Инструкция для SCARLETT SC-1332S

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

IM010 

www.scarlett.ru

 

 

SC-1332S

 

26

•  Pre zamedzenie úrazov elektrickým prúdom neponárajte spotrebič ani prívodný kábel do vody alebo iných 

tekutín. Ak sa to už stalo, NESIAHAJTE na výrobok, okamžite odpojte spotrebič od elektrickej siete a pred 
ďalším používaním nechajte ho skontrolovať autorizovaným servisom. 

• Nepoužívajte spotrebič v kúpeľni alebo popri vode. 

• Neumiesťujte spotrebič popri tepelných zdrojoch. 

• Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s fyzickým, psychickým alebo mentálnym 

handikapom, pokiaľ nemajú skúsenosti alebo vedomosti, ak nie sú kontrolované alebo neboli inštruované o 
používaní spotrebiča osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť. 

•  Dbajte na deti, aby sa nesmeli hrať so spotrebičom. 

•  Nenechávajte zapnutý spotrebič bez dozoru. 

•  Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou dodávky. 

•  Zákaz používania spotrebiče s poškodeným prívodným káblom a/alebo zástrčkou. Pre zamedzenie 

nebezpečenstva musíte poškodený kábel vymeniť v autorizovanom servisnom centre. 

•  Neskúšajte samostatne opravovať spotrebič. Pri poškodení spotrebiča kontaktujte najbližšie servisné centrum. 

•  Dbajte na to, aby sa prívodný kábel nedotýkal ostrých krajov a horúcich povrchov. 

• Neťahajte za prívodný kábel, neprekrúcajte ho ani neovíjajte ho okolo telesa spotrebiča. 

• Nenechávajte žehličku bez dozoru, kým je zapojená do elektrickej sieti. 

•  O prestávke dávajte žehličku iba na pätu. Nedávajte ju na kovový alebo drsný povrch. 

•  Výrobca si vyhradzuje právo bez dodatočného oznámenia vykonávať menšie zmeny na konštrukcii výrobku, 

ktoré značne neovplyvnia bezpečnosť jeho používania, prevádzkyschopnosť ani funkčnosť. 

•  Ak výrobok určitú dobu bol pri teplotách pod 0 ° C, pred zapnutím je potrebné ho nechať pri izbovej teplote po 

dobu najmenej 2 hodiny. 

•  UPOZORNENIE: Pre nedopustenie preťaženia napájacej siete nepripájajte výrobok spoločne s ďalšími 

výkonnými elektrickými spotrebičmi do tej istej zásuvky. 

PRÍPRAVA 

• Na niektoré časti žehličky vo výrobe bolo aplikované mazivo, preto počas prvého zapnutia žehlička môže trochu 

čadiť. Po nejaké dobe čadenie prestane. 

• Dajte preč ochranné puzdro a otrite žehliacu plochu jemnou utierkou. 

• Vaša žehlička je vybavená prepínačom napätia. 

•  Pred zapojením žehličky do elektrickej siete skontrolujte prosím, že prepínač je v polohe 220-240V. 

•  UPOZORNENIE: Nesprávna poloha prepínača môže viesť k poškodeniu spotrebiča! 

PREVÁDZKA 
TEPELNÉ REŽIMY 

• Pred začiatkom žehlenia skontrolujte, či výrobok, ktorý chcete žehliť má etiketu s uvedením pokynov týkajúcich 

sa tepelného spracúvania tohto výrobku; dôkladne sledujte týmto pokynom. 

•  Nastavte regulátor teploty do polohy, ktorá zodpovedá typu látky, ktorý chcete vyžehliť. 

• Pripojte žehličku do elektrickej siete. Rozsvieti sa svetelný indikátor zohriatia. 

