Инструкция для VITEK VT-1106

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

CZAJNIK

OPIS
1.   Korpus czajnika
2.   Wskaźnik poziomu wody
3.   Filtr
4.   Pokrywka
5.   Przycisk otwierania pokrywki
6.   Uchwyt 
7.   Przycisk włącz./wyłącz.
8.   Podstawka
9.   Miejsce na nawinięcie sieciowego kabla 

elektrycznego

WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem czajnika elektrycznego nale-
ży uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
•   Należy upewnić się, że robocze napięcie 

urządzenia jest takie samo jak w sieci 
elektrycznej.

•   Kabel sieciowy posiada standardową 

wtyczkę europejskiego typu; wtyczkę 
należy podłączyć do gniazdka z uziemie-
niem.

•   Aby uniknąć ryzyka pożaru nie należy 

używać pośrednich wtyczek przy podłą-
czeniu urządzenia do gniazdka.

•   Nie należy używać urządzenia w ła-

zience. Nie należy go również używać 
bezpośrednio w pobliżu basenu, bądź 
innego zbiornika napełnionego wodą.

•   Postawić czajnik na równą I stabilną po-

wierzchnię, nie stawiać czajnika na skraj 
stołu.

•   Przed włączeniem czajnika należy upew-

nić się, że czajnik stoi na podstawce 
równo, bez przechyłów. 

•   Należy używać tylko podstawki, która 

wchodzi w skład kompletu dostawy.

•   Nie należy włączać czajnika bez wody.
•   Nie należy wlewać wody do czajnika, 

który stoi na podstawce.

•   Nie należy używać czajnika bez fil-

tra, bądź jeśli pokrywka nie jest do-
mknięta.

•   Czajnika należy używać wyłącznie do 

zagotowania wody; zabrania się pod-
grzewać czy też gotować innego rodzaju 
ciecze.

•   Należy pilnować, aby poziom wody w 

czajniku nie był poniżej minimalnej kres-
ki i aby nie przewyższał maksymalnej. 
Jeśli poziom wody przekroczy maksy-
malną kreskę, to woda może zacząć się 
wychlapywać.

•   Nie należy używać czajnika w bezpo-

średniej odległości od źródeł ciepła 
bądź otwartego ognia.

•   Nie należy pozostawiać czajnika bez 

przypilnowania.

•   Długość sieciowego kabla elektrycz-

nego można regulować nawijając go na 
podstawkę.

•   Nie należy dopuszczać, aby sieciowy 

kabel elektryczny zwisał ze stołu i rów-
nież należy pilnować, aby nie dotykał 
gorących powierzchni.

•   Nie należy otwierać pokrywki w czasie, 

kiedy woda się gotuje.

•   Należy zachować ostrożność, aby w 

czasie gotowania się wody nie poparzyć 
się gorącą parą.

•   Nie należy dotykać się gorących po-

wierzchni czajnika; należy go brać tylko 
za uchwyt.

•   Należy zachować szczególną ostrożność 

w czasie przenoszenia czajnika, napeł-
nionego wrzątkiem.

•   Zabrania się zdejmować grzejący się 

czajnik z podstawki. Jeśli wynikła ko-
nieczność zdjęcia czajnika, to najpierw 
należy go wyłączyć i tylko wtedy można 
zdjąć go z podstawki.

•   W celu uniknięcia porażenia prądem 

elektrycznym, zabrania się wkładać 
urządzenie do wody czy też do innych 
cieczy.

•   Zabrania się wkładać czajnik I jego pod-

stawkę do zmywarki naczyń.

•   Urządzenie należy odłączać od sieci, 

jeśli nie jest używane, bądź w razie 
czyszczenia go.

•   Przed tym jak urządzenie będzie scho-

wane w celu długiego przechowywania, 
przed jego oczyszczeniem należy odłą-
czyć je od sieci elektrycznej, wylać wodę 
I pozwolić mu ostygnąć.

•   Urządzenie należy przechowywać w 

miejscach, które są niedostępne dla 
dzieci.

•   Nie należy zezwalać dzieciom na używa-

nie czajnika w charakterze zabawki.

•   Należy zachować szczególną ostrożność 

w tym przypadku, jeśli używają go dzieci, 
bądź osoby z ograniczonymi możliwoś-
ciami.

•   Okresowo należy sprawdzać sieciowy 

kabel elektryczny jak również wtyczkę. 
Nie należy używać czajnika, którego kor-
pus, czy też sieciowy kabel elektryczny, 
ma jakiekolwiek uszkodzenia.

•   Zabrania się urządzenie samodzielnie 

naprawiać. W razie stwierdzenia nie-
sprawności należy zwrócić się do auto-
ryzowanego punktu serwisowego.

•   Czajnik elektryczny przeznaczony jest 

wyłącznie do użytku domowego.

PROSIMY INSTRUKCJĘ ZACHOWAĆ

Przed pierwszym użyciem
•   Wyjąć czajnik z opakowania.
•   Upewnić się, czy robocze napięcie 

urządzenia odpowiada napięciu w sieci 
elektrycznej.

•   Wetknąć wtyczkę sieciowego kabla 

elektrycznego do gniazdka.

•   W celu napełnienia czajnika wodą, 

należy go zdjąć z podstawki (8), 
otworzyć pokrywkę czajnika (4) 
nacisnąwszy na przycisk (5).

•   Napełnić czajnik wodą do maksymalnej 

kreski na wskaźniku poziomu wody (2), 
zamknąć pokrywkę, postawić czajnik 
na podstawkę (8). Upewnić się, że 
pokrywka czajnika (4) jest domknięta.

• 

Włączyć czajnik ustawiając przełącznik 
(7) na pozycję “włącz.”/I.  Wodę wylać 
i powtórzyć takie zagotowanie wody 
jeszcze dwa razy.

