Инструкция для VITEK VT-1364

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ÌÀØÈÍÊÀ ÇÀ ÏÎÄÑÒÐÈÃÂÀÍÅ

ÂÀÆÍÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Ïðåäè íà÷àëîòî íà èçïîëçâàíåòî íà ìàøèíêàòà çà

ïîäñòðèãâàíå íà êîñà âíèìàòåëíî ïðî÷åòåòå

äàäåíàòà èíñòðóêöèÿ.

• Ïðè âêëþ÷âàíå íà àäàïòåðà çà ìðåæàòà ñå

óáåäåòå, ÷å íàïðåæåíèåòî â åëåêòðîìðåæàòà

ñúîòâåòñòâà íà íàïðåæåíèåòî, ïîñî÷åíî íà

àäàïòåðà çà ìðåæàòà.

• Èçêëþ÷âàéòå ìàøèíêàòà ïðè ñïèðàíå íà

èçïîëçâàíåòî èëè êîãàòî íå ÿ èçïîëçâàòå. 

• Ïåðèîäè÷íî ïðîâåðÿâàéòå ñúñòîÿíèåòî íà

êàáåëà íà àäàïòåðà çà ìðåæàòà. Àêî ìàøèíêàòà

èëè àäàïòåðúò çà ìðåæàòà ñà ïîâðåäåíè,

îáúðíåòå ñå â óïúëíîìîùåíèÿ ñåðâèçåí

öåíòúð. 

• Íå èçïîëçâàéòå ìàøèíêàòà, àêî ãðåáåíúò èëè

îñòðèåòàòà ñà ïîâðåäåíè.

• Çà äîáðî ôóíêöèîíèðàíå íà ìàøèíêàòà

îñòðèåòàòà òðÿáâà äà áúäàò ÷èñòè, ñìàçàíè ñ

ìàñëî è íà òÿõ íå òðÿáâà äà èìà îñòàòúöè îò

êîñà. Ñëåä âñÿêî èçïîëçâàíå ïî÷èñòâàéòå

îñòðèåòàòà íà ìàøèíêàòà ñ ïîìîùòà íà

âëèçàùàòà â êîìïëåêòà ÷åò÷èöà.

• Ñúõðàíÿâàéòå óñòðîéñòâîòî â íåäîñòúïíî çà

äåöà ìÿñòî.

• Íå ïîòàïÿéòå ìàøèíêàòà âúâ âîäà è íå

äîïóñêàéòå ïîïàäàíå íà âëàãà íà íåÿ. Íå ÿ

âêëþ÷âàéòå, àêî òÿ ñå å íàìèðàëà âúâ âîäà èëè

äðóãà òå÷íîñò.

• Íå îñòàâÿéòå ìàøèíêàòà íà ìåñòà, îòêúäåòî òÿ

ìîæå äà ïàäíå âúâ âîäà. 

ÎÏÈÑÀÍÈÅ (ðèñ. 1)

1. Ãðåáåí: 13 ïîëîæåíèÿ (îò 4 äî 22 ìì)

2. Îñòðèåòà

3. Âêëþ÷âàíå/èçêëþ÷âàíå íà çàõðàíâàíåò0”/”I”

4. Áóòîíè çà  èçáîð íà ïîëîæåíèåòî íà ãðåáåíà

5. Ñêàëà çà äúëæèíàòà íà îòðÿçâàíàòà êîñà

6. Ìàñëî çà ñìàçâàíå

7. ×åò÷èöà çà ïî÷èñòâàíå

8. Ãðåáåí÷å

9. Íîæèöè

10. Àäàïòåð çà ìðåæàòà

11. Ïîäñòàâêà çà çàðåæäàíå/ñúõðàíÿâàíå íà

ìàøèíêàòà

12. Èíäèêàòîð çà çàðåæäàíå

13. Ãíåçäî çà óñòàíîâÿâàíå íà

ïîäñòàâêàòà/âêëþ÷âàíå íà àäàïòåðà çà

ìðåæàòà

ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ ÍÀ ÀÊÓÌÓËÀÒÎÐÍÈÒÅ ÁÀÒÅÐÈÈ 

• Èçêëþ÷åòå ìàøèíêàòà êàòî ïîçèöèîíèðàòå

ïðåêúñâà÷à (3) â ïîëîæåíè堓0”, âêëþ÷åòå

ùåïñåëà íà àäàïòåðà çà ìðåæàòà (10) â

ïîäñòàâêàòà (11).

• Óñòàíîâåòå ìàøèíêàòà íà ïîäñòàâêàòà (11) è

âêëþ÷åòå àäàïòåðà çà ìðåæàòà â êîíòàêòà - ùå

ñâåòíå èíäèêàòîðúò çà çàðåæäàíå (12). 

• Ïðè èçïîëçâàíå íà ìàøèíêàòà çà ïðúâ ïúò

çàðåäåòå àêóìóëàòîðèòå â ïðîäúëæåíèå íà 12-

òè ÷àñà. 

• Îñúùåñòâåòå çàðåæäàíåòî íà àêóìóëàòîðèòå

ïðè òåìïåðàòóðà íå ïî-íèñêà îò +10°C è íå ïî-

âèñîêà îò +35°C.

• Àêî ìàøèíêàòà íå å áèëà èçïîëçâàíà â

ïðîäúëæåíèå íà ìåñåö, íàïúëíî ÿ çàðåäåòå

ïðåäè èçïîëçâàíå. 

• Çࠓóäúëæàâàíå íà æèâîòà” íà àêóìóëàòîðèòå

èçïîëçâàéòå ìàøèíêàòà äî ïúëíîòî è

ðàçðåæäàíå, ñëåä òîâà îñúùåñòâåòå ïúëíî

çàðåæäàíå. 

• Âðåìåòî íà ïîâòîðíèòå åòàïè íà çàðåæäàíå íå

òðÿáâà äà ïðåâèøàâà 6 ÷àñà.

• Àêóìóëàòîðèòå ìîãàò äà áúäàò çàðåæäàíè, ÷ðåç

âêëþ÷âàíå íà ùåïñåëà íà àäàïòåðà çà ìðåæàòà

íåïîñðåäñòâåíî â ìàøèíêàòà, áåç äà ñå

èçïîëçâà ïîäñòàâêàòà.

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÌÀØÈÍÊÀÒÀ ÑÚÑ ÇÀÕÐÀÍÂÀÍÅ ÎÒ

ÌÐÅÆÀÒÀ 

• Àêî èñêàòå äà ïðîäúëæèòå èçïîëçâàíåòî íà

ìàøèíêàòà ïðè ÷àñòè÷íî ðàçðåäåí àêóìóëàòîð,

èçêëþ÷åòå ùåïñåëà íà àäàïòåðà çà ìðåæàòà îò

áóêñàòà â ïîäñòàâêàòà è ãî âêëþ÷åòå

íåïîñðåäñòâåíî â ìàøèíêàòà, âêëþ÷åòå

àäàïòåðà çà ìðåæàòà â êîíòàêòà, âêëþ÷åòå

ìàøèíêàòà ñ ïðåêúñâà÷à (3).

ÏÐÅÄÈ ÍÀ×ÀËÎÒΠÍÀ ÏÎÄÑÒÐÈÃÂÀÍÅÒÎ

• Ïðåäè äà çàïî÷íåòå ïîäñòðèãâàíåòî âêëþ÷åòå

ìàøèíêàòà è ñå óáåäåòå, ÷å òÿ ðàáîòè áåç

ïðåêúñâàíèÿ, äâèæåíèåòî íà íîæîâåòå å

ïëàâíî; àêî íà îñòðèåòàòà èìà ïðåêàëåíî ìíîãî

ìàñëî çà ñìàçâàíå, îòñòðàíåòå ãî ñ ïîìîùòà íà

ñóõ ïëàò.

• Ïîêàíåòå ÷îâåêà äà ñåäíå ïî òàêúâ íà÷èí, ÷å

ãëàâàòà ìó äà ñå íàìèðà ïðèáëèçèòåëíî íà

íèâîòî íà Âàøèòå î÷è, ïîêðèéòå ðàìåíåòå ìó ñ

êúðïà è ñðåøåòå êîñàòà ñ ïîìîùòà íà ãðåáåí. 

ÏÐÅÏÎÐÚÊÈ ÇÀ ÏÎÄÑÒÐÈÃÂÀÍÅ

• Ïðè ïîäñòðèãâàíå íà êîñà ñ äàäåíàòà ìàøèíêà

å ïî-äîáðå êîñàòà äà áúäå ñóõà, à íå âëàæíà.

Ïðè ñóõà êîñà å ìíîãî ïî-ëåñíî äà ñå

êîíòðîëèðà êîëè÷åñòâîòî ïîäñòðèãàíà êîñà.

• Ñðÿçâàéòå íåãîëÿìî êîëè÷åñòâî êîñà ñ åäíî

ìèíàâàíå - ïðè íåîáõîäèìîñò âèíàãè ìîæåòå äà

ñå âúðíåòå êúì âå÷å îáðàáîòåíîòî ìÿñòî çà

äîïúëíèòåëíî ïîäñòðèãâàíå.

• Ñðåñâàéòå êîñàòà çà íàìèðàíå íà íåðàâíè

êè÷óðè.

• Çà ïðúâ ïúòè å ïî-äîáðå äà îñòàâèòå ñëåä

ïîäñòðèãâàíåòî ïî-äúëãà êîñà. Êîãàòî ñâèêíåòå

äà ðàáîòèòå ñ ìàøèíêàòà, ùå ìîæåòå

ñàìîñòîÿòåëíî äà ìîäåëèðàòå íåîáõîäèìèòå

ïðè÷åñêè.

ÏÎÄÑÒÐÈÃÂÀÍÅ Ñ ÈÇÏÎËÇÂÀÍÅ ÍÀ ÃÐÅÁÅÍÀ

• Ãðåáåíúò (1) å ñíàáäåí ñ 13 ïîçèöèè çà

ïîëó÷àâàíå íà ðàçëè÷íà äúëæèíà íà êîñàòà.

Ïîçèöèèòå ñå èçáèðàò ÷ðåç íàòèñêàíå íà

áóòîíèòå (4) ñàìî â èçêëþ÷åíî ïîëîæåíèå íà

ïðåêúñâà÷à (3) “0”.

• Çà ñíåìàíå íà ãðåáåíà (1) å íåîáõîäèìî ñ

áóòîíèòå (4) äà óñòàíîâèòå ãðåáåíà â

ïîëîæåíè堓1” è äà èçòåãëèòå ãðåáåíà íàãîðå.

Ïîëîæåíèå 1:

4 ìì (ïðèáëèçèòåëíî)

Ïîëîæåíèå 2:   

6 ìì (ïðèáëèçèòåëíî)

Ïîëîæåíèå 3:  

7 ìì (ïðèáëèçèòåëíî)

Ïîëîæåíèå 4:   

9 ìì (ïðèáëèçèòåëíî)

Ïîëîæåíèå 5: 

10 ìì (ïðèáëèçèòåëíî)

Ïîëîæåíèå 6: 

12 ìì (ïðèáëèçèòåëíî)

Ïîëîæåíèå 7: 

13 ìì (ïðèáëèçèòåëíî)

Ïîëîæåíèå 8: 

15 ìì (ïðèáëèçèòåëíî)

Ïîëîæåíèå 9: 

16 ìì (ïðèáëèçèòåëíî)

Ïîëîæåíèå 10: 

18 ìì (ïðèáëèçèòåëíî)

Ïîëîæåíèå 11: 

19 ìì (ïðèáëèçèòåëíî)

Ïîëîæåíèå 12: 

21 ìì (ïðèáëèçèòåëíî)

Ïîëîæåíèå 13: 

22 ìì (ïðèáëèçèòåëíî)

Ñòúïêà åäíî 

 çàâèñèìîñò îò íåîáõîäèìàòà äúëæèíà íà êîñàòà

èçáåðåòå ïîëîæåíèåòî íà ãðåáåíà ñ áóòîíèòå (4).

Âêëþ÷åòå ìàøèíêàòà ñ ïðåêúñâà÷à (3). Äðúæòå

ìàøèíêàòà ïî òàêúâ íà÷èí, ÷å íîæîâåòå íà

ìàøèíêàòà äà áúäàò íàñî÷åíè íàãîðå. Çàïî÷âàéòå

ïîäñòðèãâàíåòî îò íà÷àëîòî íà ðàñòåæà íà êîñàòà.

Áàâíî ïðåìåñòâàéòå ìàøèíêàòà íàãîðå.

Ïîäñòðèãâàéòå öÿëàòà êîñà â äîëíàòà ÷àñò íà òèëà

è îêîëî óøèòå (ðèñ.1, 2, 3).

Ñòúïêà äâå

Èçêëþ÷åòå ìàøèíêàòà ñ ïðåêúñâà÷à (3), ñ áóòîíèòå

(4) óñòàíîâåòå ïîëîæåíèåòî íà ãðåáåíà çà

ïîäñòðèãâàíå íà ïî-äúëãà êîñà è ïðîäúëæàâàéòå

äà ïîäñòðèãâàòå êîñàòà ïî-áëèçî äî âúðõà íà

ãëàâàòà (ðèñ.4).

Ñòúïêà 3 - ïîäñòðèãâàíå â îáëàñòòà íà

ñëåïîî÷èÿòà

Èçêëþ÷åòå ìàøèíêàòà, óñòàíîâåòå ãðåáåíà â

ïîëîæåíèå çà ïî-êúñà êîñà (îò 1-âî äî 3-òî èëè

äðóãî, êîåòî âè å íåîáõîäèìî) è ïîäñòðèæåòå

êîñàòà íà ñëåïîî÷èÿòà. Ñëåä òîâà  óñòàíîâåòå

ãðåáåíà â ïîëîæåíèå îò 4-òî äî 7-ìî èëè äðóãî,

êîåòî âè å íåîáõîäèìî, è ïðîäúëæåòå

ïîäñòðèãâàíåòî ïî ïîñîêà êúì âúðõà.

Ñòúïêà 4 - ïîäñòðèãâàíå â îáëàñòòà íà òåìåòî

Èçïîëçâàéêè ïîëîæåíèÿòà íà ãðåáåíà (îò 4-òî äî

7-ìî èëè äðóãî ïîëîæåíèå, êîåòî âè å

íåîáõîäèìî), ïîäñòðèãâàéòå êîñàòà ïî ïîñîêà îò

âúðõà êúì òåìåòî, ïðîòèâ ïîñîêàòà íà ðàñòåæà íà

êîñàòà.

