Инструкция для SIEMENS SN56T550EU

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

9000 

404 

614 

(8811)

 

ru Å¸c¹pº®ýåø  ÿo  õ®cÿæºa¹aýåå

 
                                                                 
 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 39
  9000 404 614 (8811) ru Ÿc¹pº®ýåø ÿo õ®cÿæºa¹aýåå
 • Страница 2 из 39
 • Страница 3 из 39
  ru Coªep²a¸åe š®aµa¸åø ÿo ¹ex¸å®e ¢eµoÿac¸oc¹å . . . . . . . . . . . 4 ¥på ÿoc¹a­®e . . . . . . . . . . . . . . 4 ¥på ¯o¸¹a²e . . . . . . . . . . . . . . 4 ¥på e²eª¸e­¸o¼ õ®cÿæºa¹aýåå 4 Ecæå ­ ªo¯e å¯e÷¹cø ªe¹å 4 ¥på ­oµ¸å®¸o­e¸åå ¸eåcÿpa­¸oc¹e¼ . . . . . . . . . . . . 5 ¥på º¹åæåµaýåå . . . . . .
 • Страница 4 из 39
  ru š®aµa¸åø ÿo ¹ex¸å®e ¢eµoÿac¸oc¹å ¥på ÿoc¹a­®e Cpaµº ÿocæe ÿoæºñe¸åø ÿpo®o¸¹poæåpº¼¹e coc¹oø¸åe ºÿa®o­®å å ca¯º ÿocºªo¯oeñ¸º÷ ¯aò帺 ¸a o¹cº¹c¹­åe ¹pa¸cÿop¹¸¾x ÿo­pe²ªe¸å¼. å ­ ®oe¯ cæºñae ¸e ­®æ÷ña¼¹e ÿo­pe²ªe¸¸º÷ ¯aò帺, a c­ø²å¹ec¿ c íåp¯o¼ÿoc¹a­óå®o¯ aòe¼ ¯aò帾. Cªa¼¹e, ÿo²a溼c¹a,
 • Страница 5 из 39
  ru e ÿoªÿºc®a¼¹e ªe¹e¼ ¢æåµ®o ® o¹p¾¹o¼ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e. oªa ­¸º¹på ¯aò帾 ¸e ÿpå¨oª¸a ªæø ÿ广ø, ­ ¸e¼ ¯o¨º¹ coªep²a¹¿cø oc¹a¹®å ¯o÷óe¨o cpeªc¹­a. Cæeªå¹e µa ¹e¯, ñ¹o¢¾ ªe¹å ¸e å¨paæå c ÿoªc¹a­®o¼ ªæø ¹a¢æe¹®å ¯o÷óe¨o cpeªc¹­a 23 (åµ ®o¹opo¼ ¯o÷óee cpeªc¹­o ÿoÿaªae¹ µa¹e¯ ­ ¯aò帺).
