Инструкция для VITEK VT-1779, GL 360

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

LÉGTISZTÍTÓ IONIZÁLÁSSAL
Ez légtisztító, amelyik el van látva baktéri-
umok elleni ultraibolyalámpával és negatí-
van töltött ionok generátorral, amelyik jó-
tékonyan hat az emberi szervezetben folyó 
anyagcserére.
Ha használja a légtisztítót, Ön érzi a tiszta, 
majdnem hegyi levegőt.

LEÍRÁS
1.    Az elektrosztatikai filter fedele
2.    Az elektrosztatikai filter retesze „PULL”
3.  Bekapcsoló/Kikapcsoló gomb 

„POWER”

4.  Levegőbeeresztő rések
5.  Tápcsaplyuk
6.  Elektrosztatikai filter lemezei
7.  Hálózati adapter
8.  Autótápkábel

Balesethárítási szabályok
A villamos készülékek használása előtt, fiy-
gyelmesen olvassa el a használati utasítá-
sokat.
•  Mielőtt a készüléket használná, győződ-

jön meg róla, hogy a hálózati adapteren 
feltüntett működési  feszültség meg-
egyezik a lakásban található hálózatfez-
szültséggel.

• Használja csak az a hálózati adaptert, 

amelyik a készülék készletében van.

•  Ne használja a készüléket a fokozott ned-

vességgel való helyiségekben, például a 
fürdőszobában.

•  Ne használja a készüléket a melegítőkéz-

szülékek mellett.

•  Ne kapcsolja be a készüléket, ha a a hey-

lyiségben használják az aeroszolos cso-
magban levő anyagokat.

•  Ne takarja a légbeeresztő réseket és ne 

tegyen be beléjük idegen tárgyakat.

•  Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, 

amikor be van kapcsolva.

•  Ne hagyja a gyerekeknek, hogy játékként 

használják a készüléket.

•  Gyerekektől zárva tartandó.
• A készülék sérülése esetén szervizbe 

forduljon.

•  Tilos a hálózati adapter kábelét használni 

a készülék áthelyezésére, vigyázzon arra, 
hogy a kábel ne érintse az éles végeket.

•  Az elektrosztatikai filter lemezeinek tisz-

títása előtt, kapcsolja ki a készüléket és 
húzza ki a hálózati adaptert a konnektor-
ból.

• Sose érintse nedves kézzel a készülék 

házát vagy hálózati adaptert.

•  A baktériumok elleni ultraibolyalámpában 

higany gőzei vannak, legyen nagyon óva-
tos, amikor bánik a lámpával.

•  Tilos ultraibolyalámpát kidobni a szemét-

konténerekbe.

•  Mielőtt dobja ki a lámpát távolítsa el be-

lőle a baktériumok elleni lámpát.

Ultraibolyalámpa használásánál való 
elővigyázatossági rendszabályok
•  Az egyenes ultraibolya sugárzás nagyon 

ártalmas a szemünkre, mert tönkreteszi 
a látásunkat. 

  A légtisztító meg van védve az egeynes 

ultraibolya sugárzástól a potlófilterrel, 
azért a lámpa látható fénylése ártatlan az 
egészségének.

• 

Az ultraibolya lámpa fülkének és 
elektrostatikai filternek a fedelei blokko-
lással el vannak látva, amelyik biztosítja 
a lámpa kikapcsolódását, ha leveszi a fe-
deleket. Tilos bármelyek változtatásokat 
tenni a fedelek blokkolásában a sebek 
elkerülése végett.

•  A biztonság érdekében mindig kapcsolja 

ki a készüléket a hálózatból, mielőtt le-
veszi az elektrostatikus filter fedelét és 
az ultraibolya lámpa fedelét.

Ozón és az egészsége
• Az alábbi készülék megfelel kevesebb 

mint 0.05% ppm (részek millióra) ozónt 
kidolgozó készületekre való biztonsági 
igényeknek.

•  Az emberek, akik szenvednek a légutak, 

tüdők, szív és más ozónra érzékenységet 
emelő betegségektől, hadd előzetesen 
tanácskozzanak az orvossal, lehet-e 
használni ezt a készüléket.