Çàáåëåæêà

• Êîñàòà ìîæå äà áúäå ïîäñòðèãâàíà ïðîòèâ

ïîñîêàòà íà ðàñòåæà è ïî ïîñîêà íà ðàñòåæà, íî

èìàéòå ïðåäâèä, ÷å êîñàòà, ïîäñòðèãàíà ïðîòèâ

ïîñîêàòà íà ðàñòåæà è ùå áúäå ïî-êúñà îò

êîñàòà, ïîäñòðèãàíà ïî ïîñîêà íà ðàñòåæà.

• Èçïîëçâàéòå ïîëîæåíèÿòà íà ãðåáåíà 1 èëè 2

çà ìíîãî êúñî ïîäñòðèãâàíå.

• Çà äà îñòàâèòå êîñàòà äúëãà, èçïîëçâàéòå

íåîáõîäèìîòî ïîëîæåíèå íà ãðåáåíà.

• Çà äà îñòàâèòå ïî-äúëãà êîñà, ñòèñíåòå

êè÷óðèòå êîñà ìåæäó ïðúñòèòå è ãè îñòðèãâàéòå

ñ ìàøèíêàòà (ðèñ. 5).

• Ìîæåòå äà èçïîëçâàòå ãðåáåí: ïðèïîâäèãàéòå

êè÷óðèòå êîñà è ãè îñòðèãâàéòå ñ ìàøèíêàòà

íàä ãðåáåíà (ðèñ. 6).

• Âèíàãè çàïî÷âàéòå ïîäñòðèãâàíåòî îò çàäíàòà

÷àñò íà ãëàâàòà. 

• Ñðåñâàéòå êîñàòà çà íàìèðàíå íà íåðàâíè

êè÷óðè.

Ñòúïêà 5 - ïîñëåäíà ÷àñò

 ïîñëåäíèÿ åòàï íà ìîäåëèðàíå íà ïðè÷åñêàòà

ìàõíåòå ãðåáåíà îò ìàøèíêàòà, ðàçãúðíåòå ÿ ñ

íîæîâåòå ïî ïîñîêà íà êîñàòà è âíèìàòåëíî

ïîäðàâíåòå êîñàòà íà ñëåïîî÷èÿòà è íà âðàòà. Íå

íàòèñêàéòå ñèëíî ìàøèíêàòà, ïðè êîíòàêò íà

ãîëèòå íîæîâå ñ êîæàòà ìîæåòå äà ïîëó÷èòå

òðàâìà èëè äà ñå ïîðåæåòå (ðèñ. 7). 

Êîíóñîâèäíî ïîäñòðèãâàíå

Óñòàíîâåòå ãðåáåíà â ïîëîæåíèå 6 èëè äðóãî,

êîåòî âè å íåîáõîäèìî, è çàïî÷íåòå

ïîäñòðèãâàíåòî îò çàäíàòà ÷àñò íà ãëàâàòà ïî

ïîñîêà êúì âúðõà. Ïîäñòðèæåòå êîñàòà ïðîòèâ

íàïðàâëåíèåòî íà ðàñòåæà îò ïðåäíàòà ÷àñò íà

ãëàâàòà ïî ïîñîêà êúì âúðõà è îòñòðàíè (ðèñ. 8).

Çà äà ïîëó÷èòå ïðè÷åñêà ñ ïëîñúê âðúõ,

èçïîëçâàéòå ãðåáåí: ïðèïîâäèãàéòå è îñòðèãâàéòå

êè÷óðèòå êîñà ïî ãðåáåíà. 

Ñðåñâàéòå êîñàòà çà íàìèðàíå íà íåðàâíè êè÷óðè.

ÏÎ×ÈÑÒÂÀÍÅ È ÏÎÄÄÚÐÆÀÍÅ

Ñìàçâàíå íà îñòðèåòàòà 

Îñòðèåòàòà å íåîáõîäèìî äà ñå ñìàçâàò âñåêè ïúò

äî è ñëåä èçïîëçâàíå íà ìàøèíêàòà.

• Èçêëþ÷åòå ìàøèíêàòà ñ ïðåêúñâà÷à (3), ïðè

ðàáîòà íà àäàïòåðà çà ìðåæàòà èçêëþ÷åòå

êàáåëà íà àäàïòåðà îò ìàøèíêàòà.

• Íàíåñåòå åäíà-äâå êàïêè ìàñëî íà çúáöèòå íà

îñòðèåòàòà, âêëþ÷åòå ìàøèíêàòà è ñå óáåäåòå,

÷å íîæîâåòå ñå äâèæàò ïëàâíî.

• Èçêëþ÷åòå ïðèáîðà, èçòðèéòå èçëèøíîòî ìàñëî

ñúñ ñóõ ïëàò.

Âíèìàíèå! Èçïîëçâàéòå ñàìî ìàñëîòî, êîåòî

âëèçà â êîìïëåêòà íà ïðèáîðà. ÍÅ ÈÇÏÎËÇÂÀÉÒÅ

çà ñìàçâàíå îëèî, ìàçíèíà, ñìåñ íà ìàñëî ñ

ðàçòâîðèòåëè. Ðàçòâîðèòåëèòå ñà èçëîæåíè íà

èçïàðÿâàíå, ñëåä êîåòî îñòàíàëîòî ãúñòî ìàñëî

ìîæå äà çàáàâè ñêîðîñòòà íà äâèæåíèåòî íà

îñòðèåòàòà.

Ïî÷èñòâàíå íà ìàøèíêàòà çà ïîäñòðèãâàíå 

• Èçêëþ÷åòå ìàøèíêàòà ñ ïðåêúñâà÷à (3), ïðè

ðàáîòà íà àäàïòåðà çà ìðåæàòà èçêëþ÷åòå

êàáåëà íà àäàïòåðà îò ìàøèíêàòà.

• Ñíåìåòå ãðåáåíà (1): çà ñíåìàíå íà ãðåáåíà (1)

å íåîáõîäèìî ñ áóòîíèòå (4) äà óñòàíîâèòå

ãðåáåíà â ïîëîæåíè堓1” è äà èçòåãëèòå ãðåáåíà

íàãîðå.

• Îòñòðàíåòå îñòàòúöèòå îñòðèãàíà êîñà îò

íîæîâåòå, èçïîëçâàéêè çà òàçè öåë ÷åò÷èöàòà,

êîÿòî âëèçà â êîìïëåêòà.

• Äúðæåéêè ìàøèíêàòà ñ ëèöåâàòà ÷àñò êúì ñåáå

ñè, íàòèñíåòå ñ ïàëöè äâàòà êðàÿ íà îñòðèåòàòà

â ïîñîêà îò ñåáå ñè è ìàõíåòå áëîêà íà

îñòðèåòàòà.

• Ñ ïîìîùòà íà ÷åò÷èöàòà ïî÷èñòåòå âúòðåøíàòà

íà êóõèíà è áëîêà íà îñòðèåòàòà îò êîñà.

• Íàíåñåòå åäíà-äâå êàïêè ìàñëî íà çúáöèòå íà

îñòðèåòàòà è íà çàäíàòà ÷àñò íà ãîðíèÿ íîæ.

• Èçòðèéòå êîðïóñà íà ìàøèíêàòà ñ âëàæåí ñ ìåê

ïëàò, ñëåä êîåòî äîáðå ãî èçòðèéòå.

• Óñòàíîâåòå áëîêà íà îñòðèåòàòà íà ìàøèíêàòà,

âêëþ÷åòå ìàøèíêàòà è ñå óáåäåòå, ÷å íîæîâåòå

ñå äâèæàò ïëàâíî, èçêëþ÷åòå ìàøèíêàòà è

îòñòðàíåòå èçëèøíîòî ìàñëî ñúñ ñóõ ïëàò.

• Ñúõðàíåòå ìàøèíêàòà çà ïîäñòðèãâàíå íà

áåçîïàñíî ñóõî ìÿñòî.

• Çàáðàíÿâà ñå ïîòàïÿíåòî íà ìàøèíêàòà âúâ

âîäà èëè äðóãà òå÷íîñò. 

• Çàáðàíÿâà ñå èçïîëçâàíåòî íà àáðàçèâíè

ìàòåðèàëè èëè ïî÷èñòâàùè ñðåäñòâà.

ÎÏÀÇÂÀÍÅ ÍÀ ÎÊÎËÍÀÒÀ ÑÐÅÄÀ

Äàäåíàòà ìàøèíêà ñúäúðæà àêóìóëàòîðíè

áàòåðèè, êîèòî òðÿáâà äà áúäàò îïîëçîòâîðåíè.

Ïðåäè äà èçõâúðëèòå ìàøèíêàòà ïðè ïîâðåäà,

íåîáõîäèìî å äà ñå èçâàäè îò íåÿ àêóìóëàòîðíàòà

áàòåðèÿ è äà ñå ïîñòúïâà â ñúîòâåòñòâèå ñúñ

çàêîíèòå íà âàøàòà ñòðàíà îòíîñíî

îïîëçîòâîðÿâàíå íà âðåäíèòå îòïàäúöè.

Íå èçõâúðëÿéòå ìàøèíêàòà, äîêàòî íå èçâàäèòå îò

íåÿ âãðàäåíèòå âúòðå àêóìóëàòîðíè áàòåðèè.

Òåõíè÷åñêè äàííè

Íàïðåæåíèå íà çàõðàíâàíåòî íà àäàïòåðà:

220-230 Â ~ 50 Õö

Èçõîäíî íàïðåæåíèå íà àäàïòåðà: 2,8 Â 1200 ìÀ

Ïðîèçâîäèòåëÿò ñè çàïàçâà ïðàâîòî äà ïðîìåíÿ

íÿêîè õàðàêòåðèñòèêè íà ïðèáîðà áåç

ïðåäâàðèòåëíî óâåäîìÿâàíå.

Ñðîê íà èçïîëçâàíå - íàä 3 ãîäèíè

Ãàðàíöèÿ  

Ïîäðîáíè  óñëîâèÿ  íà  ãàðàíöèÿòà  ìîãàò  äà  áúäàò

ïîëó÷åíè  îò  äèëåðà,  êîéòî  å  ïðîäàë  òàçè

àïàðàòóðà.  Ïðè  âñÿêà  ðåêëàìàöèÿ  ïî  âðåìå  íà

ñðîêà íà äåéñòâèå íà òàçè ãàðàíöèÿ å íåîáõîäèìî

äà ñå ïðåäñòàâè ÷åêà èëè êâèòàíöèÿòà çà êóïóâàíå.

Òîâà èçäåëèå ñúîòâåòñòâà íà

èçèñêâàíèÿòà çà åëåêòðîìàãíèòíà

ñúâìåñòèìîñò íà äèðåêòèâà

89/336/ÅÅÑ íà Ñúâåòà íà Åâðîïà  è íà

íàðåæäàíåòî 73/23 ÅÅÑ çà

àïàðàòóðàòà ñ íèçêî íàïðåæåíèå.

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

8

CORTAPELO 

INFORMACION IMPORTANTE

Antes  de  usar  el  cortapelo  lea  atentamente  estas

instrucciones.

•  Al enchufar el adaptador cerciórese que la tensión

de su red eléctrica coincida con la indicada en el

aparato.

•  Mantenga  apagado  el  cortapelo  entre  los

intervalos de uso o  cuando no lo utiliza.  

•  Controle  periódicamente  el  estado  del  cable  del

adaptador.  Si  el  cortapelo  o  el  adaptador  están

deteriorados  acuda  a  un  centro  de  servicio

técnico autorizado.  

•  No use el cortapelo si sus peines o cuchillas están

deteriorados.

•  Para  que  el  aparato  funcione  bien  las  cuchillas

deben estar limpias, lubricadas y no tener restos

de pelo. Después de cada uso limpie las cuchillas

con el cepillo que viene con el cortapelo.

•  Conserve  el  aparato  fuera  del  alcance  de  los

niños.

•  No  sumerja  el  cortapelo  en  agua  y  evite  que  el

agua penetre en él. No  encienda el aparato si lo

ha sumergido en agua u otro líquido.

•  No  deje  el  cortapelo  en  sitios  de    donde  pueda

caer al agua. 

DESCRIPCION (dib. 1)

1.  Peine: 13 posiciones (entre 4 y 22 mm)

2.  Cuchillas

3.  Encendido/apagado “0””/ “I”

4.  Botones de selección de la posición del peine

5.  Escala del largo del corte de pelo 

6.  Aceite lubricante

7.  Cepillo de limpieza

8.  Peine

9.  Tijeras

10. Adaptador

11. Soporte para cargar/colocar el cortapelo

12. Indicador de carga

13. Entrada para colocar en el soporte/conectar el

adaptador

CARGA DE PILAS 

•  Apague  el  cortapelo,  posicionando  el  interruptor

(3) en “0”, conecte la clavija del adaptador (10) al

soporte (11).

•  Coloque el cortapelo en el soporte (11),  enchufe

el adaptador en el tomacorriente, y se encenderá

el indicador de carga (12). 

•  Si usa el cortapelo por primera vez cargue las pilas

durante 12 horas. 

•  Cargue las pilas a temperaturas no inferior a +10°

C y no superior a +35° C.

•  Si  deja  de  usar  el  cortapelo  durante  un  mes,

efectúe  una  carga  completa  antes  de  volver  a

usarlo. 

•  Para alargar la vida útil de las pilas use el cortapelo

hasta que se descargue totalmente, y luego haga

una carga completa. 

•  La recarga no debe superar las 6 horas.

•  La carga de las pilas se puede realizar conectando

la clavija del adaptador directamente en la entrada

del cortapelo, sin usar el soporte.

FUNCIONAMIENTO 

DEL 

CORTAPELO

ENCHUFADO A LA RED ELECTRICA 

•  Si  las  pilas  del  cortapelo  están  parcialmente

descargadas  y  Usted  desea  continuar  usando  el

aparato, desconecte la clavija del adaptador de la

entrada,  situada  en  el  soporte,  y  conéctela

directamente  en  la  entrada  del  cortapelo;    luego

enchufe  el  adaptador  en  el  tomacorriente,  y

encienda el cortapelo con el interruptor (3).

ANTES DE INICIAR EL CORTE

•  Antes  de  iniciar  el  corte  encienda  el  aparato,    y

cerciórese que funciona sin fallas, es decir, que las

cuchillas funcionan suavemente, y si observa que

las cuchillas están lubricadas en exceso, quite el

aceite con un paño seco.

•  Coloque a la persona de tal forma,  que su cabeza

quede más o menos a la altura de sus ojos,  luego

cúbrale  los  hombros  con  una  toalla  y  peine  su

cabello.  

RECOMENDACIONES PARA EL CORTE DE PELO

•  Es mejor efectuar el corte con el cabello seco y no

húmedo. De este modo resulta  más fácil controlar

el largo del cabello a medida que va cortando. 

