Инструкция для VITEK VT-1244

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

GŐZÖLŐS VASALÓ

LEÍRÁS
1.  A víz szétfröcskölőjének a fúvókája
2. A 

beöntésére 

szolgáló 

rés 

fedele

3.  A gőz potlóadogatását bekapcsoló gomb
4.  A víz szétfröcskölőjét bekapcsoló gomb
5. A 

gőz 

állandó 

adogatását 

bekapcsoló/kikapcsoló

6. A 

tápkábel 

védése

7. Alapzat
8. Működést 

jelző 

indikátor

9. Hőmérsékletet 

szabályozó

10.  Tisztítást bekapcsoló gomb
11. A vasaló talpa

A használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót és 
vegye figyelembe az ábrákat.
•  A vasaló bekapcsolása előtt győződjön meg arról, 

hogy a hálózati feszültség megfelel a vasaló üzemelési 
feszültségének.

•   A vasalót csak az útmutatóban leírt célokra használja.
•   A vasalót csak vasalódeszkán használja.
•   A víztároló feltöltésekor mindig kapcsolja ki a vasalót a 

hálózatból.

•   Legyen fokozottan figyelmes, ha a vasalót kisgyerme-

kek vagy korlátozott képességű személyek közvetlen 
közelében használja.

•   Ne hagyja a bekapcsolt vasalót felügyelet nélkül.
•  Mindig kapcsolja ki a vasalót a hálózatból, ha nem 

használja.

•   Áramütés elkerülése érdekében ne merítse a vasalót 

vízbe vagy bármilyen más folyadékba.

•   Égési sérülés elkerülése érdekében kerülje nyílt bőr-

felületek érintkezését a vasaló forró részeivel vagy a 
kimenő gőzzel.

•   Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne csüngjön le a 

vasalódeszka széléről, valamint, hogy ne érinkezzen 
forró felülettel.

•   A vasaló kikapcsolásakor a hálózatból mindig a háló-

zati villát fogja, soha ne húzza a hálózati kábelt.

•   Mielőtt eltenné a vasalót, öntse le a maradék vizet és 

hagyja teljesen kihűlni.

•  Hogy elkerülje a villamoshálózat túlterhelését, ne 

kapcsoljon be több nagy teljesítményfelvételű készü-
léket.

•   Ne használja a vasalót sérült hálózati villával, hálózati 

kábellel, vagy bármilyen más meghibásodással.

•  Áramütés elkerülése érdekében soha ne szerelje a 

vasalót önállóan, meghibásodás észlelésekor fordul-
jon márkaszervizbe.

AZ ELSŐ HASZNÁLÁSA ELŐTT
•  Vegye ki a vasalót a csomaglásból, és távolítsa el a va-

saló talpáról a kartonvédést.

•  Győződjön meg arról, hogy a készülék működési fez-

szültség megegyezik a lakásban található hálózatfez-
szültséggel.

Megjegyzés:
Az első kapcsolás idején a vasaló melegítőeleme megég, 
azért megjelenthet egy kis füst, ez normális jelenség.

A VÍZ VÁLASZTÁSA
A víztartály betöltésére használja a vízvezetékből való 
vizet. Ha a vízvezetékből való víz kemény, ajánlatos ösz-
szekeverni a desztillált vízzel az 1:1 arányban, a nagyon 
kemény víznél ajánlatos összekeverni a desztillált vízzel az 
1:2 arányban vagy használja csak a desztillált vizet.

Megjegyzés:
A víztartályba aromás folyadékokat, ecetet, keményítő ol-
datát, vízkő távolítására szolgáló anyagokat, vegyületeket 
,stb önteni tilos.

A VÍZTARTÁLY TÖLTÉSE (1., 2. ábra)
Mielőtt önti be vizet a vasalóba, győződjön meg arról, 
hogy ki van kapcsolva a hálózatból.
•  Állítsa a gőz állandó adogatását szabályozó (5) a „gőz 

adogatás ki van kapcsolva” bal szélső állásba.

•  Nyissa ki a beöntésére szolgáló rés fedelét (2).
• Öntse 

be 

vizet.

Megjegyzés:
•  Ne öntse be a vizet a MAX  jel felül.
•  Ha vasalás közben szüksége van a víz még egy önté-

sére, kapcsolja ki a vasalót és húzza ki a dugót a kon-
nektorból.

•  A vasalás után, fordítsa a vasalót és öntse ki a víz ma-

radékát (8. ábra).

VASALÁS HŐMÉRSÉKLETE
Az üzemelés előtt vizsgálja meg a vasalót a régi szövet-
tel, hogy győződjön meg arról, hogy a vasaló talpa és a 
víztartály tiszta.
•  A vasalás előtt mindig nézze a gyártmány cimkéjére, 

ahol az ajánlott hőmérséklet meg van jegyezve.

•  Ha nincs cimkéje, de tudja a gyártmány anyagot, akkor 

a vasalás hőmérsékletének a választására nézze a táb-
lázatot.

Jelzés

Szöveg típusa/hőmérséklet

műanyag, nylon, akril, polyeszter (alacsony 

hőmérséklet)

••

selyem/gyapjú (közép hőmérséklet)

•••

pamut/len (magas hőmérséklet)

•  A táblázat csak a szálas szövetekre használható. Ha 

a szövet anyaga más (hullámosított, kirajzolódó, stb), 
akkkor jobban lesz, ha vasalja az alacsony hőmérsék-
letnél.

•  Először osztályozza a ruhát a vasalás hőmérséklete 

szerint: gyapjúruhát a gyapjúhoz, pamutruhát a pa-
muthoz.

•  A vasaló gyorsabb melegedik, mint lehűl. Azért ajánla-

tos először vasalni azokat a ruhákat, amelyek igénylik 
az alacsony hőmérsékletet (például, műanyagos szö-
veteket). Ezután vasalja magasabb hőmérsékleteknél. 
Pamutot és lent vasaljon legútobbsorban.

•  Ha a ruha néhány szövetből áll, állítsa a legalacsoy-

nyabb hőmérsékletnél vasaló szövet hőmérsékletét 
(például, ha 60%-ára polyeszterból áll, és 40%-ára pa-
mutból áll, vasalja annál a hőmérsékletnél („” állás), 
amelyik polyeszter vasalásának felel meg).

•  Ha nem tudja kijelölni a szövetet, amelyből áll a ruha, 

találjon rajta olyan helyet, ameliyket nem látja a hordás 
idején, és tapasztalt módon választja a vasalás hőmér-
sékletét (mindig kezdje a legalacsonyabb hőmérsék-
lettől, és fokozatosan növelje azt, amíg nem éri a kívánt 
eredményt).

•  Pamutbársonyt és más gyorsan fénylő szöveteket 

vasalja csak egy irányban (a szövet bolyha irányban) 
enyhe nyomással.

• Hogy 

kerülje 

műanyagos 

és 

selyem 

szöveteken 

levő 

fénylő foltok jelenését, vasalja a fonákjáról.

A VASALÁS HŐMÉRSÉKLETÉNEK AZ ÁLLÍTÁSA
•  Helyezze a vasalót az alapzatra (7).
•  Tegye be a dugót a konnektorba.

Állítsa a hőmérséklet szabályozóját (9) a vasalás kívánt 
hőmérsekletére: „”, „••” vagy „ •••” állásba (a szövet 
anyagától függően)
A beállított hőmérsékletet akkor éri, amikor a (8) fényindi-
kátor kialszik. A (8) indikátor újra villan fel, ha a hőmérsék-
let lesz alacsonyabb, mint a beállított.

A VÍZ SZÉTFRÖCSKÖLŐJE
•  Megnedvesítheti a szövetet, ha néhányszor nyomja a 

víz szétfröcskölőjét bekapcsoló gombot (4) (3. ábra).

•  Győződjön meg arról,hogy a víztartályban elég víz van.

GŐZVASALÁS
•  A gőzvasalás lehet csak a vasaló talpának magas hő-

mérsékleténél (a hőmérséklet szabályozójának (9) az 
állása: „••” vagy „ •••”).

•  Tegye be a dugót a konnektorba.
•  Helyezze a vasalót az alapzatra (7).
•  Állítsa a hőmérséklet szabályozóját (9) a vasalás kívánt 

hőmérsekletére: „••” vagy „ •••” állásba.

•  Győződjön meg arról,hogy a víztartályban elég víz van.
•  Várjon addig, ameddig a (8) fényindikátor kialszik, és 

azután újra felvillan. Állítsa a gőz állandó adogatását 
szabályozóját (5) a szükséges állásba (4. ábra), ezután 
gőz ki kezd menni a vasaló talpának a réseiből (11).

Anticseppes szelep
A rendszer elhárítja a talpból való cseppek kifolyását: a 
vasaló automatikusan abahagyja a gőzölést a túl alacsony 
hőmérsékleteknél. Amikor a szelep kinyílik, fricskát hall.

A GŐZ POTLÓADOGATÁSA
A gőz potlóadogatása hasznos a berakások kivasalásánál, 
használhatja csak a magas hőmérsékletnél (a hőmérsék-
let szabályozójának (9) az állása: „ •••”).
•  Állítsa a hőmérséklet szabályozóját (9) a „ •••” állás-

ba.

•  A gőz potlóadogatását bekapcsoló gomb (3) nyomá-

sával a vasaló talpából való gőz kimenése intenzívebb 
lesz (5. ábra).

Megjegyzés:
-  Néha néhányszor kell a gőz potlóadogatását bekaps-

csoló gombot (3) nyomni, és csak ezután a gőz ki kezd 
menni a vasaló talpából.

-  Miután a (8) indikátor kialszik, ne nyomja a gőz 

potlóadogatását bekapcsoló gombot (3) több mint 
háromszor.

FÜGGŐLEGES KIVASALÁS
•  Tegye be a dugót a konnektorba.
•  Helyezze a vasalót az alapzatra (7).
•  Állítsa a hőmérséklet szabályozóját (9) a „ •••” állás-

ba.

•  Győződjön meg arról,hogy a víztartályban elég víz van.
•  Várjon addig, ameddig a (8) fényindikátor kialszik, és 

azután újra felvillan.

• Tartsa a vasalót függőlegesen és nyomja a gőz 

potlóadogatását bekapcsoló gombot (3), a gőz ki kezd 
menni a vasaló talpában levő résekből (11) (6. ábra).

Fontos információ
•  Nem ajánlatos függőlegesen kivasalni a műanyagos 

szövetet.

•  A kivasalásnál ne érintse a vasaló talpával a szövetet, 

hogy ne olvadjon.

