Инструкция для SINBO SAH 6101

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

SAH 6101 HAVA NEMLEND‹R‹C‹S‹

KULLANMA KILAVUZU

TR

EN

FR

NL

ES

RU

HR

RO

AR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 49
  SAH 6101 HAVA NEMLEND‹R‹C‹S‹ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR RO AR
 • Страница 2 из 49
  G‹R‹fi De¤erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S‹NBO'yu tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan›m için cihaz› kullanmadan önce bu k›lavuzu özellikle güvenlik talimatlar›na dikkat ederek okuman›z› ve devaml› suretle saklaman›z› tavsiye ederiz. Sayg›lar›m›zla, Sinbo Küçük Ev
 • Страница 3 из 49
  C‹HAZIN TANITIMI 1) Power: Güç dü¤mesi (Cihaz›n arka taraf›ndad›r) 2) Buhar ayar›: Buhar yo¤unlu¤unu ayarlayan dü¤me 3) Refill: Haznede suyun bitmesi durumunda, yeniden doldurulmas› için uyaran ›fl›k 4) Buhar (nem) ç›k›fl kapa¤›: So¤uk buhar›n ortama verildi¤i a¤›zl›k 5) Su doldurma/boflaltma kapa¤›
 • Страница 4 из 49
  ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI • Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar Cihazı kullan›rken afla¤›daki temel güvenlik önlemlerini mutlaka göz önünde bulundurman›z gerekmektedir. 1. Cihaz› kullanmadan önce kullan›m k›lavuzundaki tüm talimatlar› dikkatli bir flekilde okuyunuz. 2. Elektrik
 • Страница 5 из 49
  ÇEVRE VE ‹NSAN SA⁄LI⁄I ÇEVRE VE ‹NSAN SA⁄LI⁄I Çevre korumas›na siz de katk›da bulunabilirsiniz! Lütfen yerel düzenlemelere uymay› unutmay›n: Çal›flmayan elektrikli cihazlar›, uygun elden ç›karma merkezlerine götürün Kullanım sırasında insan ve çevre sa¤lı¤ına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir
 • Страница 6 из 49
  TEM‹ZL‹K VE BAKIM • Tüketicinin Kendi Yapabilece¤i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli¤ine ‹liflkin Bilgiler Su sert ise, yani su çok fazla kalsiyum ve magnezyum içeriyorsa; bunlar beyaz ‘toz’ sorununa sebep olabilir. Su haznesi yüzeyinde ve alt birimdeki dönüfltürücüde kireç tabakas›/tortusu
 • Страница 7 из 49
  SORUN G‹DERME Normal çal›flma s›ras›nda herhangi bir sorunla karfl›lafl›ld›¤›nda bu tabloya baflvurunuz. SORUNLAR OLASI NEDENLER Güç dü¤mesi sönük yan›yor Güç yok veya çal›flm›yor ÇÖZÜMLER Fifli prize takın ve cihazı çalıfltırın. Su haznesinde su yok Su hazne kapa¤ı çok gevflek Su haznesine su koyun Kapa¤ı
 • Страница 8 из 49
  ENGLISH S‹NBO SAH-6101 AIR HUMIDIFIER USER MANUAL Thank you for choosing Sinbo. For a long term and efficient operation please read this manual completely and keep it for future reference. Best Regards, Sinbo Household Electrical Appliances FEATURES •Easy usage •Low noise level: 35 dB(A) •Low power
 • Страница 9 из 49
  IMPORTANT SAFEGUARDS 1. Please read the following instructions carefully before using the device for the first time. 2. Ensure that the mains voltage corresponds to the voltage requirements. 3. Do not connect or disconnect the plug with wet hands. 4. Do not try to dismantle the part which contains
 • Страница 10 из 49