SYMBOL TYP 

LÁTKY 

 

Nedoporučujeme žehliť tento výrobok 

• 

Umelá látka, Nylon, Akryl, Polyester, Viskóza 

•• Vlna, 

Hodváb 

••• Bavlna, 

Ľan 

 

Maximálna teplota (naparovanie) 

•  Ak indikátor zhasne, môžete začať žehliť. 

•  Ak pri žehlení nastavíte menšiu teplotu, skôr ako budete pokračovať v žehlení, počkajte, až sa rozsvieti indikátor 

zohriatia. 

DOPLNENIE NÁDOBY NA VODU 

•  Pred naliatím vody odpojte žehličku od elektrickej siete. 

• Postavte žehličku vodorovne (na žehliacu plochu). 

• Stlačte tlačidlo odnímania nádoby na vodu a dajte ju preč. 

•  Nalejte vodu do nádoby. 

•  Postavte nádobu na miesto. 

•  Otvor pre plnenie vodou by nemal byť otvorený pri použití žehličky. 

• Pri dopĺňaní nádrže vodou, vždy odpojte žehličku od zdroja elektrického prúdu. 

•  UPOZORNENIE: V žehličke sa môže použiť voda z vodovodu. Ale lepšia je očistená voda, najmä v prípade, ak 

je voda príliš tvrdá. 

• Po ukončení prevádzky vždy vylejte vodu z nádoby na vodu. 

•  UPOZORNENIE: Po vyliatí vody z vychladnutej žehličky, postavte ju zvisle (na pätu) a zapnite na 2 minúty režim 

maximálneho zohriatia, potom odpojte žehličku od elektrickej siete. 

POSTRIEKAVANIE 

•  Postrekovanie sa dá použiť pri každom režime, ak je v nádobe na vodu dostatočné množstvo vody. 

