Инструкция для TEFAL KO29913E

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

D

P

1 - 4

RUS

P

5 - 8

UA

P

9 - 12

CZ

P

13 - 16

SLO

P

17 - 20

SK

P

21 - 24

PL

P

25 - 28

RO

P

29 - 32

H

P

33 - 36

SR

P

37 - 40

HR

P

41 - 44

BG

P

45 - 48

LT

p 49 - 52

LV

p 53 - 56

EST

p 57 - 60

NC00014007-01

www.groupeseb.com

KETTLE

D

RUS

UA

CZ

SLO

SK

PL

RO

H

SR

HR

BG

LT

LV

EST

Couve_NC00014007-01:COUV EUR  27/11/09  9:49  Page 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 63
  Couve_NC00014007-01:COUV EUR 27/11/09 9:49 Page 1 D P 1-4 D RUS P 5-8 RUS UA P 9 - 12 CZ P 13 - 16 CZ SLO P 17 - 20 SLO SK P 21 - 24 SK PL P 25 - 28 PL RO P 29 - 32 RO H P 33 - 36 H SR P 37 - 40 SR HR P 41 - 44 HR BG P 45 - 48 BG LT p 49 - 52 LT LV p 53 - 56 LV EST p 57 - 60 KETTLE UA EST
 • Страница 2 из 63
  Couve_NC00014007-01:COUV EUR 27/11/09 9:49 Page 4 auto 2 1 1 fig.1 fig.3 fig.2 1 2 2 1 fig.4 fig.5 fig.7 fig.8 fig.9 ffo o o o fig.6 no
 • Страница 3 из 63
  Wir freuen uns, dass Sie sich für einen Wasserkocher von Tefal entschieden haben. Bitte lesen Sie die für unsere gesamten Modelle gültige Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und heben Sie sie gut auf: bei unsachgemäßer Handhabung übernimmt Tefal keinerlei Haftung. D Sicherheitshinweise - Benutzen
 • Страница 4 из 63
  - Diese Garantie gilt nur für Fabrikationsfehler und den Hausgebrauch. Diese Garantie gilt nicht für auf Nichteinhaltung der Gebrauchsanweisung zurückzuführende Ausfälle und Beschädigungen. - Verwenden Sie keine Scheuerpads zur Reinigung. - Nehmen Sie den Wasserkocher zum Entnehmen des
 • Страница 5 из 63
  6 Inbetriebnahme des Wasserkochers Drücken Sie je nach Modell den oben oder unten am Griff befindlichen An/Aus Knopf. (fig 8) 7 Wasserkocher mit Temperaturwahl wenn Sie nach dem Erwärmen des Wassers schnell von der Position auf die Position übergehen, muss der Wasserkocher zurückgesetzt werden.
 • Страница 6 из 63
  Wenn es Probleme gibt IHR WASSERKOCHER WEIST KEINE SICHTBARE BESCHÄDIGUNG AUF • Der Wasserkocher funktioniert nicht oder schaltet sich aus, bevor das Wasser kocht - Überprüfen Sie den korrekten Anschluss des Wasserkochers. - Der Wasserkocher wurde ohne Wasser in Betrieb genommen oder er ist
 • Страница 7 из 63
  Благодарим Вас за покупку электрочайника Tefal. Внимательно прочитайте эту общую для всех моделей инструкцию и храните ее под рукой. Со в е т ы п о б е з о п а с н о с т и RUS - Перед первым использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее. Использование, не соответствующее
 • Страница 8 из 63
  - Не отваряйте капака, когато водата ври. - Не използвайте каната при неизправен захранващ кабел или щепсел. За да избегнете всякакви рискове, те трябва задължително да бъдат сменяни в одобрен от TEFAL сервиз. - Гаранцията покрива единствено фабричните дефекти и ползването в домашни условия.
 • Страница 9 из 63
  7 Д л я м о д е л е й , о с н а щ е н н ы х п е ре к л ю ч а т е л е м т е м п е р а т у ры : если после нагревания воды вы хотите быстро перейти в другой режим , необходимо заново включить чайник. Для ускорения процесса вы можете добавить холодной воды, чтобы нагрев начался быстрее. 8 Н е к о т о
 • Страница 10 из 63
