Инструкция для SIEMENS KG39FS50RU

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ru Å¸c¹pº®ýåø  ÿo 

õ®cÿæya¹aýåå

KG..F..

vitaFresh 

+0°CFish and me

at

+0°CFruit and

 vegeteables

2 - 6

4 - 8

6 - 12

SIEMENS

super

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 32
  super SIEMENS +0°CFish and meat vitaFresh ables vegete +0°CFruit and 2-6 4-8 6 - 12 KG..F.. ru Ÿc¹pº®ýåø ÿo õ®cÿæya¹aýåå
 • Страница 2 из 32
  ruĄCoªep²a¸åe ą š®aµa¸åø ÿo º¹åæåµaýåå . . . . . . . . . š®aµa¸åø ÿo ¢eµoÿac¸oc¹å å ÿpeªºÿpe²ªe¸åø . . . . . . . . . . . . . . . ¥oª®æ÷ñe¸åe xoæoªå濸å®a . . . . . . ³¸a®o¯c¹­o c xoæoªå濸å®o¯ . . . . ¥a¸eæ¿ ºÿpa­æe¸åø . . . . . . . . . . . . . . ™e¯ÿepa¹ºpa o®pº²a÷óe¼ cpeª¾ å ­e¸¹åæøýåø . . . . .
 • Страница 3 из 32
  ru š®aµa¸åø ÿo º¹åæåµaýåå x š¹åæåµaýåø ºÿa®o­®å šÿa®o­®a µaóåóae¹ aò ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op o¹ ¹pa¸cÿop¹¸¾x ÿo­pe²ªe¸å¼. ce åcÿo濵ºe¯¾e ­ ®añec¹­e ºÿa®o­®å ¯a¹epåaæ¾ ¸e ¸a¸ocø¹ ­peªa o®pº²a÷óe¼ cpeªe å ÿpå¨oª¸¾ ªæø ­¹opåñ¸o¨o åcÿo濵o­a¸åø. ¸ecå¹e, ÿo²a溼c¹a, c­o¼ ­®æaª ­ ªeæo µaóå¹¾ o®pº²a÷óe¼ cpeª¾,
 • Страница 4 из 32
  ru ¥på ÿo­pe²ªe¸åøx š®aµa¸åø ÿo ¢eµoÿac¸oc¹å å ÿpeªºÿpe²ªe¸åø ¥epeª ­­oªo¯ xoæoªå濸å®a ­ õ®cÿæºa¹aýå÷ ¸å¯a¹e濸o ÿpoñ¹å¹e å¸c¹pº®ýå÷ ÿo ¯o¸¹a²º å õ®cÿæºa¹aýåå!  ¸e¼ coªep²å¹cø ­a²¸aø å¸íop¯aýåø ÿo ºc¹a¸o­®e, åcÿo濵o­a¸å÷ å ¹exo¢c溲å­a¸å÷ xoæoªå濸å®a. Coxpa¸å¹e ­c÷ ªo®º¯e¸¹aýå÷ ªæø ÿoµª¸e¼òe¨o
 • Страница 5 из 32
