Инструкция для SONY HVL-F20S

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

4-287-030-33 (1)

© 2011  Sony Corporation   

1

Printed in China

1

2

3

5

4

1, 2

4

2

2

1

BOUNCE

Положення TELE 

Положение TELE

Стандартне положення 

Стандартное 

положение

DIRECT

Посібник з експлуатації
Инструкция по эксплуатации

HVL-F20S

Flash 

Вспышка

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ 

З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 

Під час використання фотографічного обладнання 

потрібно завжди виконувати основні правила 

техніки безпеки, включно з наступним:
Прочитайте та зрозумійте всі інструкції перед 

використанням.
В разі використання будь-якого приладу дітьми 

або поряд з дітьми, необхідний ретельний нагляд 

за ними. Не залишайте прилад без догляду під час 

використання.
Потрібно бути обережним, оскільки торкання 

гарячих деталей може призвести до отримання 

опіків.
Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром 

або після падіння або пошкодження, доки його 

не буде оглянуто кваліфікованим спеціалістом з 

сервісного обслуговування.
Дайте приладу повністю охолонути перед тим, як 

сховати його. Вільно намотайте шнур навкруги 

приладу для його зберігання.
Щоб зменшити ризик ураження електричним 

струмом, не занурюйте даний прилад у воду або 

іншу рідину.
Щоб зменшити ризик ураження електричним 

струмом, не розбирайте прилад, зверніться 

до кваліфікованого спеціаліста з сервісного 

обслуговування, якщо потрібно виконати 

обслуговування або ремонт. Неправильне збирання 

може призвести до ураження електричним струмом 

під час подальшого використання приладу.
Використання додаткового пристосування, не 

рекомендованого виробником, може призвести 

до займання, ураження електричним струмом або 

поранення людей.
В разі неправильного використання акумулятори 

можуть нагрітися або вибухнути.
Використовуйте тільки акумулятори, вказані в цій 

інструкції з експлуатації.
Не вставляйте акумулятори у зворотній полярності 

(+/-).
Не піддавайте акумулятори впливу вогню або 

високої температури.
Не намагайтесь перезаряджати батарейки (крім 

акумуляторів), закорочувати або розбирати їх.
Не встановлюйте одночасно акумулятори різних 

типів, вироблені різними виробниками або з 

різними термінами використання.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ 

ІНСТРУКЦІЇ 

УВАГА 

Не торкайтеся корпусу спалаху під час експлуатації, він може бути 

гарячим під час роботи спалаху.

Для споживачів з Європи

Утилізація старого електричного та електронного 

обладнання (застосовується в Європейському 

союзі та інших європейських країнах із системами 

роздільного збирання сміття)

Цей символ на виробі або на упаковці означає, 

що цей виріб не можна утилізувати як побутове 

сміття. Замість цього його потрібно здати до 

відповідного приймального пункту для вторинної 

обробки електричного та електронного обладнання. 

Забезпечивши належну утилізацію цього виробу, 

ви допоможете запобігти негативним наслідкам для 

навколишнього середовища та людського здоров’я, до 

яких могла б призвести неправильна утилізація цього 

виробу. Вторинна переробка матеріалів допоможе 

зберегти природні ресурси. Щоб отримати докладнішу 

інформацію щодо вторинної переробки цього виробу, 

зверніться до місцевих органів влади, до служби 

утилізації побутових відходів або до магазину, де було 

придбано цей виріб.

Примітка для покупців у країнах, де діють 

директиви ЄС

Цей виріб виготовлено компанією Sony Corporation, 1-7-1 Konan 

Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan (Японія). Уповноваженим 

представником з питань електромагнітної сумісності та безпеки 

виробу є компанія Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 

70327 Stuttgart, Germany (Німеччина). З будь-яких питань стосовно 

обслуговування або гарантії звертайтеся за адресами, наданими в 

окремій сервісній та гарантійній документації.

Інформація для споживачів в Україні

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження 

використання деяких небезпечних речовин в електричному та 

електронному обладнанні (постанова КМУ від 03.12.2008 № 1057).

Виробник: 

Sony Corporation 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan, 108-0075

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30, м. Київ, 04070, Україна.

Обладнання відповідає вимогам:

Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання 

 

ˎ

(постанова КМУ від 29.07.2009 № 785).

Перед використанням 

Для отримання детальної інформації зверніться до посібника з 

експлуатації, що додається до камери.

Даний пристрій не є захищеним від пилу, крапель або води. 

Не розміщуйте даний пристрій у наступних місцях 

Незалежно від того, використовується даний пристрій або 

зберігається, не розміщуйте його у будь-якому з наступних місць. Це 

може призвести до несправності.

Розміщення даного пристрою у місцях, які знаходяться під 

 

ˎ

впливом прямого сонячного світла, наприклад, на щитку 

управління автомобіля або поряд з нагрівачем, може привести до 

деформації або несправності даного пристрою.

У місцях з надмірною вібрацією

 

ˎ

У місцях з сильним електромагнітним полем

 

ˎ

У місцях з надмірною кількістю піску

 

ˎ

На морському узбережжі та інших місцях з великою кількістю піску, 

де виникають клуби пилу, захистіть даний пристрій від піску та пилу. 

Це може призвести до несправності.

Очистіть поверхню спалаху перед використанням. Тепло, яке 

випромінюється спалахом, може призвести до того, що бруд на 

поверхні спалаху почне диміти або горіти. У разі забруднення 

поверхні спалаху витріть її сухою м’якою тканиною.

