Инструкция для SIEMENS EF715501

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

1

  pl Instrukcja  obs³ugi

3-27

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

cs Návod  k  použití

28-48

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

ru ¥pa­åæa  ÿo濵o­a¸åø

49-73

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

hu Használati  utasítás

74-96

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

S180485

5650033453

EF  715..,  EF  725..,

EF  735..,  EF  737..,

EF  732..,  EF  75..,

                                EF  74V..

Instrukcja  obs³ugi

Návod  k  použití

¥pa­åæa  ÿo濵o­a¸åø

Használati  utasítás

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 97
  pl Instrukcja obs³ugi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-27 cs Návod k použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-48 ru ¥pa­åæa ÿo濵o­a¸åø . . . . . . . . . . . . . 49-73 hu Használati utasítás . . . . . . . . . . . . . . . . . 74-96 Instrukcja obs³ugi Návod k použití ¥pa­åæa
 • Страница 2 из 97
  ø 18 EF 715.. ø 14,5 ø 14,5 ø 21 EF 735.., EF 737.. ø 17/26,5 ø 18 ø 14,5 ø 21/14,5 EF 756.., EF 757.. ø 17/26,5 ø 18 ø 14,5 ø 21/14,5 EF 725.. ø 18 ø 14,5 ø 14,5 ø 21/12 EF 732.. ø 18/12 ø 18 ø 14,5 ø 21/14,5 EF 74V.. ø 17/26,5 ø 18 ø 14,5 ø 21/17,5/12 Ø = cm 2
 • Страница 3 из 97
  Spis treœci Na co nale¿y zwracaæ uwagê . . . . . . . . . . . . . . . 5 Przed zabudow¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa . . . . . . . . . 5 Przyczyny szkód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Zapoznanie siê z
 • Страница 4 из 97
  Spis treœci Pielêgnacja i oczyszczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Pielêgnacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Oczyszczanie ceramiki szklanej . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Oczyszczanie ramy p³yty bez w³asnego sterowania 22 Usterka, co robiæ? . .
 • Страница 5 из 97
  Na co nale¿y zwracaæ uwagê Prosimy o dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹ obs³ugi. Tylko wtedy obs³uga waszej p³yty bez w³asnego sterowania bêdzie bezpieczna i prawid³owa. Instrukcjê obs³ugi, dane monta¿owe i paszport urz¹dzenia nale¿y przechowywaæ. Przy przekazywaniu urz¹dzenia nastêpnemu
 • Страница 6 из 97
  Przegrzanie oleju i t³uszczu Przegrzany olej i t³uszcz szybko ulegaj¹ zap³onowi. Zagro¿enie po¿arem! W ¿adnym wypadku nie wolno podgrzewaæ t³uszczu lub oleju bez dozoru. W przypadku zapalenia siê oleju, w ¿adnym wypadku nie wolno gasiæ go wod¹. Natychmiast na³o¿yæ pokrywkê lub talerz. Wy³¹czyæ
 • Страница 7 из 97
  Przyczyny szkód Dna garnków i patelni Szorstkie dna garnków i patelni powoduj¹ powstawanie rys na ceramice szklanej. Zaleca siê dok³adne obejrzenie u¿ywanych naczyñ. Nale¿y uwa¿aæ, ¿eby nie dopuœciæ do wygotowywania siê garnków, szczególnie garnków emaliowanch i aluminiowych. Mog³oby dojœæ do
 • Страница 8 из 97
  Przyk³ady mo¿liwych szkód Nastêpuj¹ce szkody nie maj¹ wp³ywu na funkcje i stabilnoœæ ceramiki szklanej. Zaschniête resztki potraw roztopionego cukru lub potraw maj¹cych du¿¹ zawartoœæ cukru. Zadrapania w wyniku rozsypania ziarenek soli, cukru lub piasku lub szorstkiego dna garnka. Metalicznie
 • Страница 9 из 97
  Pulpit obs³ugi Powierzchnie obs³ugi S zabezpieczenia przed dzieæmi, l pola dwustrefowego, m strefy pieczenia Powierzchnie obs³ugi WskaŸniki stopni mocy grzania 1 Ć 9 ciep³a resztkowego H/h elektroniki zagotowania A Powierzchnie obs³ugi pola dwustrefowego l pola trójstrefowego Q Po dotkniêciu
 • Страница 10 из 97
  Pole dwustrefowe Przy tych p³ytach z w³asnym sterowaniem mo¿na zmieniaæ ich wielkoœæ. P³yta z w³asnym sterowaniem musi byæ w³¹czona. W³¹czanie zewnêtrznego obwodu grzewczego: dotkn¹æ symbol l. Zapala siê lampka wskaŸnika. Wy³¹czanie: Ponownie dotkn¹æ symbol l. Lampka wskaŸnika gaœnie. Przy ponownym
 • Страница 11 из 97