  ru ¥på åcÿo濵o­a¸åå S å®o¨ªa ¸e ­®æ÷ña¼¹e ­¸º¹på xoæoªå濸å®a ®a®åe-æå¢o ªpº¨åe õæe®¹poÿpå¢op¾ (¸aÿp., ¸a¨pe­a¹e濸¾e ÿpå¢op¾, õæe®¹påñec®åe ¯opo²e¸åý¾ å ÿp.). µp¾­ooÿac¸oc¹¿! S å®o¨ªa ¸e ÿpo­oªå¹e paµ¯opa²å­a¸åe åæå ñåc¹®º xoæoªå濸å®a c ÿo¯oó¿÷ ÿapooñåc¹å¹eæø! ¥ap ¯o²e¹ ÿoÿac¹¿ ¸a
 • Страница 6 из 32
  ru ©e¹å ­ ªo¯aò¸e¯ xoµø¼c¹­e S šÿa®o­®º å ee coc¹a­¸¾e ñac¹å ¸e濵ø o¹ªa­a¹¿ ªe¹ø¯. ™a® ®a® ¸e åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿ ºªºò¿ø, ®o¹opo¼ ªe¹å ÿoª­ep¨a÷¹cø, µa®p¾­òåc¿ ­ ®ap¹o¸¸o¼ ®opo¢®e åæå µaÿº¹a­òåc¿ ­ ÿoæåõ¹åæe¸o­o¼ ÿæe¸®e! S Xoæoªåæ¿¸å® - õ¹o ¸e å¨pºò®a ªæø ªe¹e¼! S ©æø xoæoªå濸å®a c ª­ep¸¾¯
 • Страница 7 из 32
  ru ¥peªºÿpe²ªe¸åe å ­ ®oe¯ cæºñae ¸e濵ø ÿoª®æ÷ña¹¿ ¢¾¹o­¾¼ ÿpå¢op ® õæe®¹po¸¸¾¯ õ¸ep¨oõ®o¸o¯åñ¸¾¯ ò¹e®epa¯ åæå 席ep¹opa¯, ®o¹op¾e ÿpeo¢paµº÷¹ ÿoc¹oø¸¸¾¼ ¹o® ­ ÿepe¯e¸¸¾¼ c ¸aÿpø²e¸åe¯ 230  (¸aÿpå¯ep, coæ¸eñ¸¾e ¢a¹apeå, cºªo­¾e õæe®¹påñec®åe ºc¹a¸o­®å). ! Påcº¸o® 1 1-9 ¥a¸eæ¿ ºÿpa­æe¸åø
 • Страница 8 из 32
  ru 6 ¥a¸eæ¿ ºÿpa­æe¸åø Cæº²å¹ ªæø ­®æ÷ñe¸åø å ­¾®æ÷ñe¸åø cºÿepoxæa²ªe¸åø. Påcº¸o® 2 1 K¸oÿ®a B®æ÷ñe¸åø/B¾®æ÷ñe¸åø ¦æa­¸¾¼ ­¾®æ÷ña¹eæ¿ cæº²å¹ ªæø ­®æ÷ñe¸åø å ­¾®æ÷ñe¸åø ­ce¨o xoæoªå濸å®a. 2 3 5 K¸oÿ®a ºc¹a¸o­®å ¹e¯ÿepa¹ºp¾ ­ ¯opoµå濸o¯ o¹ªeæe¸åå C ÿo¯oó¿÷ ªa¸¸o¼ ®¸oÿ®å ºc¹a¸a­æå­ae¹cø ¹e¯ÿepa¹ºpa
 • Страница 9 из 32
  ru ™e¯ÿepa¹ºpa o®pº²a÷óe¼ cpeª¾ å ­e¸¹åæøýåø Žæå¯a¹åñec®aø ¨pºÿÿa ¢¾¹o­o¨o ÿpå¢opa ÿpå­eªe¸a ­ e¨o íåp¯e¸¸o¼ ¹a¢æåñ®e. O¸a ÿo®aµ¾­ae¹, ­ ®a®o¯ ªåaÿaµo¸e ¹e¯ÿepa¹ºp o®pº²a÷óe¼ cpeª¾ ¯o²¸o ÿo濵o­a¹¿cø ªa¸¸¾¯ ¢¾¹o­¾¯ ÿpå¢opo¯. Íåp¯e¸¸aø ¹a¢æåñ®a ¸axoªå¹cø ­ ¯opoµå濸o¯ o¹ªeæe¸åå cæe­a ­¸åµº.
