Инструкция для VITEK VT-1102

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ÅËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈ ×ÀÉÍÈÊ

ÎÏÈÑÀÍÈÅ 

1.  Êàïàê

2.  Êëàâèø çà îòâàðÿíå íà êàïàêà

3.  Êëàâèø "Âêë./Èçêë."(0/I)

4.  Äðúæêà íà ÷àéíèêà 

5.  Îòäåëÿù ñå ôèëòúð

6.  Äâóñòðàííà  ñêàëà  çà  íèâîòî  íà  âîäàòà

(MIN 0,5L, MAX 1,7L)

7.  Êîëáà îò òåðìîóñòîé÷èâî ñòúêëî

8.  Ïîäñòàâêà,  ñ  ïîìîùòà  íà  êîÿòî

÷àéíèêúò ñå çàâúðòâà íà 360°

9.  Âêë./Èçêë. (0/I) íà ðåæèìà çà

ïîääúðæàíå íà òåìïåðàòóðàòà íà

âîäàòà

10.Ìÿñòî çà íàâèâàíå íà êàáåëà çà

ìðåæàòà

Ìåðêè çà áåçîïàñíîñò

• Ïðåäè èçïîëçâàíå íà åëåêòðè÷åñêèÿ

÷àéíèê âíèìàòåëíî ïðî÷åòåòå

èíñòðóêöèÿòà.

• Óáåäåòå  ñå,  ÷å  ðàáîòíîòî  íàïðåæåíèå

íà 

ïðèáîðà 

ñúîòâåòñòâà 

íà

íàïðåæåíèåòî â ìðåæàòà.

• Êàáåëúò  çà  âêëþ÷âàíå  â  ìðåæàòà  å

ñíàáäåí ñ "åâðîùåïñåë", âêëþ÷âàéòå ãî

â êîíòàêò ñ äîáðî çàçåìÿâàíå.

•  Çà äà ñå èçáåãíå ðèñêúò îò âúçíèêâàíå

íà ïîæàð, íå èçïîëçâàéòå ðàçêëîíèòåëè

ïðè 

âêëþ÷âàíå 

íà 

ïðèáîðà 

â

åëåêòðè÷åñêè êîíòàêò.

o Íå âêëþ÷âàéòå ÷àéíèêà áåç âîäà.

• Èçïîëçâàéòå  ÷àéíèêà  ñàìî  çà  êèïâàíå

íà  âîäà,  çàáðàíÿâà  ñå  çàòîïëÿíå  èëè

êèïâàíå íà äðóãè òå÷íîñòè.

• Ñëåäåòå íèâîòî íà âîäàòà â ÷àéíèêà äà

íå áúäå ïî-íèñêî îò ìàðêèðîâêàòà (MIN

0,5L) è ïî-âèñîêî îò ìàðêèðîâêàòà (MAX

1,7L).

• Óñòàíîâåòå  ÷àéíèêà  âúðõó  ðàâíà  è

óñòîé÷èâà ïîâúðõíîñò.

•  Íå 

èçïîëçâàéòå 

óðåäà 

â

íåïîñðåäñòâåíà  áëèçîñò  äî  èçòî÷íèöè

íà òîïëèíà èëè îãúí.

•  Ïàçåòå îò äåöà.

•  Èçïîëçâàéòå 

ñàìî 

ïîäñòàâêàòà,

âëèçàùà â êîìïëåêòà.

• Ìîæåòå  äà  ðåãóëèðàòå  äúëæèíàòà  íà

êàáåëà çà ìðåæàòà, êàòî ãî íàâèâàòå íà

ïîäñòàâêàòà.

• Íå  äîïóñêàéòå  åëåêòðîêàáåëúò  äà

óâèñâà  îò  ìàñàòà,  à  ñúùî  òàêà  òîé  äà

äîêîñâà ãîðåùè ïîâúðõíîñòè.

• Íå  îòâàðÿéòå  êàïàêà  ïî  âðåìå  íà

êèïâàíå íà âîäàòà.

• Áúäåòå  âíèìàòåëíè,  çà  äà  íå  ñå

èçãîðèòå  ñ  ãîðåùà  ïàðà  ïî  âðåìå  íà

êèïâàíåòî íà âîäà.

• Íå  äîêîñâàéòå  ãîðåùèòå  ïîâúðõíîñòè

íà ÷àéíèêà, äîêîñâàéòå ñàìî äðúæêàòà.

• Áúäåòå  âíèìàòåëíè  ïðè  ïðåíàñÿíå  íà

÷àéíèêà, ïúëåí ñ âðÿëà âîäà.

• Çàáðàíÿâà  ñå  ñíåìàíåòî  íà  âêëþ÷åíèÿ

÷àéíèê  îò  ïîäñòàâêàòà,  òúé  êàòî  ïðè

òîâà ìîãàò äà èçãîðÿò êîíòàêòèòå, àêî å

íåîáõîäìî  äà  ñíåìåòå  ÷àéíèêà  îò

ïîäñòàâêàòà,    èçêëþ÷åòå  ãî  êàòî

óñòàíîâèòå  êëàâèøà  (3)  â  ïîëîæåíèå

Èçêë. (0).

• Çà  äà  èçáåãíåòå  åëåêòðîøîê,  íå

ïîòàïÿéòå ïðèáîðà âúâ âîäà èëè â äðóãà

òå÷íîñò.

•  Èçêëþ÷åòå ïðèáîðà îò ìðåæàòà, àêî íå

ãî èçïîëçâàòå èëè ïðåäè ïî÷èñòâàíå.

• Íå  ïîñòàâÿéòå  ÷àéíèêà  â  ìàøèíà  çà

ìèåíå íà ñúäîâå.

• Ïðåäè  äà  ïðèáåðåòå  ïðèáîðà  çà

ïðîäúëæèòåëíî 

ñúõðàíÿâàíå,

èçêëþ÷åòå  ãî  îò  ìðåæàòà,  èçëåéòå

âîäàòà è îñòàâåòå ïðèáîðà äà èçñòèíå.

• Ïåðèîäè÷åñêè  ïðîâåðÿâàéòå  êàáåëà  çà

ìðåæàòà  è  ùåïñåëà.  Íå  èçïîëçâàéòå

÷àéíèêà,  àêî  èìà  ïîâðåäà  íà  êîðïóñà

èëè êàáåëà çà ìðåæàòà.

•  Íå  ñå  îïèòâàéòå  ñàìîñòîÿòåëíî  äà

ðåìîíòèðàòå  ïðèáîðà,  àêî  çàáåëåæèòå

ïîâðåäè, ñå îáúðíåòå â óïúëíîìîùåíèÿ

ñåðâèçåí öåíòúð. 

•  Åëåêòðè÷åñêèÿò ÷àéíèê å ïðåäíàçíà÷åí

ñàìî çà áèòîâî èçïîëçâàíå.

Ïðè ïúðâî èçïîëçóâàíå

• Ñâàëåòå îïàêîâêàòà îò ÷àéíèêà.

• Óáåäåòå ñå, ÷å ðàáîòíîòî íàïðåæåíèå

íà ïðèáîðà ñúîòâåòñòâà íà

íàïðåæåíèåòî â ìðåæàòà.

• Âêàðàéòå  ùåïñåëà  íà  êàáåëà  çà

ìðåæàòà â êîíòàêòà.

• Óñòàíîâåòå ïðåêúñâà÷à (9) â ïîëîæåíèå

Èçêë. "0".

• Îòâîðåòå  êàïàêà  íà  ÷àéíèêà  (1)  êàòî

íàòèñíåòå êëàâèøà (2).

• Íàïúëíåòå ÷àéíèêà ñ âîäà äî äåëåíèåòî

(MAX  1,7L),  çàòâîðåòå  êàïàêà  (1),

âêëþ÷åòå  ÷àéíèêà  êàòî  íàòèñíåòå

êëàâèøà  (3),  êèïíåòå  âîäàòà,  à  ñëåä

òîâà ÿ èçëåéòå. Ïîâòîðåòå ïðîöåäóðàòà

2 ïúòè.

Åêñïëîàòàöèÿ íà ÷àéíèêà

• Âêàðàéòå  ùåïñåëà  íà  êàáåëà  çà

ìðåæàòà â êîíòàêòà.

• Ìàõíåòå  ÷àéíèêà  îò  ïîäñòàâêàòà,

îòâîðåòå  êàïàêà  (1)  è  ãî  íàïúëíåòå  ñ

âîäà, íå íàïúëâàéòå ÷àéíèêà ïî-âèñîêî

îò  ìàðêèðîâêàòà  (MAX  1,7L),  çàòâîðåòå

êàïàêà (1).

• Óñòàíîâåòå  íàïúëíåíèÿ  ñ  âîäà  ÷àéíèê

íà  ïîäñòàâêàòà  (8)  è  ãî  çàâúðòåòå  â

íåîáõîäèìàòà 

ïîñîêà, 

âêëþ÷åòå

÷àéíèêà ÷ðåç íàòèñêàíå íà êëàâèøà (3),

ïðè òîâà ùå ñâåòíå èíäèêàòîðúò.

• Ñëåä  êàòî  êèïíå  âîäàòà,  ÷àéíèêúò

àâòîìàòè÷íî ùå ñå èçêëþ÷è.

• Àêî  å  íåîáõîäèìî  äà  ñå  èçêëþ÷è

÷àéíèêúò,  óñòàíîâåòå  êëàâèøà  çà

âêëþ÷âàíå (3) â ïîëîæåíèå "0".

• Êîãàòî ìàõíåòå ÷àéíèêà îò ïîäñòàâêàòà

ïðîâåðåòå, äàëè òîé å èçêëþ÷åí.