 • Страница 6 из 39
  ru ³¸a®o¯c¹­o c ¯aòå¸o¼ Påcº¸®å, åµo¢pa²a÷óåe ÿa¸eæ¿ ºÿpa­æe¸åø å ­¸º¹pe¸¸ee oc¸aóe¸åe ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aò帾, ¾ ¸a¼ªe¹e ­ ¸añaæe å¸c¹pº®ýåå ­ o¢æo²®e.  ¹e®c¹e ¾ ¸a¼ªe¹e c¸oc®å, ®aca÷óåecø o¹ªe濸¾x ÿoµåýå¼. ¥a¸eæ¿ ºÿpa­æe¸åø 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ¾®æ÷ña¹eæ¿ «ŽÆ./žŽÆ.» K¸oÿ®å ­¾¢opa
 • Страница 7 из 39
  ru ¾¢op øµ¾®a coo¢óe¸å¼ Ñepeµ ªåcÿæe¼ 12 ¯o²¸o ºc¹a¸o­å¹¿ ¸eo¢xoªå¯¾¼ a¯ øµ¾® coo¢óe¸å¼, ­¾¢pa­ åµ ÿepeñ¸ø ªo o¢oµ¸añe¸å¼ o¹ coo¹­e¹c¹­º÷óee o¢oµ¸añe¸åe. a µa­oªe-嵨o¹o­å¹eæe ¢¾æo ºc¹a¸o­æe¸o o¢oµ¸añe¸åe (Deutsch). ص¾® šc¹a¸o­oñ¸¾e coo¢óe¸å¼ µ¸añe¸åø Deutsch L:01 English L:02 Français L:03
 • Страница 8 из 39
  ru šc¹a¸o­®a ªæø º¯ø¨ñe¸åø ­oª¾ ©æø ÿoæºñe¸åø xopoòåx peµºæ¿¹a¹o­ ¯¾¹¿ø ÿocºª¾ ¯aòå¸a ¸º²ªae¹cø ­ ¯ø¨®o¼ ­oªe, ¹. e. ­ ­oªe c ¯a澯 coªep²a¸åe¯ coæe¼, å¸añe ¢eæ¾¼ cæo¼ ¸a®åÿå ¢ºªe¹ oca²ªa¹¿cø ¸a ÿocºªe å ªe¹aæøx ­¸º¹pe¸¸e¨o oc¸aóe¸åø ¯aò帾. oªoÿpo­oª¸aø ­oªa c ²ec¹®oc¹¿÷ ­¾òe 7_ dH (¸añå¸aø c
 • Страница 9 из 39
  ru Cÿeýåa濸aø coæ¿ Åcÿo濵o­a¸åe cÿeýåa濸o¼ coæå C ýeæ¿÷ µaóå¹¾ o¹ ®oppoµåå coæ¿ ­ce¨ªa ªo沸a µa¨pº²a¹¿cø ¸eÿocpeªc¹­e¸¸o ÿepeª ­®æ÷ñe¸åe¯ ¯aò帾. Te¯ ca¯¾¯ ºªae¹cø ªoc¹å¨¸º¹¿ ¹o¨o, ñ¹o ÿepeæå­òå¼cø ñepeµ ®pa¼ pac¹­op coæå cpaµº ²e c¯¾­ae¹cø, å ­o®pº¨ e¯®oc¹å ªæø coæå ¸e ÿoø­æøe¹cø p²a­ñå¸a.
 • Страница 10 из 39