UWAGA! Przed zdjęciem czajnika z pod-
stawki należy upewnić się, że czajnik jest 
wyłączony 

Użytkowanie czajnika
•   Podłączyć urządzenie do sieci.
•   W celu napełnienia czajnika wodą, 

należy go zdjąć z podstawki (8), 
otworzyć pokrywkę (4), nacisnąwszy 
na przycisk (5), wlać wodę zwracając 
uwagę na wskaźnik poziomu wody (2). 
Starannie domknąć pokrywkę (4).

•   Postawić czajnik na podstawkę (8) 

jak jest to wygodnie, gdyż podstawka 
pozwala obracać czajnik o 360°.

•    Przestawić włącznik (7) na pozycję 

“włącz.”/I. 

•   Kiedy woda się zagotuje, czajnik się sam 

automatycznie wyłączy.

•   Czajnik można wyłączyć przełączając 

przycisk (7) w położenie wyłącz./0. 

•   Przed zdjęciem czajnika z podstawki 

(8), należy upewnić się, że jest on 
wyłączony.

•   Po wyłączeniu czajnika należy odczekać 

15-30 s, po czym można go włączyć 
ponownie w celu zagotowania wody.

Czyszczenie filtra
Przed wyjęciem filtra (3) czajnik należy 
wyłączyć, zdjąć z podstawki (8), wylać wodę 
z niego i dać mu ostygnąć.
•   Otworzyć pokrywkę (4), nacisnąwszy na 

przycisk (5).

•    Ustawić czajnik dziubkiem do siebie, 

nacisnąć filtr (3) z góry w kierunku od 
siebie i wyjąć go.

•   Zaleca się przemywać filtr pod strugą 

wody, lekko czyszcząc szczoteczką.

• 

Wstawić filtr (3) do dziubka czajnika.

Czyszczenie I pielęgnacja
•   Przed rozpoczęciem czyszczenia czajnik 

wyłączyć z sieci, wylać z niego wodę i 
dać mu ostygnąć.

•   Przetrzeć zewnętrzną powierzchnię 

czajnika wilgotną ściereczką. W 
celu usunięcia brudu należy używać 
łagodnych środków czyszczących, 
nie używać metalowych szczotek ani 
szorujących środków myjących.

•   Zabrania się wkładać czajnik do wody 

czy też do innych cieczy.

•   Zabrania się wkładać czajnik I jego 

podstawkę do zmywarki naczyń.

Usuwanie kamienia kotłowego
•   Kamień kotłowy, który tworzy się w 

środku czajnika wpływa na własności 
smakowe wody, a także narusza 
wymianę cieplną pomiędzy wodą 
I elementem grzejnym, co może 
doprowadzić do jego przegrzania I 
szybszego zużycia.

• 

 W celu usunięcia kamienia 
kotłowego należy napełnić czajnik 
do maksymalnego poziomu wodą z 
rozpuszczonym w niej octem stołowym 
w stosunku 2:1.

 

Zagotować do wrzenia I pozostawić na 
noc. Rano ciecz wylać i napełnić czajnik 
wodą do maksymalnego poziomu, 
zagotować i wylać.

•   Do usunięcia kamienia kotłowego 

można również użyć innego środka, 
specjalnie przeznaczonego do 
czyszczenia czajników elektrycznych.

Charakterystyka techniczna
Napięcie: 220-240 V ~ 50 Hz
Moc: 1850-2200 W
Maksymalna objętość wody:  1,7 l

Producent zastrzega sobie prawo zmiany 
charakterystyki urządzeń bez wcześniejsze-
go zawiadomienia.

Termin przydatności do użytku – powyżej 
3 lat

Gwarancji 
Szczegółowe warunki gwarancji, można 
otrzymać u dilera, który sprzedał Państwu 
dane urządzenie. W przypadku zgłaszania 
roszczeń z tytułu zobowiązań gwarancyj-
nych, należy okazać rachunek lub fakturę 
poświadczające zakup.

Dany wyrób jest zgodny z wymaga-
niami odnośnie elektromagnetycz-
nej kompatybilności, przewidzia-
nej dyrektywą 89/336/EEC Rady 
Europy oraz przepisem 73/23 EEC 
o nizkowoltowych  urządzeniach.

POLSKI 

6

ШƏЙНЕК

СИПАТТМАСЫ 
1.   Шəйнек корпусы 
2.   Су деңгейінің шкаласы 
3.   Сүзгіш 
4.   Қақпақ 
5.   Қақпақты ашу клавишасы 
6   Тұтқа
7   Қосу /сөндіру түймешесі 
8.   Тіреме 
9.   Желі шнурын орау орны 

ҚАУІПСІЗДІКТІҢ МАҢЫЗДЫ 
ШАРАЛАРЫ 
Электр шəйнегін қолдану алдында 
қолдану жөнінде нұсқаулықты  мұқият 
оқып шығыңыз.
•   Құрылғының жұмыс кернеуі желінің 

кернеуіне сəйкес келетінін тексеріңіз. 

• 

Желі шнурып  «евроашамен» 
жабдықталған; оны жермелеуі сенімді 
розеткаға қосыңыз. 

•   От қаупінің алдын алу үшін 

құрылғыны электр розеткасына қосу 
барысында тасымалдағыштарды 
қолданбаңыз.  

•   Шəйнекті ванна бөлмелерінде 

қолданбаңыз. Оны су толтырылған 
бассейн немесе өзге сыймалардың 
жанына қолданбаңыз.

•   Шəйнекті тегіс, нық тұратын тегістіктің 

үстіне қойыңыз, шəйнекті стол шетіне 
қоймаңыз. 

•   Қосу алдында шəйнек қисайып 

тұрмағанына көз шеткізіңіз. 

•   Тек топтамаға кіретін тіремені 

қолданыңыз.  

