Инструкция для VITEK VT 1154

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

CZAJNIK

OPIS
1.  Wskaźnik włączenia 
2.  Obudowa czajnika
3.  Pokrywka
4.  Przycisk  ponownego  włączenia  RE-

SET

5.  Uchwyt 
6.  Przewód zasilający 
7.  Przełącznik napięcia  120 V- 230 V

WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
•  

Przed użyciem czajnika elektrycznego 
przeczytaj uważnie instrukcję

.

•  Na dolnej stronie obudowy czajnika 

jest dwupozycyjny przełącznik napię-
cia. 

Przed użyciem czajnika 

obowiąz-

kowo trzeba upewnić się, że robocze 
napięcie urządzenia odpowiada na-
pięciu w sieci.

•  Przewód  zasilający  zaopatrzony  jest 

w wtyczkę EURO; włącz wtyczkę w 
gniazdo, mające niezawodny kontakt z 
uziemieniem.

•  Nie używaj czajnika w łazienkach. Nie 

korzystaj z niego w pobliżu basenu lub 
innych zbiorników z  wodą.

•  W celu uniknięcia ryzyka powstania 

pożaru nie używaj adapterów podczas 
podłączenia urządzenia do gniazda 
elektrycznego.

•  Nie włączaj czajnika bez wody.
•  Nie używaj czajnika jeśli jego pokrywa 

nie zamyka się szczelnie.

•  Używaj czajnika tylko do gotowania 

wody, zabrania się podgrzewania wody 
lub wrzenia innych płynów.

•  Uważaj, żeby poziom wody w czajniku 

nie był powyżej oznaczenia MAX. W 
przypadku przekroczenia wskaźnika 
maksymalnego poziomu wody gotują-
ca się woda może się przelewać.

•  Ustaw czajnik na równej stabilnej po-

wierzchnie, nie umieszczaj czajnika 
blisko  krawędzi stołu.

•  Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł 

ciepła lub otwartego ognia.

•  Nie pozostawiaj włączonego urządze-

nia bez dozoru.

•  Nie pozwalaj, aby przewód zasilający 

zwisał ze stołu, a także uważaj, żeby 
on nie dotykał  gorących powierzchni.

•  Nie podnoś pokrywki w czasie goto-

wania się wody.

•  Uważaj aby nie oparzyć się parą w cza-

sie gotowania wody.

•  Nie dotykaj się gorących powierzchni 

czajnika, trzymaj tylko za uchwyt.

•  Uważaj na czajnik napełniony wrząt-

kiem podczas przenoszenia.

•  Aby uniknąć porażenia prądem elek-

trycznym nie zanurzaj urządzenia w 
wodzie lub innych płynach.

•  Wyłącz urządzenie z sieci, jeżeli nie 

korzystasz z niego lub przed czyszcze-
niem.

•  Nie wstawiaj czajnika do zmywarki.
•  Przed  schowaniem  urządzenia  na 

dłuższy czas, odłącz  go od sieci, wylej 
wodę i zaczekaj aż wystygnie.

•  Okresowo  sprawdzaj  przewód  zasi-

lający. Nie używaj czajnika, jeżeli ma 
jakiekolwiek uszkodzenia obudowy lub 
przewodu zasilającego.

• 

 

Nie wolno naprawiać samodzielnie 
urządzenia. Przy wykryciu niespraw-
ności zwracaj się do autoryzowanego 
punktu serwisowego.

•  Czajnik  elektryczny  przeznaczony  jest  

wyłącznie do użytku domowego.

•  Szczególnie uważaj, gdy z urządzenia 

korzystają dzieci lub osoby niepełno-
sprawne.

•  Przechowuj urządzenie w miejscach 

niedostępnych dla dzieci.

•  Nie pozwalaj dzieciom na zabawy urzą-

dzeniem.

ZACHOWAJ TĄ INSTRUKCJĘ

Przed pierwszym użyciem
•  Wyjmij czajnik z opakowania 
•  Upewnij się, że przełącznik napięcia 

(7) ustawiony jest w położeniu odpo-
wiadającym napięciu w sieci.

•  Otwórz  pokrywkę czajnika (3).
•  Wypełnij czajnik wodą do oznaczenia  

MAX, szczelnie zamknij pokrywkę (3), 
włóż wtyczkę przewodu zasilającego 
do gniazda i zagotuj wodę, następnie  
wylej wodę.

•  Powtórz tę procedurę dwa razy.

Użycie
•  Przełącznikiem (7) ustaw napięcie w 

położenie odpowiadające napięciu w 
sieci.

•  Wypełnij  czajnik  wodą  do  oznaczenia 

MAX, co odpowiada 0,5 l. Szczelnie 
zamknij pokrywkę (3).

•  Włóż wtyczkę przewodu zasilającego 

do gniazda, zapali się wskaźnik (1) i 
włączy się element grzejny czajnika.

•  Po zagotowaniu się wody wskaźnik (1) 

zgaśnie  i element grzejny wyłączy się.

•  Aby ponownie włączyć czajnik naciśnij 

przycisk (4) „RESET”.