  Halogenowa p³yta z w³asnym sterowaniem WskaŸnik ciep³a resztkowego Przy tych p³ytach z w³asnym sterowaniem ju¿ po kilku sekundach system grzewczy osi¹ga pe³n¹ moc. Grza³ka halogenowa œwieci bardzo jasno. Nie nale¿y kierowaæ wzroku w kierunku œwiat³a halogenowego. Ma ono dzia³anie oœlepiaj¹ce. P³yta
 • Страница 12 из 97
  Sposób nastawiania W³¹cznikami nastawia siê moc grzewcz¹ p³yt zĂw³asnym sterowaniem. 0 = p³yta z w³asnym sterowaniem wy³¹czona Stopieñ mocy grzania 1 = najni¿sza moc Stopieñ mocy grzania 9 = najwy¿sza moc Ka¿dy stopieñ mocy grzania ma stopieñ poœredni, który oznaczony jest punktem. Tabela W tabeli
 • Страница 13 из 97
  Iloœæ Stopieñ zagotowania 9 Stopieñ dalszego gotowania Dalsze gotowanie 4Ć8 sztuk 300 gĆ600 g 8Ć12 min. 5Ć8 min. 4Ć5* 4Ć5* 20Ć30 min. 10Ć15 min. 125 gĆ250 g 3Ć4 min. 2Ć3 15Ć30 min. 125 gĆ250 g 4Ć6 min. 1Ć2 25Ć35 min. 750 gĆ1,5 kg 5Ć7 min. 4Ć5 25Ć30 min. 750 gĆ1,5 kg 5Ć7 min. 4Ć5 15Ć25 min. 500 gĆ1
 • Страница 14 из 97
  Wskazówki dotycz¹ce oszczêdzania energii Odpowiednia wielkoœæ garnka Nale¿y u¿ywaæ garnków i patelni z grubym, g³adkim dnem. Nierówne dno przed³u¿a czas gotowania. Do ka¿dej p³yty z w³asnym sterowaniem nale¿y dobraæ garnek odpowiedniej wielkoœci. Przekrój dna garnka lub patelni powinien odpowiadaæ
 • Страница 15 из 97
  Gotowanie z elektronik¹ zagotowania Wszystkie cztery p³yty z w³asnym sterowaniem wyposa¿one s¹ w elektronikê zagotowania. Nie trzeba ju¿ wiêcej w³¹czaæ, czakaæ a¿ potrawa siê zagotuje i nastêpnie zmniejszaæ moc. Od razu nastawia siê wymagany stopieñ mocy grzania do dalszego gotowania. P³yta z
 • Страница 16 из 97
  Tabele W nastêpnej tabeli mo¿na sprawdziæ, do których potraw nadaje siê u¿ycie elektroniki zagotowania. Podna mniejsze iloœci dotycz¹ mniejszych p³yt z w³asnym sterowaniem, a wiêksze iloœci wiêkszych p³yt z w³asnym sterowaniem. Podane wartoœci to wartoœci wytyczne. Potrawy przygotowywane przy
 • Страница 17 из 97
  Wskazówki dotycz¹ce elektroniki zagotowania Potrawa nie gotuje siê przy elektronice zagotowania. Elektronika zagotowania przeznaczona jest do gotowania z niewielk¹ iloœci¹ wody i chroni¹cego wartoœci od¿ywcze potraw. Przy du¿ych p³ytach z w³asnym starowaniem dawaæ tylko ok. 3 kubków wody, przy
 • Страница 18 из 97
  Zabezpieczenie przed dzieæmi i funkcja przerwy Zabezpieczenie przed dzieæmi Aby udaremniæ przypadkowe w³¹czanie p³yt z w³asnym sterowaniem przez dzieci mo¿na zablokowaæ p³ytê bez w³asnego sterowania. Blokada p³yty bez w³asnego sterowania Wszystkie p³yty z w³asnym sterowaniem musz¹ byæ wy³¹czone.
 • Страница 19 из 97
  3. Nastawiæ stopieñ mocy grzania jednej z p³yt z w³asnym sterowaniem i nacisn¹æ w³¹cznik p³yt z w³asnym sterowaniem. 4. Wy³¹czyæ w³¹cznik p³yt z w³asnym sterowaniem. Wszystkie wskaŸniki krótko siê œwiec¹. Czas w³¹czania zosta³ skrócony. Czas w³¹czania mo¿na ponownie przestawiæ na 4 sekundy. Nale¿y
 • Страница 20 из 97
  Automatyczne ograniczenie czasu Je¿eli p³yta z w³asnym sterowaniem pracuje przez d³u¿szy czas i nie by³o zmieniane nastawienie, to w³¹cza siê automatyczne ograniczenie czasu. Ogrzewanie p³yty zostaje przerwane. Na wskaŸniku p³yt z w³asnym sterowaniem miga 0. Wy³¹czyæ p³ytê z w³asnym sterowaniem.
 • Страница 21 из 97
  Oczyszczanie ceramiki szklanej P³ytê bez w³asnego sterowania nale¿y po ka¿dym gotowaniu oczyszczaæ. Zapobiega to przypalaniu resztek. Nale¿y u¿ywaæ tylko œrodków czyszcz¹cych nadaj¹cych siê do ceramiki szklanej, jak np. CERA CLEAN, ceraĆfix, Sidol dla Ceran + Stali. Srodki czyszcz¹ce Plamy po
 • Страница 22 из 97
  Metalicznie pob³yskuj¹ce przebarwienia Przebarwienia powstaj¹ wskutek u¿ycia niew³aœciwych œrodków czyszcz¹cych lub przesuwanie garnków. Bardzo trudno jest je zlikwidowaæ. Nale¿y u¿yæ StahlĆFix lub Sidol do Ceran + Stali. Pracownicy naszego serwisu likwiduj¹ przebarwienia za op³at¹ kosztów. Pulpity
 • Страница 23 из 97
