Инструкция для SINBO SJ 3124

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

SJ 3124

GARANT‹ fiARTLARI

‹THALATÇI

F‹RMA VE ADRES‹:

1. Garanti süresi, mal›n teslim tarihinden itibaren
bafllar ve 2 y›ld›r.
2. Mal›n bütün parçalar› dahil olmak üzere tamam›
Firmam›z›n garantisi kapsam›ndad›r.
3. Mal›n garanti süresi içerisinde ar›zalanmas›
durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine
eklenir. Mal›n tamir süresi en fazla 30 ifl günüdür. Bu
süre, mala iliflkin ar›zan›n servis istasyonuna, servis
istasyonunun olmamas› durumunda, mal›n sat›c›s›,
bayii, acentas›,temsilcili¤i, ithalatç›s› veya
imalatç›s›-üreticisinden birisine bildirim tarihinden
itibaren bafllar. Mal›n ar›zas›n›n 15 ifl günü içerisinde
giderilmemesi halinde, imalatç›-üretici veya ithalatç›;
mal›n tamiri tamamlan›ncaya kadar, benzer özelliklere
sahip baflka mal› tüketicinin kullan›m›na tahsis etmek
zorundad›r.
4.Mal›n garanti süresi içerisinde, gerek malzeme
ve iflçilik, gerekse montaj hatalar›ndan dolay›
ar›zalanmas› halinde, iflçilik masraf›, de¤ifltirilen
parça bedeli ya da baflka herhangi bir ad alt›nda
hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yap›lacakt›r.
5.Tüketicinin onar›m hakk›n› kullanmas›na ra¤men
mal›n;
-Tüketiciye teslim edildi¤i tarihten itibaren, belirlenen
garanti süresi içinde kalmak kayd›yla,bir y›l içerisinde;
ayn› ar›zan›n ikiden fazla tekrarlanmas› veya
farkl› ar›zalar›n dörtten fazla meydana gelmesi veya
belirlenen garanti süresi içerisinde farkl› ar›zalar›n
toplam›n›n alt›ndan fazla olmas› unsurlar›n›n yan›s›ra,
bu ar›zalar›n maldan yararlanamamay› sürekli k›lmas›,
-Tamiri için gereken azami sürenin afl›lmas›,
-Firman›n servis istasyonunun, servis istasyonunun
mevcut olmamas› halinde s›rayla sat›c›s›, bayii,
acentesi temsilcili¤i, ithalatç›s› veya
imalatç› - üreticisinden birisine düzenleyece¤i raporla
ar›zan›n tamirine mümkün bulunmad›¤›n›n
belirlenmesi,durumlar›nda, tüketici mal›n ücretsiz
de¤ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay›p oran›nda bedel
indirimi talep edebilir.
6.Mal›n kullanma k›lavuzunda yer alan hususlara
ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan ar›zalar garanti
kapsam› d›fl›ndad›r.
7.Garanti Belgesi ile ilgili olarak ç›kabilecek sorunlar
için Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Tüketicinin ve
Rekabetin Korunmas› Genel Müdürlü¤ü’ne
baflvurulabilir.

SATICI F‹RMA

‹MZA

KAfiE

TEL:

‹th. Firma

: DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER‹ ‹Nfi. SPOR MAL.

‹MALAT SAN. VE T‹C. A.fi.

Adresi

: Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii

Avc›lar / ‹STANBUL – TURKEY

Tel.

: 0212 422 94 94

Fax

: 0212 422 03 49

Yetkili Kifli
Kafle-‹mza

:

Ted. Firma

: United Favour Development Limited

Adresi

: Unit B, 10/F Lee May Building, 788-790 Nathan Road

Mongkok, Kowloon, Hong Kong

Mal›n Cinsi

: Kat› Meyve S›kaca¤›

Bakanl›kça Belirlenen Kullan›m Ömrü 7 Y›ld›r.

CE Belgesi Var.
CE Belgesi Veren Kurluflun;
Bel. Veren 

: Intertek Testing Service Shenzhen Ltd.

