬ıÓ‰ ‚ˉÂÓÒ˄̇· ¬Ë‰ÂÓ͇ÏÂ‡: 16 ‚ıÓ‰Ó‚ (‡Á˙ÂÏ BNC, ÔÓıÓ‰ÌÓÈ ‚ıÓ‰) 1,0 ¬ (‡Áχı ‡ÏÔÎËÚÛ‰˚), ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ Òӄ·ÒÓ‚‡ÌË ̇ 75 ŒÏ, ÔÓÎÌ˚È ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÓÈ Ò˄̇Π¬Ë‰ÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌ: 2
 • Страница 39 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page A-2 ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– RUSSIA √¿¡¿–»“Õ¤… ◊≈–“®∆ A-2
 • Страница 40 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page B-1 ÷»‘–Œ¬Œ… ¬»ƒ≈ŒÃ”À‹“»œÀ≈K—Œ– œËÎÓÊÂÌË ¬. œÓËÒÍ Ë ÛÒÚ‡ÌÂÌË ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ œË ‡·ÓÚ ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÓ„ÛÚ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ¸ ̇Û¯ÂÌˡ  ÌÓχθÌÓÈ ‡·ÓÚ˚, Ë ÒËÒÚÂχ ÏÓÊÂÚ ÔÂÂıÓ‰ËÚ¸ ‚ ÌÂÓÊˉ‡ÌÌ˚ ÒÓÒÚÓˇÌˡ. “‡ÍË ÒÓÒÚÓˇÌˡ Ó·˚˜ÌÓ Ò‚ˇÁ‡Ì˚ Ò ÒÂ¸ÂÁÌ˚ÏË Ò·ÓˇÏË ‚
 • Страница 41 из 42
  SDM-160(R)AB68-00482A 9/17/04 5:42 PM Page B-2 Part No.: AB68-00482A ŒÚÔ˜‡Ú‡ÌÓ ‚ KÓÂÂ
 • Страница 42 из 42