Инструкция для VITEK VT-1189

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

TERMOPOT
Elektryczny czajnik-termos (termopot) przeznaczo-
ny jest wyłącznie do gotowania wody. Aby prawidło 
i bezpiecznie użytkować urządzenie elektryczne, 
uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję.

OPIS 
1.  Oznaczenie konieczności dolewania wody „RE-

FILL”

2.  Skala poziomu wody
3.  Przycisk włączania napełniania wodą
4.  Dzióbek do wylewania wody
5. Panel 

sterowania

6.  Klawisz otwierania pokrywki
7. Otwory 

wylotu 

pary

8.  Zdejmowana górna pokrywa
9.  Uchwyt do przenoszenia
10. Obudowa
11.  Złącze do podłączenia przewodu zasilającego
12. Podstawka obrotowa
13. Uszczelka
14.  Oznaczenie maksymalnego poziomu “FULL”
15. Przewód zasilający
16.  Pozycja blokady/odblokowania pompy ręcznej
17. Pompa ręczna 

Panel sterowania
18  Przycisk włączania gotowania i włączania powtór-

nego gotowania wody „RE-BOILING”.

19  Wskaźnik trybu gotowania wody 
20 Przycisk odblokowania włączania napełniania 

wodą “UNLOCK”

21  Wskaźnik odblokowania napełniania wodą 
22  Przycisk włączania napełniania wodą “DISPEN-

SE”

23 Wskaźnik trybu podtrzymania temperatury „KEEP 

WARM” 

UWAGA!
Niewłaściwe korzystanie z urządzenia może dopro-
wadzić do obrażeń lub uszkodzenia mienia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
•   Przed użyciem czajnika-termosu elektrycznego 

uważnie przeczytaj instrukcję.

•   Upewnij się, robocze napięcie urządzenia odpo-

wiada napięciu w sieci.

•  Przewód zasilający wyposażony jest w wtyczkę 

europejską, wkładaj wtyczkę do gniazdka z nieza-
wodnym uziemieniem.

•   W celu uniknięcia ryzyka zagrożenia pożarem nie 

używaj adapterów przy podłączeniu urządzenia do 
gniazdka elektrycznego.

•   Nie podłączaj i nie odłączaj przewodu zasilającego 

mokrymi rękami, może to doprowadzić do poraże-
nia prądem elektrycznym lub do obrażeń.

•   Przy wyjmowaniu przewodu zasilającego z gniazd-

ka elektrycznego trzymaj za wtyczkę, lecz nie za 
przewód.

•   Nie włączaj czajnika – termosu bez wody.
•   Nie upuszczaj i nie nachylaj urządzenia
•   Używaj czajnika-termosu wyłącznie do gotowania 

wody, nie wolno podgrzewać lub gotować w nim 
innych płynów.

•  Uważaj, żeby poziom wody w czajniku – termo-

sie nie był poniżej oznaczenia “REFILL” i powyżej 
“FULL”.

•   Nie wolno napełniać czajnika-termosu bezpośred-

nio wodą z kranu, w tym celu używaj odpowiednie-
go naczynia.

•  Umieszczaj czajnik – termos na równej stabilnej 

powierzchni. 

•  Nie wolno ustawiać czajnika-termosu w pobliżu 

ścian lub mebli. Para wydostająca się z czajnika-
-termosu może doprowadzić do zniekształcenia 
lub innych uszkodzeń ścian lub mebli.

•  Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub 

otwartego ognia.

•  Uważaj szczególnie na dzieci  lub osoby niepeł-

nosprawne znajdujące się w pobliżu włączonego 
urządzenia, nie pozostawiaj  je bez dozoru.

•   Nie pozwalaj, aby przewód zasilający zwisał ze sto-

łu, a także uważaj, żeby on nie dotykał  gorących 
lub ostrych powierzchni.

•  Nie otwieraj pokrywy podczas gotowania wody 

i nie napełniaj wodą.

• 

 Nie obracaj urządzenia w czasie napełniania 

wodą.

•   Nie naciskaj mocno zamykając pokrywę. Dokład-

nie zamykaj pokrywę.

•  Nie zbliżaj ręki do otworu wylotu pary, może to 

doprowadzić do oparzeń. Nie zasłaniaj otworów 
wylotu pary obcymi przedmiotami.

•  Nie dotykaj się gorących powierzchni czajnika-ter-

mosu.

•  Podczas przenoszenia uważaj na czajnik–termos 

napełniony wrzątkiem, nie dotykaj  klawisza otwie-
rania pokrywki.

•  Nie przenoś czajnika-termosu, trzymając się za 

klawisz otwierania pokrywy.

•   Aby wylać pozostałą gorącą wodę zdejmij pokry-

wę. Przy wylewaniu gorącej wody przestrzegaj 
środków ostrożności.

•   W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym 

nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym pły-
nie.

•   Odłączaj urządzenie z sieci, gdy go nie używasz, 

lub przed czyszczeniem.

•  Nie wstawiaj czajnika -termosu do zmywarki na-

czyń.

•   Przed schowaniem czajnika – termosu na dłuższy 

czas odłącz go od sieci, wylej wodę i zaczekaj aż 
ostygnie i wyschnie.

•   Okresowo sprawdzaj przewód zasilający i wtyczkę 

sieciową. Nie używaj czajnika-termosu z uszko-
dzonym przewodem zasilającym.

•  Nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia, 

może to doprowadzić do pożaru, porażenia prą-
dem elektrycznym lub do obrażeń. Po wykryciu 
uszkodzeń zwróć się do autoryzowanego punktu 
serwisowego.

•   Elektryczny czajnik- termos przeznaczony jest wy-

łącznie do użytku domowego.

PIERWSZE UŻYTKOWANIE CAJNIKA-TERMOSU
•   Wyjmij czajnik-termos z opakowania.
•   Przed włączeniem upewnij się, że robocze napię-

cie urządzenia odpowiada napięciu w sieci.

•   Otwórz pokrywę (8), naciskając klawisz (6) i trzy-

mając za niego.

•  Napełnij czajnik-termos wodą, używając odpo-

wiedniego naczynia; nie przekraczając oznaczenia  
maksymalnego poziomu wody (14) „FULL”.

•   Włóż wtyczkę przewodu zasilającego (15) do złą-

cza (11) umieszczonego na obudowie czajnika-
-termosu, a wtyczkę sieciową - do gniazdka sie-
ciowego.

• 

 Włączy się tryb podtrzymywania temperatury 

czajnika-termosu, w tym momencie będzie migać 
wskaźnik (23).

•  Naciśnij przycisk (18) do włączania trybu goto-

wania, w tym momencie zapali się wskaźnik(19), 
a wskaźnik (23) zgaśnie.

•  Po zagotowaniu wody w czajniku–termosie, on 

przełączy się do trybu podtrzymywania tempera-
tury, w tym momencie wskaźnik (19) zgaśnie i za-
pali się wskaźnik ”KEEP WARM” (23).

•   Wylej wodę. W tym celu należy odblokować włą-

czenie pompy do napełniania wodą naciskając 
przycisk (20) «UNLOCK», w tym momencie zapali 
się wskaźnik (21).

•  Podstaw odpowiednie naczynie na przykład fili-

żankę  pod dziobek do wylewania wody, (4), naci-
skając filiżanką przycisk napełniania wodą (3). 

  Drugi wariant: - Podstaw odpowiednie naczynie 

pod dzióbek do wylewania wody (4) i naciśnij przy-
cisk napełniania wodą (22) „DISPENSE”.

 

Uwaga:  napełnianie wodą dokonywane jest tylko 
przy włączonym wskaźniku (21).