• Ñëåä êàòî ÷àéíèêúò ñå èçêëþ÷è ñëåä 20

-  30  ñåê,  âèå  ìîæåòå  îòíîâî  äà  ãî

âêëþ÷èòå çà êèïâàíå íà âîäàòà.

Ôóíêöèÿ çà ïîääúðæàíå íà

òåìïåðàòóðàòà íà âîäàòà

Ôóíêöèÿòà 

çà 

ïîääúðæàíå 

íà

òåìïåðàòóðàòà  íà  âîäàòà  ïîçâîëÿâà  äà  ñå

ïîääúðæà ãîðåùà âîäà â ÷àéíèêà.

• Çà âêëþ÷âàíå íà òàçè ôóíêöèÿ êèïíåòå

÷àéíèêà è èç÷àêàéòå òîé äà ñå èçêëþ÷è.

• Óñòàíîâåòå ïðåêúñâà÷à (9) â ïîëîæåíèå

"I", ïðè òîâà ùå ñâåòíå èíäèêàòîðúò. 

• Çà  èçêëþ÷âàíå  íà  ôóíêöèÿòà  çà

ïîääúðæàíå íà òåìïåðàòóðà íà âîäàòà,

óñòàíîâåòå ïðåêúñâà÷à (9) â ïîëîæåíèå

"0". 

Ïî÷èñòâàíå è ïîääúðæàíå

• Ïðåäè  ïî÷èñòâàíå  èçêëþ÷åòå  ïðèáîðà

îò ìðåæàòà, èçëåéòå âîäàòà è îñòàâåòå

÷àéíèêà äà èçñòèíå.

• Èçòðèéòå  âúíøíàòà  ïîâúðõíîñò  íà

÷àéíèêà ñ âëàæíà êúðïà. Çà ïðåìàõâàíå

íà çàìúðñÿâàíèÿòà èçïîëçâàéòå ìèåùè

ñðåäñòâà,  íå  èçïîëçâàéòå  ìåòàëíè

÷åòêè è àáðàçèâíè ìèåùè ñðåäñòâà.

• Íå ïîòàïÿéòå ÷àéíèêà è ïîäñòàâêàòà âúâ

âîäà èëè â äðóãè òå÷íîñòè.

• Íå  ïîñòàâÿéòå  ÷àéíèêà  â  ìàøèíà  çà

ìèåíå íà ñúäîâå.

Ïî÷èñòâàíå íà ôèëòúðà

Ïðåäè  äà  èçòåãëèòå  ôèëòúðà  èçêëþ÷åòå

÷àéíèêà,  ìàõíåòå  ãî  îò  ïîäñòàâêàòà,

èçëåéòå âîäàòà è ãî îñòàâåòå äà èçñòèíå.

• Îòâîðåòå êàïàêà (1).

• Ïîñòàâåòå ôèëòúðà ïðåä ñåáå ñè, ëåêî

íàòèñíåòå  ñòðàíè÷íèòå  ðúáîâå  íà

ôèëòúðà (5) íàïðåä è ñíåìåòå ôèëòúðà.

• Ïðåäïîðú÷âà ñå ôèëòúðúò äà ñå èçìèâà

ñ  âîäíà  ñòðóÿ  ñëåä  ëåêî  ïî÷èñòâàíå  ñ

÷åòêà.

• Ïðè óñòàíîâÿâàíå íà ôèëòúðà íà ìÿñòî

ëåêî  íàòèñíåòå  ñòðàíè÷íèòå  ðúáîâå  íà

ôèëòúðà  (5)  è  ñúâìåñòåòå  ñòðàíè÷íèòå

ìó èçäàòèíè ñ îòâîðèòå íà âúòðåøíàòà

ïîâúðõíîñò íà êàïàêà íà ÷àéíèêà.

Ïðåìàõâàíå íà íàêèï

• Íàêèïúò, êîéòî ñå îáðàçóâà â ÷àéíèêà,

âëèÿå íà âêóñîâèòå êà÷åñòâà íà âîäàòà,

à ñúùî òàêà íàðóøàâà òîïëîîáìåíà

ìåæäó âîäàòà è íàãðÿâàùèÿ åëåìåíò,

êîåòî ìîæå äà ïðåäèçâèêà

ïðåíàãðÿâàíåòî ìó è  áúðçàòà ìó

ïîâðåäà.

• Çà  îòñòðàíÿâàíå  íà  íàêèïà,  íàïúëíåòå

÷àéíèêà  äî  ìàêñèìàëíîòî  íèâî  ñ

ðàçâîäíåí  îöåò,    â  ñúîòíîøåíèå  1:2.

Êèïíåòå òå÷íîñòòà è ÿ îñòàâåòå çà ïðåç

íîùòà.  Ñóòðèíòà  èçëåéòå  òå÷íîñòòà,

íàïúëíåòå  ÷àéíèêà  ñ  âîäà  äî

ìàêñèìàëíîòî íèâî, êèïíåòå è èçëåéòå

âîäàòà.

• Çà îòñòðàíÿâàíå íà íàêèïà ìîãàò äà ñå

èçïîëçâàò 

ñïåöèàëíè 

ñðåäñòâà,

ïðåäíàçíà÷åíè çà åëåêòðî÷àéíèöè.

Òåõíè÷åñêè õàðàêòåðèñòèêè

Íàïðåæåíèå íà çàõðàíâàíåòî:

220/240 Â ~ 50 Õö

Ìàêñèìàëíà ìîùíîñò: 

2200 Âò

Ìàêñèìàëåí îáåì íà âîäàòà: 1,7 ë.

Ïðîèçâîäèòåëÿò  ñè  çàïàçâà  ïðàâîòî  äà

èçìåíÿ  õàðàêòåðèñòèêèòå  íà  ïðèáîðèòå

áåç ïðåäâàðèòåëíî óâåäîìÿâàíå

Ñðîê íà ãîäíîñò íàä 3 ãîäèíè

Ãàðàíöèÿ 

Ïîäðîáíè óñëîâèÿ íà ãàðàíöèÿòà ìîãàò äà

áúäàò ïîëó÷åíè îò äèëåðà, êîéòî å ïðîäàë

òàçè  àïàðàòóðà.  Ïðè  âñÿêà  ðåêëàìàöèÿ  ïî

âðåìå  íà  ñðîêà  íà  äåéñòâèå  íà  òàçè

ãàðàíöèÿ  å  íåîáõîäèìî  äà  ñå  ïðåäñòàâè

÷åêà èëè êâèòàíöèÿòà çà êóïóâàíå.

Òîâà èçäåëèå ñúîòâåòñòâà íà

èçèñêâàíèÿòà çà

åëåêòðîìàãíèòíà

ñúâìåñòèìîñò íà äèðåêòèâà

89/336/ÅÅÑ íà Ñúâåòà íà

Åâðîïà  è íà íàðåæäàíåòî

73/23 ÅÅÑ çà àïàðàòóðàòà ñ

íèçêî íàïðåæåíèå.

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

8

HERVIDORA ELÉCTRICA

DESCRIPCIÓN 

1.  Tapa

2.  Tecla para abrir la tapa

3.  Tecla “Encendido/Apagado”(0/I)

4.  Asa de la hervidora 

5.  Filtro extraíble 

6.  Doble escala de nivel de agua  (MIN

0,5L, MAX 1,7L)

7.  Jarra de vidrio termorresistente

8.  Base para girar la hervidora  360°

9.  Encendido/Apagado (0/I) de la función

de  mantenimiento  de  temperatura  del

agua

10.Compartimiento para el cable

Precauciones de seguridad

• Antes de usar la hervidora eléctrica, lea

atentamente las instrucciones.

• Cerciórese que la tensión indicada en la

hervidora coincida con la de su hogar.

• Su hervidora cuenta con euro-enchufe.

Conéctela  a  un    tomacorriente  con

puesta a tierra  segura.

•  Para evitar incendios no use

alargadores cuando enchufa el aparato

al tomacorriente. 

• No  encienda la hervidora sin agua.

• Use la hervidora sólo para hervir agua,

se prohíbe calentar o hervir otros líqui-

dos.

• Trate que el nivel de agua en la hervido-

ra  no  esté  por  debajo  del  nivel  (MIN

0,5L) o por encima del nivel (MAX 1,7L).

• Coloque la hervidora sobre una superfi-

cie plana y firme. 

•  No use el aparato cerca de fuentes de

calor o llama abierta.

•  Evite que los niños se encuentren cerca

del aparato encendido.

•  Use sólo la base incluida.

•  La longitud del cable se puede regular

enrollándolo en la base.

• Evite  que  el  cable  de  alimentación

cuelgue de la mesa y/o toque la super-

ficie caliente.

• No abra la tapa cuando hierve el agua.

• Tenga cuidado para no quemarse con el

vapor  caliente  durante  el  hervor  del

agua. 

•  No  entre  en  contacto  con  la  superficie

caliente de la hervidora, tómela  sólo del

asa.

• Tenga cuidado al transportar la hervido-

ra con agua hirviendo.

• Se prohíbe retirar la hervidora encendi-

da  de  la  base,  porque  sus  contactos

pueden  quemarse.  Si  desea  retirar  la

hervidora de la base, apáguela, posicio-

nando la tecla (3) en Apagado (0).

• Para  evitar  una  descarga  eléctrica,  no

sumerja el aparato en agua u otro líqui-

do.

•  Desenchufe el aparato de la red, si no lo

usa o antes de limpiarlo.

• No lave la hervidora en el lavaplatos.