•   Суы  жоқ шəйнекті қоспаңыз. 
•   Тіременің үстінде тұрған шəйнекке су 

құймаңыз. 

•   Сүзгіші жоқ немесе қақпағы жақсы 

жабылмаған шəйнекті қолданбаңыз. 

•   Шəйнекті тек су қайнатуға 

қолданыңыз, өзге сұйықтықтарды 
қайнатуға немесе қыздыруға 
болмайды. 

•   Шəйнектегі судың деңгейі ең төменгі 

белгіден түсіп немесе ең жоғары 
белгіден асып кетпеуін қадағалаңыз.  
Егер судың деңгейі максималды 
белгіден асып кетсе қайнап тұрған су 
төгіліп кетуі мүмкін. 

•   Құрылғыны жылу көздерінің немесе 

ашық оттың жанында қолдануға 
болмайды. 

•   Қосылып тұрған құрылғыны қараусыз 

қалдырмаңыз. 

•   Желі шнурының ұзындығын тіремеге 

орап реттеуге болады.

•   Желі шнуры стол үстінен салбырап 

немесе ыстық тегістіктерге тиіп 
тұрмауын қадағалаңыз. 

•   Су қайнап жатқанда шəйнек қақпағын 

ашпаңыз. 

•   Сақ болыңыз,  су қайнаған кезде 

ыстық буға күйіп қалмаңыз. 

•   Шəйнектің ыстық бетін ұстамаңыз, 

оны тек тұтқадан ұстаңыз. 

•   Қайнаған су толған шəйнекті 

тасымалдағанда сақ болыңыз. 

•   Іске қосылып тұрған шəйнекті 

тіремеден шешуге болмайды. Егер 
шəйнекті алу қажет болса, оны 
сөндіріп содан кейңн тіремеден 
көтеріңіз.  

•    Электр тоғымен зақымданбау 

үшін құрылғыны суға немесе өзге 
сұйықтыққа батырмаңыз. 

•   Шəйнек пен тіремені ыдыс шуғыш 

машинаның ішіне салмаңыз. 

•   Құрылғыны қолданбасаңыз 

немесе тазалайын тесеңіз желіден 
ажыратыңыз. 

•   Құрылғыны үзақ мерзімге жинап қояр 

алдында, немесе тазалау алдында 
оны желіден ажыратып, суын төгіңіз 
де құрылғыны суытып қойыңыз. 

•   Құрылғыны балалрадың қолы 

жетпейтін жердле сақтаңыз. 

•   Балаларға құрылғыны ойыншық 

ретінде қолдануға тиым салыңыз. 

•    Егер құрылғыны балалар немесе 

мүмкіндігі шектелген тұлғалар 
қолданып жатса аса сақ болыңыз. 

•   Мезгіл сайын желі шнуры мен ашаны 

тексеріп тұрыңыз. Корпус немесе 
желі шнуры зақымданған болса 
шəйнекті қолданбаңыз. 

•   Құрылғыны өз бетіңізбен жөндеуге 

тиым салынады. Егер ақаулар пайда 
болса қызмет көрсету орталығына 
хабарласыңыз. 

•   Электр шəйнегі тек тұрмыстық 

мақсатта қолдануға арналған. 

ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ САҚТАП 
ҚОЙЫҢЫЗ.

Алғашқы қолдану алдында 
•   Шəйнекті қаптамадан алыңыз. 
•   Құрылғының жұмыс кернеуі желінің 

кернеуіне сəйкес келетінін тексеріңіз.

•   Желі шнурының ашасын розеткаға 

салыңыз. 

•   Шəнекке су құю үшін оны тіремеден 

(8)алыңыз, шəйнектің қақпағын (4) 
ашыңыз, ол үшін клавишаны (5) 
басыңыз. 

•    Суды шəнектегі су деңгейінің 

шкаласаныдағы (2) максималды 
белгіге дейін құйыңыз, қақпақты 

жабыңыз, шəйнекті  тіремеге (8) 
орнатыңыз. Шəйнек қақпағы (4) қатты 
жабылғанына көз жеткізіңіз. 

•    Пернені (7) «қосу/I» күйіне орнатып, 

шəйнекті қосыңыз.  Суды төгіп 
тастаңызда су қайнату үрдісін екі рет 
қайталаңыз.   

ЕСКЕРТУ! Тіремеден алу алдында 
шəйнек сөнгеніне көз жеткізіңіз. 

Шəйнекті қолдану 
•   Құрылғыны желіге қосыңыз. 
•   Шəнекке су құю үшін оны тіремеден 

(8)алыңыз, клавишаны (5) басыңыз 
да шəйнектің қақпағын (4) ашыңыз, 
су деңшейінің шкаласына (2) назар 
аударып су толтырыңыз. Қақпағын (4) 
нығыздап жабыңыз. 

•   Толтырылған шəйнекті тіремеге 

(8) қалауыңыз бойынша 
орналастырыңыз, өйткені ол 360° 
айнала алады. 

•   «Қосу/I» күйіне орнатыңыз, шəйнекті 

қосыңыз.

•   Су қайнағанда шəйнек автоматты 

түрде сөнеді. 

•   Сіз шəйнекті өзіңіз де сөндіре аласыз, 

ол үшін клавишаны (7) Сөну/0 
жағдайына орнату керек. 

•   Шəйнекті тіремеден (8)  көтеру 

алдында оның сөніп тұрғанына көз 
жеткізіңіз. 

•   Шəйнек сөнгенне кейін 15-30 секунд 

күтіңіз, одан кейін оны қайта қоссаңыз 
болады.

Сүзгішті тазалау 
Сүзгішті  (3) шығару алдында шəйнекті 
сөндіріңіз, оны тіремеден (8) алыңыз, 
суын төгіп суытыңыз. 
•   Қақпақты (4)ашыңыз, ол ушін 

клавишану (5) басыңыз.

