Инструкция для SCARLETT SC-440

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

IM010 

www.scarlett.ru

   

 

SC-440 

21

•  Қаптаманы жұмсақ дымқыл матамен сүртіңіз. 

•  Қатқыл жөке, қырғыш жəне күшті тазартқыш құралдарды пайдаланбаңыз. 
САҚТАУ 

•  Сақтап қояр алдында аспаптың электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз. 

•  ТАЗАЛАУ ЖƏНЕ КҮТІП ҰСТАУ бөліміндегі талаптарды орындаңыз. 

•  Қуат көзіне қосу сымын процессордың түбіндегі арнайы бөлікшеге жинап тастауға болады. 

•  Аспапты құрғақ таза жерде сақтаңыз. 
 

SL

  

NÁVOD NA POUŽÍVANIE 

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

•  Pred prvým používaním skontrolujte, či zodpovedajú technické charakteristiky výrobku, ktoré sú uvedené na 

štítku, parametrom elektrickej siete. 

•  Používajte len v domácnosti v súlade s týmto návodom na používanie. Spotrebič nie je určený na používanie 

v priemyselnej výrobe. 

• Nepoužívajte vonku. 

•  Vždy odpájajte spotrebič od elektrickej siete pred čistením alebo v prípade, že spotrebič nepoužívate. 

•  Pre zamedzenie úrazu elektrickým prúdom alebo nebezpečia požiaru neponárajte spotrebič do vody ani do 

iných tekutín. 

• Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s fyzickým, psychickým alebo mentálnym 

handikapom, pokiaľ nemajú skúsenosti alebo vedomosti, ak nie sú kontrolované alebo neboli inštruované o 
používaní spotrebiča osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť. 

•  Dbajte na deti, aby sa nesmeli hrať so spotrebičom. 

•  Nenechávajte zapnutý spotrebič bez dozoru. 

•  Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou dodávky. 

•  Zákaz používania spotrebiče s pokazeným napájacím káblom a/alebo zásuvkou. Pre zamedzenie nebezpečia 

musíte pokazený kábel vymeniť v autorizovanom servisnom centre. 

•  Neskúšajte samostatne opravovať spotrebič. Pri pokazení spotrebiča kontaktujte najbližšie servisné centrum. 

•  Dbajte na to, aby sa napájací kábel nedotýkal ostrých krajov a horúcich povrchov. 

• Neťahajte, neprekrucujte ani nenavíjajte napájací kábel na iné predmety. 

•  Vyjmite potraviny a tekutiny, až motor úplne zastaví. 

• Nepreťažujte spotrebič potravinami. 

•  UPOZORNENIE: Je zakázané preťažovať spotrebič alebo používať ho bez potravín. Neprekračujte povolenú 

dobu nepretržitej prevádzky. 

•  Nože musí byť pevne pripevnené, aby sa zabránilo úniku kvapaliny alebo rozbitie misy. 

• Spotrebič je vybavený ochranou proti prehriatiu. V prípade prehriatia sa spotrebič automaticky vypne. V tomto 

prípade ho odpojte od elektrickej siete a pokračujte v prevádzke len po úplnom ochladnutie spotrebiča. 

• Počas spracovania ingrediencie, ktoré sú umiestnené do mixéra, nesmú prekročiť úroveň 1000 ml. 

•  Nedotýkajte sa ostrých častí spotrebiča počas prevádzky. Nenakláňajte sa nad misu počas prevádzky. Ak 

chcete pridať ingrediencie, použite výhradne posunovač, ktorý je súčasťou dodávky. 

•  UPOZORNENIE: Čepele noža sú veľmi ostré a sú nebezpečné. Buďte veľmi opatrní! 

•  Ak výrobok určitú dobu bol pri teplotách pod 0 ° C, pred zapnutím je potrebné ho nechať pri izbovej teplote po 

dobu najmenej 2 hodiny. 

•  Výrobca si vyhradzuje právo bez dodatočného oznámenia vykonávať menšie zmeny na konštrukcii výrobku, 

ktoré značne neovplyvnia bezpečnosť jeho používania, prevádzkyschopnosť ani funkčnosť. 

PRED PRVÝM POUŽÍVANÍM 

•  Stolný mixér je ideálny pre polievky, kaše a omáčky, rovnako ako pre detské jedlá a miešanie rôznych kokteilov. 

•  Pred prvým používaním vymyte všetky odnímateľné časti teplou vodou s umývacím prostriedkom a dôkladne 

ich osušte. Vonkajšie časti spotrebiča pretrite trochu vlhkou utierkou. 