  Naprawy Naprawy mo¿e przeprowadzaæ tylko przeszkolony technik z punktu serwisowego. d Je¿eli urz¹dzenie zostanie nieprawid³owo naprawione, mo¿e to spowodowaæ powa¿ne zagro¿enie. Gdy na polu wskaŸników migaj¹ na przemian F i cyfra, to znaczy, ¿e urz¹dzenie rozpozna³o b³¹d. W nastêpnej tabeli
 • Страница 24 из 97
  Wskazówki: Temperatura p³yty z w³asnym sterowaniem jest regulowana przez w³¹czanie i wy³¹czanie grza³ki p³yty z w³asnym sterowaniem, tzn. rozgrzana do czerwonoœci grza³ka nie jest widoczna przez ca³y czas. Je¿li zosta³ nastawiony ni¿szy stopieñ mocy grzania, to grza³ka wy³¹cza siê czêœciej, a przy
 • Страница 25 из 97
  Opakowanie i stare urz¹dzenie Urz¹dzenia nale¿y siê pozbywaæ w sposób nie zagra¿aj¹cy œrodowisku naturalnemu ó Rozpakowaæ urz¹dzenie i usun¹æ opakowanie zgodnie z przepisami o ochronie œrodowiska. Urz¹dzenie to oznaczono zgodnie z europejsk¹ wytyczn¹ 2002/96/EG o zu¿ytych urz¹dzeniach elektrycznych
 • Страница 26 из 97
  Akrylamid w produktach spo¿ywczych Szkodliwoœæ akrylamidu w produktach spo¿ywczych jest obecnie dyskutowana w krêgach specjalistów. Niniejsz¹ ulotkê informacyjn¹ przygotowaliœmy dla Pañstwa na podstawie aktualnych wyników prac naukowo-badawczych. Jak powstaje akrylamid? Akrylamid nie powstaje w
 • Страница 27 из 97
  Przyrumieniaæ produkty na z³oty kolor - "Oz³acaæ zamiast zwêglaæ". Nale¿y staraæ siê piec, sma¿yæ i frytkowaæ mo¿liwie krótko. im wiêkszy i grubszy przygotowywany produkt, tym mniej powstaje akrylamidu. Frytkowanie Temperatura t³uszczu do frytkowania nie powinna przekraczaæ175 ºC. Temperaturê
 • Страница 28 из 97
  Obsah Na co musíte dávat pozor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pøed vestavbou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Bezpeènostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Pøíèiny škod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
 • Страница 29 из 97
  Obsah Údržba a èištìní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Èištìní sklokeramiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Èištìní rámu varné desky . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 30 из 97
  Na co musíte dávat pozor Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití. Jen poté budete moci svoji varnou desku bezpeènì a správnì obsluhovat. Návod k použití a montážní návod, stejnì jako doklad s údaji o spotøebièi, dobøe uložte. Pokud spotøebiè pøedáváte dále, tyto podklady k nìmu pøiložte.
 • Страница 31 из 97
  Na varnou desku nikdy neodkládejte hoølavé pøedmìty. Nebezpeèí požáru! Pøívodní kabely elektrických spotøebièù se nesmìjí dotýkat horkých varných zón. Na kabelové izolaci a varné desce mohou vzniknout škody. Mokrá dna hrncù a varné zóny V pøípadì pøítomnosti tekutiny mezi dnem hrnce a varnou zónou
 • Страница 32 из 97
  Pøeteklé pokrmy Cukr a pokrmy s velkým obsahem cukru poškozují varnou desku. Pøeteklé pokrmy ihned odstraòujte škrabkou na sklo. Pozor! Škrabka na sklo má ostrou èepel. Fólie a umìlé hmoty Hliníkové fólie a umìlé nádoby se na horkých varných zónách rozpouštìjí. Ochranná fólie sporáku se pro Vaši
 • Страница 33 из 97
  Poznání spotøebièe Návod k použití platí pro rùzné varné desky. Na stranì 2 naleznete pøehled typù s údaji o rozmìrech. V této kapitole Vám popíšeme ovládací panely, varné zóny a ukazatele. Odlišují se podle typu spotøebièe. Ovládací panel Ovládací plochy pro S dìtskou pojistku, l dvouokruhovou
 • Страница 34 из 97
  Varné zóny Jednookruhová varná zóna U tìchto varných zón nemùžete zmìnit velikost varné plochy. Zvolte správnou varnou zónu. Velikost hrnce by mìla odpovídat velikosti varné zóny. Dvouokruhová varná zóna U tìchto varných zón mùžete zmìnit velikost. Varná zóna musí být zapnuta. Pøipojení vnìjšího
 • Страница 35 из 97
  Halogenová varná zóna Ukazatel zbytkového tepla U tìchto varných zón dosáhne topný systém již po nìkolika sekundách svého plného výkonu. Halogenová topná spirála velmi jasnì svítí. Do halogenového svìtla se prosím nedívejte. Oslòuje. Varná deska má pro každou varnou zónu ukazatel zbytkového tepla.