A légtisztító működésének az elve
1.  A ventilátor beszívja a levegőt a beeresz-

tő réseken (4) át.

2. A baktériumok elleni ultraibolyalámpa 

semmisítja az ártalmas baktériumokat 
és vírusokat.

3.  Az elekrosztatikai filteren (6) leülepsze-

nek kevés mint 0,1 mikron mikroelemek, 
például növénypor, finom por.

4.  A negatív ionok generátora gazdagítja a 

levegőt rengeteg negatív ionnal.

Használás
1.  Helyezze a készüléket a sík száraz felü-

letre.

2.  Tegye be a hálózati adapter dugóját a 

tápcsaplyukba (5), és a hálózayi adap-
tert (7) tegye be a konnektorba.

3. Az „POWER” bekapcsolót (3) nyomva 

kapcsolja be a készüléket.

4. Kék fénylés a készülékben azt je-

lenti, hogy a baktériumok elleni 
ultraibolyalámpa működik.

5.  A készülék kikapcsolása érdekében 

nyomja meg az „POWER” bekapcsolót 
(3).

Megjegyzés:
-  Ha az elektrosztatikai portartály fedele 

(1) fel van nyitva, a készülék nem kaps-
csolódik be.

-  A készülék bekapcsolása előtt, győződ-

jön meg arról, hogy a (1) fedél helysen 
fel van állítva.

Az autóban való használása
1.  Helyezze a készüléket a megfelelő hely-

re.

2.  Tegye be a hálózati adapter bemenetét 

(8) a tápcsaplyukba (5), és a dugót tey-
gye be az autócsaplyukba.

3. Az „POWER” bekapcsolót (3) nyomva 

kapcsolja be a készüléket.

4.  A készülék kikapcsolása érdekében nyom-

ja meg az „POWER” bekapcsolót (3).

A készülék tiszítása
Háza
•  Törölje meg a készülék házát kissé ned-

ves ronggyal.

•  Tilos készüléket vízbe vagy más folyadé-

kokba mártani. 

•  Ne használja a vegyszereket és a ledörs-

zsölő szereket a készülék tisztítására.

• Időszakosan kefével vagy a megfelelő 

rátéttel ellátott porszívóval tisztítsa a lég-
beeresztő réseket (4).

Az elektrosztatikai filter tisztítása (6)
•  Ajánlatos tisztítani az elektrosztatikai fil-

ter lemezeit (6) egyszer hetente.

•  Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a há-

lózati adaptert a konnektorból.

•  Húzza a (2) „PULL” reteszet, és vegye le a 

fedelet az elektrosztatikai filterről (1).

•  Ne éríntse a lemezeket (6) mielőtt vegye 

róluk a statikus töltés maradékát. Ennek 
érdekében éríntse a lemezekkel (6) vala-
melyik leföldelt tárgyhoz, például, a víz-
vezetékhez vagy a csaphoz.

• Törölje meg a lemezeket  kissé nedves 

ronggyal a por eltávolítása érdekében, 
szárítsa meg az elektrosztatikai filtert va-
lamennyi ideig. Az állítás előtt győződjön 
meg arról, hogy az elektrosztatikai filter 
lemezei szárazak.

•  Helyezze az elektrosztatikai filter fedelét 

(1) a helyére.

ÜZEMZAVAROK HÁRÍTÁSA

ÜZEMZA-

VAR

Lehetséges 

okai

Hárítás

A készülék 
nem kaps-
csolódik be

1. A készülék a 

konnektorba 
be nincs 
kapcsolva.

2. A konnek-

torban nincs 
feszültség.

3. Az (1) fedél 

nincs hey-
lyezve vagy 
nem szorosan 
vannak hey-
lyezve.

4. A készülék 

üzemzavara.

1.Csatlakozza 

a készüléket 
a konnektor-
hoz.

2.A vizsgálat 

érdekében 
csatlakozzon 
más készü-
léket ehhez 
a konnektor-
hoz, vizsgálja 
az autócsapy-
lyuk biztosí-
tékának az 
üzemképes-
ségét. 

3.Vizsgálja, hogy 

tartósan-e 
meg vannak 
állítva a fedél 
(1).