• Antes de guardar la hervidora por largo

tiempo, desenchúfela, vacíela y espere

a que se enfríe.  

• Controle  periódicamente  el  estado  del

cable y enchufe. No use la hervidora si

su cuerpo o cable están deteriorados.

•  No  intente  reparar  el  aparato  Usted

mismo. Si descubre una falla,  recurra a

un  centro  de  servicio  técnico  autoriza-

do. 

•  La  hervidora  está  destinada  sólo  para

uso doméstico. 

Antes del primer uso:

• Quite el embalaje de la hervidora. 

•   Cerciórese que la tensión que figura en

la  hervidora  coincida  con  la  de  su  red

eléctrica. 

•  Enchufe  la  hervidora  en  el  tomacorri-

ente.  

•    Posicione el interruptor (9) en Apagado

“0”. 

•    Abra la tapa de la hervidora (1), presio-

nando la tecla (2). 

• Llene  la  hervidora  hasta  el  nivel  (MAX

1,7 litros), cierre la tapa (1), encienda la

hervidora, presionando la tecla (3), hier-

va  el  agua,  y  luego  vacíe  la  hervidora.

Repita este procedimiento 2 veces.

Uso de la hervidora

• Conecte el aparato a la red eléctrica.

• Retire  la  hervidora  de  la  base,  abra  la

tapa (1) y llénela con agua, tratando de

no pasar el  nivel  (MAX 1,7 l) admitido;

cierre la tapa (1).  

• Coloque la hervidora con agua sobre la

base  (8),  gírela  en  la  dirección  corre-

spondiente, encienda la hervidora pre-

sionando la tecla (3) y se encenderá la

luz piloto.

• Una vez hervida el agua, la hervidora se

apagará automáticamente.

• Si  desea  apagar  la  hervidora  en  forma

manual, posicione la tecla de encendi-

do (3) en “0”.

• Antes de retirar la hervidora compruebe

que esté apagada.

• Una vez apagada la hervidora espere 20

–  30  seg.  y    ya  puede  usarla  nueva-

mente.

Función de mantenimiento de la tem-

peratura del agua

Esta función la permite mantener caliente

el agua.

• Para activar esta función, hierva el agua

y espere a que la hervidora se apague. 

• Posicione el interruptor  (9) en “I” y se

encenderá la luz piloto.  

• Para  desactivar  dicha  función,  posi-

cione el interruptor (9) en “0”. 

Mantenimiento de la hervidora

• Antes  de  limpiarla  desenchúfela  de  la

red eléctrica, vacíela y espere a que se

enfríe.

• Frote  la  superficie  externa  del  aparato

con  un  paño  húmedo.  Para  eliminar  la

suciedad    use  productos  de  limpieza

neutros,  no  use  cepillos  metálicos  ni

abrasivos.   

• No  sumerja  la  hervidora  ni  su  base  en

agua u otros líquidos.

•    No lave la hervidora en lavaplatos. 

Limpieza del filtro

Antes de quitar el filtro apague la hervidora,

retírela de la base, vacíela y espere a que

se enfríe. 

• Abra la tapa (1).

• Disponga el filtro frente suyo, presione

ligeramente sus costados (5) en  direc-

ción contraria a sí mismo,  y quite el fil-

tro.

• Se  recomienda  lavar  el  filtro  bajo  un

chorro  de  agua,  limpiándolo  ligera-

mente con un cepillo.

• Al  volver  a  colocar  el  filtro  presione

suavemente  los costados del mismo (5)

y  haga  coincidir  sus  salientes  laterales

con  las  ranuras,  situadas  en  la  parte

interior de la tapa de la hervidora.

Descalcificación

• Las  partículas  de  cal  que  se  acumulan

dentro  de  la  hervidora  influyen  en  el

sabor  del  agua,  así  como  afectan  el

intercambio  térmico  entre  el  elemento

calentador  y  el  agua,  lo  que  causa  el

recalentamiento  del  elemento  calenta-

dor y,  en definitiva, su deterioro. 

• Para  descalcificar  la  hervidora,  llénela

hasta el nivel máximo con una solución

de vinagre y agua en una proporción de

1:2. Hierva dicha solución y déjela toda

la noche. A la mañana siguiente vacíe la

hervidora, llene  de agua hasta el nivel

máximo, hierva el agua y vacíe la hervi-

dora  nuevamente. 

• Para  descalcificar  la  hervidora  puede

usar  también  productos  especiales

para hervidoras eléctricas. 

Especificaciones

Voltaje y frecuencia: 220/240V ~ 50Hz

Potencia máxima: 2200 W

Capacidad máxima de agua: 1,7 l

El productor se reserva el derecho de

cambiar los parametros del aparato sin

notificacion preliminary

La vida útil  de la hervidora  es de por lo

menos  3 años

Garantía

La  garantía  detallada  es  entregada  por  el

vendedor  de  este  aparato.    Para  efectuar

cualquier  reclamo,    dentro  del  plazo  de

vigencia de la presente garantía,  se debe

presentar el ticket o  factura de compra de

este aparato. 

Este  producto  cumple  con

las normas de compatibilidad

electromagnética,  de  la

directiva  89/336/EEC  del

Consejo de las Comunidades

Europeas,  y  las  reglamenta-

ciones  73/23  CEE,  para  los

aparatos de bajo voltaje.

ESPAÑOL

7

BOLLITORE ELETTRICO  

DESCRIZIONE

1.  Coperchio 

2.  Tasto dell’apertura del coperchio 

3.  Tasto “On/Off” (0/I)

4.  Manico del bollitore 

5.  Filtro smontabile

6.  Scala  del  livello  d’acqua  situata  da  due

parti (MIN 0,5L, MAX 1,7L)

7.  Matraccio in vetro termoresistente 

8.  Supporto  che  permette  di  girare  il  bolli-

tore per 360°

9.  On/Off  (0/I) del regime del mantenimen-

to della temperatura dell’acqua 

10.

Scompartimento per avvolgimen-

to del cavo di rete

Norme di sicurezza 

•  Leggete  tutte  le  istruzioni  prima  della

manutenzione del bollitore elettrico. 

•   Controllate  se  la  tensione  indicata  del-

l’apparecchio  corrisponde  alla  tensione

della rete. 

• Il  cavo  di  rete  e’  dotato  della  spina  del

tipo europeo, attaccatela alla presa con il

contatto sicuro della messa a terra .  

•  Per evitare il rischio dell’incendio, attac-

cate  l’apparecchio  direttamente  alla

presa, senza uso dei raccordi. 

• Non accendete il bollitore senza acqua. 

• Usate il bollitore solo per la bollitura d’ac-

qua, e’ vietato riscaldare o far bollire gli

altri liquidi. 

• Badate che il livello dell’acqua nel bolli-

tore non sia sotto la scritta (MIN 0,5L) e

sopra la scritta  (MAX 1,7L).

• Mettete il bollitore sulla superficie solida

e piatta. 

•  Non usate l’apparecchio vicino alle fonti

del calore o della fiamma aperta. 

•  Non lasciate i bambini vicino all’apparec-

chio acceso senza bada. 

•  Usate  solo  il  supporto  che  fa  parte  del

completo della fornitura. 

•  Si puo’ regolare la lunghezza del cavo di

rete, avvolgendolo sul supporto. 

• Non  lasciate  il  cavo  elettrico  penzolare

dal tavolo e badate anche che esso non

tocchi le superfici calde. 

• Non aprite il coperchio durante la bollitu-

ra d’acqua. 

• Siete  attenti  per  non  ustionarvi  col

vapore dell’acqua bollente. 

•   Non toccate le superfici calde del bolit-

tore, prendetelo solo per il manico. 

• Siete attenti durante il trasporto del bolli-

tore riempito d’acqua bollente. 

• Quando  il  bollitore  e’  acceso,  e’  vietato

toglierlo dal supporto, perche’ in questo

caso  i  contatti  possono  bruciare.      Se

avete  bisogno  di  togliere  il  bollitore  dal

supporto,  spegnetelo  mettendo  il  tasto

(3) in posizione Off (0). 

•  Per evitare la scossa elettrica, non met-

tete l’apparecchio nell’acqua o negli altri

liquidi. 

•  Staccate l’apparecchio dalla rete se non

lo usate, o prima della pulizia. 

• Non  mettete  il  bollitore  nella  lavas-

toviglie. 

• Prima di mettere l’apparecchio in custo-

dia  prolungata,  staccatelo  dalla  rete,

svuotatelo  e  lasciate  raffreddare  l’ap-

parecchio. 

• Controllate ogni tanto il cavo di rete e la

spina. Non usate il bollitore se ci sia qual-

siasi guasto del corpo o del cavo di rete. 

•   Non cercate di riparare l’apparecchio, se

scoprite  dei  guasti,  rivolgetevi  al  centro

riparazione autorizzato. 

•  Il bollitore elettrico e’ adatto solo per uso

domestico. 

Prima dell’inizio della manutenzione  

• Eliminate tutto il materiale d’imballaggio

dal bollitore. 

• Controllate  se  la  tensione  indicata  sul-

l’apparecchio  corrisponde  alla  tensione

della rete. 

• Attaccate  la  spina  del  cavo  di  rete  alla

presa. 

• Mettete l’interrutore (9) in posizione Off

(0). 

• Aprite il coperchio del bollitore (1) tramite

la pressione del tasto (2).

• Riempite il bollitore con l’acqua fino alla

scritta (MAX 1,7L), chiudete il coperchio

(1), accendete il bollitore tramite la pres-

sione del tasto (3), fate bollire l’acqua e

versatela  via.  Effettuate  tale  procedura

per 2 volte.

