Инструкция для SCARLETT SC-217

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

IM010 

www.scarlett.ru

   

 

SC-217 

4

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ 

•  Если на дисплее появилась надпись «Lo», 

следует заменить батарейку. 

ОЧИСТКА И УХОД 

•  Протрите весы мягкой тканью с моющим 

средством и просушите. 

•  Не применяйте органические растворители, 

агрессивные химические вещества и 
абразивные средства. 

ХРАНЕНИЕ 

•  Выполните требования раздела ОЧИСТКА И 

УХОД. 

•  Следите за тем, чтобы во время хранения на 

весах не было никаких предметов. 

•  Храните весы в сухом прохладном месте. 

 
CZ

   NÁVOD K POUŽITÍ 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

•  Pro zamezení poruch si tento Návod k použití 

pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační 
příručku. Nesprávné manipulace ba mohly způsobit 
poruchy výrobku. 

•  Používejte pouze v domácnosti. Spotřebič není 

určen pro průmyslové a obchodní účely. 

• Netlučte do vah. 

• Nepřetěžujte váhy. 

•  Je-li plocha na vážení vlhká, je kluzká. 

•  Pokud byl výrobek určitou dobu při teplotách pod 

0° C, před zapnutím ho nechejte při pokojové 
teplotě po dobu nejméně 2 hodiny. 

•  Výrobce si vyhrazuje právo bez dodatečného 

oznámení provádět menší změny na konstrukci 
výrobku, které značně neovlivní bezpečnost jeho 
používání, provozuschopnost ani funkčnost. 

VÁŽENÍ 
ZAČÁTEK 

• Otevřete speciální prostor pro baterie na spodní 

straně váhy, odstraňte ochrannou folii. Zavřete 
prostor. Váha je připravena na provoz.  

•  Pokud si chcete zvolit jako jednotku hmotnosti 

kilogram, stiskněte tlačítko na spodní straně váhy. 
Pokud si chcete zvolit jako jednotku hmotnosti 
kameň, stiskněte tlačítko na spodní straně váhy 
dvakrát. Pokud si chcete zvolit jako jednotku 
hmotnosti libru, stiskněte tlačítko na spodní straně 
váhy třikrát. 

• Ujistěte se, že váha stojí na rovném a pevném 

vodorovném povrchu. Nadávejte váhu na koberec 
ani na měkké povrchy. 

• Pro přesnější měření hmotnosti je žádoucí, 

aby váha stála na stejném místě. Pokud 
přesunete váhu na jiné místo, můžete ji náhodou 
dát na nerovný povrch, což by mohlo ovlivnit 
přesnost údajů. 

VÁŽENÍ 

• Chcete-li zjistit přesnou hmotnost, musíte se vážit 

ve stejnou dobu před jídlem a přitom si svléknout 
šaty a boty. 

• Pro přesnější měření hmotnosti není žádoucí, aby 

se měření konalo méně než 2 hodiny po probuzení. 

•  Chcete-li váhu zapnout, postavte se na ni. 

• Počkejte několik vteřin, až se na displeji rozsvítí 

«0.0». 

•  Během vážení se nehýbejte, aby se údaje ustálily. 

• Sestupte z vah. 

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 

• Po měření váhy se váhy bez zátěží automaticky 

vypnou za 10 vteřin. 

PŘETÍŽENÍ 

•  Při přetížení vah se na displeji objeví nápis «Err». 
VÝMĚNA BATERIÍ 

•  Objeví-li se na displeji nápis «Lo», je třeba vyměnit 

baterie. 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

• Otřete váhy jemným hadrem s mycím prostředkem 

a osušte je. 

• Nepoužívejte organická rozpouštědla, útočné 

chemikálie a brusné prostředky. 

SKLADOVÁNÍ 

• Splněte pokyny části ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA. 

•  Dbejte na to, aby během skladování na váhách 

nebyly žádné předměty. 

•  Skladujte váhy v suchém a chladném místě. 
 

BG

   РЪКОВОДСТВО ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

•  Преди да използвате уреда за пръв път, с цел 

предотвратяване на повреди внимателно 
прочетете Ръководството за експлоатация. 
Неправилна експлоатация на изделието може 
да доведе до неизправности. 

•  Изделието е предназначено само за домашна 

употреба. Уредът не е за промишлени и 
търговски нужди. 

•  Не удряйте везните при претегляне. 

•  Не претоварвайте везните. 

•  Във влажно състояние повърхността на уреда 

се плъзга. 

•  Ако изделието известно време се е намирало 

при температура под 0ºC, тогава преди да го 
включите, то трябва да престои на стайна 
температура не по-малко от 2 часа. 