  ru Oÿoæac®å­a¹eæ¿ Žo¨ªa ¸a ÿa¸eæå ºÿpa­æe¸åø µa¨opae¹cø 帪å®a¹op ¸ex­a¹®å oÿoæac®å­a¹eæø 6 , ¹o oÿoæac®å­a¹eæ¿ ¸eo¢xoªå¯o c¸o­a µaæ广. Oÿoæac®å­a¹eæ¿ åcÿo濵ºe¹cø ªæø ¹o¨o, ñ¹o¢¾ ¸a ÿocºªe ¸e oc¹a­aæoc¿ ÿø¹e¸, å c¹a®a¸¾ ¢¾æå ÿpoµpañ¸¾¯å. ¥o濵º¼¹ec¿ ¹oæ¿®o oÿoæac®å­a¹eæe¯, ÿpeª¸aµ¸añe¸¸¾¯ ªæø
 • Страница 11 из 39
  ru a²å¯a¼¹e ¸a ®¸oÿ®º ­¾¢opa ÿpo¨pa¯¯¾ A ªo ¹ex ÿop, ÿo®a ¸a ýåípo­o¯ ªåcÿæee 3 ¸e ÿoø­å¹cø ºc¹a¸o­æe¸¸oe ¸a µa­oªe-嵨o¹o­å¹eæe µ¸añe¸åe . ѹo¢¾ 嵯e¸å¹¿ ºc¹a¸o­®º, a²¯å¹e ¸a ®æa­åòº ­¾¢opa ÿpo¨pa¯¯¾ C . ¥ocæe ®a²ªo¨o ¸a²a¹åø ¸a ®æa­åòº µ¸añe¸åe ²ec¹®oc¹å º­eæåñå­ae¹cø ¸a oª¸º eªå¸åýº; ®a®
 • Страница 12 из 39
  ru ¥o­pe²ªe¸åe c¹a®a¸o­ å ÿocºª¾ ¥påñ帾: ¸eÿoªxoªøóåe ªæø ¯¾¹¿ø ­ ¯aòå¸e ­åª c¹e®æa å cÿoco¢ e¨o ÿpoåµ­oªc¹­a, xå¯åñec®å¼ coc¹a­ ¯o÷óe¨o cpeªc¹­a, ¹e¯ÿepa¹ºpa ­oª¾ ­o ­pe¯ø ¯¾¹¿ø. Pe®o¯e¸ªaýåå: ¥o濵º¼¹ec¿ ¹oæ¿®o c¹a®a¸a¯å å íapíopo­o¼ ÿocºªo¼, å¯e÷óå¯å o¹¯e¹®º 嵨o¹o­å¹eæø, ñ¹o o¸å ÿpå¨oª¸¾ ªæø
 • Страница 13 из 39
  ru Kopµå¸a ªæø c¹oæo­¾x ÿpå¢opo­ ©ep²a¹eæ¿ ªæø ¯eæ®o¼ ÿocºª¾ * C¹oæo­¾e ÿpå¢op¾ ­ce¨ªa cæeªºe¹, ¸e cop¹åpºø, pacÿoæa¨a¹¿ µaoc¹pe¸¸o¼ c¹opo¸o¼ ­¸åµ. o åµ¢e²a¸åe ¹pa­¯åpo­a¸åø, c®æaª¾­a¼¹e ªæ常¾e, oc¹p¾e õæe¯e¸¹¾ ÿocºª¾ å ¸o²å ¸a cÿeýåa濸o ÿpeª¸aµ¸añe¸¸º÷ ªæø ¸åx ÿo殺. *  µa­åcå¯oc¹å o¹ ¯oªeæå C
 • Страница 14 из 39
  ru Pe¨ºæåpo­®a ­¾co¹¾ pacÿoæo²e¸åø ®opµå¸¾ * *  µa­åcå¯oc¹å o¹ ¯oªeæå ¥på ¸eo¢xoªå¯oc¹å ­¾co¹º pacÿoæo²e¸åø ­epx¸e¼ ®opµå¸¾ ªæø ÿocºª¾ ¯o²¸o pe¨ºæåpo­a¹¿ ªæø ¹o¨o, ñ¹o¢¾ ­ ­epx¸e¼ åæå ¸å²¸e¼ ®opµå¸e c¹aæo ¢oæ¿òe ¯ec¹a ªæø ¢oæee ­¾co®o¼ ÿocºª¾. ¾co¹a ¯aò帾 81,5 c¯ epx¸øø ®opµå¸a å²¸øø ®poµå¸a
 • Страница 15 из 39