  У д а л е н и е н а к и п и с ф и л ь т ра ( в з а в ис и м о с т и о т м о д е л и ) : Погрузите фильтр в белый уксус или в раствор лимонной кислоты. Никогда не удаляйте накипь никакими иными способами, кроме вышеперечисленных. НЕ И СП Р А В НО СТ И Е С Л И Ч А Й Н И К Н Е И М Е Е Т ОЧ Е В И Д Н Ы
 • Страница 11 из 63
  Дякуємо за придбання чайника марки «Тефаль». Уважно прочитайте цю інструкцію, спільну для всіх наших моделей, і тримайте її під рукою. Прави л а без п ек и - Уважно прочитайте інструкцію з використання приладу перед першим використанням і збережіть її, тому що за наслідки недотримання викладених у
 • Страница 12 из 63
  - Не користуйтесь чайником, якщо пошкоджено шнур живлення або штепсельну вилку. Щоб уникнути будь-якої небезпеки, їхню заміну обов'язково повинен здійснити сервісний центр, уповноважений фірмою TEFAL. - Дія гарантії поширюється тільки на дефекти виробництва й на використання приладу в домашніх
 • Страница 13 из 63
  6 Щ о б у в і м к н у т и ч а й н и к , н а т и с н і т ь к н о п к у в м и к / в и м и к н , р о з т а ш о в а н у , з а л е ж но в і д м о д е л і , у в е р х н і й а б о н и ж н і й ч а с т и н і р у ч к и . (м а л . 8 ) 7 Я к щ о ч а й н и к м а є п е р е м и к а ч і т е м п е ра т у р : Якщо
 • Страница 14 из 63
  Д л я з н я тт я н а к ип у з ф і л ь т р а ( з а л е ж н о в і д м о д е л і ) : Вимочіть фільтр у білому оцті або в розведеній лимонній кислоті. Використовуйте тільки рекомендований спосіб зняття накипу. П Р И В ИН ИК Н Е Н НІ П Р О Б Л Е М В А Ш Ч А Й НИ К Н Е М А Є В И Д И М И Х О З НА К ПО Ш К
 • Страница 15 из 63
  Děkujeme vám, že jste si koupili varnou konvici Tefal. Pozorně si přečtěte pokyny pro používání všech našich modelů a uložte je na dostupném místě. Bezpečnostní pokyny - Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte návod k použití a uschovejte jej: Tefal nenese žádnou odpovědnost za nesprávné
 • Страница 16 из 63
  - Záruka se vztahuje na výrobní vady a přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti. Záruka se nevztahuje na rozbití a poškození všeho druhu, k nimž došlo v důsledku nedodržení provozních pokynů. - Při čištění nepoužívejte drsné mycí houby. - Chcete-li vyjmout filtr vodního kamene, zvedněte
 • Страница 17 из 63
  8 Podle modelu může mít varná konvice vnitřní osvětlení. 9 Jakmile voda začne vařit nebo její teplota dosáhne zvolené teploty varná konvice se automaticky vypne. Můžete ji vypnout manuálně, poté vyjmout z podstavce a vodu použít. Podle modelu vnitřní světlo zhasne v okamžiku, kdy voda začne vařit.
 • Страница 18 из 63
  V PŘÍPADĚ PROBLÉMU VARNÁ KONVICE NENÍ VIDITELNĚ POŠKOZENA • Varná konvice nefunguje nebo se vypne před dosažením bodu varu: - Zkontrolujte správné zapojení varné konvice. - Varná konvice byla zapnutá bez vody nebo se v ní nahromadil vodní kámen a v důsledku fungování nasucho byl aktivován
 • Страница 19 из 63
  Zahvaljujemo se vam za nakup grelnika vode Tefal. Pozorno preberite skupna navodila za vse naše modele in jih shranite. Varnostna opozorila - Pred prvo uporabo aparata pozorno preberite navodilo za uporabo in ga shranite: neustrezna uporaba bi Tefal razbremenila vsakršne odgovornosti. - Grelnik
 • Страница 20 из 63
  - Za čiščenje ne uporabljajte grobih gobic. - Pred odstranjevanjem filtra proti vodnemu kamnu dvignite grelnik vode z njegovega podnožja in pustite, da se naprava ohladi. Filtra nikoli ne odstranjujte, kadar je naprava napolnjena z vročo vodo. - Nikoli ne uporabljajte drugih načinov za