•  Corte  de  una  pasada  poca  cantidad  de  cabello.

De esta forma siempre tiene posibilidad de retocar

la parte ya cortada.

•  Peine a la persona para descubrir los mechones

desparejos.

•  Si corta el pelo por primera vez es mejor dejarlo

más  largo.  Con  el  tiempo  y  a  medida  que  vaya

acostumbrándose  a  usar  el  cortapelo,  podrá

elegir el tipo  de corte deseado. 

CORTE CON EL USO DEL PEINE

•  El peine (1) tiene 13 posiciones para el corte de

pelo de diferente largo, las cuales se seleccionan

presionando  los  botones  (4)  y  teniendo  el

interruptor (3)  en apagado  “0”.

•  Para quitar el peine (1) empleando los botones (4)

posicione el peine en “1” y tire  hacia arriba.

Posición 1:

4 mm (aproximadamente)

Posición 2:   

6 mm (aproximadamente)

Posición 3:  

7 mm (aproximadamente)

Posición 4:   

9 mm (aproximadamente)

Posición 5: 

10 mm (aproximadamente)

Posición 6: 

12 mm (aproximadamente)

Posición 7: 

13 mm (aproximadamente)

Posición 8: 

15 mm (aproximadamente)

Posición 9: 

16 mm (aproximadamente)

Posición 10: 

18 mm (aproximadamente)

Posición 11: 

19 mm (aproximadamente)

Posición 12: 

21 mm (aproximadamente)

Posición 13: 

22 mm (aproximadamente)

Primer paso 

De acuerdo al largo deseado, seleccione la posición

del peine con los botones (4). Encienda el cortapelo

con  el  interruptor  (3).  Mantenga  el  cortapelo  de  tal

forma  que  las  cuchillas  estén  hacia  arriba.  Inicie  el

corte  en  sentido  del  crecimiento  del  pelo.  Mueva

despacio el cortapelo hacia arriba. Corte todo el pelo

que se encuentra debajo de la nuca y alrededor de

las orejas (dib.1, 2, 3).

Segundo paso

Apague  el  cortapelo  con  el  interruptor  (3),  con  los

botones  (4)  seleccione  la  posición  del  peine

posicione el peine para un corte de pelo más largo y

siga  cortando  el  pelo  avanzando  en  dirección  a  la

coronilla (Dib.4).

Tercer paso. Corte a la altura de las sienes

Apague el cortapelo, posicione el peine para un corte

más corto (entre la posiciones 1 y 3 u otra posición

deseada)  y  corte  el  pelo  en  las  sienes.  Luego

posicione  el  peine    entre  4  y  7  u  otra  posición

deseada y siga cortando el pelo hacia la coronilla.

Cuarto paso

Corte en el centro

Usando  la  posición  del  peine  (entre  4  y  7  u  otra

posición  deseada),  corte  el  pelo  desde  la  coronilla

hacia el centro, avanzando en contra del crecimiento

del pelo.

Observaciones

•  El  pelo  se  puede  cortar  tanto  a  favor  como  en

contra  de  la  dirección  de  su  crecimiento.  Sólo

tenga en cuenta, que el pelo cortado en contra de

la  dirección  de  su  crecimiento,  será  más  corto

que  el  cortado  en  dirección  a  favor  de  su

crecimiento. 

•  Use  la  posición  del  peine  1  ó  2  para  lograr  un

cabello muy corto. 

•  Para  dejar  el  cabello  largo  use  la  posición  del

peine adecuada.

•  Para  dejar  el  pelo  más  largo,  mantenga  los

mechones  entre  los  dedos  y  córtelos  con  el

cortapelo (dib. 5).

•  También  se  puede  usar  el  peine:  levante  los

mechones  de  pelo  y  córtelos  pasando  el

cortapelo por encima del peine. (dib. 6).

•  Siempre inicie el corte desde la nuca.

•  Peine a la persona para descubrir los  mechones

desparejos.

Quinto paso. Final del corte

En esta etapa quite el peine del cortapelo, y con las

cuchillas  dirigidas  hacia  el  pelo  empareje

cuidadosamente el pelo en las sienes y el cuello. No

presione  demasiado  el  cortapelo,  porque    las

cuchillas abiertas pueden cortar el cuero cabelludo

con el simple contacto (dib. 7). 

Corte en cono

Posicione el peine en  6 o en el número deseado y

comience  el  corte  desde  la  nuca  hacia  la  coronilla.

Corte  el  pelo  en  sentido  contrario  a  su  crecimiento

desde  adelante  hacia  la  coronilla  y  las  partes

laterales (dib. 8). Para obtener un corte con coronilla

plana    levante  el  pelo  con  el  peine,  y  córtelo  de

acuerdo al nivel del peine. 

Peine  a  la  persona  para  descubrir  los  mechones

desparejos.

MANTENIMIENTO

Lubricación de cuchillas 

Es  necesario  lubricar  las  cuchillas  antes  y  después

de usar el cortapelo.

•  Apague el cortapelo con el interruptor (3), y si usa

el  adaptador  desconecte  el  cable  del  adaptador

del aparato. 

•  Eche una o dos gotas de aceite sobre los dientes

de las cuchillas, coloque la unidad de cuchillas en

el  cortapelo,  enciéndala  y  cerciórese  que  las

cuchillas funcionan suavemente.

•  Apague el aparato y quite el exceso de aceite con

un paño seco.

¡Atención! Use  tan  sólo  el  aceite  que  viene  con  el

aparato. NO EMPLEE aceite vegetal, grasas, mezcla

de  aceite  con  disolventes,  pues  éstos  se  evaporan

dejando  el  aceite  espeso  que  puede  afectar  la

velocidad de  movimiento de las cuchillas.

Limpieza del cortapelo 

•  Apague el cortapelo con el interruptor (3), si usa el

adaptador  desconecte  el  cable  de  éste  del

cortapelo.

•  Quite  el  peine  (1):  para  ello  con  los  botones  (4)

posicione  el  peine  en  “1”    y  tire  del  peine  hacia

arriba.

•  Quite los restos de pelo de las cuchillas, usando

para  ello  el  cepillo  que  viene  incluido  con  el

aparato.

•  Sosteniendo  el  cortapelo  hacia  sí,  presione  con

los dedos grandes los extremos de las cuchillas en

dirección contraria,  y quite la unidad de cuchillas.

•  Luego  limpie  con  el  cepillo  los  pelos  que  se

encuentran en el interior del cortapelo y la unidad

de cuchillas.

•  Eche una o dos gotas de aceite sobre los dientes

de  las  cuchillas  y  en  la  parte  posterior  de  la

cuchilla superior.

•  Frote el cuerpo del cortapelo con un paño suave

húmedo, y luego séquelo bien. 

•  Coloque  la  unidad  de  cuchillas  en  el  cortapelo,

enciéndalo,  cerciorándose  que  las  cuchillas

funcionan suavemente; luego apague el cortapelo

y quite el exceso de aceite con un paño seco.

•  Guarde el cortapelo en un sitio seco y seguro.

•  Se  prohíbe  sumergir  el  cortapelo  en  agua  u  otro

líquido. 

•  Se  prohíbe  usar  productos  abrasivos  o  de

limpieza.

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Este  cortapelo  contiene  pilas  recargables  que

después  de  finalizada  su  vida  útil  deben  ser

inutilizadas.  Por  lo  tanto,  antes  de  deshacerse  del

cortapelo,  extraiga  la  pila  recargable  y  proceda  de

acuerdo  a  las  normas  vigentes  en  su  país  con

relación a los desechos nocivos.

No se deshaga del cortapelo si aún no ha inutilizado

las pilas recargables que lleva incorporadas.

Ficha técnica

Voltaje  y  frecuencia  del  adaptador:      220-230  V~50

Hz

Tensión de salida del adaptador:       2,8 V 1200 mA

El fabricante se reserva el derecho de modificar las

características del aparato sin aviso previo.

La vida útil del cortapelo es no menor de 3 años. 

Garantía

La  garantía  detallada  es  entregada  por  el  vendedor

de  este  aparato.    Para  efectuar  cualquier  reclamo,

dentro del plazo de vigencia de la presente garantía,

se debe presentar el ticket o  factura de compra de

este aparato. 

Este producto cumple con las nor-

mas de compatibilidad  electromag-

nética, de la directiva 89/336/EEC

del Consejo de las Comunidades

Europeas, y las reglamentaciones

73/23 CEE, para los aparatos de bajo

voltaje.

ESPAÑOL

7

MACCHINETTA PER IL TAGLIO DEI CAPELLI

INFORMAZIONE IMPORTANTE 

Prima  dell’inizio  dell’utilizzo  della  macchinetta  per  il

taglio  dei  capelli,  leggete  le  presenti  istruzioni  con

attenzione. 

•  Durante  l’inserimento  dell’adattatore  di  rete

assicuratevi  che  la  tensione  della  rete  elettrica

corrisponde alla tensione indicata sull’adattatore di

rete. 

•  Spegnete  la  macchinetta  durante  gli  intervalli  nel

funzionamento o quando non la usate. 

•  Controllate  ogni  tanto  lo  stato  del  cavo

dell’adattatore  di  rete.  Se  la  macchinetta  o

l’adattatore  di  rete  hanno  dei  guasti,  rivolgetevi  al

centro riparazioni autorizzato. 

•  Non usate la macchinetta se i pettini o le lame sono

danneggiati. 

•  Per  assicurare  il  buon  funzionamento  della

macchinetta  le  lame  devono  essere  pulite,

lubrificate con olio e non ci devono trovarsi i residui

dei  capelli.  Dopo  ogni  uso  pulite  le  lame  della

macchinetta  con  un  pennellino  che  fa  la  parte  del

completo. 

•  Tenete  il  dispositivo  nel  posto  non  accessibile  dai

bambini. 

•  Non  immergete  la  macchinetta  nell’acqua  e  non

lasciate  penetrare  l’umidita’.  Non  accendete  la

macchinetta  se  essa  si  trovava  nell’acqua  o

nell’altro liquido.  

•  Non  lasciate  la  macchinetta  nei  posti,  dove  essa

puo’ cadere nell’acqua. 

DESCRIZIONE (disegno 1)

1.  Pettine: 13 posizioni (da 4 fino a 22 mm)

2.  Lame

3.  Accensione  /spegnimento  dell’alimentazione

«0»/«I».

4.  Pulsanti della scelta della posizione del pettine

5.  Scala della lunghezza dei capelli da tagliare

6.  Olio lubrificante

7.  Pennellino per la pulizia

8.  Pettine

9.  Forbici

10. Adattatore di rete

11. Supporto  per  la  conservazione/il  caricamento

della macchinetta

12. Indicatore del caricamento

13. Presa  per  il  posizionamento  sul  supporto/

l’accensione dell’adattatore di rete

CARICAMENTO DELLE BATTERIE DI

ACCUMULATORI 

•  Spegnete la macchinetta, mettendo l’interrutore (3)

in posizione “0”, attaccate la spina dell’adattatore di

rete (10) al supporto (11).

•  Mettete la macchinetta sul supporto (11) e inserite

l’adattatore  di  rete  nella  presa  –  si  accende

l’indicatore di caricamento (12).

•  Durante il primo uso della macchinetta caricate gli

accumulatori per 12 ore. 

•  Effettuate il caricamento degli accumulatori con la

temperatura non meno di +10°C e non piu’ di +35°C.

•  Se la macchinetta non e’ stata usata per un mese,

caricatela completamente prima del suo uso. 

•  Per il “prolungamento della vita” degli accumulatori

usate la macchinetta fino alla sua scarica completa,

poi effettuate il caricamento completo. 

•  Il tempo dei cicli ripetuti non deve superare 6 ore. 

•  Si puo’ effettuare il caricamento degli accumulatori

attaccando  la  spina  dell’adattatore  di  rete

direttamente  alla  macchinetta,  senza  uso  del

supporto. 

LAVORO CON LA MACCHINETTA CON

L’ALIMENTAZIONE DALLA RETE 

•  Se  volete  continuare  l’uso  della  macchinetta  con

l’accumulatore  parzialmente  scarico,  staccate  la

spina  dell’adattatore  di  rete  dal  connettore  nel

supporto  e  attaccatela  direttamente  alla

macchinetta,  attaccate  l’adattatore  di  rete  alla

presa,  accendete  la  macchinetta  mediante

l’interrutore (3).

PRIMA DELL’INIZIO DEL TAGLIO DEI CAPELLI

•  Prima  dell’inizio  del  taglio  dei  capelli  accendete  la

macchinetta e assicuratevi che essa funziona senza

interruzioni,  che  il  funzionamento  delle  lame  e’

regolare; se c’e’ l’eccesso dell’olio lubrificante sulle

lame, eliminatelo mediante il tessuto asciutto. 

•  Fate  sedere  una  persona  in  tale  modo  che  la  sua

testa si trovi approssimativamente al livello dei vostri

occhi, coprite le sue spalle con un asciugamano e

pettinate i capelli con un pettine. 

RACCOMANDAZIONI PER IL TAGLIO DEI CAPELLI 

•  Per il taglio dei capelli con la presente macchinetta

e’ piu’ preferibile avere i capelli asciutti, e non umidi.

Con i capelli asciutti e’ molto piu’ facile controllare la

quantita’ dei capelli tagliati. 

•  Tagliate  una  piccola  quantita’  dei  capelli  per  una

volta, nel caso di necessita’ si puo’ sempre tornare

alla  zona  gia’  lavorata  per  il  taglio  dei  capelli

supplementare. 

•  Pettinate i capelli con un pettine per lo svelamento

delle ciocche irregolari. 

•  Per la prima volta sara’ meglio lasciare i capelli piu’

lunghi  dopo  il  taglio  dei  capelli.  Man  mano  che

acquisite  la  macchinetta,  potrete  modellare  le

pettinature desiderate.    

TAGLIO DEI CAPELLI CON L’USO DEL PETTINE 

•  Il pettine (1) ha 13 posizioni per l’ottenimento della

lunghezza diversa dei capelli. Le posizioni vengono

scelte  mediante  la  pressione  dei  pulsanti  (4)  solo

nella posizione spenta dell’interrutore (3) “0”.

•  Per  togliere  il  pettine  (1)  mediante  i  pulsanti  (4)

mettere  il  pettine  in  posizione  “1”  e  tirarlo  in

direzione verso l’alto. 