•  Po  użyciu  czajnika  wyłącz  wtyczkę 

przewodu zasilającego z gniazda.

Uwaga:
-  W celu ponownego włączenia czaj-

nika za pomocą przycisku (4) „RE-
SET”, potrzebny jest jakiś czas na 
powrót wyłącznika do stanu pracy.  

-  Czajnik  posiada  zabezpieczenie 

przed włączeniem bez wody, jeżeli 
czajnik zostanie włączony ze zbyt 
małą ilością wody lub bez wody,on 
automatycznie się wyłączy. W tym 
przypadku wyjmij wtyczkę przewo-
du zasilającego z gniazda i  pocze-
kaj jakiś czas   aż czajnik ostygnie 
przed napełnianiem go wodą .

Czyszczenie i konserwacja
•  Przed czyszczeniem odłącz urządze-

nie z sieci, wylej wodę i zaczekaj aż 
ostygnie.

•  Przetrzyj  powierzchnię  zewnętrzną 

czajnika wilgotną szmatką. W celu 
usunięcia zanieczyszczeń korzystaj 
ze łagodnych środków czyszczących, 
nie używaj szczoteczek metalowych i 
środków ściernych do mycia.

•  Nie zanurzaj czajnika i podstawy w wo-

dzie lub innych płynach.

•  Nie wstawiaj czajnika do zmywarki.

Usuwanie osadu
•  Osad, który powstaje wewnątrz czajni-

ka, wpływa na właściwości smakowe 
wody oraz narusza wymianę ciepła 
miedzy wodą a elementem grzejnym, 
co może doprowadzić do jego prze-
grzania i szybszego uszkodzenia.

•  Aby usunąć osad wypełnij czajnik do 

maksymalnego poziomu wodą z roz-
puszczonym w niej octem stołowym w 
proporcji 2:1.

  Doprowadź wodę do wrzenia i zostaw 

na noc. Rano wylej płyn, wypełnij czaj-
nik do poziomu maksymalnego, zago-
tuj i wylej wodę.

•  W celu usunięcia osadu używaj spe-

cjalnych środków, przeznaczonych do 
czajników elektrycznych.

Komplet dostawy:
1.  Czajnik – 1 szt.
2.  Filiżanki – 2 szt.
3.  Instrukcja – 1 szt.

Charakterystyki techniczne
Napięcie zasilające: 120-230 V ~ 50/60 Hz
Moc maksymalna: 1000 W
Maksymalna objętość: 0,5 l

Producent zastrzega sobie prawo zmia-
ny charakterystyki urządzeń bez wcześ-
niejszego zawiadomienia.

Termin przydatności do użytku urzą-
dzenia – powyżej 3 lat

Gwarancji 
Szczegółowe warunki gwarancji, można 
otrzymać w punkcie sprzedaży, w którym 
nabyliście Państwo dane urządzenie. W 
przypadku zgłaszania roszczeń z tytułu 
zobowiązań gwarancyjnych, należy oka-
zać rachunek lub fakturę poświadczają-
ce zakup.

Dany wyrób jest zgodny z 
wymaganiami odnośnie elek-
tromagnetycznej kompatybil-
ności, przewidzianej dyrektywą 
89/336/EEC Rady Europy oraz 
przepisem 73/23 EEC o nizko-
woltowych  urządzeniach.

POLSKI 

6

ШƏЙНЕК

СИПАТТАМА
1.  Қосу көрсеткіші
2.  Шəйнек корпусы
3.  Қақпақ
4.  Қайта қосу түймесі RESET
5.  Тұтқа 
6.  Желілік шнур
7.  Кернеу ажыратқышы 120 V - 230 V

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ
•  Тоқ шəйнекті пайдаланбастан бұрын 

нұсқаумен мұқият танысыңыз.

• 

 Шəйнектің астында екі позициялы 

кернеу ажыратқышы бар. Шəйнекті 
пайдаланнар алдында жұмыс 
кернеуі желінің кернеуіне сəйкестігін 
тексеріңіз.

•  Желілік шнур «еуропалық» ашамен 

жабдықталған,оны жермен дұрыс 
жалғанған тоқ көзіне ғана қосыңыз.

•   Шəйнекті  ваннада  пайдаланбаңыз. 

Оны хауыздың немесе басқа су 
толтырылған ыдыстардың жанында 
қолданбаңыз.

•    Өрт қаупінің пайда болуын болдырмас 

үшін электр розеткасына қосқан 
кезде қосалқы тоқ өткізгіштерді 
пайдаланбаңыз.

• 

 

Шəйнекке су құймағанша, оны 
қоспаңыз.

•  Қақпағы толық жабылмаған шəйнекті 

пайдаланбаңыз.

• 

 

Шəйнекті тек суды қайнатуға 
пайдаланыңыз,басқа сұйықтарды 
жылытуға немесе қайнатуға тыйым 
салынады.

•   Судың МАХ белгіден көп болмағанын 

қадағалаңыз. Судың деңгейі ең 
жоғарғы белгіден асып кетсе, қайнап 
жатқан су төгілуі мүмкін.