 • Страница 21 из 63
  8 Grelnik vode je lahko razsvetljen, kakor v primeru 9 Grelnik vode se samodejno ustavi ko voda zavre ali ko je dosežena izbrana temperatura. Ustavite ga lahko tudi ročno, še preden ga odstranite s podstavka. Svetloba v notranjosti in kontrolna lučka se ugasneta takrat, ko voda zavre. Preden
 • Страница 22 из 63
  V primeru težav NA VAŠEM GRELNIKU VODE NI VIDNIH POŠKODB Grelnik vode ne deluje ali se zaustavi, še preden zavre voda. - Preverite, ali je grelnik vode pravilno priključen na omrežno napajanje. - Grelnik je deloval brez vode ali pa se je nabral vodni kamen, ki je povzročil vključitev sistema za
 • Страница 23 из 63
  Ďakujeme, že ste si kúpili kanvicu Tefal. Pozorne si prečítajte pokyny pre všetky naše modely a uschovajte ich na dostupnom mieste. Bezpečnostné pokyny - Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na použitie prístroja a uschovajte ho: nesprávne použitie prístroja spôsobí vylúčenie
 • Страница 24 из 63
  - Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby a iba na domáce používanie. Žiadne zlomenie ani poškodenie, ktoré vzniklo pri nedodržiavaní návodu na použitie, nespadá do záruky. - Na čistenie nepoužívajte drsné špongie. - Filter proti vodnému kameňu vyberte, rýchlovarnú kanvicu vyberte z podstavca a
 • Страница 25 из 63
  8 Niektoré modely môžu mať vnútorné osvetlenie 9 Kanvica sa automaticky vypne keď voda dosiahne bod varu alebo stanovenú teplotu. Môžete ju vypnúť ručne, skôr ako kanvicu zdvihnete z jej podstavca a vodu vylejete. V závislosti od modelu kanvice sa vnútorné svetlo a svetelná kontrolka vypne vo
 • Страница 26 из 63
  V prípade problému VAŠA KANVICA NIE JE VIDITEĽNE POŠKODENÁ • Kanvica nefunguje alebo sa vypína pred tým, ako voda dosiahne bod varu - Skontrolujte, či je Vaša kanvica dobre pripojená do elektrickej siete. - Kanvica fungovala bez vody, alebo sa v nej nahromadil vodný kameň, čím sa spustil
 • Страница 27 из 63
  Dziękujemy za zakup czajnika Tefal. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji wspólnych dla wszystkich naszych modeli i o przechowywanie ich w podręcznym miejscu. Zalecenia bezpieczeństwa - Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi i jej zachowanie:
 • Страница 28 из 63
  - Nie używać czajnika, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu. W celu uniknięcia wszelkiego zagrożenia, należy zlecić ich wymianę w autoryzowanym serwisie TEFAL. - Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabryczne i domowe użytkowanie urządzenia. Wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia
 • Страница 29 из 63
  7 W przypadku czajników wyposażonych w selektor temperatury przy przejściu z pozycji do pozycji krótko po zagrzaniu wody, czajnik musi się zresetować. Jeśli trwa to zbyt długo, można dolać zimnej wody, aby przyspieszyć uruchomienie podgrzewania. 8 Czajnik może zostać podświetlony, w zależności od
 • Страница 30 из 63
  W razie problemu BRAK WIDOCZNEGO USZKODZENIA CZAJNIKA • Czajnik nie działa lub wyłącza się przed osiągnięciem temperatury wrzenia - Sprawdzić, czy czajnik został poprawnie podłączony. - Czajnik został włączony bez wody lub osadził się w nim kamień, co spowodowało uruchomienie systemu
 • Страница 31 из 63