Posizione 1:         4 mm (approssimativamente) 

Posizione 2:           6 mm (approssimativamente) 

Posizione 3:

7 mm (approssimativamente) 

Posizione 4:   

9 mm (approssimativamente) 

Posizione 5: 

10 mm (approssimativamente) 

Posizione 6: 

12 mm (approssimativamente) 

Posizione 7: 

13 mm (approssimativamente) 

Posizione 8: 

15 mm (approssimativamente) 

Posizione 9: 

16 mm (approssimativamente) 

Posizione 10:          18 mm (approssimativamente) 

Posizione 11:          19 mm (approssimativamente) 

Posizione 12: 

21 mm (approssimativamente) 

Posizione 13: 

22 mm (approssimativamente)

Primo passo 

Secondo la lunghezza desiderata dei capelli scegliete

la  posizione  del  pettine  mediante  i  pulsanti  (4).

Accendete  la  macchinetta  mediante  l’interrutore  (3).

Trattenete la macchinetta in tale modo che le sue lame

siano  rivolte  verso  l’alto.  Iniziate  il  taglio  dei  capelli

dall’inizio  della  crescita  dei  capelli.  Spostate

lentamente  la  macchinetta  in  direzione  verso  l’alto.

Tagliate  tutti  i  capelli  in  basso  della  parte  posteriore

della testa e vicino agli orecchi (Disegni 1,2,3).

Secondo passo 

Spegnete  la  macchinetta  mediante  l’interrutore  (3),

mediante  i  pulsanti  (4)  impostate  la  posizione  del

pettine per il taglio dei capelli piu’ lunghi e continuate a

tagliare i capelli piu’ vicini al cocuzzolo (Disegno 4). 

Passo 3 - taglio dei capelli nella zona delle tempie

Spegnete  la  macchinetta,  mettete  il  pettine  in

posizione adatta ai capelli piu’ corti (dalla posizione 1

alla    posizione  3,  oppure  in  un’altra  posizione

desiderata) e tagliate i capelli sulle tempie. Poi mettete

il pettine in posizione dalla posizione 4 alla posizione 7,

oppure in un’altra posizione desiderata e continuate il

taglio in direzione verso il cocuzzolo. 

Passo 4 - taglio dei capelli nella zona sincipitale 

Usando le posizioni del pettine (dalla posizione 4 alla

posizione 7, oppure le altre posizioni), tagliate i capelli

in direzione dal cocuzzolo alla zona sincipitale, contro

la crescita dei capelli.  

Nota

•  Si puo’ tagliare i capelli contro la crescita dei capelli

e  secondo  la  crescita  dei  capelli,  pero’  avete

presente che i capelli tagliati contro la loro crescita

saranno piu’ corti dei capelli tagliati secondo la loro

crescita. 

•  Per il taglio molto corto dei capelli usate le posizioni

del pettine 1 o 2. 

•  Per  lasciare  i  capelli  lunghi,  usate  la  posizione

necessaria del pettine. 

•  Per lasciare i capelli piu’ lunghi, stringete le ciocche

dei capelli tra le dita e tagliatele con la macchinetta

(disegno 5).  

•  Si  puo’  usare  il  pettine:  sollevate  le  ciocche  dei

capelli  e  tagliatele  con  la  macchinetta  sopra  il

pettine (disegno 6). 

•  Cominciate  sempre  il  taglio  dei  capelli  dalla  parte

posteriore della testa. 

•  Pettinate i capelli con un pettine per lo svelamento

delle ciocche irregolari. 

Passo 5 – la parte finale

Nella parte finale della modellazione della pettinatura

togliete  il  pettine  dalla  macchinetta,  giratelo  con  le

lame rivolte verso i capelli e effettuate il livellamento dei

capelli  sulle  tempie  e  sul  collo  con  cautela.  Non

premete la macchinetta con forza, durante il contatto

delle  lame  aperte  con  la  pelle  si  puo’  riportare  una

lesione o una ferita (disegno 7). 

Taglio conico dei capelli 

Mettete il pettine in posizione 6 o in un’altra posizione

desiderata e cominciate il taglio dalla parte posteriore

della  testa  in  direzione  verso  il  cocuzzolo.  Tagliate  i

capelli contro la loro crescita dalla parte frontale della

testa in direzione verso il cocuzzolo e dalle parti laterali

(disegno  8).  Per  avere  il  taglio  dei  capelli  con  il

cocuzzolo  piatto  usate  il  pettine:  sollevate  le  ciocche

dei capelli e tagliatele sopra il pettine.

Pettinate  i  capelli  con  un  pettine  per  lo  svelamento

delle ciocche irregolari.

PULIZIA E CURA 

Lubrificazione delle lame 

Bisogna  lubrificare  le  lame  ogni  volta  prima  e  dopo

l’uso della macchinetta. 

•  Spegnete la macchinetta mediante l’interrutore (3),

se  essa  funziona  grazie  all’adattatore,  staccate  il

cavo dell’adattatore dalla macchinetta. 

•  Mettete una o due goccie dell’olio sulla dentellatura

delle lame, accendete la macchinetta e controllate

se la corsa delle lame e’ graduale. 

•  Spegnete l’apparecchio, asciugate l’olio eccedente

con il tessuto asciutto. 

Attenzione! Usate  solo  l’olio  che  fa  la  parte  del

completo della fornitura dell’apparecchio. NON USATE

l’olio  vegetale,  il  grasso,  la  miscela  dell’olio  con  i

solventi per effettuare la lubrificazione. I solventi sono

soggetti  all’evaporazione,  dopo  di  che  l’olio  denso

rimasto puo’ rallentare la velocita’ del movimento della

lama.  

Pulizia della macchinetta per il taglio dei capelli 

•  Spegnete la macchinetta mediante l’interrutore (3),

se  essa  funziona  grazie  all’adattatore,  staccate  il

cavo dell’adattatore dalla macchinetta. 

•  Togliete il pettine (1): per questo bisogna mettere il

pettine  in  posizione  “1”  mediante  i  pulsanti  (4)  e

tirare il pettine in direzione verso l’alto. 

•  Eliminate i residui dei capelli mediante il pennellino

che fa parte del completo. 

•  Trattenendo  la  macchinetta  con  la  parte  frontale

rivolta verso di se, premete con i pollici delle mani

tutti i due margini delle lame in direzione contro di

se’ e togliete il blocco delle lame.

•  Mediante il pennellino eliminate i capelli dalla cavita’

interna e dal blocco delle lame. 

•  Mettete una o due goccie dell’olio sulla dentellatura

delle  lame  e  sulla  parte  posteriore  della  lama

superiore. 

•  Strofinate il corpo della macchinetta con il tessuto

umido soffice, poi acsiugatelo bene. 

•  Mettete  il  blocco  delle  lame  sulla  macchinetta,

accendetela e controllate se la corsa delle lame e’

graduale, spegnete la macchinetta, asciugate l’olio

eccedente con il tessuto asciutto. 

•   Tenete la macchinetta per il taglio dei capelli in un

posto asciutto e sicuro. 

•  E’  vietato  mettere  la  macchinetta’  nell’acqua  o  in

qualsiasi altro liquido. 

•  E’ vietato usare i materiali abrasivi o i detergenti. 

DIFESA DELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE 

La  presente  macchinetta  contiene  le  batterie  di

accumulatori che sono soggette al ricupero. Prima di

buttare via la macchinetta guastata, bisogna tirare fuori

la  batteria  di  accumulatori  e  agire  secondo  le  norme

del ricupero dei rifiuti nocivi del Vostro paese. 

Non buttate via la macchinetta finche’ non eliminate le

batterie di accumulatori incorporate. 

Dati tecnici 

Tensione dell’alimentazione dell’adattatore: 

220-230 V~50 Hz

Tensione dell’uscita dell’adattatore: 2,8 V-1200 mA

Il  produttore  si  lascia  il  diritto  di  modificare  alcune

caratteristiche dell’apparecchio senza preavviso. 

La durata dell’apparecchio non e’ meno di 3 anni. 

Garanzia

Le  condizioni  dettagliate  della  garanzia  si  possono

richiedere  al  rivenditore  dell’apparecchio.  Qualsiasi

reclamo  deve  essere  richiesto  prima  della  scadenza

della  garanzia  e  deve  essere  accompagnato  dallo

scontrino  fiscale  oppure  da  un  altro  documento  che

attesti l’acquisto.

Questo prodotto corrisponde ai requisiti

di compatibilità elettromagnetica stabiliti

dalla direttiva 89/336/EEC del Consiglio

Europeo e dalla Direttiva 73/23 CEE sugli

apparecchi di bassa tensione.

ITALIANO

6

TONDEUSE À CHEVEUX

INFORMATION IMPORTANTE

Avant  de  commencer  l’utilisation  de  la  tondeuse  à

cheveux  veuillez SVP lire attentivement la présente

notice.

•  En  branchant  l’adaptateur  secteur  assurez-vous

que la tension du secteur correspond à la tension

indiquée sur l’adaptateur.

•  Débranchez  la  tondeuse  à  cheveux  pendant  les

pauses et quand vous ne l’utilisez pas. 

•  Vérifiez régulièrement l’état du cordon d’alimenta-

tion  de  l’adaptateur.  Si  l’appareil  ou  l’adaptateur

est  endommagé,  adressez-vous  au  centre  de

service agréé. 

•  N’utilisez pas l’appareil si le peigne ou les lames

sont endommagés.

•  Pour  que  l’appareil  fonctionne  comme  il  faut  les

lames  doivent  être  propres,  engraissées  et  les

restes  des  cheveux    doivent  être  enlevés.  Après

chaque  utilisation  nettoyez  les  lames  de  la  ton-

deuse à cheveux à l’aide d’un pinceau fourni.

•  Rangez l’appareil hors d’atteinte des enfants.

•  N’immergez pas l’appareil dans l’eau et évitez tout

contact avec l’eau. Ne branchez pas la tondeuse à

cheveux si elle se trouve dans l’eau ou tout autre

liquide.

•  Ne  laissez  pas  la  tondeuse  à  cheveux  dans  les

endroits  d’où elle risque de tomber dans l’eau.

DESCRIPTION (fig. 1)

1.  Peigne: 13 positions (de 4 à 22 mm)

2.  Lames

3. Interrupteur Marche/Arrêt d’alimentation «0»/«I»

4.  Bouton de sélection de la position du peigne

5.  Echelle de la longueur des cheveux à couper

6.  Huile de graissage

7.  Pinceau de nettoyage

8.  Peigne de coiffeur

9.  Ciseaux

10. Adaptateur secteur

11. Socle  pour  chargement/rangement  de  la  ton-

deuse

12. Indicateur de chargement

13. Prise pour l’installation sur le socle/connexion de

l’adaptateur secteur

CHARGEMENT DES PILES RECHARGEABLES 

•  Débranchez  la  tondeuse  ayant  mis  l’interrupteur

(3) à la position «0», connectez le jack de l’adapta-

teur secteur (10) au socle (11).

• Installez la tondeuse sur le socle (11) et branchez

l’adaptateur à la prise de courant secteur  - l’indi-

cateur de chargement s’allumera (12).

•  Si vous utilisez la tondeuse pour la première fois

chargez  les  piles  rechargeables    pendant  12

heures. 

•  Chargez les piles rechargeables à la température

supérieure à +10°C et inférieure à +35°C.

•  Si  la  tondeuse  n’a  pas  été  utilisée  pendant  un

mois,  chargez  complètement  la  tondeuse  avant

de l’utiliser. 

•  Pour  «prolonger  la  vie»  des  piles  rechargeables

utilisez la tondeuse jusqu’au déchargement com-

plet  des  piles,  ensuite  rechargez  les  piles  com-

plètement.

•  Le temps des cycles ordinaires de chargement ne

doit pas être supérieur à 6 heures.

•  Vous pouvez charger les piles  en connectant  le

jack  de  l’adaptateur  directement  à  la  tondeuse,

sans utiliser le socle.

UTILISATION DE LA TONDEUSE AVEC ALIMEN-

TATION SECTEUR 

•  Si  vous  voulez  continuer  l’utilisation  de  la  ton-

deuse  et  les  piles  sont  presque  déchargées,

déconnectez le jack de l’adaptateur secteur  de la

prise  du  socle  et  connectez-le  directement  à  la

tondeuse, branchez l’adaptateur secteur à la prise

de  courant  murale,  branchez  la  tondeuse  en

actionnant l’interrupteur (3).

AVANT DE COMMENCER LA COUPE

•  Avant  de  commencer  la  coupe  branchez  la  ton-

deuse    et  assurez-vous  qu’elle  fonctionne  sans

défaillance que les lames sortent doucement; s’il y

a trop d’huile de graissage sur les lames, enlevez-

la avec un chiffon sec.

•  Faites  asseoir  la  personne  à  laquelle  vous  allez

couper les cheveux, de la manière que sa tête soit

approximativement  au  niveau  de  vos  yeux,  cou-

vrez  ses  épaules  avec  une  serviette  et  démêlez

ses cheveux à l’aide d’un peigne de coiffeur. 

RECOMMANDATION POUR FAIRE LA COUPE

•  Pendant la coupe  avec utilisation de la tondeuse il

est préférable que les cheveux soient secs. Avec

les cheveux secs il est plus facile de contrôler la

quantité des cheveux coupés.

•  Coupez  une  petite  quantité  des  cheveux  en  un

passage  de  la  tondeuse  –  en  cas  de  nécessité

vous  pouvez  toujours  revenir  à  la  partie  déjà

coupée pour compléter la coupe.

•  Démêlez  les  cheveux  avec  le  peigne  de  coiffeur

pour voir des mèches irrégulières.

•  Si vous faites la coupe pour la première fois, il vaut

mieux  laissez  des  cheveux  longs.  Au  fur  et  à

mesure  que  vous  allez  vous  familiariser  avec  la

tondeuse  vous  pourrez  modeler  vous-même  des

coupes à la mode.

COUPE AVEC UTILISATION DU PEIGNE

•  Le  peigne  (1)  a  13  positions    pour  régler  la

longueur des cheveux à couper. Les positions sont

choisies en appuyant sur le bouton (4). Attention –

changez la position du peigne uniquement quand

l’interrupteur est à la position débranchée (3) «0».

•  Pour enlever le peigne (1) il faut la mettre à la posi-

tion  «1»  en  utilisant  les  boutons  (4)    et  tirer  le

peigne en haut.

