Инструкция для VITEK VT-1344

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

СЕШОАР

Описание
1. Превключвател  на  скоростта  на  подаване

на въздух (0/1/2)

2. Бутон  за  превключване  на  степента  на

нагряване (1/2/3)

3. Наставка концентратор
4. Бутон за подаване на студен въздух 
5. Илик за окачване
6. Снемаща  се  решетка  на  камерата  за

влизане на въздух

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
При  използване  на  електроприбора,  особено
в  присътствието  на  деца,  е  необходимо  да
спазвате 

основните 

предпазни 

мерки,

включвайки следните:

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ
ИЗПОЛЗВАНЕ

НЕ ВКЛЮЧВАЙТЕ СЕШОАРА В БЛИЗОСТ
ДО ИЗТОЧНИЦИ НА ВОДА   ТОВА Е
ОПАСНО 
 тъй като дори в изключено
положение на превключвателите в сешоара
има напрежение от мрежата.
За да се избегне риска от токов удар:

Винаги  изключвайте  сешоара  от  мрежата
след използване.

Не слагайте и не съхранявайте прибора на
места,  откъдето  той  може  да  падне  във
ваната или мивката, напълнена с вода.

Не  използвайте  сешоара  по  време  на
къпане във вана.

Не  потапяйте  прибора  във  вода  или  друга
течност.

Ако сешоарът е паднал във вода,
незабавно извадете щепсела от контакта. 
НЕ ДОКОСВАЙТЕ ВОДАТА.

УКАЗАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ: СПАЗВАЙТЕ
ПРАВИЛАТА, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ РИСКА ОТ
ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗГАРЯНИЯ, ТОКОВ УДАР
ИЛИ ПОЖАР.

Никога  не  оставяйте  работещия  сешоар
без надзор.

Необходимо  е  особено  внимание,  когато
сешоарът се използва от деца или от хора
с ограничени възможности.

Използвайте 

сешоара 

само 

по

предназначение  и  използвайте  наставки,
които влизат в комплекта на доставката. 

Забранява  се  използването  на  сешоара
при  повреда  на  щепсела  или  кабела,
когато той работи с прекъсвания или след
падане  във  вода.  По  всички  въпроси
свързани  с  ремонтиране  се  обръщайте  в
упълномощения сервизен център.

Дръжте  кабела  за  мрежата  далече  от
горещи повърхности.

Забранява  се  затварянето  на  въздушните
отвори на сешоара, не го слагайте на мека
повърхност,  например,  върху  легло  или
диван, където въздушните отвори могат да
бъдат  блокирани.  Във  въздушните  отвори
не бива да има пух, прах, косми и т. н. 

Не  използвайте  сешоара  върху  хора  по
време на сън.

Не  изпускайте  и  не  вкарвайте  странични
предмети в които и да е отвори на корпуса
на сешоара.

Не  включвайте  сешоара  на  места,  където
се 

използват 

лесновъзпламеними

течности или се разпръсква аерозол. 

Не насочвайте горещия въздух в очите или
в други топлочувствителни части на тялото.

Наставките  по  време  на  работа  се
нагряват. Преди да ги махнете ги оставете
да изстинат.

Не допускайте попадане на Вашата коса в
решетката  на  камерата  на  влизане  на
въздух  по  време  на  използването  на
сешоара.

Запазете тези инструкции

Поддържане на косата
За  да  постигнете  оптимален  резултат  преди
сушенето  и  фризирането  на  коса,  измийте
косата  с  шампоан,  изтрийте  с  кърпа  за
отстраняване  на  излишната  влага  и  срешете
косата.

Бързо сушене
Установете  превключвателя  (2)  в  положение
за високо/средно нагряване (положения 2/3),
изберете  необходимата  скорост  на  подаване
на 

въздух 

с 

превключвателя 

(1) 

и

предварително изсушете косата. С ръка или с
гребен  отърсете  излишната  влага  от  косата  и
постоянно премествайте сешоара над косата. 

Изправяне
Установете  превключвателя  (2)  в  положение
за високо/средно нагряване (положения 2/3),
изберете съответната скорост на подаване на
въздух с превключвателя (1) и предварително
изсушете косата. Когато косата почти напълно
изсъхне,  поставете  наставката  концентратор
(3)  и  намалете  степента  на  нагряване  на
въздуха  с  превключвателя  (2)    и  скорост  на
подаване  на  въздух  с  превключвателя  (1).
Разделете  косата  на  кичури  и  слоеве,
започнете  изправянето  от  долните  слоеве.
Като  използвате  кръглата  или  плоската  четка,
придвижвайте  я  от  горе  надолу  по  косата  и
едновременно  насочвайте  на  косата  горещ
въздух,  който  излиза  от  наставката  на
концентратора. 

По 

този 

начин, 

бавно

изправяйте  всеки  кичур  коса  от  корените  до
краищата.  Когато  изправите  кичурите  от
долния  слой  коса,  започнете  да  изправяте
кичурите  от  средния  слой  и  завършете
процеса, с изправяне на горния слой коса.

Естествена вълниста структура на косата
Установете  превключвателя  (2)  в  положение
за  средно  по  сила  нагряване  на  въздуха
(положение  2),  а  превключвателя  (1)  в
положение  1,  здраво  стиснете  кичурите  коса

между  пръстите,  завъртете  ги  по  посока  на
естественото  им  завиване  и  ги  изсушете,
насочвайки потока въздух между пръстите ви.
Когато достигнете желаемия ефект, натиснете
бутона  за  подаване  на  студен  въздух  (4)  и
закрепете всеки кичур. 

Приповдигане и обем
Използвайки 

сешоара 

в 

режимите 

за

нагряване/скорост  от  средния  до  силния,
изсушете  корените  на  косата,  започвайки  от
задната  страна  на  главата.  Разделете  косата
на  кичури,  насочвайте  въздушния  поток
против  посоката  на  растежа  на  косата.  Това
ще създаде повдигане на косата при корените
и  ще  предизвика  образуването  на  обемен
стил на прическата. 

Създаване на стила на прическата
Установете 

превключвателите 

(1, 

2) 

в

положение 

за 

средно 

или 

слабо

нагряване/скорост  и  установете  на  сешоара
наставката  концентратор  (3)  за  насочен
въздушен поток. Разделете косата на кичури и
създавайте  необходимия  стил  с  помощта  на
кръглата  четка  за  фризиране  на  коса.  По
време 

на 

създаване 

на 

прическата,

насочвайте  въздушния  поток  непосредствено
на 

косата 

в 

желаемата 

посока. 

При

необходимост,  насочвайте  въздушния  поток
на всеки кичур в продължение на 2 5 секунди
за закрепване на косата, необходимото време
за  фризиране  на  кичурите  коса  се  избира
самостоятелно и зависи от типа коса.

Подаване на студен въздух
В  дадения  модел  е  предвидена  функция  за
подаване на студен въздух, който се използва
за фиксиране на вашата прическа. Натиснете
и  задръжте  бутона  за  подаване  на  студен
въздух  (4),  това  ще  позволи  да  се  съхрани
създаденият стил на прическата.

Инструкции за ползване
Сешоарът има защита от пренагряване, която
ще  изключи  прибора  при  превишаване  на
температурата  на  излизащия  въздух.  Ако
сешоарът се изключи по време на използване,
изключете  сешоара  с  прекъсвача  (1),  като  го
установите  в  положение  "O",  извадете
щепсела  от  контакта,  проверете,  дали  не  са
блокирани  входните  и  изходните  отвори,
оставете сешоара да изстине за 5 10 минути,
след което го включете отново. Не блокирайте
въздушните отвори по време на използване и
не допускайте попадане на косата Ви в отвора
за влизане на въздух в сешоара.

Поддържане и обслужване
Сешоарът  е  предназначен  само  за  домашно
използване. 

Препоръчва  се  периодично  да  се  маха
решетката  на  камерата  за  влизане  на
въздух  (6)  за  почистването  и,  а  също  така
за  почистване  на  мрежестия  филтър,
разположен под нея.

Установете 

превключвателя 

(1) 

в

положение  "O"  и  изключете  сешоара  от
мрежата.

Снемете  решетката  на  камерата  за
влизане 

на 

въздух, 

като 

натиснете

едновременно  фиксаторите  на  решетката
(6)  и  я  изтеглете  към  себе  си,  почистете
решетката 

с 

помощта 

на 

четката,

почистете мрежестия филтър, разположен
под  решетката,  установете  решетката  с
филтър на място.

Допуска  се  да  се  изтрива  корпусът  на
сешоара  с  влажен  плат,  след  което  е
необходимо  той  да  бъде  изсушен  със  сух
плат. 

Съхраняване

Ако  сешоарът  не  се  използва,  винаги
изваждайте щепсела от контакта. 

След  използване  оставете  сешоара  да
изстине  и  го  съхранявайте  на  сухо  място,
недостъпно за деца. 

Никога  не  увивайте  кабела  за  мрежата
около  сешоара,  тъй  като  това  може  да
предизвика 

повредата 

му. 

