Инструкция для SHARP AL-840

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 106
 • Страница 2 из 106
  Ðóññêèé ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ 1 ‚œ·œ‘” ÂÂÅÄÅÍÈÅ 2 ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ 3 Ðóññêèé – Ñîçäàíèå ôëîïïè äèñêîâ èç CD-ROM 3 ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÄÐÀÉÂÅÐÀ ÏÐÈÍÒÅÐÀ – Îïèñàíèå äðàéâåðà ïðèíòåðà 4 4 – Ïðîâåðêà àïïàðàòíûõ ñðåäñòâ è òðåáîâàíèé ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ – Óñòàíîâêà äðàéâåðà ïðèíòåðà 4 4 –
 • Страница 3 из 106
  1 ÍÀ×ÀËÎ Â ýòîé ãëàâå ñîäåðæèòñÿ îñíîâíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî èñïîëüçîâàíèþ è âîçìîæíîñòÿì ïðèíòåðà ñåðèè SHARP AL-800. Ðóññêèé ÂÂÅÄÅÍÈÅ Hà÷àëî Ïðèíòåð ñåðèè AL-800 ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê êîïèðîâàëüíûé àïïàðàò è ëàçåðíûé ïðèíòåð. Ýòî ðóêîâîäñòâî îïèñûâàåò òîëüêî âîçìîæíîñòè ïðèíòåðà. Èñïîëüçîâàíèå
 • Страница 4 из 106
  ÂÂÅÄÅÍÈÅ Ñîçäàíèå ôëîïïè äèñêîâ èç CD-ROM Äàííûå äðàéâåðà ïðèíòåðà c CD-ROM ìîãóò áûòü ñêîïèðîâàíû íà ãèáêèå äèñêè. Windows 95/Windows 98/Windows NT 4.0: 1 2 Äâàæäû ùåëêíèòå Makedisk.exe. Ñëåäóéòå çà ýêðàííûìè êîìàíäàìè. Ðóññêèé 3 Äâàæäû ùåëêíèòå èêîíêó Ìîé Êîìïüþòåð, Al_800, è Makedisk. Windows
 • Страница 5 из 106
  ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÄÐÀÉÂÅÐÀ ÏÐÈÍÒÅÐÀ Îïèñàíèå äðàéâåðà ïðèíòåðà Äðàéâåð ïðèíòåðà - ïðîãðàììà, êîòîðóþ âûïîëíÿåò ïðèíòåð. Îíà ïðåîáðàçîâûâàåò äàííûå ñ âàøåãî ôàéëà â èíôîðìàöèþ, êîòîðóþ ïîíèìàåò ïðèíòåð. Îíà òàêæå óïðàâëÿåò ñâÿçüþ ìåæäó ïðèíòåðîì è êîìïüþòåðîì âî âðåìÿ ïå÷àòè.
 • Страница 6 из 106
  ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÄÐÀÉÂÅÐÀ ÏÐÈÍÒÅÐÀ Windows 95/Windows NT 4.0: 1 2 3 Çàãðóçèòå áóìàãó â ëîòîê ïðèíòåðà. Äëÿ èíñòðóêöèé ïî çàãðóçêå áóìàãè, ñì. ÐÀÇÄÅË ÇÀÃÐÓÇÊÀ ÁÓÌÀÃÈ â ðóêîâîäñòâå ïîëüçîâàòåëÿ êîïèðîâàëüíîãî àïïàðàòà. Âêëþ÷èòå ïðèíòåð. Âêëþ÷èòå âàø êîìïüþòåð, çàãðóçèòå Windows. 4
 • Страница 7 из 106
  ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÄÐÀÉÂÅÐÀ ÏÐÈÍÒÅÐÀ 5 Ðóññêèé 6 Âñòàâüòå CD-ROM ñ äðàéâåðîì â äèñêîâîä CD-ROM. Íàæìèòå êíîïêó Ñòàðò, è çàòåì Âûïîëíèòü. Êîãäà íà ýêðàíå ïîÿâèòñÿ èçîáðàæåíèå, ïîêàçàííîå íèæå, íàáåðèòå R:\SETUP (åñëè CD-ROM îáîçíà÷åí êàê äèñêîâîä R) è ùåëêíèòå êíîïêó OK. Ïåðåéäèòå ê
 • Страница 8 из 106
  ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÄÐÀÉÂÅÐÀ ÏÐÈÍÒÅÐÀ Windows 98: 1 2 Âêëþ÷èòå ïðèíòåð. Âêëþ÷èòå âàø êîìïüþòåð, çàãðóçèòå Windows. Ðóññêèé 3 Çàãðóçèòå áóìàãó â ëîòîê ïðèíòåðà. Äëÿ èíñòðóêöèé ïî çàãðóçêå áóìàãè, ñì. ðàçäåë ÇÀÃÐÓÇÊÀ ÁÓÌÀÃÈ â ðóêîâîäñòâå ïîëüçîâàòåëÿ êîïèðîâàëüíîãî àïïàðàòà. Ïåðåä
 • Страница 9 из 106
  ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÄÐÀÉÂÅÐÀ ÏÐÈÍÒÅÐÀ 7 8 Äðàéâåð ïîèñêà ôàéëîâ Windows íàéäåò óñòðîéñòâî «Ñåðèÿ SHARP AL-800». Íàæìèòå êíîïêó Äàëåå. Ïåðåéäèòå ê øàãó 9. Âñòàâüòå CD-ROM ñ äðàéâåðîì â äèñêîâîä CD-ROM. Íàæìèòå êíîïêó Ñòàðò è çàòåì Âûïîëíèòü. Êîãäà îêíî, ïîêàçàííîå íèæå ïîÿâëÿåòñÿ,
 • Страница 10 из 106
  ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÄÐÀÉÂÅÐÀ ÏÐÈÍÒÅÐÀ Windows 3.1x: 1 2 Çàãðóçèòå áóìàãó â ëîòîê ïðèíòåðà. Äëÿ èíñòðóêöèé ïî çàãðóçêå áóìàãè, ñì. ðàçäåë ÇÀÃÐÓÇÊÀ ÁÓÌÀÃÈ â ðóêîâîäñòâå ïîëüçîâàòåëÿ êîïèðîâàëüíîãî àïïàðàòà. Âêëþ÷èòå ïðèíòåð. Âêëþ÷èòå âàø êîìïüþòåð, çàãðóçèòå Windows. Âñòàâüòå CD-ROM ñ
 • Страница 11 из 106
  ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÄÐÀÉÂÅÐÀ ÏÐÈÍÒÅÐÀ Ïðîãðàììíàÿ Ãðóïïà Ïðèíòåðà Ñåðèè AL-800 Ïîñëå óñòàíîâêè äðàéâåðà ïðèíòåðà SHARP AL-800 áóäåò ñîçäàíà ïðîãðàììíàÿ ãðóïïà ïðèíòåðà. Ýòà ãðóïïà ïîçâîëÿåò âûïîëíÿòü ñëåäóþùèå ôóíêöèè. ÏÎÌÎÙÜ ïî Ýìóëÿöèè DOS Íàñòðîéêà Ýìóëÿöèè DOS Ñì. ñòð. 15.