•  Pre to niekoľkokrát stlačte tlačidlo postrekovania 

NAPAROVANIE 

• Odpojte žehličku od elektrickej siete a nalejte do nádoby vodu. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 28
  SC-1332S INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ GB RUS CZ BG UA SCG EST LV LT H KZ SL STEAM IRON ....................................................................................................... 5 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УТЮГ
 • Страница 2 из 28
  IM010 GB DESCRIPTION RUS УСТРОЙСТВО CZ POPIS 1. Spray nozzle 2. Water tank lid 3. Variable steam control 4. Steam burst button 5. Spray button 6. Handle 7. Heel rest 8. Transparent water tank 9. Maximum water level 10. Self-cleaning button 11. Stainless steel soleplate 12. Swiveling cord protector
 • Страница 3 из 28
  IM010 H LEÍRÁS KZ СИПАТТАМА SL STAVBA VÝROBKU 1. Permetfújó 2. Víztartályfedő 3. Gőzfokozat-szabályozó 4. Gőzfúvó gomb 5. Permetfújó gomb 6. Fogantyú 7. Vasalótalp 8. Átlátszó víztartály 9. Maximális vízszint 10. Öntisztítási gomb 11. Rozsdamentes acél vasalófelület 12. Forgó vezeték-védő 13.
 • Страница 4 из 28
  IM010 www.scarlett.ru 4 SC-1332S
 • Страница 5 из 28
  IM010 GB INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT SAFEGUARDS • Please read the instruction manual before use and save it for future references. • Before the first switching on check that voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your home. • For home use only. Do not use for
 • Страница 6 из 28
  IM010 • • • • Set the temperature control dial to the “••“ or “•••” position. When the indicator light is off, the steam iron has reached desired temperature. Set the variable steam control to the desired position. When finished, turn the temperature dial counterclockwise to the minimum position
 • Страница 7 из 28
  IM010 • Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется, а также перед заливом или сливом воды. • Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор или шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно
 • Страница 8 из 28
  IM010 • После окончания работы переведите терморегулятор в минимальное положение «min» и отключите утюг от электросети. ВНИМАНИЕ: Во избежание ожогов не допускайте контакта с паром, выходящим из сопел на подошве утюга. СУХОЕ ГЛАЖЕНИЕ • Вы можете гладить в сухом режиме, даже если резервуар заполнен
 • Страница 9 из 28
  IM010 • Spotřebič není určen k použití osobami (včetně děti) se sníženými fyzickými, mentálními schopnostmi nebo smysly, nebo osobami, které nemají zkušenosti nebo znalosti, pokud se nenacházejí pod dohledem nebo nejsou instruováni o použiti spotřebiče osobou, zodpovědnou za jejích bezpečnost. •
 • Страница 10 из 28
  IM010 • Nastavte regulátor množství páry do minimální polohy . UPOZORNĚNÍ: Je-li třeba za žehlení použit napařování a v zásobníku není voda, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, počkejte, až žehlička vychladne, a teprve potom nalévejte vodu. PARNÍ RÁZ • Tato funkce je určena pro dodatečnou jednorázovou
 • Страница 11 из 28
  IM010 самостоятелно. За отстраняване на повреди или за консултации се обърнете в най-близкия сервизен център. • Не разрешавайте децата да експлоатират ютията и особено внимавайте ако използвате уреда близо до тях. • Не оставяйте без надзор включена ютия или стояща на дъска за гладене. • Когато
 • Страница 12 из 28
  IM010 УДАРНА ПАРА • Тази функция обезпечава допълнителна пара и помага на гладене на много смачкани неща. • Поставете терморегулатора в положение “••” или “•••”. . • Завъртете регулатора за подаване на пара в максимално положение • За пускане на ударна пара натиснете бутона за подаване на пара.
 • Страница 13 из 28
  IM010 • Не дозволюйте дітям користуватися праскою та будьте особливо уважні, якщо працюєте у безпосередній близькості від них. • Не залишайте ввімкнену чи гарячу праску без нагляду, особливо на прасувальній дошці. • В перервах при прасуванні становіть праску тільки на п’ятку. Не слід ставити його
 • Страница 14 из 28
  IM010 • Установите регулятор ступеню відпарювання у максимальну позицію . • Натисніть кнопку відпарювання. УВАГА: Щоб запобігти витікання води з парових отворів, утримуйте кнопку відпарювання натисненою не довше ніж 5 секунд. ПРИМІТКА: Не натискайте кнопку відпарювання більш ніж 3 рази підряд,