4. Forduljon a 

szervizbe 
a készülék 
javítására.

MŰSZAKI ADATOK
Fogyasztott feszültség: 2.4+/-0.5 V
A zaj szintje: 90 dB
A negatív ionok kimenete: >1 millió/cm

3

Az ozón kimenete: <0.05 % ppm (részek a 
millióra)
A helyiség űrtartalma: 15-20 m

2

A gyártó fenntartja a jogát a készülékek 
jellemzőinek megváltoztatására előzetes 
bejelentés nélkül 

A készülék legalább 3 évig szolgál.

Garancia  
A garancia részletes feltételeit megkap-
hatja a készüléket eladó márkaképviselő-
től. A garancia időtartama alatt, bármilyen 
kifogás  benyújtásakor, fel kell mutatni a 
számlát vagy a vételi igazolást.

Az adott termék megfelel a 89/33-
6/EEC Európai Közösség direktíva 
az elektromágneses összefér-
hetőséghez támasztott követel-
ményeinek valamint a 73/23 EEC 
kisfeszültségű berendezésekre 
vonatkozó rendeletnek.

MAGYAR 

7

ВЪЗДУХООЧИСТИТЕЛ С ФУНКЦИЯ ЗА 
ЙОНИЗАЦИЯ
Въздухоочистител с ултравиолетова бакте-
рицидна лампа и генератор на отрицателно 
заредените йони, които благотворно влия-
ят на обмяната на веществата в организъма 
на човека. 
Като използвате въздухоочистителя, ще 
усетите чист, почти планински въздух.

ОПИСАНИЕ
1. Капак на електростатичния филтър
2.  Запънка на електростатичния филтър 

«PULL»

3.  Бутон за включване/изключване 

«POWER» 

4.  Отвори за влизане на въздух
5.  Гнездо за захранване
6.  Пластини на електростатичния филтър
7.  Адаптер за мрежата
8.   Кабел за захранване в автомобил

ПРАВИЛА НА ТЕХНИКАТА ЗА БЕЗОПАС-
НОСТ
Преди да започнете използването на елек-
троприбора, внимателно прочетете даде-
ното ръководство за експлоатация.
•  Преди да включете прибора в електром-

режата се убедете, че напрежението, по-
сочено на адаптера за мрежата, съответ-
ства на напрежението в електромрежата 
във Вашата локална електромрежа.

•  Използвайте само онзи адаптер за мре-

жата, който влиза в комплекта на достав-
ката.

• Не използвайте уреда в помещения с 

повишено ниво на  влага, например във 
вана.

•  Не използвайте устройството в близост 

до нагревателните прибори.

• Не включвайте прибора, ако в помеще-

нието се използват вещества в аерозол-
на опаковка.

• Не затваряйте отворите за влизане на 

въздух и не вкарвайте в тях странични 
предмети.

•  Не оставяйте включения прибор без над-

зор.

•  Не позволявайте на децата да използват 

прибора като играчка.

•  Съхранявайте електроприбора в недос-

тъпно за деца място.

• В случай на повредата на прибора се 

обръщайте в упълномощения сервизен 
център.

• Забранява се използването на кабела 

на адаптера за мрежата за пренасяне на 
прибора; наблюдавайте кабела да не до-
косва остри краища.

• Преди почистване на пластините на 

електростатичния филтър непременно 
изключете прибора и извадете адаптера 
за мрежата от контакта.

•  Никога не докосвайте с мокри ръце корпу-

са на прибора или адаптера на мрежата.

• 

Във бактерицидната ултравиолетова 
лампа се съдържат живачни изпарения, 
бъдете особено внимателни при използ-
ването на лампата.

•  Забранява се изхвърлянето на ултрави-

олетовата лампа на боклука. Оползотво-
рявайте изхвърлената ултравиолетова 
лампа в съответствие с приетите във 
вашата страна правила за оползотворя-
ване на вредните отпадъци.

•  Преди оползотворяване на прибора из-

вадете от него бактерицидната лампа.

Мерки за безопасност при използване 
на ултравиолетова лампа
• Прякото ултравиолетово излъчване е 

вредно за окото, тъй като може да ста-
не причина за нарушаване на зрението. 
Въздухоочистителят е защитен от пряко-
то ултравиолетово  излъчване, затова ви-
димото светене на лампата е безопасно 
за здравето. 