 

Możesz również dokonać napełnianie wodą naci-
skając na ręczną pompę (17), aby napełnić wodą, 
ustaw pompę w pozycji „ON”. Po użyciu pompy 
ustaw ją w pozycji „OFF”.

•   Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
•   Otwórz pokrywę (8), naciskając klawisz (6) i trzy-

mając za niego, pociągnij pokrywkę (8) do przodu 
i zdejmij ją.

•   Wylej resztę wody z czajnika-termosu.

Uwaga: - Podczas wylewania wody przestrzegaj 
środków ostrożności w celu uniknięcia poparzeń go-
rącą wodą.

UŻYTKOWANIE CZAJNIKA -TERMOSA
•   Napełnij czajnik-termos wodą i włóż wtyczkę prze-

wodu zasilającego do gniazdka. Włączy się tryb 
podtrzymywania temperatury czajnika –termosu, 
w tym momencie będzie migać wskaźnik (23).

•  Naciśnij przycisk (18) do włączania trybu goto-

wania, w tym momencie zapali się wskaźnik(19), 
a wskaźnik (23) zgaśnie.

 

Po zagotowaniu wody urządzenie włączy się tryb 
podtrzymywania temperatury urządzenia, w tym 
momencie zapali się wskaźnik „KEEP WARM” 
(23).

 •  Przy obniżeniu poziomu wody poniżej oznaczenia 

(1) “REFILL”, otwórz pokrywę (8) i dolej wody, nie 
przekraczaj oznaczenia maksymalnego poziomu 
wody (14) “FULL”.

•   W trybie utrzymywania temperatury wskaźnik (23) 

świeci się, można włączyć tryb powtórnego goto-
wania, naciskając przycisk(18), w tym momencie 
zapali się wskaźnik(19), aby odłączyć tryb powtór-
nego gotowania jeszcze raz naciśnij przycisk (18).

•   Napełnianie gorącą wodą dokonywane jest trzema  

sposobami:

1.  w sposób automatyczny, poprzez naciśnięcie  za 

pomocą odpowiedniego naczynia przycisku włą-
czania napełniania wodą (3);

2.  poprzez naciśnięcie  przycisku (22) “DISPENSE”.
 

Uwaga! Napełnianie wodą dokonywane jest tylko 
przy włączonym wskaźniku (21), odblokowanie 
dokonywane jest poprzez naciśnięcie przycisku 
(20) “UNLOCK”.

3.  Poprzez naciśnięcie pompy ręcznej (17), ustawio-

nej w pozycji ON.

•   Po użyciu urządzenia, wylej z niego wodę, odłącz 

od sieci, odczekaj, aż całkowicie ostygnie  i scho-
waj go.

OBSŁUGA I KONSERWACJA
•  Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od sieci, 

wylej wodę i odczekaj aż czajnik-termos ostygnie.

•   Przetrzyj  zewnętrzną  powierzchnię  czajnika-ter-

mosu wilgotną szmatką. Do usuwania zanieczysz-
czeń używaj miękkich środków czyszczących nie 
używaj szczotek metalowych i ściernych środków 
czyszczących.

•   Nie zanurzaj czajnika – termosu w wodę lub innym 

płynie.

•   Nie zmywaj czajnika w zmywarce.

Uwaga!
Pokrywa górna (8)jest zdejmowana; otwórz pokrywę 
(8), naciskając klawisz (6) i trzymając za niego pocią-
gnij pokrywę do przodu i zdejmij.

Plamy na powierzchni zewnętrznej czajnika - ter-
mosu
Przy oddziaływaniu różnych domieszek, zawartych 
w wodzie, wewnętrzna powierzchnia metalowa może 
zmienić swój kolor.
•  Plamy można usunąć kwaskiem cytrynowym lub 

octem.

•  Do usuwania posmaku kwasku cytrynowego lub 

octu, zagotuj wodę i wylej ją.  Powtórz procedurę 
do całkowitego usuwania posmaku.

Usuwanie kamienia
•  Osad powstający wewnątrz czajnika –termosu, 

wpływa na właściwości smakowe wody, oraz na-
rusza wymianę ciepła między wodą a elementem 
grzejnym.

•   W celu usunięcia osadu wodnego napełnij czajnik-

-termos do maksymalnego poziomu wody z roz-
cieńczonym  w wodzie octem w proporcji  2:1. 
Doprowadź płyn do gotowania i pozostaw na noc. 
Rano zlej płyn, napełnij czajnik do maksymalnego 
poziomu zagotuj i zlej wodę.

•   W celu usunięcia osadu wodnego można używać 

specjalnych środków przeznaczonych do czajni-
ków elektrycznych.

•   Po usuwaniu osadu zagotuj czystą wodę i wylej ją.

Charakterystyki techniczne
Napięcie zasilające: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Moc maksymalna:750 W
Maksymalna pojemność: 3,8 l

Producent zastrzega sobie prawo zmiany charaktery-
styki urządzeń bez wcześniejszego zawiadomienia.

Termin przydatności do użytku urządzenia – 
powyżej 3 lat

Gwarancji 
Szczegółowe warunki gwarancji, można otrzymać 
w punkcie sprzedaży, w którym nabyliście Państwo 
dane urządzenie. W przypadku zgłaszania roszczeń 
z tytułu zobowiązań gwarancyjnych, należy okazać 
rachunek lub fakturę poświadczające zakup.

Dany wyrób jest zgodny z wymaganiami 
odnośnie elektromagnetycznej kom-
patybilności, przewidzianej dyrektywą 
89/336/EEC Rady Europy oraz przepi-
sem 73/23 EEC o nizkowoltowych  urzą-
dzeniach.

POLSKI 

6

ТЕРМОПОТ

Электрлік шəйнек-термос (термопот) тек суды 

қайнатуға ғана арналған. Электр құрылғыны 

дұрыс жəне қауіпсіз пайдалану үшін берілген 

басшылықты зейін қойып қарастырыңыз.

СИПАТТАМАСЫ

1.  «REFILL» суды толықтыру қажеттілігінің белгісі

2.  Жарықпен көмескілеуі бар су деңгейінің 

бағанасы

3.  Суды құюды қосу батырмасы

4.  Суды төгу шүмегі

5. Басқару тақтасы

6.  Қақпақты ашу пернесі

7.  Бу шығару саңылауы

8.  Алынбалы жоғарғы қақпақ

9.  Тасуға арналған сап

10. Қорап

11.  Желілік бауды қосуға арналған ағытпа

12. Айналмалы тіреу

13. Қымтағыш төселгіш

14. «FULL» максималды деңгей белгісі

15. Желілік бау

16. Қол сорабын бұғаттау/бұғаттаудан босату күйі

17. Қол сорабы

Басқару тақтасы

18. «RE-BOILING» суды қайнатуды қосу жəне 

қайталап қайнатуды қосу батырмасы

19. Суды қайнату режимінің көрсеткіші

20. «UNLOCK» суды құюды қосудың бұғаттаудан 

босату батырмасы

21. Суды құюды бұғаттаудан босату көрсеткіші

22. «DISPENSE» суды құюды қосу батырмасы

23. «KEEP WARM» белгіленген температураны 

сақтау режимінің көрсеткіші

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Аспапты дұрыс пайдаланбау жарақаттануға 

немесе меншіктің бүлінуіне əкелуі мүмкін.

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

•   Электрлік шəйнек-термосты пайдаланар 

алдында нұсқаулықты зейін қойып оқып 

шығыңыз.

•   Аспаптың жұмыс істеу кернеуі желідегі кернеуге 

сəйкес болуына көз жеткізіңіз.

•   Желілік бау “еуропалық айыр тетікпен” 

жабдықталған; оны жерлендірудің сенімді 

түйіспесі бар розеткаға қосыңыз.