Position 1:

4 mm (approximativement)

Position 2:   

6 mm (approximativement)

Position 3:  

7 mm (approximativement)

Position 4:   

9 mm (approximativement)

Position 5: 

10mm (approximativement)

Position 6: 

12mm (approximativement)

Position 7: 

13mm (approximativement)

Position 8: 

15mm (approximativement)

Position 9: 

16mm (approximativement)

Position 10: 

18mm (approximativement)

Position 11: 

19mm (approximativement)

Position 12: 

21mm (approximativement)

Position 13: 

22mm (approximativement)

Premier pas 

Selon la longueur nécessaire des cheveux choisissez

la position du peigne avec les boutons (4). Branchez

la tondeuse en appuyant sur l’interrupteur (3). Tenez

la  tondeuse  de  la  manière  que  les    lames  soient

dirigées  en  haut.  Commencez  la  coupe  au  début

d’implantation  des  cheveux.  Passez  lentement  la

tondeuse en haut. Coupez les cheveux en bas de la

tête et autour des oreilles (fig.1, 2, 3).

Deuxième pas

Débranchez la tondeuse avec l’interrupteur (3), avec

les  boutons  (4)  réglez  la  position  du  peigne  pour

couper les cheveux  plus longs  et continuez à couper

les cheveux plus près du sommet de la tête (fig.4).

Pas 3 – coupe des cheveux près des tempes 

Débranchez la tondeuse, mettez le peigne à la posi-

tion pour couper les cheveux plus courts (de la1-ère

à  la  3-ème  ou  autre  si  nécessaire)  et  coupez  les

cheveux  aux  tempes.  Ensuite  mettez  le  peigne  à  la

position de la 4-ème à la 7-ème ou autre si néces-

saire et continuez la coupe à la direction du sommet

de la tête.

Pas 4 – coupe des cheveux au sommet de la

coupe

En utilisant la position du peigne (de la 4-ème à la 7-

ème ou autre si nécessaire), coupez les cheveux à la

direction du sommet de la tête vers le sinciput contre

l’implantation des cheveux.

Remarque 

•  Vous  pouvez  couper  les  cheveux  contre  leur

implantation et au sens de l’implantation, mais il

faut tenir compte du fait que les cheveux coupés

contre  leur  implantation  seront  plus  courts  que

ceux coupés au sens de l’implantation.

•  Utilisez les positions du peigne 1 ou 2 pour couper

très court.

•  Pour  laisser  les  cheveux  longs  utilisez  d’autres

positions du peigne.

•  Pour  laissez  les  cheveux  plus  longs  serrez  les

cheveux entre les doigts  et coupez les cheveux

par la tondeuse (fig. 5).

•  Vous  pouvez  aussi  utiliser  le  peigne  de  coiffeur:

soulevez les mèches avec le peigne et coupez les

cheveux le long du peigne (fig. 6).

•  Toujours commencez la coupe de la nuque. 

•  Démêlez les cheveux avec le peigne pour décou-

vrir s’il y a des mèches irrégulières.

Pas 5 – partie finale 

Au dernier stade de la coupe enlevez le peigne de la

tondeuse, tournez-la par les lames à la direction  des

cheveux et alignez les cheveux aux tempes et au cou.

N’appuyez  pas  trop  fort  sur  la  tondeuse  les  lames

tranchantes peuvent léser la peau (fig. 7). 

Coupe en cône

Mettez le peigne à la position 6 ou autre si nécessaire

et commencez la coupe à partir de la nuque vers le

sommet  de  la  tête.  Coupez  les  cheveux  contre  le

sens de leur implantation en commençant par la par-

tie avant de la tête vers le sommet et aux côtés (fig.

8). Pour faire la coupe avec le sommet plat utilisez le

peigne:  soulevez  les  cheveux  et  coupez-les  le  long

de la peigne. 

Démêlez les cheveux pour voir s’il reste des mèches

irrégulières.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Graissage des lames 

Il faut graisser les lames chaque fois avant et après

l’utilisation de la tondeuse à cheveux.

• Débranchez la tondeuse en utilisant l’interrupteur

(3), si vous utilisez l’adaptateur pour l’alimentation de

l’appareil déconnectez le cordon de l’adaptateur de

la tondeuse.

•  Versez  une  ou  deux  gouttes  d’huile  sur  les  dents

des  lames,  branchez  la  tondeuse  et  vérifiez  que  le

mouvement des lames est doux.

• Branchez l’appareil  enlevez l’huile superflue avec

un chiffon sec.

Attention! Utilisez  uniquement  l’huile  fournie  avec

l’appareil. N’UTILISEZ PAS POUR LE GRAISSAGE de

l’appareil  l’huile  végétale,  la  graisse,  le  mélange

d’huile  avec  des  dissolvants.  Les  dissolvants  sont

volatils  et l’huile restant sera trop dense ce qui risque

de ralentir le mouvement des lames.

Nettoyage de la tondeuse à cheveux 

•  Débranchez  la  tondeuse  à  cheveux  avec  l’inter-

rupteur (3), si vous utilisez l’adaptateur pour l’ali-

mentation de l’appareil, déconnectez son cordon

de la tondeuse.

•  Enlevez le peigne (1): pour enlever le peigne (1) il

faut la mettre à la position « 1 » avec les boutons

(4) et tirer le peigne en haut.

•  Enlevez du peigne les restes des cheveux coupés

en utilisant le pinceau fourni.

•  En tenant la tondeuse face à vous appuyez avec

les  pouces  sur  les  bords  du  bloc  des  lames

enlevez-le.

•  A  l’aide  du  pinceau    nettoyez  l’emplanture  et  le

bloc des lames.

•  Versez une ou deux gouttes d’huile sur les dents

des  lames  et  sur  la  partie  arrière  de  la  lame

supérieure.

•  Essuyez le corps de la tondeuse avec un chiffon

doux ensuite essuyez –le à sec.

•  Installez le bloc des lames à sa place, branchez la

tondeuse et assurez-vous que les lames bougent

régulièrement,  enlevez  les  restes  de  l’huile  avec

un chiffon sec.

•  Rangez  la  tondeuse  à  cheveux  dans  un  endroit

sec.

•  Il  est  interdit  d’immerger  la  tondeuse  dans  l’eau

ou tout autre liquide. 

•  Il  est  interdit  d’utiliser  des  matières  abrasives  ou

des détergents.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Le  présent  appareil    comprend  des  piles  recharge-

ables    qui  doivent  être  recyclées.  Avant  de  jeter  la

tondeuse  sortez les piles rechargeables et envoyez-

les au recyclage selon la réglementation en vigueur

dans  votre  pays  en  matière  de  recyclage  des

déchets.

Ne jetez pas la tondeuse sans en avoir sorti les piles

rechargeables incorporées.

Données techniques

Tension d’alimentation d’adaptateur:

220-230 V ~ 50 Hz

Tension de sortie d’adaptateur: 2,8 V 1200 mA

Le fabricant se réserve le droit de modifier les carac-

téristiques de l’appareil sans préavis.

Le délai de service de l’appareil est pas moins de

3 ans.

Garantie

Pour  des  conditions  de  garantie  plus  détaillées

adressez-vous au distributeur qui vous a vendu l’ap-

pareil. En cas de toute sorte de prétention pendant la

période de la présente garantie il faudra présenter le

ticket quittance de l’achat.

Le  présent  appareil  satisfait  aux  exi-

gences  de  compatibilité  électromag-

nétique  en  vertu  de  la  directive

89/336/EEC du conseil de l’Europe et

la  préscription  73/23  EEC  pour  l’ap-

pareillage de bas voltage.

FRANÇAIS

5

ÍÀÁÎРÄËß ÑÒÐÈÆÊÈ 

ÎÏÈÑÀÍÈÅ (ðèñ. 1)

1. Ãðåáåíêà: 13 ïîëîæåíèé (îò 4 äî 22 ìì)

2. Ëåçâèÿ

3. Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå ïèòàíèÿ “0”/”I”

4. Êíîïêè âûáîðà ïîëîæåíèÿ ãðåáåíêè

5. Øêàëà äëèíû ñðåçàåìûõ âîëîñ

6. Ñìàçî÷íîå ìàñëî

7. Êèñòî÷êà äëÿ ÷èñòêè

8. Ðàñ÷åñêà

9. Íîæíèöû

10. Ñåòåâîé àäàïòåð

11. Ïîäñòàâêà äëÿ çàðÿäêè/õðàíåíèÿ ìàøèíêè

12. Èíäèêàòîð çàðÿäêè

13. Ãíåçäî äëÿ óñòàíîâêè íà ïîäñòàâêó/

ïîäêëþ÷åíèÿ ñåòåâîãî àäàïòåðà

ÂÀÆÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Ïåðåä  íà÷àëîì  èñïîëüçîâàíèÿ  ìàøèíêè  äëÿ

ñòðèæêè  âîëîñ  âíèìàòåëüíî  ïðî÷èòàéòå  äàííóþ

èíñòðóêöèþ.

• Ïðè  âêëþ÷åíèè  ñåòåâîãî  àäàïòåðà  óáåäèòåñü,

÷òî 

íàïðÿæåíèå 

ýëåêòðè÷åñêîé 

ñåòè

ñîîòâåòñòâóåò  íàïðÿæåíèþ,  óêàçàííîìó  íà

ñåòåâîì àäàïòåðå.

• Âûêëþ÷àéòå  ìàøèíêó  â  ïåðåðûâàõ  â  ðàáîòå

èëè êîãäà íå ïîëüçóåòåñü åþ. 

• Ïåðèîäè÷åñêè ïðîâåðÿéòå ñîñòîÿíèå øíóðà îò

ñåòåâîãî àäàïòåðà. Åñëè ìàøèíêà èëè ñåòåâîé

àäàïòåð  èìåþò  ïîâðåæäåíèÿ,  îáðàòèòåñü

àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñíûé öåíòð. 

• Íå  èñïîëüçóéòå  ìàøèíêó,  åñëè  ãðåáåíêà  èëè

ëåçâèÿ ïîâðåæäåíû.

• Äëÿ õîðîøåé ðàáîòû ìàøèíêè ëåçâèÿ äîëæíû

áûòü  ÷èñòûå,  ñìàçàíû  ìàñëîì  è  íà  íèõ  íå

äîëæíû  áûòü  îñòàòêè  âîëîñ.  Ïîñëå  êàæäîãî

èñïîëüçîâàíèÿ î÷èùàéòå ëåçâèÿ ìàøèíêè ïðè

ïîìîùè âõîäÿùåé â íàáîð êèñòî÷êè.

• Õðàíèòå  óñòðîéñòâî  â  íåäîñòóïíîì  äëÿ  äåòåé

ìåñòå.

• Íå îïóñêàéòå ìàøèíêó â âîäó è íå äîïóñêàéòå

ïîïàäàíèÿ íà íåå âëàãè. Íå âêëþ÷àéòå åå, åñëè

îíà íàõîäèëàñü â âîäå èëè äðóãîé æèäêîñòè.

• Íå  îñòàâëÿéòå  ìàøèíêó  â  òåõ  ìåñòàõ,  ãäå  îíà

ìîæåò óïàñòü â âîäó. 

ÇÀÐßÄÊÀ ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÍÛÕ ÁÀÒÀÐÅÉ 

• Âûêëþ÷èòå  ìàøèíêó,  óñòàíîâèâ  âûêëþ÷àòåëü

(3)  â  ïîëîæåíèå  “0”,  ïîäêëþ÷èòå  øòåêåð

ñåòåâîãî àäàïòåðà (10) ê ïîäñòàâêå (11).

• Óñòàíîâèòå  ìàøèíêó  íà  ïîäñòàâêó  (11)  è

âêëþ÷èòå  ñåòåâîé  àäàïòåð  â  ðîçåòêó  -

çàãîðèòñÿ èíäèêàòîð çàðÿäêè (12). 

• Ïðè  èñïîëüçîâàíèè  ìàøèíêè  â  ïåðâûé  ðàç

çàðÿäèòå àêêóìóëÿòîðû â òå÷åíèå 12-òè ÷àñîâ. 

• Ïðîèçâîäèòå  çàðÿäêó  àêêóìóëÿòîðîâ  ïðè

òåìïåðàòóðå íå íèæå +10°C è íå âûøå +35°C.

• Åñëè  ìàøèíêà  íå  èñïîëüçîâàëàñü  â  òå÷åíèå

ìåñÿöà,  ïîëíîñòüþ  çàðÿäèòå  åå  ïåðåä

èñïîëüçîâàíèåì. 

• Äëÿ  “ïðîäëåíèÿ  æèçí蔠 àêêóìóëÿòîðîâ

ïîëüçóéòåñü ìàøèíêîé äî ïîëíîé åå ðàçðÿäêè,

çàòåì ïðîâåäèòå ïîëíóþ çàðÿäêó. 

• Âðåìÿ  ïîâòîðíûõ  öèêëîâ  çàðÿäêè  íå  äîëæíî

ïðåâûøàòü 6-òè ÷àñîâ.

• Çàðÿäêó  àêêóìóëÿòîðîâ  ìîæíî  ïðîèçâîäèòü,

ïîäêëþ÷èâ  øòåêåð  ñåòåâîãî  àäàïòåðà

íåïîñðåäñòâåííî  ê  ìàøèíêå,  íå  èñïîëüçóÿ

ïîäñòàâêó.

ÐÀÁÎÒÀ ÌÀØÈÍÊÎÉ Ñ ÏÈÒÀÍÈÅÌ ÎÒ ÑÅÒÈ 

• Åñëè  âû  õîòèòå  ïðîäîëæèòü  èñïîëüçîâàíèå

ìàøèíêè 

ïðè 

÷àñòè÷íî 

ðàçðÿæåííîì

àêêóìóëÿòîðå,  îòêëþ÷èòå  øòåêåð  ñåòåâîãî

àäàïòåðà îò ðàçúåìà â ïîäñòàâêå è ïîäêëþ÷èòå

åãî  íåïîñðåäñòâåííî  ê  ìàøèíêå,  âêëþ÷èòå

ñåòåâîé àäàïòåð â ðîçåòêó, âêëþ÷èòå ìàøèíêó

âûêëþ÷àòåëåì (3).

ÏÅÐÅÄ ÍÀ×ÀËÎÌ ÑÒÐÈÆÊÈ

• Ïåðåä  íà÷àëîì  ñòðèæêè  âêëþ÷èòå  ìàøèíêó  è

óáåäèòåñü,  ÷òî  îíà  ðàáîòàåò  áåç  ñáîåâ,  õîä

ëåçâèé  ïëàâíûé;  åñëè  íà  ëåçâèÿõ  èìååòñÿ

èçáûòîê  ñìàçî÷íîãî  ìàñëà,  óäàëèòå  åãî  ïðè

ïîìîùè ñóõîé òêàíè.

• Ïîñàäèòå  ÷åëîâåêà  òàêèì  îáðàçîì,  ÷òîáû  åãî

ãîëîâà  áûëà  ïðèìåðíî  íà  óðîâíå  âàøèõ  ãëàç,

ïðèêðîéòå åãî ïëå÷è ïîëîòåíöåì è ðàñ÷åøèòå

âîëîñû ïðè ïîìîùè ðàñ÷åñêè. 