 • Страница 36 из 97
  Takto provedete nastavení Vypínaèi varných zón nastavíte jejich topný výkon. 0 = varné zóny: varný stupeò 1 = nejnižší výkon varný stupeò 9 = nejvyšší výkon Každý stupeò vaøení má mezistupeò. Ten je oznaèen puntíkem. Tabulka V následující tabulce najdete nìkolik pøíkladù. Doby vaøení závisí na
 • Страница 37 из 97
  Množství Stupeò pro uvedení do varu 9 Stupeò pro další vaøení Doba trvání dalšího vaøení 125 gĆ250 g 3Ć4 min 2Ć3 15Ć30 min 125 gĆ250 g 4Ć6 min 1Ć2 25Ć35 min 750 gĆ1,5 kg 5Ć7 min 4Ć5 25Ć30 min 750 gĆ1,5 kg 5Ć7 min 4Ć5 15Ć25 min 500 gĆ1 kg 200 gĆ500 g 4Ć5 min 8Ć12 min 2Ć3 6Ć7* 10Ć20 min 6Ć10 min
 • Страница 38 из 97
  Pro malé množství používejte menší hrnec. Velký, jen málo naplnìný hrnec spotøebuje mnoho energie. Pøiklopení poklièky Pánve a hrnce vždy pøiklopte vhodnou poklièkou. Pøi vaøení bez poklièky se spotøebuje ètyøikrát více energie. Vaøení s malým množstvím vody Vaøte s malým množstvím vody. To šetøí
 • Страница 39 из 97
  Takto provedete nastavení 1. Vypínaèem varných zón nastavte požadovaný stupeò dalšího vaøení, napø. 4. 2. Stisknìte vypínaè varných zón. Aktivuje se elektronika uvedení do varu. Na ukazateli støídavì bliká A a stupeò dalšího vaøení, napø. 4. Po uvedení do varu se varná zóna automaticky pøepne zpìt
 • Страница 40 из 97
  Pokrmy vaøené pomocí elektroniky uvedení do varu Množství Stupeò vaøení Doba trvání v minutách Vaøení Rýže (s dvojnásobným množstvím vody) Brambory vaøené ve slupce s 1-3 šálky vody Vaøené loupané brambory s 1-3 šálky vody Èerstvá zelenina s 1-3 šálky vody 125Ć250 g 750Ć1500 g 750Ć1500 g 500Ć1000 g
 • Страница 41 из 97
  Dìtská pojistka a funkce pauzy Dìtská pojistka Aby dìti nemohly zapnout varné zóny, lze zablokovat varnou desku. Zablokování varné desky Všechny varné zóny musí být vypnuty. Dotýkejte se symbolu S, dokud se nerozsvítí kontrolka nad ním. To mùže trvat cca 4 sekundy (doba zapnutí). Po cca 10
 • Страница 42 из 97
  Funkce pauzy Pokud musíte na chvíli odejít, mùžete ohøev pøerušit. Aktivace funkce pauzy Krátce se dotknìte symbolu S. Na ukazateli varných zón se rozbliká nastavený stupeò vaøení. Ohøev byl pøerušen. Pokraèování vaøení Bìhem 3 minut se opìt dotknìte symbolu S. Varné zóny zaènou opìt høát.
 • Страница 43 из 97
  Údržba a èištìní Nikdy nepoužívejte vysokotlaké èistièe ani parní èistièe. Údržba Svoji varnou desku ošetøujte ochrannými prostøedky pro sklokeramiku. Ty totiž potahují varnou desku lesklým filmem odpuzujícím neèistoty. Varná deska tak zùstane dlouhou dobu pìkná. Usnadníte si rovnìž její èištìní.
 • Страница 44 из 97
  Takto vyèistíte sklokeramickou varnou desku Zbytky potravin a støíkance tuku odstraòte škrabkou na sklo. Vlažnou desku vyèistìte èisticím prostøedkem a kuchyòským papírem. Je-li varná deska ještì pøíliš horká, mohou vzniknout skvrny. Mokrou desku setøete a mìkkým hadrem dosucha utøete. Kovovì
 • Страница 45 из 97
  Opravy Opravy smìjí provádìt pouze vyškolení technici servisu. d Neodbornou opravou Vám mohou vzniknout znaèná rizika. Pokud na políèku ukazatele støídavì bliká F a nìjaké èíslo, tak Vᚠspotøebiè rozpoznal chybu. V následující tabulce najdete opatøení k nápravì. Ukazatel Chyba Opatøení F0 Ukazatel
 • Страница 46 из 97
  Sklokeramika mùže v závislosti na materiálu povrchu vykazovat nepravidelnosti. Díky zrcadlovì hladkému povrchu varné desky se mùže stát, že budou více nebo ménì nápadné i nejmenší bublinky s prùmìrem menším než 1 mm. Neovlivòují ani funkènost, ani trvanlivost sklokeramické varné desky. Obal a starý
 • Страница 47 из 97
  Akrylamid v potravinách O škodlivosti akrylamidu v potravinách nyní odborníci vážnì diskutují. Na bázi aktuálních výsledkù výzkumu jsme pro Vás sestavili tento informaèní leták. Jak vzniká akrylamid? Akrylamid v potravinách nevzniká zneèištìním zvnìjšku. Tvoøí se pøi pøípravì v samotných