 • Страница 12 из 106
  2 ÏÅ×ÀÒÜ ÏÅ×ÀÒÜ ÑÒÐÀÍÈÖÛ Ìåòîä ïå÷àòè îïèñàí íèæå. Îçíàêîìüòåñü òàê æå ñ ðóêîâîäñòâîì ïîëüçîâàòåëÿ äëÿ ïðèëîæåíèÿ êîòîðîå Âû èñïîëüçóåòå. Ðóññêèé Ïå÷àòü Ïðåæäå, ÷åì èñïîëüçîâàòü ïðèíòåð, Âû äîëæíû óñòàíîâèòü äðàéâåð ïðèíòåðà, êîòîðûé ïðèëàãàåòñÿ. Åñëè ýòî ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå áûëî óñòàíîâëåíî,
 • Страница 13 из 106
  ÏÅ×ÀÒÜ ÑÒÐÀÍÈÖÛ Ïðè âûïîëíåíèè ïå÷àòè ìîæíî âûïîëíÿòü êîïèðîâàíèå. Ïå÷àòü äîêóìåíòà áóäåò ïðîäîëæåíà ïîñëå äâîéíîãî íàæàòèÿ íà êëàâèøó ( ) ñáðîñ èëè ïðèáëèçèòåëüíî ÷åðåç 60 ñåêóíä (âðåìÿ àâòî î÷èñòêè)* * Âðåìÿ àâòî î÷èñòêè èçìåíÿåòñÿ óñòàíîâêîé ïðîãðàììû ïîëüçîâàòåëÿ. Ñì. ðóêîâîäñòâî ïî
 • Страница 14 из 106
  ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÏÅ×ÀÒÈ ÈÇ ÄÐÀÉÂÅÐÀ ÏÐÈÍÒÅÐÀ Windows 95/Windows 98/Windows NT 4.0: 1 2 Íàæìèòå êíîïêó Ñòàðò êîìïüþòåðà, è çàòåì âûáåðèòå Ïðèíòåðû èç ðàçäåëà Íàñòðîéêà. Åñëè Âû èñïîëüçóåòå Windows 95/Windows 98, ùåëêàåòå ïðàâîé êíîïêîé ìûøè íà èêîíêå ñåðèè SHARP AL-800 â ïàïêå Ïðèíòåðû è â ìåíþ âûáåðèòå
 • Страница 15 из 106
  ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÏÅ×ÀÒÈ ÈÇ ÄÐÀÉÂÅÐÀ ÏÐÈÍÒÅÐÀ Windows 3.1x: 1 2 3 4 Äâàæäû ùåëêíèòå èêîíêó Ìåíåäæåð ïå÷àòè â Ãëàâíîì îêíå Ìåíåäæåðà ïðîãðàìì. Âûáåðèòå Îïöèè â Ìåíåäæåðå ïå÷àòè, è çàòåì âûáåðèòå Óñòàíîâêà Ïðèíòåðà. Âûáåðèòå ñåðèÿ SHARP AL-800: è ùåëêíèòå êíîïêó Óñòàíîâêà. Ïîÿâèòñÿ îêíî Ñâîéñòâà ñåðèè SHARP
 • Страница 16 из 106
  ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÏÅ×ÀÒÈ ÈÇ ÄÐÀÉÂÅÐÀ ÏÐÈÍÒÅÐÀ Äîïîëíèòåëüíûå íàñòðîéêè Çàêëàäêà äîïîëíèòåëüíûå íàñòðîéêè ïîçâîëÿåò ïðîèçâîäèòü ïå÷àòü èç ïðîãðàìì, êîòîðûå âûïîëíÿþò ïå÷àòü íåñòàíäàðòíûì îáðàçîì. Áîëüøèíñòâó ïîëüçîâàòåëåé íå ïîíàäîáèòñÿ èçìåíÿòü ýòè îïöèè. Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ñ Ïîìîùü ïî
 • Страница 17 из 106
  ÏÅ×ÀÒÜ ÈÇ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß MS-DOS Ïå÷àòü ñ êîìàíäíîé ñòðîêè MS-DOS  Windows 95/Windows 98 åñòü íàñòðîéêà, «Î÷åðåäü çàäàíèé ïî âûâîäó íà ïå÷àòü ÌÑ-ÄÎÑ» â íàñòðîéêàõ ïîðòà. Åñëè ýòà íàñòðîéêà íå îòìå÷åíà, ïðèíòåð íå áóäåò ôóíêöèîíèðîâàòü ïðàâèëüíî. Èñïîëüçóéòå ñëåäóþùóþ ïðîöåäóðó íàñòðîéêè. 1 2 Ðóññêèé 3
 • Страница 18 из 106
  3 ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÈ ÏÐÈÍÒÅÐÀ ÏÎÈÑÊ ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÅÉ Ïðîáëåììû Ïå÷àòè «Êîïèð» â ñòîëáöå «Ñì ñòðàíèöó:» óêàçûâàåò, ÷òî îïèñàíèå íàõîäèòñÿ â ðóêîâîäñòâå ïîëüçîâàòåëÿ êîïèðîâàëüíîãî àïïàðàòà. Ã˙. ÁÚÏÍ˝Ê˚È: ÕÓÙ˙Ó≈˝Í˛ ÎÏÊ¸Ê˝Í —¯Ì¯˝Ê¯ ÃËÓ¬Ó ˝Ó¯ ÎÏÓÁÚÏÍ˝ÁÚËÓ ƒ¯ÁÚˆÓ˘Ó ÊÁˆÍ ˝¯ ÓÁÚÍÚÓ¸˝Ó Ô˛ ÈÁÚÍ˝ÓËˆÊ ÏÍı˯ÏÍ
 • Страница 19 из 106
  ÏÎÈÑÊ ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÅÉ —¯Ì¯˝Ê¯ Ã˙. ÁÚÏÍ˝Ê˚È: ¤Í¬¯ÔÒ Ê˝Ú¯Ï¯ıÁÍ ÎÏÊÁÓ¯ Ê˝¯˝ ˝¯ÎÏÍËÊÔÒ˝Ó –ÏÓ˯ÏÒÚ¯ ÁÓ¯ Ê˝¯˝Ê¯ ˆÍ¬¯Ô˛ Ê˝Ú¯Ï¯ıÁÍ. ‚¯ ÚÓÚ ÚÊÎ ˆÍ¬¯Ô˛ Ê˝Ú¯Ï¯ıÁÍ ÀÁÎÓÔÒÙÈıÚ¯ ˆÍ¬¯ÔÒ ÊÙ ˆÓ˙ÎÔ¯ˆÚÍ AL-840. ˇÍÏ͈گÏÊÁÚÊˆÊ ˆÍ¬¯Ô˛ Á˙. Ãί˚ÊÂʈÍ˚Ê√. 24 –¯¸ÍÚÒ ÁÔÊ̈Ó˙ ˙¯ Ô¯˝˝Í˛ –ÏÊ ÊÁÎÓÔÒÙÓËÍ˝ÊÊ Windows 3.1x ˝¯
 • Страница 20 из 106
  ÌÎÍÈÒÎÐ ÑÒÀÒÓÑÀ  ïðîöåññå ïå÷àòè, íà ýêðàíå êîìïüþòåðà ïîÿâëÿåòñÿ îêíî ìîíèòîðà ñòàòóñà. Ìîíèòîð ñòàòóñà îòîáðàæàåò ñîñòîÿíèå ïðèíòåðà è èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî òåêóùåãî çàäàíèÿ ïî âûâîäó íà ïå÷àòü. Ìîíèòîð ñòàòóñà îòîáðàæàåò ñëåäóþùèå òèïû ñîîáùåíèé: Íîðìàëüíûå, Ïðåäóïðåæäåíèÿ è Íåèñïðàâíîñòè.
