Инструкция для TELEFUNKEN TLF FP 500

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

EN

DE

RU

HR

TR

PER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 62
  TR EN DE RU HR PER
 • Страница 2 из 62
  1 2 10 3 4 11 5 12 6 13 7 14 8 9 15 -1-
 • Страница 3 из 62
  1 2 3 4 Disc Stem Unlock 5 6 Lock Unlock 7 Lock 8 PUSH 9 10 11 12 Large Foods Unlock 13 PUSH 14 15 Lock 16 PUSH Unlock THIN FOODS Lock Unlock Lock Unlock 17 18 Lock 19 FRUIT -2- 20 Lock
 • Страница 4 из 62
  TÜRKÇE / G‹R‹fi De¤erli Müflterimiz, Ürün seçiminde TELEFUNKEN'i tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan›m için cihaz› kullanmadan önce bu k›lavuzu özellikle güvenlik talimatlar›na dikkat ederek okuman›z› ve devaml› suretle saklaman›z› tavsiye ederiz. Sayg›lar›m›zla,
 • Страница 5 из 62
  GÜVENL‹K UYARILARI • Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar Elektrikli cihazlar› kullan›rken afla¤›daki temel güvenlik önlemlerini mutlaka göz önünde bulundurman›z gerekmektedir. 1. Tüm talimat› okuyunuz. Bu talimat› baflvuru kayna¤› olarak saklay›n›z. 2. Elektrik flokuna maruz kalmamak
 • Страница 6 из 62
  C‹HAZIN TANITIMI 1. ‹tici Tokmak 2. Besleme A¤z› Kapa¤› 3. Ç›kar›labilir halka 4. Kase Kapa¤› 5. Do¤ray›c› B›ça¤› 6. Kase 7. Disk Mili 8. Taban Ünitesi 9. Kontrol Dü¤mesi 10.Narenciye S›kaca¤› 11. ölçü kab› 12. Sürahi kapa¤› 13. Sürahi Gövdesi 14. Rendeleme Diski 15. Dilimleme Diski Kontrol Dü¤mesi
 • Страница 7 из 62
  C‹HAZIN KULLANIMI yerleflmesini sa¤lay›n›z, daha sonra fiekil 3’de gösterildi¤i üzere kapak üzerindeki kilit iflaretinin kase üzerindeki kilit iflaretiyle hizalanmas›n› sa¤layarak kapa¤› kaseye tamamen kilitleyiniz. Not: Kapak, yerine do¤ru flekilde yerlefltirildi¤inde kapak ve kase üzerindeki emniyet
 • Страница 8 из 62
  C‹HAZIN KULLANIMI 2. Do¤rama B›ça¤›n› merkez milinden tutunuz ve Kase do¤ru flekilde yerlefltirildikten sonra Taban ünitesinin Merkezdeki Dikmesine yerlefltiriniz. Do¤rama B›ça¤›n›n do¤ru pozisyonda oldu¤undan emin olunuz ve büyük parçalar halinde parçalanm›fl olan malzemeleri kaseye ilave ediniz.
 • Страница 9 из 62
  C‹HAZIN KULLANIMI fiekil 15’de gösterildi¤i üzere kapak üzerindeki kilit iflaretinin kase üzerindeki kilit iflaretiyle hizalanmas›n› sa¤layarak kapa¤› kaseye tamamen kilitleyiniz. Not: Narenciye s›kaca¤›, yerine do¤ru flekilde yerlefltirildi¤inde narenciye s›kaca¤› ve kase üzerindeki emniyet mekanizmas›
 • Страница 10 из 62
  C‹HAZIN KULLANIMI 4. Blender çal›fl›rken içine malzeme ilavesi yapmak istiyorsan›z ölçü kab›n› ç›kar›p malzemeleri kapaktaki delikten ilave ediniz. 5. Kar›flt›rma ifllemi tamamland›ktan sonra dü¤meyi “Off" konumuna getiriniz. Blender Kullan›m›na Yönelik ‹puçlar› ve Teknikler * Malzemeleri blendere
 • Страница 11 из 62
  TEM‹ZL‹K VE BAKIM • Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca¤ı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti¤ine ‹liflkin Bilgiler Cihaz periyodik bak›m gerektirmez. Her kullan›mdan sonra temizli¤inin yap›lmas›nda fayda vard›r. SATIfi SONRASI H‹ZMETLER‹ Bu cihaz
