Инструкция для SCARLETT SC-217

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

IM010 

www.scarlett.ru

   

 

SC-217 

9

•  Органикалық еріткіштер, агрессиялық химиялық 

заттар жəне қайрақты құралдарды қолданбаңыз. 

САҚТАУ 

•  ТАЗАЛАУ жəне КҮТУ бөлімінің талабтарын 

орындаңыз. 

•  Сақтау уақытына таразыда ешқандай заттардың 

болмағанын қадағалаңыз. 

•  Таразыны құрғақ салқын орында сақтаңыз. 
 

SL 

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

•  Pred prvým používaním vymyte všetky 

odnímateľné časti teplou vodou s umývacím 
prostriedkom a dôkladne ich osušte. Vonkajšie 
časti spotrebiča pretrite trochu vlhkou utierkou. 

•  Používajte len v domácnosti v súlade s týmto 

návodom na používanie. Spotrebič nie je určený na 
používanie v priemyselnej výrobe alebo pre 
živnostenské účely. 

• Chráňte váhu pred údermi. 

• Nepreťažujte váhu. 

•  Nestavajte na váhu, ak máte mokré nohy alebo ak 

povrch váhy je mokrý, môžete sa pošmyknúť! 

•  Ak výrobok určitú dobu bol pri teplotách pod 0 ° C, 

pred zapnutím je potrebné ho nechať pri izbovej 
teplote po dobu najmenej 2 hodiny. 

•  Výrobca si vyhradzuje právo bez dodatočného 

oznámenia vykonávať menšie zmeny na 
konštrukcii výrobku, ktoré značne neovplyvnia 
bezpečnosť jeho používania, prevádzkyschopnosť 
ani funkčnosť. 

VÁŽENIE 

PRED ZAPNUTÍM 

•  Otvorte špeciálnu priehradku na multičlánky na 

spodnej časti váhy, odstráňte ochrannú fóliu. 
Zatvorte priehradku. Váha je pripravená na 
prevádzku. 

•  Ak si chcete zvoliť ako jednotku hmotnosti 

kilogram, stlačte tlačidlo na spodnej strane váhy. 
Ak si chcete zvoliť ako jednotku hmotnosti kameň, 
stlačte tlačidlo na spodnej strane váhy dva rázy. Ak 
si chcete zvoliť ako jednotku hmotnosti libru, stlačte 
tlačidlo na spodnej strane váhy tri rázy. 

•  Uistíte sa, že váha stojí na rovnom a pevnom 

vodorovnom povrchu. Nadávajte váhu na koberec 
ani na mäkké povrchy. 

•  Pre presnejšie meranie hmotnosti je žiaduce, aby 

váha stala na tom istom mieste. Ak premiestnite 
váhu na iné miesto, môžete ju náhodou dať na 
nerovný povrch, což by mohlo ovplyvniť presnosť 
údajov. 

VÁŽENIE 

• Ak chcete zistiť presnú hmotnosť, musíte sa vážiť 

v rovnakú dobu pred jedlom a pritom si vyzliecť 
šaty a topánky. 

• Pre presnejšie meranie hmotnosti nie je žiaduce, 

aby sa meranie konalo menej ako 2 hodiny po 
prebudení. 

• Ak chcete zapnúť váhu, postavte sa na ňu. 

• Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa na displeji objaví 

«0.0». 

•  Postavte sa na váhu. Stojte rovno, o nič sa 

neopierajte. 

•  Zďte z váhy. 
AUTOMATICKÉ VYPNUTIE 

•  Po vážení sa váha automaticky vypne o 10 sekúnd. 

PREŤAŽENIE 

• Pri preťažení sa na displeji objaví nápis «Err». 
VÝMENA BATÉRIE 

•  Ak sa na displeji objavil nápis «Lo», musíte 

vymeniť batériu. 

ČISTENIE A ÚDRŽBA 

•  Otrite váhu jemnou utierkou s umývacím 

prostriedkom. 