 • Страница 21 из 106
  ÌÎÍÈÒÎÐ ÑÒÀÒÓÑÀ ÃÓÓ¬Û¯˝Ê¯ —¯Ì¯˝Ê¯ Ã˙. ÃÚÏÍ˝Ê˚È ÕÁÚÍËÒÚ¯ ÚÓ˝¯Ï-ˆÍÏÚÏÊ ≈ Ë ÎÏÊ˝Ú¯Ï. Õ ÎÏÊ˝Ú¯Ï¯ ˝¯Ú ÚÓ˝¯Ï ˆÍÏÚÏÊ ≈Í. ÕÁÚÍËÒÚ¯ ¤ÓÎÊÏ*3 ÚÓ˝¯Ï ˆÍÏÚÏÊ ≈ Ë ÎÏÊ˝Ú¯Ï. ŸÍÁÚϯËÍ˝Ê¯ ¬È˙Í˘Ê ‘ÊÁÚ ÊÔÊ ¸ÍÁÚÒ ÔÊÁÚÍ ¬È˙Í˘Ê ÙÍÁÚÏ˛ÔÍ Ë ÎÏÊ˝Ú¯Ï¯. –¯¸ÍÚÒ ˝¯ËÓÙ˙Ó≈˝Í Ó È ÍÔ¯˝Ê˛ ÙÍ˙˛ÚÊ˛. Ðóññêèé –ÏÓ˯ÏÒÚ¯ ˈÔ√¸¯˝ ÔÊ ÎÏÊ˝Ú¯Ï
 • Страница 22 из 106
  ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÄÐÓÃÈÕ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÛÕ ÄÐÀÉÂÅÐΠÅñëè Âû èñïîëüçóåòå äðóãîé GDI ïðèíòåð èëè ïðèíòåð èñïîëüçóþùèé Ïå÷àòàþùóþ Ñèñòåìó Windows, ìåæäó ïðèíòåðàìè âîçìîæíû ïîìåõè, è ïå÷àòü ìîæåò âûïîëíÿòüñÿ íåïðàâèëüíî. ×òîáû èñïîëüçîâàòü äðóãîé GDI ïðèíòåð èëè ïðèíòåð èñïîëüçóþùèé Ïå÷àòàþùóþ Ñèñòåìó
 • Страница 23 из 106
  ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÄÐÓÃÈÕ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÛÕ ÄÐÀÉÂÅÐÎÂ Windows 3.1x: 1 2 3 Ðóññêèé 4 5 Äâàæäû íàæìèòå èêîíêó Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ â Ãëàâíîì îêíå Ìåíåäæåðà ïðîãðàìì. Äâàæäû íàæìèòå èêîíêó Ïðèíòåðû. Îòêðîåòñÿ îêíî Ïðèíòåðîâ. Âûáåðèòå Ñåðèÿ AL-800, è çàòåì íàæìèòå êíîïêó Ñîåäèíèòü. Âûáåðèòå Ôàéë èç ñïèñêà îïöèé â
 • Страница 24 из 106
  4 ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ÑÏÅÖÈÔÈÊÀÖÈÈ ßçûê îïèñàíèÿ ñòðàíèö SHARP GDI Îðèåíòàöèÿ Ñòðàíèöû Ïîðòðåò èëè ïåéçàæ Âðåìÿ âûõîäà ïåðâîãî îòïå÷àòêà Ïðèáëèçèòåëüíî 20 ñåêóíä* Ñêîðîñòü Ïðèáëèçèòåëüíî 8 ñòðàíèö â ìèíóòó (ñèìâîë èëè A4) Ïîðò Èíòåðôåéñà Äóïëåêñíûé ïàðàëëåëüíûé èíòåðôåéñ (IEEE 1284 ñîâìåñòèìûé) Ïðèëîæåíèå
 • Страница 25 из 106
  ÏÀÐÀËÅËÜÍÛÉ ÈÍÒÅÐÔÅÉÑ Ýòîò ïðèíòåð èñïîëüçóåò äóïëåêñíûé ïàðàëëåëüíûé èíòåðôåéñ. Èñïîëüçóéòå êàáåëü èíòåðôåéñà èç êîìïëåêòà ïðèíòåðà. Õàðàêòåðèñòèêè ïàðàëëåëüíîãî èíòåðôåéñà âàøåãî êîìïüþòåðà, ñì. ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè êîìïüþòåðà. Ðóññêèé Connector 36-pin DDK 57LE-40360-730B (D29) èëè
 • Страница 26 из 106
  ÎÁËÀÑÒÜ ÏÅ×ÀÒÈ Îáëàñòè ïå÷àòè ýòîãî ïðèíòåðà ïîêàçàíû íèæå. –ÓÏÚÏ¯Ú –¯ıÙÍ≈ E E F E Ðóññêèé B A D C G E F D C G Ïðèëîæåíèå —ÍÙ˙¯Ï ¬È˙Í˘Ê B A ”¬ÔÍÁÚÒ Î¯¸ÍÚÊ 600 dpi Paper size Dots A B C D E F G Letter 5100 4904 6600 6400 100 96 100 Legal 5100 4904 8400 8200 100 96 100 Invoice 3300 3104 5100 4900 100
 • Страница 27 из 106
 • Страница 28 из 106
  Magyar TARTALOM 1 ÜZEMBEHELYEZÉS BEVEZETÉS 28 – Nyomtató meghajtó floppy lemezek készítése CD-ROM-ról FŐ JELLEMZŐK 29 A NYOMTATÓMEGHAJTÓ SZOFTVER TELEPÍTÉSE – A nyomtatómeghajtó leírása 30 30 – Hardver- és szoftverkövetelmények ellenőrzése 30 30 – Az AL-800 sorozatú meghajtócsoport Magyar – A
 • Страница 29 из 106
  1 ÜZEMBEHELYEZÉS Ez a fejezet a SHARP AL-840 nyomtatóról és jellemzőiről ad alapvető tájékoztatást. BEVEZETÉS Az AL-840 másolóként és lézernyomtatóként egyaránt használható. A kézikönyv csak az AL840 nyomtatási tulajdonságait tárgyalja. A másolási, illetve közös jellemzők a másoló kézikönyvben
 • Страница 30 из 106
  BEVEZETÉS Nyomtatómeghajtó floppy lemezek készítése CD-ROM-ról A nyomtatómeghajtó adatok a CD-ROM-ról floppy lemezekre másolhatók. Windows 95/Windows 98/Windows NT 4.0: 1 Kattintson kétszer a My Computer (Saját gép), Al_800, majd a Makedisk ikonokra. 2 Kattintson kétszer a "Makedisk.exe"
 • Страница 31 из 106
  A NYOMTATÓMEGHAJTÓ SZOFTVER TELEPÍTÉSE A nyomtatómeghajtó leírása A nyomtatómeghajtó program működteti a nyomtatót. A számítógépről érkező adatokat a nyomtató által értelmezhető információra konvertálja. Ugyancsak ez a szoftver felügyeli a kapcsolatot a gép és a nyomtató között a nyomtatás alatt.