•   Өртену тəуекелін болдырмау үшін аспапты 

электр розеткасына қосқанда ауыстырғыштарды 

пайдаланбаңыз.

•   Шəйнек-термосты сусыз қоспаңыз.

•   Аспапты құлатпаңыз жəне еңкейтпеңіз

•   Шəйнек-термосты суды қайнату үшін ғана 

пайдаланыңыз, басқа сұйықтықтарды қыздыруға 

немесе қайнатуға тыйым салынады.

•   Шəйнек-термостағы судың деңгейі «REFILL» 

белгісінен төмен жəне «FULL» белгісінен 

жоғары болмауын байқаңыз.

•   Шəйнек-термосты тікелей суқұбыры шүмегінен 

толтыруға тыйым салынады, ол үшін лайықты 

ыдысты пайдаланыңыз

•   Шəйнек-термосты түзу жəне тұрақты бетке 

қойыңыз.

•   Шəйнек-термосты қабырғаларға немесе 

жиһазға таяу орналастыруға тыйым салынады. 

Шəйнек-термостан шығатын бу қабырғалардың 

немесе жиһаздың деформациялануына немесе 

басқаша бүлінуіне əкелуі мүмкін.

•   Аспапты тікелей жылу көздерінің немесе ашық 

оттың қасында пайдаланбаңыз.

•   Егер қосылған аспаптың қасында балалар 

немесе мүмкіндіктері шектеулі тұлғалар болса, 

аса назар болыңыз.

•   Электр бауының үстелден салбырауын 

болдырмаңыз, сонымен қатар, оның ыстық 

беттермен жанаспауын байқаңыз.

•   Суды қайнатқанда қақпақты ашпаңыз жəне суды 

құюды жүзеге асырмаңыз

•   Суды құйғанда құрылғыны айналдырмаңыз

•   Қақпақты жабуға күш салмаңыз. Қақпақты 

мықты жабыңыз.

•   Қолыңызды буды шығаруға арналған саңылауға 

таямаңыз, бұл күйікке əкелуі мүмкін. Буды 

шығаруға арналған саңылауды қандай да бір 

заттармен жаппаңыз.

•   Шəйнек-термостың ыстық беттеріне қол 

тигізбеңіз.

•   Қайнатындыға толтырылған шəйнек-термосты 

тасығанда абай болыңыз, қақпақты ашу 

пернесіне қол тигізбеңіз.

•   Шəйнек-термосты қақпақты ашу пернесінен 

ұстап тасымаңыз.

•   Қалған ыстық суды төгу үшін қақпақты шешіңіз. 

Ыстық суды төккенде сақ болыңыз.

•   Электр тоғы соққысын болдырмау үшін аспапты 

суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

•   Егер сіз аспапты пайдаланбасаңыз немесе 

тазалау алдында оны желіден ажыратыңыз.

•   Шəйнек-термосты ыдыс жуатын машинаға 

салмаңыз

•   Аспапты ұзақ уақытқа сақтауға қою алдында 

оны желіден ажыратыңыз, суын төгіңіз, 

салқындауға жəне кебуге уақыт беріңіз.

•   Желілік бау мен айыр тетікті тұрақты тексеріп 

тұрыңыз. Егер қораптың немесе желілік баудың 

қандай да бір бұзылулары болса, шəйнек-

термосты пайдаланбаңыз.

•   Аспапты өз бетінше жөндеуге тыйым салынады. 

Бұл өртенуге, электр тоғы соққысына немесе 

жарақаттарға əкелуі мүмкін. Ақаулықтар 

табылғанда тел туындыгерлес қызмет көрсету 

орталықтарына хабарласыңыз.

•   Электр шəйнек-термос тұрмыста пайдалануға 

ғана арналған.

ШƏЙНЕК-ТЕРМОСТЫ АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНУ

•   Шəйнек-термосты ораудан шығарыңыз.

•   Қосар алдында, аспаптың жұмыс кернеуі 

желідегі кернеуге сəйкес болуына көз жеткізіңіз.

•   Пернеге (6) басып жəне одан ұстап, қақпақты (8) 

ашыңыз.

•   Лайықты ыдысты пайдаланып, шəйнек-

термосқа суды құйыңыз, «FULL» су деңгейінің 

максималды белгісінен (14) асырмаңыз.

•   Желілік баудың істікшесін (15) шəйнек-термос 

қорабындағы ағытпаға (11), ал айыр тетікті 

розеткаға салыңыз.

•   Шəйнек-термос температураны сақтау 

режиміне қосылады, сол кезде көрсеткіш (23) 

жыпылықтайды.

•   Қайнату режимін қосу үшін батырманы (18) 

басыңыз, сол кезде көрсеткіш (19) жанады, ал 

көрсеткіш (23) сөнеді.

•   Шəйнек-термос қайнағаннан кейін, ол 

температураны сақтау режиміне көшеді, сол 

кезде көрсеткіш (18) сөнеді жəне «KEEP WARM» 

көрсеткіші (23) жанады.

•   Суды төгіңіз. ол үшін «UNLOCK» батырмасын 

(20) басып, суды құю сорабын қосуды 

бұғаттаудан босату қажет, со кезде көрсеткіш 

(21) жанады.

•   Суды төгу шүмегінің (4) астына лайықты 

ыдысты, мысалы кесені қойып, суды құю 

батырмасына (3) кесемен басыңыз

  Екінші нұсқа: «DISPENSE» суды құю 

батырмасына (22) басып, суды төгу шүмегінің 

(4) астына лайықты ыдысты қойыңыз.

  Ескерту: судың құйылуы көрсеткіш (21) қосулы 

кезде ғана жүзеге асырылады.

  Сіз сонымен қатар суды құюды қол сорабына 

(17) баса отырып жүзеге асыра аласыз, суды 

құю үшін сорапты ON күйіне белгілеңіз. Сорапты 

пайдаланғаннан кейін, оны «OFF» күйіне 

белгілеңіз.

•   Желілік баудың айыр тетігін розеткадан 

суырыңыз.

•   Пернені (6) басып жəне одан ұстап, қақпақты 

(8) ашыңқыраңыз, қақпақты (8) алға қарай 

тартыңыз жəне шешіңіз.

•   Шəйнек-термостың ішінен судың қалдықтарын 

төгіңіз.

Назар аударыңыз! Суды төгу уақытында ыстық 

судан күйік алуды болдырмау үшін сақ болыңыз.

ШƏЙНЕК-ТЕРМОСТЫ ПАЙДАЛАНУ

•   Шəйнек-термосты суға толтырыңыз жəне 

желілік баудың айыр тетігін розеткаға салыңыз. 

Шəйнек-термос температураны сақтау 

режиміне қосылады, сол кезде көрсеткіш (23) 

жыпылықтайды.

•   Қайнату режимін қосу үшін батырманы (18) 

басыңыз, сол кезде көрсеткіш (19) жанады, ал 

көрсеткіш (23) сөнеді.

  Су қайнағаннан кейін аспап температураны 

сақтау режиміне қосылады, сол кезде  «KEEP 

WARM» көрсеткіші (23) жанады.

•   Судың деңгейі «REFILL» белгісінен (1) төмен 

түскенде қақпақты (8) ашыңыз жəне суды 

толтырыңыз; «FULL» судың максимал деңгейі 

белгісінен (14) асырмаңыз.

•   Температураны сақтау режимінде көрсеткіш 

(23) жанып тұрады, батырманы (18) басып, 

қайталап қайнату режимін қосуға болады, сол 

кезде көрсеткіш (19) жанады, қайталап қайнату 

режимін сөндіру үшін батырманы (18) тағы да 

басыңыз.