•    Шəйнекті су ағызу шүмегін өзіңізге 

қаратып орналастырыңыз, сүзгіні 
(3) өзіңізден сыртқа қарай үстыңнен 
басыңыз да, оны суырып алыңыз.

•   Сүзгішті ағып тұрған судың астында 

щеткамен ысқылап жуу керек. 

•    Сүзгіні (3) шəйнектің шүмегіне 

орнатыңыз.

 
Тазалау жəне күту 
•   Тазалу алдында құрылғыны желіден 

ажыратыңыз, суын төгіп шəйнекті 
суытыңыз. 

•   Шəйнектің сыртқы бетін ылғал 

матамен сүртіңіз. Кірді кетіру үшін 
жұмсақ тазалағыш құралдарды 
қолданыңыз, метал щеткалар 
мен абразивті жұғыш заттарды 
қолданбаңыз. 

•   Шəйнек пен тіремені суға немесе өзге 

сұйықтыққа батырмаңыз.

•   Шəйнек пен тіремені ыдыс шуғыш 

машинаның ішіне салмаңыз. 

Қақты түсіру 
•   Шəйнектің ішіне тұрып қалатын 

қақ судың дəмін бұзады, əрі су мен 
қыздырғыш элементтің арасындағы 
жылу алмасу нашарлайды, ал 
одан құрылғы қызып кетеді де тез 
бұзылады. 

•   Қақты түсіру үшін шəйнекке 

максималды деңгейге деійн су 
толтырып, оған 2:1 пропорциясында 
сірке қышқылын қосыңыз. 

 

Суды қайнатыңыз да, түнге қалдырып 
қойыңыз. Таңертең оны төгіп тастап, 
тағыда су толтырып қайнатыңыз да 
суын төгіп тастаңыз. 

•   Қақты түсіру үшін электр 

шəйнектеріне арналған арнайы 
заттарды қолдансаңыз болады. 

Техникалық сипаттамасы 
Қуаттану кернеуі: 220-240 В ~  50 Гц
Қуаты: 1850-2200 Вт
Максималды су көлемі:  1,7 л

Өндiрушi прибордың 
характеристикаларын өзгертуге,  
алдын ала ескертусiз өзiнiң құқын 
сақтайды 

Прибордын қызмет көрсету уақыты 
3 жылға дейiн

Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан 
бөлшектер дилерден тек сатып алынған 
адамға ғана берiледi. Осы гарантиялық 
мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда 
төлеген чек немесе квитанциясын 
көрсетуi қажет.

Бұл тауар ЕМС – жағдайларға 
сəйкес келедi негiзгi 
Мiндеттемелер 89/336/EEC  
Дерективаның ережелерiне 
енгiзiлген Төменгi  Ережелердiң 
Реттелуi (73/23 EEC)

ҚАЗАҚ

5

ЧАЙНИК 

ОПИСАНИЕ
1.   Корпус чайника
2.   Шкала уровня воды
3.   Фильтр
4.   Крышка
5.   Клавиша открытия крышки
6   Ручка 
7   Клавиша “on/off“ (вкл./выкл.)
8.   Подставка
9.   Место для хранения шнура

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед использованием электрического 
чайника внимательно прочитайте руко-
водство по эксплуатации.
•  Убедитесь, что рабочее напряжение 

прибора соответствует напряжению 
сети.

•  Сетевой шнур снабжен «евровилкой»; 

включайте ее в розетку, имеющую на-
дежный контакт заземления.

•  Во избежание риска возникновения по-

жара не используйте переходники при 
подключении прибора к электрической 
розетке.

•  Не используйте чайник в ванных комна-

тах. Не пользуйтесь им вблизи бассей-
нов или других емкостей, наполненных 
водой.

•  Ставьте чайник на ровную и устойчивую 

поверхность, не ставьте чайник на край 
стола.

•  Перед включением убедитесь, что чай-

ник установлен на подставке без пере-
косов. 

•  Используйте только подставку, входя-

щую в комплект поставки.

•  Не включайте чайник без воды.
•  Не наливайте воду в чайник, стоящий 

на подставке.

•  Не используйте чайник без фильтра 

или с неплотно закрытой крышкой.

•  Используйте чайник только для кипяче-

ния воды, запрещается подогревать или 
кипятить другие жидкости.

•  Следите, чтобы уровень воды в чайни-

ке не был ниже минимальной отметки 
и выше максимальной отметки. При 
превышении максимальной отметки 
уровня воды кипящая вода может вы-
плеснуться.

•  Не используйте прибор в непосредс-

твенной близости от источников тепла 
или открытого пламени.

•  Не оставляйте включенный прибор без 

присмотра.

•  Длину сетевого шнура можно регули-

ровать, наматывая его на подставку.

•  Не допускайте, чтобы электрический 

шнур свешивался со стола, а также 
следите, чтобы он не касался горячих 
поверхностей.

•  Не открывайте крышку во время кипя-

чения воды.

•  Будьте осторожны, чтобы во время 

кипячения воды не обжечься горячим 
паром.

•  Не прикасайтесь к горячим поверхнос-

тям чайника, беритесь только за ручку.

•  Будьте осторожны при переносе чайни-

ка, наполненного кипятком.

•  Запрещается снимать работающий 

чайник с подставки. Если возникла не-
обходимость снять чайник, отключите 
его и снимите с подставки.

•  Во избежание удара электрическим 

током не погружайте прибор в воду или 
другие жидкости.

•  Не помещайте чайник и подставку в 

посудомоечную машину.

•  Отключайте прибор от сети, если вы им 

не пользуетесь или перед чисткой.

•  Перед тем как убрать прибор на дли-

тельное хранение, перед чисткой 
отключите его от сети, слейте воду и 
дайте прибору остыть.

•  Храните прибор в местах, не доступных 

для детей.