 • Страница 32 из 106
  A NYOMTATÓMEGHAJTÓ SZOFTVER TELEPÍTÉSE Windows 95/Windows NT 4.0: 1 Helyezzen papírt a papírtálcába. Ide vonatkozó információt a másoló kézikönyvben "MÁSOLÓPAPÍR BETÖLTÉSE" címszó alatt találhat. 2 Kapcsolja be a nyomtatót. 3 Kapcsolja be a számítógépet, hogy a Windows operációs rendszer
 • Страница 33 из 106
  A NYOMTATÓMEGHAJTÓ SZOFTVER TELEPÍTÉSE Helyezze a telepítő CD lemezt a CD-ROM meghajtóba. Kattintson a Start gombra és válassza a Run (Futtat) opciót. Az alábbi képernyőkép megjelenése után gépelje be az R:\SETUP (ha a CD-ROM R jelű) szöveget, és kattintson az OK gombra. Folytassa a 7. lépéssel. 6
 • Страница 34 из 106
  A NYOMTATÓMEGHAJTÓ SZOFTVER TELEPÍTÉSE Windows 98: 1 Helyezzen papírt a papírtálcába. Ide vonatkozó információt a másoló kézikönyvben "MÁSOLÓPAPÍR BETÖLTÉSE" címszó alatt találhat. 2 Kapcsolja be a nyomtatót. 3 Kapcsolja be a számítógépet, hogy a Windows operációs rendszer betöltődjön. A
 • Страница 35 из 106
  A NYOMTATÓMEGHAJTÓ SZOFTVER TELEPÍTÉSE A Windows meghajtókeresője megtalálja a "SHARP AL-800 Series" meghajtót. Kattintson a Next (Tavább) gombra, majd folytassa a 9. lépéssel. 8 Helyezze a telepítő CD lemezt a CD-ROM meghajtóba. Kattintson a Start, majd a Run (Futtat) gombra. Az alábbi képernyő
 • Страница 36 из 106
  A NYOMTATÓMEGHAJTÓ SZOFTVER TELEPÍTÉSE Windows 3.1x: 1 Helyezzen papírt a papírtálcába. Ide vonatkozó információt a másoló kézikönyvben "MÁSOLÓPAPÍR BETÖLTÉSE" címszó alatt találhat. 2 Kapcsolja be a nyomtatót, majd számítógépén indítsa el a Windows-t. A nyomtatómeghajtó telepítése előtt zárjon be
 • Страница 37 из 106
  A NYOMTATÓMEGHAJTÓ SZOFTVER TELEPÍTÉSE Az AL-800 sorozatú meghajtócsoport A nyomtató meghajtó telepítése után létrejön egy SHARP AL-800 sorozatú meghajtó csoport. Ebben a következő funkciók érhetők el. DOS Emuláció SEGÍTSÉG DOS Emuláció beállítás Lásd a 41. oldalon. Olvass el A meghajtóprogrammal
 • Страница 38 из 106
  2 NYOMTATÁS EGY LAP KINYOMTATÁSA A nyomtatási eljárás az alábbiakban kerül leírásra. Olvassa együtt a használt alkalmazás leírásával. Mielőtt használni kezdi nyomtatóját, a mellékelt meghajtóprogramot telepítenie kell. A telepített meghajtóprogram segítségével, amely nyomtatáskor megjelenik a
 • Страница 39 из 106
  EGY LAP KINYOMTATÁSA q Ha másolás van folyamatban, amikor egy nyomtatás elindul, a másolás folytatódik. A másolás befejezése után nyomtatás kezdődik, ha a ( ) "Clear" gombot kétszer lenyomja, illetve 60 mp eltelik (automatikus törlési idő)*. * Az automatikus törlési időt lásd a másoló kézikönyvben.
 • Страница 40 из 106
  NYOMTATÁSI PARAMÉTEREK BEÁLLÍTÁSA A MEGHAJTÓPROGRAMBÓL Windows 95/Windows 98/Windows NT 4.0: 1 Kattintson a Start-ra, és válassza a Printers-t (Nyomtatók) a Settings (Beállítások) menüből. 2 Windows 95/Windows 98 használata esetén válassza ki a SHARP AL-800 sorozat ikonját a jobb egérgomb
 • Страница 41 из 106
  NYOMTATÁSI PARAMÉTEREK BEÁLLÍTÁSA A MEGHAJTÓPROGRAMBÓL Windows 3.1x: 1 Kettős kattintással nyissa meg a Main (Rendszer), Print Manager (Nyomtatásvezérlő) ikonját. 2 Válassza ki az Options (Egyebek) menüből a Printer Setup (Nyomtatóbeállítás) menüpontot. 3 Válassza a "SHARP AL-800 sorozat"-ot a
 • Страница 42 из 106
  NYOMTATÁSI PARAMÉTEREK BEÁLLÍTÁSA A MEGHAJTÓPROGRAMBÓL DOS emuláció A Setup (Beállítások) gombbal elindítható a PCL4 DOS emuláció beállító program. Ez egy különálló program, amely a PCL4 DOS emulációt konfigurálja. DOS emuláció beállítások Meghatározza a nyomtatási példányszámot 1 és 50 között.