  Vă mulăumim că aţi cumpărat un fierbător Tefal. Citiţi cu atenţie instrucţiunile comune tuturor modelelor noastre şi păstraţi-le la îndemână. Instrucţiuni pentru siguranţă - Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare înainte de prima utilizare a aparatului şi păstraţi-le: o utilizare neconformă
 • Страница 32 из 63
  - Nu utilizaţi fierbătorul în cazul în care cablul de alimentare sau fişa sunt deteriorate. Pentru a evita orice pericol, înlocuiţi-le, în mod obligatoriu, la un centru de service autorizat TEFAL. - Garanţia acoperă defectele de fabricaţie şi este valabilă numai în cazul unei utilizări casnice.
 • Страница 33 из 63
  8 Fierbătorul poate fi iluminat în funcţie de model. 9 Fierbătorul se va opri automat imediat ce apa va ajunge la punctul de fierbere sau la temperatura selectată. Înainte de a-l lua de pe suport pentru a servi, puteţi să îl opriţi manual. În funcţie de model, iluminarea interioară şi martorul
 • Страница 34 из 63
  ÎN CAZ DE PROBLEME FIERBĂTORUL DUMNEAVOASTRĂ NU ARE NICI O DEFECŢIUNE EVIDENTĂ Fierbătorul nu funcţionează, sau se opreşte înainte de punctul de fierbere - Verificaţi dacă fierbătorul dumneavoastră este conectat în mod corect. - Fierbătorul a funcţionat fără apă sau s-a acumulat calcar provocând
 • Страница 35 из 63
  Köszönjük, hogy Tefal vízforraló kannát vásárolt. Olvassa el figyelmesen az összes modellre vonatkozó utasításokat, és mindig tartsa kéznél őket. Biztonsági előírások - Az első használat előtt olvassa el figyelmesen a készülék használati útmutatóját, és őrizze meg azt: a használati útmutatónak
 • Страница 36 из 63
  cseréltesse ki ezeket egy hivatalos TEFAL szervizközpont által. - A garancia kizárólag a gyártási hibákat, és az otthoni használat során felmerülő hibákat fedi. Mindennemű törés vagy magrongálódás, amely a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából származik, garancián kívülinek minősül. -
 • Страница 37 из 63
  8 A vízforraló kanna belseje modelltől függően világíthat. 9 A vízforraló kanna automatikusan leáll, amint a víz eléri a forráspontot vagy a választott hőfokot. Kézzel is leállíthatja, mielőtt felszolgálás előtt leveszi a lábazatáról. Modelltől függően a belső lámpa és a működésjelző lámpa
 • Страница 38 из 63
  PROBLÉMA ESETÉN A VÍZFORRALÓ KANNÁNAK NINCS LÁTHATÓ SÉRÜLÉSE A vízforraló kanna nem működik, vagy leáll a forráspont elérése előtt - Ellenőrizze, hogy a vízforraló kanna csatlakoztatva van-e. - A vízforraló kanna víz nélkül működött, vagy felgyűlt a vízkő, amely a száraz működtetés elleni
 • Страница 39 из 63
  Hvala što ste kupili aparat za grejanje vode Tefal. Pažljivo pročitajte opšta uputstva za sve naše modele i držite ih nadohvat ruke. Bezbednosna uputsva - Pažljivo pročitajte uputstvo pre prve upotrebe aparata i čuvajte ga: jedna nepravilna upotreba oslobodiće Tefal svake odgovornosti. -
 • Страница 40 из 63
  - Da biste uklonili filter protiv kamenca, skinite bokal sa postolja i ostavite uređaj da se ohladi. Nikada ne skidajte filter dok je uređaj napunjen toplom vodom. - Nikada nemojte koristiti neki drugi način uklanjanja kamenca osim preporučenog. - Nemojte puniti bokal preko maksimalnog nivoa, niti
 • Страница 41 из 63
  8 Aparat za kuvanje vode može imati svetlosni signal u zavisnosti od modela 9 Aparat za grejanje vode će se automatski zaustaviti čim voda dodje do tačke ključanja ili odabrane temperature. Možete ga sami zaustaviti pre nego što ga skinete s postolja za posluživanje. ZU zavisnosti od modela,
