Инструкция для SCARLETT SC-1332S

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

IM010 

www.scarlett.ru

 

 

SC-1332S

 

25

БУЛАУ 

•  Үтікті электр жүйесінен сөндіріңіз де резервуарға су құйыңыз. 

•  Үтікті үітітеуіш тақтайға тік қойыңыз жəне электр жүйесіне қосыңыз. 

•  Термо реттегішті “••” немесе “•••” орнатыңыз.

 

•  Қызу индикаторы  өшкенше күтіңіз, қойылған температураға жеткен кезде. 

•  Булау дəрежесін реттегішті таңдап алынған күйге орнатыңыз. 

•  Жұмыс біткеннен кейін термо реттегішті ең аз күйге аударыңыз жəне үтікті электр жүйесінен ажыратып 

тастаңыз. 

НАЗАР: Күйіктерден абай болу үшін үтік ұлтанындағы тесіктерден шығатын бу тиуіне жол бермеңіз.

 

ҚҰРҒАҚ ҮТІКТЕУ 

•  Сіз құрғақ тəртіпте үтіктей алаcыз, тіпті егер резервуар сумен толтырылған болса да. Бірақ ұзаққа 

созылған жұмыс барысында бұл тəртіпте резервуарға өте көп су құю ұсынылмайды. 

•  Булау дəрежесін реттегішін ең аз күйге орнатыңыз

НАЗАР: Егер жұмыс уақытына сізге булауды қолдану қажет болса, ал резервуарда су жоқ болса, үтікті 

электр жүйесінен сөндіріңіз де ол суығанша күтіңіз, тек содан соң су құйыңыз.

 

БУЛЫ СОҚҚЫ 

•  Бұл функция матаның қатты ұйпалақталған учаскелерін үтіктеу үшін қосымша бір рет бу беру қызметін 

атқарыды. 

•  Термо реттегішті “••” немесе “•••” орнатыңыз. 
•  Булау дəрежесін реттеуішті барынша көп күйге орнатыңыз

•  Булау ноқатын басыңыз. 
ЕСКЕРТУ: Бу тесіктерінен судың ақпауы үшін, булау ноқатын 5 секундтан ұзақ емес басып ұстап тұрыңыз.

 

ЕСКЕРІМ: Булау батырмасын қатарынан 3 реттен артық баспаңыз, əйтпесе үтік жылдам суып кетеді. 
ТІК БУЛАУ 

•  Резервуарда су жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз. 

•  Үтікті электр жүйесіне қосыңыз жəне оны тік қойыңыз. 

•  Термо реттегіш пен  булау дəрежесін реттеуішті барынша көп күйіне орнатыңыз. 

•  Үтікті тік ұстай, бу беру ноқатын басыңыз. 
«БУҒА ҚАРСЫ» ФУНКЦИЯСЫНЫҢ АҒЫУЫНАН ҚОРҒАНЫШ 

•  «Тамшыға қарсы» функциясы үтік төмен температураларда жұмыс істеген кезде судың ағып кетуіне жəне 

матада таңдақтар қалуына жол бермеуге көмектеседі. 

ANTI – CALC ФУНКЦИЯСЫ 

•  Үтік қаспақтан қорғауға арналған ANTI-CALC функциясымен жабдықталған.

 

ЖҰМЫСТЫ АЯҚТАУ 

•  Температура реттеуішін ең аз күйге орнатыңыз.

 

•  Үтікті электр жүйесінен ажыратып тастаңыз. 
ТАЗАЛАУ ЖƏНЕ КҮТІМ 

•  Үтікті тазалаудың алдында оның электр жүйесінен сөндірілгеніне жəне толық суығанына көз жеткізіңіз. 

•  Ұлтанды тазалау үшін абразивті тазалау заттарын қолданбаңыз. 
ӨЗІН-ӨЗІ ТАЗАЛАУ 

•  Суға арналған резервуарды барынша көп белгіге дейін толтырыңыз, содан соң қақпақты жабыңыз. 