 • Страница 43 из 106
  NYOMTATÁS MS-DOS ALKALMAZÁSBÓL 1 Kattintson a Start gombra. 2 Válassza a Settings (Beállítások) menüből a Printers opciót. 3 A jobb egérgombbal kattintson az "AL-800 Series" ikonra, majd a "Properties"-re. Ebben a leírásban jobbkezes egér használatát feltételezzük. Kattintson a Details (Részletek)
 • Страница 44 из 106
  3 NYOMTATÓ HIBA? HIBAKERESÉS Bizonyos egyszerű hibák mind a nyomtaó, mind a másoló funkciónál előfordulhatnak, ezért a másoló kézikönyv "HIBAKERESÉS" részét is tanulmányozza. Nyomtatási hibák A "Másoló" szöveg a Lásd (oldal) oszlopban a másoló kézikönyvre való hivatkozást jelenti. Valószínű ok
 • Страница 45 из 106
  HIBAKERESÉS Hiba A nyomtató hibás adatot vagy rossz karaktereket nyomtat. Valószínű ok Megoldás Lásd (oldal) : Másoló*2 A csatolókábel nincs jól csatlakoztatva. Ellenőrizze a helyes csatlakoztatást. Nem megfelelő csatolókábelt használ. Használja az AL-840-hez adott csatolókábelt. Lásd a párhuzamos
 • Страница 46 из 106
  NYOMTATÓ STÁTUSZ KIJELZÉS Amikor a nyomtatás megindul, a képernyőn egy nyomtató állapot ablak jelenik meg, melyben információk láthatók az aktuális nyomtatásról és a nyomtató állapotáról. A kijelzőn "Normal", "Warning" (Figyelmeztetés) és "Fault" (Hiba) típusú üzenetekl jelenhetnek meg. Hibaüzenet
 • Страница 47 из 106
  NYOMTATÓ STÁTUSZ KIJELZÉS Üzenet Megoldás Lásd (oldal): A papíradagoló tálcából kifogyott a papír vagy a papírt a rosszul helyezte be. A nyomtatás nem folytatódhat, amíg papírt nem tesz a tálcára, vagy amíg el nem távolítja a rosszul behelyezett papírt. Ha a nyomtató nem nyomtat, ellenőrizze a
 • Страница 48 из 106
  MÁSIK TELEPÍTETT NYOMTATÓMEGHAJTÓ HASZNÁLATA Másik GDI nyomtató, vagy Windows Printing System-et használó nyomtató zavarhatja a SHARP nyomtató működését és nyomtatási hibákat okozhat. Másik GDI nyomtató, vagy Windows Printing System-et használó nyomtató használatakor a meghajtószoftver
 • Страница 49 из 106
  MÁSIK TELEPÍTETT NYOMTATÓMEGHAJTÓ HASZNÁLATA Windows 3.1x: Kettős kattintás a Control Panel (Vezérlőpult) ikonon a Main (Rendszer) ablakban. 2 Kettős kattintás a Printers (Nyomtatók) ikonon. A Printers ablak kinyílik. 3 Válassza az AL-800 Series-t, majd kattintson a Connect (Csatlakoztat) gombra. 4
 • Страница 50 из 106
  4 FÜGGELÉK TECHNIKAI ADATOK 600 vagy 300 dpi választható. 1,800 dpi-vel egyenértékű 600 dpi a Super Image Enhancement Technology (SIET) segítségével. Lapleíró nyelv SHARP GDI Lap tájolás Álló vagy fekvő Első nyomtatás ideje 20 másodperc körül* Nyomtatási sebesség Max. 8 lap percenként (letter vagy
 • Страница 51 из 106
  PÁRHUZAMOS CSATOLÓ A nyomtató kétirányú párhuzamos csatolót használ. Nyomtatáshoz az AL-840-hez adott kábelt használja. A számítógép párhuzamos csatolójának technikai adatait a számítógép kézikönyvében találja meg. Csatlakozó 36-lábú DDK 57LE-40360-730B (D29) vagy kompatibilis "anya" csatlakozó 18
 • Страница 52 из 106
  NYOMTATÁSI TERÜLET Az alábbiakban a nyomtató nyomtatási területe látható. Álló Fekvő E E B A F E D C G E F D C G Magyar Papír mérete B A Nyomtatási terület 600 dpi B C Letter 5100 4904 6600 6400 100 96 100 Legal 5100 4904 8400 8200 100 96 100 Invoice 3300 3104 5100 4900 100 96 100 A4 4960 4760 7015
 • Страница 53 из 106
 • Страница 54 из 106
  Èeština OBSAH 1 ZAÈÍNÁME ÚVODEM 54 – Zhotovení záložních disket z CD-ROM HLAVNÍ FUNKCE 55 55 INSTALACE OVLADAÈE TISKÁRNY – Popis ovladaèe tiskárny 56 56 – Kontrola požadavkù na hardware a software – Instalace ovladaèe tiskárny 56 – Skupina programù tiskáren øady AL-800 2 56 62 TISK TISK STRÁNKY 63
 • Страница 55 из 106
  1 ZAÈÍNÁME Tato kapitola poskytuje základní informace o používání tiskárny SHARP AL-840 a o jejích funkcích. ÚVODEM AL-840 mùže sloužit jako kopírka i laserová tiskárna. Tento návod popisuje jen funkce tiskárny. Pro používání AL-840 jako kopírka a pro seznámení se s dalšími informacemi, které se
 • Страница 56 из 106
  ÚVODEM Zhotovení záložních disket z CD-ROM Data ovladaèe tiskárny z CD-ROM je možno okopírovat na diskety. Windows 95/Windows 98/Windows NT 4.0: 1 2 3 Klepnìte dvakrát na Tento poèítaè, Al_800 a Zhotovení disket. Klepnìte dvakrát na Makedisk.exe. Postupujte dle pokynù na obrazovce. Windows 3.1x: 1
 • Страница 57 из 106