Бъдете

внимателни c кабела за мрежата, старайте
се да не го дърпате или разтягате, особено
около  щепсела  и  в  мястото  на  влизането
му  в  корпуса  на  сешоара.  Ако  кабелът  се
превъртва  по  време  на  използване  на
сешоара, периодично го изправяйте. 

За удобно използване е предвиден илик за
окачване  (5),  на  който  може  да  се  държи
сешоар  при  условие,  че  в  това  положение
на сешоара няма да попада вода.

Технически данни
Напрежение на захранването:

240В ~ 50 Хц

Максимална мощност:

1800 Вт

Производителят  си  запазва  правото  да
променя  характеристиките  на  прибора  без
предварително уведомяване.

Срок на използване   над 3 години

Гаранция 
Подробни  условия  на  гаранцията  могат  да
бъдат получени от дилера, който е продал тази
апаратура. При всяка рекламация по време на
срока  на  действие  на  тази  гаранция  е
необходимо  да  се  представи  чека  или
квитанцията за купуване.

Това изделие съответства на
изискванията за електромагнитна
съвместимост на директива
89/336/ЕЕС на Съвета на Европа  и
на нареждането 73/23 ЕЕС за
апаратурата с низко напрежение.

БЪЛГАРСКИ

8

SECADOR DE CABELLO

Descripción
1. Selector de velocidad de aire (0/1/2)
2. Selector del nivel de calentamiento (1/2/3)
3. Concentrador
4. Botón de aire frío 
5. Anilla para colgar
6. Rejilla extraíble de la boca de toma de aire

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD
Durante  el  uso  de  aparatos  eléctricos,  y  en
especial  cuando  lo  hace  en  presencia  de
niños, trate de observar las principales medi
das de seguridad, incluyendo las siguientes:

ANTES DE USAR EL APARATO LEA TODAS
LAS INSTRUCCIONES 

NO ENCIENDA EL SECADOR DE CABELLO
CERCA  DE  AGUA.  ES  PELIGROSO
,  pues
aunque el secador esté apagado dentro suyo
hay tensión.
Para evitar el riesgo de una descarga eléctri
ca:
•  Siempre  desenchufe  el  secador  después

de usarlo. 

•  No coloque ni conserve el aparato en sitios

de donde pueda caerse a la bañera o al fre
gadero con agua.  

•  No use el secador durante  baños de inmer

sión.

•  No sumerja el aparato en agua u otro líqui

do.

•  Si el secador ha caído al agua, desenchúfe

lo inmediatamente. 
NO ENTRE EN CONTACTO CON AGUA.

ADVERTENCIA: TOME PRECAUCIONES
PARA EVITAR QUEMADURAS, UNA DESCAR
GA ELÉCTRICA O UN INCENDIO.
•  Nunca  deje  el  secador  en  funcionamiento

desatendido. 

•  Preste  atención  especial  si  el  secador  es

usado por niños o minusválidos.

•  Use el secador sólo para los fines especifi

cados  en  estas  instrucciones,  y  tan  sólo
con  los      accesorios  que  vienen  con  el
aparato. 

•  Se prohíbe usar el secador si su enchufe o

el  cable  están  deteriorados,  si  el  aparato
funciona  mal  o  se  ha  caído  al  agua.  Para
reparar  el  secador  recurra  a  un    centro  de
servicio técnico autorizado. 

•  Mantenga el cable de alimentación alejado

de superficies calientes.

•  Se  prohíbe  cubrir  las  aberturas  de  venti

lación  del  secador,  no  lo  ponga  sobre
superficies  blandas,  como  por  ejemplo,
cama o sofá, ya que sus aberturas de ven
tilación pueden  obturarse. En las aberturas
de  ventilación  no  debe  haber  pelusas,
polvo, cabello, etc.  

•  No  use  el  secador  en  personas  que  están

durmiendo.

•  Trate que el secador no se caiga, no intro

duzca  objetos  extraños  en  las  bocas  del
aparato.

•  No use el secador en sitios donde emplean

substancias inflamables o spray.  

•  No  oriente  el  aire  caliente  hacia  los  ojos  u

otras partes del cuerpo, sensibles al calor. 

•  Durante  el  funcionamiento  los  accesorios

se  calientan.  Antes  de  quitarlos  espere  a
que se enfríen. 

•  Evite  que  durante  el  funcionamiento  del

secador  su  pelo  se  enrede  en  la  rejilla  de
toma de aire del aparato.

Conserve estas instrucciones. 

Cuidado del cabello
Para lograr resultados óptimos antes de secar
y  moldear  el  cabello,  lávelo    con  shampoo,
séquelo con una toalla para que no estén muy
húmedos y péinese. 

Secado rápido
Posicione  el  selector  (2)  en  calentamiento
alto/medio  (2/3),  con  el  selector  (1)  selec
cione  la  velocidad  deseada  del  aire,  previo
secado de su cabello. Con la mano o un peine
saque  la  humedad  excesiva  y  permanente
mente pase el secador sobre el cabello. 

Alisado
Posicione  el  selector  (2)  en  calentamiento
alto/medio  (2/3),  con  el  selector  (1)  selec
cione  la  velocidad  de  aire  correspondiente,  y
seque  previamente  su  cabello.  Cuando  el
cabello  esté  prácticamente  seco,  coloque  el
concentrador (3) y con el selector (2) reduzca
el nivel de calentamiento del aire y,  cambie la
velocidad  del  caudal  de  aire  con  el  selector
(1). Divida el cabello en mechones y capas y
comience  el  alisado  por  las  capas  inferiores.
Pase  el  cepillo  redondo  o  plano  desde  arriba
hacia abajo del cabello y al mismo tiempo ori
ente  al  cabello  el  aire  caliente  que  sale  del
concentrador. Así pues, lentamente alise cada
mechón de cabello desde las raíces hacia las
puntas.  Cuando  termine  de  alisar  los
mechones  de  la  capa  inferior  del  cabello,
comience  alisar  la  capa  media  y  finalice
alisando  los  mechones  de  la  parte  superior
del cabello.

Ondulado natural del cabello
Posicione el selector (2) en calentamiento  de
aire medio  (2), mientras el selector (1) posi
cione en 1, apriete fuertemente los mechones
entre  los  dedos,  gírelos  en  la  dirección  del

ondulado  natural  y  séquelos,  orientando  el
caudal de aire hacia sus dedos. Cuando logre
el efecto deseado, presione el botón de  aire
frío (4)  y fije cada mechón.   

Levantar y dar volumen al cabello
Usando  las  funciones  de  calentamiento/
velocidad  desde  el  nivel  medio  hasta  el  alto
seque las raíces del cabello comenzando por
la  nuca.  Divida  el  cabello  en  mechones,  ori
ente  el  caudal  de  aire  en  sentido  contrario  al
crecimiento del cabello. Ello elevará el cabel
lo en las raíces y dará volumen a su peinado.    

Estilo de peinado
Posicione  los  selectores  (1,  2)  en  calen
tamiento/velocidad media o mínima y coloque
el concentrador (3) para orientar el caudal de
aire.  Divida  el  cabello  en  mechones  y  cree  el
estilo  de  peinado  deseado  con  la  ayuda  del
cepillo redondo para el moldeado de cabello.
Durante  el  peinado  oriente  el  caudal  de  aire
directamente sobre el cabello en la dirección
deseada. Si es necesario, oriente el caudal de
aire  a  cada  mechón  de  cabello  durante  2 5
segundos para fijar el peinado. Usted deberá
elegir  sola  el  tiempo  necesario  para  el  mold
eado  de  cabello,  lo  cual  depende  del  tipo  de
cabello.

Aire frío
Este modelo de secador cuenta con la función
de  aire  frío,  utilizada  para  fijar  el  peinado.
Presione el botón de aire frío (4),  el cual per
mitirá conservar el estilo del peinado.

Instrucciones de uso
Este  secador  viene  provisto  de  un  protector
contra  sobrecalentamiento,  el  cual  apaga  el
aparato en caso de que la temperatura del aire
saliente supere la admitida. Si el secador deja
de funcionar cuando lo está usando, apágue
lo  con  el  botón  (1),  posicionándolo  en  “0”,
desenchúfelo,  compruebe  si  no  están  obtu
radas  las  bocas  de  toma  y  salida  de  aire,
espere 5 10 minutos hasta que el secador se
enfríe  y  enciéndalo  nuevamente.  Durante  el
funcionamiento del secador trate de no obtu
rar  las  bocas  de  aire,  evite  que  su  cabello
penetre en la toma de aire del secador.

Mantenimiento
Este  secador  está  destinado  sólo  para  uso
doméstico. 
•  Recomendamos    quitar  periódicamente  la

rejilla de la boca de toma de aire (6) para su
limpieza,  así  como  la  limpieza  del  filtro  de
malla situado debajo de ella.

•  Posicione  el  selector  (1)  en  “0”  y  des

enchufe el secador.

•  Quite  la  rejilla  de  la  boca  de  toma  de  aire,

presionando  al  mismo  tiempo  los  fijadores
de la rejilla (6),  tírela hacia sí, limpie la rejil
la  con  un  cepillo,  limpie  el  filtro  de  malla,
situado debajo de la rejilla, y vuelva a colo
carla en su lugar.

•  El cuerpo del secador se puede limpiar con

un paño húmedo, y luego secarlo bien. 