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏΠÑÒÐÈÆÊÅ

• Ïðè  ñòðèæêå  âîëîñ  äàííîé  ìàøèíêîé

ïðåäïî÷òèòåëüíåå, ÷òîáû âîëîñû áûëè ñóõèìè,

à íå âëàæíûìè. Ïðè ñóõèõ âîëîñàõ çíà÷èòåëüíî

ïðîùå 

êîíòðîëèðîâàòü 

êîëè÷åñòâî

ñîñòðèæåííûõ âîëîñ.

• Ñðåçàéòå íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî âîëîñ çà îäèí

ïðîõîä - â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè âñåãäà ìîæíî

âåðíóòüñÿ  ê  óæå  îáðàáîòàííîìó  ó÷àñòêó  äëÿ

äîïîëíèòåëüíîé ñòðèæêè.

• Ðàñ÷åñûâàéòå 

âîëîñû 

ðàñ÷åñêîé 

äëÿ

âûÿâëåíèÿ íåðîâíûõ ïðÿäåé.

• Äëÿ  ïåðâîãî  ðàçà  ëó÷øå  îñòàâèòü  ïîñëå

ñòðèæêè áîëåå äëèííûå âîëîñû. 

Ïî  ìåðå  îñâîåíèÿ  ìàøèíêè,  âû  ñìîæåòå

ñàìîñòîÿòåëüíî  ìîäåëèðîâàòü  íåîáõîäèìûå

ïðè÷åñêè.

ÑÒÐÈÆÊÀ Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ ÃÐÅÁÅÍÊÈ

• Ãðåáåíêà (1) èìååò 13 ïîçèöèé äëÿ ïîëó÷åíèÿ

ðàçíîé  äëèíû  âîëîñ.  Ïîçèöèè  âûáèðàþòñÿ

íàæàòèåì  êíîïîê  (4)  òîëüêî  â  âûêëþ÷åííîì

ïîëîæåíèè âûêëþ÷àòåëÿ (3) “0”.

• Äëÿ ñíÿòèÿ ãðåáåíêè (1) íåîáõîäèìî êíîïêàìè

(4)  óñòàíîâèòü  ãðåáåíêó  â  ïîëîæåíèå  “1”  è

ïîòÿíóòü ãðåáåíêó ïî íàïðàâëåíèþ ââåðõ.

Ïîëîæåíèå 1:

4 ìì (ïðèáëèçèòåëüíî)

Ïîëîæåíèå 2:   

6 ìì (ïðèáëèçèòåëüíî)

Ïîëîæåíèå 3:  

7 ìì (ïðèáëèçèòåëüíî)

Ïîëîæåíèå 4:   

9 ìì (ïðèáëèçèòåëüíî)

Ïîëîæåíèå 5: 

10 ìì (ïðèáëèçèòåëüíî)

Ïîëîæåíèå 6: 

12 ìì (ïðèáëèçèòåëüíî)

Ïîëîæåíèå 7: 

13 ìì (ïðèáëèçèòåëüíî)

Ïîëîæåíèå 8: 

15 ìì (ïðèáëèçèòåëüíî)

Ïîëîæåíèå 9: 

16 ìì (ïðèáëèçèòåëüíî)

Ïîëîæåíèå 10: 

18 ìì (ïðèáëèçèòåëüíî)

Ïîëîæåíèå 11: 

19 ìì (ïðèáëèçèòåëüíî)

Ïîëîæåíèå 12: 

21 ìì (ïðèáëèçèòåëüíî)

Ïîëîæåíèå 13: 

22 ìì (ïðèáëèçèòåëüíî)

Øàã ïåðâûé 

  çàâèñèìîñòè  îò  íåîáõîäèìîé  äëèíû  âîëîñ

âûáåðèòå  ïîëîæåíèå  ãðåáåíêè  êíîïêàìè  (4).

Âêëþ÷èòå  ìàøèíêó  âûêëþ÷àòåëåì  (3).  Äåðæèòå

ìàøèíêó  òàêèì  îáðàçîì,  ÷òîáû  ëåçâèÿ  ìàøèíêè

áûëè  íàïðàâëåíû  ââåðõ.  Íà÷èíàéòå  ñòðèæêó  ñ

íà÷àëà  ðîñòà  âîëîñ.  Ìåäëåííî  ïåðåìåùàéòå

ìàøèíêó ïî íàïðàâëåíèþ ââåðõ. Ïîäñòðèãèòå âñå

âîëîñû ñíèçó çàäíåé ÷àñòè ãîëîâû è îêîëî óøåé

(ðèñ.1, 2, 3).

Øàã âòîðîé

Îòêëþ÷èòå ìàøèíêó âûêëþ÷àòåëåì (3), êíîïêàìè

(4)  óñòàíîâèòå  ïîëîæåíèå  ãðåáåíêè  äëÿ  ñòðèæêè

áîëåå  äëèííûõ  âîëîñ  è  ïðîäîëæàéòå  ñòðè÷ü

âîëîñû áëèæå ê ìàêóøêå ãîëîâû (ðèñ.4).

Øàã 3 - ñòðèæêà â îáëàñòè âèñêîâ

Îòêëþ÷èòå  ìàøèíêó,  óñòàíîâèòå  ãðåáåíêó  â

ïîëîæåíèå äëÿ áîëåå êîðîòêèõ âîëîñ (ñ 1-ãî ïî 3-

å  èëè  äðóãîå,  íåîáõîäèìîå  âàì)  è  ïîäñòðèãèòå

âîëîñû íà âèñêàõ. Çàòåì  óñòàíîâèòå  ãðåáåíêó â

ïîëîæåíèå ñ 4-ãî ïî 7-å èëè äðóãîå, íåîáõîäèìîå

âàì,  è  ïðîäîëæèòå  ñòðèæêó  ïî  íàïðàâëåíèþ  ê

ìàêóøêå.

Øàã 4 - ñòðèæêà â îáëàñòè òåìåíè

Èñïîëüçóÿ ïîëîæåíèÿ ãðåáåíêè (ñ 4-ãî ïî 7-å èëè

äðóãîå  ïîëîæåíèå,  íåîáõîäèìîå  âàì),  ñòðèãèòå

âîëîñû  ïî  íàïðàâëåíèþ  îò  ìàêóøêè  ê  òåìåíè,

ïðîòèâ íàïðàâëåíèÿ ðîñòà âîëîñ.

Ïðèìå÷àíèå

• Âîëîñû  ìîæíî  ñòðè÷ü  ïðîòèâ  íàïðàâëåíèÿ

ðîñòà  è  ïî  íàïðàâëåíèþ  ðîñòà,  íî  èìåéòå  â

âèäó,  ÷òî  âîëîñû,  ïîäñòðèæåííûå  ïðîòèâ

íàïðàâëåíèÿ  èõ  ðîñòà,  áóäóò  êîðî÷å  âîëîñ,

ïîäñòðèæåííûõ ïî íàïðàâëåíèþ ðîñòà.

• Èñïîëüçóéòå ïîëîæåíèÿ ãðåáåíêè 1 èëè 2 äëÿ

î÷åíü êîðîòêîé ñòðèæêè.

• ×òîáû îñòàâèòü äëèííûå âîëîñû, èñïîëüçóéòå

íåîáõîäèìîå ïîëîæåíèå ãðåáåíêè.

• ×òîáû  îñòàâèòü  áîëåå  äëèííûå  âîëîñû,

çàæèìàéòå  ïðÿäè  âîëîñ  ìåæäó  ïàëüöàìè  è

ñîñòðèãàéòå èõ ìàøèíêîé (ðèñ. 5).

• Ìîæíî èñïîëüçîâàòü ðàñ÷åñêó:

ïðèïîäíèìàéòå ïðÿäè âîëîñ è ñîñòðèãàéòå èõ

ìàøèíêîé ïîâåðõ ðàñ÷åñêè (ðèñ. 6).

• Âñåãäà  íà÷èíàéòå  ñòðèæêó  ñ  çàäíåé  ÷àñòè

ãîëîâû. 

• Ðàñ÷åñûâàéòå âîëîñû ðàñ÷åñêîé äëÿ

âûÿâëåíèÿ íåðîâíûõ ïðÿäåé.

Øàã 5 - çàêëþ÷èòåëüíàÿ ÷àñòü

  çàêëþ÷èòåëüíîé  ñòàäèè  ìîäåëèðîâàíèÿ

ïðè÷åñêè  ñíèìèòå  ñ  ìàøèíêè  ãðåáåíêó,

ðàçâåðíèòå  åå  ëåçâèÿìè  â  ñòîðîíó  âîëîñ  è

àêêóðàòíî  ïîäðîâíÿéòå  âîëîñû  íà  âèñêàõ  è  íà

øåå.  Íå  íàäàâëèâàéòå  ñèëüíî  íà  ìàøèíêó,  ïðè

êîíòàêòå  îòêðûòûõ  ëåçâèé  ñ  êîæåé  ìîæíî

ïîëó÷èòü òðàâìó èëè ïîðåçû (ðèñ. 7). 

Êîíóñîîáðàçíàÿ ñòðèæêà

Óñòàíîâèòå  ãðåáåíêó  â  ïîëîæåíèå  6  èëè  äðóãîå,

íåîáõîäèìîå  âàì,  è  íà÷íèòå  ñòðèæêó  ñ  çàäíåé

÷àñòè  ãîëîâû  ïî  íàïðàâëåíèþ  ê  ìàêóøêå.

Ïîäñòðèãèòå  âîëîñû  ïðîòèâ  íàïðàâëåíèÿ  èõ

ðîñòà ñ ïåðåäíåé ÷àñòè ãîëîâû ïî íàïðàâëåíèþ ê

ìàêóøêå  è  ñ  áîêîâ  (ðèñ.  8).  Äëÿ  ïîëó÷åíèÿ

ñòðèæêè  ñ  ïëîñêîé  ìàêóøêîé  èñïîëüçóéòå

ðàñ÷åñêó:  ïðèïîäíèìàéòå  è  ñîñòðèãàéòå  ïðÿäè

âîëîñû ïî ðàñ÷åñêå. 

Ðàñ÷åñûâàéòå  âîëîñû  ðàñ÷åñêîé  äëÿ  âûÿâëåíèÿ

íåðîâíûõ ïðÿäåé.

×ÈÑÒÊÀ È ÓÕÎÄ

Ñìàçêà ëåçâèé 

Ëåçâèÿ  íåîáõîäèìî  ñìàçûâàòü  êàæäûé  ðàç  äî  è

ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ ìàøèíêè.

• Âûêëþ÷èòå  ìàøèíêó  âûêëþ÷àòåëåì  (3),  ïðè

ðàáîòå  îò  ñåòåâîãî  àäàïòåðà  îòêëþ÷èòå  øíóð

àäàïòåðà îò ìàøèíêè.

• Íàíåñèòå  îäíó-äâå  êàïëè  ìàñëà  íà  çóáüÿ

ëåçâèé,  âêëþ÷èòå  ìàøèíêó  è  óáåäèòåñü  â

ïëàâíîñòè õîäà ëåçâèé.

• Âûêëþ÷èòå  ïðèáîð,  âûòðèòå  ëèøíåå  ìàñëî

ñóõîé òêàíüþ.

Âíèìàíèå! Èñïîëüçóéòå  òîëüêî  òî  ìàñëî,

êîòîðîå  âõîäèò  â  êîìïëåêò  ïðèáîðà.  ÍÅ

ÈÑÏÎËÜÇÓÉÒÅ  äëÿ  ñìàçêè  ðàñòèòåëüíîå  ìàñëî,

æèð, 

ñìåñü 

ìàñëà 

ñ 

ðàñòâîðèòåëÿìè.

Ðàñòâîðèòåëè  ïîäâåðæåíû  èñïàðåíèþ,  ïîñëå

÷åãî  îñòàâøååñÿ  ãóñòîå  ìàñëî  ìîæåò  çàìåäëèòü

ñêîðîñòü äâèæåíèÿ ëåçâèé.

×èñòêà ìàøèíêè äëÿ ñòðèæêè 

• Âûêëþ÷èòå  ìàøèíêó  âûêëþ÷àòåëåì  (3),  ïðè

ðàáîòå  îò  ñåòåâîãî  àäàïòåðà  îòêëþ÷èòå  øíóð

àäàïòåðà îò ìàøèíêè.

• Ñíèìèòå ãðåáåíêó (1): äëÿ ñíÿòèÿ ãðåáåíêè (1)

íåîáõîäèìî êíîïêàìè (4) óñòàíîâèòü ãðåáåíêó

â  ïîëîæåíèå  “1”  è  ïîòÿíóòü  ãðåáåíêó  ïî

íàïðàâëåíèþ ââåðõ.

• Óäàëèòå îñòàòêè ñîñòðèæåííûõ âîëîñ ñ ëåçâèé,

èñïîëüçóÿ  äëÿ  ýòîãî  êèñòî÷êó,  âõîäÿùóþ  â

êîìïëåêò.

• Äåðæà  ìàøèíêó  ëèöîì  ê  ñåáå,  íàæìèòå

áîëüøèìè ïàëüöàìè ðóê íà îáà êðàÿ ëåçâèé ïî

íàïðàâëåíèþ îò ñåáÿ è ñíèìèòå áëîê ëåçâèé.

• Ïðè  ïîìîùè  êèñòî÷êè  î÷èñòèòå  âíóòðåííþþ

ïîëîñòü è áëîê ëåçâèé îò âîëîñ.

• Íàíåñèòå  îäíó-äâå  êàïëè  ìàñëà  íà  çóáüÿ

ëåçâèé è íà çàäíþþ ÷àñòü âåðõíåãî ëåçâèÿ.

• Ïðîòðèòå  êîðïóñ  ìàøèíêè  âëàæíîé  ìÿãêîé

òêàíüþ, ïîñëå ýòîãî âûòðèòå åãî íàñóõî.

• Óñòàíîâèòå áëîê ëåçâèé íà ìàøèíêó, âêëþ÷èòå

ìàøèíêó è óáåäèòåñü â ïëàâíîñòè õîäà ëåçâèé,

âûêëþ÷èòå ìàøèíêó è óäàëèòå èçëèøêè ìàñëà

ñóõîé òêàíüþ.

• Óáåðèòå  ìàøèíêó  äëÿ  ñòðèæêè  íà  õðàíåíèå  â

ñóõîå áåçîïàñíîå ìåñòî.

• Çàïðåùàåòñÿ  ïîãðóæàòü  ìàøèíêó  â  âîäó  èëè

ëþáóþ äðóãóþ æèäêîñòü. 