  ru epx¸øø ®opµå¸a co cÿape¸¸¾¯å poæå®a¯å ­­epxº å ­¸åµº ¥o¹ø¸å¹e ­epx¸÷÷ ®opµå¸º ¸a ce¢ø. C¸å¯å¹e ­epx¸÷÷ ®opµå¸º å ºc¹a¸o­å¹e ee ¸a ­epx¸åe (ºpo­e¸¿ 3) åæå ¸å²¸åe (ºpo­e¸¿ 1) poæå®å. ¯o÷óee cpeªc¹­o, ©æø ¯¾¹¿ø ÿocºª¾ ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e ¯o²¸o åcÿo濵o­a¹¿ ¹a¢æe¹®å ¯o÷óe¨o cpeªc¹­a,
 • Страница 16 из 39
  ru Ža® ¹oæ¿®o ¾ ¸añå¸ae¹e åcÿo濵o­a¹¿ ®o¯¢å¸åpo­a¸¸¾e ¯o÷óåe cpeªc¹­a, ÿpo¨pa¯¯a a­¹o¯a¹åñec®å 嵯e¸øe¹cø ¹a®å¯ o¢paµo¯, ñ¹o¢¾ ªoc¹å¨aæåc¿ ¸aåæºñòåe peµºæ¿¹a¹¾ ¯¾¹¿ø å cºò®å ÿocºª¾. Pe®o¯e¸ªaýåø ™o, ®a® ­¾ÿoæ¸ø÷¹cø º®aµa¸åø ÿo ÿpa­å濸o¯º åcÿo濵o­a¸å÷ ¯o÷óåx cpeªc¹­, ÿpå­eªe¸¸¾e ­ å¸c¹pº®ýåå ÿo
 • Страница 17 из 39
  ru ¥peªºÿpe²ªe¸åø å®o¨ªa ¸e濵ø ®æac¹¿ ­ ÿoªc¹a­®º ªæø ¹a¢æe¹®å 23 ¯o÷óe¨o cpeªc¹­a ®a®åe-æå¢o ¯eæ®åe ÿpeª¯e¹¾, ñ¹o¢¾ åx ÿo¯¾¹¿; ­ ÿpo¹å­¸o¯ cæºñae ¸apºòae¹cø ÿpoýecc pa­¸o¯ep¸o¨o pac¹­ope¸åø ¹a¢æe¹®å. Ecæå ÿocæe µaÿºc®a ÿpo¨pa¯¯¾ a¯ ¸eo¢xoªå¯o ªoµa¨pºµå¹¿ ­ ¯aò帺 eóe ®a®º÷-æå¢o ÿocºªº, ¹o ¸e
 • Страница 18 из 39
  ru O¢µop ÿpo¨pa¯¯  õ¹o¯ o¢µope ÿpå­eªe¸o ¯a®cå¯a濸o ­oµ¯o²¸oe ®oæåñec¹­o ÿpo¨pa¯¯. Coo¹­e¹c¹­º÷óåe ÿpo¨pa¯¯¾ ªæø aòe¼ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aò帾 ¾ ¸a¼ªe¹e ¸a ee ÿa¸eæå ºÿpa­æe¸åø. ¥po¨pa¯¯a ¥ocºªa å c¹eÿe¸¿ ee µa¨pøµ¸e¸åø ¾ÿoæ¸e¸åe ÿpo¨pa¯¯¾ oµ¯o²¸¾e ªoÿoæ¸å¹e濸¾e íº¸®ýåå A­¹o¯a¹å®a 65°-75°
 • Страница 19 из 39
  ru ©oÿoæ¸å¹e濸¾e íº¸®ýåå *  µa­åcå¯oc¹å o¹ ¯oªeæå šc¹a¸o­®a ­¾ÿoæ¸øe¹cø c ÿo¯oó¿÷ ®¸oÿo® ­¾¢opa ªoÿoæ¸å¹e濸¾x íº¸®ýå¼ 9 . Co®paóe¸åe ­pe¯e¸å ¯¾¹¿ø (VarioSpeed) * C ÿo¯oó¿÷ íº¸®ýåå >>Õ®o¸o¯åø ­pe¯e¸å<< ÿpoªoæ²å¹e濸oc¹¿ ­¾ÿoæ¸e¸åø ÿpo¨pa¯¯¾ ¯o²e¹ ¢¾¹¿ º®opoñe¸a (­ µa­åcå¯oc¹å o¹ ­¾¢pa¸¸o¼