  INSTALACE OVLADAÈE TISKÁRNY Popis ovladaèe tiskárny Ovladaè tiskárny je program, který øídí èinnost tiskárny. Ovladaè pøevádí data z vašich souborù na informace, kterým tiskárna rozumí. Program též øídí komunikaci mezi tiskárnou a poèítaèem bìhem tisku dat. Kontrola požadavkù na hardware a software
 • Страница 58 из 106
  INSTALACE OVLADAÈE TISKÁRNY Windows 95/Windows NT 4.0: 1 2 3 Založte papír do zásobníku tiskárny. Pro založení papíru postupujte dle èásti ZALOŽENÍ PAPÍRU v návodu k obsluze kopírky. Tiskárnu zapnìte. Zapnìte poèítaè a spuste Windows. Pøed instalací ovladaèe tiskárny uzavøete všechny další
 • Страница 59 из 106
  INSTALACE OVLADAÈE TISKÁRNY 5 6 Èeština 7 Zaèínáme 8 9 10 11 Zasuòte instalaèní CD-ROM do jednotky CD-ROM. Klepnìte na tlaèítko Start a zvolte Spustit. Jakmile se zobrazí okno níže, napište R:\SETUP (je-li jednotka CD-ROM oznaèena jako R) a klepnìte na tlaèítko OK. Pokraèujte krokem 7. Zobrazí se
 • Страница 60 из 106
  INSTALACE OVLADAÈE TISKÁRNY Windows 98: 1 2 3 Založte papír do zásobníku tiskárny. Pro založení papíru postupujte dle èásti ZALOŽENÍ PAPÍRU v návodu k obsluze kopírky. Tiskárnu zapnìte. Zapnìte poèítaè a spuste Windows. Pøed instalací ovladaèe tiskárny uzavøete všechny další otevøené aplikace. 4
 • Страница 61 из 106
  INSTALACE OVLADAÈE TISKÁRNY 7 8 9 10 Windows ovladaè vyhledávání souborù nalezne zaøízení „SHARP AL-800“. Klepnìte na tlaèítko Další. Pokraèujte krokem 9. Zasuòte instalaèní CD-ROM do jednotky CD-ROM. Klepnìte na tlaèítko Start a zvolte Spustit. Jakmile se objeví níže zobrazené okno, napište
 • Страница 62 из 106
  INSTALACE OVLADAÈE TISKÁRNY Windows 3.1x: 1 Založte papír do zásobníku tiskárny. Pro založení papíru postupujte dle èásti ZALOŽENÍ PAPÍRU v návodu k obsluze kopírky. 2 Zapnìte tiskárnu a potom spuste ve vašem poèítaèi Windows. Pøed instalací ovladaèe tiskárny uzavøete všechny další otevøené
 • Страница 63 из 106
  INSTALACE OVLADAÈE TISKÁRNY Skupina programù tiskáren øady AL-800 Po nainstalování ovladaèe tiskárny se vytvoøí skupina programù tiskáren øady AL-800. Programová skupina umožòuje provádìt následující funkce. Nápovìda emulace DOS Nastavení emulace DOS Viz strana 67. Pøeètìte si V tìchto poznámkách
 • Страница 64 из 106
  2 TISK TISK STRÁNKY Zpùsob tisku je popsán níže. Popis si pøeètìte v návodu k obsluze pro používanou aplikaci. Než zaènete na tiskárnì tisknout, musíte nainstalovat dodaný ovladaè tiskárny. Po nainstalování tohoto programu mùžete ovládat tisk dokumentù pomocí ovladaèe, který bude zobrazen na
 • Страница 65 из 106
  TISK STRÁNKY q Provádí-li se pøi spuštìní tisku kopírování, kopírování bude pokraèovat. Po dokonèení kopírování se spustí tisk po tom, co se dvakrát stiskne tlaèítko clear ( ) a nebo asi po uplynutí 60 vteøin (doba automatického návratu)* * Doba automatického návratu se mìní podle nastavení
 • Страница 66 из 106
  NASTAVENÍ TISKU POMOCÍ OVLADAÈE TISKÁRNY Windows 95/Windows 98/Windows NT 4.0: 1 2 Klepnìte na tlaèítko Start a potom zvolte z Nastavení volbu Tiskárny. Používáte-li Windows 95/Windows 98, klepnìte pravým tlaèítkem myši na ikonu SHARP AL-800 ve složce tiskárny a zvolte Vlastnosti. Používáte-li
 • Страница 67 из 106
  NASTAVENÍ TISKU POMOCÍ OVLADAÈE TISKÁRNY Windows 3.1x: 1 2 3 4 Klepnìte dvakrát na ikonu Správce tisku v hlavním oknì Správce programù. Ve správci tisku zvolte Volby a potom zvolte Nastavení tiskárny. V nainstalovaných tiskárnách zvolte SHARP AL-800 a klepnìte na tlaèítko Nastavení. Zobrazí se
 • Страница 68 из 106
  NASTAVENÍ TISKU POMOCÍ OVLADAÈE TISKÁRNY Nastavení DOS emulace DOS poèet kopií Urèuje poèet sad, které se budou tisknout. Je možno zvolit libovolné èíslo od 1 do 50. (Výchozí nastavení: 1) DOS orientace Volí se orientace stránky. Je možno zvolit Na výšku nebo Na šíøku. (Výchozí nastavení: Na výšku)
 • Страница 69 из 106
  TISK Z APLIKACÍ MS-DOS 3 V dialogovém oknì tiskáren klepnìte pravým tlaèítkem myši na ikonu AL-800 a zvolte Vlastnosti. Pro tento popis se pøedpokládá, že myš je nakonfigurována na ovládání pravou rukou. 4 5 6 V dialogovém oknì Vlastnosti klepnìte na kartu Detaily. Klepnìte na tlaèítko Nastavení
 • Страница 70 из 106
  3 ZÁVADA TISKÁRNY? ODSTRAÒOVÁNÍ ZÁVAD Nìkteré problémy u øady AL-840 jsou spoleèné jak pro funkce kopírky, tak i tiskárny a proto též zkontrolujte èást ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH v návodu k obsluze kopírky. Problémy s tiskem „Kopírka“ ve sloupci „Viz strana“ znaèí, že popis je v návodu k obsluze kopírky.