6

7

Перед початком роботи з виробом, будь ласка, уважно прочитайте 

даний посібник і збережіть його для довідок у майбутньому.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Щоб зменшити небезпеку займання або ураження електричним 

струмом, не допускайте потрапляння на пристрій дощу або вологи.

Тримайте акумулятори або речі, які можна проковтнути, подалі від 

малих дітей.

В разі проковтування предмету негайно зверніться до лікаря.

Негайно припиніть використання, якщо...

виріб впав або зазнав удару, в результаті якого внутрішні 

 

ˎ

компоненти опинилися відкритими.

виріб є джерелом незвичайного запаху, тепла або диму.

 

ˎ

Не розбирайте. Торкання до схеми з високою напругою всередині 

виробу може призвести до ураження електричним струмом.

Для пользователей в Европе

Утилизaция электрического и электронного 

оборудования (директива применяется в странах 

Eвpоcоюзa и других европейских странах, где 

действуют системы раздельного сбора отходов)

Дaнный знак на устройстве или его упаковке 

обозначает, что данное устройство нельзя 

утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами.

Eго следует сдать в соответствующий приемный 

пункт переработки электрического и электронного 

оборудования. Heпpaвильнaя утилизация данного 

изделия может привести к потенциально негативному 

влиянию на окружающую среду и здоровье людей, 

поэтому для предотвращения подобных последствий 

необходимо выполнять специальные требования 

по утилизации этого изделия. Пepepaботкa данных 

материалов поможет сохранить природные ресурсы. 

Для получения более подробной информации о 

переработке этого изделия обратитесь в местные 

органы городского управления, службу сбора бытовых 

отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Примечание для покупателей в странах, где 

действуют директивы ЕС

Производителем данного устройства является корпорация Sony 

Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Уполномоченным представителем по электромагнитной 

совместимости (EMC) и безопасности изделия является компания 

Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, 

Germany. По вопросам обслуживания и гарантии обращайтесь по 

адресам, указанным в соответствующих документах.

Перед использованием

Для дополнительной информации обратитесь к инструкции по 

эксплуатации, прилагаемой к камере.

Данное устройство не является пылезащищенным, 

брызгозащищенным или водонепроницаемым.

Не размещайте данное устройство в следующих местах.

Независимо от того, используется или хранится данное устройство, 

не размещайте его в каком-либо из следующих мест. Это может 

привести к неисправности.

Размещение данного устройства в местах, подверженных 

 

ˎ

воздействию прямого солнечного света, например на приборных 

панелях или возле нагревательного прибора, может привести к 

деформации данного устройства или к его неисправности.

Места с чрезмерной вибрацией

 

ˎ

Места с сильным электромагнитным излучением

 

ˎ

Места с чрезмерным содержанием песка

 

ˎ

Защищайте данное устройство от песка и пыли в таких местах, 

как морской пляж и другие песчаные зоны или в местах, где могут 

возникать облака пыли. Это может привести к неисправности.

Выполняйте очистку поверхности вспышки перед использованием. 

Выделяемое вспышкой тепло может вызвать обесцвечивание грязи 

на поверхности вспышки, либо ее прилипание к поверхности 

вспышки, что приведет к недостаточному излучению света. В случае 

загрязнения поверхности вспышки вытрите ее сухой мягкой тканью.

Характеристики

Данная вспышка предназначена для использования с камерой, 

 

ˎ

оснащенной интеллектуальным аксессуарным разъемом. 

Обратитесь к инструкции по эксплуатации камеры, чтобы 

проверить, оснащена ли она интеллектуальным аксессуарным 

разъемом.

Эта простая, компактная внешняя вспышка получает питание от 

 

ˎ

аккумулятора камеры и не требует отдельного аккумулятора.

Уникальная функция отраженной вспышки позволяет изменять 

 

ˎ

направление света щелчком переключателя.

Выполняет автоматическую корректировку баланса белого цвета, 

 

ˎ

используя для этого информацию о температуре цвета.

Вспышка включается и выключается путем поднимания или 

 

ˎ

опускания лампы данного устройства.

Возможность уменьшения эффекта красных глаз при вспышке.

 

ˎ

Вспышка может достигать более удаленных мест, если 

 

ˎ

переключатель TELE установлен в [положение TELE]. При 

достаточной освещенности (ISO100, F4) съемка может 

производиться на расстоянии 5 м от объекта.

 Наименование компонентов

1  Лампа вспышки

2  Переключатель BOUNCE (по умолчанию: [BOUNCE])

3  Переключатель TELE (по умолчанию: [Стандартное 

положение])

4  Разъем

Примечания

Не прикасайтесь к разъему.

5  Зажимной винт

6  Широкая панель

7  Крышка для защиты разъема

 Прикрепление и съемка

1  После проверки того, что камера выключена, 

прикрепите устройство к интеллектуальному 

аксессуарному разъему камеры.

2  Держите данное устройство крепко во время 

установки винта для его закрепления.

Если винт сложно зафиксировать, сделайте это с передней 

стороны.
Примечания

Вставьте устройство до упора в аксессуарный разъем камеры 

 

ˎ

и надежно зафиксируйте винт. Убедитесь, что устройство 

надежно прикреплено.

3  Включите камеру.
4  Если нужно воспользоваться вспышкой, поднимите 

лампу устройства.

Не прикасайтесь к лампе для вспышки.

 

ˎ

Срабатывание вспышки возможно только при поднятой лампе.

 

ˎ

Опустите лампу, если не собираетесь использовать вспышку.

 

ˎ

5  Установите камеру в нужный режим съемки и режим 

вспышки.

Подробные сведения о режимах съемки и режимах вспышки 

приведены в инструкции по эксплуатации.