•  Neponárajte spotrebič do hocakých tekutín a nemyte ho vodou. 

• Postavte spotrebič na rovný, pevný povrch.

 

PREVÁDZKA 

• Zvoľte nôž alebo metlu. 
METLA NA ŠĽAHANIE 

• Je určená pre: 

− spracúvanie ovocia a zeleniny na pyré; 

− rozomletie syra a čokolády; 

− okamžité rozmletie cibule, cesnaku, mrkvy; 

− šľahanie masla; 

− miešanie cesta; 

− šľahanie šejkov z ľadom; 

− rozomletie mäsa všetkých druhov pre šaláty a paštéty. 

NÔŽ 

• Je určený pre: 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 23
  SC-440 INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ GB RUS CZ BG UA SCG EST LV LT H KZ SL FOOD PROCESSOR ……………………………………………………… 4 КУХОННЫЙ ПРОЦЕССОР …………………………………………….. 5 KUCHYŇSKÝ ROBOT …………………………………………………….. 7 КУХНЕНСКИ РОБОТ
 • Страница 2 из 23
  IM010 GB DESCRIPTION RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Motor unit Blender jug ( 1l) Blender jug lid Transparent beaker Crushing knife Mixing knife Filter band Food pusher Short/Tall twister 20/450 ml. Sprinkle/Steam Lid (2 pcs) Resealable
 • Страница 3 из 23
  IM010 11. Sandarus dangtis (2 vnt.) 11. Hermetikus fedő (2 db) KZ СИПАТТАМА SL STAVBA VÝROBKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Қозғалтқыш бөлік Шара (1 л) Kақпағы Мөлдір өлшегіш стакан Ұсақтауға арналған пышақ Араластыруға раналған пышақ Сүзгі Итергіш 200/450
 • Страница 4 из 23
  IM010 GB INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT SAFEGUARDS • Before connecting the appliance for the first time check that voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your home. • For home use only. Do not use for industrial purposes. Do not use the appliance for any other
 • Страница 5 из 23
  IM010 • To start operating in PULSE mode, press the top of the glass/jar. To switch off, do not press the unit. • To operate in continuous mode, press the glass/jar to the motor bas and twist it slightly clockwise to tighten. WARNING: to prevent overheating, do not let it operate more than 3
 • Страница 6 из 23
  IM010 • Продукты, помещаемые в блендер, не должны заполнять чашу выше отметки 1000 мл во время работы. • Запрещено дотрагиваться до острых элементов прибора во время работы. Не наклоняйтесь над чашей во время работы. Для подачи продуктов используйте только толкатель, входящий в комплект. •
 • Страница 7 из 23
  • Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства. ХРАНЕНИЕ • Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети. • Выполните требования раздела ОЧИСТКА И УХОД. • Шнур питания можно убрать в специальный отсек в днище процессора. • Храните прибор в сухом чистом
 • Страница 8 из 23
  IM010 • • • • Těsně našroubujte pohár/mísu/zvolený nástavec. Vložte ingredience do poháru/mísy. Zavřete pohár/mísu víkem. Nastavte pohár/mísu na motorovou jednotku tak, aby pojistky na poháru/míse shodovaly s drázkami na motorové jednotce. • UPOZORNĚNÍ: Manipulovat s pohárem/mísou lze pouze za
 • Страница 9 из 23
  IM010 • ВНИМАНИЕ: Забранява се да препълвате уреда или да го използвате без продукти. Не надвишавайте препоръчаното време за непрекъсната работа. • ВНИМАНИЕ: Ножчетата са много остри. Бъдете особено внимателни при работата с тях! • Ножовете трябва да се фиксират много добре, с цел предотвратяване
 • Страница 10 из 23
  IM010 • Продуктите подавайте само с помощта на блъскача. • Редовно измивайте филтъра. • След като работата на уреда е приключена, преди да извадите продуктите и приставките, изключете робота от контакта и изчакайте двигателят да спре напълно. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА • След като работата на уреда е
 • Страница 11 из 23