Conservación
•  Siempre  desenchufe  el  secador  si  no  lo

usa.   

•  Una  vez  finalizado  el  uso  del  secador,

espere  a  que  se  enfríe  y  guárdelo  en  un
lugar  fresco  y  seco,    fuera  del  alcance  de
los niños. 

•  Nunca  enrolle  el  cable  de  alimentación  en

el secador, pues puede dañarse. Trate con
cuidado  el  cable  de  alimentación,  evite
arrojarlo  al  piso,  torcerlo  o  estirarlo,  espe
cialmente  cerca  del  enchufe  o  en  la  unión
con el cuerpo del aparato. Si durante el uso
del secador el cable se tuerce, enderécelo
periódicamente. 

•  Para  su  comodidad  el  aparato  cuenta  con

una  anilla  para  colgar  (5),  en  la  cual  se
puede  guardar  el  secador,  pero  con  la
condición de que sobre él no caiga agua.

Ficha técnica
Voltaje y frecuencia: 

240V ~ 50 Hz

Potencia máxima: 

1800 W

El fabricante se reserva el derecho de modi
ficar las características del aparato sin previo
aviso.

La  vida  útil  del  aparato  es  no  menor  de  3
años. 

Garantía
La  garantía  detallada  es  entregada  por  el
vendedor  de  este  aparato.    Para  efectuar
cualquier reclamo,  dentro del plazo de vigen
cia de la presente garantía,  se debe presentar
el ticket o  factura de compra de este aparato. 

Este producto cumple con las nor
mas  de  compatibilidad    electro
magnética, 

de 

la 

directiva

89/336/EEC  del  Consejo  de  las
Comunidades    Europeas,  y  las
reglamentaciones  73/23  CEE,
para los aparatos de bajo voltaje.

ESPAÑOL

7

ASCIUGACAPELLI

Descrizione
1. Selettore della velocita’ dell’erogazione del

l’aria (0/1/2)

2. Selettore  del  grado  del  riscaldamento

(1/2/3)

3. Bocchetta del concentratore 
4. Pulsante dell’erogazione dell’aria fredda 
5. Cappio per la sospensione 
6. Griglia smontabile della presa d’aria 

NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI 
Durante l’uso degli elettrodomestici, sopratutto
in  presenza  dei  bambini,  e’  necessario
rispettare le norme di sicurezza principali, com
preso le norme seguenti: 

LEGGETE  TUTTE  LE  ISTRUZIONI  PRIMA  DEL
L’USO 

NON ACCENDETE IL FON VICINO ALLE
FONTI DELL’ACQUA, E’ PERICOLOSO
,
perche’ anche in posizione spenta degli inter
rutori e’ presente la tensione di rete dentro il
fon. 
Per evitare il rischio della scossa elettrica: 
•  Staccate  sempre  il  fon  dalla  rete  elettrica

dopo l’uso. 

•  Non  tenete  l’apparecchio  nei  posti  dove

esso puo’ cadere nella vasca o nel lavandino
riempito con l’acqua. 

•  Non  usate  il  fon  mentre  fate  un  bagno  nella

vasca. 

•  Non  immergete  il  dispositivo  nell’acqua  o

negli altri liquidi. 

•  Se  il  fon  e’  caduto  nell’acqua,  staccate

immediatamente la spina dalla presa. 
NON TOCCATE L’ACQUA. 

AVVERTIMENTO:  RISPETTATE  LE  NORME  DI
SICUREZZA  PER  EVITARE  I  RISCHI  DELLE
USTIONI,  DELLA  SCOSSA  ELETTRICA  O  DEL
L’INCENDIO. 
•  Non lasciate il fon acceso senza bada. 
•  Siete  particolarmente  attenti  quando  il  fon

viene  usato  dai  bambini  o  dalle  persone
handicappate. 

•  Usate il fon solo in modo appropriato, usate

solo  le  bocchette  che  fanno  parte  del  com
pleto di fornitura. 

•  E’ vietato usare il fon con il cavo di rete o la

spina  danneggiati,  nel  caso  del  funziona
mento scorretto o dopo la caduta nell’acqua.
Per la riparazione dell’apparecchio rivolgete
vi al centro riparazioni autorizzato. 

•  Tenete  il  cavo  di  rete  lontano  dalle  superfici

calde. 

•  Non  bloccate  i  fori  di  ventilazione  del  fon,

non  mettetelo  sulla  superficie  soffice  –  il
divano, il letto, badate che nei fori non entra
no i capelli, la piuma, la polvere ecc. 

•  Non usate il fon sulle altre persone durante il

sonno. 

•  Non  lasciate  cadere  il  fon  e  non  inserite  gli

oggetti estranei nei fori del corpo del fon. 

•  Non accendete il fon nei posti dell’utilizzo dei

liquidi  infiammabili  o  della  spruzzatura  degli
spray. 

•  Non  dirigete  l’aria  calda  verso  gli  occhi  o  le

altre parti del corpo sensibili al calore

•  Le bocchette si riscaldano durante il funzion

amento.  Lasciate  le  bocchette  raffreddarsi
prima di toglierle. 

•  Evitate la penetrazione dei vostri capelli nella

griglia della presa d’aria durante il funziona
mento del fon. 

Conservate le presenti istruzioni 

Cura dei capelli 
Per ottenere i risultati migliori prima dell’asciu
gatura  e  la  messa  in  piega  dei  capelli,  lavateli
con  lo  shampoo,  asciugateli  con  l’asciuga
mano per eliminare l’umidita’ eccessiva e petti
nateli. 

Asciugatura veloce
Mettete  il  selettore  (2)  nella  posizione  del
riscaldamento  alto/medio  (posizioni  2/3),
scegliete  la  velocita’  dell’erogazione  dell’aria
desiderata  mediante  il  selettore  (1),  asciugate
prima i vostri capelli. Scuotete l’umidita’ ecces
siva dai capelli con la mano o con un pettine e
spostate costantemente il fon sopra i capelli.  

Spianatura 
Mettete  il  selettore  (2)  nella  posizione  del
riscaldamento  alto/medio  (posizioni  2/3),
scegliete  la  velocita’  dell’erogazione  dell’aria
desiderata  mediante  il  selettore  (1),  asciugate
prima i vostri capelli. Quando i capelli diventano
quasi  asciutti,  mettete  la  bocchetta  del  con
centratore  (3),  diminuite  il  grado  del  riscalda
mento  dell’aria  mediante  il  selettore  (2)  e  la
velocita’  dell’erogazione  dell’aria  mediante  il
selettore  (1).  Dividete  i  capelli  in  ciocche  e
strati, iniziate la spianatura dagli strati inferiori.
Usando la spazzola rotonda o piatta, fate pas
sarla dall’alto verso il basso dei capelli, dirigete
contemporaneamente  verso  i  capelli  l’aria
calda che esce dalla bocchetta del concentra
tore. In questo modo spianate lentamente ogni
ciocca  dei  capelli  dalle  radici  alla  punte.
Quando  le  ciocche  dello  strato  inferiore  sono
spianate, iniziate la spianatura degli strati medi
e terminate il processo con la spianatura delle
ciocche dello strato superiore dei capelli. 

Struttura naturale ricciuta dei capelli 
Mettete  il  selettore  (2)  nella  posizione  del
riscaldamento  medio  dell’aria  (posizione  2),
mettete  il  selettore  (1)  nella  posizione  1,
stringete bene le ciocche dei capelli tra le dita,
giratele secondo la direzione dell’arrotolamen
to naturale, asciugatele dirigendo il flusso del

l’aria  tra  le  Vostre  dita.  Quando  l’effetto
desiderato  e’  raggiunto,  premete  il  pulsante
dell’erogazione  dell’aria  fredda  (4)  e  fissate
ogni ciocca. 

Alzata e volume 
Usando il fon nei regimi del riscaldamento/della
velocita’ dal medio a quello forte, asciugate le
radici  dei  capelli,  iniziando  dalla  parte  posteri
ore  della  testa.  Dividete  i  capelli  in  ciocche,
dirigete  il  flusso  d’aria  contro  la  crescita  dei
capelli. Grazie a questo viene effettuata l’alzata
dei capelli e la creazione dello stile volumetrico
della pettinatura. 

Creazione dello stile della pettinatura 
Mettete i selettori (1, 2) nella posizione media o
debole del riscaldamento/della velocita’ e met
tete  sul  fon  la  bocchetta  del  concentratore  (3)
per  il  flusso  diretto  d’aria.    Dividete  i  capelli  in
ciocche e create lo stile desiderato mediante la
spazzola  rotonda  per  la  messa  in  piega  dei
capelli.  Durante  la  creazione  della  pettinatura
dirigete  il  flusso  d’aria  direttamente  sui  capelli
secondo  la  direzione  desiderata.  Se  e’  neces
sario, dirigete il flusso d’aria su ogni ciocca per
2 5  secondi  per  la  fissazione  dei  capelli,  il
tempo  necessario  per  la  messa  in  piega  delle
ciocche  viene  scelto  da  se’  e  dipende  dal  tipo
dei capelli. 