 • Страница 48 из 97
  Fritování Fritovací tuk by nemìl mít teplotu více než 175 ºC. Teplotu zkontrolujte externím tukovým teplomìrem. Udržujte dobu fritování co nejkratší (dokud nebude pokrm dozlatova). Dávejte pozor na pomìr fritovaného pokrmu a tuku. Mìl by být od 1:10 do max. 1:15, napø. cca 100 g hranolek na 1,5 l
 • Страница 49 из 97
  Coªep²a¸åe Ha ñ¹o cæeªºe¹ o¢pa¹å¹¿ ­¸å¯a¸åe . . . . . . . . . . . . 51 ¥epeª ¯o¸¹a²o¯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 ¥pa­åæa ¹ex¸å®å ¢eµoÿac¸oc¹å . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 ¥påñ帾 ÿo­pe²ªe¸å¼ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
 • Страница 50 из 97
  Coªep²a¸åe šxoª å oñåc¹®a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . šxoª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Oñåc¹®a c¹e®æo®epa¯åñec®o¼ ÿo­epx¸oc¹å . . . . . . . 67 Oñåc¹®a pa¯¾ ­apoñ¸o¼ ÿa¸eæå . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 51 из 97
  Ha ñ¹o cæeªºe¹ o¢pa¹å¹¿ ­¸å¯a¸åe ¸å¯a¹e濸o 嵺ñå¹e ªa¸¸oe Pº®o­oªc¹­o ÿo õ®cÿæºa¹aýåå. O¸o ÿo¯o²e¹ a¯ ¸aºñ广cø ÿpa­å濸o å ¢eµoÿac¸o ºÿpa­æø¹¿ ­apoñ¸o¼ ÿa¸eæ¿÷. O¢øµa¹e濸o coxpa¸å¹e Pº®o­oªc¹­o ÿo õ®cÿæºa¹aýåå å ¯o¸¹a²º, a ¹a®²e ÿacÿop¹ ÿpå¢opa. ¥på ÿepeªañe ÿpå¢opa ¸o­o¯º ­æaªeæ¿ýº ¸e
 • Страница 52 из 97
  ¦opøñåe ®o¸íop®å He ÿpå®aca¼¹ec¿ ® ¨opøñå¯ ®o¸íop®a¯. Oÿac¸oc¹¿ o²o¨a! He ÿoµ­oæø¼¹e ªe¹ø¯ ÿoªxoªå¹¿ ¢æåµ®o. O ¹o¯, ñ¹o ®o¸íop®å eóe ¨opøñåe, ÿpeªºÿpe²ªae¹ 帪å®a¹op oc¹a¹oñ¸o¨o ¹eÿæa. Hå®o¨ªa ¸e ®æaªå¹e æe¨®o­ocÿæa¯e¸ø÷óåecø ÿpeª¯e¹¾ ¸a ­apoñ¸º÷ ÿa¸eæ¿. Oÿac¸oc¹¿ ­oµ¨opa¸åø! Coeªå¸å¹e濸¾e ÿpo­oªa
 • Страница 53 из 97
  ¥påñ帾 ÿo­pe²ªe¸å¼ ©¸o ÿocºª¾ Hepo­¸oe ª¸o ÿocºª¾ ¯o²e¹ ÿoýapaÿa¹¿ c¹e®æo®epa¯åñec®º÷ ÿo­epx¸oc¹¿. ¥po­ep¿¹e ÿocºªº. ŵ¢e¨a¼¹e åcÿo濵o­a¸åø ÿºc¹o¼ ÿocºª¾, ­ oco¢e¸¸oc¹å õ¯aæåpo­a¸¸o¼ å aæ÷¯å¸åe­o¼. Õ¹o ¯o²e¹ ÿpå­ec¹å ® ÿo­pe²ªe¸å÷ ª¸a ÿocºª¾ å c¹e®æo®epa¯åñec®o¼ ÿo­epx¸oc¹å. ¥på åcÿo濵o­a¸åå
 • Страница 54 из 97
  oµ¯o²¸¾e ÿo­pe²ªe¸åø Õ¹å ÿo­pe²ªe¸åø ¸e o®aµ¾­a÷¹ ­æåø¸åø ¸å ¸a íº¸®ýåo¸åpo­a¸åe, ¸å ¸a ÿpoñ¸oc¹¿ c¹e®æo®epa¯åñec®o¼ ÿo­epx¸oc¹å. Hepo­¸oc¹å åµ-µa pacÿæa­å­òe¨ocø caxapa åæå ÿpoªº®¹o­ c ­¾co®å¯ coªep²a¸åe¯ caxapa. Ýapaÿ帾 åµ-µa ®pºÿå¸o® coæå å caxapa, ÿecñå¸o® åæå ÿocºª¾ c ¸epo­¸¾¯ ª¸o¯.
 • Страница 55 из 97
  ¥a¸eæ¿ ºÿpa­æe¸åø ¥a¸eæå ºÿpa­æe¸åø S ¢æo®åpo­®o¼ ªæø ¢eµoÿac¸oc¹å ªe¹e¼, l ª­ºx®o¸¹ºp¸o¼ ®o¸íop®o¼, m µo¸o¼ ¸a¨pe­a ªæø ²apo­¸å ¥a¸eæå ºÿpa­æe¸åø Ÿªå®a¹op¾ c¹ºÿe¸e¼ ¸a¨pe­a ®o¸íop®å 1 Ć 9 oc¹a¹oñ¸o¨o ¹eÿæa H/h õæe®¹po¸å®å ®o¸¹poæø µa®åÿa¸åø A ¥a¸eæå ºÿpa­æe¸åø ª­ºx®o¸¹ºp¸o¼ ®o¸íop®o¼ l
 • Страница 56 из 97
  ©­ºx®o¸¹ºp¸aø ®o¸íop®a š õ¹åx ®o¸íopo® ¯o²¸o 嵯e¸ø¹¿ paµ¯ep. ¥på õ¹o¯ ®o¸íop®a ªo沸a ¢¾¹¿ ­®æ÷ñe¸a. ¥oª®æ÷ñe¸åe ­¸eò¸e¨o ¸a¨pe­a¹e濸o¨o ®o¸¹ºpa: ¥på®oc¸å¹ec¿ ® c寭oæº l. Ÿªå®a¹op ¨opå¹. O¹®æ÷ñe¸åe: Eóe paµ ÿpå®oc¸å¹ec¿ ® c寭oæº l. Ÿªå®a¹op ¨ac¸e¹. ¥på ÿo­¹op¸o¯ ­®æ÷ñe¸åå ®o¸íop®å
 • Страница 57 из 97
  Ÿªå®a¹op oc¹a¹oñ¸o¨o ¹eÿæa ©æø ®a²ªo¼ ®o¸íop®å ¸a ­apoñ¸o¼ ÿa¸eæå ÿpeªºc¯o¹pe¸ 帪å®a¹op oc¹a¹oñ¸o¨o ¹eÿæa. Õ¹o¹ 帪å®a¹op ÿo®aµ¾­ae¹, ®a®aø ®o¸íop®a eóe ¨opøñaø. Ÿªå®a¹op oc¹a¹oñ¸o¨o ¹eÿæa ÿo®aµ¾­ae¹ ª­e c¹ºÿe¸å ¸a¨pe­a. Žo¨ªa ¸a 帪å®a¹ope ­¾c­eñå­ae¹cø ¢º®­a H, õ¹o oµ¸añae¹, ñ¹o ®o¸íop®a eóe
 • Страница 58 из 97
  ™a¢æåýa  ÿpå­eªe¸¸o¼ ¸å²e ¹a¢æåýe coªep²å¹cø ¸ec®oæ¿®o ÿpå¯epo­. pe¯ø ÿpå¨o¹o­æe¸åø µa­åcå¹ o¹ ­åªa, ­eca å ®añec¹­a ÿpoªº®¹o­. ¥oõ¹o¯º ­oµ¯o²¸¾ ¸e®o¹op¾e o¹®æo¸e¸åø o¹ º®aµa¸¸¾x µ¸añe¸å¼. O¢½e¯ pe¯ø µa®åÿa¸åø 9 C¹ºÿe¸¿ cæa¢o¨o ¸a¨pe­a ¥poªoæ²å¹e濸oc¹¿ ÿpå¨o¹o­æe¸åø ¸a ¯eªæe¸¸o¯ o¨¸e
 • Страница 59 из 97
  O¢½e¯ pe¯ø µa®åÿa¸åø 9 C¹ºÿe¸¿ cæa¢o¨o ¸a¨pe­a ¥poªoæ²å¹e濸oc¹¿ ÿpå¨o¹o­æe¸åø ¸a ¯eªæe¸¸o¯ o¨¸e 125 ¨Ć250 ¨ 3Ć4 ¯å¸ 2Ć3 15Ć30 ¯å¸ 125 ¨Ć250 ¨ 4Ć6 ¯å¸ 1Ć2 25Ć35 ¯å¸ 750 ¨Ć1,5 ®¨ 5Ć7 ¯å¸ 4Ć5 25Ć30 ¯å¸ ¥på¨o¹o­æe¸åe Påc (c ª­o¼¸¾¯ ®oæåñec¹­o¯ ­oª¾) Påco­aø ®aòa ¸a ¯oæo®e (500 ¯æ Ć1 æ ¯oæo®a)
 • Страница 60 из 97