  OPERATING THE UNIT • It is recommended that the device is operated under temperatures 5-40 ˚C and in an environment with 80% relative humidty. • Leave the device to rest in room temperature for half an hour prior to first usage. • Separate the water reservoir located on the top part, from the main
 • Страница 11 из 49
  TROUBLESHOOTING Consult this table if you experience any problems during normal operation. PROBLEM Power button is off or not operating. CAUSES SOLUTIONS Insert the power plug into the wall outlet and operate the device No power Power lamp lights but there No water in the water reservoir is no
 • Страница 12 из 49
  FRANÇAIS S‹NBO SAH-6101 Humidificateur MODE D’EMPLOI CHER(E) CLIENT(E) Nous vous remercions pour avoir choisi notre produit et nous vous souhaitons une agréable utilisation. Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant toute utilisation et conservez-le précieusement pour une future
 • Страница 13 из 49
  CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES CONSIGNES DE SECURITE 1) Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant toute utilisation et gardez-le précieusement pour une future utilisation. 2) Afin d’éviter d’endommager l’appareil, vérifiez que le voltage indiqué sur l’appareil correspond bien au voltage
 • Страница 14 из 49
  FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL Votre appareil un humidificateur ultrasonique. En utilisant de l'eau froide et déminéralisée, la brume est produite par un oscillateur vibrant à une fréquence ultrasonique. La taille de gouttelette ainsi obtenu est aussi petite que 1,5µm. AVANTAGES DE L’HUMIDIFICATEUR
 • Страница 15 из 49
  INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE ET ENTRETIEN Nettoyage d’Oscillateur 1. Versez 5-10 gouttes de vinaigre sur la surface 2. Nettoyez sans une brosse 3. Enfin nettoyez avec l’eau propre Nettoyage de Réservoire 1. En cas de la présence de calcaire nettoyez avec le vinaigre 2. Si le couvercle du réservoire
 • Страница 16 из 49
  GUIDE DE DEPANNAGE Il y’a un décalage entre le sortie de vapeur et le résevoire Serrez le couvercle en le mettant bien dans sa place Surplus d’eau dans le bas d’humidificateur Videz l’eau dans le bas d’humidificateur. Ou serrez le couvercle. Positionner le bouton en plus haute niveau Nettoyez
 • Страница 17 из 49
  NEDERLANDS SINBO SAH-6101 LUCHTBEVOCHTIGERS GEBRUIKSAANWIJZING Beste klant. Bedankt voor het kiezen van Sinbo. Wij adviseren u deze handleiding eerst goed door te lezen en altijd te bewaren voor een efficiënt en langdurig gebruik. Hoogachtend, Sinbo Klein Huishoudelijk Apparatuur SPECIFICATIES
 • Страница 18 из 49
  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 1. Leest u voordat u deze apparaat in gebruik neemt eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig door. 2. Controleer of de voltage van de voeding klopt. 3. Haal de stekker niet met natte handen erin of eruit. 4. Probeer niet de elektrische gedeelten te openen. 5. Houd
 • Страница 19 из 49
  GEBRUIK APPARAAT • Het apparaat wordt aangeraden in een ruimte met een temperatuur van 5-40 ˚C en een bindende vochtgehalte van 80 RH te worden gebruikt. • Plaats het apparaat voordat u het voor het eerst gaat gebruiken in een ruimte op kamertemperatuur gedurende ongeveer een half uur. • Neem het