 • Страница 42 из 63
  U SLUČAJU PROBLEMA VAŠ APARAT ZA KUVANJE VODE NEMA OČIGLEDNU ŠTETU Aparat za kuvanje vode ne radi, ili se zaustavlja pre ključanja: - Proverite da li je vode dobro priključen - Aparat za kuvanje vode je radio bez vode, ili se nataložio kamenac, koji je prouzrokovao uključenje sigurnosnog sistema
 • Страница 43 из 63
  Zahvaljujemo na kupnji Tefal kuhala vode. Pažljivo pročitajte Upute za uporabu i sačuvajte ih. Sigurnosne upute - Pažljivo pročitajte Upute za uporabu prije prve uporabe aparata i sačuvajte ih: svaka profesionalna, neprimjerena te uporaba koja nije u skladu s Uputama za uporabu, oslobađa Moulinex
 • Страница 44 из 63
  - Ne koristite nikada drugi način čišćenja kamenca osim preporučenog. - Ne punite kuhalo vodom iznad oznake najviše razine niti ispod oznake najmanje razine. Ako je kuhalo za vodu prepuno, može dože do izbijanja vode. Prije prve uporabe 1 Uklonite svu ambalažu, nalijepnice te različite dodatke
 • Страница 45 из 63
  8 Kuhalo vode može imati svjetlosni pokazatelj ovisno o modelu 9 Kuhalo za vodu će se automatski zaustaviti čim voda dođe do točke vrenja ili izabrane temperature. Možete ga ručno zaustaviti prije nego ga uklonite s njegovog postolja. Ovisno o modelu, unutrašnje svjetlo će se ugasiti u isto vrijeme
 • Страница 46 из 63
  U SLUČAJU PROBLEMA VAŠE KUHALO NEMA OČITU ŠTETU Kuhalo ne radi, ili se zaustavlja prije vrenja - Osigurajte se da je vaše kuhalo vode pravilno priključeno na električnu mrežu. - Kuhalo vode je radilo bez vode, ili se nataložio kamenac, uzrokujući uključenje sigurnosnog sustava protiv rada na suho:
 • Страница 47 из 63
  Благодарим ви, че купихте електрическа кана Tefal. Прочетете внимателно указанията на всички наши модели и ги пазете за бъдещо ползване. Ин с т р у к ц и и з а б е з о п а с н о с т - Преди да пуснете уреда за първи път, прочетете внимателно ръководството за употреба и го запазете: Tefal не носи
 • Страница 48 из 63
  - Не използвайте каната при неизправен захранващ кабел или щепсел. За да избегнете всякакви рискове, те трябва задължително да бъдат сменяни в одобрен от TEFAL сервиз. - Гаранцията покрива единствено фабричните дефекти и ползването в домашни условия. Гаранцията не е валидна при счупване или
 • Страница 49 из 63
  6 з а д а в к л ю ч ит е е л е к т р и ч е с к а т а к а н а , натиснете бутона за включване/изключване, разположен в горната или в долната част на дръжката, в зависимост от модела. ( ф иг . 8 ) 7 А к о е л е к т р и ч е с к а т а ка н а п р и те ж а в а р е гу л а то р н а те м п е р а ту р а та ,
 • Страница 50 из 63
  Изпразнете каната и я изплакнете 5-6 пъти. Ако е необходимо, повторете процедурата. К а к д а п о ч ис тв а т е ф и л тъ р а о т к о тл е н к а м ък ( в з а в и с и м о с т о т м о д е л а ) : Потопете филтъра в бял оцет или в разтворена във вода лимонена киселина. Никога не използвайте друг метод
 • Страница 51 из 63
  Dėkojame, kad įsigijote „Tefal“ virdulį. Atidžiai perskaitykite visiems modeliams bendras instrukcijas ir saugokite jas netoliese. Saugos nurodymai - Prieš pirmą kartą naudodamiesi savo aparatu atidžiai perskaitykite jo naudojimo instrukciją ir saugokite ją: Jei netinkamai naudositės aparatu,
 • Страница 52 из 63