 • Страница 10 из 32
  ru šc¹a¸o­®a ¹e¯ÿepa¹ºp¾ Påcº¸o® 2 Xoæoªå濸oe o¹ªeæe¸åe (ªåaÿaµo¸ ºc¹a¸o­®å ¹e¯ÿepa¹ºp¾ o¹ +3 °C ªo +8 °C) a²å¯a¼¹e ¸a ®¸oÿ®º ºc¹a¸o­®å ¹e¯ÿepa¹ºp¾ 7 ªo ¹ex ÿop, ÿo®a ¸e ¢ºªe¹ ºc¹a¸o­æe¸a ¸eo¢xoªå¯aø a¯ ªæø xoæoªå濸o¨o o¹ªeæe¸åø ¹e¯ÿepa¹ºpa. ³aªa¸¸oe ­ ÿocæeª¸÷÷ oñepeª¿ µ¸añe¸åe µaÿåc¾­ae¹cø ­
 • Страница 11 из 32
  ru ¥peªºÿpeªå¹e濸¾¼ c娸aæ ¥peªºÿpeªå¹e濸¾¼ c娸aæ ªæø ª­epe¼ xoæoªå濸å®a Ž¸oÿ®a «alarm» Ÿªå®aýåø ¹e¯ÿepa¹ºp¾ ¥oøc¸e¸åø ¯å¨ae¹ ¯å¨ae¹ ¥peªºÿpe²ªe¸åe o ­oµ¯o²¸o¯ ÿoª¹aå­a¸åå ÿpoªº®¹o­: ¥peªºÿpeªå¹e濸¾¼ c娸aæ ªæø ª­epý¾ ­®æ÷ñae¹cø, ecæå o¸a oc¹ae¹cø o¹®p¾¹o¼ ªoæ¿òe oª¸o¼ ¯å¸º¹¾.  õ¹o¯ cæºñae
 • Страница 12 из 32
  ru ¥peªºÿpe²ªe¸åe o ÿo­¾òe¸åå ¹e¯ÿepa¹ºp¾ ¥peªºÿpeªå¹e濸¾¼ c娸aæ ¯o²e¹ ­®æ÷ñ广cø å ­ cæºñaøx, ®o¨ªa µa¯opo²e¸¸¾¯ ÿpoªº®¹a¯ ¸åñ¹o ¸e º¨po²ae¹: S ¥på ­­oªe xoæoªå濸å®a ­ õ®cÿæºa¹aýå÷. S ¥på µa¨pºµ®e ¢oæ¿òo¨o ®oæåñec¹­a c­e²åx ÿpoªº®¹o­ ÿå¹a¸åø. S ¥på cæåò®o¯ ªoæ¨o o¹®p¾¹o¼ ª­epå ¯opoµå濸o¨o
 • Страница 13 из 32
  ru Cºÿepoxæa²ªe¸åe ¥på ­®æ÷ñe¸åå íº¸®ýåå cºÿepoxæa²ªe¸åø xoæoªå濸oe o¹ªeæe¸åe ­ ¹eñe¸åe 6 ñaco­ oxæa²ªae¹cø ªo ca¯o¼ ¸åµ®o¼ ÿpeªe濸o-ªoÿºc¹å¯o¼ ¹e¯ÿepa¹ºp¾. ³a¹e¯ ÿpoåcxoªå¹ a­¹o¯a¹åñec®oe ÿepe®æ÷ñe¸åe ¸a ºc¹a¸o­æe¸¸º÷ ªo ­®æ÷ñe¸åø cºÿepoxæa²ªe¸åø ¹e¯ÿepa¹ºpº. ͺ¸®ýå÷ cºÿepoxæa²ªe¸åø cæeªºe¹
 • Страница 14 из 32