 • Страница 15 из 28
  IM010 НАПОМЕНА: Да се избегне преоптерећење мреже напајања, не користите пеглу истовремено са другим уређајима који захтевају велику потрошњу енергије. • Ако је производ неко време био изложен температурама нижим од 0ºC, треба га ставити да стоји на собној температури најмање 2 сата пре укључивања.
 • Страница 16 из 28
  IM010 НАПОМЕНА: Притискајте дугме за пеглање с паром највише три пута узастопце, у противном случају пегла се брзо хлади. ВЕРТИКАЛНО ГЛАЧАЊЕ ПАРОМ • Уверите се да је у резервоару доста воде. • Укључите пеглу у мрежу напајања и поставите је вертикално. • Окрените терморегулатор и регулатор глачања
 • Страница 17 из 28
  IM010 ENNE ESIMEST KORDA KASUTAMIST • Mõned triikraua detailid võivad uuest pärast olla kergelt määrdega koos, mis võib esimesel sisse lülitamisel tuua kaasa triikraua kerge suitsemise. Lühikese aja järel see lakkab. • Eemaldage triikraua plaadilt kaitsekate ning puhastage tald pehme riidega.
 • Страница 18 из 28
  IM010 “ANTI – CALC” FUNKTSIOON • ANTI-CALC süsteem tagab kaitse katlakivi vastu. TRIIKIMISE LÕPETAMINE • Keerake termoregulaator asendisse MIN. • Eemaldage triikraud vooluvõrgust. PUHASTUS JA HOOLDUS • Enne puhastamist eemaldage seade alati vooluvõrgust ning laske seadmel täielikult maha jahtuda. •
 • Страница 19 из 28
  IM010 APZĪMĒJUMS AUDUMA VEIDS Izstrādājumu gludināt nav ieteicams • •• ••• Sintētika, Neilons, Akrils, Poliesters, Viskoze Vilna, Zīds Kokvilna, Lins Maksimālā temperatūra (gludināšana ar tvaiku apstrādi) • Pievienojiet gludekli pie elektrotīkla, iedegsies uzsildīšanas gaismas indikators. •
 • Страница 20 из 28
  IM010 • • • • • PAŠATTĪRĪŠANĀS Uzpildiet ūdens rezervuāru līdz maksimālajam līmenim, aiztaisiet vāciņu. Uzstādiet termoregulatoru maksimālā pozīcijā. Pieslēdziet gludekli pie elektrotīkla. Sagaidiet, kamēr izdzisīs uzsildīšanas gaismas indikators. . • Horizontāli turot gludekli virs izlietnes
 • Страница 21 из 28
  IM010 VANDENS REZERVUARO UŽPILDYMAS • Prieš pildami vandenį išjunkite laidynę iš elektros tinklo. • Pastatykite laidynę horizontaliai (ant pado). • Atsargiai įpilkite vandenį į rezervuarą. • Rezervuaro perpildymui išvengti nepilkite vandens daugiau negu nurodyta ant rezervuaro. • Besinaudojant
 • Страница 22 из 28
  IM010 • Apvyniokite maitinimo laidą aplink kulną. • Saugodami laidynės padą nuo įbrėžimų, laikykite ją vertikaliai. H HASZNALATI UTASÍTÁS FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK • A készülék használata előtt, a készülék károsodása elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el a Kezelési útmutatót. A helytelen
 • Страница 23 из 28
  IM010 • Ha a csapvíz túlságosan kemény, csak desztillált és ásványtalanított vizet használjon. • Használat után mindig távolítsa el a vizet a tartályból. PERMETEZÉS • Elégséges vízmennyiség esetén a permetezést bármely üzemmódban használhatja. • Néhányszor nyomja meg permetfújó gombját. GŐZÖLTETÉS
 • Страница 24 из 28
  IM010 • • • • • • Тек қана тұрмыстық мақсаттарда қолданылады. Құрал өнеркəсіптік қолдануға арналмаған. Жайдан тыс не жоғары дымқылды жағдайда қолданылмайды. Құралды не бауды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Құралды қоректену жүйесінен сөндіргенде қолмен шаңышқыны ұстаңыз, қоректену
 • Страница 25 из 28
  IM010 БУЛАУ • Үтікті электр жүйесінен сөндіріңіз де резервуарға су құйыңыз. • Үтікті үітітеуіш тақтайға тік қойыңыз жəне электр жүйесіне қосыңыз. • Термо реттегішті “••” немесе “•••” орнатыңыз. • Қызу индикаторы өшкенше күтіңіз, қойылған температураға жеткен кезде. • Булау дəрежесін реттегішті
 • Страница 26 из 28
  IM010 • Pre zamedzenie úrazov elektrickým prúdom neponárajte spotrebič ani prívodný kábel do vody alebo iných tekutín. Ak sa to už stalo, NESIAHAJTE na výrobok, okamžite odpojte spotrebič od elektrickej siete a pred ďalším používaním nechajte ho skontrolovať autorizovaným servisom. • Nepoužívajte
 • Страница 27 из 28
  IM010 • Postavte žehličku zvislo na hladiacu plochu a pripojte do elektrickej siete. • Nastavte regulátor teploty do polohy “••” alebo “•••”. • Počkajte , až zhasne indikátor zohriatia, to znamená, že bola dosiahnutá nastavená teplota. • Nastavte regulátor naparovania do požadovanej polohy.
 • Страница 28 из 28