•   Ыстық судың құйылуы 3 тəсілмен жүзеге 

асырылады:

1.  автоматты түрде, суды құюды қосу 

батырмасына (3) лайықты ыдыспен басқан 

кезде;

2.  «DISPENSE» батырмасын (22) басқан кезде.

  Назар аударыңыз! Суды құю тек көрсеткіш 

(23) қосулы кезде ғана жүзеге асырылады, 

бұғаттау/бұғаттаудан босату «UNLOCK» 

батырмасымен жүзеге асырылады.

3.  ON күйіне белгіленген қол сорабын (17) басу 

арқылы.

•   Аспапты пайдаланып болғаннан кейін одан 

суды төгіңіз, желіден ажыратыңыз, толық 

суытылуын күтіңіз жəне шəйнек-термосты 

сақтауға қойыңыз.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕН КҮТІМІ

•   Тазалау алдында аспапты желіден 

ажыратыңыз, суын төгіңіз жəне шəйнек-

термосқа салқындауға беріңіз.

•   Шəйнек-термостың сыртқы бетін дымқыл 

шүберекпен сүртіңіз. Ластануды жою үшін 

жұмсақ тазалағыш заттарды пайдаланыңыз, 

металл қылшақтар мен қажайтын жуғыш 

заттарды пайдаланбаңыз.

•   Шəйнек-термосты суға жəне басқа 

сұйықтықтарға салмаңыз.

•   Аспапты ыдыс жуатын машинаға салмаңыз.

Назар аударыңыз!

Жоғарғы қақпақ (8) алынбалы; пернеге (6) басып 

қақпақты (8) ашыңқыраңыз жəне одан ұстап, 

қақпақты алға қарай тартыңыз да шешіңіз.

Шəйнек-термостың ішкі жағындағы дақтар

Су құрамындағы əртүрлі қоспалардың əсерінен 

металл ішкі жағы өзінің түсін өзгертуі мүмкін.

•   Дақтарды жоюды лимон қышқылымен немесе 

асханалық сірке суымен жасауға болады.

•   Лимон қышқылының немесе асханалық сірке 

суының дəмін жою үшін суды қайнатыңыз жəне 

оны төгіңіз.

  Иіс пен дəм толық жойылғанға дейін шараны 

қайталаңыз.

Қақты жою

•   Шəйнек-термостың ішінде пайда болатын қақ 

судың дəмдік қасиеттеріне əсерін тигізеді, 

сонымен қатар сумен қыздырғыш элемент 

арасындағы жылу алмасуды бұзады, бұл оның 

шамадан тыс қызуына жəне анағұрлым тез істен 

шығуына əкелуі мүмкін.

•   Қақты жою үшін шəйнек-термосты 

максималды деңгейге дейін 2:1 қатынасында 

араластырылған су мен асханалық сірке суына 

толтырыңыз. Сұйықтықты қайнатыңыз жəне 

түнге қалдырыңыз. Таңертең сұйықтықты төгіңіз, 

шəйнекті максималды деңгейге дейін суға 

толтырыңыз, қайнатыңыз жəне суды төгіңіз.

•   Қақты жою үшін электр шəйнектерге арналған 

арнайы заттарды пайдалануға болады.

•   Қақты жойғаннан кейін таза суды қайнатыңыз 

жəне оны төгіңіз.

Техникалық сипаттамалары

Қоректендіру кернеуі: 220-240 В ~ 50-60 Гц

Максималды қуаты: 750 Вт

Судың максималды көлемі: 3,8 л

Өндiрушi прибордың характеристикаларын 

өзгертуге,  алдын ала ескертусiз өзiнiң құқын 

сақтайды 

Прибордын қызмет көрсету уақыты 3 жылға 

дейiн

Гарантиялық мiндеттiлiгi

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан 

бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға 

ғана берiледi. Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi 

шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе 

квитанциясын көрсетуi қажет.

Бұл тауар ЕМС – жағдайларға 

сəйкес келедi негiзгi 

Мiндеттемелер 89/336/EEC  

Дерективаның ережелерiне 

енгiзiлген Төменгi  Ережелердiң 

Реттелуi (73/23 EEC)

ҚАЗАҚ

5

ТЕРМОПОТ
Электрический чайник-термос (термопот) предна-
значен только для кипячения воды. Для того чтобы 
правильно и безопасно пользоваться электропри-
бором, внимательно изучите данное руководство.

ОПИСАНИЕ 
1.  Отметка необходимости долива воды 
 «REFILL»
2.  Шкала уровня воды
3.  Кнопка включения подачи воды
4.  Носик слива воды
5. Панель 

управления

6.  Клавиша открытия крышки
7.  Отверстия выхода пара
8.  Съемная верхняя крышка
9.  Ручка для переноски
10. Корпус
11.  Разъем для подключения сетевого шнура
12. Поворотная подставка
13. Уплотнительная прокладка 
14.  Отметка максимального уровня «FULL»
15. Сетевой шнур
16. Положение блокировки/разблокировки ручной 

помпы

17. Ручная помпа

Панель управления 
18. Кнопка включения кипячения и включения по-

вторного кипячения воды «RE-BOILING»

19.  Индикатор режима кипячения воды
20. Кнопка разблокировки включения подачи воды 

«UNLOCK»

21.  Индикатор разблокировки подачи воды
22.  Кнопка включения подачи воды «DISPENSE»
23. Индикатор режима поддержания температуры 

«KEEP WARM»

Внимание! Неправильное использование прибора 
может привести к травме или к повреждению соб-
ственности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
•   Перед использованием электрического чайника-

термоса внимательно прочитайте инструкцию.

•   Убедитесь, что рабочее напряжение прибора со-

ответствует напряжению сети.

•   Сетевой шнур снабжен «евровилкой»; включайте 

ее в розетку, имеющую надежный контакт за-
земления.

•   Во избежание риска возникновения пожара не 

используйте переходники при подключении при-
бора к электрической розетке.

•  Не подсоединяйте и не отсоединяйте сетевой 

шнур мокрыми руками, это может привести к по-
ражению электрическим током или к травме.

•   При отсоединении сетевого шнура от электри-

ческой розетки держитесь за вилку, а не за сам 
шнур.

•   Не включайте чайник-термос без воды.
•   Не роняйте и не наклоняйте прибор.
•   Используйте чайник-термос только для кипяче-

ния воды, запрещается подогревать или кипя-
тить в нем другие жидкости.

•   Следите, чтобы уровень воды в чайнике-термо-

се не был ниже отметки «REFILL» и выше отметки 
«FULL».

•  Запрещается наполнять чайник-термос непо-

средственно из водопроводного крана, для это-
го используйте подходящую посуду.

•   Ставьте чайник-термос на ровную и устойчивую 

поверхность.

 

•   Запрещается располагать чайник-термос рядом 

со стенами или с мебелью. Выходящий из чайни-
ка-термоса пар может привести к деформации 
или другим повреждениям стен или мебели.

• 

 Не используйте прибор в непосредственной 

близости от источников тепла или открытого 
пламени.

•  Будьте особенно внимательны, если рядом с 

включенным прибором находятся дети или лица 
с ограниченными возможностями.

•   Не допускайте, чтобы электрический шнур све-

шивался со стола, а также следите за тем, чтобы 
он не касался горячих или острых поверхностей.

•   Во время кипячения воды не открывайте крышку 

и не осуществляйте подачу воды.

•   Не вращайте устройство при подаче воды
•   Не прилагайте усилия для закрытия крышки. На-

дежно закрывайте крышку.

•  Не подносите руку к отверстию для выпуска 

пара, это может привести к ожогу. Не закры-
вайте отверстия для выпуска пара какими-либо 
предметами.

•   Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайни-

ка-термоса.