Erogazione dell’aria fredda 
Per questo modello e’ prevista la funzione del
l’erogazione  dell’aria  fredda  che  si  usa  per  la
fissazione  della  vostra  pettinatura.  Premete  e
trattenete  premuto  il  pulsante  dell’erogazione
dell’aria fredda (4), questo permette di conser
vare lo stile creato della pettinatura. 

Istruzioni per l’utente 
Il fon ha la protezione dal surriscaldamento che
spegne  l’apparecchio  se  c’e’  l’eccesso  della
temperatura dell’aria uscente. Se il fon si speg
ne durante l’uso, spegnete il fon mediante l’in
terrutore  (1),  mettendolo  in  posizione  «O»,
staccate  la  spina  dalla  presa,  controllate  se  i
fori dell’entrata e dell’uscita non sono bloccati,
lasciate il fon raffreddarsi per 5 10 minuti, dopo
di che accendetelo di nuovo. Non bloccate i fori
dell’aria  durante  l’uso  ed  evitate  la  pene
trazione  dei  vostri  capelli  nella  griglia  della
presa d’aria durante il funzionamento del fon. 

Cura e manutenzione 
Il fon e adatto solo per l’uso domestico. 
•  Si raccomanda di togliere ogni tanto la griglia

della presa d’aria (6) per la sua pulizia e per
la  pulizia  del  filtro  a  reticolo  situato  sotto  la
griglia. 

•  Mettete il selettore (1) in posizione «O», stac

cate il fon dalla rete.  

•  Togliete la griglia della presa d’aria, premen

do  contemporaneamente  i  fissatori  della
griglia  (6)  e  tirate  in  direzione  verso  di  se’,
pulite la griglia mediante una spazzola, pulite
il filtro a reticolo situato sotto la griglia, rein
stallate la griglia ed il filtro. 

•  Si  puo’  strofinare  il  corpo  del  fon  con  il  tes

suto umido, dopo di che bisogna asciugarlo
bene. 

Conservazione 
•  Se il fon non viene usato, staccate sempre la

spina dalla presa. 

•  Lasciate  il  fon  raffreddarsi  dopo  l’uso,

tenetelo nel posto non accessibile per i bam
bini. 

•  Non  avvolgete  il  cavo  di  rete  attorno  al  fon,

questo puo’ causare il suo guasto. Trattate il
cavo  con  cautela,  cercate  di  non  strappare,
torcere o distendere il cavo, sopratutto vicino
alla  spina  e  nel  posto  dell’inserimento  nel
corpo  del  fon.  Se  il  cavo  viene  torciuto
durante  l’uso  del  fon,  bisogna  raddrizzarlo
ogni tanto. 

•  Per il comodo uso e’ previsto un cappio per

la sospensione (5), sul quale si puo’ tenere il
fon  con  la  condizione  che  in  questa
posizione non cadera’ l’acqua sul fon. 

Dati tecnici 
Tensione dell’alimentazione: 

240V ~ 50 Hz

Potenza massima: 

1800 W

Il  produttore  si  lascia  il  diritto  di  modificare  le
caratteristiche dell’apparecchio senza preavvi
so. 

La  durata  dell’apparecchio  non  e’  meno  di
3 anni. 

Garanzia
Le condizioni dettagliate della garanzia si pos
sono richiedere al rivenditore dell’apparecchio.
Qualsiasi  reclamo  deve  essere  richiesto  prima
della  scadenza  della  garanzia  e  deve  essere
accompagnato  dallo  scontrino  fiscale  oppure
da un altro documento che attesti l’acquisto.

Questo  prodotto  corrisponde  ai
requisiti  di  compatibilità  elettro
magnetica  stabiliti  dalla  direttiva
89/336/EEC 

del 

Consiglio

Europeo  e  dalla  Direttiva  73/23
CEE  sugli  apparecchi  di  bassa
tensione.

ITALIANO

6

SÈCHE CHEVEUX

Description
1. Sélecteur  de  vitesse  de  projection  de  l’air

(0/1/2)

2. Sélecteur du niveau de chauffage (1/2/3)
3. Embout concentrateur
4. Bouton de projection d’air frais 
5. Anneau d’accrochage
6. Grille amovible de la prise d’air

MESURES IMPORTANTES DE SECURITE
En  utilisant  des  appareils  électroménagers
surtout  en  présence  des  enfants,  il  faut
respecter  de  principales  consignes  de  sécu
rité, et notamment:

VEUILLEZ  SVP  LIRE  ATTENTIVEMENT  TOUTES
LES NOTICES AVANT DE COMMENCER L’UTIL
ISATION DE L’APPAREIL 

NE BRANCHEZ PAS LE SECHE CHEVEUX A
PROXIMITE  DES  SOURCES  D’EAU,  C’EST
DANGEREUX 
–    même  si  l’interrupteur  du
sèche cheveux est débranché, l’appareil reste
sous tension.
Au risque d’électrocution:
•  Toujours  débranchez  le  sèche cheveux  du

secteur après son utilisation.

•  Ne  mettez  et  ne  rangez  pas  le  sèche

cheveux  dans  les  endroits,  d’où  il  risque  de
tomber dans la baignoire ou le lavabo rempli
d’eau.

•  N’utilisez  pas  le  sèche cheveux  en  prenant

le bain.

•  N’immergez  pas  l’appareil    dans  l’eau  ou

tout autre liquide.

•  Si  le  sèche cheveux  est  tombé  dans  l’eau

sortez  immédiatement  sa  fiche  d’alimenta
tion de la prise de courant. 
NE TOUCHEZ PAS L’EAU.

AVERTISSEMENT: VEUILLEZ RESPECTER LES
CONSIGNES DE SECURITE POUR EVITER DES
BRULURES, ELECTROCUTIONS S OU
INCENDIE.
•  Ne  laissez  jamais  le  sèche cheveux  en

marche sans surveillance.

•  Soyez  particulièrement  attentif  si  l’appareil

est utilisé par les enfants ou des infirmes

•  Utilisez  le  sèche cheveux  uniquement  à  sa

destination directe, n’utilisez que les acces
soires fournis. 

•  Il  est  interdit  d’utiliser  le  sèche cheveux    en

cas  d’endommagement  de  sa  fiche  d’ali
mentation ou de son cordon d’alimentation,
ainsi  que  si  l’appareil  ne  fonctionne  pas
comme prévu ou après sa chute dans l’eau.
Pour  toutes  les  questions  concernant  la
réparation du sèche cheveux adressez vous
au centre de service agréé.

•  Gardez  le  cordon  d’alimentation    à  distance

des surfaces chaudes.

•  Il est interdit d’obturer les orifices de ventila

tion  du  sèche cheveux,  ne  mettez  pas  l’ap
pareil sur des surfaces molles, par exemple,
sur un lit ou un divan, où ses orifices de ven
tilation  risquent  d’être  bloqués.  Les  orifices
du  sèche cheveux  doivent  être  libres  et  ne
contenir pas de duvet, poussière, poils etc. 

•  N’utilisez pas le sèche cheveux sur les per

sonnes dormantes.

•  Ne  laissez  pas  tomber  dans  le  sèche

cheveux  et  n’y  insérez  pas  des  objets
étrangers.

•  Ne branchez pas le sèche cheveux dans les

endroits  d’utilisation  des  liquides  inflamma
bles ou des aérosols. 

•  Ne  dirigez  pas  l’air  chaud  aux  yeux  ou  à

d’autres  parties  du  corps  sensibles  à  la
chaleur.

•  Les  embouts  se  chauffent  pendant  l’utilisa

tion, laissez les refroidir avant de les enlever.

•  Evitez  que  les  cheveux  pénètrent  dans  les

orifices  de  prise  d’air  pendant  le  fonction
nement du sèche cheveux.

Conservez la présente notice

Soins des cheveux
Pour  les  meilleurs  résultats  lavez  les  cheveux
avec  un  shampoing,  essuyez les    avec  une
serviette    et  démêlez les  avant  de  les  traiter
avec le sèche cheveux.

Séchage rapide
Mettez  le  sélecteur  (2)  à  la  position  de
chauffage  fort/moyen  (positions  2/3),  avec  le
sélecteur  (1)  sélectionnez  la  vitesse  de  l’air  et
séchez vos cheveux. Avec la main ou un peigne
enlevez l’excès d’eau des cheveux et actionnez
le sèche cheveux au dessus des cheveux.

Lissage
Mettez  le  sélecteur    (2)à  la  position    de
chauffage  fort / moyen (positions  2/3), sélec
tionnez la vitesse appropriée  de projection de
l’air et séchez vos cheveux. Quand les cheveux
sont  presque    secs  installez  l’embout  concen
trateur sur le sèche cheveux (3) et diminuez le
niveau de chauffage  avec le sélecteur (2) et la
vitesse  du  flux  d’air    avec  le  sélecteur  (1).
Divisez les cheveux en  mèches  et en couches,
commencez  le  lissage    à  partir  des  couches
inférieures. Passez une brosse  ronde ou plate
du bas en haut le long des cheveux  et en même
temps  dirigez  l’air  chaud  sur  les  cheveux.  De
cette manière lissez lentement les cheveux  dès
les  racines  jusqu’aux  bouts.  Après  avoir  lissé
les mèches de la couche inférieure, passez aux
cheveux de la couche moyenne  et terminez le
lissage par la couche supérieure.