• Çàïðåùàåòñÿ 

èñïîëüçîâàòü 

àáðàçèâíûå

ìàòåðèàëû èëè ÷èñòÿùèå ñðåäñòâà.

ÇÀÙÈÒÀ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ

Äàííàÿ  ìàøèíêà  ñîäåðæèò  àêêóìóëÿòîðíûå

áàòàðåè, ïîäëåæàùèå óòèëèçàöèè. Ïåðåä òåì êàê

èçáàâèòüñÿ îò ïðèøåäøåé â íåãîäíîñòü ìàøèíêè,

íåîáõîäèìî  èçâëå÷ü  èç  íåå  àêêóìóëÿòîðíóþ

áàòàðåþ  è  äåéñòâîâàòü  ïî  ïðèíÿòûì  â  âàøåé

ñòðàíå ïðàâèëàì óòèëèçàöèè âðåäíûõ îòõîäîâ.

Íå  âûáðàñûâàéòå  ìàøèíêó,  ïîêà  íå  óäàëèòå  èç

íåå âñòðîåííûå àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè.

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ àäàïòåðà: 220-230 Â ~ 50 Ãö

Âûõîäíîå íàïðÿæåíèå àäàïòåðà: 2,8 Â 1200 ìÀ

Ïðîèçâîäèòåëü  îñòàâëÿåò  çà  ñîáîé  ïðàâî

èçìåíÿòü íåêîòîðûå õàðàêòåðèñòèêè ïðèáîðà áåç

ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.

Ñðîê ñëóæáû ïðèáîðà íå ìåíåå 3-õ ëåò

Äàííîå èçäåëèå ñîîòâåòñòâóåò

âñåì òðåáóåìûì åâðîïåéñêèì è

ðîññèéñêèì ñòàíäàðòàì

áåçîïàñíîñòè è ãèãèåíû.

Ïðîèçâîäèòåëü:  ÀÍ-ÄÅР ÏÐÎÄÀÊÒÑ  ÃìáÕ,

Àâñòðèÿ

Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия

ÐÓÑÑÊÈÉ

4

HAARSCHNEIDEMASCHINE

WICHTIGE INFORMATION

Vor  Beginn  der  Nutzung  der  Haarschneidemaschine

lesen  Sie  die  vorliegende  Gebrauchsanweisung

aufmerksam durch.

•  Beim Einschalten des Netzadapters vergewissern Sie

sich,  dass  die  Spannung  des  elektrischen

Netzwerkes der Spannung, die auf dem Netzadapter

angeführt ist, entspricht.

•  Schalten  Sie  die  Haarschneidemaschine    in  den

Pausen  der  Arbeit  aus  oder  wenn  Sie  sie  nicht

benutzen. 

•  Regelmäßig prüfen Sie den Zustand der Schnur des

Netzadapters.  Wenn  die  Haarschneidemaschine

oder der Netzadapter Beschädigungen haben, wen-

den Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum. 

•  Verwenden  Sie  die  Haarschneidemaschine    nicht,

wenn Kämme oder Klingen beschädigt sind.

•  Für  eine  gute  Arbeit  der  Haarschneidemaschine

sollen Klingen rein, geölt und ohne Haarreste darauf

sein. Nach jeder Nutzung reinigen Sie die Klingen der

Haarschneidemaschine    mit  Hilfe  des  zum  Satz

gehörenden kleinen Pinsels.

•  Bewahren  Sie  das  Gerät  an  einer  für  Kinder

unzugänglichen Stelle auf.

•  Tauchen Sie die Haarschneidemaschine  ins Wasser

nicht  ein  und  lassen  Sie  das  Gelangen  der

Feuchtigkeit  darauf  nicht  zu.  Schalten  Sie  sie  nicht

ein,  wenn  sie  sich  im  Wasser  oder  in  einer  anderen

Flüssigkeit befand.

•  Lassen  Sie  die  Haarschneidemaschine    an  jenen

Stellen nicht liegen, von wo aus sie ins Wasser fallen

kann. 

BESCHREIBUNG (Abb. 1)

1.  Kamm: 13 Lagen (von 4 bis  22 mm)

2.  Klingen

3.  Einschaltung / Ausschaltung der

Stromversorgung«0» / «I».

4.  Knöpfe der Wahl der Lage des Kammes

5.  Skala der Länge des abgeschnittenen Haares

6.  Schmieröl

7.  Pinsel fürs Reinigen

8.  Frisurkamm

9.  Schere

10.  Netzadapter

11.  Untergestell  für  Aufladung  /  Aufbewahrung  der

Haarschneidemaschine

12.  Indikator der Aufladung

13.  Schnittstelle  fürs  Aufstellen  auf  das  Untergestell

/Anschließen des Netzadapters 

AUFLADUNG DER AKKUBATTERIEN 

•  Schalten  Sie  die  Haarschneidemaschine  aus,  dabei

bringen  Sie  den  Schalter  (3)  in  Lage  “0”,  schließen

Sie  den  Stecker  des  Netzadapters  (10)  zum

Untergestell (11) an.

•  Stellen  Sie  die  Haarschneidemaschine    aufs

Untergestell (11) und schalten Sie den Netzadapter in

die  Steckdose  ein  –  es  leuchtet  der  Indikator  der

Aufladung (12) auf. 

•  Bei  der  ersten  Nutzung  der  Haarschneidemaschine

laden Sie die Akkus im Laufe von 12 Stunden auf. 

•  Führen Sie  Aufladung der Akkus bei Temperatur nicht

unter  +10°C und nicht über +35°C durch.

•  Wenn  die  Haarschneidemaschine    im  Laufe  eines

Monats nicht verwendet wurde, laden Sie sie vor der

Nutzung vollständig auf. 

•  Für  «  Verlängerungen  des  Lebens  »  der  Akkus

benutzen Sie die Haarschneidemaschine  bis zu ihrer

vollen  Entladung,  dann  führen  Sie  deren  volle

Aufladung durch. 

•  Dauer  der  nochmaligen  Zyklen  der  Aufladung  soll  6

Stunden nicht übertreten.

•  Aufladung  der  Akkus  kann  man  mit  Anschluss  des

Steckers  des  Netzadapters  unmittelbar  zur

Haarschneidemaschine 

durchführen, 

ohne

Verwendung des Untergestells.

ARBEIT MIT DER HAARSCHNEIDEMASCHINE  MIT

STROMVERSORGUNG VOM NETZWERK

•  Wenn  Sie  die  Nutzung  der  Haarschneidemaschine

bei  teilweise  entladener  Akku  fortsetzen  wollen,

schalten  Sie  den  Stecker  des  Netzadapters  von  der

Schnittstelle im Untergestell ab und schließen Sie ihn

unmittelbar an die Haarschneidemaschine an, schal-

ten Sie den Netzadapter in die Steckdose ein, schal-

ten Sie die Haarschneidemaschine  mit dem Schalter

(3) ein.

VOR DEM BEGINN DES SCHNEIDENS

•  Vor  dem  Beginn    des  Schneidens  schalten  Sie  die

Haarschneidemaschine  ein  und  vergewissern  Sie

sich,  dass  sie  ohne  Störungen  arbeitet,  Gang  der

Klingen  stoßfrei  ist;  wenn  es  auf  den  Klingen  Über-

fluss des Schmieröls gibt, entfernen Sie ihn mit Hilfe

eines trocknen Stoffes.

•  Lassen  Sie  einen  Menschen  auf  eine  solche  Weise

Platz nehmen, dass sein Kopf ungefähr auf der  Höhe

Ihrer  Augen  ist,  bedecken  Sie  seine  Schultern  mit

einem Handtuch und kämmen Sie das Haar mit einem

Frisurkamm durch.

EMPFEHLUNGEN ZUM SCHNEIDEN

•  Beim 

Haarschneiden 

mit 

gegebener

Haarschneidemaschine  wird  es  bevorzugt,  dass  die

Haare  trocken  und  nicht  feucht  sind.  Bei  trockenen

Haaren  ist  es  bedeutend  einfacher,  die  Menge  des

abgeschnittnen Haares zu kontrollieren.

•  Schneiden  Sie  eine  kleine  Menge  des  Haares  für

einen  Durchgang  ab  -  im  Falle  der  Notwendigkeit

kann  man  immer  zum  schon  bearbeiteten  Bereich

fürs zusätzliche Schneiden zurückkehren.

•  Kämmen  Sie  die  Haare  mit  einem  Frisurkamm  für

Auffindung der ungleichmäßigen Strähnen durch.

•  Fürs erste Mal ist es besser, nach dem Schneiden län-

gere Haare zu lassen. Je nach Erfahrungsgewinn mit

Haarschneidemaschine können Sie die notwendigen

Frisuren selbständig modellieren.

SCHNEIDEN MIT NUTZUNG DES KAMMES

•  Kamm  (1)    hat  13  Positionen  fürs  Erhalten  ver-

schiedener Länge des Haares. Die Positionen werden

mittels Druckes der Knöpfe (4) nur in ausgeschalteter

Lage des Schalters (3) «0» gewählt.

•  Für Abnahme des Kammes (1) muss man den Kamm

mittels    Knöpfe  (4)  in  die  Lage  «1»  bringen  und

danach  den  Kamm  in  Richtung  nach  oben  hin-

auszuziehen.

Lage 1: 

4 mm (ungefähr)

Lage 2: 

6 mm (ungefähr)

Lage 3: 

7 mm (ungefähr)

Lage 4: 

9 mm (ungefähr)

Lage 5: 

10 mm (ungefähr)

Lage 6: 

12 mm (ungefähr)

Lage 7: 

13 mm (ungefähr)

Lage 8: 

15 mm (ungefähr)

Lage 9: 

16 mm (ungefähr)

Lage 10: 

18 mm (ungefähr)

Lage 11: 

19 mm (ungefähr)

Lage 12: 

21 mm (ungefähr)

Lage 13: 

22 mm (ungefähr)

Erster Schritt 

Je nach der gewünschten Länge des Haares wählen Sie

die Lage des Kammes mittels Knöpfe (4). Schalten Sie

die Haarschneidemaschine mit dem Schalter (3) ein. 

Halten Sie die Haarschneidemaschine  auf solche Weise,

dass die Klingen der Haarschneidemaschine  nach oben

gerichtet sind. Beginnen Sie das Schneiden ab Anfang

des Haarwachsens. 

Langsam  bewegen  Sie  die  Haarschneidemaschine    in

Richtung nach oben. Schneiden Sie alle Haare unten am

hinteren Teil des Kopfes und neben den Ohren (Abb. 1,

2, 3).

Zweiter Schritt 

Schalten  Sie  die  Haarschneidemaschine    mit  dem

Schalter  (3)  ab,  mittels  Knöpfe  (4)  regulieren  Sie  die

Lage des Kammes fürs Schneiden des längeren Haares

und  setzen  Sie  fort,  die  Haare  dem  Wirbel  des  Kopfes

näher (Abb. 4) zu schneiden.

Schritt 3

Schneiden im Bereich der Schläfen

Schalten  Sie  die  Haarschneidemaschine  ab,  regulieren

Sie den Kamm in die Lage fürs kürzere Haar (1. – 3. oder

andere Lage, die Ihnen nötig ist) und schneiden Sie die

Haare auf den Schläfen. Dann bringen Sie den Kamm in

die Lage  4. -7. oder andere, die Ihnen nötig ist, und set-

zen Sie das Schneiden  in Richtung zum Wirbel fort.

Schritt 4

Schneiden  im Bereich des Scheitels

Unter Verwendung der Lagen des Kammes ( 4. - 7. oder

andere  Lage,  die  Ihnen  nötig  ist),  schneiden  Sie  die

Haare  in  Richtung  vom  Wirbel  zum  Scheitel,  gegen

Richtung des Haarwachsens.

Anmerkung

-  Haare kann man gegen Richtung des Haarwachsens

und in Richtung des Haarwachsens schneiden, aber

bitte berücksichtigen Sie, dass die Haare, die gegen

Richtung  des  Haarwachsens  geschnitten  werden,

werden  kürzer  als  die  Haare,  die  in  Richtung  des

Haarwachsens geschnitten werden, sein.

-  Verwenden  Sie  die  Kammlagen  1  oder  2  für  sehr

kurze Schnitte.

-  Um  lange  Haare  zu  lassen,  verwenden  Sie

entsprechende Lage des Kammes.

-  Um längere Haare zu lassen, halten Sie die Strähne

des Haares zwischen den Fingern und schneiden Sie

sie mit Ihrer Haarschneidemaschine  (Abb. 5) ab.

-  Man  kann  einen  Frisurkamm  verwenden:  heben  Sie

die  Strähnen  des  Haares  an  und  schneiden  Sie  sie

mit  Ihrer  Haarschneidemaschine    oberhalb  des

Kammes (Abb. 6) ab.

-  Immer  beginnen  Sie  das  Schneiden    vom  hinteren

Teil des Kopfes. 

-  Kämmen Sie die Haare mit Kamm für Auffindung der

ungleichmäßigen Strähnen durch.

Schritt 5 - abschließender Teil

Im abschließenden Stadium der Modellierung der Frisur

nehmen Sie von der Haarschneidemaschine  den Kamm

ab, wenden Sie sie mit Klingen in Richtung des Haares

und akkurat trimmen Sie die Haare auf den Schläfen und

auf 

dem 

Hals. 

Drücken 

Sie 

auf 

die

Haarschneidemaschine  kräftig nicht - beim Kontakt der

offenen Klingen mit der Haut kann man Verletzung oder

Schnittwunde (Abb. 7) bekommen. 

Kegelförmiges Schneiden 

Bringen Sie den Kamm in die Lage 6 oder in die Ihnen

nötige  und  beginnen  Sie  das  Schneiden    vom  hinteren

Teil des Kopfes in Richtung zum Wirbel. Schneiden Sie

die Haare gegen Richtung des Wachsens vom Vorderteil

des Kopfes in  Richtung zum Wirbel und von den Seiten

(Abb. 8). Fürs Erhalten des Schnittes mit einem flachen

Wirbel  verwenden  Sie  einen  Frisurkamm:  heben  Sie  an

und  schneiden  Sie  die  Haarsträhnen  dem  Frisurkamm

entlang ab. 

Kämmen  Sie  die  Haare  mit  einem  Frisurkamm  für

Auffindung der ungleichmäßigen Strähnen durch.

REINIGEN UND PFLEGE

Schmieren der Klingen 

Klingen muss man jedes Mal vor und nach der Nutzung

der Haarschneidemaschine schmieren.