 • Страница 12 из 62
  DO⁄RAMA KILAVUZU - 11 -
 • Страница 13 из 62
  RENDELEME KILAVUZU - 12 -
 • Страница 14 из 62
  ENGLISH TELEFUNKEN TLF FP500 COMBINATION KITCHEN MACHINE INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following. 1. Read all instructions. Keep these instructions for future use. 2. To protect against
 • Страница 15 из 62
  PARTS AND FEATURES 1. Food Pusher 2. Food Chute Lid 3. Removable loop 4. Bowl Lid 5. Chopping Blade 6. Bowl 7. Disc Stem 8. Base 9. Control Knob 10.Juicer 11. measuring cup 12. Jar lid 13. Jar Assembly 14. Shred Disc 15. Slice Disc CONTROL KNOB 1. Pulse 2. MIN 3. MAX 4. OFF TECHNICAL DATA Rated
 • Страница 16 из 62
  HOW TO OPEN THE COVER Note: When cover is UNLOCK, the safety mechanism on the cover and Bowl will be in different position. The unit won’t operate . HOW TO LOCK THE FOOD CHUTE LID Grasp the Removable Loop by hand, move the Removable Loop to the top position from the Food Chute Lid and then turn it
 • Страница 17 из 62
  PROCESS LARGE FOOD 4. Put the large food into the big food chute on the cover,close the Food Chute Lid (refer to “How to lock the Food Chute Lid”). Then the Removable Loop will be over the food. Use the Food Guide to help you prepare food for slice/shred processing. 5. Slide the Food Pusher into
 • Страница 18 из 62
  HOW TO PRESS 5. After the operation, turn the knob to “OFF” the corn stops working, remove the the fruit. 6. remove the juice refer to “How to open the the juice”? Note: The fruit muse be holded fully in hand. USING YOUR BLENDER Before first use, wash all parts except the unit base. The Measuring
 • Страница 19 из 62
  CLEANING Base in liquid. 4. All removable parts can be washed by hand or in a dishwasher, top rack. * If washing by hand, wash in hot, sudsy water, rinse, and dry thoroughly. If necessary, use a small nylon bristle brush to thoroughly clean the Bowl and Food Chute/Cover, this type of brush will
 • Страница 20 из 62
  SHREDDING GUIDE - 19 -
 • Страница 21 из 62
  DEUTSCH TELEFUNKEN TLF FP500 KOMBINIERTE KÜCHENMASCHINE GEBRAUCHSANWEISUNG WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE Während der Verwendung elektrischer Geräte müssen Sie unbedingt die folgenden grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen beachten 1. Bitte lesen Sie alle Anweisungen. Halten Sie diese Anweisung als
 • Страница 22 из 62
  TEILE UND MERKMALE 1. Stopfer 2. Zufuhr Deckel 3. Abnehmbare Ring 4. Schüssel Deckel 5. Wiegemesser 6. Schüssel 7. Scheibenträger 8. Grundgerät 9. Kontrolltaste 10. Zitruspresse 11. Dosierung 12. Krug-Deckel 13. Krugskörper 14. Reibscheibe 15. Tranchiermesser Kontrolltaste 1. Sofort Betätigung 2.
 • Страница 23 из 62
  DECKEL AUFSETZEN gegen den Uhrzeigersinn zur “LOCK” Position bis Sie eine “Klik” hören. Danach, verriegeln Sie den Deckel völlig beim Ausrichten der Verriegelungszeichen auf dem Deckels und auf der Schüssel, wie in Abbildung 3 dargestellt . Hinweis: Wenn der Deckel richtig aufsitzt, die Sicherheit