 • Страница 20 из 39
  ru ¾¹¿e ÿocºª¾ ¥apa¯e¹p¾ ÿpo¨pa¯¯ ©a¸¸¾e ÿo ÿpo¨pa¯¯a¯ (µ¸añe¸åø pacxoªa) ¾ c¯o²e¹e ¸a¼¹å ­ ®pa¹®o¼ å¸c¹pº®ýåå ÿo õ®cÿæºa¹aýåå. Õ¹å ªa¸¸¾e oÿpeªeæøæåc¿ ÿpå ¸op¯a濸¾x ºcæo­åøx pa¢o¹¾ ¯aò帾 å µ¸añe¸åå ªæø ²ec¹®oc¹å ­oª¾ . Paµæåñ¸¾e ía®¹op¾, ­æåø÷óåe ¸a ÿpoýecc ¯¾¹¿ø ÿocºª¾ (®a®, ¸aÿpå¯ep,
 • Страница 21 из 39
  ru ©åcÿæe¼ ¥po¨pa¯¯åpo­a¸åe ¹a¼¯epa apøªº c å¸íop¯aýåe¼ ÿo ÿpoýeccº ­¾ÿoæ¸e¸åø ÿpo¨pa¯¯¾ ¸a ªåcÿæe¼ 12 ­¾­oªå¹cø ¹a®²e ªoÿoæ¸å¹e濸aø å¸íop¯aýåø, ®aca÷óaøcø, ¸aÿpå¯ep, cåc¹e¯a µaóå¹¾ c¹e®æa. Ecæå ac õ¹a ªoÿoæ¸å¹e濸aø å¸íop¯aýåø ¸e 帹epecºe¹, ¹o ÿoc¹ºÿa¼¹e cæeªº÷óå¯ o¢paµo¯: O¹®po¼¹e ª­epýº
 • Страница 22 из 39
  ru O®o¸ña¸åe ÿpo¨pa¯¯¾ ¥po¨pa¯¯a cñå¹ae¹cø µa®o¸ñe¸¸o¼, ecæå ¸a ªåcÿæee 3 ÿoø­æøe¹cø . µ¸añe¸åe ©oÿoæ¸å¹e濸o ®o ­ce¯º ÿpoñe¯º ÿo o®o¸ña¸åå ÿpo¨pa¯¯¾ µ­ºñå¹ µº¯¯ep. Õ¹º íº¸®ýå÷ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aò帾 ¯o²¸o 嵯e¸å¹¿ cæeªº÷óå¯ o¢paµo¯: O¹®po¼¹e ª­epýº ¯aò帾. ®æ÷ñå¹e ¯aò帺 c ÿo¯oó¿÷ ­¾®æ÷ña¹eæø
 • Страница 23 из 39
  ru O®o¸ña¹e濸oe ÿpep¾­a¸åe ÿpo¨pa¯¯¾ (Reset) O¹®po¼¹e ª­epýº ¯aò帾. a²å¯a¼¹e ¸a ®¸oÿ®º «C™AP™» 10 ÿpå¯ep¸o ­ ¹eñe¸åe 3 ce®. a ýåípo­o¯ ªåcÿæee 3 ÿoø­å¹cø . ³a®po¼¹e ª­epýº. ¾ÿoæ¸e¸åe ÿpo¨pa¯¯¾ ªæå¹cø ÿpå¯ep¸o oª¸º ¯å¸º¹º. a ýåípo­o¯ ªåcÿæee 3 ÿoø­æøe¹cø (µ­ºñå¹ c娸aæ µº¯¯epa). O¹®po¼¹e
 • Страница 24 из 39
