Инструкция для SONY MSM-T8G

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

MS-A Series (with M2 USB Adaptor)
MS-A Séries (avec adaptateur USB M2)
4-110-419-31(1)

MS-A Series (with M2 USB Adaptor)
MS-A Séries (avec adaptateur USB M2)
4-110-419-31(1)

Slovensky

Než tento prístroj začnete používať, pozorne si prečítajte celý tento návod a 
uschovajte ho pre budúcu potrebu.

VÝSTRAHA

Aby ste znížili riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte 
zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Pre zákazníkov v Európe

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení 

(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so 

zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom 
nemôže byt’ nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho 
je potrebné ho doručit’ do vyhradeného zberného miesta na 
recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, 
pomôžete zabránit’ potencionálnemu negatívnemu vplyvu na 
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade 
hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia 
materiálov pomáha uchovávat’ prírodné zdroje. Pre získanie 
ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku 
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu 
pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok 
zakúpili.

<Poznámka pre zákazníkov v krajinách podliehajúcich 

smerniciam EÚ>

Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-
ku Tokyo, 108-0075, Japonsko. Autorizovaným zástupcom pre smernicu pre 
elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a bezpečnosť produktov je spoločnosť Sony 
Deutschland GmbH, Hedelfi nger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko V prípade 
záležitostí týkajúcich sa servisu alebo záruky sa obracajte na adresy uvedené v 
samostatných dokumentoch týkajúcich sa servisu a záruky.
  Toto médium sa môže používať v zariadeniach kompatibilných s médiami Memory 

Stick Micro

 (M2

).

*  Správna funkčnosť s inými produktmi nie je zaručená.

  Dodávaný adaptér USB pamäťovej karty M2 vám umožňuje používať média M2

 

v počítači vybavenom otvorom pre USB, ktorý nemá otvor pre pamäťovú kartu 
Memory Stick

.

*  Z dôvodu rozličných súprav čipov nie všetky výrobky vybavené konektormi USB 

dokážu navzájom komunikovať.

Podrobnosti o používaní s kompatibilnými produktmi nájdete v návode na 

použitie tohto produktu alebo na webovej adrese uvedenej nižšie.

  Tento adaptér je kompatibilný s médiami M2

 a jeho funkčnosť bola odskúšaná s 

pomocou média M2

 spoločnosti Sony s kapacitou až do 8 GB. (od mája 2008)

Výrobky kompatibilné s výrobkami kompatibilnými s médiami M2

 môžete nájsť 

na nižšie uvedenej stránke URL.

  Aby ste mohli toto médium použiť v produktoch kompatibilných s Memory Stick 

PRO Duo

, použite adaptér „MSAC-MMD“ veľkosti Memory Stick Micro

 

(M2

) Duo (predáva sa samostatne).

  Aby ste mohli toto médium použiť v produktoch kompatibilných s Memory Stick 

PRO

, použite adaptér „MSAC-MMS“ štandardné veľkosti Memory Stick Micro

 

(M2

) (predáva sa samostatne).

  Toto médium podporuje technológiu ochrany obsahu s názvom MagicGate

 

vyvinutú spoločnosťou Sony. Funkcia ochrany obsahu médií Memory Stick Micro

 

je rovnaká ako v prípade médií Memory Stick PRO

. Pred použitím overte, či 

je vaše zariadenie kompatibilné s funkciou ochrany obsahu médií Memory Stick 
PRO

.

*  Tento adaptér nepodporuje technológiu ochrany obsahu MagicGate

.

  Zákon o autorských právach zakazuje neoprávnené používanie nahrávok.

  Toto médium je pred odoslaním sformátované. Ak chcete preformátovať toto 

médium, použite kompatibilný produkt Memory Stick Micro

. Podrobnosti 

nájdete v návode na použitie produktu alebo v centre podpory zákazníkov. Na 
naformátovanie tohto média vo vašom počítači používajte soft vér „Memory 
Stick Formatter“. Aplikáciu „Memory Stick Formatter“ môžete prevziať na nižšie 
uvedenej adrese URL.

  Služba „Memory Stick File Rescue Service“ (služba záchrany súborov na karte 

Memory Stick) je služba, ktorá obnovuje dáta z rôznych typov médií Sony Memory 
Stick

. Ďalšie informácie získate na adrese URL nižšie.

  http://www.sony.net/memorystick/supporte

*  Toto zariadenie nepodporuje obnovu dát pre chránený obsah, dáta hier a súbory 

AVCHD.