  IM010 • Якщо виріб деякий час знаходився при температурі нижче 0ºC, перед увімкненням його слід витримати у кімнаті не менше 2 годин. • Виробник залишає за собою право без додаткового повідомлення вносити незначні зміни до конструкції виробу, що кардинально не впливають на його безпеку,
 • Страница 12 из 23
  IM010 • Зберігайте прилад у сухому чистому місці. SCG УПУТСТВО ЗА РУКОВАЊЕ СИГУРНОСНЕ МЕРЕ • Пре првог укључења убедите се да техничка својства производа, назначена на налепници, одговарају параметрима електричне мреже. • Користите само у домаћинству у складу са овим упутством за руковање. Уређај
 • Страница 13 из 23
  IM010 • Ставите посуду/бокал на кућиште с мотором тако да браве на посуди/бокалу буду у равни са жљебовима на кућишту с мотором. • УПОЗОРЕЊЕ: Посуду/бокал можете ставити или скинути само када је мотор потпуно заустављен! • Да бисте започели с радом у режиму PULSE, притисните врх посуде/бокала. Ако
 • Страница 14 из 23
  IM010 • TÄHELEPANU:Lõiketerad on äärmiselt teravad ja ohtlikud. Käituge nendega ettevaatlikult! • Kui toode on olnud mõnda aega õhutemperatuuril alla 0 ºC, tuleb hoida seda enne sisselülitamist vähemalt 2 tundi toatemperatuuril. • Tootja jätab endale õiguse teha ilma täiendava teatamiseta toote
 • Страница 15 из 23
  IM010 LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA DROŠĪBAS NOTEIKUMI • Pirms pirmreizējās ieslēgšanas pārbaudiet, vai , ierīces tehniskie raksturojumi, kas norādīti uz uzlīmes, atbilst elektrotīkla parametriem. • Izmantot tikai sadzīves vajadzībām atbilstoši Lietošanas instrukcijai. Ierīce nav paredzēta rūpnieciskai
 • Страница 16 из 23
  IM010 • UZMANĪBU: Uzstādīt vai noņemt glāzi/trauku var tikai tad, kad motors ir pilnībā apstājies! • Lai ierīce darbotos impulsu režīmā, uzspiediet uz blendera glāzi/trauku no augšas. Lai atslēgtu ierīci, nespiediet uz to. • Lai ierīce darbotos nepārtrauktā režīmā, piespiediet pie motora daļas
 • Страница 17 из 23
  IM010 • Jeigu gaminys kai kurį laiką buvo laikomas žemesnėje nei 0 ºC temperatūroje, prieš įjungdami prietaisą palaikykite jį kambario temperatūroje ne mažiau kaip 2 valandas. • Gamintojas pasilieka teisę be atskiro perspėjimo nežymiai keisti įrenginio konstrukciją išsaugant jo saugumą,
 • Страница 18 из 23
  IM010 H KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK • A készülék használata előtt, ellenőrizze egyezik-e a műszaki jellemzésben feltüntetett elektromos feszültség a házi elektromos hálózattal. • Nem való ipari csak házi használatra. • Házon kívül nem használható. • Használaton kívül és
 • Страница 19 из 23
  IM010 • FIGYELEM: A poharat/csészét felállítani vagy levenni csak a motor teljes leállása után szabad! • Pulzáló üzemmódban való működés érdekében nyomja le a mixerpoharat/-csészét. A készülék kikapcsolása érdekében ne nyomja le a készüléket. • Szünet nélküli működés érdekében nyomja a
 • Страница 20 из 23
  IM010 • Аспап асқын қызудан қорғау құралымен жарақталған. Асқын қызып кеткен кезде құрылғы автоматты түрде өшіп қалады. Мұндай жағдайда оны желіден ажыратып, əбден суығаннан кейін ғана жұмысын қайта жалғастырыңыз. • Блендерге салынатын азық өнімдері жұмыс кезінде шараға 1000 мл белгісінен асыра
 • Страница 21 из 23
  • Қаптаманы жұмсақ дымқыл матамен сүртіңіз. • Қатқыл жөке, қырғыш жəне күшті тазартқыш құралдарды пайдаланбаңыз. САҚТАУ • Сақтап қояр алдында аспаптың электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз. • ТАЗАЛАУ ЖƏНЕ КҮТІП ҰСТАУ бөліміндегі талаптарды орындаңыз. • Қуат көзіне қосу сымын процессордың
 • Страница 22 из 23
  IM010 − rozomletie orechov, sušeného ovocia, byliniek a kávových zŕn; − šľahanie hustých krémov a masla s bylinkami. • Tesne naskrutkujte pohár / misu / zvolený nástavec. • Vložte ingrediencie do pohára / misy. • Zatvorte pohár / misu vekom. • Nastavte pohár / misu na motorovú jednotku tak, aby
 • Страница 23 из 23