•  Ne vasalja ki az emberen levő ruhát, mert a gőz hő-

mérséklete nagyon magas, ez okozhat égési sebeket, 
használja a vállpántokat és fogasokat.

SZÁRAZ VASALÁS
•  Tegye be a dugót a konnektorba.
•  Helyezze a vasalót az alapzatra (7).
•  Állítsa a gőz állandó adogatását szabályozóját (5) a 

„gőz adogatása ki van kapcsolva” bal szélső állásba.

•  Állítsa a hőmérséklet szabályozóját (9) a vasalás kívánt 

hőmérsekletére: „”, „••” vagy „ •••” állásba.

•  Várjon addig, ameddig a (8) fényindikátor kialszik, és 

azután újra villan fel a vasalótalp beállított hőmérsékle-
tének az elérését jelző indikátor, és csak akkor kezdhe-
ti a vasalást.

TISZTÁS RENDSZERE
A vasaló szolgálati idejének a növelése érdekében aján-
latos rendszerint tisztítani a vasalót (egyszer vagy kétszer 
havonta a víz keménységétől függően).
•  Állítsa a gőz állandó adogatását szabályozóját (5) a 

„gőz adogatása ki van kapcsolva” bal szélső állásba.

•  Töltse be a víztartályt a MAX jelzésig.
•  Helyezze a vasalót az alapzatra (7).
•  Tegye be a dugót a konnektorba.
•  Állítsa a hőmérséklet szabályozóját (9) a „ •••” állás-

ba.

•  Hagyja a vasalót melegedni, várjon addig, ameddig a 

(8) fényindikátor kialszik.

•  Húzza ki a dugót a konnektorból és tartsa a vasalót 

vízszintesen a kagylót fölött.

•  Nyomja meg a tisztítás bekapcsoló gombot (10) (7. 

ábra).

•  A forró víz kiszáll a vasaló talpából a vízkővel. Ajánlatos 

kissé ringatni a vasalót előre-hátra a tiszítás közben.

•  Engedje ki a tisztítás bekapcsoló gombot (10) egy perc 

múlva vagy amikor a víztartályban kifogy a víz. Helyez-
ze a vasalót az alapzatra.

•  Tegye be a dugót a konnektorba, és újra hagyja a vasa-

lót melegedni.

•  Vasalja a szükségtelen szövetet, hogy a hátramaradt 

víz párologjon el.

•  Húzza a dugót a konnektorból, és várjon addig, amed-

dig a vasaló talpa teljesen lehűljen.

•  Mielőtt tegye a vasalót a tárolásra, győződjön meg ar-

ról, hogy a vasaló talpa teljesen száraz.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
•  Mielőtt tisztítja a vasalót, győződjön meg arról, hogy a 

vasaló ki van kapcsolva a hálózatból és már lehűlt.

•  Törölje a vasaló házát kissé nedves ronggyal, azután 

törölje meg szárazra.

•  A vasaló talpon levő leülepedéseket távolíthatja ecetes 

oltatban nedvesített ronggyal.

•  A leülepedések távolítása után fényezze meg a talp fe-

lületét száraz ronggyal.

•  Ne használja a vegyszereket és a ledörzsölő szereket a 

vasaló talpának és házának tisztítására.

• Kerülje 

el 

az 

éles 

réztárgyakkal 

való 

vasaló 

talpának 

az 

érintkezését.

TÁROLÁS
•  Fordítsa a hőmérséklet szabályozóját (9) az óra el-

lenkező irányban a MIN állásig, állítsa a gőz állandó 
adogatását szabályozóját (5) a „gőz adogatása ki van 
kapcsolva” bal szélső állásba.

•  Húzza ki a dugót a konnektorból.
•  Öntse ki a hátramaradt vizet a víztartályból (8. ábra).
•  Helyezze függőlegesen a vasalót, és hagyja teljesen 

lehűlni.

•  Tárolja a vasalót függőleges  állásban.

MŰSZAKI ADATOK
Táplálkozás feszültsége: 230 V ~ 50 GHz
Fogyasztott teljesítmény: 2000 W
 
A gyártó fenntartja a jogát a készülékek jellemzőinek 
megváltoztatására előzetes bejelentés nélkül 

A készülék legalább 3 évig szolgál.

Garancia  
A garancia részletes feltételeit megkaphatja a készüléket 
eladó márkaképviselőtől. A garancia időtartama alatt, 
bármilyen kifogás  benyújtásakor, fel kell mutatni a szám-
lát vagy a vételi igazolást.

Az adott termék megfelel a 89/336/EEC 
Európai Közösség direktíva az elektro-
mágneses összeférhetőséghez támasztott 
követelményeinek valamint a 73/23 EEC 
kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó 
rendeletnek.

MAGYAR 

7

ПАРНА ЮТИЯ

ОПИСАНИЕ
1.   Дюза на разпръсквателя на вода
2.   Капак на отвора за наливане на вода
3.  Бутон за допълнително подаване на пара
4.  Бутон на разпръсквателя на вода
5.  Включване/изключване на постоянно подаване на 

пара

6.  Защита на кабела за мрежата
7. Основа
8.  Светлинен индикатор на работа
9.  Регулатор на температурата
10.  Бутон за почистване
11.  Основа на ютията

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди експлоатация внимателно прочетете инструк-
цията, а също така обърнете внимание на илюстра-
цията.
•  Преди да включите ютията се убедете, че напреже-

нието в мрежата съответства на работното напре-
жение на ютията.

•  Използвайте ютията само за целите, предвидени в 

инструкцията.

•  Използвайте ютията само върху дъска за гладене.
•  При напълване на резервоара на ютията с вода 

винаги я изключвайте от мрежата.

•  Бъдете особено внимателни при използването на 

прибора в непосредствена близост до деца и хора 
с ограничени възможностти.

•  Не оставяйте ютията включена.
•  Винаги изключвайте ютията от мрежата, ако не я 

използвате. 

•  За да избегнете електрошок, не потапяйте ютията 

във вода или в друга течност.

•  Не допускайте контакт на отворени участъци на 

кожата с горещите повърхности на ютията или с 
излизащата пара, за да избегнете получаването на 
изгаряния.

•  Следете кабелът за мрежата да не увисва от края 

на дъската за гладене, а също така той не бива да 
докосва горещи повърхности.

•  При изключване на ютията от електромрежата 

винаги дръжте щепсела за мрежата, никога не 
теглете кабела за мрежата.

•  Преди да приберете ютията излейте останалата 

вода и я оставете напълно да изстине.

•  За да избегнете претоварване на електромрежата, 

не включвайте едновременно няколко прибора с 
голяма консумирана мощност.

•  Не използвайте ютията при повреда на щепсела за 

мрежата, кабела за мрежата, а също така при други 
повреди.

•  За да избегнете електрошок, никога не разглобя-

вайте ютията самостоятелно, при откриване на 
неизправност се обръщайте в упълномощения 
сервизен център.

ПРЕДИ ПЪРВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ
•   Извадете ютията от опаковката и махнете картоне-

ната защита от основата на ютията.

•   Убедете се, че напрежението в мрежата съответст-

ва на работното напрежение на ютията.

Забележка:
При първото включване нагревателният елемент на 
ютията обгаря, затова е възможна появата на неголя-
мо количество пушек; това е нормално явление.

ИЗБОР НА ВОДА
За пълнене на резервоара използвайте чешмена вода. 
Ако водопроводната вода е варовита, препоръчва се 
да я смесвате с дестилирана вода в съотношение 1:1, 
при много варовита вода я смесвайте с дестилирана 
вода в съотношение 1:2 или използвайте само дести-
лирана вода.

Забележка:
Забранява се да се наливат в резервоара за вода 
ароматизирани течности, оцет, разтвор на нишесте, 
реактиви за отстраняване на накипи, химически ве-
щества и т.н.

ПЪЛНЕНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДА (рис. 1, 2)
Преди да налеете вода в ютията, се убедете, че той е 
изключен от мрежата.
•   Установете регулатора на постоянно подаване на 

пара (5) в положение, подаването на пара е изклю-
чено.

•   Отворете капака на отвора за наливане на вода 

(2).

•   Налейте вода.

Забележка:
•   Не наливайте вода над маркировката MAX.
•   Ако по време на гладене е необходимо да долее-

те вода, изключете ютията и извадете щепсела от 
контакта.

• 

 След като приключите гладенето, преобърнете 

ютията и излейте останалата вода (рис.8).

ТЕМПЕРАТУРА НА ГЛАДЕНЕ
Преди да започнете експлоатацията тестирайте наг-
рялата се ютия върху парче стар плат, за да се убе-
дите, че основата на ютията и резервоарът за вода са 
чисти.
•  Винаги преди гладене на дрехите проверявайте 

етикета на изделието, където е посочена препоръ-
чителната температура.

•   Ако етикета с препоръките за гладене липсва, но 

Вие знаете вида плат, за избор на температурата на 
гладене вижте таблицата.

Означения

Вид плат/температура

синтетика, найлон, акрил, полиестер 

(ниска температура)

••

коприна/вълна (средна температура)

•••

памук/лен (висока температура)

•   Таблицата може да се използва само за влакнести 

платове. Ако платът е от друг вид (плисиран, реле-
фен и т.н.), е по-добре да го гладите при ниска тем-
пература.

•   Първоначално сортирайте дрехите според темпе-

ратурата на гладенето: вълна с вълна, памук с папук 
и т.н.

•  Ютията се нагрява по-бързо, отколкото изстива. 

Затова се препоръчва отначало да гладите дрехи-
те, които изискват ниска температура (например, 
синтетични платове). След което преминете към 
гладене с по-високи температури. Гладете памук и 
лен най-накрая.

•   Ако дрехата е изработена от смесени платове, е 

необходимо да нагласите температура на гладене 
за платове с най-ниската температура (например, 
ако дрехата е 60% от полиестер и 40% памучна, тя 
трябва да се глади при температура, подходяща за 
полиестер “”).

•   Ако не можете да определите вида на плата, от 

който е изработена дрехата, намерете върху нея 
място, което не се забелязва при носене, и опитно 
изберете температурата на гладене (винаги започ-
вайте с най-ниската температура и постепенно я 
повишавайте, докато не достигнете необходимия 
резултат.)

•   Платове от раирано кадифе и др., които бързо за-

почват да мазният е необходимо да се гладят (по 
посока на мъха) с не много силно натискане.

•   За да предотвратите появата мазни петна на синте-

тичните и копринените платове, гладете ги от опа-
ката страна.

УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ГЛАДЕНЕ
•   Поставете ютията на нейната основа (7).
•   Вкарайте щепсела за мрежата в контакта.
•  Установете регулатора на температурата (9) на 

изискваната температура на гладене: “”, “••” или 
••• ” (в зависимост от вида плат). Установената 
температура ще бъде достигната, когато светлин-
ният индикатор (8) загасне. Индикаторът (8) ще 
светне отново, ако температурата се понижи под 
нагласената преди това.

РАЗПРЪСКВАТЕЛ НА ВОДА
•   Вие можете да навлажните плата, като натиснете 

няколко пъти бутона на разпръсквателя за вода (4) 
(рис.3).

•   Убедете се, че в резервоара има достатъчно вода.

ГЛАДЕНЕ С ПАРА
•   Гладенето с пара е възможно само при висока тем-

пература на основата на ютията (с положение на 
регулатора на температура (9): “••” или “••• ”).

•   Вкарайте щепсела за мрежата в контакта.
•   Поставете ютията на нейната основа (7).
•  Установете регулатора на температурата (9) на 

изискваната температура на гладене: “••” или 
•••”.

•   Убедете се, че в резервоара има достатъчно вода.
•   Изчакайте, докато се изключи светлинният инди-

катор (8), а след това отново светне. Установете 
регулатора на постоянно подаване на пара (5) в не-
обходимото положение (рис.4), след което парата 
ще започне да излиза от отворите на основата на 
ютията (11).

Противокапкова клапа
Системата предотвратява изтичане на капки вода от 
основата: ютията автоматично спира обработката с 
пара при прекалено ниски температури. Когато клапа-
та се отвори ще чуете щракване.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОДАВАНЕ НА ПАРА
Функцията за допълнително подаване на пара е по-
лезна при изглаждането на гънки и може да бъде 
използвана само при високотемпературен режим на 
гладене (с регулатор на температурата (9) в положе-
ние “••• ”).
•   Установете регулатора на температурата (9) в по-

ложение “••• ”.

•   При натискане на бутона за допълнително пода-

ване на пара (3) парата от основата на ютията ще 
излиза по-интензивно (рис.5).

Забележка:
-   Понякога е необходимо няколко пъти да натиснете 

бутона за допълнително подаване на пара (3), пре-
ди парата да започне да излиза от отворите върху 
основата на ютията.

-   След като индикаторът (8) изгасне не натискайте 

бутона за допълнително подаване на пара (3) по-
вече от три пъти.

ВЕРТИКАЛНА ОБРАБОТВАНЕ С ПАРА
•   Вкарайте щепсела за мрежата в контакта.
•   Поставете ютията на нейната основа (7).
•   Установете регулатора на температурата (9) в по-

ложение “••• ”.

•   Убедете се, че в резервоара има достатъчно вода.
•   Изчакайте докато се изключи светлинният индика-

тор (8), а след това отново светне.

•  Дръжте ютията вертикално и натиснете бутона 

за допълнително подаване на пара (3), парата ще 
излиза от отворите върху основата на ютията (11) 
(рис. 6).

Важна информация
•   Не се препоръчва да се осъществява вертикално 

обработване с пара на синтетични платове.

•   При гладене с пара не докосвайте с основата на 

ютията плата, за да избегнете разтапянето му.

•   Никога не обработвайте с пара дрехи, облечени на 

човек, тъй като температурата на парата е висока 
и могат да бъдат получени изгаряния, използвайте 
закачалки.

СУХО ГЛАДЕНЕ
•   Вкарайте щепсела за мрежата в контакта.
•   Поставете ютията на нейната основа (7).
•   Установете регулатора на постоянно подаване на 

пара (5) в положение, подаването на пара е изклю-
чено.

•  Установете регулатора на температурата (9) на 

изискваната температура на гладене: “”, “••” или 
••• ”.

•   Изчакайте, докато се изключи светлинният инди-

катор (8), а след това отново светне, нагласената 
температура на основата на ютията е достигната, 
можете да започвате процеса на гладенето.

СИСТЕМА ЗА ПОЧИСТВАНЕ
За удължаване на срока на използване на ютията 
препоръчва се редовно да я почиствате (веднъж или 
два пъти на месец в зависимост от варовитостта на 
водата).
•   Установете регулатора на постоянно подаване на 

пара (5) в положение, подаването на парата е из-
ключено.

•  Напълнете резервоара с вода до маркировката 

MAX.

•   Поставете ютията на нейната основа (7).
•   Вкарайте щепсела за мрежата в контакта.
•   Установете регулатора на температурата (9) в по-

ложение “••• ”.

•   Оставете ютията да се нагрее, изчакайте светлин-

ният индикатор (8) да изгасне.

•   Извадете щепсела за мрежата от контакта и дръжте 

ютията хоризонтално над мивката.

•   Натиснете бутона за изчистване (10) (рис.7).
•   Кипящата вода и парата заедно с накипа ще се изх-

върлят от отворите на основата на ютията.

 

Препоръчва се леко да разтърсите ютията напред-
назад по време на почистването.

•  Отпуснете бутона за изчистване (10) след една 

минута или когато в резервоара водата се свърши. 
Поставете ютията на нейната основа.

•   Вкарайте щепсела за мрежата в контакта и оставе-

те ютията отново да се нагрее.

•   Изгладете с ютията парче ненужен плат, за да се 

изпари останалата вода.

•  Извадете щепсела за мрежата от контакта и изча-

кайте, докато основата на ютията напълно изстине.

•  Преди да приберете ютията за съхраняване, се 

убедете, че основата на ютията е напълно суха.

ПОДДЪРЖАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ
•   Преди да почиствате ютията, се убедете, че тя е из-

ключен от мрежата и вече е изстинала.

•   Изтрийте корпуса на ютията с лек влажен плат, след 

което добре я избършете.

•   Наслагите на подставката на ютията могат да бъдат 

отстранени с плат, намокрен с разтвор на оцет и 
вода.

•   След премахване на наслагите избършете повърх-

ността на основата със сух плат.

•  Не използвайте абразивни вещества за почистване 

на основата и корпуса на ютията.

•   Не допускайте контакт на основата на ютията с ост-

ри метални предмети.

СЪХРАНЯВАНЕ
•   Завъртете регулатора на температурата (9) против 

часовниковата стрелка до положението MIN, нагла-
сете регулатора за постоянно подаване на пара (5) 
в положение, подаването на пара е изключено.

•   Извадете щепсела за мрежата от контакта.
•   Излейте останалата вода от на резервоара за вода 

(рис.8).

•   Поставете ютията вертикално и я оставете напълно 

да изстине.

•   Съхранявайте ютията във вертикално положение.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напрежение на захранването:  

230 В ~ 50 Хц

Консумирана мощност:    

2000 Вата 

Производителят си запазва правото да изменя харак-
теристиките на приборите без предварително уве-
домяване.

Срок на използване - над 3 години

Гаранция  
Подробни условия на гаранцията могат да бъдат полу-
чени от дилера, който е продал тази апаратура. При 
всяка рекламация по време на срока на действие на 
тази гаранция е необходимо да се представи чека или 
квитанцията за купуване.

Това изделие съответства на изисквани-
ята за електромагнитна съвместимост 
на директива 89/336/ЕЕС на Съвета на 
Европа  и на нареждането 73/23 ЕЕС за 
апаратурата с низко напрежение.

БЪЛГАРСКИ 

6

ҮТІК

СИПАТТАМАСЫ

1.   Су шашырату арнасы

2.   Су құятын тесіктің қақпағы  

3.   Қосымша бу беру батырмасы

4.   Суды шашырату батырмасы  

5.   Тұрақты бу беруді қосу/өшіру  

6.   Желілік сымның қорғанысы  

7.   Негіз

8.   Жұмыстың жарық индикаторы  

9.   Температура реттегіш  

10.  Тазалау батырмасы  

11. Үтік табаны

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

•   Қолданар алдында нұсқаулықпен жете танысып 

алыңыз.

•   Үтікті осы нұсқаулықпен қарастырылған 

мақсаттарда ғана қолданыңыз.

• 

 

 

Үтікті қосар алдында аспаптың кернеуі 

(заттаңбаны қараңыз) электр желісінің кернеуіне 

сəйкес келетініне көз жеткізіңіз.

•   Аспапты электр желісінен өшірген кезде сымнан 

тартпаңыз, желілік ашадан ұстап тұрып, оны 

розеткадан шығарыңыз.

•   Электр сымы зақымданған, сонымен қатар басқа 

да ақаулықтары бар үтікті қолданбаңыз. Электр 

тоғына түсіп қалмау үшін үтікті өз бетінше бұзып 

жөндеуге тырыспаңыз.

•   Үтіктің кез келген ақаулығында рұқсат берілген 

сервис орталығына жүгініңіз.

•   Егер сізге бөлмеден шығу керек болса, онда 

міндетті түрде үтікті өшіріңіз, оны желіден 

ажыратыңыз да тігінен қойыңыз.

•   Электр  аспаптарды  балалар  маңында  қолдану 

кезінде міндетті түрде ересектердің қадағалуы 

қажет. 

•   Қосылған үтікті қараусыз қалдырмаңыз.

•   Тоққа түсіп қалмас үшін үтікті суға не өзге 

сұйықтықтарға салмаңыз.

•   Күйіп қалмас үшін терінің ашық беттерінің үтіктің 

ыстық бетімен жанасуына жол бермеңіз.

•   Желілік сымның ыстық беттермен жанасуына 

жол бермеңіз.

•   Үтікті сақтау үшін алып қоятын жағдайда, оның 

толық суығанын күтіңіз, қалдық суды төгіп 

тастаңыз, сосын желілік сымды артқы қақпақты 

айналдыра ораңыз да келесі қолданғанға дейін 

алып қойыңыз.

•  Үтікті тазалау алдында оны электр желісінен 

ажыратыңыз.

•   Электр желісіне артық күш түсірмес үшін тұтыну 

қуаты жоғары бірнеше аспаптарды бірлікте 

қоспаңыз.

•   Осы нұсқаулықты сақтаңыз.

БІРІНШІ ПАЙДАЛАНУДЫҢ АЛДЫНДА  

•    Үтікті қораптан шығарыңыз жəне үтік табанындағы 

картон қағазды алып тастаңыз.  

•   Желідегі кернеу үтіктің жұмыс кернеуіне сəйкес 

келетініне көз жеткізіңіз.  

Ескерту:

Бірінші қосқан кезде үтіктің қыздыру элементі 

күйеді, сондықтан аз мөлшерде түтін пайда 

болуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай.  