•   Будьте осторожны при переносе чайника-термо-

са, наполненного кипятком, не касайтесь клави-
ши открытия крышки.

•   Не переносите чайник-термос, взявшись за кла-

вишу открытия крышки.

•  Для слива оставшейся горячей воды снимите 

крышку. При сливе горячей воды соблюдайте 
осторожность.

•  Во избежание удара электрическим током не по-

гружайте прибор в воду или другую жидкость.

•   Отключайте прибор от сети, если вы им не поль-

зуетесь или перед чисткой.

•  Не мойте чайник-термос в посудомоечной ма-

шине.

•  Перед тем как убрать прибор на длительное 

хранение или перед чисткой, отключите его от 
сети, слейте воду и дайте прибору остыть и вы-
сохнуть.

•   Периодически проверяйте сетевой шнур и сете-

вую вилку. Не пользуйтесь чайником-термосом, 
если имеются неисправности или повреждения 
сетевого шнура.

•   Запрещается  самостоятельно  ремонтировать 

прибор. Это может привести к пожару, пора-
жению электрическим током. При обнаружении 
неисправностей обращайтесь в авторизованный 
сервисный центр.

• 

 

Электрический чайник-термос предназначен 
только для бытового использования.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАЙНИКА-ТЕРМОСА
•   Извлеките чайник-термос из упаковки.
•  Перед включением убедитесь, что рабочее на-

пряжение прибора соответствует напряжению 
сети.

•  Откройте крышку (8), нажав на клавишу (6) и 

взявшись за нее.

•   Залейте в чайник-термос воду, используя под-

ходящую посуду; не превышайте отметку макси-
мального уровня воды (14) «FULL».

•   Вставьте штекер сетевого шнура (15) в разъем 

(11) на корпусе чайника-термоса, а вилку - в се-
тевую розетку.

•   Чайник-термос включится в режим поддержания 

температуры, при этом будет мигать индикатор 
(23).

•  Нажмите кнопку(18)для включения режима ки-

пячения, при этом загорится индикатор (19), а 
индикатор (23) погаснет.

•   После того как чайник-термос  закипит, он пере-

ключится в режим поддержания температуры, 
при этом индикатор (19) погаснет и загорится 
индикатор «KEEP WARM» (23).

•   Слейте воду. Для этого необходимо разблокиро-

вать включение помпы подачи воды, нажав кноп-
ку (20) «UNLOCK», при этом загорится индикатор 
(21).

•   Подставьте подходящую посуду, например чаш-

ку, под носик слива воды (4), нажав чашкой на 
кнопку подачи воды (3). 

 

Второй вариант: подставьте подходящую посуду 
под носик слива воды (4) и нажмите кнопку по-
дачи воды (22) «DISPENSE».

 

Примечание: подача воды осуществляется 
только при включенном индикаторе (21).

 

Вы можете также осуществить подачу воды, на-
жимая на ручную помпу (17), для подачи воды 
установите помпу в положение «ON». После ис-
пользования помпы установите ее в положение 
«OFF».

•   Выньте вилку сетевого шнура из розетки.
•   Приоткройте крышку (8), нажав на клавишу (6) и 

взявшись за нее, потяните крышку (8) вперед и 
снимите ее.

•   Слейте  остатки  воды  из  емкости  чайника-тер-

моса.

Внимание! Во время слива воды соблюдайте осто-
рожность, чтобы избежать получения ожогов горя-
чей водой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАЙНИКА-ТЕРМОСА
•   Наполните чайник-термос водой и вставьте вил-

ку сетевого шнура в розетку. Чайник-термос 
включится в режим поддержания температуры, 
при этом будет мигать индикатор (23).

•   Нажмите кнопку (18)для включения режима ки-

пячения, при этом загорится индикатор (19), а 
индикатор (23) погаснет.

 

После закипания воды прибор включится в ре-
жим поддержания температуры, при этом заго-
рится индикатор «KEEP WARM» (23).

•  При снижении уровня воды ниже отметки (1) 

«REFILL» откройте крышку (8) и долейте воду; 
не превышайте отметку максимального уровня 
воды (14) «FULL».

•  В режиме поддержания температуры индикатор 

(23) светится, можно включить режим повтор-
ного кипячения, нажав кнопку (18), при этом за-
горится индикатор (19)для отключения режима 
повторного кипячения еще раз нажните кнопку 
(18).

• 

 Подача горячей воды осуществляется тремя 

способами:

1.  Автоматически, при нажатии подходящей посу-

дой на кнопку включения подачи воды (3);

2.  При нажатии кнопки (22) «DISPENSE».

Внимание! Подача воды осуществляется толь-
ко при включенном индикаторе (21), разблоки-
ровка осуществляется нажатием на кнопку (20) 
«UNLOCK».

3.  Нажимами на ручную помпу (17), установленную 

в положение «ON».

•   После использования прибора вылейте из него 

воду, отключите от сети, дождитесь полного 
остывания и уберите чайник-термос на хране-
ние.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 
•   Перед чисткой отключите прибор от сети, слейте 

воду и дайте чайнику-термосу остыть.

•  Протрите внешнюю поверхность чайника-тер-

моса влажной тканью. Для удаления загрязне-
ний используйте мягкие чистящие средства, не 
пользуйтесь металлическими щетками и абра-
зивными моющими средствами.

•   Не погружайте чайник-термос в воду или другие 

жидкости.

•   Не мойте прибор в посудомоечной машине.

Внимание!  Верхняя крышка (8) съемная; приот-
кройте крышку (8), нажав на клавишу (6) и взяв-
шись за нее, потяните крышку вперед и снимите.

Пятна на внутренней поверхности чайника-тер-

моса
При воздействии различных примесей, содержа-
щихся в воде, внутренняя металлическая поверх-
ность может изменить свой цвет.
•  Удаление пятен можно производить лимонной 

кислотой или столовым уксусом.

•   Для устранения привкуса лимонной кислоты или 

уксуса вскипятите воду и слейте ее. Повторите 
процедуру до полного устранения запаха и при-
вкуса.

Удаление накипи
•  Накипь, образующаяся внутри чайника-термо-

са, влияет на вкусовые качества воды, а также 
нарушает теплообмен между водой и нагрева-
тельным элементом, что может привести к его 
перегреву и более быстрому выходу из строя.

•   Для удаления накипи наполните чайник-термос 

до максимального уровня водой с разведенным 
в ней столовым уксусом в пропорции 2:1. Дове-
дите жидкость до кипения и оставьте ее на ночь. 
Утром слейте жидкость, наполните чайник-тер-
мос водой до максимального уровня, прокипя-
тите и слейте воду.

•   Для удаления накипи можно использовать спе-

циальные средства, предназначенные для элек-
трочайников.

•   После удаления накипи вскипятите чистую воду 

и слейте ее.

Технические характеристики 
Напряжение питания: 220-240 В ~ 50-60 Гц
Максимальная мощность: 750 Вт
Максимальный объем воды: 3,8 л

Производитель сохраняет за собой право изменять 
дизайн и технические характеристики прибора без 
предварительного уведомления.

Срок службы прибора не менее 3-х лет

Данное изделие соответствует всем 
требуемым европейским и российским 
стандартам безопасности и гигиены.

Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия

РУССКИЙ

4

WASSERKOCHER (THERMOPOT)
Der Wasserkocher ist nur fürs Wasseraufkochen geeig-
net. Um das Gerät richtig und sicher zu nutzen, lesen Sie 
aufmerksam diese Bedienungsanleitung durch.