 • Страница 71 из 106
  ODSTRAÒOVÁNÍ ZÁVAD Problém Možná pøíèina Tiskárna tiskne chybná data nebo nesprávné znaky. Propojovací kabel asi není øádnì pøipojen. Zkontrolujte pøipojení propojovacího Kopírka*2 kabelu. Je použit nevhodný propojovací kabel. Použijte propojovací kabel dodaný s AL-840. Viz technická data kabelu v
 • Страница 72 из 106
  SLEDOVÁNÍ STAVU Pøi zaèátku tisku se na obrazovce poèítaèe zobrazí obrazovka sledování stavu. Sledování stavu zobrazuje stav tisku a informace o stávající tiskové úloze. Obrazovka sledování stavu zobrazuje následující typy hlášení: normální, varovné a poruchové. Zobrazí-li se poruchové hlášení,
 • Страница 73 из 106
  SLEDOVÁNÍ STAVU Hlášení Øešení Viz strana V tiskárnì zùstal papír. V tisku není možno pokraèovat, dokud se papír neodstraní. Jestliže tiskárna netiskne, zkontrolujte hlavní vypínaè a propojovací kabel. Je-li pøipojen druhý poèítaè a tiskne, zavøete toto dialogové okno a tisknìte z vaší aplikace po
 • Страница 74 из 106
  POUŽÍVÁNÍ DALŠÍCH NAINSTALOVANÝCH OVLADAÈÙ Používáte-li další GDI tiskárnu nebo tiskárnu systému Windows Printing System, mùže dojít ke vzájemnému rušení mezi ovladaèi a tisk nebude probíhat správnì. Pro používání další GDI tiskárny nebo tiskárny systému Windows Printing System musíte zmìnit
 • Страница 75 из 106
  POUŽÍVÁNÍ DALŠÍCH NAINSTALOVANÝCH OVLADAÈÙ Windows 3.1x: 1 2 3 4 Klepnìte dvakrát na ikonu Ovládací panely v hlavním oknì Správce programù. Klepnìte dvakrát na ikonu Tiskárny. Otevøe se okno Tiskárny. Zvolte AL-800 a potom klepnìte na Pøipojit. Ze seznamu nabídek v oknì Zásuvky vyberte File a potom
 • Страница 76 из 106
  4 DODATEK TECHNICKÁ DATA Rozlišení 600 nebo 300 dpi volitelnì Ekvivalent 1800 dpi x 600 dpi je možný díky technologii Super Image Enhancement Technology (SIET). Jazyk popisu stránky SHARP GDI Orientace stránky Na výšku nebo Na šíøku Doba prvního výtisku Asi 20 vteøin* Rychlost tisku Asi 8 stránek
 • Страница 77 из 106
  PARALELNÍ ROZHRANÍ Tato tiskárna používá obousmìrné paralelní rozhraní. Použijte kabel rozhraní, který byl dodán se strojem AL-840. Technická data paralelního rozhraní vašeho poèítaèe viz návod k obsluze poèítaèe. Konektor 36-kolíkový DDK 57LE-40360-730B (D29) samice nebo ekvivalentní 18 36 Kabel
 • Страница 78 из 106
  OBLAST TISKU Oblast tisku tiskárny je uvedena níže. Na šíøku Na výšku E E B A D C F E G E F D C G B Velikost papíru A Oblast tisku 600 dpi Velikost papíru Body C D E F G Letter 5100 4904 6600 6400 100 96 100 Legal 5100 4904 8400 8200 100 96 100 Invoice 3300 3104 5100 4900 100 96 100 A4 4960 4760
 • Страница 79 из 106
 • Страница 80 из 106
  Polski SPIS TREŒCI 1 PIERWSZE KROKI WPROWADZENIE 80 – Wykonywanie kopii CD-ROM'u na dyskietce PODSTAWOWE FUNKCJE 81 81 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI – Opis sterownika drukarki 82 – Kontrola wymogów programowych i sprzêtowych – Instalacja sterownika drukarki 82 82 – Grupa "Drukarka serii
 • Страница 81 из 106
  1 PIERWSZE KROKI Ten rozdzia³ zawiera informacje na temat podstawowych funkcji drukarki AL-840. WPROWADZENIE Opisywane urz¹dzenie mo¿na wykorzystywaæ jako kopiarkê i drukarkê. W tej instrukcji zawarty jest jest opis jedynie funkcji drukarki. Informacje dotycz¹ce wspólnych procedur obs³ugi dla
 • Страница 82 из 106
  WPROWADZENIE Wykonywanie kopii CD-ROM'u na dyskietce Dane sterownika drukarki mo¿na skopiowaæ z CD-ROM'u na dyskietkê: Windows 95/Windows 98/Windows NT 4.0: 1 2 3 Kliknij dwukrotnie ikonê Mój komputer, Al_800 (CD-ROM), i Makedisk. Kliknij dwukrotnie Makedisk.exe. Postêpuj wed³ug informacji na
 • Страница 83 из 106
  INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI Opis sterownika drukarki Sterownik drukarki jest to program zarz¹dzaj¹cy jej prac¹. Konwertuje dane zawarte w pliku na informacje zrozumia³e dla drukarki. Kontroluje on równie¿ komunikacjê miêdzy drukark¹ a komputerem w czasie drukowania. Kontrola wymogów
 • Страница 84 из 106
  INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI Windows 95/Windows NT 4.0: 1 2 3 W³ó¿ papier do pojemnika drukarki. Opis tej procedury znajdziesz w rozdziale INSTALACJA PAPIERU w instrukcji obs³ugi do kopiarki. W³¹cz drukarkê. W³¹cz komputer i uruchom Windows. Przed rozpoczêciem instalacji zamknij wszystkie
 • Страница 85 из 106
  INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI 5 6 7 8 Polski 9 Pierwsze kroki 10 11 W³ó¿ CD - ROM instalacyjny do napêdu. Kliknij przycisk Start i wybierz Uruchom. Gdy pojawi siê okienko pokazane poni¿ej, wpisz R:\SETUP (o ile litera R odpowiada napêdowi CD-ROM z p³yt¹ ze sterownikiem), kliknij przycisk OK i
 • Страница 86 из 106
  INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI Windows 98: 1 2 3 W³ó¿ papier do pojemnika drukarki. Opis tej procedury znajdziesz w rozdziale INSTALACJA PAPIERU w instrukcji obs³ugi do kopiarki. W³¹cz drukarkê. W³¹cz komputer i uruchom Windows. Przed rozpoczêciem instalacji zamknij wszystkie ewentualnie
 • Страница 87 из 106
  INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI 7 8 9 10 Zostanie znalezione urz¹dzenie “Drukarka Sharp serii 800”. Kliknij przycisk Dalej. PrzejdŸ do punktu 9. W³ó¿ CD - ROM instalacyjny do napêdu. Kliknij przycisk Start i wybierz Uruchom. Gdy pojawi siê okienko pokazane poni¿ej, wpisz R:\SETUP (o ile litera R
 • Страница 88 из 106
  INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI Windows 3.1x: 1 W³ó¿ papier do pojemnika drukarki. Opis tej procedury znajdziesz w rozdziale INSTALACJA PAPIERU w instrukcji obs³ugi do kopiarki. 2 W³¹cz drukarkê i komputer oraz uruchom Windows. Przed rozpoczêciem instalacji zamknij wszystkie ewentualnie otwarte
 • Страница 89 из 106
  INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI Grupa “Drukarka serii AL-800” Podczas instalacji sterownika utworzona zostanie grupa “Drukarka serii AL-800”. W grupie tej dostêpne s¹ nastêpuj¹ce ikony. Pomoc do obs³ugi programów DOS Ustawienie obs³ugi programów DOS Patrz strona 93. Readme Tutaj znajduj¹ siê
 • Страница 90 из 106
  2 DRUKOWANIE WYDRUK STRONY Sposób drukowania jest opisany poni¿ej. Skorzystaj te¿ z instrukcji obs³ugi u¿ywanego programu. Zanim bêdziesz móg³ korzystaæ z drukarki, musisz zainstalowaæ sterownik dostarczony z drukark¹. Po zainstalowaniu tego oprogramowania bêdziesz móg³ kontrolowaæ wydruk
 • Страница 91 из 106
  WYDRUK STRONY q Jeœli przy próbie drukowania wykonywane by³o kopiowanie, zostanie ono dokoñczone. Po zakoñczeniu kopiowania druk rozpocznie siê, gdy klawisz kasowania ( ) zostanie przyciœniêty lub up³ynie ok. 60 sek. (czas powrotu do ustawieñ standardowych)* * Czas powrotu do ustawieñ standardowych
 • Страница 92 из 106
  USTAWIENIE OPCJI DRUKU POPRZEZ STEROWNIK Windows 95/Windows 98/Windows NT 4.0: 1 2 Kliknij przycisk Start w komputerze i wybierz Drukarki z menu Ustawienia. Jeœli korzystasz z Windows 95/Windows 98, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonê SHARP, seria AL- 800 w folderze Drukarki i z menu wybierz
 • Страница 93 из 106
  USTAWIENIE OPCJI DRUKU POPRZEZ STEROWNIK Windows 3.1x: 1 2 3 4 Kliknij dwukrotnie ikonê Mened¿era Wydruku w Grupie G³ównej Mened¿era Programów. Z menu Opcje wybierz Ustawienia drukarki. Wybierz drukarkê SHARP serii AL-800 i kliknij Ustawienia. Wyœwietlone zostan¹ w³aœciwoœci opisywanej drukarki.