СУДЫ ТАҢДАУ

Ыдысты толтыру үшін су құбырындағы суды 

пайдаланыңыз. Егер құбырдағы су ащы болса, онда 

оны 1:1 қатынаста тазартылған сумен араластыру 

қажет, су өте қатты ащы болғанда 1:2 қатынаста 

тазартылған сумен араластырыңыз не болмаса тек 

тазартылған суды ғана пайдаланыңыз.  

Ескерту:

Су құюға  арналған ыдысқа хош иістендірілген 

сұйықтықтарды, сірке қышқылын, крахмал 

ерітіндісін, қақты кетіруге арналған 

реагенттерді, химиялық заттарды жəне т.б. 

құюға болмайды.  

СУ ҚҰЮҒА АРНАЛҒАН ЫДЫСТЫ ТОЛТЫРУ   (1, 

2 суреттер)

Үтікке су құюдың алдында, оның желіден өшірілгенін 

тексеріңіз.  

•   Тұрақты бу беру реттегішін (5) шеткі сол жаққа 

орнатыңыз, бу беру өшірулі.  

•   Су құятын тесіктің қақпағын (2) ашыңыз.   

•   Су құйыңыз.

Ескерту:

•   Суды MAX белгісінен артық құймаңыз.

•   Егер үтіктеу кезінде су құю қажет болса, онда 

үтікті өшіріңіз жəне желілік ашаны розеткадан 

шығарыңыз.  

•   Үтіктеуді аяқтағаннан кейін үтікті аударып, 

судың қалғанын төгіп тастаңыз (8-сурет).  

ҮТІКТЕУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ  

Пайдаланудың алдында үтік табаны жəне суға 

арналған ыдыс таза екеніне көз жеткізу үшін қызған 

үтікті ескі шүберекте тексеріп көріңіз.

• 

 

Киімдерді үтіктеудің алдында бұйымның 

затбелгісіне қараңыз, онда ұсынылатын үтіктеу 

температурасы көрсетіледі.  

•   Егер үтіктеу температурасы көрсетілген затбелгі 

болмаса, бірақ өзіңіз материал түрін білсеңіз, 

үтіктеу температурасын таңдау үшін кестені 

қараңыз.  

Белгі

Материал түрі/температура

синтетика, нейлон, акрил, полиэстер 

(төмен температура)

••

жібек/жүн (орташа температура)

•••

мақта/зығыр (жоғары температура)

•  Осы кесте тек талшықты материалдарға ғана 

қолданылады. Егер басқа түрдегі материал 

болса (гофрирленген, кедір-бұдырлы), онда оны 

төмен температурада үтіктеген дұрыс.  

•   Алдымен  киімдерді  үтіктеу  температурасы 

бойынша бөліңіз: жүнді жүнге, мақтаны мақтаға 

жəне т.б.  

• 

 Үтіктің қызуы суығанға қарағанда тезірек. 

Сондықтан алдымен төмен температураны 

қажет ететін киімдерді үтіктеу қажет (мысалы, 

синтетикалық маталар). Содан кейін жоғары 

температурада үтіктелетін заттарға көшіңіз. 

Мақта мен зығырды ең соңына қалдырыңыз.  

• 

 Егер киім қоспа маталардан тігілсе, онда 

үтіктеу температурасын ең төмен температуда 

үтіктелетін киімге сəйкес қойыңыз (мысалы, егер 

киім 60% полиэстерден жəне 40% мақтадан 

тұрса, онда оны полиэстерге сəйкес келетін 

температурада “” үтіктеу қажет).

•    Егер Сіз киім қандай матадан тігілгенін білмесеңіз, 

онда киімнен оны киетін кезде көрінбейтін жерді 

тауып алыңыз жəне үтіктеу температурасын 

таңдаңыз (ең төменгі температурадан бастап, 

қажетті температураға жеткенге дейін біртіндеп 

көтеріңіз). 

• 

 Жылтырап кететін ши барқыт жəне басқа 

маталарды сəл басып, тек бір бағытта ғана 

үтіктеу қажет (түк бағытына қарай).  

•   Синтетикалық жəне жібек маталарда жылтырап 

кететін дақтардың пайда болуына жол бермеу 

үшін оларды ішкі жағынан үтіктеңіз.  

ҮТІКТЕУ ТЕМПЕРАТУРАСЫН ОРНАТУ  

•   Үтікті негізге (7) қойыңыз.

•   Желілік ашаны розеткаға салыңыз.  

•   Температура реттегішті (9) талап етілген үтіктеу 

температурасына “”, “••” немесе “•••” (мата түріне 

байланысты) қойыңыз.

  Орнатылған температура жарық индикаторы (8) 

сөнгенде өз мəніне жетеді. Егер температура 

орнатылған мəннен төмен түсіп кетсе, индикатор 

(8) қайта жанады.  

СУ ШАШЫРАТҚЫШ

•   Сіз суды шашырату батырмасын (4) бірнеше рет 

басып, матаны сулай аласыз (3-сурет).

•   Ыдыста су жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз.  

БУМЕН ҮТІКТЕУ

•   Бумен  үтіктеу  үтік  табанының  температурасы 

өте жоғары болғанда ғана мүмкін болады 

(температура реттегіштің (9) жағдайы: “••” немесе 

••• ”).

•   Желілік ашаны розеткаға салыңыз.  

•   Үтікті негізге (7) қойыңыз.

•   Температура реттегішті (9) талап етілетін үтіктеу 

температурасына қойыңыз: “••” немесе “•••”.

•   Ыдыста су жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз.

•   Жарық индикаторының (8) сөніп, қайта жанғанын 

күтіңіз. Тұрақты бу беру реттегішін (5) қажетті 

жағдайға орнатыңыз (4-сурет), осыдан кейін бу 

үтік табанының тесіктерінен (11) шыға бастайды.  

Тамшыларға қарсы клапан

Бұл жүйе табаннан тамшылардың ағып кетуіне жол 

бермейді: үтік тым төмен температурада булауды 

автоматты түрде тоқтатады. Клапан ашылғанда Сіз 

шертілген дыбысты естисіз.   

ҚОСЫМША БУ БЕРУ    

Қосымша бу беру функциясы қыртыстарды үтіктеу 

кезінде тиімді жəне тек өте жоғары температурада 

үтіктеу кезінде ғана пайдаланылады (температура 

реттегіш (9) “•••” жағдайында).

• Температура реттегішті (9) “•••” жағдайына 

қойыңыз.

•   Қосымша бу беру батырмасын (3)  басқан кезде 

бу үтік табанынан біршама қарқынды түрде 

шығады. (5-сурет).

Ескерту:

-   Кейде бу үтік табанындағы тесіктерден шыға 

бастағанға дейін қосымша бу беру батырмасын 

(3) бірнеше рет басу қажет болады.  

-   Индикатор (8) сөнгеннен кейін қосымша бу беру 

батырмасын (3) үш реттен артық басыңыз.  

ТІГІНЕН БУЛАУ

•   Желілік ашаны розеткаға салыңыз.  

•   Үтікті негізге (7) қойыңыз. 

•   Температура  реттегішті  (9)  “•••” жағдайына 

қойыңыз.

•   Ыдыста су жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз.

•   Жарық индикаторының (8) сөніп, қайта жанғанын 

күтіңіз.

•  Үтікті тігінен ұстаңыз жəне қосымша бу беру 

батырмасын (3) басыңыз, бу үтік табанындағы 

тесіктерден (11) шыға бастайды (6-сурет).  

Маңызды ақпарат

•   Синтетикалық маталарды тігінен булау 

ұсынылмайды.     

•   Булау кезінде үтіктің табанын материалға 

тигізбеңіз.  

•   Ешқашан адам киіп тұрған киімге бу 

бағыттамаңыз, өйткені бу температурасы тым 

жоғары, сондықтан адам күйіп қалуы мүмкін. 

 

ҚҰРҒАҚ ҮТІКТЕУ

•   Желілік ашаны розеткаға салыңыз.  

•   Үтікті негізге (7) қойыңыз.

•   Тұрақты бу беру реттегішін (5) шеткі сол жаққа 

орнатыңыз, бу беру өшірулі.  

•   Температура реттегішті(9) талап етілетін үтіктеу 

температурасына қойыңыз: “••” немесе “•••”.

•   Жарық индикаторының (8) сөніп, қайта жанғанын 

күтіңіз. Үтік табаны белгіленген температураға 

жетті, үтіктеуді бастай беруге болады.  

ТАЗАЛАУ ЖҮЙЕСІ

Үтіктің қызмет мерзімін ұзарту үшін оны үнемі 

тазартып тұру қажет (судың кермектігіне 

байланысты айына бір немесе екі рет).

•   Тұрақты бу беру реттегішін (5) шеткі сол жаққа 

орнатыңыз, бу беру өшірулі.

•   Ыдысқа суды MAX белгісіне дейін құйыңыз.

•   Үтікті негізге (7) қойыңыз.

•   Желілік ашаны розеткаға салыңыз.

•   Температура  реттегішті  (9)  “•••” жағдайына 

қойыңыз.

•   Үтіктің қызғанын жəне жарық индикаторының (8) 

сөнгенін күтіңіз.  

•  Желілік ашаны розеткадан шығарыңыз жəне 

үтікті раковинанын үстінде көлденең ұстаңыз.  

•   Тазалау батырмасын (10) басыңыз (7-сурет).

•  Қайнап тұрған су жəне бу қақпен бірге үтік 

табанының тесіктерінен шығатын болады.  

  Үтікті тазалау кезінде оны алдыға-арта сəл 

шайқау қажет.  

• 

 

Бір минуттан кейін немесе ыдыста су 

таусылғаннан кейін тазалау батырмасын (10) 

жіберіңіз. Үтікті негізге қойыңыз. 

•  Желілік ашаны розеткаға салыңыз жəне үтікті 

қайта қосыңыз.  

•  Қалған су буланып кету үшін үтікпен қажетсіз 

матаны үтіктеңіз.  

•  Желілік ашаны розеткадан шығарыңыз жəне 

үтіктің табаны толық суығанын күтіңіз.  

•  Үтікті сақтауға алып қоюдың алдында, үтіктің 

табаны толық құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.  

КҮТІМ ЖƏНЕ ТАЗАЛАУ

• 

 Үтікті тазалаудың алдында оның желіден 

ажыратылғанына жəне суығанына көз жеткізіңіз.  

• 

 Үтіктің корпусын сəл дымқыл шүберекпен 

сүртіңіз, осыдан кейін құрғата сүртіңіз.  