•  Шəйнекті тегіс жəне орнықты бетке 

қойыңыз, үстелдің шетіне қоймаңыз.

• 

 

Құралды жылу көздеріне немесе 
от жалынына жақын жерлерде 
қолданбаңыз.

• 

 

Қосылған құралды қараусыз 
қалдырмаңыз.

• 

 

Электр шнуры үтелден салбырап 
тұруына жол бермеңіз, сонымен 
бірге ол ыстық беттерге тимеуін 
қадағалаңыз.

•    Суды қайнатып жатқан кезде қақпақты 

ашпаңыз.

•  Суды қайнатып жатқан кезде, буға 

күйіп қалмас үшін, сақ болыңыз.

•    Шəйнектің ыстық бетіне қол тигізбеңіз, 

тек қана тұтқадан ұстаңыз.

• 

 

Қайнаған суы бар шəйнекті 
тасымалдаған кезде сақ болыңыз. 

• 

 

Тоқ соғу қаупінен сақтану үшін 
шəйнекті суға немесе басқа 
сұйықтарға салмаңыз.

•   Шəйнекті  пайдаланылмайтын  кезде 

немесе оны тазалар алдында желіден 
шығарыңыз.

• 

 Шəйнекті ыдыс жуатын машинаға 

салмаңыз.

• 

 

Шəйнекті ұзақ сақталатын жерге 
қоймастан бұрын оны желіден өшіріп, 
суын төгіп, суытыңыз.

•  Желілік шнур мен ашаны тексеріп 

тұрыңыз. Корпусы немесе 
желілік шнуры бүлінген шəйнекті 
пайдаланбаңыз.

• 

 

Шəйнекті өз бетіңізбен жөндеуге 
тыйым салынады. Ақаулар байқалған 
жағдайда, сервис орталыққа 
хабарласыңыз.

•  Тоқ шəйнек тек тұрмыстық жағдайда 

қолдануға арналған.

•   Егер 

шəйнекті 

балалар 

немесе 

мүмкіндігі шектеулі адамдар 
пайдаланса,өте мұқият болыңыз.

•   Шəйнекті  балардың  қолы  жетпейтін 

жерде сақтаңыз.

•  Балаларға шəнекті ойыншық ретінде 

пайдалануға рұқсат бермеңіз.

БҰЛ НҰСҚАУДЫ САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ.

Бірінші рет пайдаланардың 

алдында:

•   Шəйнекті қорабынан шығарыңыз.
•   Шəйнектің  кернеу  ажыратқышы  (7) 

желінің кернеуіне сəйкес келетініне 
көз жеткізіңіз

•   Шəйнектің қақпағын ашыңыз (3).
• Шəйнекті су деңгейінің бағанының 

(3) ең жоғарғы белгісіне дейін сумен 
толтырыңыз, қақпағын жабыңыз, 
желілік шнур ашасын розеткаға 
сұғып, суды қайнатыңыз, одан кейін 
суды төгіп тастаңыз.

•  Бұл процедураны екі рет 

қайталаңыз.

Пайдалану
•  Ажыратқышпен (7) желінің кернеуіне 

сəйкес келетін кернеуді орнатыңыз

•  Шəйнекке суды MAX белгісіне дейін 

құйыңыз, бұл 0,5 л сəйкес келеді. 
Қақпақты дұрыстап жабыңыз (3).

•  Желі шнурының ашасын розеткаға 

сұғыңыз, осы кезде көрсеткіш жанады 
(1) жəне шəйнектің қыздыушы 
элементі қосылады.

• 

 

Су қайнағанна кейін көрсеткіш(1) 
сөнеді жəне қыздырушы элемент 
ажырайды.

•    Шəйнекті қайта қосу үшін (4) «RESET» 

түймесін басыңыз.

•   Шəйнекті 

пайдаланып 

болғаннан 

кейін желі шнурының ашасын 
розеткадан суырыңыз.

Ескерту:
-   шəйнекті (4) «RESET» түймесімен 

қайта қосу үшін ажыратқышты 
жұмыс қалпына қайтару үшін 
біраз уақыт қажет.

-  шəйнекте сусыз қосу қорғанышы 

бар, егер сіз шəйнекті өте аз сумен 
немесе сусыз қосатын болсаңыз 
ол өздігінен ажырап қалады. Бұл 
жағдайда желілік шнур ашасын 
розеткадан суырып тастап, оған 
қайта су құймас бұрын шəйнекті 
суытып алыңыз.

Тазалау мен баптау
•   Тазалардың 

алдында 

шəйнекті 

желіден өшіріп, суын төгіп, суытып 
алыңыз.

•   Шəйнектің  сыртын  дымқыл  матамен 

сүртіңіз. Былғанған жерлерді 
тазалау үшін жұмсақ тазалағыш 
заттарды пайдаланыңыз, металл 
щеткалар мен күшті жуғыш заттарды 
пайдаланбаңыз.

• 

 Шəйнек пен тағанды суға немесе 

басқа сұйықтарға салмаңыз.

• 

 Шəйнекті ыдыс жуатын машинаға 

салмаңыз.