Manutenzione del bollitore 

• Attaccate  la  spina  del  cavo  di  rete  alla

presa. 

• Togliete il bollitore dal supporto, aprite il

coperchio  (1)  e  riempitelo  con  l’acqua,

non  riempite  il  bollitore  sopra  la  scritta

(MAX 1,7L), chiudete il coperchio (1).

• Mettete  il  bollitore  riempito  con  l’acqua

sul  supporto  (8),  giratelo  in  direzione

desiderata, accendete il bollitore tramite

la  pressione  del  tasto  (3),  si  accende

l’indicatore luminoso.  

• Quando l’acqua comincia a bollire, il bol-

litore si spegne automaticamente. 

• Se avete bisogno di spegnere il bollitore,

mettete  il  tasto  dell’accensione  (3)  in

posizione “0”.

• Quando togliete il bollitore  dal supporto

assicuratevi che esso e’ spento. 

• Dopo lo spegnimento del bollitore, fra 20

–  30  secondi  potete  usare  il  bollitore  di

nuovo. 

Funzione  del  mantenimento  della  tem-

peratura dell’acqua 

La funzione del mantenimento della temper-

atura  dell’acqua  permette  di  mantenere

l’acqua calda nel bollitore.

• Per accendere questa funzione, fate bol-

lire l’acqua nel bollitore e aspettate il suo

spegnimento. 

• Mettete l’interrutore (9) in posizione “I”,

si accende l’indicatore luminoso.  

• Per  spegnere  la  funzione  del  manteni-

mento  della  temperatura  dell’acqua,

mettete l’interrutore (9) in posizione “0”. 

Pulizia e manutenzione 

• Prima  della  pulizia,  staccate  l’apparec-

chio dalla rete, svuotatelo e lasciate raf-

freddare il bollitore. 

• Strofinate la superficie esterna del bolli-

tore  con  il  tessuto  umido.  Per  l’elimi-

nazione  delle  impurita’  usate  i  detersivi

leggeri, non usate le spazzole metalliche

e gli abrasivi.  

• Non mettete il bollitore e il supporto nel-

l’acqua e negli altri liquidi. 

•    Non mettete il bollitore nella lavastoviglie.

Pulizia del filtro 

Prima di estrarre il filtro, spegnete il bollitore,

toglietelo  dal  supporto,  svuotatelo  e  lasci-

atelo raffreddare.  

•    Aprite il coperchio (1).

• Si raccomanda lavare il filtro con l’acqua

corrente,  effettuando  la  pulizia  legger-

mente con una spazzola. 

• Durante l’installazione del filtro, premete

leggermente le faccette laterali del filtro

(5) e fate collimare le sporgenze laterali

con  i  fori  situati  sulla  superficie  interna

del coperchio del bollitore.

Eliminazione dell’incrostazione 

• L’incrostazione che si forma dentro il bol-

litore,  influenza  il  gusto  dell’acqua  e

infrange lo scambio termico fra l’elemen-

to  riscaldante  e  l’acqua,  cio’  provoca  il

surriscaldamento  dell’elemento  riscal-

dante e il suo guasto. 

• Per  eliminare  l’incrostazione,  riempite  il

bollitore  fino  al  livello  massimo  con  la

soluzione  dell’aceto  con  l’acqua  in  pro-

porzione 1:2. Mettete la soluzione all’e-

bollizione  e  lasciatela  dentro  per  una

notte.  Alla  mattina  versate  via  la

soluzione,  riempite  di  nuovo  il  bollitore

fino  al  livello  massimo,  fatelo  bollire  e

svuotatelo. 

•        Per  eliminare  l’incrostazione  potete

usare anche i disincrostanti adatti ai bol-

litori elettrici.  

Caratteristiche tecniche 

Tensione dell’alimentazione: 220/240 V ~ 50 Hz

Potenza massima: 2200 W

Volume massimo dell’acqua: 1,7 l

La casa produttrice si riserva il diritto di al

alterare le caratteristiche tecniche degli

apparecchi senza alcun preavviso.

Il periodo di utilizzo del bollitore non

meno di 3 anni

Garanzia

Le  condizioni  dettagliate  della  garanzia  si

possono  richiedere  al  rivenditore  dell’ap-

parecchio.  Qualsiasi  reclamo  deve  essere

richiesto  prima  della  scadenza  della

garanzia e deve essere accompagnato dallo

scontrino  fiscale  oppure  da  un  altro  docu-

mento che attesti l’acquisto.

Questo prodotto corrisponde

ai requisiti di compatibilità elet-

tromagnetica stabiliti dalla

direttiva 89/336/EEC del

Consiglio Europeo e dalla

Direttiva 73/23 CEE sugli

apparecchi di bassa tensione.

ITALIANO

6

BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE 

DESCRIPTION

1.  Couvercle 

2.  Bouton d’ouverture du couvercle 

3.  Bouton “Marche/Arrêt” (0/I)

4.  Poignée de la bouilloire

5.  Filtre amovible

6.  Double niveau d’eau (MIN 0,5L, 

MAX 1,7L)

7.  Matras en verre thermorésistant 

8.  Socle rotatif à 360°

9.  “Marche/Arrêt” (0/I) du régime de

maintien de température de l’eau 

10.Emplacement  pour  l’enroulement  du

cordon d’alimentation 

Mesures nécessaires de sécurité

• Veillez lire attentivement la notice d’ex-

ploitation avant d’utiliser l’appareil.

• Avant de brancher l’appareil au secteur

assurez-vous  que  la  tension  de  votre

installation correspond à la tension d’al-

imentation  indiquée  sur  la  plaque  sig-

nalétique de l’appareil.

• Votre bouilloire est dotée d’une fiche du

type européen, branchez-la à une prise

de  courant  ayant  un  bon  contact  de

mise à la terre.

• Au risque d’incendie branchez l’appareil

directement  à  la  prise  de  courant  sans

utiliser des adaptateurs.

• Ne branchez pas la bouilloire vide.

• Utilisez  la  bouilloire  uniquement  pour

faire  bouillire  de  l’eau,  ne  versez  pas

d’autres liquides dans l’appareil.

• Veillez à ce que le niveau d’eau dans la

bouilloire  soit  supérieur  à  la  marque

(MIN  0,5L)    et  inférieur  à  la  marque

(MAX 1,7L).

• Placez  la  bouilloire  sur  une  surface

plane et stable.

• N’utilisez  pas  l’appareil  à  la  proximité

immédiate  des  sources  de  chaleur  ou

de la flamme ouverte.

• Ne laissez pas les enfants sans surveil-

lance près de l’appareil en marche.

• N’utilisez  que  le  socle  livré  avec  l’ap-

pareil. 

• Vous pouvez régler la longueur du cor-

don d’alimentation en l’enroulant autour

du socle.

• Ne laissez pas le cordon d’alimentation

se pendre de la table, veillez à ce qu’il

ne touche pas aux surfaces chauffées.

• N’ouvrez  pas  le  couvercle  pendant  le

fonctionnement de la bouilloire.

• Soyez  attentif  pour  ne  pas  vous  brûler

par la vapeur chaude.

• Ne touchez pas des surfaces chauffées

de  la  bouilloire,  prenez-la  uniquement

par la poignée.

• Soyez  prudent  en  portant  la  bouilloire

remplie de l’eau bouillante.

• Quand  la  bouilloire  est  branchée,  il  est

interdit de l’enlever du socle. Sinon les

contacts  du  socle  risquent  d’être

endommagés. S’il faut enlever la bouil-

loire  du  socle,  d’abord  débranchez-la

en  mettant  la  touche  (3)  à  la  position

Arrêt (0).

• Au  risque  d’électrocution  n’immergez

pas  l’appareil  dans  l’eau  ou  tout  autre

liquide.

• Débranchez  l’appareil  du  secteur  si

vous ne l’utilisez pas et avant le nettoy-

age.

• Ne placez pas la bouilloire dans un lave-

vaisselle. 

• Avant de ranger l’appareil débranchez-

le  du  secteur,  videz-la  et  laissez-le

refroidir. 

• De  temps  en  temps  vérifiez  l’état  du

cordon  d’alimentation  et  de  la  fiche.

N’utilisez  pas  la  bouilloire  si  son  corps

ou  le  cordon  d’alimentation  sont

endommagés.

• N’essayez  pas  de  réparez  l’appareil

vous-même. Si vous avez remarqué des

défaillances,  adressez-vous  au  centre

de service agréé.

• Cette  bouilloire  électrique  est  destinée

uniquement à l’utilisation domestique.

Avant la première utilisation

• Retirez tous les emballages de la bouil-

loire.

• Assurez-vous que la tension d’alimenta-

tion  de  l’appareil  correspond  à  la  ten-

sion de votre secteur.

• Insérez  la  fiche  du  cordon  d’alimenta-

tion dans la prise de courant.

• Mettez  l’interrupteur  (9)  à  la  position

Arrêt “0”.

• Ouvrez  le  couvercle  de  la  bouilloire  (1)

en appuyant sur le bouton (2).

• Remplissez la bouilloire jusqu’à la mar-

que  (MAX  1,7  L),  fermez  le  couvercle

(1),  branchez  la  bouilloire  en  appuyant

sur la touche (3) ;  faites bouillir l’eau,

et  ensuite  versez-la.  Refaites  cette

opération à deux reprises.

Exploitation de la bouilloire

• Branchez l’appareil au secteur.

• Pour  remplir  la  bouilloire  de  l’eau

enlevez-le du socle, ouvrez le couvercle

et versez-y de l’eau, ne dépassez pas la

marque  (MAX 1,7 L), refermez le cou-

vercle (1).  