•  Үтік табанындағы шөгінділер сірке қышқылы 

ерітіндісіне малынған шүберекпен тазартылуы 

мүмкін.  

•  Шөгінділерді тазартқаннан кейін табан бетін 

құрғақ матамен сүртіңіз.  

• 

 Үтік корпусын жəне табанын тазалау үшін 

абразивті құралдарды пайдаланбаңыз.  

•   Үтік табанының өткір металл заттармен 

жанасуына жол бермеңіз.  

САҚТАУ

•   Температура реттегішті (9) MIN жағдайына дейін 

сағат тіліне қарсы бұраңыз, тұрақты бу беру 

реттегішін (5) шеткі сол жақ жағдайға орнатыңыз, 

бу беру өшірулі.  

•   Желілік ашаны розеткадан шығарыңыз.  

•  Суға арналған ыдыстағы қалған суды төгіп 

тастаңыз (8-сурет).  

•  Үтікті тігінен қойыңыз жəне толық суығанын 

күтіңіз.  

•   Үтікті тігінен сақтаңыз.  

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қорек кернеуі:  

 

230 В ~ 50 Гц

Тұтынылатын қуат:  

 

2000 Вт

Өндіруші алдын  ала хабарламастан аспаптың 

сипаттамаларын өзгертуге құқылы.

Аспаптың қызмет мерзімі 3 жылдан кем емес    

Гарантиялық мiндеттiлiгi

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан 

бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға 

ғана берiледi. Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi 

шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе 

квитанциясын көрсетуi қажет.

Бұл тауар ЕМС – жағдайларға сəйкес 

келедi негiзгi Мiндеттемелер 89/336/

EEC Дерективаның ережелерiне 

енгiзiлген Төменгi  Ережелердiң 

Реттелуi (73/23 EEC)

ҚАЗАҚ

5

ПАРОВОЙ УТЮГ

ОПИСАНИЕ
1.   Сопло разбрызгивателя воды
2.   Крышка заливочного отверстия
3.  Кнопка дополнительной подачи пара
4.  Кнопка разбрызгивателя воды
5.  Включение/выключение постоянной подачи 

пара

6. Защита 

сетевого 

шнура

7. Основание
8.  Световой индикатор работы
9. Регулятор 

температуры

10. Кнопка очистки
11. Подошва утюга

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед эксплуатацией внимательно прочтите ин-
струкцию, а также обратите внимание на иллю-
страции.
•   Перед включением утюга убедитесь, что напря-

жение в сети соответствует рабочему напряже-
нию утюга.

•  Используйте утюг только в целях, предусмо-

тренных инструкцией.

•  Пользуйтесь утюгом только на гладильной до-

ске.

•   При наполнении резервуара утюга водой всегда 

отключайте его от сети.

•  Будьте особенно внимательны при использова-

нии прибора в непосредственной близости от 
детей и людей с ограниченными возможностями.

•  Не оставляйте включенный утюг без присмо-

тра.

•   Всегда отключайте утюг от сети, если не пользу-

етесь им.

• 

 

Чтобы избежать поражения электрическим 
током, не погружайте утюг в воду или в любую 
другую жидкость.

•  Избегайте контакта открытых участков кожи с 

горячими поверхностями утюга или выходящим 
паром, чтобы избежать получения ожогов.

•   Следите, чтобы сетевой шнур не свешивался с 

края гладильной доски, а также не касался горя-
чих поверхностей.

•  При отключении утюга от электрической сети 

всегда держитесь за сетевую вилку, никогда не 
тяните за сетевой шнур.

•   Перед тем как убрать утюг, слейте остатки воды 

и дайте ему полностью остыть.

•  Во избежание перегрузки электрической сети 

не включайте одновременно несколько прибо-
ров с большой потребляемой мощностью.

•  Не используйте утюг с поврежденной сетевой 

вилкой, сетевым шнуром, а также с любыми 
другими неисправностями.

•   Во избежание поражения электрическим током 

никогда не разбирайте утюг самостоятельно, 
при обнаружении неисправности обращайтесь 
в авторизованный сервисный центр.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
•   Извлеките утюг из упаковки и удалите картон-

ную защиту с подошвы утюга.

•   Убедитесь, что напряжение в сети соответству-

ет рабочему напряжению утюга.

Примечание:
При первом включении нагревательный элемент 
утюга обгорает, поэтому возможно появление не-
большого количества дыма; это нормальное явле-
ние.

ВЫБОР ВОДЫ
Для наполнения резервуара используйте водопро-
водную воду. Если водопроводная вода жесткая, 
то рекомендуется смешивать ее с дистиллирован-
ной водой в соотношении 1:1, при очень жесткой 
воде смешивайте ее с дистиллированной водой в 
соотношении 1:2 или используйте только дистил-
лированную воду.

Примечание:
Запрещается заливать в резервуар для воды аро-
матизирующие жидкости, уксус, раствор
крахмала, реагенты для удаления накипи, химиче-
ские вещества и т.д.

НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ (рис. 

1, 2)
Прежде чем залить воду в утюг, убедитесь, что он 
отключен от сети.
•   Установите  регулятор  постоянной  подачи  пара 

(5) в положение подача пара выключена.

•   Откройте крышку заливочного отверстия (2).
•   Залейте воду.

Примечание:
•   Не наливайте воду выше отметки MAX.
•  Если во время глажения необходимо долить 

воду, то отключите утюг и выньте сетевую вилку 
из розетки.

•   После того как вы закончите гладить, перевер-

ните утюг и слейте остатки воды (рис.8).

ТЕМПЕРАТУРА ГЛАЖЕНЬЯ
Перед началом эксплуатации протестируйте на-
гретый утюг на кусочке старой ткани, чтобы убе-
диться в том, что подошва утюга и резервуар для 
воды чистые.
•   Всегда перед глаженьем вещей смотрите на яр-

лык изделия, где указана рекомендуемая тем-
пература.

•  Если ярлык с указаниями по глаженью отсут-

ствует, но вы знаете тип материала, то для вы-
бора температуры глаженья смотрите таблицу.

Обозначения

Тип ткани/температура

синтетика, нейлон, акрил, полиэ-

стер (низкая температура)

••

шелк/шерсть (средняя темпера-

тура)

•••

хлопок/лен (высокая температура)

•  Таблица применима только для волокнистых 

материалов. Если материал другого типа (гоф-
рированный, рельефный и т.д.), то лучше всего 
его гладить при низкой температуре.

•  Сначала отсортируйте вещи по температуре 

глаженья: шерсть к шерсти, хлопок к хлопку и 
т.д.

•  Утюг нагревается быстрее, чем остывает. По-

этому рекомендуется сначала гладить вещи, ко-
торые требуют низкой температуры (например, 
синтетические ткани). После чего переходите 
на глаженье при более высоких температурах. 
Хлопок и лён гладьте в последнюю очередь.

•   Если вещь изготовлена из смесовых тканей, то 

необходимо установить температуру глаженья 
для ткани с самой низкой температурой (напри-
мер, если вещь состоит на 60% из полиэстера 
и на 40% из хлопка, то её следует гладить при 
температуре, подходящей для полиэстера “”).

•   Если вы не можете определить ткань, из кото-

рой сделана вещь, найдите на ней место, кото-
рое не заметно при носке, и опытным путём вы-
берите температуру глаженья (всегда начинайте 
с самой низкой температуры и постепенно по-
вышайте её, пока не добьётесь желаемого ре-
зультата.)

•  Вельветовые и другие ткани, которые быстро 

начинают лосниться, следует гладить строго в 
одном направлении (в направлении ворса) с не-
большим нажимом.

•  Чтобы избежать появления лоснящихся пятен 

на синтетических и шелковых тканях, гладьте их 
с изнаночной стороны.

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ГЛАЖЕНЬЯ
•   Поставьте утюг на основание (7).
•   Вставьте сетевую вилку в розетку.
•   Установите регулятор температуры (9) на требу-

емую температуру глаженья: “”, “••” или “•••” 
(в зависимости от типа ткани).

  Установленная температура будет достигнута, 

когда световой индикатор (8) погаснет. Индика-
тор (8) загорится снова, если температура опу-
стится ниже, чем была установлена.

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ ВОДЫ
•  Вы можете увлажнить ткань, нажав несколько 

раз на кнопку разбрызгивателя воды (4) (рис.3).

•   Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.

ПАРОВОЕ ГЛАЖЕНЬЕ
•   Паровое глаженье возможно только при высо-

кой температуре подошвы утюга (положения 
регулятора температуры (9): “••” или “•••”).

•   Вставьте сетевую вилку в розетку.
•   Поставьте утюг на основание (7).
•   Установите регулятор температуры (9) на требу-

емую температуру глаженья: “••” или “•••”.

•   Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
•   Подождите, пока выключится световой индика-

тор (8), а затем снова загорится. Установите ре-
гулятор постоянной подачи пара (5) в необходи-
мое положение (рис.4), после этого пар начнет 
выходить из отверстий подошвы утюга (11).

Антикапельный клапан
Система предотвращает вытекание капель воды 
из подошвы: утюг автоматически прекращает от-
паривание при слишком низких температурах. Ког-
да клапан откроется, Вы услышите щелчок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДАЧА ПАРА
Функция дополнительной подачи пара полезна 
при разглаживании складок и может быть исполь-
зована только при высокотемпературном режиме 
глаженья (регулятор температуры (9) в положении 
•••”).
•   Установите  регулятор  температуры  (9)  в  поло-

жение “•••”.

•  При нажатии кнопки дополнительной подачи 

пара (3) пар из подошвы утюга будет выходить 
более интенсивно (рис.5).

Примечание:
-   Иногда необходимо несколько раз нажать на 

кнопку дополнительной подачи пара (3), преж-
де чем пар начнет выходить из отверстий в по-
дошве утюга.

-   После того как индикатор (8) погас, не нажи-

майте кнопку дополнительной подачи пара (3) 
более трех раз.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ
•   Вставьте сетевую вилку в розетку.
•   Поставьте утюг на основание (7).
•   Установите  регулятор  температуры  (9)  в  поло-

жение “•••”.

•   Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
•   Подождите, пока выключится световой индика-

тор (8), а затем снова загорится.

•   Держите утюг вертикально и нажимайте кнопку 

дополнительной подачи пара (3), пар будет выхо-
дить из отверстий в подошве утюга (11) (рис. 6).

Важная информация
•   Не рекомендуется выполнять вертикальное от-

паривание синтетических тканей.

•  При отпаривании не прикасайтесь подошвой 

утюга к материалу, чтобы избежать его оплавле-
ния.