Қақты кетіру
• 

 

Шəйнектің ішінде пайда болатын 
қақ шəйнектегі судың дəміне əсер 
етеді, қыздырғыш пен су арасындағы 
жылуалмасуды бұзады, бұл 
шəйнектің қызып кетуі мен тезірек 
бұзылуына əкеліп соғады.

•    Қақты кетіру үшін, шəйнекті ең жоғарғы 

деңгейге дейін 2:1 қатынасында су 
мен сірке қышқылы ерітіндісімен 
толтырыңыз. Сұйықты қайнатып, 
түнге қалдырыңыз. Таңертең сұйықты 
төгіп, шəйнекті сумен толтырып, 
қайнатып, суды төгіп тастаңыз.

•  Қақты кетіру үшін тоқ шəйнектерді 

тазалауға арналған заттарды 
пайдалануға болады.

Жиынтықтың құрамы:
1. Шəйнек – 1 дана.
2. Таған – 2 дана.
3. Нұсқау – 1 дана.

Техникалық сипаттамалар:
Қорек кернеуі: 120-230 В ~ 50/60 Гц
Ең жоғарғы қуаты: 1000 Вт
Ең көп су көлемі: 0,5 л

Өндiрушi прибордың характерис-
тикаларын өзгертуге,  алдын ала 
ескертусiз өзiнiң құқын сақтайды 

Прибордын қызмет көрсету 
уақыты 3 жылға дейiн

Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып 
жатқан бөлшектер дилерден тек 
сатып алынған адамға ғана берiледi. 
Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi 
шағымдалған жағдайда төлеген чек 
немесе квитанциясын көрсетуi қажет.

Бұл тауар ЕМС – 
жағдайларға сəйкес келедi 
негiзгi Мiндеттемелер 
89/336/EEC  Дерективаның 
ережелерiне енгiзiлген 
Төменгi  Ережелердiң 
Реттелуi (73/23 EEC)

ҚАЗАҚ

5

ДОРОЖНЫЙ ЧАЙНИК 

ОПИСАНИЕ
1.  Индикатор включения
2.  Корпус чайника
3.  Крышка
4.  Кнопка 

повторного 

включения 

(RESET)

5.  Ручка 
6.  Cетевой шнур
7.  Переключатель напряжения 
 120-230 

В

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
•  Перед использованием электричес-

кого чайника внимательно прочитай-
те инструкцию.

•  На нижней стороне чайника имеет-

ся двухпозиционный переключатель 
напряжения. Перед использованием 
чайника обязательно убедитесь, что 
рабочее напряжение прибора соот-
ветствует напряжению сети.

• 

 

Сетевой шнур снабжен «евровил-
кой»; включайте ее в розетку, имею-
щую надежный контакт заземления.

• 

 

Не используйте чайник в ванных 
комнатах. Не пользуйтесь им вблизи 
бассейнов или других емкостей, на-
полненных водой.

•  Во избежание риска возникновения 

пожара не используйте переходники 
при подключении прибора к элект-
рической розетке.

•  Не включайте чайник без воды.
•  Не используйте чайник с неплотно 

закрытой крышкой.

•  Используйте чайник только для кипя-

чения воды, запрещается подогре-
вать или кипятить в нем другие жид-
кости.

•  Следите, чтобы уровень воды в чай-

нике не был выше отметки «MAX». 
Если уровень воды превышает мак-
симальную отметку, кипящая вода 
может выплеснуться.

•  Ставьте чайник на ровную и устойчи-

вую поверхность, не ставьте чайник 
на край стола.

•  Не используйте прибор в непосредс-

твенной близости от источников теп-
ла или открытого пламени.

•  Не оставляйте включенный прибор 

без присмотра.

•  Не допускайте, чтобы электрический 

шнур свешивался со стола, а также 
следите, чтобы он не касался горя-
чих или острых поверхностей.

•  Не открывайте крышку во время ки-

пячения воды.

•  Будьте  осторожны,  чтобы  во  время 

кипячения воды не обжечься горя-
чим паром.

•  Не прикасайтесь к горячим поверх-

ностям чайника, беритесь только за 
ручку.

•  Будьте осторожны при переносе чай-

ника, наполненного кипятком.

•  Во избежание удара электрическим 

током не погружайте прибор в воду 
или другие жидкости.

•  Отключайте прибор от сети, если вы 

им не пользуетесь или перед чист-
кой.

•  Не мойте чайник в посудомоечной 

машине.

•  Перед тем как убрать прибор на дли-

тельное хранение, отключите его от 
сети, слейте воду и дайте прибору 
остыть и высохнуть.

•  Периодически  проверяйте  сетевой 

шнур и вилку. Не пользуйтесь чай-
ником, если имеются какие-либо 
повреждения корпуса или сетевого 
шнура.

•  Запрещается  самостоятельно  ре-

монтировать прибор. При обнаруже-
нии неисправностей обращайтесь в 
авторизованный сервисный центр.

•  Электрический чайник предназначен 

только для бытового использования.

•  Будьте особенно внимательны, если 

прибором пользуются дети или люди 
с ограниченными возможностями.