•  Термо реттегішті барынша көп күйге орнатыңыз. 

•  Үтікті қоректену жүйесіне қосыңыз. 

•  Қызу индикаторы өшкенше кідіріңіз. 
•  Үтікті раковинаның үстінде горизонтальды ұстап, бу беру реттеуішін барынша көп күйге орнатыңыз

•  Тесіктерден шығатын бу мен қайнаған су ластануларды кетіреді. Сонымен қатар үтікті алға-артқа тербету 

ұсынылады. 

•  Үтіктің қататы ластануында өзін-өзі тазалау циклін қайталау ұсынылады. 

•  Үтіктің ұлтанын кептіру үшін керексіз мата кесігін үтіктеңіз. 
САҚТАУ 

•  Үтікті электр жүйесінен ажыратыз, резервуардан суды ағызыңыз жəне оған толық суытыңыз. 

•  Қоректену бауын үтіктің тұғырын айналдыра ораңыз. 

•  Жұмысшы үстіне зақым келтірмеу үшін, үтікті тік сақтаңыз. 

 

SL

 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

• Pozorne prečítajte tento návod na používanie a uschovajte ho pre informáciu. 

•  Nesprávne používanie spotrebiča môže spôsobiť pokazenie výrobku alebo škodu na zdraví užívateľa. 

•  Pred prvým používaním skontrolujte, či technické charakteristiky výrobku, ktoré sú uvedené na typovom štítku, 

zodpovedajú parametrom elektrickej siete. 

•  Používajte len v domácnosti v súlade s týmto návodom na používanie. Spotrebič nie je určený na používanie 

v priemyselnej výrobe alebo pre živnostenské účely. 

• Nepoužívajte vonku. 