•   Никогда не отпаривайте одежду, одетую на че-

ловека, т.к. температура пара высокая могут 
быть ожоги, пользуйтесь плечиками или вешал-
кой.

СУХОЕ ГЛАЖЕНЬЕ
•   Вставьте сетевую вилку в розетку.
•   Поставьте утюг на основание (7).
•   Установите  регулятор  постоянной  подачи  пара 

(5) в положение подача пара выключена.

•  Установите регулятор температуры (9) на тре-

буемую температуру глаженья: “”, “••” или 
•••”.

•   Подождите,  пока  выключится  световой  инди-

катор (8), а затем снова загорится заданная 
температура подошвы утюга достигнута, можно 
начинать процесс глаженья.

СИСТЕМА ОЧИСТКИ
Для увеличения срока службы утюга рекомендует-
ся регулярно выполнять его очистку (раз или два 
раза в месяц в зависимости от жесткости воды).
•   Установите  регулятор  постоянной  подачи  пара 

(5) в положение подача пара выключена.

•   Наполните резервуар водой до отметки MAX.
•   Поставьте утюг на основание (7).
•   Вставьте сетевую вилку в розетку.
•   Установите  регулятор  температуры  (9)  в  поло-

жение “••• ”.

•   Дайте утюгу нагреться, дождитесь пока свето-

вой индикатор (8) погаснет.

•  Выньте сетевую вилку из розетки и держите 

утюг горизонтально над раковиной.

•   Нажмите кнопку очистки (10) (рис.7).
•  Кипящая вода и пар вместе с накипью будут 

выбрасываться из отверстий подошвы утюга. 
Рекомендуется слегка покачивать утюг вперед 
назад во время его очистки.

•   Отпустите кнопку очистки (10) через минуту или 

когда в резервуаре закончится вода. Поставьте 
утюг на основание.

•   Вставьте сетевую вилку в розетку и дайте утюгу 

снова нагреться.

• 

 Прогладьте утюгом кусочек ненужной ткани, 

чтобы испарилась оставшаяся вода.

•   Выньте сетевую вилку из розетки и подождите, 

пока подошва утюга полностью остынет.

•  Прежде чем убрать утюг на хранение, убеди-

тесь, что подошва утюга совершенно сухая.

УХОД И ЧИСТКА
•   Прежде чем чистить утюг, убедитесь, что он от-

ключен от сети и уже остыл.

•  Протирайте корпус утюга слегка влажной тка-

нью, после этого протрите его насухо.

•   Отложения на подошве утюга могут быть удалены 

тканью, смоченной в уксусноводном растворе.

• 

 После удаления отложений отполируйте по-

верхность подошвы сухой тканью.

•   Не используйте абразивные вещества для чист-

ки подошвы и корпуса утюга.

•  Избегайте контакта подошвы утюга с острыми 

металлическими предметами.

ХРАНЕНИЕ
•   Поверните  регулятор  температуры  (9)  против 

часовой стрелки до положения MIN, установите 
регулятор постоянной подачи пара (5) в поло-
жение подача пара выключена.

•   Выньте сетевую вилку из розетки.
•  Вылейте оставшуюся воду из резервуара для 

воды (рис.8).

•  Поставьте утюг вертикально и дайте ему пол-

ностью остыть.

•   Храните утюг в вертикальном положении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания:    

230 В ~ 50 Гц

Потребляемая мощность:  

2000 Вт

Производитель оставляет за собой право изме-
нять характеристики приборов без предваритель-
ного уведомления

Срок службы прибора не менее 3-х лет

Данное изделие соответствует всем 
требуемым европейским и российским 
стандартам безопасности и гигиены.

Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия

РУССКИЙ

4

DAMPFBÜGELEISEN

BESCHREIBUNG
1. Wassersprühdüse 
2.   Deckel der Füllöffnung
3.   Taste der zusätzlichen Dampfzufuhr
4.   Taste des Wasserzerstäubers
5.   An-/Ausschalten der ständigen Dampfzufuhr
6.   Netzkabelschutz
7.   Basis
8.   Betriebslichtindikator 
9.   Temperaturregler
10.  Reinigungstaste
11.   Sohle des Bügeleisens

VORSICHTSMASSNAHMEN
Vor der Benutzung lesen Sie bitte vorliegende 
Bedienungsanleitung gewissenhaft durch und achten Sie 
dabei auf die Bilder. 
•    Vor dem Einschalten des Bügeleisens vergewissern Sie 

sich, dass die Netzspannung der Betriebsspannung 
des Bügeleisens entspricht.

•   Gebrauchen Sie das Bügeleisen nur gemäss des-

sen in der Bedienungsanleitung angegebenen 
Anwendungszweck. 

•   Benutzen Sie das Bügeleisen nur auf der 

Bügeltischplatte. 

•  Beim Füllen des Wasserbehälters schalten Sie das 

Bügeleisen immer vom Netz ab. 

•   Seien Sie besonders aufmerksam bei der Benutzung 

des Geräts in der Nähe von Kindern und behinderten 
Personen. 

•   Lassen Sie das eingeschaltete Bügeleisen nicht aus-

ser Sicht. 

•   Schalten Sie das Bügeleisen immer aus dem Netz aus, 

wenn Sie es nicht benutzen. 

•   Um den Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie das 

Bügeleisen ins Wasser oder eine andere Flüssigkeit 
nicht ein. 

•  Vermeiden Sie Kontakt offener Haut mit heissen 

Oberflächen des Bügeleisens oder dem herausge-
henden Dampf, um Verbrennungen zu vermeiden. 

•  Sehen Sie zu, dass die Netzschnur vom Rand der 

Bügeltischplatte nicht herabhängt und heisse 
Oberflächen nicht anrührt. 

•  Beim Abschalten des Bügeleisens vom Netz halten 

Sie den Stecker immer fest, ziehen Sie die Netzschnur 
nicht. 

•  Bevor Sie das Bügeleisen verwahren, giessen Sie 

restliches Wasser ab und lassen Sie das Bügeleisen 
sich abkühlen. 

•   Um die Überlastung des Netzes zu vermeiden, schal-

ten Sie mehrere Haushaltsgeräte von Hochleistung 
nicht gleichzeitig ein. 

•  Benutzen Sie nicht das Bügeleisen mit kaputtem 

Stecker, kaputter Netzschnur sowie mit anderen 
Störungen. 

•  Um den Stromschag zu vermeiden, bauen Sie das 

Bügeleisen nie selbstständig auseinander, bei Befund 
von Störungen wenden Sie sich an das autorisierte 
Service-Center. 

VOR DER INBETRIEBNAHME
•   Nehmen Sie das Bügeleisen aus der Verpackung her-

aus, nehmen Sie den Kartonschutz von der Bügelei-
sensohle ab.

•   Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der 

Betriebsspannung des Bügeleisens übereinstimmt.

Anmerkung:
Beim ersten Betrieb brennt das Heizelement des Bügel-
eisens ab, deswegen ist eine geringe Qualmentwicklung 
möglich; das ist ein normaler Vorgang.

WASSERWAHL
Um den Behälter zu befüllen, benutzen Sie Leitungswas-
ser. Falls das Leitungswasser hart ist, wird es empfohlen, 
es mit destilliertem Wasser im Verhältnis  1:1 zu mischen, 
falls das Wasser zu hart ist, mischen Sie es mit destillier-
ten Wasser im Verhältnis1:2 oder benutzen Sie nur des-
tilliertes Wasser.

Anmerkung:
Es ist nicht gestattet, in den Wasserbehälter aromatisiere 
Flüssigkeiten, Essig, Stärkelösung, Chemikalien zum Ent-
kalken, chemische Substanzen usw. einzufüllen.

BEFÜLLEN DES WASSERBEHÄLTERS (Abb. 1, 2)
Vergewissern Sie sich, dass das Bügeleisen vom Netz ge-
trennt ist, bevor Sie das Wasser einfüllen.
•   Stellen Sie den Regler auf ständige Dampfzufuhr  (5) in 

die äußerste linke Position zum Dampfzufuhr ein aus-
geschaltet.

•   Öffnen Sie den Deckel der Füllöffnung (2).
•   Gießen Sie Wasser ein.

Anmerkung:
•   Gießen Sie Wasser nicht über das Zeichen MAX ein.
•  Falls es notwendig ist, während des Bügelns noch 

Wasser hinzuzufügen, schalten Sie das Bügeleisen ab, 
ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose heraus.

•   Wenn Sie mit dem Bügeln fertig sind, drehen Sie das 

Bügeleisen um und gießen Sie den Rest des Wassers 
ab (Abb.8).

BÜGELTEMPERATUR
Vor der Inbetriebnahme überprüfen Sie das geheizte Bü-
geleisen am Stück alten Stoff, um sich zu vergewissern, 
dass die Bügeleisensohle und der Wasserbehälter sauber 
sind. 
•   Schauen Sie immer vor dem Bügeln auf die Etikette 

am Kleidungsstück, wo die Bügeltemperaturempfeh-
lungen ausgewiesen sind.

•   Falls keine Etikette mit den Empfehlungen bezüglich 

des Bügelns vorhanden ist, doch Sie den Stofftyp ken-
nen, dann schauen Sie in die Tabelle der Bügeltempe-
ratur, um die Hinweise zum Bügeln zu bekommen.

Bezeichnung

Stofftyp/Temperatur

Synthetik,  Nylon, Acryl, Polyester  

(niedrige Temperatur)

••

Seide/Wolle (mittlere Temperatur)

•••

Baumwolle/Leinen (hohe Temperatur)

•   Die Tabelle ist nur für Fasernstoffe gültig. Falls der 

Stoff andere Struktur hat (gerippt, geprägt usw.), ist es 
besser, ihn bei niedrigen Temperaturen zu bügeln.

•   Sortieren Sie die Sachen zuerst entsprechend der Bü-

geltemperatur: Wolle zu Wolle, Baumwolle zu Baum-
wolle usw.

•   Das Bügeleisen wird schneller heiß als abkühlt. Deswe-

gen wird es empfohlen, die Sachen zuerst zu bügeln, 
die niedrigere Temperaturen bedürfen (zum Beispiel, 
synthetische Stoffe). Danach gehen Sie zum Bügeln 
bei höheren Temperaturen über. Baumwolle und Lei-
nen bügeln Sie zuletzt.

•   Falls die Sache aus einem Mischstoff angefertigt wur-

de, stellen Sie die Bügeltemperatur auf die niedrigste 
Stufe (zum Beispiel, wenn die Sache aus  60% Polyes-
ter und  40% Baumwolle besteht, sollte man sie bei der 
Temperatur bügeln, die zum Polyester passt “”).