  Pe®o¯e¸ªaýåå ÿo õ®o¸o¯åå õæe®¹poõ¸ep¨åå ¥pa­å濸¾¼ paµ¯ep ®ac¹p÷æå Åcÿo濵º¼¹e ®ac¹p÷æå å c®o­opoª¾ c ¹oæc¹¾¯, ÿæoc®å¯ ª¸o¯.  ÿocºªe c ¸eÿæoc®å¯ ª¸o¯ ­pe¯ø ÿpå¨o¹o­æe¸åø º­eæåñå­ae¹cø. ©æø ®a²ªo¼ ®o¸íop®å ­¾¢åpa¼¹e ®ac¹p÷æ÷ coo¹­e¹c¹­º÷óe¨o paµ¯epa. ©åa¯e¹p ª¸a ®ac¹p÷æå åæå c®o­opoª¾ ªoæ²e¸
 • Страница 61 из 97
  ap®a c åcÿo濵o­a¸åe¯ õæe®¹po¸å®å ®o¸¹poæø µa®åÿa¸åø ce ñe¹¾pe ®o¸íop®å oc¸aóe¸¾ õæe®¹po¸¸¾¯ ¢æo®o¯ ®o¸¹poæø µa®åÿa¸åø. a¯ ¢oæ¿òe ¸e ¸aªo ­®æ÷ña¹¿ ®o¸íop®º, ²ªa¹¿, ÿo®a ¢æ÷ªo ÿpå¨o¹o­å¹cø, a ÿo¹o¯ ­¾®æ÷ña¹¿ ®o¸íop®º.  ¸añaæe ºc¹a¸o­å¹e ¸eo¢xoªå¯¾¼ pe²å¯ ªæø ÿpå¨o¹o­æe¸åø ¸a ¯eªæe¸¸o¯ o¨¸e.
 • Страница 62 из 97
  ™a¢æåý¾ ©æø ÿpå¨o¹o­æe¸åø ®a®åx ¢æ÷ª ÿoªxoªå¹ õæe®¹po¸å®a ®o¸¹poæø µa®åÿa¸åø, ¾ ¯o²e¹e ºµ¸a¹¿ åµ cæeªº÷óåx ¹a¢æåý. e¸¿òee º®aµa¸¸oe µ¸añe¸åe o¹¸ocå¹cø ® ®o¸íop®a¯ ¸e¢oæ¿òo¼ ÿæoóaªå, ¢oæ¿òee º®aµa¸¸oe µ¸añe¸åe o¹¸ocå¹cø ® ¢oæ¿òå¯ ÿo ÿæoóaªå ®o¸íop®a¯. ³¸añe¸åø, º®aµa¸¸¾e ­ ¹a¢æåýe, ø­æø÷¹cø
 • Страница 63 из 97
  Pe®o¯e¸ªaýåå ÿo åcÿo濵o­a¸å÷ õæe®¹po¸å®å ®o¸¹poæø µa®åÿa¸åø ¥på ­®æ÷ñe¸¸o¼ õæe®¹po¸å®e ®o¸¹poæø µa®åÿa¸åø ¢æ÷ªo ¸e ®åÿå¹. Õæe®¹po¸å®a ®o¸¹poæø µa®åÿa¸åø ÿpeª¸aµ¸añe¸a ªæø ÿpå¨o¹o­æe¸åø ¢æ÷ª ­ óaªøóe¯ pe²å¯e c ¸e¢oæ¿òå¯ ®oæåñec¹­o¯ ­oª¾ ªæø coxpa¸e¸åø ­cex ÿå¹a¹e濸¾x ­eóec¹­. ¥på åcÿo濵o­a¸åå
 • Страница 64 из 97
  ¡æo®åpo­®a ªæø ¢eµoÿac¸oc¹å ªe¹e¼ å íº¸®ýåø ÿaºµ¾ ¡æo®åpo­®a ªæø ¢eµoÿac¸oc¹å ªe¹e¼ ѹo¢¾ ªe¹å ¸e ­®æ÷ñaæå ®o¸íop®å, ¾ ¯o²e¹e µa¢æo®åpo­a¹¿ ­apoñ¸º÷ ÿa¸eæ¿. ¡æo®åpo­®a ­apoñ¸o¼ ÿa¸eæå ce ®o¸íop®å ªo沸¾ ¢¾¹¿ ­¾®æ÷ñe¸¾. ¥på®oc¸å¹ec¿ ® c寭oæº S å ªep²å¹e, ÿo®a ¸aª c寭oæo¯ ¸e µa¨opå¹cø 帪å®a¹op.
 • Страница 65 из 97
  4. ¾®æ÷ñå¹e ­¾®æ÷ña¹eæ¿ ®o¸íop®å. ce 帪å®a¹op¾ ¯å¨¸º¹. pe¯ø ­®æ÷ñe¸åø co®pa¹åæoc¿. ¾ ¯o²e¹e º­eæåñ广 ­pe¯ø ­®æ÷ñe¸åø o¢pa¹¸o ªo 4 ce®º¸ª. ©e¼c¹­º¼¹e ¹a®²e, ®a® ÿpå º¯e¸¿òe¸åå. ͺ¸®ýåø ÿaºµ¾ Ecæå a¯ ¸º²¸o ¸e¸aªoæ¨o o¹o¼¹å, ¾ ¯o²e¹e ­pe¯e¸¸o o¹®æ÷ñ广 ¸a¨pe­. A®¹å­åµaýåø íº¸®ýåå ÿaºµ¾ Žopo¹®o
 • Страница 66 из 97
  A­¹o¯a¹åñec®oe o¨pa¸åñe¸åe ­pe¯e¸å Ecæå ®o¸íop®a åcÿo濵ºe¹cø ­ ¹eñe¸åe ªæå¹e濸o¨o ­pe¯e¸å c oª¸å¯å å ¹e¯å ²e ¸ac¹po¼®a¯å, a®¹å­åµåpºe¹cø íº¸®ýåø a­¹o¯a¹åñec®o¨o o¨pa¸åñe¸åø ­pe¯e¸å. Ha¨pe­ ®o¸íop®å ­pe¯e¸¸o o¹®æ÷ñae¹cø. Ha 帪å®a¹ope ®o¸íop®å ¸añå¸ae¹ ¯å¨a¹¿ 0. ¾®æ÷ñå¹e ®o¸íop®º. o¯e¸¹
 • Страница 67 из 97
  Oñåc¹®a c¹e®æo®epa¯åñec ®o¼ ÿo­epx¸oc¹å Ñåc¹øóåe cpeªc¹­a Ža²ª¾¼ paµ ÿocæe ÿpå¨o¹o­æe¸åø ÿåóå ÿpo¹åpa¼¹e ­apoñ¸º÷ ÿa¸eæ¿.  ÿpo¹å­¸o¯ cæºñae oc¹a¹®å ÿåóå ¢ºªº¹ ÿpå¨opa¹¿. Åcÿo濵º¼¹e ¹oæ¿®o ñåc¹øóåe cpeªc¹­a, ÿoªxoªøóåe ªæø c¹e®æo®epa¯å®å, ¸aÿpå¯ep, CERA CLEAN, Cera-Fix, Sidol ªæø ÿo­epx¸oc¹e¼ åµ
 • Страница 68 из 97
  e¹aææåñec®å¼ o¹æå­ e¹aææåñec®å¼ o¹æå­ ¯o²e¹ ­oµ¸å®¸º¹¿ åµ-µa coÿpå®oc¸o­e¸åø c ª¸o¯ ÿocºª¾ åæå åcÿo濵o­a¸åø ¸eÿoªxoªøóåx ñåc¹øóåx cpeªc¹­. Ž co²aæe¸å÷, ºªaæ广 e¨o ¸eÿpoc¹o. ©æø õ¹o¨o åcÿo濵º¼¹e cpeªc¹­o StahlĆFix åæå Sidol ªæø ÿo­epx¸oc¹e¼ åµ ýepa¸o­o¨o c¹e®æa å c¹aæå åæå ­¾µo­å¹e cÿeýåaæåc¹a
 • Страница 69 из 97
  Pe¯o¸¹ Pe¯o¸¹ ªoæ²e¸ ÿpoåµ­oªå¹¿cø ¹oæ¿®o cÿeýåa濸o o¢ºñe¸¸¾¯å co¹pºª¸å®a¯å Cep­åc¸o¼ c溲¢¾. d ¥på ¸e®­aæåíåýåpo­a¸¸o ­¾ÿoæ¸e¸¸o¯ pe¯o¸¹e ÿpå¢op ¯o²e¹ c¹a¹¿ åc¹oñ¸å®o¯ cep¿eµ¸o¼ oÿac¸oc¹å. Ecæå ¸a ªåcÿæee 帪å®a¹opa ÿooñepeª¸o ¯å¨ae¹ F å ®a®aø-æå¢o ýåípa, õ¹o oµ¸añae¹, ñ¹o ÿpå¢op o¢¸apº²åæ
 • Страница 70 из 97
  š®aµa¸åø: ™e¯ÿepa¹ºpa ®o¸íop®å pe¨ºæåpºe¹cø ­®æ÷ñe¸åe¯ å ­¾®æ÷ñe¸åe¯ ¸a¨pe­a¹e濸o¨o õæe¯e¸¹a, ÿoõ¹o¯º ®pac¸oe c­eñe¸åe ¸a¨pe­a¹e濸o¨o õæe¯e¸¹a ¸e ­ce¨ªa ­åª¸o. Ecæå ¾ ­¾¢åpae¹e ¸åµ®º÷ c¹ºÿe¸¿ ¸a¨pe­a ®o¸íop®å, ¸a¨pe­a¹e濸¾¼ õæe¯e¸¹ ¢ºªe¹ o¹®æ÷ña¹¿cø ñac¹o, ÿpå ­¾co®o¼ c¹ºÿe¸å o¸ ¢ºªe¹
 • Страница 71 из 97
  šÿa®o­®a å o¹c溲å­òå¼ ÿpå¢op o ­pe¯ø ¹pa¸cÿop¹åpo­®å aò ¸o­¾¼ ÿpå¢op µaóåóe¸ ºÿa®o­®o¼. ce õæe¯e¸¹¾ ºÿa®o­®å õ®oæo¨åñ¸¾, åx ¯o²¸o åcÿo濵o­a¹¿ ÿo­¹op¸o. ¥ocoªe¼c¹­º¼¹e oxpa¸e o®pº²a÷óe¼ cpeª¾ ­¾¢pac¾­aø ºÿa®o­®º.  c­o÷ oñepeª¿, o¹c溲å­òåe ÿpå¢op¾ ­o­ce ¸e ø­æø÷¹cø ¢ecÿoæeµ¸¾¯å o¹xoªa¯å. ¥på
 • Страница 72 из 97
  A®påæa¯åª ­ ÿpoªº®¹ax ÿå¹a¸åø O ­peªe a®påæa¯åªa ­ ÿpoªº®¹ax ÿå¹a¸åø ce¨oª¸ø ­eªe¹cø ¯¸o¨o ªåc®ºccå¼. ©æø õ¹o¼ pe®æa¯¸o¼ ¢poò÷p¾ ¯¾ coÿoc¹a­åæå peµºæ¿¹a¹¾ co­pe¯e¸¸¾x ¸aºñ¸¾x åccæeªo­a¸å¼. Ža® o¢paµºe¹cø a®påæa¯åª? A®påæa¯åª ÿoø­æøe¹cø ­ ÿpoªº®¹ax ÿå¹a¸åø ¸e ­cæeªc¹­åe ÿoÿaªa¸åø åµ­¸e. O¸