•  Храните прибор в недоступном для 

детей месте.

•  Не разрешайте детям использовать 

прибор в качестве игрушки.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИС-
ПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В 
КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИ-
АЛА.

Перед первым использованием
•  Выньте чайник из упаковки.
•  Убедитесь,  что  переключатель  на-

пряжения (7) установлен в положе-
ние, соответствующее напряжению 
сети.

•  Откройте крышку чайника (3).

•  Наполните чайник водой до отметки 

«MAX», плотно закройте крышку (3), 
вставьте вилку сетевого шнура в ро-
зетку и вскипятите воду, затем слей-
те ее.

•  Повторите эту процедуру два раза.

Использование
•  Переключателем (7) установите на-

пряжение, соответствующее напря-
жению сети.

•  Наполните чайник водой до отметки 

«MAX», что соответствует 0,5 л. Плот-
но закройте крышку (3).

• 

 

Вставьте вилку сетевого шнура в 
розетку, загорится индикатор (1) и 
включится нагревательный элемент 
чайника.

•  После закипания воды индикатор (1) 

погаснет и нагревательный элемент 
отключится.

•  Для  повторного  включения  чайника 

нажмите кнопку (4) «RESET».

•  

После использования чайника вы-
ньте вилку сетевого шнура из розет-
ки.

Примечание
-   Для повторного включения чайни-

ка кнопкой (4) «RESET» нужно вы-
ждать некоторое время, которое 
необходимо для возврата выклю-
чателя в рабочее состояние.

-  Чайник имеет защиту от включе-

ния без воды: если вы включите 
чайник со слишком малым коли-
чеством воды или без нее, он ав-
томатически отключится. В этом 
случае выньте вилку сетевого 
шнура из розетки и дайте чайнику 
охладиться некоторое время, пе-
ред тем как залить в него воду.

Чистка и уход
•  Перед чисткой отключите прибор от 

сети, слейте воду и дайте чайнику 
остыть.

•  Протрите 

внешнюю 

поверхность 

чайника влажной тканью. Для удале-
ния загрязнений используйте мягкие 
чистящие средства, не пользуйтесь 
металлическими щетками и абра-
зивными моющими средствами.

•  Не погружайте чайник в воду или 

другие жидкости.

•  Не мойте чайник в посудомоечной 

машине.

Удаление накипи
•  Накипь, образующаяся внутри чай-

ника, влияет на вкусовые качества 
воды, а также нарушает теплообмен 
между водой и нагревательным эле-
ментом, что может привести к его пе-
регреву и более быстрому выходу из 
строя.

•  Для удаления накипи наполните чай-

ник до максимального уровня водой 
с разведенным в ней столовым уксу-
сом в пропорции 2:1. Доведите жид-
кость до кипения и оставьте ее на 
ночь. Утром слейте жидкость, напол-
ните чайник водой до максимального 
уровня, прокипятите и слейте воду.

•  Для удаления накипи можно исполь-

зовать специальные средства, пред-
назначенные для электрочайников.

Комплект поставки
1. Чайник  –  1  шт.
2. Чашки  –  2  шт.
3. Инструкция – 1шт.

Технические характеристики
Напряжение питания: 

 

120-230 В ~ 50/60 Гц
Максимальная мощность: 1000 Вт
Максимальный объем воды: 0,5 л

Производитель сохраняет за собой 
право изменять дизайн и технические 
характеристики прибора без предва-
рительного уведомления.

Срок службы прибора не менее 3-х 
лет

  

 Данное изделие соответству-

ет всем требуемым европейс-
ким и российским стандартам 
безопасности и гигиены.

Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС 
ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, 
Австрия

РУССКИЙ

4

WASSERKOCHER

BESCHREIBUNG
1.  Indikator der Einschaltung
2.  Gehäuse des Wasserkochers
3.  Deckel
4.  Wiedereinschaltknopf RESET
5.  Handgriff
6.  Netzkabel
7.  Spannungsschalter 120 V – 230 V

WICHTIGE SICHERHEITSMAßNAHMEN
•  Vor der ersten Inbetriebnahme des Ge-

räts lesen Sie aufmerksam diese Betrieb-
sanleitung durch. Auf dem unteren Teil 
des Wasserkochers befi ndet sich Zwei-
stufenschalter der Spannung. Vor dem 
Einschalten des Geräts vergewissern Sie 
sich, ob die Netzspannung mit der Span-
nung Ihres Geräts übereinstimmt.

•  Das Netzkabel ist mit einem „Euroste-

cker“ ausgestattet; schalten Sie diesen 
in die Steckdose mit sicherer Erdung.

•  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher 

im Badezimmer zu nutzen. Es ist nicht 
gestattet, das Gerät in der Nähe von 
Wasserbecken und anderen mit Wasser 
befüllten Becken zu benutzen. 

•  Verwenden Sie keine Übergangsstücke 

beim Anschließen des Geräts an das 
Stromnetz, um Brandrisiko zu vermei-
den.

•  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher 

ohne Wasser einzuschalten.

•  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher 

mit einem undicht geschlossenem De-
ckel zu benutzen.