 • Страница 24 из 62
  TRANCHIEREN- UND REIBEN Führen Sie die Zutaten nie mit der Hand, verwenden Sie unbedingt den Stopfer. Lassen Sie das Gerät normal verarbeiten, Anwendung von intensive Druck wird das Gerät nicht beschleunigen. Betreiben Sie die Küchenmaschine- nicht länger als 3 Minuten kontinuierlich, wenn Sie das
 • Страница 25 из 62
  VERWENDUNG DER ZITRUSPRESSE Sie die Küchenmaschine- nicht länger als 15 Sekunden kontinuierlich, wenn Sie das Gerät betrieben haben warten Sie für mindestens 1 Minute für nächste Gebrauch bis es kalt wird. VERWENDUNG DER ZITRUSPRESSE 1. Setzen Sie die Schüssel auf dem Grundgerät auf. Sehen Sie
 • Страница 26 из 62
  VERWENDUNG DES MIXERAUFSATZES 1. Setzen Sie die Schüsselzubehör auf dem Grundgerät auf. Sehen Sie Abschnitt "Schüsselzubehör Aufsetzen". 1. Fügen Sie die Zutaten in die Schüssel hinein und bevor Sie mit dem Mischen beginnen, schließen Sie den Deckel. Stellen Sie sicher, dass Sie der Messer anstelle
 • Страница 27 из 62
  ANLEITUNG ZUM HACKEN - 26 -
 • Страница 28 из 62
  ANLEITUNG ZUM REIBEN - 24 -
 • Страница 29 из 62
  ANLEITUNG ZUM REIBEN - 28 -
 • Страница 30 из 62
 • Страница 31 из 62
 • Страница 32 из 62
 • Страница 33 из 62
 • Страница 34 из 62
 • Страница 35 из 62
 • Страница 36 из 62
  - 35 -
 • Страница 37 из 62
  - 33 -
 • Страница 38 из 62
  - 37 -
 • Страница 39 из 62
  No: 1-FP500-12072011 - 38 -
 • Страница 40 из 62
  - 39 -
 • Страница 41 из 62
  HRVATSKI TELEFUNKEN TLF FP500 KOMBINIRANI MULTIPRAKTIK UPUTSTVO ZA UPORABU BITNA SIGURNOSNA UPOZORENJA Kod uporabe elektriˇnih ured c ¯aja obavezno imajte u vidu sljede´e osnovne sigurnosne mjere zaˇtite. c s 1. Proˇitajte sve upute. Saˇuvajte ove upute i za budu´e potrebe. c c c 2. Za izbjegavanje
 • Страница 42 из 62
  DIJELOVI I KARAKTERISTIKE 1. Potiskivaˇ za hranu c 2. Poklopac otvora za umetanje hrane 3. Odvojiv prsten 4. Poklopac posude 5. Noˇ za sjeckanje z 6. Posuda 7. Osovina diska 8. Baza/Ku´iˇte cs 9. Kontrolni gumb 10. Cjedaljka za agrume 11. Posuda za mjerenje 12. Poklopac vrˇa c 13. Vrˇ/Blender c 14.
 • Страница 43 из 62
  POSTAVLJANJE POKLOPCA Napomena: Ukoliko je poklopac pravilno postavljen sigurnosni mehanizmi poklopca i posude ´e biti poravnjani u c istoj liniji. Ako poklopac nije pravilno postavljen na posudu ured ne´e raditi. ¯aj c OTVARANJE POKLOPCA Poklopac okrenite u smjeru kazaljke na satu tako da znak za
 • Страница 44 из 62
  REZANJE I STRUGANJE 2. Noˇ za Sjeckanje uzmite za centralnu osovinu i nakon pravilnog postavljanja posude na bazu noˇ za sjeckanje z z postavite u centar posude u okomitom poloˇaju. Uvjerite se da se Noˇ za Sjeckanje nalazi u ispravnoj poziciji i u posudu z z ubacite komade hrane koju ˇelite obrad
 • Страница 45 из 62