 • Страница 20 из 49
  TIPS 1. Om kalkaanslag te voorkomen kan gekookt water dat is afgekoeld of gedestilleerd water worden gebruikt. 2. Maak het waterreservoir en de circulator een keer in de week schoon. 3. Om het water in het waterreservoir schoon te houden, dient het water zo vaak mogelijk ververst te worden. 4. Let
 • Страница 21 из 49
  OPLOSSEN PROBLEMEN Lage dichtheid Leeg het water uit het Er is teveel water in het waterreservoir van het onderstel waterreservoir van het onderstel en plaats het waterreservoir terug op zijn plek. Of sluit de deksel aan de onderkant van het waterreservoir goed dicht. De stand van de damp zal wel
 • Страница 22 из 49
  ESPANOL SINBO SAH-6101 HUMECTANTE GUÍA DEL USO Estimado cliente, gracias por preferir Sinbo. Recomendamos leer este guía y guardarlo para un uso largo y eficaz. Saludos, Sinbo Máquinas Domesticas Pequeñas PROPIEDADES •Uso fácil •Nivel bajo de ruido: 35 dB (A) •Consumo bajo de energía •Configuración
 • Страница 23 из 49
  ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD 1. Antes de empezar a utilizar la máquina lee todo de la instrucción cuidadamente de este guía del uso. 2. Controle la necesidad del voltaje de la fuente de energía. 3. No enchufe o desenchufe por manos mojados. 4. No intente desmontar la parte del sistema
 • Страница 24 из 49
  USO DE LA MÁQUINA •Se recomienda utilizar en las zonas que están bajo de la humedad relativa de 80RH y temperatura 5-40˚C. •Antes del primer uso, haga esperar la máquina en la temperatura de habitación por medio hora. •Separa la cisterna que está en la parte superior desde la unidad principal
 • Страница 25 из 49
  SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS Durante el funcionamiento normal si se encuentra algún problema, consulta a la siguiente tabla. PROBLEMAS El botón de energía se ilumina flojamente o no se funciona. CAUSES POSIBLES No hay energía. SOLUCIONES Enchufe a la toma y haga funcionar. La luz de energía se ilumina
 • Страница 26 из 49
  - 25 -
 • Страница 27 из 49
  - 26 -
 • Страница 28 из 49
  - 27 -
 • Страница 29 из 49
  - 28 -
 • Страница 30 из 49
  - 29 -
 • Страница 31 из 49
  - 30 -
 • Страница 32 из 49
  - 31 -
 • Страница 33 из 49
  - 32 -
 • Страница 34 из 49
  HRVATSKI ˇ ˇ SINBO SAH-6101 OVLAZIVAC ZRAKA UPUTSTVO ZA UPORABU Dragi kupci, zahvaljujemo vam sto ste se prilikom odabira proizvoda opredjelili za Sinbo. ˇ Za dugotrajnu i uˇinkovitu uporabu ovog uredaja savjetujemo vam da najprije proˇitate c ¯ c ovo uputstvo za uporabu i da ga saˇuvate i za
 • Страница 35 из 49
  BITNI SIGURNOSNI NAPUTCI 1. Prije poˇetka uporabe ured temeljno proˇitajte ovo uputstvo za uporabu. c ¯aja c 2. Provjerite da li elektriˇni izvor odgovara naponu naznaˇenom na ured c c ¯aju. 3. Nikada mokrom rukom ne ume´ite i ne izvlaˇite utikaˇ. c c c 4. Ne pokuˇavajte otvoriti dio u kojem se
 • Страница 36 из 49