Structure naturelle ondulée
Mettez  le  sélecteur  (2)  à  la  position    de
chauffage  moyen  (position  2),  et  le  sélecteur

(1)  à  la  position    1,  serrez  fermement  chaque
mèche  entre les doigts, tournez les cheveux à
la  direction  de  leur  tortillement  naturel    et
séchez les  en dirigeant l’air entre vos doigts. A
l’atteinte de l’effet désiré appuyez sur le bouton
d’air frais (4) et fixez chaque mèche. 

Soulever et donner du volume
Utilisez  le  sèche cheveux  au  mode  de
chauffage/vitesse  du  moyen  au  fort  niveau,
séchez  les  racines  des  cheveux    en  com
mençant par les cheveux de la  nuque. Divisez
les  cheveux  en  mèches,  dirigez  le  flux  d’air
contre le sens d’implantation des cheveux. Ça
vous  aidera  à  soulever  les  cheveux  près  de
leurs  racines    et  à  former  une  coiffure  volu
mineuse. 

Styling
Mettez  les  sélecteurs  (1,  2)  à  la  position  de
chauffage/vitesse  moyen  ou  faible  et  installez
l’embout  concentrateur  (3)  sur  le  sèche
cheveux.  Divisez  les  cheveux    en  mèches  et
créez  le  style  requis    avec  une  brosse  ronde.
Pendant la création de la coiffure dirigez le flux
d’air  directement sur les cheveux à la direction
désirée.  En  cas  de  besoin  dirigez  le  flux  d’air
sur chaque mèche pendant 2 5 secondes pour
fixer  les  cheveux,  choisissez  vous même  la
durée  d’exposition  des  cheveux  à  l’air  chaud
selon le type de vos cheveux.

Projection d’air frais
Le  présent  modèle  est  muni  de  la  fonction  de
projection d’air frais qui est utilisé pour la fixa
tion  de  la  coiffure.  Appuyez  sur  le  bouton    de
projection d’air frais (4) pour conserver le style
de la coiffure. 

Notice d’utilisation 
Le  sèche cheveux  est  muni    d’un  système  de
protection  contre  surchauffe    qui  débranchera
l’appareil  en  ces  d’excès  de  température  de
l’air.  Si  le  sèche cheveux  se  débranche
automatiquement  pendant  son  utilisation,
débranchez  le  sèche cheveux  en  mettant  l’in
terrupteur  (1)  à  la  position  « 0 »,  sortez  sa
fiche  d’alimentation  de  la  prise  de  courant,
assures vous  que  les  orifices    d’entrée  ou  de
sortie de l’air ne sont pas obturés, laissez l’ap
pareil  se  refroidir  pendant  5 10  minutes,
ensuite  branchez le  de  nouveau.  Ne  bloquez
pas les orifices  de l’appareil pendant son utili
sation    et  évitez  que  vos  cheveux    soient
entraînés  dans  les  orifices  d’entrée  d’air  de
l’appareil.

Entretien
Le  sèche cheveux  est  destiné  uniquement  à
l’usage domestique. 
•  Il  est  recommandé  d’enlever  de  temps  en

temps  la  grille  amovible  (6)  de  la  prise  d’air
pour  la  nettoyer  et  nettoyer  le  filtre  à  tamis
qui est situé sous la grille.

•  Mettez  l’interrupteur  (1)  à  la  position  « 0 »

et débranchez le sèche cheveux du secteur.

•  Enlevez la grille  de la prise d’air en appuyant

simultanément  sur  les  fixateurs  de  la  grille
(6) et en tirant la grille, nettoyez la grille avec
une brosse, nettoyez le filtre à tamis situé au
dessous  de  la  grille,  remettez  la  grille  à  sa
place.

•  Vous  pouvez  essuyer  le  corps  de  l’appareil

avec  un  chiffon  doux,  ensuite  essuyez le  à
sec. 

Rangement
•  Si  le  sèche cheveux  n’est  pas  utilisé  sortez

toujours  sa  fiche  d’alimentation  de  la  prise
de courant. 

•  Après  l’utilisation  de  l’appareil  laissez le

refroidir et rangez le  dans un endroit sec  et
frais, hors d’atteinte des enfants. 

•  N’enroulez  jamais  le  cordon  d’alimentation

autour de l’appareil au risque de son endom
magement.  Soyez  prudent  en  maniant  le
cordon  d’alimentation,  ne  tirez  le  pas,  pro
tégez le de torsion et de distension en parti
culier près de la fiche et près de sa jonction
au corps de l’appareil. Si le cordon d’alimen
tation se torde pendant l’utilisation dévidez
le de temps en temps. 

•  Pour  faciliter  son  utilisation  le  sèche

cheveux est muni d’un anneau d’accrochage
(5), qui peut être utilisé pour le rangement du
sèche cheveux à condition que l’appareil ne
risque pas de contacter l’eau.

Données techniques
Tension d’alimentation: 

240V ~ 50 Hz 

Puissance maximale: 

1800 W

Le fabricant se réserve le droit de modifier les
caractéristiques de l’appareil sans préavis.

Le  délai  de  service  de  l’appareil  est  pas
moins de 3 ans.

Garantie
Pour des conditions de garantie plus détaillées
adressez vous au distributeur qui vous a vendu
l’appareil.  En  cas  de  toute  sorte  de  prétention
pendant  la  période  de  la  présente  garantie  il
faudra présenter le ticket quittance de l’achat.

Le présent appareil satisfait aux
exigences 

de 

compatibilité

électromagnétique  en  vertu  de
la directive 89/336/EEC du con
seil  de  l’Europe  et  la  préscrip
tion  73/23  EEC  pour  l’appareil
lage de bas voltage.

FRANÇAIS

5

ФЕН

Описание
1. Переключатель  скорости  подачи  воздуха

(0/1/2)

2. Переключатель степени нагрева (1/2/3)
3. Насадка концентратор
4. Кнопка подачи холодного воздуха 
5. Петелька для подвешивания
6. Съемная решетка воздухозаборника

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При использовании электроприборов,
особенно в присутствии детей, необходимо
следовать основным мерам
предосторожности, включая следующие:

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ
ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ФЕНА 

НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ФЕН ВБЛИЗИ
ИСТОЧНИКОВ ВОДЫ   ЭТО ОПАСНО, 
так
как даже в выключенном положении
переключателей внутри фена присутствует
сетевое напряжение.
Во избежание риска поражения
электротоком:
• Всегда  отключайте  фен  от  сети  после

использования.

• Не  кладите  и  не  храните  прибор  в  местах,

где  он  может  упасть  в  ванну  или  раковину,
наполненную водой.

• Не  пользуйтесь  феном  во  время  принятия

ванны.

• Не  погружайте  прибор  в  воду  или  иную

жидкость.

• Если  фен  упал  в  воду,  немедленно  выньте

сетевую  вилку  из  розетки,  только  после
этого можно достать фен из воды. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: СОБЛЮДАЙТЕ
ПРАВИЛА, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РИСКА
ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ, УДАРА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ПОЖАРА.
• Никогда  не  оставляйте  работающий  фен

без присмотра.

• Необходимо  особое  внимание,  когда

феном  пользуются  дети  или  люди  с
ограниченными возможностями.

• Используйте  фен  только  по  его  прямому

назначению, применяйте только те насадки,
которые входят в комплект поставки. 

• Запрещается  использование  фена  при

повреждении  сетевой  вилки  или  шнура,
если  он  работает  с  перебоями  или  после
падения в воду. По всем вопросам ремонта
обращайтесь в авторизованный сервисный
центр.

• Держите  сетевой  шнур  вдали  от  горячих

поверхностей.

• Запрещается 

закрывать 

воздушные

отверстия  фена,  не  кладите  его  на  мягкую
поверхность  (на  кровать  или  диван),  где
воздушные 

отверстия 

могут 

быть

заблокированы.  В  воздушных  отверстиях
не должно быть пуха, пыли, волос и т.п. 

• Не  используйте  фен,  если  вы  находитесь  в

дремотном состоянии.

• Не  роняйте  и  не  вставляйте  посторонние

предметы  в  любые  отверстия  корпуса
фена.

• Не 

включайте 

фен 

в 

местах, 

где

распыляются  аэрозоли  либо  используются
легковоспламеняющиеся жидкости. 

• Не направляйте горячий воздух в глаза или

на другие теплочувствительные части тела.

• Насадки  во  время  работы  нагреваются.

Перед снятием дайте им остыть.

• Избегайте  попадания  волос  в  решетку

воздухозаборника во время работы фена.

Сохраните эти инструкции

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Уход за волосами
Для  достижения  оптимальных  результатов
(перед  сушкой  и  укладкой)  вымойте  волосы
шампунем,  вытрите  их  полотенцем  для
удаления избыточной влаги и расчешите.

Быстрая сушка
Установите  переключатель  (2)  в  положение
для  высокого/среднего  нагрева  (положения
2/3), выберите необходимую скорость подачи
воздуха 

переключателем 

(1) 

и

предварительно просушите волосы. Рукой или
расческой  стряхивайте  с  волос  избыточную
влагу  и  постоянно  перемещайте  фен  над
волосами. 