•  Nepoužívajte brúsne umývacie prostriedky, 

organické rozpúšťadlá ani agresívne tekutiny. 

USCHOVÁVANIE 

• Sledujte pokynom časti ČISTENIE A ÚDRŽBA. 

•  Dbajte na to, aby počas uchovávania neboli žiadne 

predmety. 

• Uschovávajte spotrebič v suchom a chladnom 

mieste. 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 10
  SC-217 INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ GB RUS CZ BG UA SCG EST LV LT H KZ SL BATHROOM SCALE .......................................................................... 3 НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ ....................................................................... 3
 • Страница 2 из 10
  IM010 GB DESCRIPTION RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ 1. Body 2. Display 3. Switch of metages 1. Корпус 2. Дисплей 3. Переключатель единиц измерения CZ POPIS BG ОПИСАНИЕ 1. Těleso 2. Zobrazení 3. Switch Jednotky 1. Корпус 2. Покажи 3. Включете единици UA ОПИС SCG ОПИС 1. Корпус 2. Дисплей 3. Перемикач
 • Страница 3 из 10
  IM010 GB INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT SAFEGUARDS • Please read all instruction manuals before use and save it for future references. • For home use only. Do not use for industrial or commercial purposes. • Do not shock the scale with sudden loading or striking. • Do not overload the scale. •
 • Страница 4 из 10
  IM010 ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ • Если на дисплее появилась надпись «Lo», следует заменить батарейку. ОЧИСТКА И УХОД • Протрите весы мягкой тканью с моющим средством и просушите. • Не применяйте органические растворители, агрессивные химические вещества и абразивные средства. ХРАНЕНИЕ • Выполните требования
 • Страница 5 из 10
  IM010 • Щоб обрати в якості одиниці виміру кілограми, натисніть кнопку на зворотній стороні вагів один раз, щоб обрати стоуни – натисніть два рази, щоб обрати фунти – натисніть три рази. • Переконайтеся, що ваги стоять на пласкій, рівній та твердій горизонтальній поверхні. Не встановлюйте ваги на
 • Страница 6 из 10
  IM010 • Kui toode on olnud mõnda aega õhutemperatuuril alla 0 ºC, tuleb hoida seda enne sisselülitamist vähemalt 2 tundi toatemperatuuril. • Tootja jätab endale õiguse teha ilma täiendava teatamiseta toote konstruktsiooni ebaolulisi muudatusi, mis ei mõjuta selle ohutust, töövõimet ega
 • Страница 7 из 10
  IM010 • Nepārslogojiet svarus. • Ja virsma ir mitra, tā būs slidena. • Ja izstrādājums kādu laiku ir atradies temperatūrā zem 0ºC, pirms ieslēgšanas tas ir jāpatur istabas apstākļos ne mazāk kā 2 stundas. • Ražotājs patur sev tiesības bez papildu brīdinājuma ieviest izstrādājuma konstrukcijā
 • Страница 8 из 10
  IM010 olvassa el a Használati utasítást. A helytelen kezelés a készülék károsodásához vezethet. • Csak otthoni használatra, ne használja nagyüzemi célra. • Ne érje ütődés a mérleget. • Ne terhelje túl a mérleget. • A felület nedves állapotban siklik. • Amennyiben a készüléket valamennyi ideig 0 ºC–
 • Страница 9 из 10
  IM010 • Органикалық еріткіштер, агрессиялық химиялық заттар жəне қайрақты құралдарды қолданбаңыз. САҚТАУ • ТАЗАЛАУ жəне КҮТУ бөлімінің талабтарын орындаңыз. • Сақтау уақытына таразыда ешқандай заттардың болмағанын қадағалаңыз. • Таразыны құрғақ салқын орында сақтаңыз. PREŤAŽENIE • Pri preťažení sa
 • Страница 10 из 10