•  Nutzen Sie den Wasserkochen nur fürs 

Wasseraufkochen, es ist nicht gestattet, 
andere Flüssigkeiten darin zu erwärmen 
oder aufzukochen.

•  Achten Sie darauf, dass der Wasserstand 

im Wasserkocher die maximale Grenzlinie 
MAX nicht übersteigt. Beim Übersteigen 
der maximalen Wasserstandsgrenzlinie 
kann das Heißwasser ausgießen. 

•  Stellen Sie den Wasserkocher auf eine 

gerade stabile Oberfl äche auf. Es ist 
nicht gestattet den Wasserkocher an den 
Tischrand zu stellen.

•  Nutzen Sie nie das Gerät in der Nähe von 

Wärmequellen oder offenem Feuer.

•  Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie 

unbeaufsichtigt.

•  Achten Sie darauf, dass das Netzkabel 

vom Tisch nicht frei hängt und heiße Ge-
genstände nicht berührt.

•  Öffnen Sie nie den Deckel während des 

Wasseraufkochens.

•  Seien Sie während des Wasseraufko-

chens vorsichtig, um die Verbrühung mit 
heißem Dampf zu vermeiden.

•  Berühren Sie nie heiße Stellen des Was-

serkochers, halten Sie ihn nur am Hand-
griff.

•  Seien Sie beim Übertragen des heißen 

Wasserkochers vorsichtig.

•  Tauchen Sie das Gerät nie ins Was-

ser oder andere Flüssigkeiten, um das 
Stromschlagrisiko zu vermeiden.

•  Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz 

ab, wenn Sie es längere Zeit nicht nutzen 
oder vor der Reinigung.

•  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher 

in der Geschirrspülmaschine zu wa-
schen.

•  Bevor Sie das Gerät zur längeren Auf-

bewahrung wegpacken, schalten Sie es 
vom Stromnetz ab, gießen Sie das Was-
ser ab, kühlen Sie es ab.

•  Prüfen Sie periodisch das Netzkabel und 

die Steckdose. Es ist nicht gestattet, den 
Wasserkocher zu nutzen, wenn das Ge-
häuse oder das Netzkabel beschädigt 
sind.

•  Es ist nicht gestattet, das Gerät selbstän-

dig zu reparieren. Bei der Feststellung 
von Beschädigungen wenden Sie sich an 
den autorisierten Kundenservicedienst.

•  Der Wasserkocher ist nur für den Ge-

brauch im Haushalt geeignet. Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen 
angesagt, wenn sich Kinder oder behin-
derte Personen während der Nutzung 
des Geräts in der Nähe aufhalten.

•  Bewahren Sie das Gerät in einem für Kin-

der unzugänglichem Ort auf.

•  Es ist nicht gestattet, das Gerät den Kin-

dern als Spielzeug zu geben.

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSAN-
LEITUNG SORGFÄLTIG AUF.

Vor dem ersten Gebrauch des Wasser-
kochers
•  Nehmen Sie den Wasserkocher aus der 

Verpackung heraus. Vergewissern Sie 
sich, dass der Spannungsschalter (7) in 
die Position aufgestellt ist, die der Netz-
spannung entspricht.

•  Öffnen Sie den Deckel des Wasserko-

chers (3). Füllen Sie den Wasserkocher 
mit Wasser bis zum maximalen Grenzlinie 
MAX, stecken Sie den Stecker des Netz-
kabels in die Steckdose und kochen Sie 

das Wasser auf._ danach gießen Sie es 
ab.

•  Wiederholen Sie den Vorgang zweimal.

Anwendung 
•  Stellen Sie den Schalter (7) die Span-

nung ein, die mit der Netzspannung 
übereinstimmt.

•  Füllen Sie den Wasserkocher mit Was-

ser bis zum maximalen Grenzlinie MAX, 
was dem Fassungsvermögen 0,5 Liter 
entspricht, schließen Sie den Deckel (3) 
dicht zu.

•  Stecken Sie den Stecker des Netzkabels 

in die Steckdose, dabei leuchtet der Indi-
kator (1) auf und schaltet sich das Heize-
lement des Wasserkochers ein.

•  Nach dem Aufkochen schaltet sich das 

Indikator (1) aus und das Heizelement 
schaltet sich aus. Nach dem wiederhol-
ten Einschalten des Wasserkochers drü-
cken Sie die Taste (4) „RESET“.

•  Nach der Nutzung schalten Sie des Ge-

räts vom Stromnetz ab.

Anmerkung:
-  Für das Wiedereinschalten des Wasser-

kochers mittels der Taste (4) „RESET“, 
warten Sie einige Zeit, bis der Schalter 
wieder betriebsbereit ist.

  der Wasserkocher besitzt den Einschal-

tungsschutz beim Wassermängel. Wenn 
Sie den Wasserkocher mit wenig oder 
ohne Wasser einschalten, schaltet sich 
er automatisch ab. 
Schalten Sie in die-
sem Falle das Gerät vom Stromnetz ab 
und lassen Sie es komplett abkühlen, 
bevor Sie neues Wasser eingießen.