•   Wenn Sie nicht feststellen können, aus welchem Stoff 

die Sache hergestellt wurde, finden Sie darauf eine 
Stelle, die beim Trage nicht zu sehen ist, und stellen 
Sie die Bügeltemperatur  durch einige Versuche fest 
(fangen Sie immer von den niedrigsten Temperaturen 
und erhöhen Sie die Temperatur allmählich solange, 
bis Sie das gewünschte Ergebnis erzielen).

•   Kordstoffe und andere Stoffarten, die schnell Glanz 

bekommen, bügeln Sie streng nur in einer Richtung (in 
der Fasernrichtung) mir leichtem Andruck.

•   Um die Entstehung solcher Glanzflecken an synthe-

tischen und Seidenstoffen zu vermeiden, bügeln Sie 
diese von der linken Seite.

EINSTELLUNG DER BÜGELTEMPERATUR
•   Stellen Sie das Bügeleisen auf die Basis (7).
•   Setzen Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
•   Stellen Sie den Temperaturregler (9) auf die erforder-

liche Temperatur zum Bügeln: “”, “••” oder “•••” 
(abhängig von der Stoffart).

Die eingestellte Temperatur wird dann erreicht, wenn der 
Lichtindikator (8) erlischt. Der Indikator (8) leuchtet wie-
der, wenn die Temperatur niedriger wird, als die früher 
eingestellt wurde.

WASSERZERSTÄUBER
•   Sie können den Stoff befeuchten, indem Sie einige 

Male die Taste des Wasserzerstäubers betätigen (4) 
(Abb.3).

•   Vergewissern Sie sich, dass sich im Wasserbehälter 

genug Wasser befindet.

DANPFBÜGELN
•   Das Dampfbügeln ist nur bei hoher Temperatur der 

Sohle des Bügeleisens möglich (die Position des Tem-
peraturreglers (9): “••” oder “•••”).

•   Setzen Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
•   Stellen Sie das Bügeleisen auf die Basis auf (7).
•   Stellen Sie den Temperaturregler (9) auf die erforderli-

che Temperatur zum Bügeln ein: “••” oder “•••”.

•   Vergewissern Sie sich, dass es im Wasserbehälter ge-

nug Wasser gibt.

•   Warten Sie ab, bis sich der Lichtindikator  (8) abschal-

tet, und danach wieder aufleuchtet. Stellen Sie den 
Regler der ständigen Dampfzufuhr (5) in die erforder-
liche Position ein (Abb.4), danach fängt der Dampf an, 
aus den Öffnungen an der Sohle des Bügeleisens her-
auszutreten (11).

Antitropfklappe
Das System beugt das Heraustreten der Tropfen aus der 
Sohle des Bügeleisens vor: Das Bügeleisen hört automa-
tisch mit dem Dämpfen bei zu niedrigen Temperaturen 
auf. Wenn sich die Klappe öffnet, hören Sie ein Rasten-
geräusch.

ZUSÄTZLICHE DAMPFZUFUHR
Die Funktion der zusätzlichen Dampfzufuhr ist beim Bü-
geln der Falten sehr nützlich und kann nur bei hohen Tem-
peraturen benutzt werden (dabei steht der Temperatur-
regler des Bügeleisens (9) in der Position “•••”).
•   Stellen Sie den Temperaturregler  (9) in die Position 

•••” ein.

•   Bei der Betätigung der Taste der zusätzlichen Dampf-

zufuhr (3) tritt der Dampf aus der Sohle des Bügelei-
sens intensiver heraus. (Abb.5).

Anmerkung:

 Manchmal muss man die Taste der zusätzlichen 

Dampfzufuhr mehrmals betätigen (3), bevor der 
Dampf aus den Öffnungen an der Sohle des Bügelei-
sens heraustritt.

-   Nachdem der Indikator  (8) erlischt, betätigen Sie die 

Taste der zusätzlichen Dampfzufuhr (3) nicht mehr als 
drei Mal.

VERTIKALES DAMPFBÜGELN
•   Setzen Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
•   Stellen Sie das Bügeleisen auf die Basis auf (7).
•   Stellen Sie den Temperaturregler  (9) in die Position 

•••” ein.

•   Vergewissern Sie sich, dass es im Wasserbehälter ge-

nug Wasser gibt.

•   Warten Sie ab,  bis sich der Lichtindikator  (8) abschal-

tet, und danach wieder aufleuchtet.

•   Halten Sie das Bügeleisen senkrecht und drücken Sie 

die Taste der zusätzlichen Dampfzufuhr  (3), der Dampf 
tritt aus den Öffnungen an der Sohle des Bügeleisens 
heraus (11) (Abb. 6).

Wichtige Informationen
•  Es wird nicht empfohlen, synthetische Stoffe senk-

recht mit Dampf zu bügeln.

•   Beim Dämpfen berühren Sie mit der Sohle den Stoff 

nicht, um das Abschmelzen zu vermeiden.

•   Dämpfen Sie nie die Kleidung, die an einem Menschen 

angezogen ist, da die Temperatur des Dampfes zu 
hoch ist und dabei Brandwunden entstehen können. 
Benutzen Sie Bügel oder Garderobe.

TROCKENES BÜGELN
•   Setzen Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
•   Stellen Sie das Bügeleisen auf die Basis auf (7).
•   Stellen Sie den Regler der ständigen Dampfzufuhr (5) 

in die äußerste linke Position ein. Die Dampfzufuhr ist 
ausgeschaltet.

•  Stellen Sie den Temperaturregler (9) auf die erfor-

derliche Temperatur zum Bügeln ein: “”, “••” oder 
•••”.

•   Warten Sie ab,  bis sich der Lichtindikator  (8) abschal-

tet, und danach wieder aufleuchtet.

 

Die erforderliche Temperatur an der Sohle des Bügel-
eisens ist erreicht, man kann das Bügeln anfangen.

REINIGUNGSSYSTEM
Um die Nutzungsdauer des Bügeleisens zu verlängern, 
wird es empfohlen, die Reinigung an ihm vorzunehmen  
(ein oder zwei Mal im Monat, abhängig von der Härte des 
Wassers).
•   Stellen Sie den Regler der ständigen Dampfzufuhr (5) 

in die äußerste linke Position ein. Dampfzufuhr ist ab-
geschaltet.

•   Befüllen Sie den Wasserbehälter mit dem Wasser bis 

zum Zeichen MAX.

•   Setzen Sie das Bügeleisen auf die Basis (7) auf.
•   Setzen Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
•   Stellen Sie den Temperaturregler  (9) in die Position 

•••” ein.

•   Lassen Sie das Bügeleisen aufheizen, warten Sie, bis 

der Lichtindikator, der leuchtet, (8) erlischt.

•   Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und 

halten Sie es waagerecht über dem Waschbecken.

•   Drücken Sie die Taste der Reinigung (10) (Abb.7).
•   Das kochende Wasser und der Dampf zusammen mit 

dem Kalk werden aus den Öffnungen an der Sohle des 
Bügeleisens ausgeschieden. Es wird empfohlen, das 
Bügeleisen nach vorne und zurück während der Reini-
gung zu schwenken.

•   Lassen Sie die Reinigungstaste (10) los, nach einer Minu-

te  oder wenn im Wasserbehälter kein Wasser mehr vor-
handen ist. Stellen Sie das Bügeleisen auf die Basis auf.

•   Setzen Sie den Netzstecker in die Steckdose wieder 

ein und lassen Sie es wieder erhitzen.

•   Bügeln Sie mit dem Bügeleisen ein Stück Stoff, das 

Sie nicht benutzen, damit das verbleibende Wasser 
abdampfen kann.

•   Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten 

Sie ab, bis die Sohle des Bügeleisens vollständig  ab-
kühlt.

•   Bevor Sie das Bügeleisen zur Aufbewahrung wegräu-

men, vergewissern Sie sich, dass die Sohle des Bügel-
eisens vollständig trocken ist.

PFELGE UND REINIGUNG
•   Bevor Sie das Bügeleisen reinigen, vergewissern Sie 

sich, dass es vom Netz getrennt und schon vollständig 
abgekühlt ist.

•   Wischen Sie das Gehäuse des Bügeleisens mit einem 

leicht feuchten Stofftuch, danach wischen Sie es tro-
cken.

•   Die Ablagerungen an der Sohle des Bügeleisens kön-

nen mit einem Stofftuch beseitigt werden, das in einer 
Essiglösung befeuchtet wurde.

•   Nachdem Sie die Ablagerungen entfernt haben, polie-

ren Sie die Oberfläche der Sohle mit einem trockenen 
Stofftuch.

•   Benutzen Sie keine Schleißmittel, um die Sohle und 

das Gehäuse des Bügeleisens zu reinigen.

•   Vermeiden Sie den Kontakt der Sohle mit scharfen 

Metallgegenständen.

AUFBEWAHRUNG
•   Drehen Sie den Temperaturregler (9) gegen Uhrzeige-

richtung bis zur Position MIN um, setzen Sie den Reg-
ler der zuständigen Dampfzufuhr  (5) in die äußerste 
linke Position ein. Die Dampfzufuhr ist abgeschaltet.

•   Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose her-

aus.

•   Gießen Sie das restliche Wasser aus dem Wasserbe-

hälter ab (Abb.8).

•   Stellen Sie das Bügeleisen senkrecht auf und lassen 

Sie es abkühlen.

•   Bewahren Sie das Bügeleisen senkrecht auf.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Spannung der Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz
Gespeiste Leistung: 2000 W

Der Produzent behält sich das Recht vor, die 
Charakteristiken der Geräte ohne Vorankündigung zu 
ändern.

Benutzungsdauer der Teekanne nicht weniger als 
3 Jahre

Gewährleistung   
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man 
beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. 
Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während 
der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check 
oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen. 

Das vorliegende Produkt  entspricht 
den Forderungen der elektroma-
gnetischen Verträglichkeit, die in 
89/336/EWG -Richtlinie des Rates und 
den Vorschriften 73/23/EWG über die 
Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.

DEUTSCH

3

STEAM IRON

DESCRIPTION
1.   Water spray nozzle
2.   Water tank lid
3.   Additional steam release button
4.   Spray button
5.   Steam release ON/OFF
6.   Power cord protection 
7.   Base
8.   Light operating indicator
9.   Temperature regulator
10.   Cleaning button
11.   Iron sole

SAFETY PRECAUTIONS
Read these instructions carefully before using the 
device and also pay attention to the illustrations.
•  Before connecting the iron to electrical power, 

maker sure that the voltage of your electrical sys-
tem matches the operating voltage of the iron.