  ru O¹ÿºc¹å¹e o¢e ®æa­åòå. Ÿªå®a¹op¸aø æa¯ÿoñ®a ®æa­åòå A ¸añ¸e¹ ¯å¨a¹¿, å ¸a ýåípo­o¯ ªåcÿæee ÿoø­å¹cø ºc¹a¸o­æe¸¸oe ¸a µa­oªe嵨o¹o­å¹eæe µ¸añe¸åe ²ec¹®oc¹å ­oª¾: . a²å¯a¼¹e ¸a ®¸oÿ®º ­¾¢opa ÿpo¨pa¯¯ A ªo ¹ex ÿop, ÿo®a ¸a ýåípo­o¯ ªåcÿæee 3 ¸e ÿoø­å¹cø ºc¹a¸o­æe¸¸oe ¸a µa­oªe-嵨o¹o­å¹eæe
 • Страница 25 из 39
  ru ¥peªºÿpe²ªe¸åe å®o¨ªa ¸e åcÿo濵º¼¹e ªpº¨åe xæopcoªep²aóåe ñåc¹øóåe cpeªc¹­a ªæø ¢¾¹o­¾x ¸º²ª! Õ¹o oÿac¸o ªæø µªopo­¿ø! Cÿeýåa濸aø coæ¿ å cpeªc¹­o ªæø oÿoæac®å­a¸åø Cæeªå¹e µa 帪å®aýåe¼ ¸eo¢xoªå¯oc¹å ªo¢a­æe¸åø õ¹åx cpeªc¹­ 5 å 6 . Ecæå ¸º²¸o, µa¨pºµå¹e coæ¿ å/åæå oÿoæac®å­a¹eæ¿. Íå濹p¾
 • Страница 26 из 39
  ru Paµ¢p¾µ¨å­a÷óåe ®opo¯¾cæa a®åÿ¿ å µa¨pøµ¸e¸åø, ÿoÿaªa÷óåe ¸a paµ¢p¾µ¨å­a÷óåe ®opo¯¾cæa 24 å 25 åµ ­oª¾, ­ ®o¹opo¼ ¯oe¹cø ÿocºªa, ¯o¨º¹ µa¢æo®åpo­a¹¿ o¹­epc¹åø ­ ®opo¯¾cæax å åx oÿop¸¾e ºµæ¾. ¥po®o¸¹poæåpº¼¹e o¹­epc¹åø paµ¢p¾µ¨å­a÷óåx ®opo¯¾ceæ, åµ ®o¹op¾x ÿoc¹ºÿae¹ ­oªa, ¸a o¹cº¹c¹­åe
 • Страница 27 из 39
  ru ¥po­ep¿¹e, ¸e¹ æå ­¸º¹på ¸acoca ÿoc¹opo¸¸åx ÿpeª¯e¹o­, å ÿpå ¸eo¢xoªå¯oc¹å ºªaæå¹e åx. šc¹a¸o­å¹e ®p¾ò®º ­ åcxoª¸oe ÿoæo²e¸åe, ¸a²¯å¹e ¸a ¸ee å µaíå®cåpº¼¹e. šc¹a¸o­å¹e ¸a ¯ec¹o íå濹p¾. ¥oåc® ¸eåcÿpa­¸oc¹e¼ Ža® ÿo®aµ¾­ae¹ oÿ¾¹, ¢oæ¿òå¸c¹­o ¸eåcÿpa­¸oc¹e¼, ®o¹op¾e ­oµ¸å®a÷¹ ÿpå e²eª¸e­¸o¼
 • Страница 28 из 39
  ru ... ÿpå ­®æ÷ñe¸åå aòå¸a ¸e ¸añå¸ae¹ pa¢o¹a¹¿. ¥peªoxpa¸å¹eæ¿ ¸e ­ ÿopøª®e. Ò¹eÿce濸aø ­åæ®a ¸e ­c¹a­æe¸a ­ poµe¹®º. ©­epýa ¯aò帾 ¸e ÿoæ¸oc¹¿÷ µa®p¾¹a. ... ­ ¯aòå¸e å²¸ee ®opo¯¾cæo ¹ø²eæo ­paóae¹cø. ³a¢æo®åpo­a¸o paµ¢p¾µ¨å­a÷óee ®opo¯¾cæo. ©­epýa ¯aò帾 o¹®p¾­ae¹cø c ¹pºªo¯. * ®æ÷ñe¸a
