Инструкция для SCARLETT SC-MC410S02

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

IM012 

  

 

   

www.scarlett.ru

 

 

                                                      

SC-MC410S02

 

 

 

Снимите клапан для выхода пара, протрите его влажной тканью, установите на место.

 

 

ВНИМАНИЕ! Не мойте съемные части мультиварки в посудомоечной машине.

 

ХРАНЕНИЕ

 

 

Убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл. Выполните все требования раздела 

“ОЧИСТКА И УХОД”. Храните мультиварку с приоткрытой крышкой в сухом чистом месте.

 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

 

 

При появлении на дисплее информации об ошибке, отключите устройство от сети и дайте ему остыть. 

Если при повторном включении индикатор ошибки не исчез, обратитесь в сервисный центр.

 

 

CZ

   NÁVOD K POUŽITÍ 

BEZPE

Č

TNOSTNÍ POKYNY 

 

Pečlivě si přečtěte tento návod k

 použití pro zamezení poško

zení spotřebiče.

 

 

Před prvním připojením zkontrolujte, zda technické charakteristiky uvedené na výrobku odpovídají parametrům 

elektrické sítě.

 

 

Nesprávné používání může vést k

 

poškození spotřebiče, způsobit škodu majetku nebo zdraví uživatele.

 

  Používejte pou

ze v domácnosti. Spotřebič není určen pro průmyslové účely.

 

  Nepoužíváte-

li spotřebiče, vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

 

  Dbejte na to, aby se do napájecího podstavce nedostala voda. 

 

Neponořujte spotřebič a napájecí kabel do vody nebo jiné tekutiny. Stalo

-

li se tak, okamžitě odpojte spotřebič od 

elektrické sítě, a než ho budete používat, překontrolujte jeho provozuschopnost a bezpečnost u odborníků.

 

 

Při poškození přívodní šňůry její výměnu, pro zamezení nebezpečí, musí provádět výrobce nebo jim 

zplnomocněné servisní středisko, nebo obdobný kvalifikovaný personál. 

 

 

Dávejte pozor a chraňte napájecí kabel před ostrými hranami a horkem.

 

 

Při vytahování síťového kabelu jej uchopte za zástrčku a netáhejte za kabel.

 

 

Postavte spotřebič na suchý rovný povrch. Nestavte přístroj na horký povrch, a také blízko zdrojů tepla 

(například, elektrických sporáků), záclon a pod závěsnými skříněmi.

 

 

Nikdy nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru.

 

 

Spotřebič není určen k

 

použití osobami (včetně děti) se sníženými fyzickými, mentáln

ími schopnostmi nebo 

smysly, nebo osobami, které nemají zkušenosti nebo znalosti, pokud se nenacházejí pod dohledem nebo nejsou 

instruováni o použiti spotřebiče osobou, zodpovědnou za jejích bezpečnost. 

 

 

Děti musí byt pod dohledem pro zabráněni her se spotřebičem.

 

 

Při poškození přívodní šňůry její výměnu, pro zamezení nebezpečí, musí provádět výrobce nebo jim 

zplnomocněné servisní středisko, nebo obdobný kvalifikovaný personál. 

 

 

Nedovolujte, aby děti používaly spotřebič bez dozoru dospělých.

 

  Používejte mult

ifunkční hrnec jen na přípravu potravin. V

 

žádném případě v

 

něm nesmíte sušit oblečení, papír a 

jiné předměty.

 

 

Nezapínejte multifunkční hrnec s

 prázdnou varnou nádobou.  

 

Nepoužívejte multifunkční hrnec bez varné nádoby.

 

 

Nedávejte potraviny přímo na dno multifunkčního hrnce, používejte varnou nádobu.

 

  Nenahrazujte varnou nádobu jinou nádobou. 

 

Nepoužívejte kovové předměty, které mohou poškodit varnou nádobu.

 

 

Povrch varné nádoby se může postupně stírat, proto ji musíte používat šetrně.

 

 

Postupujte podle receptů na vaření.

 

  Nebudete-

li udržovat multifunkční hrnec v čistotě, můžete tím způsobit rychle opotřebení povrchu. Opotřebení 

povrchu může negativně ovlivnit provoz elektrospotřebiče a zapříčinit nebezpečnou situaci. 

 

  Chcete-

li použít prodlužovací kabel, ujistěte se, že se maximálně povolený výkon kabelu shoduje s

 výkonem 

elektrospotřebiče. 

 

 

Pozor! Během provozu se elektrospotřebič zahřívá! Musíte

-

li se během provozu dotknout multifunkčního hrnce, 

používejte rukavici nebo chňapku.

 

 

Chraňte obličej a ruce před páro

u vycházející klapkou. 

 

Nevkládejte kovové či jiné předměty do klapky nebo jiných součástek elektrospotřebiče. 

 

 

Nezakrývejte víko multifunkčního hrnce ručníky nebo jinými předměty.

 

 

Pokud byl výrobek určitou dobu při teplotách pod 0° C, před zapnutím ho nechejte při pokojové teplotě po dobu 

nejméně

 2 hodiny. 

 

Výrobce si vyhrazuje právo bez dodatečného oznámení provádět menší změny na konstrukci výrobku, které 

značně neovlivní bezpečnost jeho používání, provozuschopnost ani funkčnost.

 

MONTÁŽ 

 

Ujistěte se, že uvnitř multifunkčního hrnce nejsou žádné obalové materiály a cizí předměty.

 

 

Zkontrolujte, zda nebylo během přepravy poškozeno víko, základna, odnímatelná varná nádoba anebo jiné 

příslušenství. 

 

  V 

případě jakékoliv vady nepoužívejte elektrospotřebič, obraťte se na prodejce nebo servisní středisko.

 

 

Umístěte elektrospotřebič na suchý, rovný a žáruvzdorný povrch.

 

 

Neumisťujte elektrospotřebič blízko hořlavých materiálů, výbušnin a pyroforických plynů. 

 

 

Neumisťujte elektrospotřebič v

 blízkosti plynových nebo elektri

ckých sporáků a také jiných zdrojů tepla.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Оглавление инструкции

Document Outline