Adresi

: 1-8 Floor, Block E2, 11 Cai Pin Rd., Science City

Guangzhou, China

Belge No.

: JGZ0703476-1

SATIfi TAR‹H‹ ve FATURA NO:

SATIN ALANIN ADI:

ADRES‹:

Marka:

Cinsi: KATI MEYVE SIKACA⁄I

Modeli: SJ-3124

SER‹ NO’SU:

BELGE ‹Z‹N TAR‹H‹

: 06/06/2008

BELGE NO.

: 52331

GARANT‹ SÜRES‹

: 2 YIL

AZAM‹ TAM‹R SÜRES‹

: 30 ‹fi GÜNÜ

SSHY BELGE ‹Z‹N TAR‹H‹ : 12/03/2008

SSHY BELGE NO

: 15907

Bu garanti belgesinin kullan›lmas›na 4077 say›l›

kanun ile bu kanuna dayan›larak düzenlenen

garanti belgesi uygulama esaslar›na dair

tebli¤ uyar›nca TC Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›

Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas› Genel

Müdürlü¤ün’ce izin verilmifltir.

GARANT‹ KARTI

Bu bölüm, ürünü sat›n ald›¤›n›z Yetkili Sat›c› taraf›ndan imzalanacak ve kaflelenecektir.

JUICER EXTRACTOR • 

 • GYÜMÖLCSFACSARÓ •

ENTSAFTER • SOKOVNIK • DISPOZITIV PENTRU STOARCEREA SUCULUI •

KATI MEYVE SIKACA⁄I • PRESSE FRUITS •

        •

STOFZUIGER

DE

‹MA

ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER ‹NfiAAT

SPOR MALZEMELER‹ ‹MALAT

SAN. VE T‹C. A.fi.

Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4

Haramidere Mevkii Avc›lar / ‹stanbul - Türkiye

Tel: 0212 422 94 94 Fax: 0212 422 03 49

DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER ‹NfiAAT SPOR MALZEMELER‹ ‹MALAT SAN. VE T‹C. A.fi.

C‹HANG‹R MAH. GÜVERC‹N CAD. NO:4 HARAM‹DERE MEVK‹‹ AVCILAR / ‹STANBUL – TÜRK‹YE

TEL: 0212 422 94 94 FAX: 0212 422 03 49

INSTRUCTION MANUAL • 

 •

BEDIENUNGSANLEITUNG • UPUTA ZA UPORABU • INSTRUCTIUNI DE

FOLOSIRE • KULLANIM KILAVUZU •MODE D’EMPLOI •

GEBRUIKSAANWIJZING

Made in P.R.C.

‹mal Y›l› : 2010

EEE Yönetmeli¤ine Uygundur.

GARANT‹ ‹LE ‹LG‹L‹ OLARAK

"MÜfiTER‹N‹N D‹KKAT ETMES‹ GEREKEN HUSUSLAR"

Deima Elektromekanik taraf›ndan verilen garanti, S‹NBO markal› ürünlerin
normalin d›fl›nda kullan›lmas›ndan do¤acak ar›zalar›n giderilmesini kapsamad›¤›
gibi, afla¤›daki durumlar da garanti d›fl›d›r:

1. K u l l a n m a   h a t a l a r › n d a n   m e y d a n a   g e l e c e k   h a s a r   v e   a r › z a l a r ,
2. Ürünün müflteriye tesliminden sonraki yükleme, boflaltma ve tafl›ma

s›ras›nda oluflacak hasar ve ar›zalar,

3. Voltaj düflüklü¤ü veya fazlal›¤›, hatal› veya kaçak elektrik tesisat›, ürünün

etiketinde yaz›l› voltajdan farkl› voltajlarda  kullan›m nedenlerinden ötürü
meydana gelecek hasar ve ar›zalar,

4. Yang›n ve y›ld›r›m düflmesi ile meydana gelecek hasar ve ar›zalar,
5. Ürünün kullan›m k›lavuzlar›nda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan

kaynaklanacak ar›zalar,

6. A r › z a l ›   ü r ü n e ,   y e t k i l i   s e r v i s   p e r s o n e l i   d › fl › n d a k i   m ü d a h a l e l e r d e n

kaynaklanacak ar›zalar.