*  Vezmite, prosim, na vedomie, že nie všetka dáta je možne obnoviť.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní

VAROVANIE

  CHRÁŇTE PRED DEŤMI, ABY NEMOHLO DÔJSŤ K PREHLTNUTIU.

  TOTO MÉDIUM NEVKLADAJTE PRIAMO DO ŽIADNEJ INEJ ZÁSUVKY 

NA PAMÄŤOVÚ KARTU.

 Konektorov  sa nedotýkajte rukami ani kovovými predmetmi. (obrázok )

  Dávajte pozor, aby ste jednotku nepoškodili úderom, ohýbaním, pustením na zem 

alebo navlhčením.

  Nepokúšajte sa jednotku rozoberať alebo prestavovať.

  Jednotku nepoužívajte ani neskladujte na nasledujúcich miestach:

 kde nie sú dodržané odporúčané prevádzkové podmienky.

  (vo vnútri vozidla v lete alebo na silnom slnečnom svetle/na priamom slnečnom 

svetle/v blízkosti kúrenia, atď.)

 na vlhkých alebo korozívnych miestach

  Dávajte pozor, aby sa do terminálu alebo otvoru pre médium M2

 tohto adaptéra 

nedostala špina, prach alebo iné cudzie predmety.

  Zasuňte médium M2

 do adaptéra podľa návodu na obrázku 

. Pri nevhodnom 

vložení nemusí médium M2

 správne fungovať. Nezasúvajte médium M2

 príliš 

hlboko.

  Pred použitím skontrolujte správny smer vkladania.

  Výstupok pre pripevnenie remienka na tomto USB adaptéri môže prekážať v 

prístupe k ďalšiemu portu USB na počítači, kde sú dva tesne susediace porty. 
Ak je to prípad vášho počítača, pripojte USB adaptér do portu USB, kde nebude 
prekážať v pripojení ďalších zariadení.

  Nepoužívajte súčasne viac než jeden adaptér M2 USB.

  Odporúčame, aby ste si urobili záložnú kópiu importovaných dát.

Spoločnosť Sony nie je zodpovedná za poškodenie alebo stratu nahraných dát.

  Nahrané dáta môžu byť poškodené alebo stratené v nasledujúcich situáciách:

 Ak odstránite médium M2

 alebo tento adaptér USB alebo ak vypnete počítač 

počas čítania, zapisovania alebo formátovania alebo v čase, keď indikátor bliká 
(obrázok 

).

 Ak používate médium M2

 alebo tento adaptér USB na miestach vystavených 

pôsobeniu statickej elektriny alebo elektronického šumu.

 Ak je médium M2

 alebo tento adaptér USB používaný iným spôsobom, ako je 

zobrazené.

  Pri odpájaní tohto adaptéra od počítača držte adaptér za hlavné telo.

Používanie adaptéra M2 USB

Prevádzkové prostredie

Na používanie sa odporúčajú nasledujúce prostredia.
Pre používateľov systému Windows

Operačný systém: Microsoft  Windows 2000 Service Pack 4 alebo novší/Windows XP 

Service Pack 2 alebo novší/Windows Vista

Port USB: 

štandardné vybavenie

Pre používateľov operačného systému Mac

Operačný systém:  Mac OS X v10.2 alebo novší
Port USB: 

štandardné vybavenie

  Funkčnosť nie je zaručená na všetkých počítačoch s odporúčaným prostredím.

  Vyššie uvedené operačné systémy musia byť pri odosielaní z továrne nainštalované 

v počítači.

  Pri súčasnom používaní iného zariadenia USB (výrobok nie je súčasťou 

štandardného balíka PC) a tohto adaptéra USB nie je funkčnosť zaručená.

  Ak sú toto médium a adaptér USB pripojené k rozbočovaču USB, funkčnosť nie je 

zaručená.

  Pripojenie USB nemusí byť po opätovnom spustení počítača z režimu prerušiť/

pokračovať alebo z funkcie spánku obnovené.

  Tento adaptér je kompatibilný s pripojením USB 2.0.

Pripojenie adaptéra M2 USB k počítaču

Tento adaptér pracuje so štandardným ovládačom vybavenia operačného systému. 
Adaptér USB sa dá jednoduchým pripojením k portu USB použiť ako vymeniteľná 
jednotka.
Pri pripájaní adaptéra postupujte podľa nasledujúcich krokov.
1  Do adaptéra vložte médium M2

. (obrázok 

)

2  USB konektor predĺžite stlačením a posunutím tlačidla na USB adaptéri M2. 

(obrázok 

)

Pre používateľov systému Windows

  Adaptér pripojte k portu USB počítača.