Если камера установлена в режим [S (Приор. выдержки)] или 

 

ˎ

режим [M (Ручной экспозиция)], выбрать большую выдержку, 

чем скорость синхронизации вспышки, невозможно*.

*  Скорость синхронизации вспышки равна максимальной 

выдержке, которую можно использовать со вспышкой.

6  После того, как данное устройство будет полностью 

заряжено, нажмите кнопку затвора для съемки 

изображения.

Примечания

Питание для вспышки подается от камеры. Во время зарядки 

 

ˎ

камерой вспышки на LCD-мониторе камеры мигает значок 

. Пока этот значок мигает, кнопку затвора невозможно 

нажать. В зависимости от условий использования также 

может уменьшиться число снимков, которые можно сделать с 

помощью камеры.

Во время эксплуатации при низкой температуре зарядка 

 

ˎ

вспышки может занять больше времени, чем обычно.

При последовательном срабатывании вспышки в течение 

 

ˎ

короткого периода времени, зарядка может занять больше 

времени, чем обычно, чтобы предотвратить перегрев.

Вспышка может не сработать, если камера установлена в режим 

 

ˎ

съемки [Интеллект. Авто].

При переноске камеры с прикрепленным устройством не 

 

ˎ

беритесь за это устройство. Беритесь непосредственно за корпус 

камеры.

Характеристики

Цей спалах призначений для використання з камерою, оснащеною 

 

ˎ

інтелектуальним роз’ємом для додаткового приладдя. Зверніться 

до посібника з експлуатації камери, щоб перевірити, чи має вона 

інтелектуальний роз’єм для додаткового приладдя.

Цей простий, компактний зовнішній спалах отримує живлення 

 

ˎ

від акумулятора камери, тому не потребує акумулятора спалаху.

Унікальна функція відбиття світла дозволяє змінювати напрямок 

 

ˎ

світла за допомогою повороту перемикача.

Автоматичне коригування балансу білого за допомогою 

 

ˎ

інформації про температуру кольору. 

Спалах вмикається та вимикається за допомогою підняття та 

 

ˎ

опускання корпусу спалаху даного пристрою.

Функція зменшення ефекту 

 

ˎ

«червоних очей».

Перемикач TELE з положенням [Положення TELE], в якому 

 

ˎ

спалах може досягати на більшу відстань. Ви можете знімати 

об’єкт на відстані приблизно 5 м з достатнім освітленням (ISO100, 

F4).

 Найменування компонентів 

1  Корпус спалаху

2  Перемикач BOUNCE (за замовчанням: [BOUNCE])

3  Перемикач TELE (за замовчанням: [Стандартне 

положення])

4  Роз’єм

Примітки 

Не торкайтесь роз’єму.

5  Гвинт блокування

6  Широка панель

7  Кришка захисту роз’єму

 Прикріплення та зйомка 

1  Перевіривши, що камеру вимкнено, прикріпіть 

цей пристрій до інтелектуального роз’єму для 

додаткового приладдя камери. 

2  Міцно тримайте цей пристрій під час прикріплення 

гвинта для його фіксації. Закрутіть гвинт для фіксації 

цього пристрою. 

Якщо гвинт не вдається легко закрутити, закрутіть його з 

переднього боку.
Примітки 

Повністю вставте цей пристрій у роз’єм для додаткового 

 

ˎ

приладдя камери та надійно закрутіть гвинт. Переконайтесь, що 

пристрій надійно прикріплено.

3  Увімкніть камеру. 
4  Якщо потрібно увімкнути спалах, підніміть корпус 

спалаху даного пристрою. 

Не торкайтеся корпусу спалаху даного пристрою.

 

ˎ

Спалах може працювати тільки коли корпус спалаху піднято.

 

ˎ

Опустіть корпус спалаху, якщо спалах не буде 

 

ˎ

використовуватися.

5  Встановіть камеру у потрібний режим зйомки та 

режим спалаху. 

Зверніться до посібника з експлуатації камери для отримання 

детальної інформації щодо режимів зйомки та режимів спалаху.

В разі встановлення камери в режим [S (Shutter Priority)] або 

 

ˎ

режим [M (Manual Exposure)], ви не зможете вибрати витримку, 

коротшу за швидкість синхронізації спалаху*.

*  Швидкість синхронізації спалаху являє собою мінімальну 

витримку, яку можна використовувати зі спалахом.

6  Після завершення повної зарядки даного пристрою 

натисніть кнопку затвору для зйомки зображення. 

Примітки 

Живлення для спалаху подається від камери. Під час зарядки 

 

ˎ

камерою спалаху на рідкокристалічному моніторі камери мигає 

значок  . Ви не зможете натиснути кнопку затвору, поки 

мигає цей значок. В залежності від умов використання кількість 

знімків, які можна зняти за допомогою камери. також може 

зменшитися.

Зарядка спалаху може тривати довше ніж звичайно під час 

 

ˎ

використання за низької температури.

Якщо спалах спрацьовує послідовно протягом короткого часу, 

 

ˎ

зарядка може тривати довше ніж звичайно, щоб запобігти 

перегріванню.

Спалах може не спрацьовувати, якщо режим зйомки камери 

 

ˎ

встановлено в положення [Intelligent Auto].

Під час перенесення камери з прикріпленим пристроєм не 

 

ˎ

тримайте її за цей пристрій. Завжди тримайтесь за корпус 

камери.

Для зняття з камери 

Вимкніть камеру та зніміть цей пристрій у зворотному 

порядку до порядку прикріплення. 