Yukar›da belirtilen ar›zalar›n giderilmesi ücret karfl›l›¤›nda yap›l›r.
Ürünün kullan›m yerine montaj› ve nakliyesi ürün fiyat›na dahil de¤ildir.

Garanti belgesinin onaylanarak tüketiciye verilmesi sorumlulu¤u, tüketicinin mal›
sat›n ald›¤› sat›c›, bayi, acenta yada temsilciliklere aittir.
Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yap›lmas›, ürün üzerindeki orijinal seri
numaras›n›n kald›r›lmas› veya tahrif edilmesi hallerinde garanti belgesi
geçersizdir.

S‹NBO markal› ürünlerin tümü  

        

sertifikas›na sahiptir.

 MERKEZ

TEKN‹K SERV‹S
(0212) 422 94 94

TÜKET‹C‹

DANIfiMA HATTI

0212 444 66 86

EN

BG

HR

DE

CR

RO

TR

FR

AR

NL

RU

ES

1
2
3
4
5
6
7
8
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 9
  GARANT‹ KARTI Tel. Fax : DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER‹ ‹Nfi. SPOR MAL. ‹MALAT SAN. VE T‹C. A.fi. : Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii Avc›lar / ‹STANBUL – TURKEY : 0212 422 94 94 : 0212 422 03 49 Yetkili Kifli Kafle-‹mza : Adresi Ted. Firma Adresi • GYÜMÖLCSFACSARÓ • ENTSAFTER •
 • Страница 2 из 9
  ADANA-SEYHAN-DORUK SO⁄UTMA -REfiATBEY MAH. AV. MEHMET ERO⁄LU CAD. NO:8-TEL.:0322 458 55 14 ‹STANBUL-ÜSKÜDAR-KÖYLÜBAY ELEKTRON‹K-ALBAY HÜSAMETT‹N ERTÜRK SK. NO:7/A ÇENGELKÖY TEL.:0216 318 35 13 ADANA-KOZAN-DURAN SO⁄UTMA-CUMHUR‹YET MH. DEDEO⁄LU SK. S‹S. APT.- TEL.:0322 516 57 78
 • Страница 3 из 9
  ES SINBO SJ-3122 EXTRACTOR DE JUGO GUÍA DEL USO Antes de empezar a utilizar, lee las instrucciones cuidadamente. fase fuerte. Después de utilizar 1 minuto, espere por 1 minuto y utiliza otra vez. Después de hacer el proceso anterior por 3 veces, espere por 15 minutos y no haga funcionar la máquina
 • Страница 4 из 9
  -3- - 12 -
 • Страница 5 из 9
  GEBRUIKSDUUR deze toestel is ontworpen met een overschakelings knoop van 0 graden, 1 grade, II grade (O voor stop, I voor zwakke grade, II voor strenge grade). Voor het persen selecteer de strenge grade, na 1 minuut gebruiken stop voor een minuut en ga verder. Als de bovenvermelde gebruik 3 keer
 • Страница 6 из 9
  -5- - 10 -
 • Страница 7 из 9
  F 4. Note: La force exercée lors de l'utilisation du poussoir doit être égale mais non directement appliquée. La poussée exercée ne doit pas dépasser le 1 kg, ni appliquée d'une manière soudaine. Sinon le rendement de l'appareil risque d'en être diminué. MODE D’ EMPLOI LES PIECES PRINCIPALES ET
 • Страница 8 из 9
  TR KULLANIM KILAVUZU De¤erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S‹NBO'yu tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan›m için cihaz› kullanmadan önce bu k›lavuzu özellikle güvenlik talimatlar›na dikkat ederek okuman›z› ve devaml› suretle saklaman›z›, cihaz› bir baflkas›na verirken
 • Страница 9 из 9