•  Only use the iron for the purposes outlined in 

these instructions.

•  Only use the iron on an ironing board.
•  Always disconnect the iron from electrical power 

when filling the tank with water.

•  Be especially careful when using the device 

around children and disabled persons.

•  Do not leave the iron unattended while in use.
•  Always disconnect the iron from electrical power 

when not in use. 

•  In order to prevent electrical shock, do not sub-

merse the iron in water or any other liquid.

•  Avoid contacting any open areas of skin with the 

hot surfaces of the iron or the released steam in 
order to prevent burns.

•  Make sure that the power cord does not hang over 

the edge of the ironing board and that it does not 
come into contact with any hot surfaces.

•  Always grip the power plug in order to disconnect 

the iron from electrical power; never pull on the 
power cord.

•  Pour all the water out of the iron and allow to cool 

completely before storing.

•  In order to avoid overloading the electrical circuit, 

do not simultaneously operate several devices 
with high power ratings.

•  Do not use the iron if the power plug, power cord, 

or any other part is damaged or malfunctioning.

•  In order to prevent electrical shock, do not attempt 

to take apart the iron yourself. Contact an author-
ized service center for repairs if the iron is mal-
functioning.

BEFORE USAGE
•   Take out the iron from the package and remove the 

protective cartoon covering from the iron sole.  

•   Make sure that the electrical supply voltage cor-

responds to the iron’s operating voltage. 

Note:
The iron’s heating element is broken in during the 
first use; it is normal for a small amount of smoke to 
be released.

CHOICE OF WATER
To fill the water tank use regular tap water. If the water 
is hard then it is recommended to mix it with distilled 
water at a ratio of 1:1, if the water is very hard, mix it 
with distilled water at a ratio of 1:2 or use only distilled 
water. 

Note:
Do not fill the water tank with scented liquids, vinegar, 
starch solutions, descaling reagents, chemical sub-
stances etc. 

FILLING THE WATER TANK (pic. 1, 2)
Make sure that the iron is disconnected from electri-
cal power before filling it with water. 
•   Set the steam release regulator (5) to the position 

of steam vapor OFF. 

•   Open the water tank lid (2).
•   Fill it with water. 

Note:
•   Do not fill it with water above MAX. indication.
•   If you need to refill the water tank during ironing, 

turn off the iron and unplug the power cord from 
the outlet. 

•   After you finish ironing, turn the iron upside down 

and drain the remaining water (pic.8).

IRONING TEMPERATURE
Before operating test the heated iron on the old cloth 
to be sure that the iron sole and the water tank are 
clean. 
•  Always check the recommended iron temperature 

indicated on the tag before ironing. 

•   If the tag does not list the recommended ironing 

temperature, but you know the type of fabric, then 
use the following table to determine the proper 
temperature.

Signs

Type of fabric/temperature

Synthetics, nylon, acryl, polyester 

(low temperature)

••

Silk/wool (medium temperature)

•••

Cotton/linen (high temperature)

•   This table is only for fibrous materials. Fabrics of 

other types (crimped, raised etc.) are best ironed 
at low temperature. 

•   First sort items by ironing temperature: wool with 

wool, cotton with cotton etc. 

•   The iron heats up faster than is cools down. For 

this reason it is recommended to begin ironing at 
low temperature (for instance synthetic fabrics). 
After that, move to higher temperature ironing. 
Cotton and linens should be ironed last. 

•   If an item is made from a mix of fabrics, then the 

iron should be set for the fabric with the lowest 
ironing (for instance if an item is made from 60% 
polyester and 40% cotton, it should be ironed at 
the temperature used for ironing polyester “”).

•  If you cannot define the fabric the item is made 

from, find a place on it that is hidden while wear-
ing and, on practice select the ironing temperature 
(always start at the lowest and gradually raise it 
until you get the desired result.)

•   Corduroy and other fabrics that start glossy quick-

ly should be ironed strictly in one direction (along 
the lines) with slight pressure. 

•   To avoid appearance of glossy spots on the syn-

thetic and silk fabrics, iron them back-side. 

SETTING THE IRONING TEMPERATURE
•   Place the iron on its base (7).
•   Insert the power plug into the outlet. 
•   Set the temperature regulator (9) to the required 

ironing temperature: “”, “••” or “•••” (depend-
ing on the type of fabric).

The desired temperature will be reached when the 
light indicator (8) goes out. The indicator (8) will 
light up again if the temperature is lower than the re-
quired. 

WATER SPRAYER 
•   You can dampen the fabric by pressing the spray 

button (4) several times (pic.3).

•   Make sure that there is enough water in the water 

tank. 

STEAM IRONING
•  Steam ironing is only possible at high tempera-

tures (temperature regulator position (9): “••” or 
•••”).

•   Insert the power plug into the outlet.
•   Place the iron on its base (7).
•   Set the temperature regulator (9) to the required 

ironing temperature: “••” or “•••”.

•   Make sure that there is enough water in the water 

tank. 

•   Wait until the light indicator (8) turns off and then 

light up again. Set the steam release regulator 
(5) to the required position (pic.4), after that the 
steam will begin to flow from the openings in the 
iron sole (11).

Antileaking valve
The system prevents water from leaking out of the 
iron sole: the iron automatically stops steaming at 
very low temperatures. When the valve opens you will 
hear a click. 

ADDITIONAL STEAM RELEASE
Additional steam release function is useful when iron-
ing folds and can only be used at high ironing tem-
peratures (when the iron temperature regulator (9) is 
set to “•••”).
•   Set the iron temperature regulator (9) to “•••” po-

sition.

•  When the additional steam release button (3) is 

pressed, steam will be vigorously released from 
the openings in the iron sole (pic.5).

Note:
-   Sometimes it is necessary to press the additional 

steam release button (3) several times before the 
steam will be released from the openings in the 
iron sole.

-   After the indicator (8) goes out, do not press the 

additional steam release button (3) more than 
three times. 

VERTICAL STEAMING
•   Insert the power plug into an electrical outlet. 
•   Place the iron on its base (7).
•   Set the temperature regulator (9) to the “•••” po-

sition.

•   Make sure that there is enough water in the water tank. 
•   Wait until the light indicator (8) turns off and then 

light up again. 

•   Hold the iron vertically and press additional steam 

release button (3), steam will be released from the 
openings in the iron sole (11) (pic. 6).

Important information
•  Vertical steaming is not recommended for syn-

thetic fabrics. 

•   To avoid melting the fabric, do not touch the iron 

sole to the item while steaming. 

•   Never steam iron clothing that is being worn as the 

steam temperature is very high and it can cause 
burns. Use a coat-hanger or a stand. 

IRONING 
•  Insert the power plug into an electrical outlet.
•   Place the iron on its base (7).
•   Set the steam release regulator (5) to the steam 

release OFF position. 

•   Set the temperature regulator (9) to the required 

ironing temperature: “”, “••” or “•••”.

•   Wait until the light indicator (8) turns off and then 

lights up again. The desired ironing sole tempera-
ture has been reached and you can begin the iron-
ing process. 

CLEANING SYSTEM
To increase the service life of your iron we recom-
mend cleaning it regularly (once or twice a month 
depending on water hardness).
•   Set the steam release regulator (5) to the steam 

release OFF position. 

•   Fill the water tank to MAX.
•   Place the iron on its base (7).
•   Insert the power plug into an electrical outlet.
•   Set the temperature regulator (9) to the “•••” position.
•   Wait till the iron is heated and the light indicator (8) 

goes out.

•   Unplug the power plug from the outlet and hold the 

iron horizontally above the sink. 

•   Press the cleaning button (10) (pic.7).
•   Boiling water and steam together with scaling will 

be forced out of the openings in the iron sole. You 
can slightly rock the iron forward and back during 
cleaning. 

•   Release the cleaning button (10) after a minute or 

when the tank runs out of water. Place the iron on 
its base.

•   Insert the power plug into an electrical outlet and 

allow the iron to heat up again. 

•  Iron a piece of unwanted fabric in order to allow the 

remaining water to steam away. 

•   Unplug the power plug from the outlet and wait un-

til the iron sole is cooled off. 

•   Before you take the iron for storing, make sure that 

the iron sole is completely dry. 

CARE AND CLEANING
•   Before cleaning the iron, make sure that it is turned 

off and has cooled completely. 

•  Wipe the iron’s outer surface with a damp cloth 

and then wipe dry. 

•   Sediment on the iron sole can be removed with a 

cloth soaked in vinegar-water solution. 

•   After removing sediment, polish the sole with a dry 

cloth. 

•   Do not use abrasive substances to clean the sole 

and body of the iron. 

•   Avoid touching the iron sole with sharp metal ob-

jects. 

STORAGE
•  Turn the temperature regulator (9) anticlockwise 

till MIN position, set the steam release regulator 
(5) to the steam release OFF position. 

•   Remove the power plug from the outlet. 
•  Drain any remaining water from the water tank 

(pic.8).

•   Set the iron vertically and allow it to cool completely. 
•   Store the iron vertically. 

TECHNICAL CHARACTERISTICS
Power requirements:  

230 V ~ 50 Hz

Power consumption:  

2000 W

The manufacturer shall reserve the right to change 
the specification of the appliances without prelimi-
nary notice.

The life time of the appliance shall not be less 

than 3 years

Guarantee 
Details regarding guarantee conditions can be 
obtained from the dealer from whom the appliance 
was purchased. The bill of sale or receipt must be 
produced when making any claim under the terms of 
this guarantee.

This product conforms to the EMC-
Requirements as laid down by the Council 
Directive 89/336/EEC and to the Low 
Voltage Regulation (73/23 EEC)

ENGLISH

2

1

1244.indd   1

1244.indd   1

15.05.2007   9:34:17

15.05.2007   9:34:17

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    ENGLISH STEAM IRON STEAM IRONING • Steam ironing is only possible at high temperatures (temperature regulator position (9): “••” or “•••”). • Insert the power plug into the outlet. • Place the iron on its base (7). • Set the temperature regulator (9) to the required ironing temperature: “••” or
  • Страница 2 из 3
    SRBSKI • Ubedite se da u rezervoaru za vodu ima dosta vode. PEGLA NA PARU OPIS 1. Mlaznica raspršivača 2. Poklopac rezervoara za vodu 3. Taster za naknadno dodavanje pare 4. Taster raspršivača vode 5. Uključivanje/isključivanje stalnog dodavanja pare 6. Zaštita strujnog kabla 7. Postolje 8.
  • Страница 3 из 3