 • Страница 73 из 97
  ±ape¸åe ­o ípå¹÷pe ™e¯ÿepa¹ºpa ²ape¸åø ­o ípå¹÷pe ¸e ªo沸a ÿpe­¾òa¹¿ 175 ºC. ¥po­epø¼¹e ¹e¯ÿepa¹ºpº ípå¹÷pa ­¸eò¸å¯ ¹ep¯o¯e¹po¯. ¾¢åpa¼¹e ®opo¹®oe ­pe¯ø ípå¹åpo­a¸åø. ¡æ÷ªo ¨o¹o­¿¹e ¹oæ¿®o ªo o¢paµo­a¸åø µoæo¹åc¹o¼ ®opoñ®å Coo¹¸oòe¸åe ÿpoªº®¹o­ ® ípå¹÷pº ªo沸o coc¹a­æø¹¿ o¹ 1:10 ªo 1:15. ¥på¯ep:
 • Страница 74 из 97
  Tartalomjegyzék Mire ügyeljen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A beépítés elõtt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Biztonsági útmutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 A sérülések okai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 75 из 97
  Tartalomjegyzék Ápolás és tisztítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Ápolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Az üvegkerámia tisztítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 A fõzõfelület keretének tisztítása . . . . . . . . .
 • Страница 76 из 97
  Mire ügyeljen Kérjük, olvassa át figyelmesen ezt a használati utasítást. Csak így tudja fõzõfelületét helyesen és biztonságosan kezelni. Õrizze meg gondosan a használati utasítást, a készülék üzembehelyezésére vonatkozó utasításokat, valamint a készülék egyéb iratait. Ha a készüléket továbbadja,
 • Страница 77 из 97
  Forró fõzõhely A forró fõzõhelyet nem szabad megérinteni. Égésveszély! Ne engedjen gyerekeket a készülék közelébe! A maradékhõĆkijelzés figyelmezteti, ha a fõzõhely forró. A fõzõfelületre ne tegyen semmilyen éghetõ anyagot. Tûzveszély! Az elektromos készülékek csatlakozókábelei nem érhetnek hozzá a
 • Страница 78 из 97
  Forró serpenyõ vagy edény Soha ne tegyen forró serpenyõt vagy edényt a kezelõmezõ kijelzõterületére vagy a keretre, mert megsérülhetnek. Só, cukor és homok A só, cukor és homok felkarcolhatják az üvegkerámiát. A fõzõfelületet ne használja tárolóvagy munkaasztalként. Kemény vagy hegyes tárgyak Ha
 • Страница 79 из 97
  Lecsiszolódott díszítés amelyet a nem megfelelõ tisztítószer használata okozott. A készülék megismerése A használati utasítás különbözõ fõzõfelületekre érvényes. A 2. oldalon egy típus-áttekintést talál a méretekkel. Ebben a fejezetben a kezelõmezõket, a fõzõhelyeket és a kijelzõket írjuk le. Ezek
 • Страница 80 из 97
  Kezelõfelületek Amikor megérint egy szimbólumot, a megfelelõ funkció bekapcsol. Példa: érintse meg a l szimbólumot. A kétkörös fõzõhely külsõ fûtõköre hozzákapcsolódik. Tartsa a kezelõfelületet mindig tisztán és szárazon. A nedvesség és a szennyezõdés befolyásolhatják a helyes mûködést. Fõzõhelyek
 • Страница 81 из 97
  Háromkörös fõzõhely Ennél a fõzõhelynél a középsõ és a nagy fûtõkört is hozzá tudja kapcsolni. A fõzõhelynek bekapcsoltnak kell lennie. A középsõ fûtõkörök hozzákapcsolásához: érintse meg a l szimbólumot. A jelzõlámpa világít. A nagy fûtõkörök hozzákapcsolásához: érintse meg a Q szimbólumot. A
 • Страница 82 из 97
  Fõzés Ez a fejezet ismerteti a fõzõhelyek beállítását. A táblázatban a különbözõ ételekhez tartozó fõzési idõket és fokozatokat találja. Az azt követõ hasznos tanácsok segítenek az energia-megtakarításban. Így állítsa be A fõzõhelykapcsolókkal állíthatja be a fõzõhelyek fûtési teljesítményét. 0 =
 • Страница 83 из 97
  Mennyiség 9-es elõfõzési fokozat TovábbĆ fõzési fokozat Továbbfõzési idõ Felolvasztás és melegítés mélyhûtött spenót mélyhûtött gulyás 300 gr Ć 600 gr 500 gr Ć 1 kg 4 Ć 5 perc 4 Ć 5 perc 2Ć3 2Ć3 5 Ć 15 perc 20 Ć 30 perc Párolás gombóc, galuska (1Ć2 liter vízben) hal 4Ć8 darab 300 gr Ć 600 gr 8 Ć 12
 • Страница 84 из 97
  Hasznos tanácsok az energiamegtakarításhoz Megfelelõ edény-méret Olyan edényeket és serpenyõket használjon, amelyeknek vastag, egyenes alja van. Az egyenetlen alj meghosszabbítja a fõzés idejét. Minden fõzõhelyhez válassza ki a megfelelõ edény-méretet. A fazékĆ vagy serpenyõ-alj átmérõjének illenie