Примітки 

Після зняття цього пристрою з камери завжди встановлюйте 

 

ˎ

кришку захисту роз’єму, що додається, на роз’єм цього пристрою. 

(див. малюнок -).

Завжди знімайте з камери перед зберіганням у футлярі, тощо.

 

ˎ

 Перемикач BOUNCE 

Якщо направляти спалах безпосередньо на об’єкт навпроти стіни, на 

ній з’являться різкі тіні (див. малюнок -).

Під час зйомки у приміщенні з низкою стелею можна пом’якшити 

ці тіні, встановивши перемикач BOUNCE в положення [BOUNCE] 

таким чином, щоб корпус спалаху даного пристрою було нахилено 

вгору і він випромінював світло на стелю. Світло буде відбиватися 

від стелі і освітлювати об’єкт, створюючи зображення з м’яким 

освітленням (див. малюнок -).

Під час зйомки на вулиці встановіть перемикач BOUNCE в 

положення [DIRECT] перед використанням цього пристрою.

BOUNCE: корпус спалаху встановлюється під кутом 75 градусів 

 

ˎ

вгору (освітлення за допомогою відбитого світла спалаху)

DIRECT: корпус спалаху встановлюється під кутом 0 градусів 

 

ˎ

вгору (прямий спалах)

Поверніть перемикач BOUNCE у потрібне положення 

(див. малюнок -1). 

Примітки 

Надійно повертайте перемикач BOUNCE, поки позначка 

 

ˎ

 не 

зрівняється з потрібним положенням.

Стеля або стіна, яка відбиває світло спалаху, повинна бути білою 

 

ˎ

або з дуже блідим кольором. Якщо вона буде кольоровою, це може 

вплинути на зображення. Поверхня відбиття не повинна бути 

занадто високою стелею або скляною поверхнею.

В разі встановлення в положення [BOUNCE] діапазон спалаху 

 

ˎ

зменшиться. В разі недостатньої експозиції зображення (знімок 

має темний вигляд), пробуйте наблизитися до об’єкту, збільшити 

чутливість ISO або збільшити діафрагму.

 Перемикач TELE 

Під час зйомки на вулиці, якщо об’єкт знаходиться занадто далеко 

від камери, щоб його можна було досягнути спалахом з даного 

пристрою (об’єкт знаходиться за межами спалаху), встановіть 

перемикач TELE даного пристрою в положення [Положення TELE] 

(див. малюнок ). Після цього світло від даного пристрою зможе 

досягати далі.
Примітки 

Встановіть перемикач TELE в положення [Стандартне положення] 

 

ˎ

під час звичайної зйомки.

У положенні TELE спалах освітлює більш вузький діапазон, ніж у 

 

ˎ

стандартному положенні.

Під час встановлення перемикача TELE надійно повертайте його, 

 

ˎ

доки позначка  не порівняється з потрібним положенням.

Якщо кут об’єктиву буде ширшим за вибраний кут спалаху, 

 

ˎ

зовнішні області зображення можуть бути темними. Див. пункт 

«Збільшення діапазону спалаху» для отримання інформації щодо 

діапазону спалаху для кожного положення.

Перемикач TELE вмикається тільки тоді, коли перемикач 

 

ˎ

BOUNCE встановлено в положення [DIRECT].

Стан цього пристрою в залежності від комбінацій 

перемикача 

Перемикач TELE

Широку панель 

від’єднано

Широку панель 

прикріплено*

Перемикач 

BOUNCE

DIRECT

Стандартне 

положення 

Еквівалентне 16 мм

Ведуче число: 14

Використовується 

для звичайної 

зйомки.

Положення TELE 

Еквівалентне 35 мм

Ведуче число: 20

Використовується 

для зйомки на 

великій відстані, 

куди не сягає спалах.

Стандартне 

положення 

Еквівалентне 12 мм

Ведуче число: 7

Використовується 

для звичайної 

зйомки.

Положення TELE 

Правильне 

використання 

неможливе.

BOUNCE Ведуче число: 20

Використовується всередині приміщень.

* Для використання з надширококутним конвертором VCL-ECU1

 Широка панель 

В разі використання з камерою надширококутного конвертора 

(з діапазоном фокусної відстані, еквівалентним 12-мм формату) 

який продається окремо, ви можете зробити так, щоб світло від 

спалаху сягало більшої відстані, прикріпивши широку панель до 

корпусу спалаху цього пристрою. (Ця широка панель не є сумісною з 

конвертером «риб’яче око» VCL-ECF1, який продається окремо.)

Прикріплення широкої панелі 

1  Встановіть перемикач TELE в [Стандартне 

положення]. 

2  Сумістіть виступи на перемикачі TELE з канавкою 

всередині широкої панелі, та встановіть широку 

панель. 

Примітки 

Широка панель є ефективною тільки тоді, коли перемикач 

 

ˎ

BOUNCE встановлено в положення [DIRECT]. Перевірте перед 

використанням.

Під час прикріплення широкої панелі переконайтесь, що вона 

 

ˎ

встановлюється правильно.

Зберігайте широку панель у внутрішньому кармані сумки для 

 

ˎ

переноски, коли вона не використовується.

Автоматичне регулювання 

балансу білого за допомогою 

інформації про температуру 

кольору 

Баланс білого автоматично регулюється на основі інформації про 

температуру кольору, яка надсилається даним пристроєм під час 

увімкнення спалаху (з камерою, яку оснащено інтелектуальним 

роз’ємом для додаткового приладдя).

Ця функція працює, коли перемикач BOUNCE встановлено в 

 

ˎ

положення [DIRECT].