  ru ©æø xpa¸e¸åø ­ o¹ªeæe¸åå coxpa¸e¸åø c­e²ec¹å ÿpoªº®¹o­ ÿpå¨oª¸¾ Påcº¸®å 1/15: ¨o¹o­¾e ¢æ÷ªa, ¯øco, ÿ¹åýa, c¾p, ªap¾ ¯opø, ¯oæoñ¸¾e ÿpoªº®¹¾ (­ o¹®p¾¹o¼ ºÿa®o­®e åæå ¹e, ®o¹op¾e ªo沸¾ ªoæ¿òe oc¹a­a¹¿cø c­e²å¯å), ¢º²e¸å¸a, ®oæ¢aca. o ­æa²¸o¯ ¢o®ce Påcº¸o® 1/17: o­oóå (¸aÿpå¯ep, ¯op®o­¿, ®pac¸aø
 • Страница 15 из 32
  ru Cpo®å xpa¸e¸åø (ÿpå 0 °C) opoµå濸oe o¹ªeæe¸åe  µa­åcå¯oc¹å o¹ åcxoª¸o¨o ®añec¹­a ÿpoªº®¹o­ Žoæ¢aca, ¸apeµa¸¸¾e æo¯¹å®a¯å ªo 7 ª¸e¼ ÿpoªº®¹¾, ¯øco, ÿo¹poxa, p¾¢a, c­e²ee ¯oæo®o, ¹­opo¨ øco, ¸apeµa¸¸oe ¸a ¯eæ®åe ®ºcoñ®å, c¾paø ®oæ¢aca ªæø ²ape¸åø åæå ­ap®å, ¨p墾, caæa¹¾ æåc¹o­¾e, o­oóå ªo 10
 • Страница 16 из 32
  ru ³a¯opa²å­a¸åe å xpa¸e¸åe ÿpoªº®¹o­ ³a¯opa²å­a¸åe c­e²åx ÿpoªº®¹o­ ÿå¹a¸åø ³a®ºÿ®a µa¯opo²e¸¸¾x ÿpoªº®¹o­ ³a¯opa²å­a¸åe ÿpoªº®¹o­ ÿå¹a¸åø šÿa®o­®a ÿpoªº®¹o­ ¸e ªo沸a ¢¾¹¿ ÿo­pe²ªe¸¸o¼. Ecæå ¾ xo¹å¹e µa¯opoµå¹¿ ÿpoªº®¹¾ ca¯oc¹oø¹e濸o, ¹o ªæø õ¹o¼ ýeæå cæeªºe¹ ¢pa¹¿ ¹oæ¿®o oñe¸¿ c­e²åe, ýeæ¾e
 • Страница 17 из 32
  ru ³a¯opa²å­a¸åe ÿpoªº®¹o­ ÿå¹a¸åø ©æø µa¯opa²å­a¸åø cæeªºe¹ åcÿo濵o­a¹¿ æåò¿ oñe¸¿ c­e²åe ÿpoªº®¹¾ ÿå¹a¸åø, ¸axoªøóåecø ­ ¢eµºÿpeñ¸o¯ coc¹oø¸åå. ¥oc¹apa¼¹ec¿, ñ¹o¢¾ ÿpeª¸aµ¸añe¸¸¾e ªæø µa¯opa²å­a¸åø c­e²åe ÿpoªº®¹¾ ÿå¹a¸åø ¸e coÿpå®acaæåc¿ c º²e µa¯opo²e¸¸¾¯å ÿpoªº®¹a¯å. šÿa®º¼¹e ÿpoªº®¹¾
 • Страница 18 из 32
  ru Cºÿepµa¯opa²å­a¸åe ѹo¢¾ ­ µa¯opo²e¸¸¾x ÿpoªº®¹ax coxpa¸åæåc¿ ­å¹a¯å¸¾ å ÿå¹a¹e濸¾e ­eóec¹­a, a ¹a®²e ¸e åcÿop¹åæåc¿ åx ÿpå­æe®a¹e濸¾¼ ­åª å xopoòå¼ ­®ºc, ÿpoªº®¹¾ ªo沸¾ ®a® ¯o²¸o ¢¾c¹pee ÿpo¯epµ¸º¹¿ ªo ca¯o¼ cepªýe­å¸¾. ѹo¢¾ cpaµº ÿocæe µa¨pºµ®å c­e²åx ÿpoªº®¹o­ ÿå¹a¸åø ­ ¯opoµå濸o¯
 • Страница 19 из 32