 • Страница 94 из 106
  USTAWIENIE OPCJI DRUKU POPRZEZ STEROWNIK Ustawienia obs³ugi programów DOS DOS - kopie Okreœla liczbê egzemplarzy do wydrukowania. Mo¿na podaæ liczbê od 1 do 50. (ustawienie standardowe: 1) DOS - uk³ad strony Okreœla uk³ad strony. Mo¿na wybraæ pionowy lub poziomy. (ustawienie standardowe: pionowy)
 • Страница 95 из 106
  WYDRUK Z PROGRAMÓW ŒRODOWISKA DOS 3 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonê SHARP, seria AL-800 i wybierz W³aœciwoœci. W powy¿szym opisie przyjêto, ¿e u¿ywasz myszy skonfigurowanej dla osób praworêcznych. 4 5 6 W oknie dialogowym W³aœciwoœci kliknij kartê Szczegó³y. Kliknij przycisk Ustawienia
 • Страница 96 из 106
  3 PROBLEMY Z DRUKARK¥? ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW Niektóre problemy z AL-840 s¹ wspólne zarówno dla funkcji kopiarki i drukarki. Dlatego w przypadku niektórych problemów nale¿y znaleŸæ rozwi¹zanie w instrukcji od kopiarki. Problemy z wydrukiem Napis "Kopiarka" w kolumnie "Zob. str.:" informuje, ¿e
 • Страница 97 из 106
  ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW Problem Mo¿liwa przyczyna Rozwi¹zanie Zob.str.: Drukarka drukuje z³e dane lub znaki Kabel komunikacyjny mo¿e byæ Ÿle pod³¹czony. SprawdŸ pod³¹czenie kabla komunikacyjnego. Kopiarka*2 Parametry kabla komunikacyjnego mog¹ byæ nieprawid³owe. U¿ywaj kabla dostarczonego wraz z
 • Страница 98 из 106
  MONITOR STANU Gdy drukowanie siê rozpocznie, na ekranie komputera pojawi siê okno monitora stanu z informacj¹ o stanie drukarki oraz wykonywanej pracy. Monitor stanu wyœwietla trzy rodzaje informacji: Normalne, Ostrze¿enia i B³êdy. Jeœli pojawi komunikat o b³êdzie, znajdŸ go na poni¿szej liœcie i
 • Страница 99 из 106
  MONITOR STANU Komunikat Rozwi¹zanie Zob.str.: Zaciêcie papieru Papier zaci¹³ siê wewn¹trz drukarki. Druk nie bêdzie kontynuowany, dopóki zaciêcie nie zostanie zlikwidowane. Kopiarka*4 Jeœli drukarka nie drukuje, sprawdŸ w³¹cznik i przewód sieciowy. Jeœli pod³¹czony jest 2. komputer i trwa w³aœnie
 • Страница 100 из 106
  KORZYSTANIE Z INNYCH STEROWNIKÓW Jeœli korzystasz tak¿e z innej drukarki u¿ywaj¹cej GDI lub systemu druku Windows, drukarki mog¹ siê zak³ócaæ nawzajem i nie pracowaæ poprawnie. ¯eby korzystaæ z innej drukarki u¿ywaj¹cej GDI lub systemu druku Windows, musisz zmieniæ ustawienia portu drukarki
 • Страница 101 из 106
  KORZYSTANIE Z INNYCH STEROWNIKÓW Windows 3.1x: 1 2 3 4 5 6 7 Kliknij dwukrotnie ikonê Panelu sterowania w Grupie G³ównej Mened¿era programów. Kliknij dwukrotnie ikonê Drukarki. Otwarte zostanie okno Drukarki. Wybierz drukarkê serii AL-800 a nastêpnie kliknij przycisk Pod³¹cz. Wybierz Plik z listy
 • Страница 102 из 106
  4 DODATEK DANE TECHNICZNE Rozdzielczoœæ Mo¿na wybraæ 600 lub 300 dpi. 1,800 dpi (odpowiadaj¹ca) x 600 dpi dziêki technologii Super Image Enhancement (SIET). Jêzyk opisu strony SHARP GDI Uk³ad strony Pionowy lub poziomy Czas pierwszej strony Ok. 20 sekund* Prêdkoœæ druku Maks. 8 stron na minutê
 • Страница 103 из 106
  PORT RÓWNOLEG£Y Opisywana drukarka wspó³pracuje z dwukierunkowym kablem równoleg³ym. U¿ywaj kabla dostarczonego w zestawie z drukark¹. Dane dotycz¹ce portu równoleg³ego Twojego komputera znajdziesz w jego instrukcji obs³ugi. Wtyczka 36-pinowy DDK 57LE-40360-730B (D29) ¿eñski lub odpowiednik. 18 36
 • Страница 104 из 106
  OBSZAR DRUKU Obszar druku opisywanej drukarki jest pokazany poni¿ej. Orientacja pozioma Orientacja pionowa E E B A D C F E G E F D C G B Format papieru A Obszar druku 600 dpi Format Punkty B C D E F G Letter 5100 4904 6600 6400 100 96 100 Legal 5100 4904 8400 8200 100 96 100 Invoice 3300 3104 5100
 • Страница 105 из 106
 • Страница 106 из 106