  Otvorte priečinok „My Computer“ (Tento počítač) (v systéme Windows Vista je to 

priečinok „Computer“ (Počítač)).

  Skontrolujte, či sa zobrazila ikona „Removable Drive (X:)“ (Vymeniteľný disk).

 Písmeno označujúce túto jednotku (X:) sa na rozličných počítačoch líši.

Pre používateľov operačného systému Mac

  Pripojenie je dokončené, keď sa na pracovnej ploche zobrazí ikona disku adaptéra.

 Ikona disku adaptéra USB sa na pracovnej ploche nezobrazí, ak nie je v adaptéri 

USB žiadne médium M2

.

 Keď sa nezobrazí ikona vymeniteľného disku, odpojte všetky iné zariadenia USB 

alebo vypnite počítač a znovu ho naštartujte.

Odpojenie adaptéra M2 USB od počítača

Pre používateľov systému Windows

1  Presvedčte sa, že indikátor adaptéra USB nebliká.
2  Odpojte adaptér USB.
Pre používateľov operačného systému Mac

1  Presvedčte sa, že indikátor adaptéra USB nebliká.
2  Presuňte ikonu disku adaptéra USB na ikonu odpadového koša, čím túto jednotku 

odstránite z počítača.

  Podrobnosti nájdete v príručke na používanie počítača alebo operačného systému.

Stav indikátora

(Po pripojení adaptéra USB do portu USB počítača.)

Nesvieti: médium M2

 nie je pripojené

Svieti: médium M2

 je pripojené

Bliká: médium a adaptér USB sa pripájajú k počítaču

Médium M2

 

Kapacita sa skladá zo skutočnej použiteľnej kapacity a systémových súborov. 
Pozrite si popisy na vloženej karte.
Prevádzkové napätie 

od 1,7 V do 1,95 V a od 2,7 V do 3,6 V

Prevádzkové prostredie 

od -25 °C do +85 °C (bez kondenzácie)

Rozmery (š × d × t) 

približne 12,5 × 15 × 1,2 mm

Hmotnosť 

približne 1 g

Adaptér M2 USB

MSAC-UAM2

Rozhranie: 

vysoko rýchlostné Hi-Speed USB (USB 2.0)

Rozmery (Š × V × H) 

približne 20 × 7,75 × 33,5 mm

 

(vrátane vyčnievajúcich častí)

Hmotnosť 

približne 4,3 g (bez média M2

)

Prevádzkové prostredie
Teplota 

od 0 °C do 40 °C

Vlhkosť 

od 20 % do 80 % (bez kondenzácie)

Dodané položky 

Remienok na zápästie (1),

 

Súprava vytlačenej dokumentácie

Vzhľad a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Memory Stick

, Memory Stick PRO

, Memory Stick PRO Duo

, Memory Stick 

Micro

, M2

, MagicGate

 a 

 sú ochranné známky spoločnosti Sony 

Corporation.

 Microsoft , Windows a Windows Vista sú registrované ochranné známky alebo 

ochranné známky spoločnosti Microsoft  Corporation v Spojených štátoch 
amerických a v ďalších krajinách.

  Macintosh a Mac OS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. v Spojených 

štátoch amerických a v ďalších krajinách.

  Názvy systémov a výrobkov v tomto návode na používanie sú ochrannými 

známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločností, ktoré ich 
vyvinuli. Symboly 

 a 

 nie sú v tejto príručke uvedené v každom prípade.

Eλληνικά

Πριν θέσετε σε λειτουργία αυτήν τη μονάδα, διαβάστε προσεκτικά το παρόν 
εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη 
μονάδα στη βροχή ή σε υγρασία.

Για πελάτες στην Ευρώπη

Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες 

Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του 
σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά 
απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο 
σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς 
ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε 
σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων 
στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα 
βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του 
δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

< Σημείωση για τους πελάτες στις χώρες που ισχύουν οι οδηγίες 

της Ε.Ε. >

Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony Corporation, 1-7-1 Konan 
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος σχετικά 
με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ασφάλεια του προϊόντος είναι η 
Sony Deutschland GmbH, Hedelfi nger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Για 
οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη συντήρηση ή στην εγγύηση, ανατρέξτε στις 
διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά έγγραφα συντήρησης ή εγγύησης.
  Αυτό το αποθηκευτικό μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προϊόντα συμβατά με 

Memory Stick Micro

 (M2

).

