Инструкция для TELEFUNKEN TLF FP 1000

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

EN

DE

RU

HR

TR

PER

TLF FP1000 FOOD PROCESSOR

Powerful kneading, chopping, slicing, shredding, blending

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 55
  TR EN TLF FP1000 FOOD PROCESSOR Powerful kneading, chopping, slicing, shredding, blending DE RU HR PER
 • Страница 2 из 55
  -1-
 • Страница 3 из 55
  1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 -2-
 • Страница 4 из 55
  TÜRKÇE / G‹R‹fi De¤erli Müflterimiz, Ürün seçiminde TELEFUNKEN'i tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan›m için cihaz› kullanmadan önce bu k›lavuzu özellikle güvenlik talimatlar›na dikkat ederek okuman›z› ve devaml› suretle saklaman›z› tavsiye ederiz. Sayg›lar›m›zla, TLF
 • Страница 5 из 55
  GÜVENL‹K UYARILARI • Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar 1. Tüm talimat› okuyunuz. Bu talimat› baflvuru kayna¤› olarak saklay›n›z. 2. Elektrik flokuna maruz kalmamak için taban ünitesini, kabloyu ya da fifli suya ya da herhangi baflka bir s›v›ya sokmay›n›z. 3. Herhangi bir makine
 • Страница 6 из 55
  C‹HAZIN TANITIMI 1. Ispatula 2. Dilimleme/Rendeleme Diski 3. ‹nce Dilimleme/Rendeleme Diski 4. Disk Mili 5. Yo¤urma B›ça¤› 6. S-B›çak 7. Küçük S-B›çak 8. Küçük Besleme Kanal› 9. Besleme Kanal› 10. Kase Kapa¤› 11. Küçük Kase 12. Kase 13. Tahrik Mili 14. Taban Ünitesi 15. Kontrol Paneli READY WHEN
 • Страница 7 из 55
  C‹HAZIN KULLANIMI MALZEME HUN‹S‹ KAPA⁄ININ K‹L‹TLENMES‹ Ç›kar›labilir halkay› tutunuz, besleme a¤z› kapa¤›n› döndürerek ç›kar›labilir halkay› besleme a¤z›na tak›n›z. fiekil 3’te gösterildi¤i gibi. Ç›kar›labilir halkay› afla¤› do¤ru besleme a¤z›n›n içine bast›r›n›z. fiekil 4’te gösterildi¤i gibi.
 • Страница 8 из 55
  C‹HAZIN KULLANIMI 4. Besleme a¤z› kapa¤›n› kilitleyiniz. (4. sayfada bulunan “Besleme A¤z› Kapa¤›n›n kilitlenmesi” bölümüne bak›n›z) 5. Ç›kar›labilir halkay› patates, biber, havuç, kereviz sap› gibi uzun ve ince yiyeceklerle doldurunuz. ‹tici tokma¤› ç›kar›labilir halkan›n içine sokunuz (fiekil 13).
 • Страница 9 из 55
  TEM‹ZL‹K VE BAKIM • Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca¤ı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti¤ine ‹liflkin Bilgiler Cihaz periyodik bak›m gerektirmez. Her kullan›mdan sonra temizli¤inin yap›lmas›nda fayda vard›r. TAR‹FLER Kurutulmufl Meyve 550g kuru
 • Страница 10 из 55
  TAR‹FLER 7. Üstünü örtünüz; ›l›k bir ortamda yaklafl›k 1 ila 1 - 1/2 saat boyunca mayalanmas›n› bekleyiniz. Yap›flkan bir k›vam kazanana kadar dinlendiriniz. Düzgün bir yuvarlak flekli veriniz ve bu halde 15 dakika bekletiniz. 8. Ya¤lam›fl ekmek tavas›na (23x23x8 cm) s›¤acak biçimde flekillendiriniz.
 • Страница 11 из 55
  DO⁄RAMA KILAVUZU NOT: Bu k›lavuzun d›fl›na ç›kmay›n›z. SATIfi SONRASI H‹ZMETLER‹ Bu cihaz kullan›c› taraf›ndan de¤ifltirilebilen parçalara sahip de¤ildir. Ünitenin çal›flmamas› durumunda flu ad›mlar› izleyin. 1. Talimatlar›n do¤ru biçimde izlendi¤ini denetleyin. 2. Ana kayna¤›nda ifllevselli¤ini
 • Страница 12 из 55
  ENGLISH TLF FP1000 FOOD PROCESSOR INSTRUCTION MANUAL SPECIFICATION * POWERFUL KNEADING, CHOPPING, SLICING, SHREDDING, BLENDING * 14-CUP, 3.30L LARGE BOWL WITH EXTRA WIDE FEEDING MOUTH * HIGH QUALITY MEMBRANE PANEL: * ON/OFF/PULSE * ALUMINUM DIE-CAST HOUSING * DISHWASHER SAFE COMPONENT FOR EASY
 • Страница 13 из 55
  BEFORE FIRST USE carefully; they are very sharp. * Wash all parts except the Base in hot, soapy water. Rinse them dry. These parts can also be placed in the dishwasher. Be sure to read this Use & Care Book, paying special attention to the sections on “How to Use” and “Care and Cleaning” to learn