 • Страница 29 из 39
  ru ¥o o®o¸ña¸åå ÿpo¨pa¯¯¾ ­ ¯aòå¸e oc¹ae¹cø ­oªa. (E24) Cæå­¸o¼ òæa¸¨ µacopåæcø åæå ÿepe¨¸ºæcø. (E25) acoc ªæø cæå­a ­oª¾ ­ ®a¸aæåµaýå÷ µa¢æo®åpo­a¸, ®p¾ò®a ¸acoca ¸e µaíå®cåpo­a¸a (c¯. paµªeæ «™exo¢c溲å­a¸åe å ºxoª»). Íå濹p¾ µa¨pøµ¸e¸¾. ¥po¨pa¯¯a eóe ¸e µa®o¸ñe¸a. ©o²ªå¹ec¿ o®o¸ña¸åø ÿpo¨pa¯¯¾
 • Страница 30 из 39
  ru Cæeª¾ o¹ ñaø åæå ¨º¢¸o¼ ÿo¯aª¾ o¹¯¾æåc¿ ¸e ÿoæ¸oc¹¿÷. o÷óee cpeªc¹­o o¢æaªae¹ cæåò®o¯ cæa¢¾¯å o¹¢eæå­a÷óå¯å c­o¼c¹­a¯å. ™e¯ÿepa¹ºpa ¸a¨pe­a ­oª¾ ªæø ¯¾¹¿ø ÿocºª¾ cæåò®o¯ ¸åµ®aø. Cæåò®o¯ ¯aæo ¯o÷óe¨o cpeªc¹­a/¸eÿoªxoªøóee ¯o÷óee cpeªc¹­o. a ÿocºªe ¢eæ¾e ÿø¹¸a/¸a c¹a®a¸ax o¢paµºe¹cø ¸aæe¹
 • Страница 31 из 39
  ru C溲¢a cep­åca Ecæå a¯ ¸e ºªac¹cø ºc¹pa¸å¹¿ ¸eÿoæaª®å ca¯oc¹oø¹e濸o, ¹o o¢pa¹å¹ec¿, ÿo²a溼c¹a, µa ÿo¯oó¿÷ ­ aò cÿeýåaæåµåpo­a¸¸¾¼ cep­åc¸¾¼ ýe¸¹p. Aªpec cep­åc¸o¼ ¯ac¹epc®o¼ ¾ ¸a¼ªe¹e ­ ÿepeñ¸e C溲¢ cep­åca. ¥på ­¾µo­e ¸aµo­å¹e ¸o¯ep ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aò帾 (1) å ¸o¯ep FD (2), ®o¹op¾e ¾
 • Страница 32 из 39
  ru Ecæå ÿocºªo¯oeñ¸aø ¯aòå¸a ¢ºªe¹ ­c¹paå­a¹¿cø ­ ­¾co®å¼ ò®aí ®ºxo¸¸o¨o ¨ap¸å¹ºpa, ¹o o¸ ªoæ²e¸ ¢¾¹¿ ÿpoñ¸o ÿpå®peÿæe¸ ® c¹e¸e. aò帾, ÿpeª¸aµ¸añe¸¸¾e ªæø ­c¹paå­a¸åø åæå ¸å²¸e¨o ¯o¸¹a²a, ¯o²¸o ºc¹a¸a­æå­a¹¿ ¹oæ¿®o ÿoª cÿæoò¸o¼ c¹oæeò¸åýe¼, ®o¹opaø ÿpoñ¸o ÿpå®pºñe¸a ® coceª¸å¯ ò®aía¯ ®ºxo¸¸o¨o
 • Страница 33 из 39
  ru ¥oª®æ÷ñe¸åe ® cåc¹e¯e ®a¸aæåµaýåå eo¢xoªå¯¾e pa¢oñåe oÿepaýåå oÿåca¸¾ ­ å¸c¹pº®ýåå ÿo ¯o¸¹a²º, ÿpå ¸eo¢xoªå¯oc¹å ºc¹a¸o­å¹e cåío¸ co cæå­¸¾¯ ÿa¹pº¢®o¯. C ÿo¯oó¿÷ å¯e÷óåxcø ­ ®o¯ÿæe®¹e ÿoc¹a­®å ªe¹aæe¼ ÿpåcoeªå¸å¹e cæå­¸o¼ òæa¸¨ ® ÿa¹pº¢®º cåío¸a. ¥pocæeªå¹e, ÿo²a溼c¹a, ñ¹o¢¾ cæå­¸o¼ òæa¸¨ ¸e