Обслуговування 

Зніміть даний пристрій з камери та витріть його м’якою сухою 

тканиною. Злегка здуйте пісок з даного пристрою. Витирання 

перед здуванням піску може призвести до появи подряпин на 

даному пристрої. Щоб видалити плями, витріть їх тканиною, злегка 

зволоженою слабким миючим засобом, а потім витріть пристрій 

начисто сухою м’якою тканиною. В жодному разі не використовуйте 

сильні розчинники, наприклад, розріджувач або бензин, інакше це 

призведе до пошкодження поверхні.

Якщо роз’єм цього пристрою є дуже брудним, витріть його ватною 

паличкою. Не торкайтеся роз’єму безпосередньо рукою.

Сумісність 

Для отримання інформації щодо цифрових фотоапаратів зі змінним 

об’єктивом, сумісних з даним пристроєм, відвідайте наш веб-сайт:

http://www.sony.net/ 

Примітки щодо використання 

Під час зйомки 

Не направляйте світло спалаху безпосередньо в очі. Спалах 

 

ˎ

створює сильне світло.

Не вмикайте спалах 20 або більше разів поспіль. Це може 

 

ˎ

призвести до перегріву та пошкодження даного пристрою. 

В разі увімкнення спалаху до 20 разів поспіль, дайте йому 

самостійно охолонути протягом щонайменше 10 хвилин.

Не переносіть камеру, тримаючи її за даний пристрій, коли його 

 

ˎ

прикріплено. Завжди тримайтесь за саму камеру.

Під час підняття та опускання корпусу спалаху даного пристрою 

 

ˎ

будьте обережні, щоб не защемити палець у шарнірі та не 

поранитися.

В разі прикріплення об’єктиву з A-перехідником до камери за 

 

ˎ

допомогою адаптера для встановлення, зйомку з використанням 

цього спалаху не рекомендується виконувати, оскільки іноді 

близькі місця можуть виглядати темними, а світло спалаху може 

блокуватися об’єктивом.

Не використовуйте спалах, коли рука або рукавичка, тощо, 

 

ˎ

закриває корпус спалаху. Також не торкайтеся корпусу спалаху 

деякий час після використання спалаху. 

Це може призвести до появи опіків, диму або несправності.

Температура 

Діапазон робочої температури даного пристрою становить від  

 

ˎ

0 °C до 40 °C.

Не піддавайте даний пристрій впливу надзвичайно високої 

 

ˎ

температури (наприклад, впливу прямого сонячного світла 

всередині автомобіля) або високої вологи.

Раптова зміна температури може призвести до конденсації 

 

ˎ

всередині даного пристрою. При перенесенні даного пристрою 

з холодного місця, наприклад, гірського спуску, у тепле місце, 

спочатку покладіть його у пластиковий пакет, видаліть повітря 

з пакету, та герметизуйте його. Після перенесення у тепле місце 

залиште його на деякий час, поки він не досягне кімнатної 

температури, а потім витягніть з пакету.

Даний пристрій не є захищеним від води. Під час використання 

 

ˎ

даного пристрою на пляжі не допускайте потрапляння на нього 

води або піску. Вода, пісок, пил або сіль, які залишаться у даному 

пристрої, можуть призвести до несправності.

Технічні характеристики 

Збільшення діапазону спалаху 

Стандартне положення 

Діапазон фокусної відстані: Еквівалентний 16 мм (Діапазон 

фокусної відстані, еквівалентний 35-мм формату: 24 мм)

Положення TELE 

Діапазон фокусної відстані: Еквівалентний 35 мм (Діапазон 

фокусної відстані, еквівалентний 35-мм формату: 50 мм)

Широку панель прикріплено 

Діапазон фокусної відстані: Еквівалентний 12 мм (Діапазон 

фокусної відстані, еквівалентний 35-мм формату: 18 мм)

Діапазон відстані спалаху 

Ведуче число (ISO100·м) 

Стандартне положення: 14

Положення TELE: 20

Широку панель прикріплено: 7

Стандартне положення 

Апертура 

(F)

ISO100

ISO200

ISO400

ISO800

ISO1600

2,8

1-5

1-7

1-10

1-14

1-20

4

1-3,5

1-5

1-7

1-10

1-14

5,6

1-2,5

1-3,5

1-5

1-7

1-10

8

1-1,5

1-2,5

1-3,5

1-5

1-7

* Коли перемикач BOUNCE встановлено в положення [DIRECT]

(одиниця виміру: м)

Положення TELE 

Апертура 

(F)

ISO100

ISO200

ISO400

ISO800

ISO1600

2,8

1-7

1-10

1-14

1-20

1-28

4

1-5

1-7

1-10

1-14

1-20

5,6

1-3,5

1-5

1-7

1-10

1-14

8

1-2,5

1-3,5

1-5

1-7

1-10

* Коли перемикач BOUNCE встановлено в положення [DIRECT]

(одиниця виміру: м)

Широку панель прикріплено 

Апертура 

(F)

ISO100

ISO200

ISO400

ISO800

ISO1600

2,8

1-2,5

1-3,5

1-5

1-7

1-10

4

1-1,5

1-2,5

1-3,5

1-5

1-7

5,6

1

1-1,5

1-2,5

1-3,5

1-5

* Коли перемикач BOUNCE встановлено в положення [DIRECT]

(одиниця виміру: м)

Інтервал між 

спалахами

0,1 -5 секунд

Керування спалахом

Вимірювання освітлення перед спалахом

Розміри (приблиз.)