*  Δεν παρέχεται εγγύηση για τη σωστή λειτουργία με όλα τα άλλα προϊόντα.

  Ο παρεχόμενος προσαρμογέας USB M2 σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε ένα μέσο 

M2

 σε υπολογιστές εξοπλισμένους με υποδοχή USB και χωρίς υποδοχή Memory 

Stick

.

*  Δεν επικοινωνούν όλα τα προϊόντα με υποδοχές USB μεταξύ τους λόγω 

παραλλαγών chipset.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες σε συνδυασμό με συμβατά 

προϊόντα, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του προϊόντος ή στην παρακάτω 

διεύθυνση URL.

  Αυτός ο προσαρμογέας είναι ένα μέσο συμβατό με M2

 και η λειτουργία του έχει 

ελεγχθεί με ένα μέσο Sony M2

 των 8 GB. (Από τον Μάιο 2008)

Ελέγξτε την παρακάτω διεύθυνση URL για προϊόντα συμβατά με προϊόντα που 
είναι συμβατά με μέσα M2

.

  Χρησιμοποιήστε το προσαρμοστικό "MSAC-MMD" για Memory Stick Micro

 

(M2

) μεγέθους Duo (πωλείται χωριστά) για χρήση αυτού του μέσου σε προϊόντα 

συμβατά με Memory Stick PRO Duo

.

  Χρησιμοποιήστε το προσαρμοστικό "MSAC-MMS" για Memory Stick Micro

 

(M2

) τυπικού μεγέθους (πωλείται χωριστά) για χρήση αυτού του μέσου σε 

προϊόντα συμβατά με Memory Stick PRO

.

  Αυτό το μέσο υποστηρίζει την τεχνολογία προστασίας περιεχομένου MagicGate

που έχει αναπτυχθεί από τη Sony. Η λειτουργία προστασίας περιεχομένου στο 
μέσο Memory Stick Micro

 είναι το ίδιο με το περιεχόμενο στο μέσο Memory 

Stick PRO

. Επιβεβαιώστε ότι το προϊόν σας είναι συμβατό με τη λειτουργία 

προστασίας περιεχομένου σε μέσο Memory Stick PRO

 πριν τη χρήση.

*  Αυτός ο προσαρμογέας δεν υποστηρίζει την τεχνολογία προστασίας 

περιεχομένου MagicGate

.

  Η νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων απαγορεύει τη μη εξουσιοδοτημένη 

χρήση εγγραφών.

  Αυτό το αποθηκευτικό μέσο έχει διαμορφωθεί πριν από την διάθεσή του στην 

αγορά. Για να διαμορφώσετε ξανά αυτό το αποθηκευτικό μέσο, χρησιμοποιήστε 
ένα προϊόν συμβατό με Memory Stick Micro

. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο 

εγχειρίδιο οδηγιών του προϊόντος ή το κέντρο υποστήριξης. Για να διαμορφώσετε 
αυτό το μέσο στον υπολογιστή, χρησιμοποιήστε το λογισμικό "Memory Stick 
Formatter". Μεταβείτε στη διεύθυνση URL που αναφέρεται παρακάτω για να 
λάβετε το λογισμικό "Memory Stick Formatter."

  Η υπηρεσία "Memory Stick File Rescue Service" είναι μια υπηρεσία για την 

ανάκτηση δεδομένων από διάφορους τύπους αποθηκευτικών μέσων Sony Memory 
Stick

. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL

  http://www.sony.net/memorystick/supporte

*  Αυτή η υπηρεσία δεν υποστηρίζει ανάκτηση δεδομένων για αρχεία με προστασία 

περιεχομένου, δεδομένα παιχνιδιών και αρχεία AVCHD.

*  Σημειώστε ότι ίσως δεν είναι δυνατό να ανακτηθούν όλα τα δεδομένα.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ.

  ΜΗΝ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΣΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΗ 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ.

  Μην αγγίζετε τον ακροδέκτη  με το χέρι σας ή με μεταλλικό αντικείμενο. 

(εικόνα 

)

  Μην χτυπάτε, λυγίζετε, ρίχνετε ή βρέχετε αυτή τη μονάδα.

  Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να κάνετε μετατροπές στη μονάδα.

  Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε αυτή τη μονάδα στις ακόλουθες τοποθεσίες:

 Σε σημεία που βρίσκονται εκτός του εύρους των προτεινόμενων συνθηκών 

λειτουργίας.

  (Μέσα σε κλειστό αυτοκίνητο κατά τους θερινούς μήνες ή σε έντονη ηλιοφάνεια 

/ άμεση έκθεση στον ήλιο / κοντά σε καλοριφέρ κλπ.)