BESCHREIBUNG
1. Wassernachgußanzeige 

«REFILL»

2. Füllstandsanzeige
3.  Einschalttaste der Wasserzufuhr
4.  Tülle des Wasserflüsses
5. Steuerungsplatte
6.  Taste der Deckelöffnung
7. Dampfaustrittslöcher
8. Abnehmbarer 

Schutzdeckel

9. Tragegriff
10. Gehäuse
11. Anschlussstelle für Netzkabel
12. Drehbares Gestell
13. Dichtung
14. Wasserstandgrenzlinie «FULL»
15. Netzkabel
16.  Sperre / Entriegelung der Handpumpe
17. Handpumpe

Steuerungsplatte
18 Koch/Nachkochtaste 

«RE-BOILING»

19  Indikator des Betriebs des Wasseraufkochens 
20  Taste der Entriegelung der Wasserzufuhr 

«UNLOCK»

21  Indikator der Entriegelung der Wasserzufuhr
22  Einschalttaste der Wasserzufuhr «DISPENSE»
23  Indikator des Warmhaltebetriebs «KEEP WARM»

ACHTUNG!
Nicht ordnungsgemäße Nutzung des Geräts kann zu 
Verletzungen oder Eigentumsschäden führen. 

BETRIEBSANLEITUNG
WICHTIGE SICHERHEITSMAßNAHMEN
•   Vor der ersten Inbetriebnahme des Wasserkochers 

lesen Sie aufmerksam diese Betriebsanleitung 
durch.

•  Vergewissern Sie sich, ob die Spannung des Geräts 

mit der Netzspannung übereinstimmt.

•   Das Netzkabel ist mit einem „Eurostecker“ ausge-

stattet; schalten Sie diesen in die Steckdose mit si-
cherer Erdung.

•   Verwenden Sie keine Verlängerungen beim Anschlie-

ßen des Geräts an das Stromnetz, um Brandrisiko zu 
vermeiden.

•   Es ist nicht gestattet, das Netzkabel mit nassen Hän-

den anzuschließen und abzuschalten, das kann zu 
einem Stromschlag oder einer Verletzung führen.

•   Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Abschalten vom 

Stromnetz am Netzkabel zu ziehen, halten Sie ihn am 
Stecker.

 

Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne Was-
ser einzuschalten.

•   Es ist nicht gestattet, das Gerät fallen zu lassen und 

zu neigen.

•   Nutzen Sie den Wasserkochen nur fürs Aufkochen 

von Wasser, es ist nicht gestattet, anderen Flüssig-
keiten darin zu erwärmen oder aufzukochen.

•   Achten Sie darauf, dass der Wasserstand im Wasser-

kocher nicht unter die Grenzlinie «REFILL» sinkt und 
die Grenzlinie «FULL» nicht übersteigt.

•  Es ist nicht gestattet, das Wasser direkt aus dem 

Wasserhahn zu füllen, nutzen Sie dafür einen pas-
senden Behälter.

•   Stellen Sie den Wasserkocher auf eine gerade stabile 

Oberfläche auf. 

•   Es ist nicht gestattet, das Gerät neben den Wänden 

oder Möbel hinzustellen. Der aus dem Wasserko-
cher austretende Dampf kann zur Deformierung und 
anderen Beschädigungen von Wänden und Möbeln 
führen.

•   Nutzen Sie nie das Gerät in der Nähe von Wärme-

quellen oder offenem Feuer.

•   Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen 

angesagt, wenn sich Kinder oder behinderte Perso-
nen während der Nutzung des Geräts in der Nähe  
aufhalten, lassen Sie nie die Kinder ohne Aufsicht 
neben dem betreibenden Gerät.

•  Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vom Tisch 

nicht frei hängt und heisse oder scharfe Gegenstän-
de nicht berührt.

•   Nie den Deckel während des Aufkochens von Wasser 

öffnen.

•   Es ist nicht gestattet, das Gerät bei der Wasserzufuhr 

zu drehen.

•   Wenden Sie keine Kraft an, um den Deckel zu schlie-

ßen. Schließen Sie den Deckel sicher zu. 

•   Es ist nicht gestattet, die Hände an den Dampfaus-

trittslöchern zu halten, um Brandwunden zu vermei-
den. Sperren Sie nie die Dampfaustrittslöcher mit 
irgendwelchen Gegenständen ab.

•  Berühren Sie nie heiße Stellen des Wasserkochers.
•  Seien Sie beim Übertragen des heißen Wasserko-

chers vorsichtig.

 

Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher zu übertra-
gen und an der Öffnungsdeckeltaste zu halten.

 

Um das gebliebene heiße Wasser abzugießen, neh-
men Sie den Deckel ab. Seien Sie vorsichtig beim 
Wasserabgießen.

•   Tauchen Sie das Gerät nie ins Wasser oder andere 

Flüssigkeiten, um Stromschlagrisiko zu vermeiden.

•   Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab, wenn Sie 

es längere Zeit nicht nutzen oder vor der Reinigung.

•   Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher in der Ge-

schirrspülmaschine zu waschen.

•   Bevor Sie das Gerät zur längeren Aufbewahrung weg-

packen oder reinigen, schalten Sie es vom Stromnetz 
ab, gießen Sie das Wasser ab, kühlen Sie und trock-
nen Sie es ab.

•   Prüfen Sie periodisch das Netzkabel und die Steck-

dose. Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher zu 
nutzen, wenn er nicht richtig funktioniert oder das 
Netzkabel beschädigt ist.

•   Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu re-

parieren. Es kann zu Bränden, Stromschlägen oder 
Verletzungen führen. Bei der Feststellung von Be-
schädigungen wenden Sie sich an den autorisierten 
Kundenservicedienst.

•   Der Wasserkocher ist nur für den Gebrauch im Haus-

halt geeignet.

ERSTE NUTZUNG DES WASSERKOCHERS
•   Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung heraus.
•  Vor dem Einschalten des Geräts vergewissern Sie 

sich, ob die Netzspannung mit der Spannung  Ihres 
Geräts übereinstimmt.

•   Öffnen Sie den Deckel (8), drücken Sie die Taste (6), 

halten Sie dabei den Deckel.

•   Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser mit Hilfe ei-

ner passenden Tasse an, achten Sie darauf, dass die 
Wasserstandgrenzlinie (14) «FULL» nicht übersteigt 
wird.

•  Stecken Sie den Stecker des Netzkabels (15) in 

die Steckdose (11) am Wasserkocher und den 
Netzstecker in die Steckdose ein.

• 

 

Der Wasserkocher schaltet sich in den 
Wärmehaltebetrieb um, dabei wird der Indikator (23) 
aufleuchten.

•   Drücken Sie die Taste (18), um den Aufkochbetrieb 

einzuschalten, dabei wird der Indikator (19) aufleuch-
ten und der Indikator (23) erlöschen.

•  Nachdem das Wasser aufkocht, schaltet sich der 

Wasserkocher in den Wärmehaltebetrieb um, dabei 
wird der Indikator (19) erlöschen und der Indikator 
«KEEP WARM» (23) leuchtet auf.

•  Gießen Sie das Wasser ab. Entsperren Sie dafür 

die Pumpe der Wasserzufuhr mit der Taste (20) 
«UNLOCK», dabei wird der Indikator (21) aufleuch-
ten.

•  Stellen Sie einen passenden Behälter (z.B. eine 

Tasse) unter die Tülle des Wasserflüsses (4), drücken 
Sie dabei die Taste der Wasserzufuhr (3). 

 

Andere Variante: stellen Sie den passenden Behälter 
unter die Tülle des Wasserflüsses (4) und drücken Sie 
die Taste der Wasserzufuhr (22) «DISPENSE».

 

Anmerkung:  die Wasserzufuhr erfolgt nur beim ein-
geschalteten Indikator (21).