60 мм × 71 мм × 53 мм (ш/в/г)

Маса

Приблиз. 63 г

Комплектність 

постачання

Спалах (1), широка панель (1), кришка 

захисту роз’єму (1), сумка для переноски (1), 

набір друкованої документації

Значення функцій, наведені у даному посібнику з експлуатації, 

базуються на випробуваннях, проведених компанією Sony.

Конструкція і технічні характеристики можуть бути змінені без 

повідомлення.

 є товарним знаком Sony Corporation.

Перед пользованием лампой-вспышкой рекомендуется прочитать 

настоящую инструкцию внимательно и хранить у себя для справок.

Предупреждение

Для уменьшения опасности возгорания или поражения 

злектрическим током не подвергайте аппарат воздействию дождя 

или влаги.

Батарейки следует держать в отдалении от детей, т.к. они могут их 

проглотить. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу.

Немедленно прекратите использование, если...

лампу-вспышку уронили на пол или подвергали сильным ударам 

 

ˎ

и тряскам.

лампа-вспышка испускает необычный запах, перегревается или 

 

ˎ

дымит.

Не разбирать. Поражение электрическим током может происходить 

при касании высоковольтной внутренней цепи лампы- вспышки.

НЕОБХОДИМЫЕ 

МЕРЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании фотографических аппаратов 

обязательно надо постоянно соблюдать правила 

безопасности, включая приведенные ниже указания:
Перед использованием прочитайте руководство и 

ознакомьтесь с его инструкциями.
При использовании фотоаппаратуры вблизи или 

около детей нужно соблюдать особую осторожность.  

Не следует оставлять аппаратуру без внимания на 

месте.
Соблюдайте осторожность, чтобы не получить ожог 

при прикосновении к нагретым частям аппаратуры.
Не следует эксплуатировать аппаратуру с питанием 

по поврежденному силовому шнуре, а также при 

уронении ее на пол или повреждении, при этом 

обязательно нужно проверить квалифицированным 

техником.
Перед отсоединением аппаратуры дайте ей 

полностью остыть. Шнур питания должен быть 

смотан свободно (нежестко) вокруг аппаратуры.
Для исключения риска поражения электрическим 

током не погружайте аппаратуру в воду и др. какие-

либо жидкости.
Во избежание поражения электрическим 

током, не разбирайте аппаратуру, а передайте ее 

квалифицированному технику, если требуется 

ремонт или др. технический уход за ней. Надо 

помнить, что неправильная сборка может привести 

к электрическим ударам при последующей 

эксплуатации аппаратуры.
Надо помнить, что применение не рекомендуемых 

фирмой принадлежностей может вызывать 

возможность пожара, поражения электрическим 

током или несчастных случаев.
Батарейки при неправильном использовании могут 

перегреваться или взрываться.
Батарейки обязательно надо применять 

назначенные в настоящем руководстве.
Не следует подключить батарейки с неправильной, 

обратной полярностью (+/-).
Не следует подключать батарейки перегреву или 

повышенной температуре.
Не следует перезаряжать (за исключением 

перезаряжаемых типов), накоротко замыкать или 

разбирать.
Не следует смешанно подключать батарейки разных 

типов, марок или заряженности.

ХРАНИТЕ У СЕБЯ 

НАСТОЯЩЕЕ 

РУКОВОДСТВО

Внимание

Не следует касаться лампы-вспышки во время ее работы, поскольку 

она нагревается при ее срабатывании.

Для снятия с камеры

Выключите камеру и снимите данное устройство в 

последовательности, обратной последовательности 

прикрепления.

Примечания

После снятия устройства с камеры всегда надевайте прилагаемую 

 

ˎ

крышку для защиты разъема на разъем данного устройства. (см. 

рисунок -).

Всегда снимайте с камеры перед помещением ее в футляр и т.п.

 

ˎ

 Переключатель BOUNCE

Использование вспышки для съемки объектов рядом со стеной 

приводит к появлению на ней резких теней (см. рисунок -).

При съемке в комнате с низким потолком эти тени можно смягчить, 

установив переключатель BOUNCE в положение [BOUNCE], так 

чтобы лампа вспышки данного устройства была направлена вверх 

и излучала свет в потолок. Свет отражается от потолка и освещает 

объект, создавая более мягкое изображение (см. рисунок -).

Во время съемки вне помещения установите переключатель 

BOUNCE в положение [DIRECT] перед использованием данного 

устройства.

BOUNCE: лампа вспышки установлена под углом 75 градусов 

 

ˎ

вверх (отраженная вспышка)

DIRECT: лампа вспышки установлена под углом 0 градусов 

 

ˎ

(прямая вспышка)

Поверните переключатель BOUNCE в нужное 

положение (см. рисунок -1).

Примечания

Сильно поворачивайте переключатель BOUNCE до тех пор, пока 

 

ˎ

метка  не будет совмещена с меткой нужного положения.

Потолок или стена, которая отражает вспышку света, должна 

 

ˎ

быть белой или очень светлой. Если она цветная, цвет может 

повлиять на изображение. Отражающая поверхность не должна 

быть высоким потолком или стеклом.

В положении [BOUNCE] диапазон действия вспышки 

 

ˎ

уменьшается. Если экспозиция изображения получается 

недостаточной (снимок выглядит темным), разместите объект 

ближе, увеличьте чувствительность ISO или больше откройте 

диафрагму.

 Переключатель TELE

При съемке вне помещения объекта, находящегося слишком 

далеко от камеры, для того, чтобы его достигла вспышка из данного 

устройства (объект находится вне диапазона действия вспышки), 

установите переключатель TELE данного устройства в [положение 

TELE] (см. рисунок ). В таком положении диапазон вспышки из 

данного устройства может быть увеличен.
Примечания

Установите переключатель TELE в [Стандартное положение] для 

 

ˎ

обычной съемки.