Выпрямление
Установите  переключатель  (2)  в  положение
для  высокого/среднего  нагрева  (положения
2/3),  выберите  соответствующую  скорость
подачи  воздуха  переключателем  (1)  и
предварительно  просушите  волосы.  Когда
волосы  почти  высохнут,  установите  насадку
концентратор (3), уменьшите степень нагрева
воздуха  переключателем  (2)  и  скорость
подачи 

воздуха 

переключателем 

(1).

Распределите  волосы  на  пряди  и  слои,
начните  выпрямление  с  нижних  слоев.
Используя  круглую  или  плоскую  щетку,
расчесывайте 

волосы 

сверху 

вниз 

и

одновременно  направляйте  на  них  горячий
воздух, 

выходящий 

из 

насадки

концентратора.  Таким  образом,  медленно
распрямляйте  каждую  прядь  волос  от  корней
до  кончиков.  Когда  вы  распрямите  пряди
нижнего  слоя  волос,  начните  распрямлять
пряди  среднего  слоя  и  завершите  процесс
распрямлением прядей верхнего слоя волос.

Естественная волнистая структура волос
Установите  переключатель  (2)  в  положение
среднего  нагрева  воздуха  (положение  2),  а
переключатель  (1)  в  положение  1,  крепко
зажмите  пряди  волос  между  пальцами,
поверните  их  в  сторону  естественного

закручивания и высушите их, направляя поток
воздуха  между  пальцами.  Когда  вы  достигли
желаемого  эффекта,  нажмите  кнопку  подачи
холодного  воздуха  (4)  и  закрепите  каждую
прядь. 

Подъем и объем
Используя  фен  в  режимах  нагрева/скорости
от  среднего  до  сильного,  просушите  корни
волос,  начиная  с  задней  стороны  головы.
Разделите  волосы  на  пряди,  направляйте
воздушную  струю  против  роста  волос    это
будет способствовать подъему волос у корней
и  приведет  к  образованию  объемного  стиля
прически. 

Создание стиля прически
Установите переключатели (1, 2) в положение
среднего  или  слабого  нагрева/скорости  и
установите  на  фен  насадку концентратор  (3)
для 

направленного 

потока 

воздуха.

Распределите  волосы  на  пряди  и  создавайте
нужный  стиль  с  помощью  круглой  щетки  для
укладки  волос.  Во  время  создания  прически
направляйте 

воздушный 

поток

непосредственно  на  волосы  в  желаемом
направлении. 

При 

необходимости,

направляйте струю воздуха на каждую прядь в
течение  2 5  секунд  для  закрепления  волос.
Время,  необходимое  для  укладки  прядей
волос, выбирается самостоятельно и зависит
от типа волос.

Подача холодного воздуха
В  данной  модели  предусмотрена  функция
подачи холодного воздуха, используемого для
фиксации  вашей  прически.  Нажмите  и
удерживайте 

кнопку 

подачи 

холодного

воздуха  (4)    это  позволит  им  сохранить
созданный стиль прически.

Инструкции для пользователя
Фен  имеет  защиту  от  перегрева,  которая
отключит 

прибор 

при 

превышении

температуры  выходящего  воздуха.  Если  фен
отключится 

во 

время 

использования,

выключите  фен  выключателем  (1),  установив
его в положение "0", выньте сетевую вилку из
розетки,  проверьте,  не  заблокированы  ли
входные  и  выходные  воздушные  отверстия,
дайте  фену  остыть  5 10  минут,  после  чего
включите 

его 

снова. 

Не 

блокируйте

воздушные 

отверстия 

во 

время

использования  фена  и  избегайте  попадания
волос в его воздухозаборное отверстие.

Уход и обслуживание
Фен  предназначен  только  для  домашнего
использования. 
• Периодически  рекомендуется  снимать

решетку  воздухозаборника  (6)  для  ее
очистки  и  чистки  сетчатого  фильтра,
расположенного под ней.

• Установите переключатель (1) в положение

"0" и отключите фен от сети.

• Снимите решетку воздухозаборника, нажав

одновременно на фиксаторы решетки (6), и
потяните  ее  на  себя.  Очистите  решетку  с
помощью 

щетки, 

очистите 

сетчатый

фильтр,  расположенный  под  решеткой,  и
установите решетку с фильтром на место.

• Корпус 

фена 

допускается 

протирать

влажной  тканью,  после  этого  необходимо
протереть его насухо. 

Хранение
• Если 

фен 

не 

используется, 

всегда

вынимайте сетевую вилку из розетки. 

• После  использования  дайте  фену  остыть  и

храните  его  в  сухом  месте,  недоступном
для детей. 

• Никогда  не  обматывайте  сетевой  шнур

вокруг  фена,  так  как  это  может  привести  к
его  порче.  Аккуратно  обращайтесь  с
сетевым  шнуром,  старайтесь  не  дергать,
перекручивать 

или 

растягивать 

его,

особенно  около  вилки  и  в  месте  ввода  в
корпус  фена.  Если  шнур  перекручивается
во 

время 

использования 

фена,

периодически распрямляйте его. 

• Для 

удобства 

в 

использовании

предусмотрена  петля  для  подвешивания
(5),  на  которой  можно  хранить  фен  при
условии,  что  в  этом  положении  на  фен  не
будет попадать вода.

Технические данные
Напряжение питания:

240 В ~ 50 Гц

Максимальная мощность:

1800 Вт

Производитель оставляет за собой право
изменять характеристики приборов без
предварительного уведомления.

Срок службы фена не менее 3 х лет

Данное изделие соответствует
всем требуемым европейским 
и российским стандартам безо
пасности и гигиены.

Производитель: АН ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ,
Австрия
Йеневайнгассе, 10/10, 1210, Вена, Австрия

РУССКИЙ

4

HAARTROCKNER

Beschreibung
1. Wahlschalter Luftstrom Geschwindigkeit

(0/1/2)

2. Wahlschalter Luft Erhitzungswert (1/2/3)
3. Konzentrator Aufsatz
4. Kaltluft Schalter
5. Anhängeöse
6. Luftansauggitter abnehmbar

WICHTIGE SICHERHEITSMAßNAHMEN
Bei  Gebrauch  von  elektrischen  Geräten,  beson
ders 

in 

der 

Nähe 

von 

Kindern, 

sind

Grundsicherheitsmaßnahmen  zu  treffen,  und
zwar:

LESEN  SIE  VOR  GEBRAUCH  ALLE  GEBRAUCH
SANWEISUNGEN

GEFAHR.  SCHALTEN  SIE  DIE  GERÄTE  NICHT
IN  DER  NÄHE  VON  WASSERQUELLEN 
–  auch
bei  dem  ausgeschalteten  Umschalter  ist  der
Haartrockner unter Netzspannung.
Vermeiden Sie elektrische Unfälle:
•  Schalten Sie nach Gebrauch den Haartrockner

immer Spannungslos.

•  Lassen 

Sie 

und 

bewahren 

Sie 

den

Haartrockner  nie  an  Stellen,  wo  er  in  die  mit
Wasser  gefüllte  Badewanne  bzw.  den
Waschbecken fallen kann.

•  Gebrauchen  Sie  den  Haartrockner  nie  beim

Baden.

•  Tauchen  Sie  nicht  das  Gerät  ins  Wasser  oder

andere Flüssigkeiten ein.

•  Wenn der Haartrockner ins Wasser fällt, ziehen

Sie sofort den Stecker aus der Steckdose.

BERÜHREN  SIE  BEI  GEBRAUCH  DES  GERÄTS
DAS WASSER NICHT.

WARNUNG:  BEACHTEN  SIE  DIE  REGELN,  UM
VERBRENNUNGEN,  ELEKTRISCHE  UNFÄLLE
ODER BRAND ZU VERMEIDEN.
•  Lassen  Sie  den  Haartrockner  nie  ohne

Aufsicht.

•  Seien  Sie  besonders  aufmerksam,  wenn

Kinder  oder  Behinderte  den  Haartrockner
gebrauchen.

•  Gebrauchen Sie den Haartrockner nur zweck

gemäß  und  verwenden  Sie  mitgelieferte
Trockner Ansätze.

•  Ein Gebrauch des Haartrockners ist verboten,

wenn  der  Netzstecker  bzw.  das  Netzkabel
beschädigt ist, wenn der Haartrockner ausset
zt  oder  nach  dem  Kontakt  mit  dem  Wasser.
Wegen  möglicher  Reparaturen  wenden  Sie
sich nur an autorisierte Service Zentren.

•  Lassen  Sie  das  Netzkabel  nicht  in  der  Nähe

von Wärmequellen.

•  Ein  Verschließen  von  Luftöffnungen  des

Haartrockners  ist  verboten.  Legen  Sie  den
Haartrockner  nicht  auf  weiche  Oberflächen
wie  z.B.  auf  Betten  oder  Sofas  wo  die
Luftöffnungen  verschlossen  werden  könnten.
Flaum,  Staub,  Haare  usw.  dürfen  in  die
Luftöffnungen nicht geraten.