•  Не разрешайте детям использовать 

чайник в качестве игрушки.

•  Будьте особенно внимательны, если 

прибор используется детьми или людь-
ми с ограниченными возможностями.

•  Периодически проверяйте сетевой 

шнур и вилку. Не пользуйтесь чайни-
ком, если имеются какие-либо повреж-
дения корпуса или сетевого шнура.

•  Запрещается самостоятельно ремон-

тировать прибор. При обнаружении 
неисправностей обращайтесь в авто-
ризованный сервисный центр.

•  Электрический чайник предназначен 

только для бытового использования.

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО

Перед первым использованием
•  Выньте чайник из упаковки.
•  Убедитесь, что рабочее напряжение 

прибора соответствует напряжению 
сети.

•  Вставьте вилку сетевого шнура в розет-

ку.

•  Для наполнения чайника водой сними-

те его с подставки (8), откройте крышку 
чайника (4), нажав на клавишу (5).

•  Наполните чайник водой до макси-

мальной отметки на шкале уровня 
воды (2), закройте крышку, установите 
чайник на подставку (8). Убедитесь, что 
крышка чайника (4) плотно закрыта.

•  Включите чайник, установив клавишу 

(7) в положение “I”(вкл.) , при этом 
загорится подсветка клавиши. Когда 
вода закипит, чайник автоматически 
отключится.  Слейте воду и повторите 
процедуру кипячения воды два раза.

ПРЕДУПРЕДЖЕНИЕ! Перед снятием с 
подставки убедитесь, что чайник отклю-
чен.

Эксплуатация чайника
•  Подключите прибор к сети.
•  Для наполнения чайника водой сними-

те его с подставки (8), откройте крышку 
(4), нажав на клавишу (5), и налейте 
воду, обращая внимание на шкалу 
уровня воды (2). Плотно закройте 
крышку (4).

•  Поместите наполненный чайник на 

подставку (8) как вам удобно, т. к. она 
позволяет вращать прибор на 360°.

•   Установите клавишу (7) в положение 

“I”(вкл.), при этом загорится подсветка 
клавиши.

•  Когда вода закипит, чайник автомати-

чески отключится.

•  Вы можете сами отключить чайник, 

установив клавишу (7) в положение 
“0”(выкл.). 

•  Снимая чайник с подставки (8), убеди-

тесь, что он выключен.

•  После отключения чайника подождите 

15-30 с, после чего вы можете снова 
включать его для кипячения воды.

Чистка фильтра
Перед извлечением фильтра (3) отклю-
чите чайник, снимите его с подставки (8), 
вылейте из него воду и дайте ему остыть.
•  Откройте крышку (4), нажав на клавишу 

(5).

•   Расположите чайник сливным носиком 

к себе, нажмите на фильтр (3) сверху 
по направлению от себя  и выньте его.

•  Рекомендуется промывать фильтр 

под струей воды, слегка почистив его 
щеткой.

•   Вставьте фильтр (3) в носик чайника.

Чистка и уход
•  Перед чисткой отключите прибор от 

сети, слейте воду и дайте чайнику 
остыть.

•  Протрите внешнюю поверхность 

чайника влажной тканью. Для удаления 
загрязнений используйте мягкие 
чистящие средства, не используйте 
металлические щетки и абразивные 
моющие средства.

•  Не погружайте чайник и подставку в 

воду или другие жидкости.

•  Не помещайте чайник и подставку в 

посудомоечную машину.

Удаление накипи
•  Накипь, образующаяся внутри чайника, 

влияет на вкусовые качества воды, а 
также нарушает теплообмен между 
водой и нагревательным элементом, 
что может привести к его перегреву и 
более быстрому выходу из строя.

•  Для удаления накипи наполните чай-

ник до максимального уровня водой с 
разведенным в ней столовым уксусом в 
пропорции 2:1.

•  Доведите жидкость до кипения и 

оставьте ее на ночь. Утром слейте 
жидкость, наполните чайник водой до 
максимального уровня, прокипятите и 
слейте воду.

•  Для удаления накипи можно использо-

вать специальные средства, предна-
значенные для электрочайников.

Технические характеристики
Напряжение питания: 220-240 В ~  50 Гц
Мощность: 1850-2200 Вт
Максимальный объем воды: 1,7 л

Производитель оставляет за собой право 
изменять характеристики приборов без 
предварительного уведомления

Срок службы прибора не менее 3-х 
лет

Данное изделие соответствует 
всем требуемым европейским 
и российским стандартам безо-
пасности и гигиены.

Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, 
Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия

РУССКИЙ

4

WASSERKOCHER

GERÄTBESCHREIBUNG
1.   Gehäuse 
2.   Wasserstandsanzeige
3.   Filter
4.   Deckel 
5.   Deckel-Entriegelung
6.   Griff 
7.   EIN-/AUS-Schalter
8.   Separates Sockelteil 
9.   Aufwickelplatz des Netzleiters

RELEVANTE SICHERHEITSHINWEISE

Vor der Inbetriebnahme des Wasserkochers 
lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung 
sorgfältig durch.
·   Vergewissern Sie sich, dass die Arbeits-

spannung des Gerätes mit der Netzspan-
nung übereinstimmt.

·  Netzleiter hat den Eurostecker; stecken Sie 

sie in die über einen sicheren Erdungskon-
takt verfügende Steckdose.

·  Zur Vermeidung des Brandrisikos benutzen 

Sie keine Passstücke beim Anschluss des 
Gerätes zu elektrischer Steckdose.

·  Benutzen Sie den Wasserkocher nicht in 

Badezimmern. Gebrauchen Sie das Gerät 
nicht neben Schwimmbädern bzw. anderen 
Wasserbehältern.

·  Stellen Sie den Wasserkocher auf ebene 

und standfeste Unterlage, stellen Sie den 
Wasserkocher nicht am Tischrand.