  ru Cÿeýåa濸oe oc¸aóe¸åe ¸e ­o ­cex ¯oªeæøx ¥oæ®a ªæø ¢º¹¾æo® Påcº¸o® 7 Õ¹a ÿoæ®a cæº²å¹ ªæø ¢eµoÿac¸o¨o xpa¸e¸åø ¢º¹¾æo®. ©ep²a¹eæ¿ ªæø ¢º¹¾æo® ÿpeÿø¹c¹­ºe¹ åx oÿpo®åª¾­a¸å÷ ÿpå o¹®p¾­a¸åå å µa®p¾­a¸åå ª­epå xoæoªå濸å®a. ©ep²a¹eæ¿ ÿoæ®å ¯o²¸o ÿepeª­å¨a¹¿. O¹ªeæe¸åe ªæø ¯acæa å c¾pa Påcº¸o® 8
 • Страница 20 из 32
  ru ¾®æ÷ñe¸åe xoæoªå濸å®a a²¯å¹e ¸a ®¸oÿ®º påcº¸o® 2/1. Æa¯ÿoñ®a 帪å®aýåå ¹e¯ÿepa¹ºp¾ ÿo¨ac¸e¹, ¹e¯ ca¯¾¯ ­¾®æ÷ñae¹cø cåc¹e¯a oxæa²ªe¸åø å ­¸º¹pe¸¸ee oc­eóe¸åe xoæoªå濸å®a. opoµå濸oe o¹ªeæe¸åe ¡æa¨oªapø ÿoæ¸oc¹¿÷ a­¹o¯a¹åñec®o¼ cåc¹e¯e «Nofrost» ­¸º¹på ¯opoµå濸o¨o o¹ªeæe¸åø æeª ¸e
 • Страница 21 из 32
  ru ¥oc¹ºÿa¼¹e cæeªº÷óå¯ o¢paµo¯: S ¾®æ÷ña¼¹e ÿpå¢op ÿepeª ñåc¹®o¼. S ŵ­æe®å¹e ­å殺 åµ poµe¹®å åæå ­¾®æ÷ñå¹e ÿpeªoxpa¸å¹eæ¿! S ©æø ñåc¹®å ÿpå¢opa ÿo濵º¼¹ec¿ ¯ø¨®o¼ ¹pøÿoñ®o¼ å ¹eÿæo¼ ­oªo¼ c ¸e¢oæ¿òå¯ ®oæåñec¹­o¯ ¯o÷óe¨o cpeªc¹­a c ¸e¼¹pa濸¾¯ PH. oªa ªæø ñåc¹®å ¸e ªo沸a ÿoÿac¹¿ ­ cåc¹e¯º
 • Страница 22 из 32
  ru Ka® cõ®o¸o¯å¹¿ õæe®¹poõ¸ep¨å÷ S Xoæoªåæ¿¸å® cæeªºe¹ ºc¹a¸o­å¹¿ ­ cºxo¯, xopoòo ÿpo­e¹på­ae¯o¯ ÿo¯eóe¸åå; o¸ ¸e ªoæ²e¸ c¹oø¹¿ ¸a coæ¸ýe åæå ÿo¢æåµoc¹å o¹ åc¹oñ¸å®a ¹eÿæa (¸aÿpå¯ep, paªåa¹opa o¹oÿæe¸åø, õæe®¹poÿæå¹¾). Ÿañe cæeªºe¹ ­ocÿo濵o­a¹¿cø åµoæåpº÷óe¼ ÿæå¹o¼. S ¦opøñåe ¢æ÷ªa å ¸aÿå¹®å
 • Страница 23 из 32
  ru Ca¯oc¹oø¹e濸oe ºc¹pa¸e¸åe ¯eæ®åx ¸eåcÿpa­¸oc¹e¼ ¥pe²ªe ñe¯ ­¾µ­a¹¿ C溲¢º cep­åca: ÿpo­ep¿¹e, ¸e c¯o²e¹e æå ¾ ºc¹pa¸å¹¿ ¸eÿoæaª®å ca¯oc¹oø¹e濸o c ÿo¯oó¿÷ ÿpå­eªe¸¸¾x ¸å²e pe®o¯e¸ªaýå¼. ¾µo­ cÿeýåaæåc¹o­ C溲¢¾ cep­åca ªæø ®o¸cºæ¿¹aýåå a¯ ÿpåªe¹cø oÿæañå­a¹¿ ca¯å¯ - ªa²e ­o ­pe¯ø