В положении TELE вспышка освещает более узкий диапазон, чем 

 

ˎ

в стандартном положении.

При установке переключателя TELE сильно поворачивайте его до 

 

ˎ

тех пор, пока метка  не будет совмещена с нужным положением.

Если угол объектива больше, чем выбранный угол вспышки, 

 

ˎ

области изображения, отдаленные от центра, могут стать 

темными. Для получения дополнительных сведений о диапазоне 

действия вспышки для каждого положения см. раздел “Диапазон 

зума вспышки”.

Переключатель TELE можно использовать только тогда, когда 

 

ˎ

переключатель BOUNCE установлен в положение [DIRECT].

Состояние данного устройства в зависимости от 

комбинаций переключателей

Переключатель TELE

Широкоугольная 

панель отсоединена

Широкоугольная 

панель прикреплена*

Переключатель 

BOUNCE

DIRECT

Стандартное 

положение

Эквивалентно 16 мм

Ведущее число: 14

Используется для 

обычной съемки.
Положение TELE

Эквивалентно 35 мм

Ведущее число: 20

Используется при 

съемке на большом 

расстоянии, когда 

свет вспышки не 

достигает объекта 

съемки.

Стандартное 

положение

Эквивалентно 12 мм

Ведущее число: 7

Используется для 

обычной съемки.
Положение TELE

Правильное 

использование 

невозможно.

BOUNCE Ведущее число: 20

Используется внутри помещений.

* Для использования со сверхширокоугольным  

конвертером VCL-ECU1 

 Широкоугольная панель 

При использовании с камерой отдельно приобретенного 

сверхширокоугольного конвертера (эквивалент 12-мм диапазону 

фокусного расстояния), можно обеспечить освещение вспышкой 

более широкого диапазона съемки путем прикрепления широкой 

панели к лампе вспышки данного устройства. (Данная широкая 

панель несовместима с отдельно приобретаемым конвертером 

“рыбий глаз” VCL-ECF1.)

Прикрепление широкоугольной панели 

1  Установите переключатель TELE в [Стандартное 

положение].

2  Совместите выступ на переключателе TELE с 

канавкой на внутренней стороне широкоугольной 

панели и надвиньте широкоугольную панель.

Примечания

Широкоугольная панель эффективна только в том случае, если 

 

ˎ

переключатель BOUNCE установлен в положение [DIRECT]. 

Проверьте перед использованием.

Во время прикрепления широкоугольной панели убедитесь, что 

 

ˎ

она устанавливается правильно.

Храните широкоугольную панель во внутреннем кармане футляра 

 

ˎ

для переноски, когда она не используется.

Автоматическая корректировка 

баланса белого цвета с помощью 

информации о температуре цвета

Баланс белого регулируется автоматически на основе информации 

о температуре цвета, передаваемой данным устройством во время 

срабатывания вспышки (при использовании с камерой, оснащенной 

интеллектуальным аксессуарным разъемом).

Эта функция работает в том случае, если переключатель BOUNCE 

 

ˎ

установлен в положение [DIRECT].

Обслуживание

Снимите данное устройство с камеры и протрите его сухой мягкой 

тканью. Сдуйте песок с устройства. Чистка перед сдуванием песка 

может поцарапать поверхность данного устройства. Для удаления 

пятен протрите их мягкой тканью, немного смоченной в растворе 

мягкого моющего средства, а затем протрите устройство сухой 

мягкой тканью. Никогда не используйте сильные растворители, 

такие как разбавитель или бензин, так как это может привести к 

повреждению поверхности.

В случае загрязнения разъема данного устройства очистите его с 

помощью ватной палочки. Не прикасайтесь рукой непосредственно 

к разъему.

Совместимость

Для получения информации о совместимости с данным устройством 

цифровых зеркальных фотоаппаратов со сменным объективом 

посетите наш веб-сайт:

http://www.sony.net/ 

Примечания относительно 

использования

Во время съемки

Не используйте вспышку непосредственно перед глазами. Она 

 

ˎ

генерирует сильный световой поток.

Не используйте вспышку 20 или более раз подряд. Это может 

 

ˎ

стать причиной перегрева и повреждения данного устройства. 

Если вспышка использовалась до 20 раз подряд, дайте 

возможность ей остыть в течение не менее 10 минут.

Если данное устройство прикреплено к камере, не беритесь за него 

 

ˎ

при переноске камеры. Беритесь непосредственно за саму камеру.

Поднимая или опуская лампу данного устройства, не допускайте 

 

ˎ

защемления пальцев в шарнире и получения травмы.

В случае прикрепления объектива с A-переходником к камере 

 

ˎ

с помощью установочного адаптера, съемка со вспышкой не 

рекомендуется из-за того, что иногда ближний план может 

выглядеть темным, и свет вспышки может перекрываться 

объективом.

Не используйте вспышку, закрывая лампу рукой, перчаткой и 

 

ˎ

т.п. Не прикасайтесь к лампе после ее использования в течение 

некоторого времени. 

Это может привести к возникновению ожога, дыма или 

неисправности.

Температура

Диапазон рабочей температуры данного устройства составляет от 

 

ˎ

0 °C до 40 °C.

Не подвергайте данное устройство воздействию очень высоких 

 

ˎ

температур (например, воздействию прямых солнечных лучей 

внутри транспортного средства) или высокой влажности.