·  Vor Betätigung vergewissern Sie sich, dass 

der Wasserkocher auf dem Sockelteil ohne 
Schränkung gestellt ist.

·  Benutzen Sie nur den in der Lieferung vor-

handenen Sockelteil.

·  Schalten Sie den Wasserkocher nicht ohne 

Wasser ein.

·  Gießen Sie das Wasser nicht in den auf 

dem Sockelteil stehenden Wasserkocher 
ein.

·  Gebrauchen Sie den Wasserkocher 

ohne Filter bzw. mit undicht geschlos-
senem Deckel nicht.

·  Gebrauchen Sie den Wasserkocher nur 

zwecks Wasserkochens, das Heizen bzw. 
Kochen von anderen Flüssigkeiten wird 
nicht zugelassen.

·  Beachten Sie, dass der Wasserstand nicht 

weniger als Minimalzeichen und nicht 
höher als Maximalzeichen wäre. Bei Über-
steigung des Maximalzeichens kann das 
kochende Wasser ausgeschüttet werden.

·  Gebrauchen Sie das Gerät nicht in direkter 

Nähe von Wärmequellen und offenem Feu-
er.

·  Lassen Sie das eingeschaltete Gerät ohne 

Aufsicht nicht.

·  Länge des Netzleiters kann durch dessen 

Abwickeln auf den Sockelteil reguliert wer-
den.

·  Lassen Sie das Hinabhängen der elektri-

schen Leitung von dem Tisch nicht, sowie 
beachten Sie, damit sie mit Heißoberflä-
chen nicht in Berührung kam.

·  Öffnen Sie den Deckel nicht während Was-

serkochens.

·  Seien Sie sehr vorsichtig, um sich während 

Wasserkochens mit Heißdampf nicht zu 
verbrühen.

·  Berühren Sie keine Heißoberflächen des 

Wasserkochers nicht, sondern nur den 
Griff.

·  Seien Sie bei der Übertragung des mit  ko-

chendem Wasser erfüllten Wasserkochers 
vorsichtig.

·  Abnehmen des eingeschalteten Wasserko-

chers vom Sockelteil wird nicht zugelassen. 
Falls es notwendig ist, den Wasserkocher 
abzunehmen, schalten Sie das Gerät aus 
und nehmen Sie es vom Sockelteil ab.

·  Zur Vermeidung des Stromschlags tauchen 

Sie das Gerät ins Wasser bzw. in andere 
Flüssigkeiten nicht.

·  Stellen Sie den Wasserkocher und den 

Sockelteil nicht in eine Geschirrspülma-
schine hin.

·  Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz aus, 

falls Sie es nicht betätigen bzw. vor dessen 
Reinigung.

·  Vor dauerhafter Lagerung des Gerätes, 

vor dessen Reinigung, schalten Sie es vom 
Stromnetz aus, gießen Sie das Wasser ab 
und lassen Sie es abkühlen. 

·  Bewahren Sie das Gerät in den von Kindern 

nicht erreichbaren Plätzen. 

·  Erlauben Sie den Kindern nicht, den Was-

serkocher als Spielzeug zu gebrauchen.

·  Wahren Sie gegenüber Kindern und Per-

sonen mit eingeschränkten physischen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten 
eine besondere Aufsichtspflicht, falls sie 
das Gerät betrieben.

·  Überprüfen Sie den Netzleiter und Stecker. 

Nehmen Sie den  Wasserkocher nicht in 
Betrieb, wenn das Gehäuse bzw. die An-
schlussleitung dieses Gerätes beschädigt 
sind.

·  Selbständige Reparaturarbeiten am Gerät 

sind verboten. Wenden Sie sich im Repara-
turfall an den autorisierten Kundendienst.

·  Elektrischer Wasserkocher ist nur als 

Haushaltsgerät zu benutzen.

BEWAHREN SIE BITTE DIE GEBRAUCHS-
ANWEISUNG AUF

Vor Inbetriebnahme:
·  Nehmen Sie den  Wasserkocher aus der 

Verpackung heraus.

·  Vergewissern Sie sich, dass die Arbeits-

spannung des Gerätes mit der Netzspan-
nung übereinstimmt.

·   Stecken Sie den Netzleiterstecker in die 

Steckdose ein.

·   Zwecks Auffüllung des Wasserkochers mit 

Wasser nehmen Sie ihn vom Sockelteil (8) 
ab, öffnen Sie den Deckel (4) durch Betäti-
gung der Deckel-Entriegelungstaste (5). 

·  Füllen Sie Wasser in den Wasserkocher bis 

zu Maximalzeichen auf der Wasserstands-
anzeige (2) ein, schließen Sie den Deckel 
zu, stellen Sie den Wasserkocher auf den 

Sockelteil (8)  ein. Vergewissern Sie sich, 
dass der Deckel (4) dicht anliegt. 

·    Schalten Sie den Wasserkocher ein, stellen 

Sie die Ein-Ausschalttaste (7) in die Posi-
tion “I”, dabei wird die Tastenbeleuchtung 
aufleuchten.  Gießen Sie das Wasser ab 
und wiederholen sie dieses Verfahren des 
Wasserkochens zweimal. 

WARNUNG! Vor Abnahme vom Sockelteil den 
Wasserkocher ausschalten.

Betrieb 
·   Schalten Sie das Gerät zum Netz an.
·   Zwecks Auffüllung des Wasserkochers mit 

Wasser nehmen Sie ihn vom Sockelteil (8) 
ab, öffnen Sie den Deckel (4) durch Betä-
tigung der Deckel-Entriegelungstaste (5) 
und gießen Sie Wasser unter Beachtung 
der Wasserstandsanzeige (2) ein. Schlie-
ßen Sie den Deckel (4) dicht zu. 