 • Страница 14 из 55
  HOW TO LOCK THE COVER the bowl, then the mark on the cover will align with the mark lock on the bowl, as illustrated in the Fig. 2. Note: When cover is locked into position, the safety mechanism on the cover and bowl will align with each other. The food processor will not operate unless the cover
 • Страница 15 из 55
  PROCESS LONG AND THIN FOOD 4. Lock the food chute lid. (See “How to lock the Food Chute Lid” on page 4.) 5. Fill the removable loop with long and thin food such as potato, pepperoni, carrots, celery. Insert food pusher into removable loop (Fig. 13). 6. Firmly press on the ON speed button, then
 • Страница 16 из 55
  RECIPES and transfer to greased pizza pans. Shape crust partially up sides of pan to form crust edge. (Dough will be thin, and be sure to push dough together if any holes or rips occur.) 5. Cover crust with pizza sauce, vegetables and cheeses as desired. 6. Bake at 425°F (218°C) for 18 to 20
 • Страница 17 из 55
  CHOPPING GUIDE - 16 -
 • Страница 18 из 55
  SLICING GUIDE NOTE: Do not exceed this guide. - 17 -
 • Страница 19 из 55
  DEUTSCH TLF FP 1000 KÜCHENMASCHINE BEDIENUNGSANLEITUNG PRODUKTBESCHREIBUNG * Vielseitig einsetzbar zum Zerkleinern, Schnitzeln, Reiben, Raspeln, Kneten. * Extra grosse Schüssel (3,3 Liter) * Hochwertige Membran-Fläche * Ein-/Ausschalter + Pulsschaltung * Alugehäuse * Spülmaschinengeeignetes Zubehör
 • Страница 20 из 55
  WEITERE SICHERHEITSHINWEISE Dieses Gerät ist nur für Haushaltszwecke bestimmt. UNTERER DECKEL Um Stromschlaggefahr zu vermeiden, öffnen Sie niemals den unteren Deckel. Es sind keine Teile vorhanden, die der Wartung bedürfen. Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt
 • Страница 21 из 55
  ZUSAMMENSETZEN Einfüllschacht einsetzen Setzen Sie den Einfüllschacht auf den den Deckel. (Abb. 3). Einfüllschacht, Deckel Drücken Sie den Einfüllschacht fest nach unten. (Abb. 4) Drücken Sie den Einfüllschacht, bis diese einrastet. (Abb. 5). Hinweis: Das Einschalten des Gerätes ist nur möglich,
 • Страница 22 из 55
  VERARBEITUNG LANGER NAHRUNGSMITTEL 3. Setzen Sie den Deckel auf. 4. Setzen Sie den Einfüllschacht auf. 5. Nahrungsmittel wie Kartoffeln, Paprika, Möhren und Sellerie, durch den Einfüllschacht zugeben. Den Deckel einrasten. Beachten Sie die Tabelle für die Nahrungsmittel. Setzen Sie den Stopfer ein.
 • Страница 23 из 55
  REZEPTE Zutaten werden jetzt ca. 10Minuten zu einem Pizzateig auf höchster Stufe mit einem Knethaken gut durchgeknetet. Bei Bedarf kann man noch etwas Wasser mehr nehmen falls es nicht reicht, denn der Teig sollte nach dem durchkneten elastisch sein, so dass man ihn auch später gut ausrollen kann
 • Страница 24 из 55
  TABELLE FÜR ZUTATEN - 23 -
 • Страница 25 из 55
  TABELLE FÜR ZUTATEN Beachten Sie die in der Tabelle angegeben Informationen. - 24 -
 • Страница 26 из 55
 • Страница 27 из 55
  unlock
 • Страница 28 из 55
  lock unlock lock
 • Страница 29 из 55
 • Страница 30 из 55
 • Страница 31 из 55
 • Страница 32 из 55
 • Страница 33 из 55
 • Страница 34 из 55
  No: 1-FP1000-11072011 - 33 -
 • Страница 35 из 55
  - 34 -
 • Страница 36 из 55
  HRVATSKI TLF FP1000 MULTIPRAKTIK UPUTSVO ZA UPORABU ˇ TEHNICKE KARAKTERISTIKE ˇ ˇ ˇ * SNAZNO MIJESANJE, SITNJENJE, REZANJE, PARCANJE I MLJEVENJE * POSJEDUJE EKSTRAVELIKI OTVOR ZA UBACIVANJE HRANE, VELIKA POSUDA ZAPREMINE OD 3,30 L ODNOSNO ˇ ˇ 14CASA VODE ˇ * MEMBRANSKA PLOCA VISOKE KVALITETE: ˇ ˇ *
 • Страница 37 из 55