Reinigung und Pfl ege
•  Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät 

vom Stromnetz ab, gießen Sie das Was-
ser ab und lassen Sie es abkühlen.

•  Wischen Sie die Innenseite des Wasser-

kochers mit einem feuchten Tuch ab. Für 
die Entfernung der Verschmutzung nut-
zen Sie weiche Reinigungsmittel, aber 
keine Metallbürsten und Abrasivmittel.

•  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher 

ins Wasser oder andere Flüssigkeiten 
komplett tauchen zu lassen.

•  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher 

in der Geschirrspülmaschine zu wa-
schen.

Entkalkung
•  Der Kalkstein, der sich innerhalb des 

Wasserkochers bildet, beeinfl usst  die 
geschmacklichen Qualitäten des Was-
sers, und verletzt auch den Wärmeaus-
tausch zwischen dem Wasser und dem 
Heizelement, was zur Überhitzung und 
dem schnelleren Ausfall führen kann.

•  Um den Kalkstein zu entfernen, füllen 

Sie das Gerät bis zum maximalen Was-
serstand mit dem hinzugefügten Speise-
essig im Verhältnis 2:1. Bringen Sie die 
Flüssigkeit zum Kochen und lassen Sie 
über eine Nacht stehen. Am nächsten 
Morgen gießen Sie die Flüssigkeit ab, 
füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser 
bis zum maximalen Wasserstandniveau, 
lassen Sie es aufkochen und gießen Sie 
das Wasser ab.

•  ür Entkalkung kann man spezielle Mittel 

nutzen, die für die Entkalkung von elek-
trischen Wasserkochern geeignet sind.

Lieferumfang:
1.  Wasserkocher – 1 Stück
2.  Tassen – 2 Stück
3.  Bedienungsanleitung – 1 Stück

Technische Eigenschaften
Stromversorgung: 120 230 V ~ 50/60 Hz
Maximale Leistung: 1000 W
Fassungsvermögen: 0,5 Liter

Der Produzent behält sich das Recht vor, 
die Charakteristiken der Geräte ohne 
Vorankündigung zu ändern.

Benutzungsdauer der Teekanne nicht 
weniger als 3 Jahre

Gewährleistung   
Ausführliche Bedingungen der 
Gewährleistung kann man beim Dealer, 
der diese Geräte verkauft hat, bekom-
men. Bei beliebiger Anspruchserhebung 
soll man während der Laufzeit der vorlie-
genden Gewährleistung den Check oder 
die Quittung über den Ankauf vorzulegen. 

Das vorliegende Produkt  ent-
spricht den Forderungen 
der elektromagnetischen 
Verträglichkeit, die in 89/336/
EWG -Richtlinie des Rates und 
den Vorschriften 73/23/EWG 
über die Niederspannungsgeräte 
vorgesehen sind.

DEUTSCH

3

TRAVEL KETTLE

DESCRIPTION
1.  Power on indication
2.  Body of kettle
3.  Lid
4.  RESET button
5.  Handle
6.  Power cord
7.  Voltage switch 120 V- 230 V

IMPORTANT SAFEGUARDS
•  Before switching on the unit read 

this instruction carefully. 

•  There is a two-position switch on the 

lower side of the kettle. Make sure 
that your home electricity supply 
corresponds to the voltage of cur-
rent specified on the housing.

•  Power cord is equipped with a euro 

plug; insert it into the socket, with 
secure grounding.  

•  Do not use the kettle in bathrooms. 

Do not use it near swimming pools 
or other containers filled with water.

•  

In order to avoid risk of fire do not 
use adapters while connecting the 
appliance to the outlet.

•  Do not switch on the unit if it is emp-

ty.

•  Do not use the kettle without a filter 

or if the cover is not closed firmly.  

•  Use the kettle only for water boiling, 

do not use to heat or boil other liq-
uids.  

•  Provide that water level is not below 

the min. mark and not higher than 
the max. mark. If water level ex-
ceeds the max. mark boiling water 
can splash out.  

•  Place the unit on the flat stable sur-

face. Do not place the kettle on the 
edge of the table. 

•  Do not use the unit near heat sourc-

es or open flame.

•  Do not leave the operating appliance 

unattended.

•  Provide that the power cord is not 

hanging over the table and make 
sure that it does not touch hot sur-
faces. 

•  Do not open the lid while boiling wa-

ter. 

•  Keep your hands away from steam 

openings while water boiling other-
wise you can get burns.

•  Do not touch hot surfaces of the ket-

tle. Hold the unit by the handle. 

•  Be careful while carrying the kettle, 

filled with boiling water.  

•  In order to avoid electric shock do 

not immerse the unit into water or 
other liquids.  

•  Always switch off and unplug the 

unit if it is not being used or before 
cleaning.

•  Do not wash the unit in a dish wash 

machine.

•  Before taking the unit away for keep-

ing, unplug it, pour out water and let 
it cool down. 

•  Check the power cord and the plug 

periodically. 

  Do not use the kettle if there are 

damages in the body or in the power 
cord. 

•  Do not repair the unit yourself. If 

there are some damages in the unit 
apply to the authorized service cent-
er. 