•  Schalten  Sie  die  Haarschneidemaschine    mit  dem

Schalter  (3)  aus,  bei  der  Arbeit  vom  Netzadapter

schalten  Sie  die  Netzadapterschnur  vom  der

Haarschneidemaschine  ab.

•  Tropfen  Sie ein - zwei Öltropfen auf Schneidezähne,

schalten  Sie  die  Haarschneidemaschine  ein  und

vergewissern  Sie    sich  im  stoßfreien  Gang  der

Klingen.

•  Schalten  Sie  das  Gerät  aus,  wischen  Sie  das  über-

flüssige Öl mit trocknem Stoff ab.

Achtung! Verwenden Sie nur jenes Öl, das zum Satz des

Gerätes  gehört.  VERWENDEN  SIE  NICHT  für  das

Schmieren  Pflanzenöl,  Fett,  Mischung  des  Öls  mit

Lösungsmitteln. Die Lösungsmittel sind der Verdunstung

unterworfen,  wonach  das  restliche  dicke  Öl  die

Geschwindigkeit  der  Bewegung  der  Klinge  ver-

langsamen kann.

Reinigen der Haarschneidemaschine  

•  Schalten  Sie  die  Haarschneidemaschine    mit  dem

Schalter  (3)  aus,  bei  der  Arbeit  vom  Netzadapter

schalten  Sie  die  Adapterschnur  von  der

Haarschneidemaschine  ab.

•  Nehmen Sie den Kamm (1) ab: für die Abnahme des

Kammes (1) muss man den Kamm mittels  Knöpfe (4)

in  die  Lage  «1»  bringen  und  den  Kamm  in  Richtung

nach oben ziehen.

•  Entfernen Sie die Reste des abgeschnittenen Haares

von den Klingen, dabei verwenden Sie den Pinsel, der

zum Satz  gehört

•  Haarschneidemaschine  mit  der  rechten  Seite  zu

Ihnen haltend, drücken Sie mit den Daumen der bei-

den Hände auf beide Ränder der Klingen in Richtung

von Ihnen und nehmen Sie den Klingenblock ab.

•  Mit Hilfe des Pinsels reinigen Sie die innere Höhle und

den Klingenblock vom Haar.

•  Tropfen  Sie  ein  -  zwei  Öltropfen  auf  Schneidezähne

und auf den hinteren Teil der oberen Klinge.

•  Wischen 

Sie 

das 

Gehäuse 

der

Haarschneidemaschine  mit feuchtem weichem Stoff

ab, danach wischen Sie es trocken ab.

•  Setzen 

Sie 

den 

Klingenblock 

auf 

die

Haarschneidemaschine  hinauf,  schalten  Sie  die

Haarschneidemaschine    ein  und  vergewissern  Sie

sich im  stoßfreiem Gang der Klingen, schalten Sie die

Haarschneidemaschine    aus  und  entfernen  Sie  das

überflüssige Öl mit einem trocknen Stoff.

•  Legen  Sie  die  Haarschneidemaschine    für

Aufbewahrung an eine trockene sichere Stelle.

•  Es  ist  untersagt,  die  Haarschneidemaschine    ins

Wasser  oder  andere  beliebige  Flüssigkeit  einzu-

tauchen. 

•  Es ist untersagt, Schleifstoffe oder Reinigungsmittel

zu verwenden.

UMWELTSCHUTZ 

Die  gegebene  Haarschneidemaschine    enthält

Akkubatterien,  die  der  Verwertung  unterliegen.  Bevor

man  die  untaugliche  Haarschneidemaschine  loswird,

muss man daraus die Akkus herausnehmen und gemäß

der  in  Ihrem  Land  üblichen  Regeln  der  Verwertung  der

schädlichen Abfälle handeln.

Werfen Sie die Haarschneidemaschine nicht hinaus, bis

Sie daraus die eingebauten Akkus entfernt haben.

Technische Charakteristiken 

Betriebsspannung des Adapters: 220-230 V~50 Hz

Abgabespannung des Adapters: 2,8 V-1200 mA

Der Produzent behält sich das Recht vor,  einige

Charakteristiken des Gerätes ohne Vorankündigung zu

ändern 

Benutzungsdauer des Gerätes beträgt nicht

weniger als 3  Jahre

Gewährleistung   

Ausführliche  Bedingungen  der  Gewährleistung  kann

man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekom-

men.  Bei  beliebiger  Anspruchserhebung  soll  man

während  der  Laufzeit  der  vorliegenden  Gewährleistung

den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzule-

gen. 

Das vorliegende Produkt  entspricht

den Forderungen der elektromagnetis-

chen Verträglichkeit, die in

89/336/EWG -Richtlinie des Rates und

den Vorschriften 73/23/EWG über die

Niederspannungsgeräte vorgesehen

sind.

DEUTSCH

3

HAIR CLIPPER

IMPORTANT INFORMATION

Before  using  your  haircutting  set  read  these

instructions attentively.

• When  using  power  adapter  make  sure  that  the

voltage  of  the  local  power  supply  corresponds

to the voltage indicated on the adapter.

• Turn  off  the  device  when  not  in  operation  or

when you do not use it. 

• Periodically  check  the  power  adapter  cord.  If

the  device  or  the  power  adapter  is  damaged,

apply to the authorized service center. 

• Do not use the clipper if guide combs or blades

are damaged.

• For the clipper to work properly, the blades must

be  clean,  oiled  and  have  no  cut  hair  on  them.

After each usage clean the set using the brush

supplied.

• Keep the appliance away from the reach of chil-

dren.

• Do not immerse the appliance into water or do

not allow moisture to get on it. Do not operate

the device that has fallen into water or other liq-

uid.

• Do not leave the appliance in places where it can

fall into water. 

DESCRIPTION (Pic.1)

1. Guide Comb: 13 positions ( 4 - 22 mm)

2. Blades

3. Power On/Off button “0”/”I”

4. Guide Comb Position buttons

5. Scale of Cut Hair Length

6. Lubricating Oil

7. Cleaning Brush

8. Comb

9. Scissors

10. Power Adapter

11. Charging Stand

12. Charge Indicator

13. Charging Stand/Power Adapter Jack

CHARGING BATTERIES

• Turn  off  the  set,  put  the  switch  (3)  to  the  “0”

position,  connect  the  power  adapter  cord  (10)

to the adapter jack on the charging stand (11).

• Put  the  unit  onto  the  Charging  Stand  (11)  and

connect the Power Adapter to the mains supply

outlet, the Charge indicator (12) will light up. 

• Before using the clipper for the first time, charge

the batteries for 12 hours. 

• Charge at temperature between 10°C and 35°C.

• If  the  clipper  has  not  been  used  for  at  least  a

month, it must be recharged fully before use. 

• For the longest battery life, use the clipper until

the charge completely runs out, then recharge

fully. 

• Time  of  repeated  charging  cycles  should  not

exceed 6 hours.

• Charging batteries can be done by connecting

the power adapter cord directly to the set, with-

out using the charging stand (Pic.1).

AC OPERATION

• If you want to continue using the set with partly

discharged  batteries,  disconnect  the  Power

Adapter Cord from the Charging Stand jack and

connect it directly to the jack on the unit, then

connect the adapter to the mains supply outlet

and turn on the unit using the power switch (3) .

BEFORE STARTING HAIRCUT

• Before  starting  the  haircut,  make  sure  that  it

operates  without  faults,  the  blades'  motion  is

smooth,  and  if  there  is  extra  oil  on  the  blades,

wipe it with a dry cloth.

• Seat the person so that his/her head is approxi-

mately at your eye level, cover the shoulders of

the  person  having  the  haircut  with  a  towel  and

comb the hair.

RECOMMENDATIONS ON HAIR CUTTING

• When cutting hair with this clipper it is better to

have the hair dry, not wet. When the hair is dry, it

is  much  easier  to  control  the  amount  of  hair

being cut.

• Always take off a little amount of hair at a time,

you can always trim off additional hair later.

• Comb the hair to reveal uneven strands.

• For  the  first  time  its  better  to  leave  the  hair

longer.  As  you  get  to  know  your  clipper  better,

you will be able to model desired haircuts your-

self.

USING GUIDE COMB

• Guide Comb (1) has 13 positions to obtain dif-

ferent  hair  length.  Positions  are  chosen  by

pressing buttons (4) only when the power switch

(3) is turned off (“0”).

• To remove the comb (1), set the comb to posi-

tion  “1”  using  buttons  (4)  and  pull  the  comb

upwards.

Position 1:

4 mm (approx.)

Position  2:   

6 mm (approx.)

Position  3:  

7 mm (approx.)

Position  4:   

9 mm (approx.)

Position  5: 

10 mm (approx.)

Position  6: 

12 mm (approx.)

Position  7: 

13 mm (approx.)

Position  8: 

15 mm (approx.)

Position  9: 

16 mm (approx.)

Position  10: 

18 mm (approx.)

Position  11: 

19 mm (approx.)

Position  12: 

21 mm (approx.)

Position  13: 

22 mm (approx.)

Step 1

Depending  on  the  needed  hair  length,  select  the

comb position using position buttons (4). Turn the

clipper using the switch (3). Hold the clipper with

the blades looking upward. Start the haircut from

the beginning of the hair growth. Slowly move the

clipper  in  upward  direction.  Cut  the  back  area  at

the bottom of the neck and near the ears 

(Pic.1, 2, 3).

Step 2

Turn  off  the  clipper  using  the  switch  (3),  set  the

comb position for a longer hair, using position but-

tons (4), and continue cutting hair nearer to top of

the head (15).

Step 3

Cutting temples

Turn off the clipper, set the comb to the position for

a  shorter  hair  (from  position  1  to  3,  or  another

needed position) and cut the hair on the temples.

Then set the comb from position 4 to 7 or another

needed position, and continue cutting in the direc-

tion of top of the head.

Step 4

Cutting top of the head

Using  comb  guide  positions  (from  4  to  7,  or  oth-

ers), cut the head top from back to front, against

the direction of normal hair growth.

Note:

• You can cut hair against and along the direction

of hair growth, but keep in mind that the hair cut

against their growth will be shorter than the hair

cut along their growth.

• Use the comb positions 1 and 2 for a very short

haircut.

• To  leave  a  longer  hair,  use  the  corresponding

comb position.

• To  leave  a  longer  hair,  take  hair  strands

between your fingers and cut the hair using the

clipper (Pic. 16).

• You may use a comb: lift the hair strands and cut

them above the comb (Pic. 17).

• Always start cutting from the back of the head. 

• Comb the hair to reveal uneven strands.

Step 5 - The finishing touch

At  the  final  stage  of  haircut,  remove  the  guide

comb  from  the  clipper,  turn  it  with  the  blades

toward the hair and accurately trim the hair on the

temples  and  neck.  Do  not  press  strongly  -  with

open blades contacting the skin, you can wound or

cut the skin. (Pic.7). 

Cone-shaped haircut

Set  the  guide  comb  to  position  6  or  another

desired position and start cutting from back of the

head  towards  the  top.  Cut  the  hair  against  the

direction of their growth, towards the top, and from

the  sides  (Pic.  8).  To  get  a  flat  top  haircut,  use  a

comb:  lift  the  strands  and  cut  them  along  the

comb. 

Comb the hair to reveal uneven strands.

CLEANING AND MAINTENANCE

Oiling the blades

The blades should be oiled each time before and

after using the clipper.

• Turn  off  the  clipper  with  the  power  switch  (3),

when working from the power adapter, remove

the  power  adapter  cord  from  the  jack  on  the

clipper.

• Apply one or two drops of oil on the blade teeth,

turn the clipper on and check that the blades are

moving smoothly.

• Turn off the clipper, wipe the excessive oil with a

dry cloth.

Attention! Use only the oil supplied with the set.

DO NOT USE for oiling vegetable oil, fat, oil mixed

with any solvents. Solvents will evaporate, leaving

the  thick  oil  which  may  slow  down  the  blades

motion.

Cleaning your haircutting set 

• Turn  off  the  clipper  with  the  power  switch  (3),

when working from the power adapter, remove

the  power  adapter  cord  from  the  jack  on  the

clipper.

• Remove  the  guide  comb  (1):  For  this,  set  the

comb to position “1” using position buttons (4),

and pull the guide comb up.

• Clean  the  blades  from  the  cut  hair,  using  the

cleaning brush supplied with the set.

• Holding the clipper toward yourself, press with

your thumbs onto both sides of the blade, away

from yourself, and pull the comb upward.

• Using the brush, clean the clipper internal cavi-

ty and the blades from the cut hair.

• Apply  one  or  two  drops  of  oil  onto  the  blades

teeth and the back of the upper blade.

• Wipe  the  clipper  with  a  damp  soft  cloth,  then

wipe it dry.

• Install the blades block onto the clipper, turn on

the clipper and check that the blades are mov-

ing smoothly, remove extra oil with a dry cloth.

• Keep the clipper in a dry safe place.

• Do not immerse the set into water or other liq-

uid. 

• Do not use abrasive materials or cleaners.

ENVIRONMENT PROTECTION

This  device  contains  batteries  that  should  be  uti-

lized.  Before  throwing  away  a  broken  clipper,

remove  the  batteries  from  the  device  and  act

according to your country's rules for harmful waste

utilization.

Do not throw away the clipper until the accumula-

tor batteries are removed from it.

Technical data

AC power voltage:      220 -230 V ~ 50 Hz 

Adapter output voltage:   2.8 V-1200 mA

The manufacture reserves the right to change the

product  specifications  without  prior  notice  of  the

users.

Service life of the device not less then 3 years

Guarantee 

Details  regarding  guarantee  conditions  can  be

obtained from the dealer from whom the appliance

was purchased. The bill of sale or receipt must be

produced when making any claim under the terms

of this guarantee.

This product conforms to the

EMC-Requirements as laid down

by the Council Directive

89/336/EEC and to the Low

Voltage Regulation (73/23 EEC)

ENGLISH

2

1

1364.qxd  24.05.05  16:26  Page 1

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    1364.qxd 24.05.05 16:26 Page 1 ENGLISH HAIR CLIPPER needed position, and continue cutting in the direction of top of the head. IMPORTANT INFORMATION Before using your haircutting set read these instructions attentively. • When using power adapter make sure that the voltage of the local power supply
  • Страница 2 из 3
    1364.qxd 24.05.05 16:26 Page 2 MAGYAR Önnek szükséges, helyzetbe és folytassa a nyírást a fejtetõ irányában. HAJNYÍRÓGÉP FONTOS INFORMÁCIÓ A hajnyíró használata elõtt figyelmesen olvassa el az adott használati utasítást. Negyedik lépés A fejtetõhajzat nyírása A fésû különbözõ helyzeteit használva
  • Страница 3 из 3