 Υγρές τοποθεσίες ή τοποθεσίες που προκαλούν διάβρωση.

  Προσέξτε μην εισάγετε βρωμιά, σκόνη ή άλλο ξένο σώμα μέσα στο τερματικό ή 

την υποδοχή του μέσου M2

 του προσαρμογέα.

  Εισάγετε το μέσο M2

 στον προσαρμογέα όπως φαίνεται στην εικόνα 

. Το 

μέσο M2

 ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά εάν δεν εισαχθεί κανονικά. Μην 

εισάγετε το μέσο M2

 σε μεγάλο βάθος.

  Επιβεβαιώστε ότι ο προσανατολισμός και η τοποθέτηση είναι σωστά πριν 

από τη χρήση.

  Η προεξοχή για την προσάρτηση του λουριού σε αυτόν τον προσαρμογέα USB 

μπορεί να παρεμποδίζει κάποια άλλη θύρα USB σε υπολογιστές που έχουν δύο 
γειτονικές θύρες. 
Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο στον υπολογιστή σας, μετακινήστε τον προσαρμογέα 
USB στη θύρα USB όπου η προεξοχή δεν θα παρεμποδίζει τη σύνδεση άλλων 
συσκευών.

  Μην χρησιμοποιείτε περισσότερους από έναν προσαρμογείς USB M2 ταυτόχρονα.

  Συνιστάται η δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των σημαντικών δεδομένων.

Η Sony δεν ευθύνεται για την καταστροφή ή την απώλεια δεδομένων που έχει 
εγγράψει.

  Τα δεδομένα που εγγράφονται ενδέχεται να καταστραφούν ή να χαθούν στις 

παρακάτω περιπτώσεις:

 Εάν εξάγετε το μέσο M2

 ή τον προσαρμογέα USB, ή απενεργοποιήσετε τον 

υπολογιστή κατά την ανάγνωση, εγγραφή ή διαμόρφωση, ή ενώ η λυχνία 
πρόσβασης αναβοσβήνει (εικόνα 

).

 Εάν χρησιμοποιείτε το μέσο M2

 ή τον προσαρμογέα USB σε τοποθεσίες με 

στατικό ηλεκτρισμό ή ηλεκτρικό θόρυβο.

 Εάν το μέσο M2

 ή ο προσαρμογέας χρησιμοποιείται με άλλο τρόπο από αυτόν 

της εικόνας.

  Κρατήστε το κύριο σώμα του προσαρμογέα για να τον αφαιρέσετε από τον 

υπολογιστή.

Χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα USB M2

Περιβάλλον λειτουργίας

Το παρακάτω περιβάλλον συνιστάται για χρήση.
Για χρήστες Windows

Λειτουργικό σύστημα: Microsoft  Windows 2000 Service Pack 4 ή νεότερο/Windows 

XP Service Pack 2 ή νεότερο/Windows Vista

Θύρα USB: 

Βασικός εξοπλισμός

Για χρήστες Mac OS

Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X v10.2 ή νεότερο
Θύρα USB: 

Βασικός εξοπλισμός

  Δεν παρέχεται εγγύηση λειτουργίας για όλους τους υπολογιστές με το 

συνιστώμενο περιβάλλον.

  Τα παραπάνω λειτουργικά συστήματα πρέπει να εγκατασταθούν στον υπολογιστή 

κατά την αποστολή από το εργοστάσιο.

  Δεν παρέχεται εγγύηση λειτουργία κατά τη χρήση άλλης συσκευής USB 

(το προϊόν δεν περιλαμβάνεται σε βασικό πακέτο PC) παράλληλα με τον 
προσαρμογέα USB.

  Δεν παρέχεται εγγύηση λειτουργίας εάν το μέσο και ο προσαρμογέας USB είναι 

συνδεδεμένα σε διανομέα USB.

  Δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση της σύνδεσης USB εάν ο υπολογιστής συνεχίζει 

μετά τη λειτουργία αναστολής/επανεκκίνησης ή αναμονής.

  Ο προσαρμογέας είναι συμβατός με USB 2.0.