• Placez la bouilloire  remplie  sur le socle

(8),  appuyez  sur  le  bouton  de  mise  en

marche (3) le témoin de fonctionnement

doit s’allumer.

• Quand  l’eau  commencera  à  bouillir  la

bouilloire 

sera 

automatiquement

débranchée.

• Vous  pouvez  débrancher  la  bouilloire

vous-même    en  mettant  l’interrupteur

(3) à la position “0”.

• En enlevant la bouilloire du socle vérifiez

qu’elle est débranchée.

• Après le débranchement de la bouilloire

patientez  20 - 30 s., et vous pouvez réu-

tiliser l’appareil

Fonction de maintien de température 

La  fonction  de  maintien  de  température

permet de maintenir la température de

l’eau dans la bouilloire.

• Pour activer cette fonction  faites bouil-

lire de l’eau et patientez jusqu’à ce que

la bouilloire s’éteigne.

• Mettez l’interrupteur (9) à la position “I”,

l’indicateur lumineux s’allumera. 

• Pour désactiver la fonction de maintien

de température de l’eau mettez l’inter-

rupteur à la position “0”. 

Nettoyage et entretien

• Avant  le  nettoyage  déconnectez  l’ap-

pareil  du  secteur,  videz-le  et  laissez

refroidir.

• Essuyez  la  surface  extérieure  de  la

bouilloire avec un chiffon humide. Pour

enlever des encrassements utilisez des

détergents  doux,  n’utilisez  pas  des

brosses  métalliques,  ni  des  agents

abrasifs.

• N’immergez  pas  la  bouilloire  ni  son

socle dans l’eau ou tout autre liquide.

• Ne placez pas la bouilloire dans un lave-

vaisselle.

Nettoyage du filtre

Avant de retirer le filtre débranchez la bouil-

loire,  enlevez-la  du  socle,  videz-la  et

laissez refroidir.

• Ouvrez le couvercle (1).

• Appuyez légèrement sur les côtés du fil-

tre (5) et retirez-le.

• Il  est  conseillé  de  laver  le  filtre  sous

l’eau  courante  après  l’avoir  nettoyé  un

peu par une brosse.

• En remettant le filtre à sa place appuyez

légèrement sur les côtés du filtre (5) et

faites  coïncider  les  saillies  latérales

avec  des  rayures  à  la  surface  de  la

bouilloire.

Enlèvement du tartre

• Le tartre qui apparaît à l’intérieur de la

bouilloire  influence  les  propriétés  gus-

tatives  de  l’eau  et  altère  l’échange

calorifique  entre  l’eau  et  la  résistance

de chauffage ce qui risque de causer la

surchauffe et la panne de l’appareil.

• Pour  évacuer  le  tartre  remplissez  la

bouilloire jusqu’au niveau maximal avec

la  solution  du  vinaigre  et  de  l’eau  à  la

proportion 1 : 2. Faites bouillir la solu-

tion  et laissez l’appareil rempli pendant

une  nuit.  Le  matin  videz  la  bouilloire,

remplissez  la  jusqu’au  niveau  maximal

et  faites-la  bouillir,  ensuite  videz  la

bouilloire.

• Pour enlever le tartre vous pouvez utilis-

er des moyens spéciaux destinés à ces

fins.

Caractéristiques techniques

Tension d’alimentation: 220/240 V ~ 50 Hz

Puissance maximale: 2200 W

Capacité maximale: 1,7 l.

Le  producteur  se  resérve  le  droit  de

changer les caractéristiques des appareils

sans préavis.

Durée  de  fonctionnement  de  la  bouil-

loire pas moins de 3 années

Garantie

Pour  des  conditions  de  garantie  plus

détaillées  adressez-vous  au  distributeur

qui vous a vendu l’appareil. En cas de toute

sorte de prétention pendant la période de

la  présente  garantie  il  faudra  présenter  le

ticket quittance de l’achat.

Le présent appareil satisfait

aux exigences de compati-

bilité électromagnétique en

vertu de la directive

89/336/EEC du conseil de

l’Europe et la préscription

73/23 EEC pour l’appareil-

lage de bas voltage.

FRANÇAIS

5

×ÀÉÍÈÊ  ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ

ÎÏÈÑÀÍÈÅ 

1.  Êðûøêà

2.  Êëàâèøà äëÿ îòêðûòèÿ êðûøêè

3.  Êëàâèøà "Âêë./Âûêë."(0/I)

4.  Ðó÷êà ÷àéíèêà 

5.  Ñú¸ìíûé ôèëüòð

6.  Äâóñòîðîííÿÿ  øêàëà  óðîâíÿ  âîäû

(MIN 0,5L, MAX 1,7L)

7.  Êîëáà èç òåðìîñòîéêîãî ñòåêëà

8.  Ïîäñòàâêà,  ïîçâîëÿþùàÿ  âðàùàòü

÷àéíèê íà 360°

9.  Âêë./Âûêë. (0/I) ðåæèìà ïîääåðæàíèÿ

òåìïåðàòóðû âîäû

10.Ìåñòî  äëÿ  íàìàòûâàíèÿ  ñåòåâîãî

øíóðà

Íåîáõîäèìûå ìåðû áåçîïàñíîñòè

• Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì

ýëåêòðè÷åñêîãî ÷àéíèêà âíèìàòåëüíî

ïðî÷òèòå èíñòðóêöèþ.

• Óáåäèòåñü,  ÷òî  ðàáî÷åå  íàïðÿæåíèå

ïðèáîðà,  ñîîòâåòñòâóåò  íàïðÿæåíèþ

ñåòè.

• Ñåòåâîé øíóð ñíàáæåí "åâðîâèëêîé",

âêëþ÷àéòå  åå  â  ðîçåòêó,  èìåþùóþ

íàäåæíûé êîíòàêò çàçåìëåíèÿ.

• Âî  èçáåæàíèå  ðèñêà  âîçíèêíîâåíèÿ

ïîæàðà  íå  èñïîëüçóéòå  ïåðåõîäíèêè

ïðè 

ïîäêëþ÷åíèè 

ïðèáîðà 

ê

ýëåêòðè÷åñêîé ðîçåòêå.

• Íå âêëþ÷àéòå ÷àéíèê áåç âîäû.
• Èñïîëüçóéòå  ÷àéíèê  òîëüêî  äëÿ

êèïÿ÷åíèÿ 

âîäû, 

çàïðåùàåòñÿ

ïîäîãðåâàòü  èëè  êèïÿòèòü  äðóãèå

æèäêîñòè.

• Ñëåäèòå,  ÷òîáû  óðîâåíü  âîäû  â

÷àéíèêå  íå  áûë  íèæå  îòìåòêè  (MIN

0,5L) è âûøå îòìåòêè (MAX 1,7L).

• Óñòàíîâèòå  ÷àéíèê  íà  ðîâíóþ  è

óñòîé÷èâóþ ïîâåðõíîñòü.

• Íå èñïîëüçóéòå ïðèáîð â

íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò

èñòî÷íèêîâ òåïëà èëè îòêðûòîãî

ïëàìåíè.

• Íå  îñòàâëÿéòå  äåòåé  áåç  ïðèñìîòðà

îêîëî âêëþ÷åííîãî ïðèáîðà.

• Èñïîëüçóéòå 

òîëüêî 

ïîäñòàâêó,

âõîäÿùóþ â êîìïëåêò ïîñòàâêè.

• Äëèíó  ñåòåâîãî  øíóðà  ìîæíî

ðåãóëèðîâàòü,  íàìàòûâàÿ  åãî  íà

ïîäñòàâêó.

• Íå  äîïóñêàéòå,  ÷òîáû  ýëåêòðè÷åñêèé

øíóð  ñâåøèâàëñÿ  ñî  ñòîëà,  à  òàêæå

ñëåäèòå, ÷òîáû îí íå êàñàëñÿ ãîðÿ÷èõ

ïîâåðõíîñòåé.

• Íå  îòêðûâàéòå  êðûøêó  âî  âðåìÿ

êèïÿ÷åíèÿ âîäû.

• Áóäüòå  îñòîðîæíû,  ÷òîáû  âî  âðåìÿ

êèïÿ÷åíèÿ âîäû íå îáæå÷üñÿ ãîðÿ÷èì

ïàðîì.

• Íå ïðèêàñàéòåñü ê ãîðÿ÷èì

ïîâåðõíîñòÿì ÷àéíèêà, áåðèòåñü

òîëüêî çà ðó÷êó.

• Áóäüòå  îñòîðîæíû  ïðè  ïåðåíîñå

÷àéíèêà, íàïîëíåííîãî êèïÿòêîì.

• Çàïðåùàåòñÿ  ñíèìàòü  âêëþ÷åííûé

÷àéíèê  ñ  ïîäñòàâêè,  ò.ê.  ïðè  ýòîì

ìîãóò ïîäãîðåòü êîíòàêòû, 

åñëè  âîçíèêëà  íåîáõîäèìîñòü  ñíÿòü

÷àéíèê  ñ  ïîäñòàâêè,  îòêëþ÷èòå  åãî,

óñòàíîâèâ  êëàâèøó  (3)  â  ïîëîæåíèå

Âûêë. (0).

• Âî  èçáåæàíèå  óäàðà  ýëåêòðè÷åñêèì

òîêîì,  íå  ïîãðóæàéòå  ïðèáîð  â  âîäó

èëè äðóãóþ æèäêîñòü.

• Îòêëþ÷àéòå  ïðèáîð  îò  ñåòè,  åñëè  âû

èì  íå  ïîëüçóåòåñü,  èëè  ïåðåä

÷èñòêîé.