  RUKOVANJE URE– AJEM D • Preporuˇuje se uporaba uredaja u sredinama sa temperaturom od 5-40 ˚C i relativnom vlagom c ¯ ispod 80 RH. • Prije prve uporabe ured drˇite pola sata na sobnoj temperaturi. ¯aj z • Spremnik za vodu u gornjem dijelu odvojite od donje glavne jedinice. • Spremnik za vodu
 • Страница 37 из 49
  ˇ RIJESAVANJE PROBLEMA Ako se tijekom rada ured ¯aja pojavi bilo kakav problem najprije pokuˇajte da ga odklonite s prema savjetima za rjeˇenje problema navedenim u ovoj tabeli. s PROBLEMI MOGUCI URZOK Power lampica slabo svijetli Nema snage ili ne radi Power lampica svijetli ali para ne izlazi
 • Страница 38 из 49
  ROMANA - 37 -
 • Страница 39 из 49
  MASUR‹ DE PRECAUT‹E - 38 -
 • Страница 40 из 49
  UTILIZARE UNITATI - 39 -
 • Страница 41 из 49
  GHID DE DEPANARE - 40 -
 • Страница 42 из 49
  YETK‹L‹ SERV‹SLER L‹STES‹ ADANA-SEYHAN-DORUK SO⁄UTMA -REfiATBEY MAH. AV. MEHMET ERO⁄LU CAD. NO:8-TEL.:0322 458 55 14 ADANA-KOZAN-DURAN SO⁄UTMA-CUMHUR‹YET MH. DEDEO⁄LU SK. S‹S. APT.- TEL.:0322 516 57 78 ADANA-SEYHAN-DÜZOVA ELEKTR‹K - KÜÇÜK SAAT MEYDANI HILAL HAN IS MRK NO 32 - TEL.:0322 363 67 87
 • Страница 43 из 49
  YETK‹L‹ SERV‹SLER L‹STES‹ TEL.:0412 511 24 10 D‹YARBAKIR-BA⁄LAR-AZ‹Z ELEKTRON‹K-HATBOYU CD. 469 SK. NO:3/B-TEL.: 0412 236 81 10 DÜZCE-ENSAR TEK SU S‹STEMLER‹-AZM‹N‹LL‹ MH. AYDINPINAR CD. SERHAT SK.NO:1/B-TEL.:0380 514 34 12 DÜZCE-BULUfi ELEKTRON‹K-CED‹D‹YE MAH. M‹MAR S‹NAN CAD.-TEL.: 0380 514 66 81
 • Страница 44 из 49
  YETK‹L‹ SERV‹SLER L‹STES‹ ORK‹DE SOK. NO: 3 /1-TEL.:0212 598 44 76 ‹STANBUL-BAHÇEL‹EVLER-SEV-CAN DAYANIKLI TÜK.MALLARI.-YILDIRIM BEYAZIT CD .ZAFER MH. TÜRKBEY‹ SK. NO:6/2-3-TEL.:0212 552 45 87 ‹STANBUL-fi‹fiL‹-IfiIK ELEKTRON‹K-AYAZA⁄A MASLAK ATATÜRK CD NO: 25TEL.:0212 289 76 94 ‹STANBUL-PEND‹K-GÖKHAK
 • Страница 45 из 49
  YETK‹L‹ SERV‹SLER L‹STES‹ 692 25 25 MU⁄LA-ELBO ELEKTR‹K ELEKTRON‹K-ORHAN‹YE MH. HÜRR‹YET CAD. NO:1/6-TEL.:0252 214 18 84 MU⁄LA-DATÇA-MEL‹H ELEKTRON‹K-‹SKELE MH. AMBARCA CD. NO:17-TEL.:0252 712 02 30 MU⁄LA-MARMAR‹S-‹LKSEL ELEKTRON‹K-YEN‹ YOL CD. N0:51/9TEL.:0252 412 62 60 MU⁄LA-URLA-STAR
 • Страница 46 из 49
  -GARANT‹ fiARTLARI 1. Garanti süresi, mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y›ld›r. 2. Mal›n bütün parçalar› dahil(kullan›m hatalar›ndan kaynaklanan k›r›lmalar hariç) olmak üzere tamam› firmam›z›n garantisi kapsam›ndad›r. 3. Mal›n garanti süresi içerisinde ar›zalanmas› durumunda, tamirde
 • Страница 47 из 49
  - SAH 6101 HAVA NEMLEND‹R‹C‹S‹ -GARANT‹ BELGES‹ Garanti Belge No : 79366 SSHY Belge No : 25551 ‹THALATÇI F‹RMA Ünvanı Garanti Belge Onay Tarihi : 22/02/2010 SSHY Belge Onay Tarihi : 30/03/2010 Tel. : DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER‹ ‹Nfi. SPOR MALZ. ‹MALAT SAN. ve T‹C. A.fi. : Cihangir Mah. Güvercin
 • Страница 48 из 49
  MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹ De¤erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan› s›ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli oldu¤una inan›yoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yak›n olabilmek için, internet adresimizdeki eriflim formlar›n›n yan› s›ra, tüketici dan›flma hatlar›m›z› da
 • Страница 49 из 49