Инструкция для SCARLETT SC-MC410S02

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

IM012 

  

 

   

www.scarlett.ru

 

 

11 

                                                      

SC-MC410S02

 

 

 

Před začátkem vaření musíte chvíli vydržet. Program zahájí provoz, až indikace odpovídajícího tlačítka začne 

blikat. 

 

Po ukončení vaření se multifunkční hrnec automaticky přepne do režimu ohřívání.

 

FUNKCE ODLOŽENÍ STARTU  

 

Tato funkce umožňuje odložit začátek přípravy.

 

  Zvolte požadovaný program. 

 

Pro nastavení funkce stiskněte tlačítko ODLOŽENÍ STARTU a pomocí tlačítek +

, - 

nastavte čas odložení startu. 

Na displeji se zobrazí čas, po jehož uplynutí program ukončí provoz.

 

 

Před začátkem vaření vydržte několik vteřin.

 

FUNKCE STORNO/OHŘÍVÁNÍ

 

 

Pokud potřebujete, stisknutím tlačítka STORNO/OHŘÍVÁNÍ můžete zastavit vaření.

 

  Funkce 

ohřívání se zapíná automaticky po ukončení vaření.

 

 

Tuto funkci můžete používat pro ohřívání hotového jídla. Dejte jídlo, které chcete ohřát, do mísy multifunkčního 

hrnce a stiskněte tlačítko STORNO/OHŘÍVÁNÍ.

 

 

Maximální doba ohřívání činí 24 hodiny, teplota

 

uvnitř multifunkčního hrnce vystoupá až na 60 ºС. Během 

ohřívání se na displeji zobrazí 

- -. 

VÝHODY 

 

Multifunkční programy jako například vaření, vaření v

 

páře, dušení, pečení.

 

 

Automatické řízení celého procesu

 

Odložení startu přípravy jídla

 

Vysoká účinn

ost s 40% úsporou energie a 60% 

úsporou času

 

Plně uzavřená konstrukce pro zachování výživných látek a chuti a také pro měkkost jídla

 

Mísa multifunkčního hrnce má dvojitý nepřilnavý povrch a snadno se čistí

 

Spolehlivé bezpečnostní zařízení

Bezpečnostní zařízení pro otevírání a zavírání víka

.  

Bezpečnostní omezovač teploty

Díky němu se automaticky zastaví ohřívání v

 

případě, že multifunkční hrnec 

byl zpuštěn s

 prázdnou mísou nebo bez ní. 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

 

 

Měli byste pravidelně čistit elektrospotřebič a zbavovat jeho povrch zbytků jídla. 

 

 

Před čištěním vypněte multifunkční hrnec a odpojte ho od elektrické sítě.

 

 

Nechte elektrospotřebič úplně vychladnout. Vytřete vlhkým hadříkem s

 

mycím prostředkem ovládací panel, 

vnější a vnitřní povrch hrnce, potom je vytřete dosucha. Vymyjte varnou nádobu teplou vodou s

 mycím 

prostředkem a vytřete ji dosucha. Je lepší umývat varnou nádobu hned po uvaření jídla.

 

 

Nepoužívejte agresivní mycí prostředky nebo abrazivní materiály.

 

SKLADOVÁNÍ 

 

Ujistěte se, že elektrospotřebič je odpojen od elektrické sítě a že úplně vychladl. Postupujte podle pokynů části 

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA. 

 

 

Skladujte multifunkční hrnec s

 

otevřeným víkem v

 

suchém a čistém místě.

 

ODSTAŇOVÁNÍ ZÁVAD

 

 

Pokud se vám zobrazí na displeji hlášení o chybě, odpojte přístroj od elektrické sítě a nechte ho vychládnout. 

Pokud se po opakovaném zapojení hlášení nezmizí, obraťte se na servisní středisko.

 

 

BG

   

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 

 

Прочетете внимателно ръководството за експлоатация за да избегнете повреди при ползване.

 

 

Преди първоначално включване проверете, дали техническите характеристики, посочени върху 

изделието, отговарят на параметрите на електрическата мрежа.

 

 

Неправилна експлоатация на уреда може да доведе до материални и здравословни щети.

 

 

Каната

 

е предназначена само за домашна употреба. Уредът не е за промишлено използване.

 

 

Винаги изключвайте уреда от контакта, ако не го ползвате.

 

 

Не допускайте вода да попадне върху блока за захранване.

 

 

Не потапяйте уреда, кабела или щепсела му във вода или други

 

течности. Ако това се е случило веднага 

изключете каната от контакта. Преди да я използвате отново, проверете работата на уреда в 

квалифициран сервизен център.

 

 

В тези случаи, когато захранващият кабел е повреден, с цел избягване на рискови ситуации, 

захранващият кабел трябва да бъде заменен от производителя или оторизиран център за обслужване, 

или от квалифициран специалист.

 

 

Следете, кабелът да не докосва горещи повърхности и остри предмети.

 

 

Фурната не трябва да се управлява от хора (включително деца) с

 

понижени

 

физически, сетивни или 

умствени способности, или от лица, които не притежават съответните знания и опит, ако тези лица не са 

под надзор или не са инструктирани относно използването на фурната от друго лице

отговарящо

 

за 

тяхната безопасност.

 

 

Децата не трябва да се оставят сами до фурната и не трябва да им се разрешава да играят с нея.

 

 

При изключване на уреда извадете щепсела от контакта, а не дърпайте кабела.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Оглавление инструкции

Document Outline