• Íå ïîìåùàéòå ÷àéíèê â

ïîñóäîìîå÷íóþ ìàøèíó.

• Ïåðåä  òåì  êàê  óáðàòü  ïðèáîð  íà

äëèòåëüíîå  õðàíåíèå,  îòêëþ÷èòå  åãî

îò ñåòè, ñëåéòå âîäó è äàéòå ïðèáîðó

îñòûòü.

• Ïåðèîäè÷åñêè  ïðîâåðÿéòå  ñåòåâîé

øíóð  è  âèëêó.  Íå  ïîëüçóéòåñü

÷àéíèêîì,  åñëè  èìåþòñÿ  êàêèå-ëèáî

ïîâðåæäåíèÿ  êîðïóñà  èëè  ñåòåâîãî

øíóðà.

• Íå ïûòàéòåñü ñàìîñòîÿòåëüíî

ðåìîíòèðîâàòü ïðèáîð, ïðè

îáíàðóæåíèè íåèñïðàâíîñòåé,

îáðàùàéòåñü â àâòîðèçîâàííûé

ñåðâèñíûé öåíòð. 

• Ýëåêòðè÷åñêèé  ÷àéíèê  ïðåäíàçíà÷åí

òîëüêî äëÿ áûòîâîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì

• Óäàëèòå  èç  ÷àéíèêà  óïàêîâî÷íûé

ìàòåðèàë.

• Óáåäèòåñü,  ÷òî  ðàáî÷åå  íàïðÿæåíèå

ïðèáîðà,  ñîîòâåòñòâóåò  íàïðÿæåíèþ

ñåòè.

• Âñòàâüòå  âèëêó  ñåòåâîãî  øíóðà  â

ðîçåòêó.

• Óñòàíîâèòå âûêëþ÷àòåëü (9) â

ïîëîæåíèå Âûêë. "0".

• Îòêðîéòå  êðûøêó  ÷àéíèêà  (1),  íàæàâ

íà êëàâèøó (2).

• Íàïîëíèòå  ÷àéíèê  âîäîé  äî  îòìåòêè

(MAX  1,7L),  çàêðîéòå  êðûøêó  (1),

âêëþ÷èòå  ÷àéíèê  íàæàòèåì  êëàâèøè

(3),  âñêèïÿòèòå  âîäó,  à  çàòåì  ñëåéòå

åå. Ïîâòîðèòå ýòó ïðîöåäóðó 2 ðàçà.

Ýêñïëóàòàöèÿ ÷àéíèêà

• Âñòàâüòå  âèëêó  ñåòåâîãî  øíóðà  â

ðîçåòêó.

• Ñíèìèòå  ÷àéíèê  ñ  ïîäñòàâêè,

îòêðîéòå êðûøêó (1) è íàïîëíèòå åãî

âîäîé,  íå  íàïîëíÿéòå  ÷àéíèê  âûøå

îòìåòêè (MAX 1,7L), çàêðîéòå êðûøêó

(1).

• Óñòàíîâèòå  íàïîëíåííûé  âîäîé

÷àéíèê  íà  ïîäñòàâêó  (8),  ïîâåðíèòå

åãî  â  íóæíîå  íàïðàâëåíèå,  âêëþ÷èòå

÷àéíèê íàæàòèåì íà êëàâèøó (3), ïðè

ýòîì çàãîðèòñÿ ñâåòîâîé èíäèêàòîð.

• Ïîñëå  çàêèïàíèÿ  âîäû,  ÷àéíèê

àâòîìàòè÷åñêè îòêëþ÷èòñÿ.

• Åñëè  íåîáõîäèìî  îòêëþ÷èòü  ÷àéíèê,

óñòàíîâèòå  êëàâèøó  âêëþ÷åíèÿ  (3)  â

ïîëîæåíèå "0".

• Ñíèìàÿ 

÷àéíèê 

ñ 

ïîäñòàâêè,

óáåäèòåñü, ÷òî îí âûêëþ÷åí.

• Ïîñëå îòêëþ÷åíèÿ ÷àéíèêà ÷åðåç 20 -

30  ñåê,  âû  ìîæåòå  ñíîâà  ìîæåòå

âêëþ÷èòü åãî äëÿ êèïÿ÷åíèÿ.

Ôóíêöèÿ  ïîääåðæàíèÿ  òåìïåðàòóðû

âîäû

Ôóíêöèÿ  ïîääåðæàíèÿ  òåìïåðàòóðû

âîäû  ïîçâîëÿåò  ïîääåðæèâàòü  âîäó  â

÷àéíèêå ãîðÿ÷åé.

• Äëÿ  âêëþ÷åíèÿ  ýòîé  ôóíêöèè,

âñêèïÿòèòå  ÷àéíèê  è  äîæäèòåñü  åãî

îòêëþ÷åíèÿ.

• Óñòàíîâèòå  âûêëþ÷àòåëü  (9)  â

ïîëîæåíèå  "I",  ïðè  ýòîì  çàãîðèòñÿ

ñâåòîâîé èíäèêàòîð. 

• Äëÿ âûêëþ÷åíèÿ ôóíêöèè

ïîääåðæàíèÿ òåìïåðàòóðû âîäû,

óñòàíîâèòå âûêëþ÷àòåëü (9) â

ïîëîæåíèå "0". 

×èñòêà è óõîä

• Ïåðåä  ÷èñòêîé  îòêëþ÷èòå  ïðèáîð  îò

ñåòè,  ñëåéòå  âîäó  è  äàéòå  ÷àéíèêó

îñòûòü.

• Ïðîòðèòå  âíåøíþþ  ïîâåðõíîñòü

÷àéíèêà  âëàæíîé  òêàíüþ.  Äëÿ

óäàëåíèÿ  çàãðÿçíåíèé  èñïîëüçóéòå

ìÿãêèå  ÷èñòÿùèå  ñðåäñòâà,  íå

èñïîëüçóéòå  ìåòàëëè÷åñêèå  ùåòêè  è

àáðàçèâíûå ìîþùèå ñðåäñòâà.

• Íå  ïîãðóæàéòå  ÷àéíèê  è  ïîäñòàâêó  â

âîäó èëè äðóãèå æèäêîñòè.

• Íå ïîìåùàéòå ÷àéíèê â

ïîñóäîìîå÷íóþ ìàøèíó.

×èñòêà ôèëüòðà

Ïåðåä  èçâëå÷åíèåì  ôèëüòðà  îòêëþ÷èòå

÷àéíèê,  ñíèìèòå  åãî  ñ  ïîäñòàâêè,

âûëåéòå âîäó èç íåãî è äàéòå åìó îñòûòü.

• Îòêðîéòå êðûøêó (1).
• Ðàñïîëîæèòå  ôèëüòð  ïåðåä  ñîáîé,

ñëåãêà  íàäàâèòå  íà  áîêîâûå  ãðàíè

ôèëüòðà (5) ïî íàïðàâëåíèþ îò ñåáÿ è

ñíèìèòå ôèëüòð.

• Ðåêîìåíäóåòñÿ  ïðîìûâàòü  ôèëüòð

ïîä ñòðóåé âîäû, ñëåãêà ïî÷èñòèâ åãî

ùåòêîé.

• Ïðè  óñòàíîâêå  ôèëüòðà  íà  ìåñòî

ñëåãêà  íàäàâèòå  íà  áîêîâûå  ãðàíè

ôèëüòðà  (5)  è  ñîâìåñòèòå  áîêîâûå

âûñòóïû  íà  íåì  ñ  îòâåðñòèÿìè  íà

âíóòðåííåé  ïîâåðõíîñòè  êðûøêè

÷àéíèêà.

Óäàëåíèå íàêèïè

• Íàêèïü, 

îáðàçóþùàÿñÿ 

âíóòðè

÷àéíèêà, âëèÿåò íà âêóñîâûå êà÷åñòâà

âîäû,  à  òàêæå  íàðóøàåò  òåïëîîáìåí

ìåæäó  âîäîé  è  íàãðåâàòåëüíûì

ýëåìåíòîì, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê åãî

ïåðåãðåâó  è  áîëåå  áûñòðîìó  âûõîäó

èç ñòðîÿ.

• Äëÿ  óäàëåíèÿ  íàêèïè,  íàïîëíèòå

÷àéíèê  äî  ìàêñèìàëüíîãî  óðîâíÿ

ñòîëîâûì  óêñóñîì,    ðàçâåäåííûì

âîäîé  â  ïðîïîðöèè  1:2.  Äîâåäèòå

æèäêîñòü äî êèïåíèÿ è îñòàâüòå åå íà

íî÷ü.  Óòðîì  ñëåéòå  æèäêîñòü,

íàïîëíèòå 

÷àéíèê 

âîäîé 

äî

ìàêñèìàëüíîãî  óðîâíÿ,  ïðîêèïÿòèòå

è ñëåéòå âîäó.

• Äëÿ óäàëåíèÿ íàêèïè ìîæíî

èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíûå ñðåäñòâà,

ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ

ýëåêòðî÷àéíèêîâ.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèå: 220/240 Â ~ 50 Ãö

Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü: 2200 Âò

Ìàêñèìàëüíûé îáúåì âîäû: 1,7 ë.

Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðà-

âî èçìåíÿòü õàðàêòåðèñòèêè ïðèáîðîâ-

áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ

Ñðîê  ñëóæáû  ÷àéíèêà  íå  ìåíåå  3-õ

ëåò

Äàííîå èçäåëèå ñîîòâåòñò-

âóåò âñåì òðåáóåìûì åâðî-

ïåéñêèì  è  ðîññèéñêèì

ñòàíäàðòàì áåçîïàñíîñòè è

ãèãèåíû.