  - Garantija taikoma tik defektų dėl gamybos ir naudojimo namuose atveju. Bet koks sugadinimas atsiradęs naudojantis nesilaikant naudojimo instrukcijų nėra garantuojamas šia garantija. - Valydami nenaudokite abrazyvinių priemonių. - Norėdami išimti prieškalkinį filtrą, nuimkite virdulį nuo jo
 • Страница 53 из 63
  8 Priklausomai nuo modelio, virdulys gali turėti apšvietimą 9 Virdulys išsijungs automatiškai kai vanduo užvirs arba pasieks pasirinktą temperatūrą. Norėdami įsipilti vandens, prieš nuimdami nuo padėklo galite jį išjungti rankiniu būdu. Priklausomai nuo modelio, vidinis apšvietimas ir indikatorius
 • Страница 54 из 63
  Kilus problemai JEI NESIMATO AKIVAIZDŽIŲ JŪSŲ VIRDULIO PAŽEIDIMŲ Virdulys neveikia arba išsijungia prieš užverdant vandeniui - Patikrinkite, ar virdulys tinkamai prijungtas. - Virdulys veikia be vandens arba susikaupė kalkių nuosėdos, dėl to įsijungia saugos nuo veikimo be sistema: leiskite
 • Страница 55 из 63
  Paldies, ka iegādājāties Tefal elektrisko tējkannu. Uzmanīgi izlasiet norādījumus, kas kopēji visiem mūsu modeļiem, un glabājiet tos pieejamā vietā. LV Drošības norādījumi - Izlasiet uzmanīgi lietošanas pamācību pirms elektroierīces pirmās lietošanas reizes un saglabājiet to: lietošana, kas nav
 • Страница 56 из 63
  - Garantija sedz tikai tos defektus, kas radušies ražošanas laikā un atklājas, lietojot ierīci mājsaimniecībā. Garantija nesedz zaudējumus, ja tiek neievērota ierīces lietošanas instrukcija. - Tīrīšanai neizmantojiet berzošus materiālus. - Lai noņemtu katlakmens filtru, izņemiet tējkannu no cokola
 • Страница 57 из 63
  ūdens sildīšana. Ja šis laiks jums šķiet pārāk ilgs, varat pievienot aukstu ūdeni, kas paātrinās sildīšanas procesa atsākšanos. 8 Atkarībā no modeļa, tējkanna var būt izgaismota 9 Tējkanna pārstās darboties līdzko ūdens būs verdošs vai arī sasniegs izvēlēto temperatūru.To var apstādināt arī
 • Страница 58 из 63
  JA RODAS SAREŽĢĪJUMI JA IERĪCEI NAV ĀRĒJI PAMANĀMU BOJĀJUMU • Tējkanna nedarbojas vai pārstāj darboties, pirms ūdens ir uzvārīts - Pārliecinieties, ka tējkanna ir pievienota elektriskajam tīklam. - Tējkanna ir darbojusies bez ūdens vai arī ir uzkrāts pārāk daudz kaļķakmens, kas izsaucis drošības
 • Страница 59 из 63
  Täname teid, et ostsite Tefal’i veekeetja. Lugege hoolikalt kasutusjuhendit ning hoidke see alati käeulatuses. Kasutusjuhend on kõikidele Tefal’i veekeetjatele ühine. Ohutusalased ettevaatusabinõud - Enne esmast kasutamist lugege hoolikalt seadme kasutusjuhendit ja hoidke see alles. Mittestandardne
 • Страница 60 из 63
  - Ärge kasutage kannu puhastamiseks küürimisnuustikut. - Katlakivifiltri eemaldamiseks tõstke kann aluselt maha ja laske seadmel jahtuda. Kui kannus on kuum vesi, ei tohi filtrit mingil juhul ära võtta. - Ärge kasutage katlakivi eemaldamiseks muid viise peale juhendis kirjeldatute. - Ärge täitke
 • Страница 61 из 63
  8 Sõltuvalt mudelist võib veekeetja olla valgustusega. 9 Veekeetja lülitub vee keemistemperatuurini või valitud temperatuurini jõudmisel automaatselt välja. Te võite veekeetja ka käsitsi, enne oma aluselt eemaldamist, välja lülitada. Sõltuvalt mudelist kustub vee keemistemperatuurini jõudmisel ka
 • Страница 62 из 63
  Probleemide korral TEIE VEEKEETJAL EI OLE NÄHTAVAID KAHJUSTUSI • Veekeetja ei tööta või katkestab enne vee keema minemist töötamise - Veenduge, et veekeetja on vooluvõrku ühendatud. - Veekeetja töötas ilma veeta või sellesse on kogunenud katlakivi, mis kutsub kuivalt töötamise vastu esile
 • Страница 63 из 63