·    Stellen Sie den aufgefüllten Wasserkocher 

auf den Sockelteil (8) in beliebiger Lage 
ein, weil er ermöglicht, das Gerät auf 360˚ 
zu drehen.

·    Stellen Sie den Schalter (7) in den Stadt 

EIN/I ein.

·   Stellen Sie die Taste (7) in die Position “I”, 

dabei wird die Tastenbeleuchtung auf-
leuchten.

·    Sie können den Wasserkocher selbst aus-

schalten, indem Sie den Schalter (7) in den 
Stadt AUS/0 einstellen.

·   Vor Abnahme vom Sockelteil (8) den Was-

serkocher ausschalten.

·   Nach der Ausschaltung des Wasserko-

chers lassen Sie 15-30 sek. vorgehen, 
danach können Sie ihn wieder für das Was-
serkochen benutzen.

Filterreinigung
Vor dem Herausziehen des Filters (3) den 
Wasserkocher ausschalten, vom Sockelteil 
(8) abnehmen, das Wasser abgießen und 
abkühlen lassen.
·    Deckel (4) durch Betätigung der Deckel-

Entriegelungstaste (5) öffnen.

·    Stellen Sie den Wasserkocher mit der Tülle 

des Wasserflüsses in Richtung „Ziehen“, 
drücken Sie auf den Filter (3) nach vorne 
und nehmen Sie ihn heraus.

·    Es wird empfohlen den Filter unter Wasser-

strahl mit leichtem Abbürsten zu spülen.

·    Setzen Sie den Filter (3) in die Tülle des 

Wasserkochers wieder ein.

Reinigung und Pflege
·    Vor jedem Reinigen des Wasserkochers 

den Netzstecker ziehen, Wasser abgießen 
und das Gerät abkühlen lassen.

·    Das Geräteäußere nur mit einem feuchten 

Tuch reinigen. Zweck Entfernung der Un-
reinigungen nur schonende Reinigungs-
mittel, keine Metallbürsten, keine scharfen 
und schleifenden Reinigungsmittel ver-
wenden.

·   Den Wasserkocher und den Sockelteil 

nicht ins Wasser bzw. andere Flüssigkeiten 
tauchen.

·    Stellen Sie den Wasserkocher und den 

Sockelteil nicht in eine Geschirrspülma-
schine hin.

Entkalken
·    Kalkablagerungen am Wasserkocher-

inneren beeinträchtigen den Wasser-
genusswert, sowie stören den Wärme-
austausch zwischen Wasser und dem 
Heizkörper, was zu seiner Überhitzung und 
Beeinträchtigung der Lebensdauer des 
Gerätes führt.

·    Zwecks Entkalken füllen Sie den Wasser-

kocher mit Wasser mit dem darin gelösten 
Speiseessig im Verhältnis 2:1 bis Maximal-
niveau an. Die Lösung heizen, nicht aber 
kochen, und für die Nachtdauer lassen. Am 
Morgen die Flüssigkeit abgießen, den Was-
serkocher mit Wasser bis Maximalniveau 
anfüllen, das Wasser kochen und wieder 
abgießen. 

·   Zwecks Entkalken können spezielle Ent-

kalkungsmittel verwendet werden, die für 
Verwendung bei elektrischen Wasserko-
chern passen.

Technische Daten
Netzspannung: 220-240 V ~ 50 Hz
Leistung: 1850-2200 W
Max. Füllmenge: 1,7 Liter

Der Produzent behält sich das Recht vor die 
Daten der Geräte ohne Vorankündigung zu 
ändern.

Die Benutzungsdauer des Gerätes  beträgt 
nicht weniger als 3 Jahre

Gewährleistung 
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung 
kann man beim Dealer, der diese Geräte 
verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger 
Anspruchserhebung soll man während der 
Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den 
Check oder die Quittung über den Ankauf 
vorzulegen. 

Das vorliegende Produkt entspricht 
den Forderungen der elektromag-
netischen Verträglichkeit, die in 
89/336/EWG -Richtlinie des Rates 
und den Vorschriften 73/23/EWG 
über die Niederspannun-gsgeräte 
vorgesehen sind.

DEUTSCH

3

KETTLE

Description
1.   Kettle body 
2.   Water level scale
3.   Filter
4.   Lid
5.   Lid opening button
6.   Handle
7.   ON/OFF button
8.   Power base 
9.   Cord storage

Important safety guards
Read this Operating Manual carefully be-
fore using electric kettle.
•   Make sure appliance operating voltage 

meets supply line voltage.

•   Power cord plug is equipped with ‘euro 

plug’. Insert the plug into a socket 
equipped with reliable grounding con-
tact.

•   In order to avoid fire, do not use exten-

sion cords while connecting the appli-
ance to a supply line.

•   Do not use the kettle in bath rooms. Do 

not use the kettle near the swimming 
pools or any other reservoirs filled with 
water.

•   Install the kettle on level, stable sur-

face. Do not put the kettle near or on 
the edge of a table.

•   Before switching on make sure the 

kettle is properly installed on the power 
base, and it is not bent.

•   Use only the power base included into 

delivery set.

•   Do not switch the kettle on if there is no 

water inside.

•   Do not pour the water into the kettle 

installed on the power base.

•   Do not use the kettle without filter 

or if the lid is not tightly closed.

•   Use the kettle only for heating water. 

It is forbidden to heat or boil any other 
liquids.

•   Ensure that the water level is higher 

the minimum level mark and is below 
the maximum level mark. If water level 
is above the maximal mark, the boiling 
water could splash out of the kettle.

•   Do not use the appliance close to heat 

sources or open flame.

•   Do not leave operating appliance unat-

tended.

•   Adjust length of the power cord by 

winding it round the power base.

•   Do not allow power cord hanging 

across a table edge. Also ensure that 
the power cord is not in touch with any 
hot surfaces.