•  Vždy odpájajte spotrebič od elektrickej siete pred čistením alebo v prípade, že spotrebič nepoužívate. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 28
  SC-1332S INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ GB RUS CZ BG UA SCG EST LV LT H KZ SL STEAM IRON ....................................................................................................... 5 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УТЮГ
 • Страница 2 из 28
  IM010 GB DESCRIPTION RUS УСТРОЙСТВО CZ POPIS 1. Spray nozzle 2. Water tank lid 3. Variable steam control 4. Steam burst button 5. Spray button 6. Handle 7. Heel rest 8. Transparent water tank 9. Maximum water level 10. Self-cleaning button 11. Stainless steel soleplate 12. Swiveling cord protector
 • Страница 3 из 28
  IM010 H LEÍRÁS KZ СИПАТТАМА SL STAVBA VÝROBKU 1. Permetfújó 2. Víztartályfedő 3. Gőzfokozat-szabályozó 4. Gőzfúvó gomb 5. Permetfújó gomb 6. Fogantyú 7. Vasalótalp 8. Átlátszó víztartály 9. Maximális vízszint 10. Öntisztítási gomb 11. Rozsdamentes acél vasalófelület 12. Forgó vezeték-védő 13.
 • Страница 4 из 28
  IM010 www.scarlett.ru 4 SC-1332S
 • Страница 5 из 28
  IM010 GB INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT SAFEGUARDS • Please read the instruction manual before use and save it for future references. • Before the first switching on check that voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your home. • For home use only. Do not use for
 • Страница 6 из 28
  IM010 • • • • Set the temperature control dial to the “••“ or “•••” position. When the indicator light is off, the steam iron has reached desired temperature. Set the variable steam control to the desired position. When finished, turn the temperature dial counterclockwise to the minimum position
 • Страница 7 из 28
  IM010 • Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется, а также перед заливом или сливом воды. • Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор или шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно
 • Страница 8 из 28
  IM010 • После окончания работы переведите терморегулятор в минимальное положение «min» и отключите утюг от электросети. ВНИМАНИЕ: Во избежание ожогов не допускайте контакта с паром, выходящим из сопел на подошве утюга. СУХОЕ ГЛАЖЕНИЕ • Вы можете гладить в сухом режиме, даже если резервуар заполнен
 • Страница 9 из 28
  IM010 • Spotřebič není určen k použití osobami (včetně děti) se sníženými fyzickými, mentálními schopnostmi nebo smysly, nebo osobami, které nemají zkušenosti nebo znalosti, pokud se nenacházejí pod dohledem nebo nejsou instruováni o použiti spotřebiče osobou, zodpovědnou za jejích bezpečnost. •
 • Страница 10 из 28
  IM010 • Nastavte regulátor množství páry do minimální polohy . UPOZORNĚNÍ: Je-li třeba za žehlení použit napařování a v zásobníku není voda, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, počkejte, až žehlička vychladne, a teprve potom nalévejte vodu. PARNÍ RÁZ • Tato funkce je určena pro dodatečnou jednorázovou
 • Страница 11 из 28
  IM010 самостоятелно. За отстраняване на повреди или за консултации се обърнете в най-близкия сервизен център. • Не разрешавайте децата да експлоатират ютията и особено внимавайте ако използвате уреда близо до тях. • Не оставяйте без надзор включена ютия или стояща на дъска за гладене. • Когато
 • Страница 12 из 28
  IM010 УДАРНА ПАРА • Тази функция обезпечава допълнителна пара и помага на гладене на много смачкани неща. • Поставете терморегулатора в положение “••” или “•••”. . • Завъртете регулатора за подаване на пара в максимално положение • За пускане на ударна пара натиснете бутона за подаване на пара.
 • Страница 13 из 28
  IM010 • Не дозволюйте дітям користуватися праскою та будьте особливо уважні, якщо працюєте у безпосередній близькості від них. • Не залишайте ввімкнену чи гарячу праску без нагляду, особливо на прасувальній дошці. • В перервах при прасуванні становіть праску тільки на п’ятку. Не слід ставити його
 • Страница 14 из 28
  IM010 • Установите регулятор ступеню відпарювання у максимальну позицію . • Натисніть кнопку відпарювання. УВАГА: Щоб запобігти витікання води з парових отворів, утримуйте кнопку відпарювання натисненою не довше ніж 5 секунд. ПРИМІТКА: Не натискайте кнопку відпарювання більш ніж 3 рази підряд,