  RUKOVANJE CJEDALJKOM ZA AGRUME liniju tako da znak na cjedaljki dod u istu liniju sa znakom za otkljuˇavanje na posudi. Postavite poklopac na posudu ¯e c i poklopac okrenite u smjeru suprotnom smjeru kazaljke na satu prema znaku LOCK omogu´ivˇi uklapanje poklopca c s na posudu tako da se oglasi
 • Страница 46 из 62
  ˇ VODIC ZA SJEKANJE 4. Ukoliko ˇelite dodavati hranu u vrijeme rada blendera izvadite posudicu za mjerenje i sastojke ubacite kroz otvor z na poklopcu blendera. 5. Po zavrˇetku mijeˇanja sastojaka gumb podesite u poziciju “Off “. s s SAVJETI I TEHNIKE U VEZI UPORABE BLENDERA * Prije dodavanja
 • Страница 47 из 62
  ˇ VODIC ZA SJECKANJE - 46 -
 • Страница 48 из 62
  ˇ VODIC ZA STRUGANJE - 417 -
 • Страница 49 из 62
  - 48 -
 • Страница 50 из 62
  - 49 -
 • Страница 51 из 62
  - 50 -
 • Страница 52 из 62
  - 51 -
 • Страница 53 из 62
  - 52 -
 • Страница 54 из 62
  - 53 -
 • Страница 55 из 62
  - 54 -
 • Страница 56 из 62
  YETK‹L‹ SERV‹SLER L‹STES‹ ADANA-SEYHAN-DORUK SO⁄UTMA -REfiATBEY MAH. AV. MEHMET ERO⁄LU CAD. NO:8-TEL.:0322 458 55 14 ADANA-KOZAN-DURAN SO⁄UTMA-CUMHUR‹YET MH. DEDEO⁄LU SK. S‹S. APT.- TEL.:0322 516 57 78 ADANA-SEYHAN-DÜZOVA ELEKTR‹K - KÜÇÜK SAAT MEYDANI HILAL HAN IS MRK NO 32 - TEL.:0322 363 67 87
 • Страница 57 из 62
  YETK‹L‹ SERV‹SLER L‹STES‹ 582 36 37 ‹STANBUL-KADIKÖY-MICROSYSTEM ELEKTRON‹K-1. ORTA SK. NO:18/1 GÖZTEPE-TEL.:0216 411 91 50 ‹STANBUL-MALTEPE-BEYDA⁄I TEKN‹K ELEKTRON‹K-BA⁄LARBAfiI MAH. ‹NÖNÜ CAD.-TEL.:0216 457 63 34 ‹STANBUL-BA⁄CILAR-KUMRU ELEKTRON‹K-KEMALPAfiA MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO: 126-TEL.:0212
 • Страница 58 из 62
  MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹ De¤erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan› s›ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli oldu¤una inan›yoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yak›n olabilmek için, internet adresimizdeki eriflim formlar›n›n yan› s›ra, tüketici dan›flma hatlar›m›z› da
 • Страница 59 из 62
  -GARANT‹ fiARTLARI 1. Garanti süresi, mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y›ld›r. 2. Mal›n bütün parçalar› dahil(kullan›m hatalar›ndan kaynaklanan k›r›lmalar hariç) olmak üzere tamam› firmam›z›n garantisi kapsam›ndad›r. 3. Mal›n garanti süresi içerisinde ar›zalanmas› durumunda, tamirde
 • Страница 60 из 62
  - TLF FP500 BLENDER -GARANT‹ BELGES‹ Garanti Belge No : 78504 SSHY Belge No : 25551 ‹THALATÇI F‹RMA Ünvanı Garanti Belge Onay Tarihi : 03/02/2010 SSHY Belge Onay Tarihi : 30/03/2010 Tel. : DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER‹ ‹Nfi. SPOR MALZ. ‹MALAT SAN. ve T‹C. A.fi. : Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4
 • Страница 61 из 62
  Licensed by Telefunken Licensed GmbH Bockenheimer Landstrasse 101 D-60325 Frankfurt am Main Deutschland - TEDAR‹KÇ‹ F‹RMA / EXPORTER United Favour Development Limited Unit B, 10/F Lee May Building 788-790 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK. Made in P.R.C. ‹mal Y›l› : 2011 - UYGUNLUK BEYANI / CE
 • Страница 62 из 62