  Sie können auch die Wasserzufuhr verwirklichen, 

indem Sie die Handpumpe (17) drücken, stellen Sie 
die Pumpe für die Wasserzufuhr in die Position «ON».  
Nach der Nutzung der Handpumpe, stellen Sie diese 
in die Position «OFF».

•   Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab.
•   Öffnen Sie den Deckel (8), drücken Sie die Taste (6), 

indem Sie diese festhalten, ziehen Sie den Deckel (8) 
nach vorne und nehmen Sie ihn ab.

•   Gießen Sie das Restwasser aus dem Wasserkocher 

ab.

Achtung! Seien Sie während des Wasserablaufs vor-
sichtig, um die Erhaltung von Verbrühungen mit heis-
sem Wasser zu vermeiden.

ANWENDUNG DES WASSERKOCHERS
• 

 Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser an 

und stecken Sie den Stecker in die Steckdose. 
Der Wasserkocher schaltet sich in den 
Wärmehaltungsbetrieb um, dabei wird der Indikator 
(23) aufleuchten.

•    Drücken Sie die Taste (18), um den Wärmehaltebetrieb 

einzuschalten, dabei wird der Indikator (19) aufleuch-
ten und der Indikator (23) erlöschen.

 

Nach dem Aufkochen schaltet sich das Gerät in den 
Wärmehaltebetrieb um, dabei wird der Indikator 
«KEEP WARM» (23) aufleuchten.

• 

 Bei der Senkung des Wasserstandes unter die 

Wasserstandgrenzlinie (1) «REFILL», öffnen Sie den 
Deckel (8) und füllen Sie das Wasser nach; es ist 
nicht gestattet, die maximale Wasserstandgrenzlinie 
(14) «FULL» zu übersteigen.

• 

 Während der Nutzung des Wärmehaltebetriebs 

leuchtet der Indikator (23) auf, das bedeutet, man 
kann die Nachkochfunktion benutzen, indem Sie die 
Taste (18) drücken , dabei leuchtet der Indikator (19) 
auf. Um die Nachkochfunktion abzuschalten, drü-
cken Sie nochmals die Taste (18).

•   Heisswasserzufuhr erfolgt:
1. automatisch, wenn Sie die Taste der Wasserzufuhr 

(3) drücken;

2.  wenn Sie die Taste (22) «DISPENSE» drücken.
 

Achtung! Die Wasserzufuhr wird nur beim einge-
schalteten Indikator (21), Sperre/Entriegelung mit 
der Taste (20) «UNLOCK» verwirklicht.

3. Drücken Sie auf die Handpumpe (17), die in die 

Position «ON» gestellt wurde.

•   Nach der Nutzung des Geräts, gießen Sie das Wasser 

ab, schalten Sie es vom Stromnetz ab, lassen Sie es 
abkühlen und nehmen Sie es zur Aufbewahrungsstelle 
weg.

REINIGUNG UND PFLEGE
•  Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät vom 

Stromnetz ab, gießen Sie das Wasser ab und lassen 
Sie es abkühlen.

•   Wischen Sie die Innenseite des Wasserkochers mit 

einem feuchten Tuch ab. Für die Entfernung der 
Verschmutzung nutzen Sie weiche Reinigungsmittel, 
aber keine Metallbürsten und Abrasivmittel.

•   Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ins Wasser 

oder andere Flüssigkeiten komplett tauchen zu las-
sen.

•  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher in der 

Geschirrspüllmaschine zu waschen.

Achtung!
Öffnen Sie den Deckel (8), drücken Sie die Taste (6), 
indem Sie diese festhalten, ziehen Sie den Deckel (8) 
nach vorne und nehmen Sie diesen ab.

Flecken auf der Innenseite des Wasserkochers
Bei der Einwirkung verschiedener Zusatzstoffen, die im 
Wasser enthalten, kann die innere Metalloberfläche ihre 
Farbe ändern.
• 

 Flecken kann man mit der Zitronensäure oder 

Speiseessig entfernen lassen.

• 

 

Für die Beseitigung des Beigeschmacks der 
Zitronensäure oder des Essigs kochen Sie das 
Wasser auf und gießen Sie es ab. Wiederholen Sie 
die Prozedur bis zur vollen Beseitigung des Geruchs 
und des Beigeschmacks.

Entkalkung
•   Der Kalkstein, der sich innerhalb des Wasserkochers 

bildet, beeinflusst die geschmacklichen Qualitäten 
des Wassers, und verletzt auch den Wärmeaustausch 
zwischen dem Wasser und dem Heizelement, was 
zur Überhitzung und dem schnelleren Ausfall führen 
kann.

•   Um den Kalkstein zu entfernen, füllen Sie das Gerät 

bis zum maximalen Wasserstand mit dem hinzuge-
fügten Speiseessig im Verhältnis 2:1. Bringen Sie die 
Flüssigkeit zum Kochen und lassen Sie diese über 
eine Nacht stehen. Am nächsten Morgen gießen Sie 
die Flüssigkeit ab, füllen Sie den Wasserkocher mit 
Wasser bis zum maximalen Wasserstandniveau, las-
sen Sie es aufkochen und gießen Sie das Wasser ab.

•   Für Entkalkung kann man spezielle Mittel nutzen, die 

für die Entkalkung von elektrischen Wasserkochern 
geeignet sind.

•   Nach der Entkalkung kochen Sie reines Wasser auf 

und gießen Sie es ab.

Technische Eigenschaften
Stromversorgung: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Maximale Leistung: 750 W
Fassungsvermögen: 3,8 Liter

Der Produzent behält sich das Recht vor, die 
Charakteristiken der Geräte ohne Vorankündigung zu 
ändern.

Benutzungsdauer der Teekanne nicht weniger als 
3 Jahre

Gewährleistung   
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann 
man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekom-
men. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man wäh-
rend der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den 
Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen. 

Das vorliegende Produkt  entspricht 
den Forderungen der elektroma-
gnetischen Verträglichkeit, die in 
89/336/EWG -Richtlinie des Rates und 
den Vorschriften 73/23/EWG über die 
Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.

DEUTSCH

3

THERMO POT
Electric thermo pot is intended only for water boil-
ing. For proper and safe usage of the unit, read 
this instruction carefully. 

DESCRIPTION
1. “REFILL” 

mark

2.  Water level indicator
3.  Water dispense button
4. Water 

spout

5. Control 

panel

6.  Lid opening button 
7.  Steam escape holes
8.  Removable upper lid
9.  Handle for carrying
10. Case
11. Power cord jack
12. Rotating base
13. Sealing gasket
14. “FULL” mark
15. Power cord
16. Lock/unlock position of hand pump
17. Hand pump

Control panel
18. Button for turning on boiling and re-boiling 

«RE-BOILING» modes

19. Boiling indication
20. “Unlock” button  
21. “Unlock ” indication
22. “DISPENSE” button
23. “KEEP WARM” indication

ATTENTION
Improper usage of the unit may cause injuries or 
damages. 

OPERATING INSTRUCTIONS

IMPORATNT SAFEGUARDS
•  Before switching the unit on read this instruc-

tion carefully. 

•  Make sure that your home electricity supply 

voltage corresponds to the voltage specified 
for the unit.

•   Power cord is equipped with a euro plug; insert 

it into the socket, with secure grounding.  

•  

In order to avoid risk of fire do not use adapters 
while connecting the appliance to the outlet.

•   Do not plug or unplug the unit with wet hands, 

it may lead to electric shock or injuries.

•   Hold by the plug not by the cord while discon-

necting. 

•   Do not switch on the unit if it is empty.
•   Do not drop or tilt the unit.
•  Use the thermo pot only for water boiling, do 

not use it to heat or boil other liquids.  

•  Make sure that water level is not below the 

“REFILL” mark and not higher than the “FULL” 
mark.