 • Страница 15 из 28
  IM010 НАПОМЕНА: Да се избегне преоптерећење мреже напајања, не користите пеглу истовремено са другим уређајима који захтевају велику потрошњу енергије. • Ако је производ неко време био изложен температурама нижим од 0ºC, треба га ставити да стоји на собној температури најмање 2 сата пре укључивања.
 • Страница 16 из 28
  IM010 НАПОМЕНА: Притискајте дугме за пеглање с паром највише три пута узастопце, у противном случају пегла се брзо хлади. ВЕРТИКАЛНО ГЛАЧАЊЕ ПАРОМ • Уверите се да је у резервоару доста воде. • Укључите пеглу у мрежу напајања и поставите је вертикално. • Окрените терморегулатор и регулатор глачања
 • Страница 17 из 28
  IM010 ENNE ESIMEST KORDA KASUTAMIST • Mõned triikraua detailid võivad uuest pärast olla kergelt määrdega koos, mis võib esimesel sisse lülitamisel tuua kaasa triikraua kerge suitsemise. Lühikese aja järel see lakkab. • Eemaldage triikraua plaadilt kaitsekate ning puhastage tald pehme riidega.
 • Страница 18 из 28
  IM010 “ANTI – CALC” FUNKTSIOON • ANTI-CALC süsteem tagab kaitse katlakivi vastu. TRIIKIMISE LÕPETAMINE • Keerake termoregulaator asendisse MIN. • Eemaldage triikraud vooluvõrgust. PUHASTUS JA HOOLDUS • Enne puhastamist eemaldage seade alati vooluvõrgust ning laske seadmel täielikult maha jahtuda. •
 • Страница 19 из 28
  IM010 APZĪMĒJUMS AUDUMA VEIDS Izstrādājumu gludināt nav ieteicams • •• ••• Sintētika, Neilons, Akrils, Poliesters, Viskoze Vilna, Zīds Kokvilna, Lins Maksimālā temperatūra (gludināšana ar tvaiku apstrādi) • Pievienojiet gludekli pie elektrotīkla, iedegsies uzsildīšanas gaismas indikators. •
 • Страница 20 из 28
  IM010 • • • • • PAŠATTĪRĪŠANĀS Uzpildiet ūdens rezervuāru līdz maksimālajam līmenim, aiztaisiet vāciņu. Uzstādiet termoregulatoru maksimālā pozīcijā. Pieslēdziet gludekli pie elektrotīkla. Sagaidiet, kamēr izdzisīs uzsildīšanas gaismas indikators. . • Horizontāli turot gludekli virs izlietnes
 • Страница 21 из 28
  IM010 VANDENS REZERVUARO UŽPILDYMAS • Prieš pildami vandenį išjunkite laidynę iš elektros tinklo. • Pastatykite laidynę horizontaliai (ant pado). • Atsargiai įpilkite vandenį į rezervuarą. • Rezervuaro perpildymui išvengti nepilkite vandens daugiau negu nurodyta ant rezervuaro. • Besinaudojant
 • Страница 22 из 28
  IM010 • Apvyniokite maitinimo laidą aplink kulną. • Saugodami laidynės padą nuo įbrėžimų, laikykite ją vertikaliai. H HASZNALATI UTASÍTÁS FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK • A készülék használata előtt, a készülék károsodása elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el a Kezelési útmutatót. A helytelen
 • Страница 23 из 28
  IM010 • Ha a csapvíz túlságosan kemény, csak desztillált és ásványtalanított vizet használjon. • Használat után mindig távolítsa el a vizet a tartályból. PERMETEZÉS • Elégséges vízmennyiség esetén a permetezést bármely üzemmódban használhatja. • Néhányszor nyomja meg permetfújó gombját. GŐZÖLTETÉS
 • Страница 24 из 28
  IM010 • • • • • • Тек қана тұрмыстық мақсаттарда қолданылады. Құрал өнеркəсіптік қолдануға арналмаған. Жайдан тыс не жоғары дымқылды жағдайда қолданылмайды. Құралды не бауды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Құралды қоректену жүйесінен сөндіргенде қолмен шаңышқыны ұстаңыз, қоректену
 • Страница 25 из 28
  IM010 БУЛАУ • Үтікті электр жүйесінен сөндіріңіз де резервуарға су құйыңыз. • Үтікті үітітеуіш тақтайға тік қойыңыз жəне электр жүйесіне қосыңыз. • Термо реттегішті “••” немесе “•••” орнатыңыз. • Қызу индикаторы өшкенше күтіңіз, қойылған температураға жеткен кезде. • Булау дəрежесін реттегішті
 • Страница 26 из 28
  IM010 • Pre zamedzenie úrazov elektrickým prúdom neponárajte spotrebič ani prívodný kábel do vody alebo iných tekutín. Ak sa to už stalo, NESIAHAJTE na výrobok, okamžite odpojte spotrebič od elektrickej siete a pred ďalším používaním nechajte ho skontrolovať autorizovaným servisom. • Nepoužívajte
 • Страница 27 из 28
  IM010 • Postavte žehličku zvislo na hladiacu plochu a pripojte do elektrickej siete. • Nastavte regulátor teploty do polohy “••” alebo “•••”. • Počkajte , až zhasne indikátor zohriatia, to znamená, že bola dosiahnutá nastavená teplota. • Nastavte regulátor naparovania do požadovanej polohy.
 • Страница 28 из 28