•  Gebrauchen Sie den Haartrockner nicht in der

Nähe von anderen Leuten und beim Schlafen.

•  Lassen Sie fremde Körper in Geräteöffnungen

nicht fallen und führen Sie sie nicht rein.

•  Schalten Sie den Haartrockner nicht ein in der

Nähe  von  leichtentzündbaren  Flüssigkeiten
oder versprühten Sprühmitteln.

•  Richten  Sie  den  heißen  Luftstrom  nicht  auf

Augen  oder  andere  wärmeempfindliche
Körperteile.

•  Die Trockner Ansätze erhitzen sich im Betrieb.

Vor der Abnahme abkühlen lassen.

•  Vermeiden  Sie  die  Situationen,  wo  Ihre  Haare

in das Luftansauggitter geraten könnten.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisungen

Haarpflege
Um  bessere  Trocknungs   und  Einlegenresultate
zu bekommen, waschen Sie Ihre Haare vorher mit
Shampoo, trocknen Sie mit einem Tuch die über
flüssige  Feuchtigkeit  ab  und  kämmen  Sie  sie
durch.

Schnelltrocknung
Schalten  Sie  den  Wahlschalter  (2)  auf  den
hohen/mittleren 

Luft Erhitzungswert 

um

(Position  2/3),  wählen  Sie  die  erforderliche
Luftstrom Geschwindigkeit mit dem Wahlschalter
(1) und trocknen Sie Ihre Haare vor. Schütteln Sie
die  überflüssige  Feuchtigkeit  vom  Haar  mit  der
Hand oder mit einem Kamm ab und bewegen Sie
ständig den Haartrockner über dem Haar.

Gerademachen
Schalten  Sie  den  Wahlschalter  (2)  auf  den
hohen/mittleren 

Luft Erhitzungswert 

um

(Position  2/3),  wählen  Sie  die  erforderliche
Luftstrom Geschwindigkeit mit dem Wahlschalter
(1)  und  trocknen  Sie  Ihre  Haare  vor.  Wenn  die
Haare  fast  trocken  werden,  setzen  Sie  den
Konzentrator Aufsatz  (3)  an  und  verringern  Sie
den  Luft Erhitzungswert  mit  dem  Wahlschalter
(2)  und  die  Luftstrom Geschwindigkeit  mit  dem
Wahlschalter  (1).  Teilen  Sie  Ihre  Haare  in
Strähnen  und  Schichten  auf  und  beginnen  Sie
das  Gerademachen  mit  den  unteren  Schichten.
Kämmen  Sie  mit  einem  runden  oder  flachen
Kamm Ihre Haare von oben nach unten und richt
en Sie gleichzeitig mit dem Konzentrator Aufsatz
den  heißen  Luftstrom  darauf.  So  machen  Sie
langsam  jede  Strähne  von  der  Wurzel  bis  zur
Spitze gerade. Wenn Sie mit dem Gerademachen
der  unteren  Haarenschicht  fertig  sind,  machen
Sie es weiter mit der mittleren Schicht und been
den 

Sie 

den 

Prozeß 

mit 

der 

oberen

Haarenschicht.

Natürliche Wellenstruktur
Schalten  Sie  den  Wahlschalter  (2)  auf  den  mit
tleren  Luft Erhitzungswert  (Position  2)  um,  und
den  Wahlschalter  (1)  in  die  Position  1,  klemmen
Sie die Haarsträhnen fest zwischen den Fingern, 
drehen Sie sie in die natürliche

Wicklungsrichtung um und trocknen Sie die
Strähnen ab, indem Sie den Luftstrom zwischen
Ihre Finger richten. Stellen Sie den Haartrockner
nach der gewünschten Wirkung auf die Kaltluft
Zufuhr (Schalter 4) um und fixieren Sie jede
Strähne.

Heben und Volumen
Stellen  Sie  den  Haartrockner  auf  den  mittleren
bis 

maximalen 

Luft Erhitzungswert 

bzw.

Geschwindigkeit  ein  und  trocknen  Sie  die
Haarwurzeln  ab,  indem  Sie  mit  dem  Hinterkopf
beginnen.  Teilen  Sie  Ihre  Haare  in  Strähnen  auf
und  richten  Sie  den  Luftstrom  gegen  die
Wachsenrichtung der Haare. Das hebt die Haare
an  den  Wurzeln  und  gibt  der  Frisur  einen
Volumenstil.

Styling
Schalten  Sie  die  Wahlschalter  (1,  2)  auf  en  mit
tleren  oder  minimalen  Luft Erhitzungswert  bzw.
Geschwindigkeit  um  und  setzen  Sie  den
Konzentrator Aufsatz  (3)  für  den  gerichteten
Luftstrom  an.  Teilen  Sie  Ihre  Haare  in  Strähnen
auf und schaffen Sie Ihren eigenen Stil mit enem
runden Kamm. Während des Stylings richten Sie
den Luftstrom direkt auf Ihre Haare in die gewün
schte Richtung. Wenn notwendig, richten Sie den
Luftstrom auf jede einzelne Strähne während 2 5
Sekunden  um  Ihre  Haare  zu  fixieren;  die
entsprechende  Fixierzeit  für  Ihre  Haarsträhnen
wird individuell gewählt und ist von Ihrem Haartyp
abhängig.

Kaltluft Zufuhr
Dieses  Modell  sieht  eine  Funktion  der  Kaltluft
Zufuhr  für  das  Fixieren  Ihrer  Frisur  vor.  Drücken
Sie  auf  den  Kaltluft Schalter  (4)  und  halten  Sie
ihn  gedrückt.  Diese  Funktion  hilft  Ihnen  beim
Fixieren Ihres neuen Haarstiles.

Gebrauchsanweisungen
Der  Haartrockner  ist  mit  einer  Thermoschutz
Sicherung ausgerüstet, die das Gerät bei einer zu
hohen  Temperaur  des  Luftstromes  abschaltet.
Falls  der  Haartrockner  im  Betrieb  abschaltet,  so
schalten  Sie  das  Gerät  ab  (den  Wahlschalter  (1)
auf  0 Position  umschalten),  ziehen  Sie  den
Stecker aus der Steckdose aus, überprüfen Sie,
ob  Luftein   und  Luftaustrittsöffnungen  frei  sind,
lassen  Sie  den  Haartrockner  5 10  Minuten
abkühlen  und  schalten  Sie  ihn  dann  wieder  ein.
Verschließen  Sie  nicht  die  Luftöffnungen  beim
Gebrauch und vermeiden Sie die Situationen, wo
Ihre  Haare  in  das  Luftansauggitter  geraten  kön
nten.

Pflege und Bedienung
Der  Haartrockner  ist  nur  für  den  häuslichen
Gebrauch bestimmt.
•  Es  empfiehlt  sich  das  Luftaunsauggitter  (6)

regelmäßig  zu  demontirern  und  zu  reinigen.
Der  unter  dem  Luftaunsauggitter  angebaute
Siebfilter ist ebenso zu reinigen. 

•  Stellen  Sie  den  Wahlschalter  (1)  auf  die  0

Position 

um 

und 

schalten 

Sie 

den

Haartrockner spannungsfrei.

•  Demontieren  Sie  das  Luftansauggitter,  indem

Sie  glichzeitig  auf  die  Rasten  des  Gitters  (6)
drücken  und  es  zu  sich  ziehen,  reinigen  Sie
das  Gitter  mit  einer  Bürste,  reinigen  Sie  den
unter  dem  Gitter  eingebauten  Siebfilter  und
montieren  Sie  das  Gitter  mit  dem  Siebfilter
wieder.

•  Das  Haartrockner Gehäuse  darf  mit  einem

feuchten  Lappen  gereinigt  werden.  Danach
muss das Gehäuse trocken abgewischen wer
den.

Bewahrung
•  Ziehen  Sie  immer  den  Stecker  aus  der

Steckdose,  wenn  der  Haartrockner  nicht
benutzt wird.

•  Lassen  Sie  den  Haartrockner  nach  dem

Gebrauch  abkühlen  und  bewahren  Sie  das
Gerät  an  einer  trockenen  und  für  Kinder
unzugänglichen Stelle.

•  Wickeln  Sie  das  Netzkabel  nie  um  den

Haartrockner  um,  weil  das  zu  einer  Störung
führen  kann.  Gehen  Sie  mit  dem  Netzkabel
vorsichtig  um,  vermeiden  Sie  Reißen,  Über
drehen oder Ziehen des Kabels, insbesondere
an  dem  Stecker  und  an  der  Kabeleinführung
am  Trockner Gehäuse.  Biegen  Sie  das  Kabel
zeitweise  gerade,  wenn  es  beim  Gebrauch
überdreht wird.

•  Für  die  bessere  Handlichkeit  ist  an  dem

Haartrockner  eine  Anhängeöse  (5)  vorgese
hen,  daran  kann  das  Gerät  aufgehängt
bewahrt werden, wobei kein Wasser auf und in
das Gerät geraten darf.

Technische Daten
Spannungsversorgung: 

240V ~ 50 Hz

max. Leistung: 

1800 W

Der Hersteller behält sich das Recht vor die
Gerätcharakteristiken ohne Vormeldung zu
ändern.