Σύνδεση προσαρμογέα USB M2 στον υπολογιστή

Ο προσαρμογέας λειτουργεί με το πρόγραμμα οδήγησης του βασικού εξοπλισμού 
του λειτουργικού συστήματος. Ο προσαρμογέας USB μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
"Αφαιρούμενος δίσκος" συνδέοντάς τον απλά στη θύρα USB.
Συνδέστε τον προσαρμογέα σύμφωνα με τα ακόλουθα βήματα.
1  Εισάγετε το μέσο M2

 στον προσαρμογέα. (εικόνα 

)

2  Σύρετε το κουμπί του προσαρμογέα USB M2 ενώ παράλληλα το πιέζετε προς τα 

κάτω για να επεκτείνετε τον προσαρμογέα USB. (εικόνα 

)

Για χρήστες Windows

  Συνδέστε τον προσαρμογέα στη θύρα USB του υπολογιστή.

  Ανοίξτε την επιλογή "Ο Υπολογιστής μου" ("Υπολογιστής" στα Windows Vista).

  Ελέγξτε ότι έχει εμφανιστεί ένας νέος "Αφαιρούμενος δίσκος (X:)".

 Το γράμμα δίσκου (X:) ποικίλλει ανάλογα με τον υπολογιστή.

Για χρήστες Mac OS

  Η σύνδεση ολοκληρώνεται όταν εμφανιστεί στην επιφάνεια εργασίας το εικονίδιο 

δίσκου του προσαρμογέα.

 Το εικονίδιο δίσκου του προσαρμογέα USB δεν θα εμφανιστεί στην επιφάνεια 

εργασίας εάν δεν υπάρχει μέσο M2

 μέσα στον προσαρμογέα USB.

 Όταν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο του αφαιρούμενου δίσκου, αποσυνδέστε κάθε 

άλλη συσκευή USB ή απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Αφαίρεση προσαρμογέα USB M2 από τον υπολογιστή

Για χρήστες Windows

1  Επιβεβαιώστε ότι η λυχνία πρόσβασης αυτού του προσαρμογέα USB δεν 

αναβοσβήνει.

2  Αφαιρέστε τον προσαρμογέα USB.
Για χρήστες Mac OS

1  Επιβεβαιώστε ότι η λυχνία πρόσβασης αυτού του προσαρμογέα USB δεν 

αναβοσβήνει.

2  Μεταφέρετε το εικονίδιο δίσκου του προσαρμογέα USB στο εικονίδιο 

απορριμμάτων για να αφαιρέσετε τη μονάδα από τον υπολογιστή.

  Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή ή του 

λειτουργικού συστήματος.

Κατάσταση λυχνίας πρόσβασης
(Όταν εισαχθεί ο προσαρμογέας USB στη θύρα USB του 

υπολογιστή.)

Δεν ανάβει: δεν έχει εισαχθεί το μέσο M2

Αναμμένο: έχει εισαχθεί το μέσο M2

Αναβοσβήνει: το μέσο και ο προσαρμογέας USB έχουν πρόσβαση στον υπολογιστή

Μέσο M2

 

Η χωρητικότητα αποτελείται από την καθαυτή χωρητικότητα που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και από αρχεία συστήματος. Ανατρέξτε στις περιγραφές πάνω 
στην ένθετη κάρτα.
Τάση λειτουργίας 

1,7 V έως 1,95 V και 2,7 V έως 3,6 V

Περιβάλλον λειτουργίας 

-25 °C έως +85 °C

 (χωρίς 

συμπύκνωση)

Διαστάσεις (Π × Μ × Β) 

Περίπου 12,5 × 15 × 1,2 mm

Μάζα 

Περίπου 1 g

Προσαρμογέας USB M2

MSAC-UAM2

Διασύνδεση: 

USB υψηλής ταχύτητας (USB 2.0)

Διαστάσεις 

Περίπου 20 × 7,75 × 33,5 mm

(πλάτoς × ύψoς × βάθoς) 

(μη περιλαμβανομένων των τμημάτων προβολής)

Μάζα 

Περίπου 4,3 g

 

(δεν συμπεριλαμβάνεται το μέσο M2

)

Περιβάλλον λειτουργίας
Θερμοκρασία 

0 °C έως 40 °C

Υγρασία 

20 % έως 80 % (χωρίς συμπύκνωση)

Αντικείμενα που περιέχονται  Λουράκι (1),
 

Σύνολο έντυπης τεκμηρίωσης

O σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
Οι ονομασίες Memory Stick

, Memory Stick PRO

, Memory Stick PRO Duo

Memory Stick Micro

, M2

, MagicGate

 και 

 είναι εμπορικά σήματα 

της Sony Corporation.

  Οι ονομασίες Microsoft , Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα 

ή/και εμπορικά σήματα της Microsoft  Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες 
χώρες.