 • Страница 85 из 97
  Fõzés forraló-elektronikával Mind a négy fõzõhely forraló-elektronikával rendelkezik. Többé nem kell bekapcsolás után várnia, amíg az étel felforr, majd ismét visszakapcsolnia. A fõzés megkezdésekor mindjárt beállíthatja a továbbfõzés fokozatát is. A fõzõhely a legmagasabb teljesítménnyel melegszik
 • Страница 86 из 97
  Táblázatok Az alábbi táblázatokban utánanézhet, hogy a forraló-elektronika milyen ételek készítésére alkalmas. A megadott kisebb mennyiség a kisebb fõzõhelyekre vonatkozik, a nagyobb mennyiség a nagyobb fõzõhelyekre. A megadott értékek irányértékek. Ételek forraló-elektronikával Mennyiség Fõzési
 • Страница 87 из 97
  Tippek a forralóelektronikához Az étel a forralóelektronikával nem forr fel. A forraló-elektronika a tápanyagokat kímélõ, kevés vízzel történõ fõzéshez van beállítva. A nagy fõzõhelyeken csak kb. 3 csésze vizet, a kis fõzõhelyeken kb. 2 csésze vizet adjon az ételhez. A rizst kétszeres mennyiségû
 • Страница 88 из 97
  A zár feloldása: Érintse meg a S szimbólumot, amíg a jelzõlámpa ki nem alszik. Ez körülbelül 4 másodpercig tart. A zár megszûnt. Figyelem Lezárt fõzõfelület Ha lezárt fõzõfelület esetén egy fõzõhelyét beállít, elõfordulhat, hogy a fõzõhelyĆkijelzõn egy 0 villog, vagy a maradékhõ-kijelzés váltakozik
 • Страница 89 из 97
  A szünetidõ túllépése A 3 perc lejárta után a kijelzõn egy 0 villog. Kapcsolja ki a fõzõhelyeket, és állítsa be újra. Figyelem! A tisztításhoz használt víz, túlfolyás vagy az S szimbólumhoz támasztott tárgyak miatt a gyerekzár/szünet-funkció szándékolatlanul be- vagy kikapcsolódhat. Automatikus
 • Страница 90 из 97
  Az üvegkerámia tisztítása Tisztítsa meg a fõzõfelületet minden fõzés után. Így nem tud a szennyezõdés ráégni. Csak olyan tisztítószert használjon, amely alkalmas az üvegkerámia felületekhez, pl. CERA CLEAN, ceraĆfix, Sidol für Ceran + Stahl, vagy hasonló alkalmas terméket. Tisztítószer A
 • Страница 91 из 97
  Kezelõfelületek Tartsa a területet mindig tisztán és szárazon. Az ételmaradékok és túlfolyások befolyásolhatják a mûködést. A fõzõfelület keretének tisztítása Csak meleg mosogatóvizet használjon. Ne használjon semmilyen maró hatású vagy súrolószert. Üveg-kaparó nem használható. A fõzõfelület kerete
 • Страница 92 из 97
  Kijelzõ Hiba Intézkedés F0 A kijelzõ hibás. Kapcsolja ki a készüléket a háztartási biztosítékkal vagy a védõkapcsolóval (kismegszakító), majd ismét be. Ha a kijelzés újra megjelenik, hívja fel a vevõszolgálatot. F4, az összes fõzõhely ki van kapcsolva A gyerekzár hibás. Kapcsolja ki a készüléket a
 • Страница 93 из 97
  Megtörténhet, hogy az üvegkerámia felszíne az anyag tulajdonságai miatt nem egyenletes. Mivel a fõzõfelület felszíne tükörsima, megtörténhet, hogy a legkisebb buborékok, amelyek kevesebb mint 1 mm átmérõvel rendelkeznek, többé-kevésbé feltûnnek. Ezek nem befolyásolják az üvegkerámiának sem a
 • Страница 94 из 97
  Vevõszolgálat Amennyiben a készüléke javításra szorul, szervizhálózatunk a rendelkezésére áll. A legközelebbi szerviz címét és telefonszámát a garanciajegy hátoldalán vagy a telefonkönyvben találja meg. A központi Vevõszolgálat is szívesen ad felvilágosítást, és megnevezi az Ön lakóhelyéhez
 • Страница 95 из 97
  Mely ételekrõl lehet szó? Az acril-amid az összes gabonaféle-és burgonyatermék, mint pl.: burgonya chips-ek, hasábburgonya, pirítós, zsemle, kenyér, omlós tésztájú finom péksütemények (mint a keksz, mézeskalács, mézesbáb). Mit tehet Általában: hogy sütésnél, grillezésnél elkerülje a nagy mennyiségû
 • Страница 96 из 97
  Sütés serpenyõben A sült burgonyát elõzõleg megfõzött burgonyából készítse. Ha nyers burgonyát süt, használjon margarint az olaj helyett, vagy adjon egy kis margarint az olajhoz. A serpenyõben lévõ olaj hõmérsékletének ellenõrzéséhez használjon egy felületi hõmérsékletet mérõ hõmérõt (pl. a
 • Страница 97 из 97