Benutzungsdauer der Teekanne nicht
weniger als 3 Jahre

Gewährleistung 
Ausführliche  Bedingungen  der  Gewährleistung
kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft
hat, 

bekommen. 

Bei 

beliebiger

Anspruchserhebung  soll  man  während  der
Laufzeit  der  vorliegenden  Gewährleistung  den
Check  oder  die  Quittung  über  den  Ankauf
vorzulegen.

Das vorliegende Produkt  entspricht
den  Forderungen  der  elektromag
netischen  Verträglichkeit,  die  in
89/336/EWG  Richtlinie  des  Rates
und  den  Vorschriften  73/23/EWG
über  die  Niederspannungsgeräte
vorgesehen sind.

DEUTSCH

3

Hair Dryer

Description
1. Air Speed switch (0/1/2)
2. Heating Level switch (1/2/3)
3. Concentrator attachment
4. Cool Air button
5. Hang up strap
6. Removable air intake grating

IMPORTANT SAFETY MEASURES
When using electrical appliances, especially in
near children, basic safety precautions should
be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

DO NOT USE THE HAIR DRYER NEAR THE
SOURCES OF WATER   IT IS DANGEROUS
,
because even if the device is switched off,
there is voltage present inside the unit.
To avoid electric shock hazard:

Always unplug the device after use.

Do  not  place  or  store  the  device  in  places
where it can fall into a bath tub or sink filled
with water.

Do not use when taking a bath.

Do not immerse the appliance into water or
another liquid.

If  the  appliance  falls  into  water,  unplug  it
immediately.  
DO NOT TOUCH THE WATER.

WARNING: PLEASE OBSERVE THESE RULES
TO AVOID THE RISKS OF SKIN BURNS,
ELECTRIC SHOCK HAZARD OR FIRE.

Never  leave  the  working  appliance  unat
tended.

Special  precautions  should  be  taken  when
the  device  is  used  by  children  or  people
with impaired capabilities.

Use  the  appliance  only  for  the  purposes  it
was designed and use only the attachments
supplied with the set. 

Never  use  the  appliance  when  its  power
cord  or  plug  is  damaged,  or  its  operation
becomes  faulty,  or  it  has  fallen  into  the
water.  Apply to the nearest authorized serv
ice center for repairs.

Keep  the  power  cord  away  from  hot  sur
faces.

Never  block  the  air  openings  of  the  appli
ance, or place it on a soft surface, such as
a  bed  or  a  couch,  where  air  openings  may
be  blocked.    Keep  the  air  openings  free
from lint, dust, hair and so on.

Do  not  use  the  hair  drier  on  other  people,
especially when they are sleeping.

Do  not  drop  or  insert  foreign  objects  into
any openings on the device.

Do  not  operate  the  device  in  places  where
easily  inflammable  liquids  or  aerosols  are
used. 

Do not direct hot air towards eyes or other
heat sensitive areas.

Attachments  become  hot  during  the  use.
Allow them to cool before removing.

While  using  the  appliance,  keep  hair  from
getting into the air intake openings.

Keep these instructions.

Hair care
To obtain the optimal results in hair drying and
styling, clean the hair with a shampoo, wipe it
with  a  towel  to  remove  excessive  moisture,
and comb the hair.

Fast drying
Set the Heating Level switch (2) to high/medi
um  heating  position  (2/3),  select  the  needed
air  speed  with  the  Air  Speed  switch  (1)  and
roughly  dry  your  hair.  Using  your  hand  or  a
comb, shake extra water off your hair, contin
uously moving the hair drier above the hair. 

Straight hair
Set the Heating Level switch (2) to high/medi
um  heating  position  (2/3),  select  the  needed
air  speed  with  the  Air  Speed  switch  (1)  and
roughly  dry  your  hair.  When  the  hair  gets
almost  dry,  attach  the  concentrator  (3)  and
reduce  the  air  heating  level,  using  the  (2)
switch;  and  the  air  supply  speed,  using  the
control  switch  (1).  Distribute  your  hair  into
strands  and  layers,  and  begin  straightening
your hair starting from the lower layers.  Using
a  round  or  flat  brush,  move  it  along  the  hair
from  top  to  down  and  simultaneously  direct
the flow of hot air, coming from the concentra
tor,  onto  the  hair.  In  such  a  way,  slowly
straighten  each  hair  strand,  moving  from  the
roots to the ends. When you have straightened
the  hair  strands  of  the  lower  layer,  continue
with the strands of the medium layer and finish
with the strands of the upper level. 

Natural curly hair structure
Set the Heating Level switch (2) into the medi
um air heating (position 2) and the Air Speed
switch  (1)  into  position  1;  firmly  holding  the
strand between your fingers, turn it to the side
of  natural  curling  and  dry  the  hair,  directing
the  air  flow  between  your  fingers.  When  the
desirable effect is achieved, press the Cool Air
button (4), and fixate each air strand. 

Lifting and volume
Using  different  heating/air  speed  modes,
from medium to high, dry the hair roots, start
ing from the back of head. Divide the hair into
strands, directing the air flow against the hair

growth.  This  will  create  a  lifted  hair  effect  at
the roots and result in a volume hair style. 

Creating hair style
Set  the  switches  (1,2)  into  medium  or  low
heating  level/air  speed  and  attach  the  con
centrator  (3)  to  obtain  the  directed  air  flow.
Divide  the  hair  into  strands  and  create  the
needed  hair  style  using  a  round  hair  styling
brush. When creating the hair style, point the
air flow onto the hair in the desired direction. If
needed,  point  the  air  flow  onto  each  hair
strand for 2 5 seconds, to obtain fixation; the
exact  time  needed  to  fixate  hair  strands  is
chosen  by  the  user  and  depends  on  the  hair
type.

Cool air supply
This  model  is  equipped  with  the  Cool  Air
Supply function, used to preserve the created
hair  style.  Press  and  hold  the  Cool  Air  button
(4),  this  allows  you  to  preserve  the  created
hair style.

Instructions for use
The appliance has the overheating protection
function,  which  will  switch  off  the  unit  if  the
output  air  temperature  becomes  too  high.  If
the  hair  drier  switches  off  during  the  opera
tion, turn it off by setting the switch (1) to the
"0" position, and unplug the unit, then check if
the  inlet  and  outlet  air  openings  are  blocked,
let  the  device  cool  down  for  5  minutes,  after
that turn it on again. Do not block air openings
during the operation, keep your hair from get
ting into the air intake opening.

Care and maintenance
The device is designed only for domestic use. 

Periodically  remove  the  air  intake  grating
(6), to clean it and the mesh filter under it.

Set  the  switch  (1)  to  the  "0"  position  and
unplug the unit from the mains outlet.

Remove the air intake grating (6), by press
ing  onto  all  clamps  of  the  grating  and
pulling it towards yourself, clean the grating
using a brush, clean the mesh filter located
under the grating, then set the grating back
onto its place.

Wipe  the  hair  dryer  body  with  a  wet  cloth,
then wipe it dry thoroughly. 

Storage

When not using the device, always unplug it
from the mains power supply. 

Let  the  device  cool  after  the  use  and
remove it into a dry and cool place for stor
age, away from the reach of children. 

Never  wind  the  power  cord  around  the
device,  as  this  can  lead  to  its  damage.
Handle  the  power  cord  carefully,  do  not
pull,  overwind  or  stretch  it,  especially  near
the plug and where it comes into the device
body.    If  the  cord  becomes  twisted  during
the operation, periodically unwind it. 

For the convenience of usage, the hair drier
is  supplied  with  a  hang up  strap  (5),  on
which you may store the appliance, provid
ed that no water gets onto it.

Technical data
AC power voltage: 

240V ~ 50 Hz 

Max. power: 

1800 W

The manufacturer reserves the right to make
changes to the technical characteristics of
this device with out prior notification of the
consumer.

Service life – no less than 3 years

Guarantee 
Details regarding guarantee conditions can be
obtained  from  the  dealer  from  whom  the
appliance  was  purchased.  The  bill  of  sale  or
receipt  must  be  produced  when  making  any
claim under the terms of this guarantee.

This product conforms to the
EMC Requirements as laid
down by the Council Directive
89/336/EEC and to the Low
Voltage Regulation (73/23 EEC)

ENGLISH

2

1

1344.qxd  05.07.05  9:42  Page 1

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    1344.qxd 05.07.05 9:42 Page 1 ENGLISH Hair Dryer DEUTSCH growth. This will create a lifted hair effect at the roots and result in a volume hair style. Description 1. Air Speed switch (0/1/2) 2. Heating Level switch (1/2/3) 3. Concentrator attachment 4. Cool Air button 5. Hang up strap 6. Removable
  • Страница 2 из 3
    1344.qxd 05.07.05 9:42 Page 2 MAGYAR HAJSZÁRÍTÓ SRBSKI hajtőket a fej hátsó részétől kezdve. Válassza a hajat tincsekre, irányítsa a levegőáramot a haj növésirányával szemben. Ez megemeli a hajat a töveknél és dússá változtatja a frizurát. Leírás 1. Levegősebesség kapcsoló (0/1/2) 2. Melegítésszint
  • Страница 3 из 3