  Οι ονομασίες Macintosh και Mac OS είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. στις 

Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

  Τα ονόματα συστημάτων και προϊόντων που εμφανίζονται στις οδηγίες 

λειτουργίας είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα κατατεθέντα των εταιριών 
που τα ανέπτυξαν. Τα σύμβολα 

 και 

 δεν αναφέρονται σε κάθε περίπτωση στο 

παρόν εγχειρίδιο.

MS-A Series (with M2 USB Adaptor)

©2008 Sony Corporation  Printed in Japan

N50

4-110-419-31(1)

IC Recording Media
Memory Stick Micro

TM

 (M2

TM

)

Návod na obsluhu/Οδηγίες λειτουργίας/

/

/

/

Русский

Перед употреблением данного изделия рекомендуется прочитать настоящую 
Инструкцию внимательно и сохранить ее у себя на дальнейшую справку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для уменьшения опасности возгорания или поражения злектрическим током 
не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.

Для пользователей в Европе

Утилизaция электрического и электронного 

оборудования (директива применяется в странах 

Eвpоcоюзa и других европейских странах, где действуют 

системы раздельного сбора отходов)

Дaнный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что 
данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими 
бытовыми отходами. Eго следует сдать в соответствующий 
приемный пункт переработки электрического и электронного 
оборудования. Heпpaвильнaя утилизация данного изделия 
может привести к потенциально негативному влиянию 
на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для 
предотвращения подобных последствий необходимо 
выполнять специальные требования по утилизации этого 
изделия. Пepepaботкa данных материалов поможет сохранить 
природные ресурсы. Для получения более подробной 
информации о переработке этого изделия обратитесь в 
местные органы городского управления, службу сбора 
бытовых отходов или в магазин, где было приобретено 
изделие.

< Примечание для покупателей в странах, где действуют 

директивы ЕС >

Производителем данного устройства является корпорация Sony Corporation, 
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Уполномоченным представителем 
по электромагнитной совместимости (EMC) и безопасности изделия является 
компания Sony Deutschland GmbH, Hedelfi nger Strasse 61, 70327 Stuttgart, 
Germany. По вопросам обслуживания и гарантии обращайтесь по адресам, 
указанным в соответствующих документах.

  Настоящий носитель информации используется вместе с аппаратурой, 

совместимой с Memory Stick Micro

 (M2

).

*  Правильная работа не гарантируется при работе с всей другой 

продукцией.

  USB адаптер для М2 позволяет использовать носитель информации М2

 на 

компьютере, оснащенном USB слотом, а не слотом для Memory Stick

.

*  Некоторая аппаратура, оснащенная USB разъемами, может не выполнить 

связь друг с другом в зависимости от вариантов набора микросхем.

Подробности об операциях при работе с совместимой продукцией 
смотрите в отдельном руководстве к продукции или на сайте по 
нижеприведенному адресу URL.

  Настоящий адаптер совместим с носителем информации М2

 и его 

нормальная операция подверждена при работе с носителем М2

 фирмы Sony 

емкостью до 8 Гб. (По состоянию на май 2008 года)

  Подробную информацию об аппаратуре, совместимой с носителем 

информации М2

, смотрите на сайте по нижеприведенному адрему URL.

  Применяйте адаптер “MSAC-MMD” для Memory Stick Micro

 (М2

) размера 

Duo (продающийся отдельно), чтобы пользоваться настоящим носителем 
информации на аппаратуре, совместимой с Memory Stick PRO Duo

.

  Применяйте адаптер “MSAC-MMS” для Memory Stick Micro

 (М2

стандартного размера (продающийся отдельно), чтобы пользоваться 
настоящим носителем информации на аппаратуре, совместимой с Memory 
Stick PRO

.

  Настоящий носитель информации поддерживает технологию защиты 

содержимого MagicGate

, разработанную фирмой Sony. Функция защиты 

содержимого в носителе Memory Stick Micro

 аналогична такой финкции 

в носителе Memory Stick PRO

. Перед употреблением надо проверить, что 

применяемая аппаратура совместима с функцией защиты содержимого в 
носителе Memory Stick PRO

.

*  Настоящий адаптер поддерживает технологию защиты содержимого 

MagicGate

.

  Законом об авторских правах запрещается неавторизованное пользование 

записанными данными.

  Настоящий носитель информации форматирован перед отгрузкой. Для 

переформатирования настоящего носителя информации надо применять 
аппаратуру, совместимую с Memory Stick Micro

. Подробности смотрите в 

отдельном руководстве к продукции или обращайтесь к поддерживающему 
центру. Для форматирования носителя на компьютере надо применять 
приложение “Memory Stick Formatter” (Форматтер Memory Stick). 
Для загрузки приложения “Memory Stick Formatter” посетите сайт по 
нижеприведенному адресу URL.