•   Do not open the lid while water is being 

heated or is boiling.

•   Take care while water is boiling, other-

wise you could get burnt by hot steam.

•   Do not touch hot surfaces of the kettle; 

hold it only by the handle. 

•   Be careful while handling or transport-

ing the kettle filled with hot water.

•   It is forbidden to detach operating ap-

pliance from the power base. In case 
of such necessity, first switch the kettle 
off and then detach it.

•   In order to avoid electric shock do not 

immerse the appliance into water or 
any other liquids.

•   Do not put the kettle or its power base 

into a washing machine.

•   Disconnect the appliance from supply 

line if not in use or before cleaning.

•   Before storing the appliance, discon-

nect it from supply line, pour water out, 
and let the appliance be cooled down.

•   Store the appliance at the places inac-

cessible by children. 

•   Do not allow children to use the appli-

ance as a toy. 

•   Special care should be taken if the ap-

pliance is used by children or invalids.

•   Inspect the power cord and plug pe-

riodically. Do not use the kettle if its 
body or power cord is damaged.

•   It is forbidden to repair the appliance 

on your own. Apply to service center in 
case of any damage.

•   Electric kettle is intended only for 

household usage.

KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REF-
ERENCE

Before using the appliance for first time
•   Unpack the kettle.
•   Make sure appliance operating voltage 

meets supply line voltage.

•   Insert power cord plug into a wall out-

let.

•   Take off the kettle from the power base 

(8) to fill it with water. Open the lid (4) 
by pressing button (5).

•   Fill the kettle with water up the maxi-

mum level marked on the water level 
scale (2). Close the lid tightly. Put the 
kettle on the power base (8). Make 
sure the lid (4) is closed tightly.

•    Switch on the kettle, by setting the 

button (7) to the “I” position, the but-
ton (7) illumination will light up.  Pour 
the water out and repeat the procedure 
two times.

Warning! Make sure the kettle is switched 
off before taking it off it from the power 
base.

Using the kettle
•   Connect the appliance to a supply line.
•   Take the kettle off from the power base 

(8) to fill it with water. Open the lid (4) 
by pressing button (5). Fill the kettle 
with water paying attention to the 
water level scale (2). Close the lid (4) 
tightly.

•   Put the kettle filled with water on the 

power base (8) in convenient position. 
The power base allows turning the ap-
pliance for 360°.

•   Set the button (7) to the “I” position, 

the button (7) illumination will light up. 

•   When water starts boiling, the kettle is 

switched off automatically.

•   You can also switch the kettle off by 

setting the button (7) into position OFF.  

•   Make sure the kettle is switched off 

before taking it from the power base 
(8).

•   Wait 15-30 seconds after switching off 

the kettle. Afterwards you can switch 
the kettle on again.

Cleaning filter
Before removing the filter (3) switch the 
kettle off, take it off from the power base 
(8), pour water out and leave the kettle for 
some time to cool down.
•   Open the lid (4) by pressing button (5).
•   Place the kettle in a way that the spout 

is turned towards you, press the filter 
(3) from above in the direction from 
you and remove it.

•   It is recommended to wash the filter 

under water jet rubbing it gently with a 
brush. 

•   Insert the filter (3) into the spout of the 

kettle.

Cleaning and maintenance
•   Before cleaning switch the kettle off, 

take it off from the power base (8), 
pour water out of it and leave the kettle 
for some time to cool down.

•   Weep outer surface of the kettle with 

damp cloth. Use mild detergents to re-
move dirt. Do not use metallic brushes 
and abrasive detergents.

•   Do not immerse the kettle and its pow-

er base into water or any other liquids.

•   Do not put the kettle and its power 

base into a washing machine.

Scale removal
•   Scale collected on inside surface of 

the kettle could spoil taste of water and 
also violate normal heat exchange be-
tween water and heater. It would cause 
overheating and eternal damage of the 
heating element.

•   In order to remove scale, fill the kettle 

up to maximum level with water mixed 
with vinegar acid in proportion 2 to 1.

 

Boil the mixture and leave for one 
night. Next morning pour liquid out, fill 
the kettle with water up to maximum 
level, boil water and pour it out again.

•   You can also use special chemicals 

intended for electric kettles’ cleaning.

Technical specifications
Power supply: 220 - 240 V ~  50 Hz
Power: 1850-2200 W
Max. capacity:  1,7 L

The manufacturer reserves the right to 
change the device's characteristics with-
out prior notice.

Service life of the unit is not less than 
3 years

Guarantee 
Details regarding guarantee conditions can 
be obtained from the dealer from whom 
the appliance was purchased. The bill of 
sale or receipt must be produced when 
making any claim under the terms of this 
guarantee.

This product conforms to the 
EMC-Requirements as laid 
down by the Council Directive 
89/336/EEC and to the Low 
Voltage Regulation (73/23 EEC)

ENGLISH

2

1.0L

min

1.5L

1.7L

max

1106IM.indd   1

1106IM.indd   1

23.06.2009   11:52:23

23.06.2009   11:52:23

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    ENGLISH • KETTLE Description 1. Kettle body 2. Water level scale 3. Filter 4. Lid 5. Lid opening button 6. Handle 7. ON/OFF button 8. Power base 9. Cord storage 1.0L min Using the kettle • Connect the appliance to a supply line. • Take the kettle off from the power base (8) to fill it with water.
  • Страница 2 из 3
    ČESKÝ • ČAJNÍK POPIS 1. Kalich konvice 2. Ukazatel vody 3. čistič 4. Výklopné víko 5. Klávesa otevření víka 6 Držák 7 Klávesa zap./vyp 8. Základna 9. Místo navíjeni přívodní šňůry • Naplníte konvice vodou do značky maxima na stupnici hladiny vody (2), uzavřete víko a položte konvici zpět na
  • Страница 3 из 3