Ïðîèçâîäèòåëü:  ÀÍ-ÄÅР ÏÐÎÄÀÊÒÑ

ÃìáÕ, Àâñòðèÿ

Éåíåâàéíãàññå,  10/10,  1210,  Âåíà,

Àâñòðèÿ

ÐÓÑÑÊÈÉ

4

ELEKTRISCHER WASSERKOCHER

BESCHREIBUNG

1.  Deckel

2.  Taste Deckel öffnen

3.  Taste “Ein/Aus”(0/I)

4.  Wasserkochergriff

5.  Abnehmbarer Filter

6.  Zweiseitige Wasserstandsskala (MIN 0,5L,

MAX 1,7L)

7.  Behälter aus temperaturbeständigem Glas

8.  Untersatz, der 360°-Drehung des

Wasserkochers möglich macht

9.  Wassertemperatur-Konstanthaltung-

Modus Ein/Aus (0/I)

10.Kabelstauraum

Notwendige Sicherheitsmaßnahmen

• Lesen  Sie  vor  der  Inbetriebnahme  des

elektrischen 

Wasserkochers 

die

Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

• Stellen 

Sie 

sicher, 

dass 

die

Betriebsspannung  des  Gerätes  der

Netzspannung in Ihrem Haus entspricht.

• Das  Netzkabel  ist  mit  einem  Eurostecker

ausgestattet.  Stecken  Sie  ihn  in  eine

Steckdose mit sicherem Erdungskontakt.

•  Um  das  Brandrisiko  auszuschließen,

benutzen  Sie  keine  Adapter  beim

Anschließen  des  Gerätes  an  die

Steckdose.

• Schalten  Sie  den  Wasserkocher  ohne

Wasser nicht ein.

• Verwenden Sie das Gerät nur zum Kochen

von Wasser. Aufwärmen und Abkochen von

anderen Flüssigkeiten ist verboten.

• Achten  Sie  darauf,  dass  der  Wasserstand

die MIN-Marke (0,5L) nicht unterschreitet

und  die  MAX-Marke  (1,7L)  nicht  über-

schreitet.

• Stellen  Sie  den  Wasserkocher  auf  einer

stabilen ebenen Fläche ab. 

•  Benutzen Sie das Gerät nicht in unmittel-

barer  Nähe  von  Wärmequellen  oder  von

offener Flamme.

•  Lassen  Sie  in  der  Nähe  des  eingeschal-

teten  Gerätes  keine  Kinder  unbeauf-

sichtigt.

•  Benutzen  Sie  nur  den  mitgelieferten

Untersatz.

•  Sie können die Netzkabellänge verändern,

indem  Sie  das  Kabel  auf  den  Untersatz

aufwickeln.

• Lassen Sie nicht zu, dass das elektrische

Kabel vom Tisch herunterhängt oder heiße

Oberflächen berührt.

• Öffnen Sie den Deckel beim

Wasserkochen nicht.

• Seien  Sie  vorsichtig,  um  während  des

Wasserkochens  Verbrühungen  durch  den

heißen Wasserdampf zu vermeiden.

•  Berühren Sie die heißen Oberflächen des

Wasserkochers  nicht,  halten  Sie  ihn  nur

am Griff.

• Seien Sie vorsichtig beim Tragen des mit

kochendem Wasser gefüllten

Wasserkochers.

• Der eingeschaltete Wasserkocher darf

nicht vom Untersatz abgenommen wer-

den. Im Gegenfall können  die Kontakte

anbrennen. Wenn Sie den Wasserkocher

vom Untersatz abnehmen müssen, schal-

ten Sie ihn aus, indem Sie die Taste (3) in

die AUS-Stellung (0) bringen.

• Um  Stromschlag  zu  vermeiden,  tauchen

Sie  das  Gerät  nicht  in  Wasser  oder  in

andere Flüssigkeiten.

•  Trennen Sie das Gerät vom Netz, wenn Sie

es nicht benutzen oder reinigen wollen.

• Spülen Sie den Wasserkocher nicht in der

Spülmaschine.

• Bevor  Sie  das  Gerät  zur  längeren

Lagerung wegräumen, trennen Sie es vom

Netz,  gießen  Sie  das  Wasser  aus  und

lassen Sie es abkühlen.

• Überprüfen  Sie  von  Zeit  zu  Zeit  das

Netzkabel und den Stecker. Benutzen Sie

den  Wasserkocher  nicht,  falls  das

Gehäuse oder das Kabel beschädigt sind.

•  Versuchen  Sie  nicht,  das  Gerät  selb-

ständig zu reparieren. Wenn Sie Schäden

feststellen,  wenden  Sie  sich  bitte  an  eine

autorisierte Kundendienstzentrale. 

•  Der  elektrische  Wasserkocher  ist  auss-

chließlich  für  den  Hausgebrauch  bes-

timmt.

Vor der ersten Anwendung

• Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien

aus dem Wasserkocher.

• Stellen 

Sie 

sicher, 

dass 

die

Betriebsspannung  des  Gerätes  der

Netzspannung in Ihrem Haus entspricht.

• Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

• Bringen  Sie  den  Schalter  (9)  in  die  AUS-

Stelleung (“0”).

• Öffnen Sie den Deckel (1), indem Sie die

Taste (2) drücken.

• Füllen  Sie  den  Wasserkocher  mit  Wasser

bis  zur  MAX-Marke  (1,7L),  schließen  Sie

den  Deckel  (1),  schalten  Sie  den

Wasserkocher  mit  der  Taste  (3)  ein,

kochen Sie das Wasser auf und gießen Sie

es  aus.  Wiederholen  Sie  den  Vorgang

zweimal.

Anwendung des Wasserkochers

• Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

• Nehmen  Sie  den  Wasserkocher  von  dem

Untersatz  ab,  öffnen  Sie  den  Deckel  (1)

und  füllen  Sie  den  Wasserkocher  mit

Wasser. Befüllen Sie ihn nicht mehr als bis

zur MAX-Marke (1,7L). Schließen Sie den

Deckel (1).

• Stellen Sie den gefüllten Wasserkocher auf

den  Untersatz  (8),  drehen  Sie  ihn  in  die

gewünschte  Richtung.  Schalten  Sie  den

Wasserkocher  mit  der  Taste  (3)  ein.  Der

Leuchtanzeiger leuchtet dabei auf.

• Wenn  das  Wasser  aufkocht,  schaltet  der

Wasserkocher automatisch ab.

• Wenn  Sie  den  Wasserkocher  ausschalten

wollen, bringen Sie die Taste (3) in die “0”-

Stellung.

• Wenn  Sie  den  Wasserkocher  von  dem

Untersatz  abnehmen,  stellen  Sie  sicher,

dass er ausgeschaltet ist.

• Nach 

dem 

Ausschalten 

des

Wasserkochers  warten  Sie  15  -  20

Sekunden,  dann  können  Sie  ihn  wieder

einschalten.

Funktion Wassertemperatur-

Konstanthaltung

Diese  Funktion  ermöglicht  es,  Wasser  im

Wasserkocher heiß zu halten.

• Um diese Funktion einzuschalten, kochen

Sie das Wasser auf und warten Sie, bis der

Wasserkocher abschaltet.

• Bringen  Sie  den  Schalter  (9)  in  die  “I”-

Stellung,  der  Leuchtanzeiger  leuchtet

dabei auf. 

• Um  die  Funktion  Wassertemperatur-

Konstanthaltung  auszuschalten,  bringen

Sie den Schalter (9) in die “0”-Stellung.

Reinigung und Wartung

• Vor  der  Reinigung  trennen  Sie  das  Gerät

vom Netz, gießen Sie das Wasser aus und

lassen Sie den Wasserkocher abkühlen.

• Wischen  Sie  die  Oberfläche  des

Wasserkochers  mit  einem  feuchten  Tuch

ab. Benutzen Sie zur 

Schmutzentfernung 

milde

Reinigungsmittel.  Benutzen  Sie  keine

Metallbürsten und Scheuermittel.

• Tauchen  Sie  den  Wasserkocher  und  den

Untersatz  nicht  in  Wasser  oder  in  andere

Flüssigkeiten.

• Spülen Sie den Wasserkocher nicht in der

Spülmaschine.

Filter reinigen

Bevor  Sie  den  Filter  ausbauen,  schalten  Sie

den Wasserkocher aus, nehmen Sie ihn vom

Untersatz ab, gießen Sie das Wasser aus und

lassen Sie ihn abkühlen.

• Öffnen Sie den Deckel (1).

• Stellen  Sie  den  Wasserkocher  mit  dem

Filter  vor  sich  hin,  drücken  Sie  leicht  auf

die  Filterkanten  (5)  in  der  Richtung  von

sich und nehmen Sie den Filter ab.

• Es  wird  empfohlen,  den  Filter  leicht  mit

einer  Bürste  zu  reinigen  und  unter  dem

Wasserstrahl auszuwaschen.

• Beim  Filtereinbau  drücken  Sie  leicht  auf

die  Filterkanten  (5)  und  führen  Sie  die

seitlichen  Nocken  auf  dem  Filter  in  die

Bohrungen an der inneren Oberfläche des

Wasserkocherdeckels ein.

Belagentfernung

• Der  Belag,  der  sich  im  Inneren  des

Wasserkochers  bildet,  beeinflusst  die

Geschmackseigenschaften des 

Wassers  und  stört  den  Wärmeaustausch

zwischen  dem    Heizelement  und  Wasser,

was zum Überhitzen 

und 

zum

schnelleren  Ausfall  des  Heizelementes

führen kann. 