•  Do not fill the thermo pot putting it under tap-

ping water, use a suitable cup for it.

•   Put the unit on flat stable surface.

 

•   Do not use the unit near the walls or furniture. 

Steam that goes out may lead to deformation 
or other damages of the walls and furniture.  

•   Do not use the unit near heat sources or open 

flame.

•   When children or disabled people are near the 

pot, do not leave it unattended and be espe-
cially careful.

•  Make sure that the power cord is not hanging 

over the table and make sure that it does not 
touch hot or sharp objects. 

•  Do not open the lid while the water is boiling 

and do not supply water. 

•   Do not rotate the unit while supplying water.
•  Do not use excessive force to close the lid. 

Close the lid securely.

•  Keep your hands away from steam openings 

otherwise you can get burns. Do not block 
steam openings by any objects.

•   Do not touch hot surfaces of the thermo pot.  
•   Be careful while carrying the thermo pot, filled 

with boiling water, do not touch lid opening 
button.

•   Do not carry the lid, holding it by the lid open-

ing button.

•  To pour out the remaining hot water, remove 

the lid. Be careful while pouring out hot water.

•   In order to avoid electric shock do not immerse 

the unit into water or other liquids.  

•   Always switch off and unplug the unit if it is not 

being used or before cleaning.

•  Do not wash the unit in a dish washing ma-

chine. 

•   Before taking the unit away for keeping, unplug 

it, pour out water and let it cool down and dry.

•  Check the power cord and the plug periodi-

cally. Do not use the thermo pot if there are 
damages of the power cord. 

•  Do not repair the unit yourself. It may lead to 

a fire, electric shock, or injuries. If there are 
some damages in the unit turn to the author-
ized service center. 

•   The unit is intended for household use only.

FIRST USAGE
•   Unpack the thermo-pot.
•  Before connecting make sure that the voltage 

on the appliance corresponds to your supply 
line voltage.

•  Open the lid (8) by pressing button (6) and 

holding the lid.

•  Pour some water into the thermo-pot using 

corresponding ware, water level should not ex-
ceed maximum level mark (14) «FULL».

•   Insert power cord end (15) into slot (11) locat-

ed on housing of the thermo-pot and connect 
power cord plug into wall out let.

•  Thermo-pot will be turned on in temperature 

keeping mode; the indicator (23) will be blink-
ing.

•   Press button (18) to turn on boiling mode, indi-

cator (19) will be lighted, and indicator (23) will 
be off.

•  After the water starts boiling, thermo-pot will 

switch to the temperature keeping mode, in 
this mode indicator (19) is off and indicator 
«KEEP WARM» (23) is lighted.

•   Pour the water out. In order to do it you should 

unlock the water supply pump by pressing but-

ton (20) «UNLOCK», at that indicator (21) is 
lighted.

•   Put an appropriate ware, e.g. a cup, under wa-

ter draining spout (4) and dispense some wa-
ter by pressing the water supply button (3) with 
the cup. 

  Second way: put an appropriate ware under 

water draining spout (4) and press water dis-
pense button (22) «DISPENSE».

 

Notice: water supply is possible only when in-
dicator (21) is on.

  Also you can dispense water by pressing the 

manual pump (17). In order to pour out some 
water set the pump in «ON» position. Set the 
pump into «OFF» position after usage.

•   Unplug power cord from wall outlet.
•   Half-open the lid (8) by pressing button (6) and 

holding the lid. Pull the lid (8) forward and de-
tach it.

•  Pour the rest of the water out of the thermo-

pot.

Attention: - during dispensing water be careful 
not to get burns from hot water. 

USING OF THE UNIT
•  Fill the thermo-pot with water and insert the 

power cord plug into a wall outlet. Thermo-pot 
will be turned on in temperature keeping mode; 
the indicator (23) will be blinking.

•  Press button (18) to turn on the boiling mode, 

indicator (19) will be lighted, and indicator (23) 
will be deemed.

  After the water starts boiling, thermo-pot is 

switched to temperature keeping mode, in this 
mode indicator «KEEP WARM» (23) is lighted

•  If water level is lower then the mark (1) «RE-

FILL» open the lid (8) and add some water; 
do not exceed maximal water level mark (14) 
«FULL».

•   In temperature keeping mode indicator (23) is 

lighted. You can turn on the re-boiling mode 
by pressing button (18), at that indicator (19) 
is lighted. In order to turn off re-boiling, press 
button (18) again.

•   Hot water could be dispensed in three ways:
1. Automatically, when pressing water supply 

button (3) with any appropriate ware;

2.  By pressing button (22) «DISPENSE».
 

Attention! Water supply could be done only 
when indicator (21) is off, press button (20) 
«UNLOCK» to unlock.

3.  By pressing manual pump (17) set in «ON» po-

sition.

•  After every use you should pour water out of 

the appliance, disconnect the power cord from 
the wall outlet, wait until the appliance is cooled 
down completely, and store it.

CLEAN AND CARE
•   Before cleaning, disconnect the unit, pour out 

water from the unit, and let the unit cool down 
completely.

•   Wipe the outer surfaces of the unit with a damp 

cloth. Use soft detergents to remove dirt; do 
not use metal brushes and abrasives. 

•  Do not immerse the thermo pot into water or 

other liquids.

•  Do not wash the unit in a dish washing ma-

chine.

Attention:
The upper lid (8) is removable, open it (8), press 
the button (6) and holding it pull the lid and re-
move the lid.

Spots on the inner surface of the thermo pot 
Under the influence of different additives, con-
tained in water, inner surface may change its 
color.
•   You can remove such spots using citric acid or 

vinegar. 

•  To remove lemon taste, boil some water and 

pour it away. Repeat the procedure until the 
taste disappears. 

Scale removal
•   Scale, appearing inside the pot, influences wa-

ter taste, and disturbs heat exchange between 
water and the heating element, that can lead to 
overheating and malfunction.  

•   To remove scale, fill the pot with water with vin-

egar dissolved in it in proportion 2:1. Boil water 
and leave the unit for one night. In the morn-
ing pour out the water, fill the pot with water till 
max. mark, boil it and pour out the water.  

•  You can use special substances for electric 

thermo pots to remove scale. 

•  After removal of scale, boil clear water and 

pour it out. 

Specifications:
Power supply: 220-240 V~ 50-60 Hz
Max. power: 750 W
Max. capacity: 3.8 l

The manufacturer reserves the right to change 
the device's characteristics without prior notice.

Service life of the unit is not less than 3 

years

GUARANTEE 
Details regarding guarantee conditions can be 
obtained from the dealer from whom the appli-
ance was purchased. The bill of sale or receipt 
must be produced when making any claim under 
the terms of this guarantee.

This product conforms to the EMC-
Requirements as laid down by the 
Council Directiv e 89/336/EEC 
and to the Low Voltage Regulation 
(73/23 EEC)

ENGLISH

2

1189.indd   1

1189.indd   1

01.02.2008   12:33:16

01.02.2008   12:33:16

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    ENGLISH THERMO POT Electric thermo pot is intended only for water boiling. For proper and safe usage of the unit, read this instruction carefully. • DESCRIPTION 1. “REFILL” mark 2. Water level indicator 3. Water dispense button 4. Water spout 5. Control panel 6. Lid opening button 7. Steam escape
  • Страница 2 из 3
    УКРАЇНЬСКИЙ ČESKÝ • El. konvice-termoska se zapne v režimu udržování teploty, bude blikat indikátor (23). • Stlačte tlačítko (18) pokud chcete zapnout režim přivedení vody k varu. Rozsvítí se indikátor (19), a indikátor (23) zhasne. • Poté, co el. konvice-termoska přivede vodu k varu, automaticky
  • Страница 3 из 3