  “Memory Stick File Rescue Service” является услугой, предназначенной для 

восстановления данных из разных типов носителя Memory Stick

 фирмы 

Sony. О более подробной информации смотрите на приведенный ниже адрес 
URL.

  http://www.sony.net/memorystick/supporte

*  Данная услуга не обеспечивает восстановление данных для Защищенного 

содержимого, игровых данных и файлов AVCHD.

*  Надо помнить, что все данные не восстанавливаются.

Общие указания по пользованию

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

  ДЕРЖИТЕ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ ВО ИЗБЕЖАНИЕ 

ПРОГЛАТЫВАНИЯ.

  НЕ СЛЕДУЕТ ВСТАВИТЬ НАСТОЯЩИЙ НОСИТЕЛЬ ПРЯМО В 

НЕСОВМЕСТИМЫЙ СЛОТ ПОД КАРТОЧКУ ПАМЯТИ.

  Не следует трогать разъем  рукой или каким-либо металлическим 

предметом. (рис. 

)

  Не следует ударить, загнуть, уронить на пол или увлажнить носитель 

информации.

  Не следует разобрать или переналадить носитель информации.

  Не следует использовать или хранить носитель информации в следующих 

условиях:

 В местах, где температура окружающей среды превышает рекомендуемый 

диапазон.

  (Таких как в закрытой кабине машины в летний период или в местах, 

подвергаемых воздействию сильных/прямых солнечных лучей/близко к 
отопительному аппарату.)

 В местах повышенной влажности или коррозийности.

  Надо соблюдать осторожность так, чтобы грязь, пыль или другие 

посторонние предметы не попали внутрь разъема или слот под носитель 
M2

 в адаптере.

  Следует вставить носитель M2

 в адаптер, как показано на рис. 

. Носитель 

M2

 не функционирует правильно, если он не вставлен надежно. Нельзя 

вставлять носитель M2

 слишком глубоко.

  Проверьте правильность направления вставки носителя информации 

перед пользованием им.

  Выступ для прикрепления ремешка на настоящем USB адаптере может 

мешать другой USB порт на ПКах, имеющих два расположенных рядом 
порта.
При возникновении этого на вашем ПК, переставьте настоящий USB адаптер 
в USB порт, где выступ не мешает соединение других устройств.

  Не следует использовать два или более USB адаптеров для М2 одновременно.

  Рекомендуется сделать резервную копию важной записанной информации.

Фирма Sony не несет никакой ответственности за повреждение или 
потерю записанных данных.

  Записанные данные могут повредиться или стираться в следующих условиях:

 В случае удаления носителя M2

 или USB адаптера или выключения 

питания компьютера во время вывода или ввода данных, форматирования 
носителя или мигания лампочки доступа (рис. 

)

 В случае использования носителя M2

 или USB адаптера в местах, 

подвергаемых воздействию статического электричества или электрических 
помех.

 В случае использования носителя M2

 или USB адаптера не в порядке, 

указанном на рисунках.

  При удалении адаптера из компьютера надо захватить за корпус адаптера.

(Продолжение следует на обратную сторону.)

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    4-110-419-31(1) IC Recording Media Memory Stick MicroTM (M2TM) Návod na obsluhu/Οδηγίες λειτουργίας/ / / /  Toto médium podporuje technológiu ochrany obsahu s názvom MagicGate vyvinutú spoločnosťou Sony. Funkcia ochrany obsahu médií Memory Stick ™ Micro je rovnaká ako v prípade médií Memory Stick
  • Страница 2 из 3
    ‫ﻋﺮيب‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺟﻴﺪًا واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻛﻤﺮﺟﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﲇ.‬ ‫ﺗﺤﺬﻳﺮ‬ ‫ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮ اﻟﺤﺮﻳﻖ أو اﻟﺼﺪﻣﺎت، ﻻﺗﻌﺮض اﻟﻜﺎﻣريا ﻟﻠﻤﻄﺮ أو اﻟﺒﻠﻞ.‬ ‫‪ ‬ميﻜﻦ اﺳﺘﻌامل ﻫﺬا اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ ﻣﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻄﺎﻗﺔ ) 2‪.Memory Stick Micro (M‬‬ ‫™ ™‬ ‫* اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻊ ﻛﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﺧﺮى ﻏري
  • Страница 3 из 3