•  The unit is intended for household 

use only.

•  When children or disabled persons 

are near a kettle, it is necessary to 
be especially careful.

•  Keep the unit out of the reach of chil-

dren.

•  Do not allow children to use the ket-

tle as a toy.

KEEP THESE INSTRUCTIONS

Before using the appliance for the 
first time
•  Unpack the kettle.
•  Make sure that the power switch (7) 

is set to the position, which corre-
sponds to the mains voltage.

•  Open the lid (3).
•  

Fill the kettle with water till max. 
mark,  firmly close the lid (3), insert 
the power plug into the socket and 

boil water and then pour out the wa-
ter.

•  Repeat this procedure twice.

Usage
•  Use the switch (7) to set the voltage 

that will correspond to the mains 
voltage.

•  

Fill the kettle with water till max. 
mark, that is 0,5 l. Firmly close the 
lid (3).

•  Insert the power plug into the sock-

et, the (1) indication will light up and 
the heating element of the kettle will 
switch on. 

•  After the water starts boiling (1) the 

indication will go out and the heating 
element will switch off. 

•  To switch on the kettle again press 

the (4) “RESET” button.

•  After finishing using the kettle take 

out the power plug from the socket.

Note:

 to re-boil water press the (4) 

“RESET” button, some time is 
needed for the switch to return to 
the operating state.

-  the kettle has the protection from 

switching on when empty, if you 
switch on the kettle with little wa-
ter or without it, it will switch off 
automatically. In this case take 
the power plug out of the sock-
et and let the unit cool down for 
some time before filling it with 
water. 

CLEAN AND CARE
•  Before cleaning, disconnect the unit, 

pour out water from the unit, and let 
the unit cool down completely.

•  Wipe the outer surfaces of the unit 

with a damp cloth. Use soft deter-
gents to remove dirt; do not use 
metal brushes and abrasives. 

•  Do not immerse the kettle into water 

or other liquids.

•  Do not wash the unit in a dish wash 

machine.

Scale removal
•  Scale, appearing inside the kettle, 

influences water taste, and disturbs 
heat exchange between water and 
the heating element, that can lead to 
overheating and malfunction.  

•  To remove scale, fill the kettle with 

water with vinegar dissolved in it in 
proportion 2:1. Boil water and leave 
the unit for a night. In the morning 
pour out water, fill the kettle with wa-
ter till max. mark, boil it and pour out 
water.  

•  You can use special substances for 

electric kettles to remove scale. 

Delivery set:
1.  Kettle – 1 pc.
2.  Cups – 2 pc.
3.  Instruction manual – 1pc.

Specifications:
Power supply: 120-230 V~ 50/60 Hz
Max. power: 1000 W
Max. capacity: 0,5 l

The manufacturer reserves the right 
to change the device's characteristics 
without prior notice.

Service life of the unit is not less 
than 3 years

GUARANTEE 
Details regarding guarantee condi-
tions can be obtained from the dealer 
from whom the appliance was pur-
chased. The bill of sale or receipt must 
be produced when making any claim 
under the terms of this guarantee.

This product conforms to 
the EMC-Requirements as 
laid down by the Council 
Directive 89/336/EEC and to 
the Low Voltage Regulation 
(73/23 EEC)

ENGLISH

2

GB

ATTENTION!

Do not use the kettle without removable filter

DE

ACHTUNG!

Wasserkocher ohne abnehmbaren Filter nicht benutzen.

RUS

ВНИМАНИЕ!

Запрещается использование чайника без съемного фильтра!

KZ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Алмалы сүзгісіз шəйнекті қолдануға тыиым салынады!

PL

UWAGA!

Nie wolno używać czajnika bez zdejmowanego filtra!

CZ

POZOR!

Je zakázáno používat konvici bez sundavacího filtru!

UA

УВАГА!

Забороняється використання чайника без знімного фільтра!

BEL

УВАГА!

Забараняецца карыстацца чайнікам без здымнага фільтра!

UZ

ДИҚҚАТ!

Човгумни ечиладиган филтрсиз ишлатиш мумкин эмас !

1154.indd   1

1154.indd   1

16.06.2008   14:08:23

16.06.2008   14:08:23

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    ENGLISH TRAVEL KETTLE boil water and then pour out the water. • Repeat this procedure twice. DESCRIPTION 1. Power on indication 2. Body of kettle 3. Lid 4. RESET button 5. Handle 6. Power cord 7. Voltage switch 120 V- 230 V GB ATTENTION! Do not use the kettle without removable filter DE ACHTUNG!
  • Страница 2 из 3
    ČESKÝ • Pro opačné zápětí čajníku stiskněte tlačítko (4) «RESET». • Po použití dejte vidlici pryč ze zásůvky. ČAJNÍK POPSÁNÍ 1. Indikátor zapnutí 2. Těleso čajníku 3. Víko 4. Tlačítko opačného zapnutí RESET 5. Držadlo 6. Sít´ová šn´ůra 7. Přepínáč napětí 120 V- 230 V Poznámka: - k opačnému zápětí
  • Страница 3 из 3