 • Страница 34 из 39
  ru Paµ¢op®a a¯ ¸eo¢xoªå¯o å ­ ªa¸¸o¯ cæºñae ­¾ÿoæ¸ø¹¿ pa¢oñåe oÿepaýåå ­ ÿpå­eªe¸¸o¼ ÿocæeªo­a¹e濸oc¹å. O¹®æ÷ñå¹e ¯aò帺 o¹ ce¹å õæe®¹poÿå¹a¸åø. O¹®æ÷ñå¹e ÿoªañº ­oª¾. O¹coeªå¸å¹e ¯aò帺 o¹ ®a¸aæåµaýåo¸¸o¼ cåc¹e¯¾ å cåc¹e¯¾ c¸a¢²e¸åø c­e²e¼ ­oªo¼. ¾®pº¹å¹e ®peÿe²¸¾e ­å¸¹¾, pacÿoæo²e¸¸¾e ÿoª
 • Страница 35 из 39
  ru š¹åæåµaýåø Ža® ­ ºÿa®o­®e ¸o­¾x ÿocºªo¯oeñ¸¾x ¯aòå¸, ¹a® å ­ o¹c溲å­òåx c­o¼ cpo® c¹ap¾x ¯aòå¸ax coªep²a¹cø ªopo¨oc¹oøóee c¾p¿e å ¯a¹epåaæ¾, ®o¹op¾e ÿpå¨oª¸¾ ªæø ­¹opåñ¸o¨o åcÿo濵o­a¸åø. ¥o²a溼c¹a, ÿpo­oªå¹e º¹åæåµaýå÷ o¹ªe濸¾x ªe¹aæe¼, ÿpeª­apå¹e濸o paccop¹åpo­a­ åx. Ÿíop¯aýå÷ o
 • Страница 36 из 39
  ru ru 36 ¥pa­o ¸a ­¸ece¸åe 嵯e¸e¸å¼ oc¹a­æøe¯ µa co¢o¼
 • Страница 37 из 39
  ¡æo®åpo­®a ªæø µaóå¹¾ ªe¹e¼ * 40 41 42 ®æ÷ñe¸åe ¢æo®åpo­®å ªæø µaóå¹¾ ªe¹e¼ O¹®p¾­a¸åe ª­epý¾ c ­®æ÷ñe¸¸o¼ ¢æo®åpo­®o¼ ªæø µaóå¹¾ ªe¹e¼ ¾®æ÷ñe¸åe ¢æo®åpo­®å ªæø µaóå¹¾ ªe¹e¼ Ecæå a¯ ¸eo¢xoªå¯o o¹o¼¹å o¹ ¯aò帾, ¹o c¸añaæa cæeªºe¹ ÿoæ¸oc¹¿÷ µa®p¾¹¿ ee ª­epýº, ¹a® ®a® ¹oæ¿®o ­ õ¹o¯ cæºñae a¯
 • Страница 38 из 39
  ¦apa¸¹åø ¸a cåc¹e¯º «AQUA-STOP» (o¹ÿaªae¹ ­ cæºñae c ¯aòå¸a¯å ¢eµ cåc¹e¯¾ «Aqua-Stop») ©oÿoæ¸å¹e濸o ® ÿpa­º ÿo®ºÿa¹eæø ¸a ¢ecÿæa¹¸oe ºc¹pa¸e¸åe ÿpoªa­ýo¯ ¸eåcÿpa­¸oc¹e¼ ¯aò帾 ­o ­pe¯ø ¨apa¸¹å¼¸o¨o cpo®a, ®o¹opoe µa®peÿæe¸o ­ ªo¨o­ope ¸a ÿo®ºÿ®º 嵪eæåø, å ªoÿoæ¸å¹e濸o ® ¨apa¸¹å¼¸¾¯
 • Страница 39 из 39