• Um Belag zu entfernen, füllen Sie den

Wasserkocher bis zur MAX-Marke mit

Speiseessig-Wasser-Lösung

(Essig:Wasser 1:2). 

Kochen Sie die Lösung auf und lassen Sie

sie  über  die  Nacht  im  Wasserkocher.  Am

Morgen gießen Sie die Lösung aus, füllen

Sie  den  Wasserkocher  wieder  bis  zur

“MAX”-Marke mit Wasser, kochen Sie das

Wasser ab und gießen Sie es aus.

• Zur Belagentfernung können Sie auch ein

Belaglösungsmittel 

für 

elektrische

Wasserkocher benutzen.

Spezifikation

Speisun: 220/240 V ~ 50 Hz

Maximale Leistung: 2200 W

Maximale Wassermenge: 1,7 l

Der  Hersteller  behält  sich  das  Recht  vor  die

Gerätcharakteristiken  ohne  Vormeldung  zu

ändern.

Benutzungsdauer der Teekanne nicht

weniger als 3 Jahre

Gewährleistung 

Ausführliche 

Bedingungen 

der

Gewährleistung  kann  man  beim  Dealer,  der

diese  Geräte  verkauft  hat,  bekommen.  Bei

beliebiger  Anspruchserhebung  soll  man

während  der  Laufzeit  der  vorliegenden

Gewährleistung den Check oder die Quittung

über den Ankauf vorzulegen.

Das vorliegende Produkt

entspricht den Forderungen der

elektromagnetischen

Verträglichkeit, die in

89/336/EWG -Richtlinie des

Rates und den Vorschriften

73/23/EWG über die

Niederspannungsgeräte vorge-

sehen sind.

DEUTSCH

3

ELECTRIC KETTLE

DESCRIPTION

1.  Lid

2.  Button for opening lid

3.  "On/Off" button (0/I)

4.  Carrying handle 

5.  Removable filter

6.  Two-sided water level scale (MIN 0.5L,

MAX 1.7L)

7.  Heat-resistant glass

8.  Stand  that  allows  the  kettle  to  rotate

360°

9.  On/Off (0/I) water temperature mainte-

nance mode

10.Place for winding power cord

Necessary Safety Measures

• Carefully read these instructions before

using the electric kettle.

• Make sure that the power requirements

of the unit match those of the AC power

supply.

• The  power  cord  is  equipped  with  a

"euro-plug." Make sure that there is a

reliable ground contact when connect-

ing it to the AC power supply.

• In order to avoid the risk of fire, do not

use adapters to connect the unit to AC

power.

• Do  not  turn  the  kettle  on  without  any

water.

• Only use the kettle for boiling water; no

other liquids can be heated or boiled.

• Make  sure  that  the  water  level  in  the

kettle is not less than the lowest mark

(MIN  0.5L)  or  higher  than  the  highest

mark (MAX 1.7L).

• Place  the  kettle  on  a  flat,  stable  sur-

face.

• Do  not  use  the  kettle  near  sources  of

heat or open flame.

• Do not leave children unattended with-

in the vicinity of the kettle while in oper-

ation.

• Use  only  the  stand  included  with  the

kettle.

• The power cord length can be regulat-

ed by winding it on the stand.

• Do not allow the power cord to hang off

the  table  and  also  make  sure  that  it

does  not  come  into  contact  with  any

hot surfaces.

• Do  no  open  the  lid  while  the  water  is

boiling.

• Be  careful  not  to  burn  yourself  on  hot

steam while the water is boiling.

• Do  not  touch  the  hot  surfaces  of  the

kettle; only hold it by the handle.

• Be  careful  when  carrying  the  kettle

when full of boiling water.

• Do not remove the kettle from the stand

when  turned  on  as  the  contacts  can

burn out; if the kettle must be removed

from  the  stand,  turn  it  off  first  by

switching  the  button  (3)  to  the  Off  (0)

position.

• To  avoid  electric  shock,  do  not  sub-

merse the device in water or other liq-

uids.

• Disconnect  the  device  from  AC  power

when not in use and before cleaning.

• Do not place the kettle into a dishwash-

ing machine.

• Before storing the kettle for long peri-

ods  of  time,  disconnect  it  from  AC

power,  pour  out  all  of  the  water  and

allow it to cool.

• Check the power cord and plug period-

ically.  Do  not  use  the  kettle  if  there  is

any  kind  of  damage  to  the  body  or

power cord.

• Do  not  attempt  to  repair  the  device

yourself.  If  it  malfunctions,  contact  an

authorized service center. 

• The  electric  kettle  is  designed  for

household use only.

Before using the first time

• Remove  all  packing  material  from  the

kettle.

• Make  sure  that  the  AC  power  supply

voltage  matches  the  kettle's  voltage

requirements.

• Insert  the  power  cord's  plug  into  the

outlet.

• Move  the  power  button  (9)  to  the  Off

"0" position.

• Open the kettle's lid (1) by pressing the

button (2).

• Fill the kettle up to the maximum mark

(MAX 1.7L) with water, close the lid (1),

turn on the kettle by pressing the but-

ton (3), boil the water and then pour it

out. Repeat this procedure twice.

Kettle operation

• Insert the plug into the AC power outlet.
• Remove the kettle from the stand, open

the lid (1) and fill it with water; do not fill

the  kettle  higher  than  the  maximum

mark (MAX 1.7L) and close the lid (1).

• Placed the filled kettle on the stand (8),

turn it in the desired direction and turn

on the kettle by pressing the button (3);

the power indicator will light.

• After  the  water  has  boiled,  the  kettle

will automatically turn off.

• If you need to turn off the kettle earlier,

move  the  power  button  (3)  to  the  "0"

position.

• When  removing  the  kettle  from  the

stand, make sure that it is turned off.

• 20  -  30  seconds  after  the  kettle  has

turned  off,  you  can  turn  it  on  again  to

boil.

Water temperature maintenance func-

tion

The water temperature maintenance func-

tion allows you to keep the water in the ket-

tle hot.

• To  activate  this  function,  boil  some

water and wait for it to turn off.

• Set the switch (9) to the "I" position; the

power indicator will light. 

• To turn off the water temperature main-

tenance function, set the switch (9) to

the "0" position. 

Cleaning and care

• Before cleaning, disconnect the kettle

from AC power, pour out all of the water

and allow the kettle to cool.

• Wipe the external surfaces of the kettle

with a damp cloth. Use a mild cleanser

to remove any stains; do not use metal

brushes and abrasive cleansers.

• Do not submerse the kettle or stand in

water or other liquids.

• Do  not  place  the  kettle  into  a  dish

washing machine.

Cleaning the filter

Turn off the kettle before removing the filter.

Remove  it  from  the  stand,  pour  out  all  of

the water and allow it to cool.

• Open the lid (1).
• Position the filter in front of you, press

lightly on the sides of the filter (5) away

from yourself and remove the filter. 

• It  is  recommended  to  wash  the  filter

under  a  stream  of  water,  cleaning  it

lightly with a soft brush.

• To reinstall the filter, press the sides of

the  filter  (5)  lightly  and  line  of  the

grooves  its  sides  with  the  slots  on  the

inner surface of the kettle's lid.

De-scaling

• Scale  deposits  building  up  inside  the

kettle can affect the taste of the water

and  also  interfere  with  the  heat

exchange  between  the  water  and  the

heating  element,  which  can  result  in

over heating and malfunction.

• To  remove  the  scale  deposits,  fill  the

kettle to the maximum level with cook-

ing  vinegar,  mixed  with  water  in  a  1:2

proportion.  Allow  the  mixture  to  boil

and  leave  overnight.  In  the  morning,

pour  out  the  liquid,  fill  the  kettle  with

water  to  the  maximum  level,  boil  and

pour out the water.

• You  can  also  use  special  substances

designed  for  use  in  electric  kettles  in

order to remove scaling.

Technical Characteristics

Power requirements: 220/240 V ~ 50 Hz

Maximum power use: 2200 Wt

Maximum water level: 1.7 l.

The  manufacturer  reserves  the  right  to

change  the  characteristics  of  the  device

without prior warning.

Service life of the kettle is not less than

3 years

Guarantee 

Details regarding guarantee conditions can

be obtained from the dealer from whom the

appliance  was  purchased.  The  bill  of  sale

or receipt must be produced when making

any claim under the terms of this guaran-

tee.

This product conforms to the

EMC-Requirements as laid

down by the Council

Directive 89/336/EEC and to

the Low Voltage Regulation

(73/23 EEC)

ENGLISH

2

1

1102.qxd  11.04.05  12:15  Page 1

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    1102.qxd 11.04.05 12:15 Page 1 ENGLISH ELECTRIC KETTLE DESCRIPTION 1. Lid 2. Button for opening lid 3. "On/Off" button (0/I) 4. Carrying handle 5. Removable filter 6. Two-sided water level scale (MIN 0.5L, MAX 1.7L) 7. Heat-resistant glass 8. Stand that allows the kettle to rotate 360° 9. On/Off
  • Страница 2 из 3
    1102.qxd 11.04.05 12:15 Page 2 MAGYAR ELEKROMOS VÍZFORRALÓ • LEÍRÁS 1. Fedél 2. Fedélnyitó billentyû 3. „Ki/Be” kapcsoló (0/I) 4. A kanna fogantyúja 5. Kivehetõ szûrõ 6. Kétoldali vízszintjelzõ (MIN 0,5 l, MAX 1,7 l) 7. Hõálló üvegbõl készült lombik 8. 360°-ban elfordítható lábazat 9.
  • Страница 3 из 3