Инструкция для SCARLETT SC-MC410S02

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

IM012 

  

 

   

www.scarlett.ru

 

 

23 

                                                      

SC-MC410S02

 

 

LV

   LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

  

 

Pirms ierīces ekspluatācijas uzmanīgi izlasiet doto lietošanas instrukciju, lai izvairītos no bojājumu radīšanas 

lietošanas laikā.

 

 

Pirms pirmās ieslēgšanas pārbaudiet, vai tehniskie parametri, kas norādīti uz izstrādājuma, atbilst elektrotīkla 

parametriem 

 

Nepareiza ierīces lietošana var radīt tās bojājumus, materiālus zaudējumus un lietotāja veselības kaitējumus.

 

 

Izmantot tikai sadzīv

es 

vajadzībām

Ierīce

 

nav paredzēta rūpnieciskai izmantošanai.

 

 

Vienmēr atslēdziet ierīci no elektrotīkla, ja Jūs to neizmantojat.

 

 

Nepieļaujiet ūdens nokļūšanu uz barošanas pamatnes.

 

  Neizvietojiet 

ierīci vai elektrovadu ūdenī vai kādā citā šķidrumā. Ja tas ir noticis nekavējoties atslēdziet to no 

elektrotīkla un pirms turpināt ierīces lietošanu, pārbaudiet tās darba spējas un drošību pie kvalificētiem 

speciālistiem.

 

 

Ierīce nav paredzēta izmantošanai personām (ieskaitot bērnus) ar pazeminātām fiziskām, emocionālām vai 

intelektuālām spējām vai personām bez dzīves pieredzes vai zināšanām, ja viņas nekontrolē vai neinstruē 

ierīces lietošanā persona, kas atbild par viņu drošību.

 

 

Bērni ir jākontrolē, lai nepieļautu spēlēšanos ar ierīci. 

 

 

Sekojiet līdzi, lai elektrovads nepieskartos klāt asām malām un karstām virsmām.

 

 

Lai atslēgtu ierīci no elektrotīkla, velciet aiz kontaktdakšas, nevis aiz vada aiz vada.

 

 

Ierīcei stabili jāatrodas uz sausas līdzenas virsmas. Nenovietojiet ierīci uz karstām virsmām, kā arī siltuma avo

tu 

(piem. elektrisko plītiņu), aizkaru tuvumā un zem piekaramiem plauktiem.

 

 

Nekad neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.

 

 

Izmantojiet multivāres ierīci tikai produktu pagatavošanai. Nekādā gadījumā nežāvējiet tajā drēbes, papīru vai 

citus priekšmetus. 

 

Nedarbiniet multivāres ierīci ar tukšu trauku. 

 

 

Neizmantojiet ierīci bez trauka.

 

 

Nelieciet produktus tieši uz multivāres ierīces pamatnes, izmantojiet trauku.

 

  Neaizvietojiet trauku ar citu konteineri. 

 

Neizmantojiet metāla priekšmetus, kas var ieskrāpēt tr

auku. 

 

Trauka pārklājums var pakāpeniski nodilt, tāpēc ar to ir jāapietas saudzīgi.

 

  Izmantojiet pagatavošanas receptes. 

 

Multivāres ierīces nepienācīga uzturēšana tīrībā var izraisīt virsmas nodilumu, kas var nelabvēlīgi ietekmēt 

ierīces darbību un radīt potenciālus draudus lietotājam. 

 

 

Izmantojot pagarinātāju pārliecinieties, ka kabeļa maksimāli pieļaujamā jauda atbilst ierīces jaudai. 

 

 

Uzmanību! Darbības laikā ierīce sasilst! Gadījumā, ja multivāres ierīces darbības laikā ir nepieciešams kontakts 

ar to, lietojiet virtuves cimdus. 

 

Sargājiet seju un rokas no tvaika, kas izplūst no vārsta.

 

 

Neievietojiet metāla vai citus priekšmetus izplūdes vārstā vai jebkurās citās izstrādājuma daļās. 

 

 

Neapklājiet multivāres ierīces vāku ar dvieļiem vai citiem priekšmetiem.

 

  Ie

rīce paredzēta tikai ūdens uzsildīšanai. Aizliegts izmantot citiem mērķiem, tas var radīt ierīces bojājumus.

 

 

Ja izstrādājums kādu laiku ir atradies temperatūrā zem 0ºC, pirms ieslēgšanas tas ir jāpatur istabas apstākļos ne 

mazāk kā 2 stundas.

 

 

Ražotājs patur sev tiesības bez papildu brīdinājuma ieviest izstrādājuma konstrukcijā nelielas izmaiņas, kas 

būtiski neietekmē tā drošību, darbspēju un funkcionalitāti.

 

UZSTĀDĪŠANA

 

 

Pārliecinieties, ka multivāres ierīces iekšpusē nav iepakojuma materiālu un nepiederošu 

priekšmetu. 

 

Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav bojāts vāks, korpuss, papildu piederumi, noņemamais trauks. 

 

 

Gadījumā, ja tiek atklāti jebkādi defekti, nedarbiniet ierīci, griezieties pie pārdevēja vai servisa centrā.

 

 

Novietojiet ierīci uz sausas, līdzenas un karstumizturīgas virsmas.

 

 

Nenovietojiet ierīci degošu materiālu, sprāgstvielu un pašuzliesmojošu gāžu tuvumā. 

 

 

Nenovietojiet ierīci blakus gāzes vai elektriskai plītij, kā arī citiem siltuma avotiem.

 

 

Nenovietojiet ierīci tiešā sienas vai mēbeļu tuvumā. 

 

 

Uz multivāres ierīces neko nelieciet. 

 

 

Multivāres ierīci nedrīkst ievietot skapī. Ierīces normālai darbībai jānodrošina brīva telpa ventilācijai: ne mazāk 

kā 20 cm no augšas, 10 cm no mugurpuses un ne mazāk kā 5 cm no sāniem. 

 

 

Pirms pirmās lietošanas noslaukiet noņemamo trauku, tvaikvāres konteineru, mērtrauku, karoti, multivāres 

ierīces iekšpusi un ārpusi ar tīru mitru audumu. 

 

 

Trauka iekšpusē atrodas mērskala ar proporcijām putraimiem un ūdenim: labajā pusē

 – 

putraimu tasīšu 

daudzums (1 tasīte 

-16

0 ml); kreisajā pusē 

– 

ūdens litru daudzums. Maksimālais putraimu tasīšu skaits 

pagatavošanai  - 

10 tasītes un 1,8

 

l šķidruma.

  

DARBĪBA

 

 

Vispirms noslaukiet trauku, sildītāja virsmu un multivāres ierīces iekšējo virsmu.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Оглавление инструкции

Document Outline