Резкое изменение температуры может стать причиной 

 

ˎ

образования конденсации внутри данного устройства. При 

перенесении данного устройства из холодного места, например 

такого, как горнолыжный склон, в теплое, сначала поместите его 

в пластиковый пакет, удалите из него воздух, а затем запечатайте 

его. После перенесения его в теплое место, не вынимайте 

устройство до тех пор, пока оно не нагреется до комнатной 

температуры, а затем выньте его из пакета.

Это устройство не является водонепроницаемым. При 

 

ˎ

использовании данного устройства на пляже не допускайте 

контакта устройства с водой или песком. Оставшаяся в устройстве 

вода, песок, пыль или соль может стать причиной неисправности.

Технические характеристики

Диапазон зума вспышки

Стандартное положение

Диапазон фокусного расстояния: Эквивалентно 16-мм 

(фокусное расстояние, эквивалентное 35-мм формату: 24 мм)

Положение TELE

Диапазон фокусного расстояния: Эквивалентно 35-мм 

(фокусное расстояние, эквивалентное 35-мм формату: 50 мм)

Широкоугольная панель прикреплена

Диапазон фокусного расстояния: Эквивалентно 12-мм 

(фокусное расстояние, эквивалентное 35-мм формату: 18 мм)

Диапазон действия вспышки

Ведущее число (ISO100·м)

Стандартное положение: 14

Положение TELE: 20

Широкоугольная панель прикреплена: 7
Стандартное положение

Диафрагма 

(F)

ISO100

ISO200

ISO400

ISO800

ISO1600

2,8

1-5

1-7

1-10

1-14

1-20

4

1-3,5

1-5

1-7

1-10

1-14

5,6

1-2,5

1-3,5

1-5

1-7

1-10

8

1-1,5

1-2,5

1-3,5

1-5

1-7

* Когда переключатель BOUNCE установлен в положение [DIRECT] 

 

(единица измерения: м)

Положение TELE

Диафрагма 

(F)

ISO100

ISO200

ISO400

ISO800

ISO1600

2,8

1-7

1-10

1-14

1-20

1-28

4

1-5

1-7

1-10

1-14

1-20

5,6

1-3,5

1-5

1-7

1-10

1-14

8

1-2,5

1-3,5

1-5

1-7

1-10

* Когда переключатель BOUNCE установлен в положение [DIRECT] 

 

(единица измерения: м)

Широкоугольная панель прикреплена

Диафрагма 

(F)

ISO100

ISO200

ISO400

ISO800

ISO1600

2,8

1-2,5

1-3,5

1-5

1-7

1-10

4

1-1,5

1-2,5

1-3,5

1-5

1-7

5,6

1

1-1,5

1-2,5

1-3,5

1-5

* Когда переключатель BOUNCE установлен в положение [DIRECT] 

 

(единица измерения: м)

Интервал 

вспышки

0,1 -5 секунд

Управление 

вспышкой

Измерение светового потока предварительной 

вспышки

Размеры 

(приблиз.)

60 мм × 71 мм × 53 мм (ш/в/г)

Масса

Приблиз. 63 г

Комплектность 

поставки

Вспышка (1), широкоугольная панель (1), крышка 

для защиты разъема (1), футляр для переноски (1), 

набор печатной документации

Значения функций, приведенные в данной инструкции по 

эксплуатации, основаны на испытаниях, проведенных фирмой Sony.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены 

без уведомления.

 является товарным знаком Sony Corporation.

Импортер на территории РФ и название и адрес организации, 

раположенной на территории РФ, уполномоченной принимать 

претензии от пользователей:

ЗАО “Сони Электроникс”, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 

6, Россия

(Последняя цифра года)  Месяц изготовления 

 

1 . . . . Январь

 

2 . . . . Февраль

 

3 . . . . Март

 

4 . . . . Апрель

 

5 . . . . Май

 

6 . . . . Июнь

 

7 . . . . Июль

 

8 . . . . Август

 

9 . . . . Сентябрь

 

0 . . . . Октябрь

 

A . . . . Ноябрь

 

B . . . . Декабрь

Дата изготовления указана на паспортной табличке.

Дата изготовления указывается следующим образом:

x  x  xxxxxx

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    4-287-030-33 (1) Flash Вспышка ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ    Посібник з експлуатації Инструкция по эксплуатации HVL-F20S © 2011 Sony Corporation 1 Printed in China  1 3 2 BOUNCE  5 4 6 DIRECT 7  Під час використання фотографічного обладнання потрібно завжди виконувати основні
  • Страница 2 из 3
    ‫]‪) M‬ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺿﻮيئ ﻳﺪوي([، ﻻ ميﻜﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﴎﻋﺔ ﻏﺎﻟﻖ أﴎع ﻣﻦ ﴎﻋﺔ ﻣﺰاﻣﻨﺔ‬ ‫اﻟﻔﻼش*.‬ ‫* ﴎﻋﺔ ﻣﺰاﻣﻨﺔ اﻟﻔﻼش ﻫﻲ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﴡ ﻟﴪﻋﺔ اﻟﻐﺎﻟﻖ اﻟﺘﻲ ميﻜﻦ اﺳﺘﻌامﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﻼش.‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﻨﺘﺞ، ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ واﻹﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻟﻠﺮﺟﻮع إﻟﻴﻪ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.‬ ‫ﺗﺤﺬﻳﺮ‬ ‫ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮ اﻟﺤﺮﻳﻖ أو اﻟﺼﺪﻣﺎت، ﻻﺗﻌﺮض اﻟﻜﺎﻣريا ﻟﻠﻤﻄﺮ أو
  • Страница 3 из 3