•  Производителят си запазва правото без 

допълнително уведомление да внася 
незначителни промени в конструкцията та на 
изделието, като същите да не влияят 
кардинално върху неговата  безопасност, 
работоспособност и функционалност. 

ПРЕТЕГЛЯНЕ 
ЗАПОЧВАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

•  Отворете специалният резервоар за батерийки 

на долната част на везната, извадете 
предпазващото фолио. Затворете резервоара. 
Везните са готови за употреба. 

•  Ако искате да изберете килограми като 

измервателната единица, натиснете бутона на 
другата страна на везната един път, за 
избиране на «stone» натиснете бутона два пъти, 
фунтове – три пъти. 

•  Проверете, дали везната е сложена върху 

плоска, равна и твърда хоризонтална 
повърхност. Не поставяйте везната върху 
килима или меките повърхности. 

•  За точното определяне на теглото се 

препоръчва везната да стои на едно и също 
място. Като я премествате, увеличава се риска 
да сложите везната върху неравна повърхност, 
което отрицателно ще се отрази върху 
точността на показателите. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 10
  SC-217 INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ GB RUS CZ BG UA SCG EST LV LT H KZ SL BATHROOM SCALE .......................................................................... 3 НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ ....................................................................... 3
 • Страница 2 из 10
  IM010 GB DESCRIPTION RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ 1. Body 2. Display 3. Switch of metages 1. Корпус 2. Дисплей 3. Переключатель единиц измерения CZ POPIS BG ОПИСАНИЕ 1. Těleso 2. Zobrazení 3. Switch Jednotky 1. Корпус 2. Покажи 3. Включете единици UA ОПИС SCG ОПИС 1. Корпус 2. Дисплей 3. Перемикач
 • Страница 3 из 10
  IM010 GB INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT SAFEGUARDS • Please read all instruction manuals before use and save it for future references. • For home use only. Do not use for industrial or commercial purposes. • Do not shock the scale with sudden loading or striking. • Do not overload the scale. •
 • Страница 4 из 10
  IM010 ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ • Если на дисплее появилась надпись «Lo», следует заменить батарейку. ОЧИСТКА И УХОД • Протрите весы мягкой тканью с моющим средством и просушите. • Не применяйте органические растворители, агрессивные химические вещества и абразивные средства. ХРАНЕНИЕ • Выполните требования
 • Страница 5 из 10
  IM010 • Щоб обрати в якості одиниці виміру кілограми, натисніть кнопку на зворотній стороні вагів один раз, щоб обрати стоуни – натисніть два рази, щоб обрати фунти – натисніть три рази. • Переконайтеся, що ваги стоять на пласкій, рівній та твердій горизонтальній поверхні. Не встановлюйте ваги на
 • Страница 6 из 10
  IM010 • Kui toode on olnud mõnda aega õhutemperatuuril alla 0 ºC, tuleb hoida seda enne sisselülitamist vähemalt 2 tundi toatemperatuuril. • Tootja jätab endale õiguse teha ilma täiendava teatamiseta toote konstruktsiooni ebaolulisi muudatusi, mis ei mõjuta selle ohutust, töövõimet ega
 • Страница 7 из 10
  IM010 • Nepārslogojiet svarus. • Ja virsma ir mitra, tā būs slidena. • Ja izstrādājums kādu laiku ir atradies temperatūrā zem 0ºC, pirms ieslēgšanas tas ir jāpatur istabas apstākļos ne mazāk kā 2 stundas. • Ražotājs patur sev tiesības bez papildu brīdinājuma ieviest izstrādājuma konstrukcijā
 • Страница 8 из 10
  IM010 olvassa el a Használati utasítást. A helytelen kezelés a készülék károsodásához vezethet. • Csak otthoni használatra, ne használja nagyüzemi célra. • Ne érje ütődés a mérleget. • Ne terhelje túl a mérleget. • A felület nedves állapotban siklik. • Amennyiben a készüléket valamennyi ideig 0 ºC–
 • Страница 9 из 10
  IM010 • Органикалық еріткіштер, агрессиялық химиялық заттар жəне қайрақты құралдарды қолданбаңыз. САҚТАУ • ТАЗАЛАУ жəне КҮТУ бөлімінің талабтарын орындаңыз. • Сақтау уақытына таразыда ешқандай заттардың болмағанын қадағалаңыз. • Таразыны құрғақ салқын орында сақтаңыз. PREŤAŽENIE • Pri preťažení sa
 • Страница 10 из 10