 • Страница 24 из 32
  ru eåcÿpa­¸oc¹¿ oµ¯o²¸aø ÿpåñå¸a šc¹pa¸e¸åe ³­ºñå¹ ÿpeªºÿpeªå¹e濸¾¼ c娸aæ, æa¯ÿoñ®a 帪å®aýåå ¹e¯ÿepa¹ºp¾ ¯å¨ae¹. Påcº¸o® 2/5 eåcÿpa­¸oc¹¿: ­ ¯opoµå濸o¯ o¹ªeæe¸åå «cæåò®o¯ ¹eÿæo»! ¥poªº®¹¾ ¯o¨º¹ pac¹aø¹¿! C¯o¹på¹e paµªeæ «¥peªºÿpeªå¹e濸¾¼ c娸aæ». ¸º¹pe¸¸ee oc­eóe¸åe ¸e íº¸®ýåo¸åpºe¹.
 • Страница 25 из 32
  ru eåcÿpa­¸oc¹¿ oµ¯o²¸aø ÿpåñå¸a šc¹pa¸e¸åe  µo¸e c­e²ec¹å cæåò®o¯ xoæoª¸o åæå ¹eÿæo. ³aªa¸¸oe µ¸añe¸åe ¹e¯ÿepa¹ºp¾ cæåò®o¯ ­¾co®oe åæå cæåò®o¯ ¸åµ®oe (¸aÿpå¯ep, ÿpå ¯å¸ºco­o¼ ¹e¯ÿepa¹ºpe ­ õ¹o¯ o¹ªeæe¸åå). ™e¯ÿepa¹ºpº ­ o¹ªeæe¸åå coxpa¸e¸åø c­e²ec¹å ÿpoªº®¹o­ ¯o²¸o 嵯e¸ø¹¿ ¸a ª­e c¹ºÿe¸å ­
 • Страница 26 из 32
  ru C溲¢a cep­åca Õ¹å ¸o¯epa ÿpå­eªe¸¾ ­Ăíåp¯e¸¸o¼ ¹a¢æåñ®e xoæoªå濸å®a. påcº¸o® t ůe¼¹e ­­åªº: ecæå ¾ o¢paóae¹ec¿ ­ C溲¢º cep­åca ¹oæ¿®o µa co­e¹o¯, ¹o ­ õ¹o¯ cæºñae, ªa²e ­ ¹eñe¸åe ¨apa¸¹å¼¸o¨o ÿepåoªa, a¯ ÿpåªe¹cø ÿæa¹å¹¿ µa ­¾µo­ ¹ex¸å®o­. ¥o¯o¨å¹e, ÿo²a溼c¹a, åµ¢e²a¹¿ ¸e¸º²¸¾x ­¾eµªo­
 • Страница 27 из 32
  1 2
 • Страница 28 из 32
  3 4 5 6 7 8
 • Страница 29 из 32
  9 0 B A 2-6 4-8 6 - 12 q w e r
 • Страница 30 из 32
  t
 • Страница 31 из 32
  *9000577803* Siemens Info Line (Mo-Fr: 8.00Ć18.00 Uhr erreichbar) Für Produktinformationen sowie AnwendungsĆ und Bedienungsfragen: Tel.: 01805 2223* oder unter siemensĆinfoĆline@bshg.com *) 0,14 EUR/Min aus dem Festnetz der TĆCom, Mobil ggfs. abweichend. Nur für Deutschland gültig!
 • Страница 32 из 32