  PRIJE PRVE UPORABE * Izvadite aparat iz kutije i uklonite ambalaˇni materijal. Budite jako oprezni kod uzimanja Noˇa za sjeckanje i Diska z z za Rezanje/Ribanje. * Sve dijelove izuzev baze operite u toploj vodi s deterdˇentom za sud Isperite i posuˇite. Ove dijelove moˇete prati z ¯e. s z i u
 • Страница 38 из 55
  ˇ ZAKLJUCAVANJE POKLOPCA znak na posudi lock . Napomena: Kada se poklopac fiksira na posudi do´i ce do uklapanja sigurnosnih mehanizama na poklopcu i posudi. c ´ Sve dok poklopac ne bude pravilno zatvoren aparat ne´e raditi. c ZATVARANJE POKLOPCA OTVORA ZA UMETANJE HRANE Uzmite za odvojivi prsten i
 • Страница 39 из 55
  OBRADA VELIKIH KOMADA HRANE umetanje hrane (Vidi dio na 5.stranici “otvaranje poklopca za umetanje hrane”. Poklopac otvora za umetanje hrane okrenite u poziciju UNLOCK i izvadite poklopac. OBRADA TANKE I DUGE HRANE 1. Posudu fiksirajte na bazu. (Vidi dio na 3. stranici “Postavljanje posude”). 2.
 • Страница 40 из 55
  RECEPTI 1 ˇlica biljnog ulja z 240 ml tople vode 1. Postavite noˇ za mijeˇanje tijesta. U posudu stavite braˇno, kvasac, ˇe´er i sol. Ukljuˇite aparat da radi 5 sekundi z s s s c c kako bi se sastojci izmijeˇali. s 2. Dodajte biljno ulje i toplu vodu. Dok aparat radi kroz otvor za umetanje hrane
 • Страница 41 из 55
  ˇ VODIC ZA SJEKANJE - 40 -
 • Страница 42 из 55
  ˇ VODIC ZA RIBANJE NAPOMENA: Pridrˇavajte se uputa u ovom priruˇniku. z c - 41 -
 • Страница 43 из 55
  - 42 -
 • Страница 44 из 55
  READY WHEN LIT ON Pulse - 43 - OFF
 • Страница 45 из 55
  - 44 -
 • Страница 46 из 55
  - 45 -
 • Страница 47 из 55
  - 46 -
 • Страница 48 из 55
  - 47 -
 • Страница 49 из 55
  YETK‹L‹ SERV‹SLER L‹STES‹ ADANA-SEYHAN-DORUK SO⁄UTMA -REfiATBEY MAH. AV. MEHMET ERO⁄LU CAD. NO:8-TEL.:0322 458 55 14 ADANA-KOZAN-DURAN SO⁄UTMA-CUMHUR‹YET MH. DEDEO⁄LU SK. S‹S. APT.- TEL.:0322 516 57 78 ADANA-SEYHAN-DÜZOVA ELEKTR‹K - KÜÇÜK SAAT MEYDANI HILAL HAN IS MRK NO 32 - TEL.:0322 363 67 87
 • Страница 50 из 55
  YETK‹L‹ SERV‹SLER L‹STES‹ 582 36 37 ‹STANBUL-KADIKÖY-MICROSYSTEM ELEKTRON‹K-1. ORTA SK. NO:18/1 GÖZTEPE-TEL.:0216 411 91 50 ‹STANBUL-MALTEPE-BEYDA⁄I TEKN‹K ELEKTRON‹K-BA⁄LARBAfiI MAH. ‹NÖNÜ CAD.-TEL.:0216 457 63 34 ‹STANBUL-BA⁄CILAR-KUMRU ELEKTRON‹K-KEMALPAfiA MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO: 126-TEL.:0212
 • Страница 51 из 55
  MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹ De¤erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan› s›ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli oldu¤una inan›yoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yak›n olabilmek için, internet adresimizdeki eriflim formlar›n›n yan› s›ra, tüketici dan›flma hatlar›m›z› da
 • Страница 52 из 55
  -GARANT‹ fiARTLARI 1. Garanti süresi, mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y›ld›r. 2. Mal›n bütün parçalar› dahil(kullan›m hatalar›ndan kaynaklanan k›r›lmalar hariç) olmak üzere tamam› firmam›z›n garantisi kapsam›ndad›r. 3. Mal›n garanti süresi içerisinde ar›zalanmas› durumunda, tamirde
 • Страница 53 из 55
  - TLF FP1000 BLENDER -GARANT‹ BELGES‹ Garanti Belge No : 78504 SSHY Belge No : 25551 ‹THALATÇI F‹RMA Ünvanı Garanti Belge Onay Tarihi : 03/02/2010 SSHY Belge Onay Tarihi : 30/03/2010 Tel. : DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER‹ ‹Nfi. SPOR MALZ. ‹MALAT SAN. ve T‹C. A.fi. : Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4
 • Страница 54 из 55
  Licensed by Telefunken Licensed GmbH Bockenheimer Landstrasse 101 D-60325 Frankfurt am Main Deutschland - TEDAR‹KÇ‹ F‹RMA / EXPORTER United Favour Development Limited Unit B, 10/F Lee May Building 788-790 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK. Made in P.R.C. ‹mal Y›l› : 2011 - UYGUNLUK BEYANI / CE
 • Страница 55 из 55