• Капакът на електростатичния филтър е 

снабден със система за блокиране, ко-
ято осигурява изключване на лампата 
при снемането на капака. Забранява се 
внасянето на каквито и да е промени в 
схемата на блокиране на капака за безо-
пасност за предотвратяване на травми. 

• За безопасно използване винаги изк-

лючвайте прибора от контакта преди 
да  махнете капака на електростатичния 
филтър.

Озонът и вашето здраве
• Даденото устройство задоволява изис-

кванията за безопасност - за прибори, 
произвеждащи неголямо количество 
озон, по-малко от 0.05 % ppm (части на 
милион).

•  Хора, страдащи от заболявания на гор-

ните дихателни пътища, белите дробове, 
заболявания на сърцето и други забо-
лявания, повишаващи чувствителността 
към озона, трябва предварително да се 
консултират с лекар за възможността на 
използване на очистителя на въздуха.

Принцип на действие на очистителя на 
въздуха
1.   Въздухът се всмуква с помощта на вен-

тилатора през въздухообразните отво-
ри (4). 

2.   Бактерицидната  ултравиолетова  лампа 

убива вредните бактерии и вируси.

3.  Върху електростатичния филтър (6) се 

утаяват микрочастици с размер по-мал-
ко 0,1 микрона, такива като прашец на 
растенията, дребна прах.

4.   Генераторът  на  отрицателните  йони 

обогатява въздуха с милиони отрица-
телно заредени йони.

Използване
1.  Установете прибора върху суха равна 

повърхност.

2.   Вкарайте щепсела на адаптера за мре-

жата в гнездото (5), а адаптера за мре-
жата (7) - в контакта.

3.   Включете прибора чрез натискане на бу-

тона за включване/изключване «POWER» 
(3).

4.   Небесносинята  светлина  на  прибора 

показва, че бактерицидната ултравио-
летова лампа функционира.

5.   Включете прибора чрез натискане на бу-

тона за включване/изключване «POWER» 
(3).

Забележка
-   Ако капакът на електростатичния филтър 

е отворен (1),  приборът няма да се вклю-
чи.

-   Преди включване на прибора се убедете, 

че капакът (1) е установен правилно. 

В автомобила
1.  Установете прибора в подходящо мяс-

то.

2.  Вкарайте буксата на кабела на захран-

ването (8) в гнездото (5), а щепсела в 
гнездото на запалката на автомобила.

3.   Включете прибора чрез натискане на бу-

тона за включване/изключване «POWER» 
(3).

4.   За изключване на прибора повторно на-

тиснете бутона за включване/изключва-
не «POWER» (3).

Почистване на прибора
Корпус
•  Избърсвайте корпуса на прибора с лек 

влажен плат. 

•  Забранява се потапянето на прибора във 

вода или каквито и да е други течности.

•  Не използвайте абразивни миещи сред-

ства или разтворители  за почистване на 
корпуса на прибора.

• Периодично почиствайте отворите за 

влизане на въздуха (4) с помощта  на 
четка или използвайте прахосмукачка 
със съответстващата наставка.

Почистване на електростатичния фил-
тър (6)
•  Препоръчва се да почиствате пластините 

на електростатичния филтър (6) един път 
на седмица. 

•  Изключете прибора и извадете адаптера 

за мрежата от контакта. 

•  Дръпнете запънката (2) «PULL» и махнете 

капака на електростатичния филтър (1).

•  Не докосвайте пластините (6), докато не 

махнете от тях остатъците на статичния 
заряд. За тази цел допрете пластини-
те (6) до който и да е заземен предмет 
(например, до водопроводната тръба 
или чешма). 

• Избършете пластините с лек влажен 

плат за отстраняване на частиците прах, 
изсушете електростатичния филтър в 
продължение на известно време. Преди 
установяване се убедете, че пластините 
на електростатичния филтър са сухи.

• Установете капака на електростатичния 

филтър (1) на място.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИТЕ

Повреда

Възможни 

причини

Отстраняване

Прибо-
рът не се 
включва

1. Приборът 
не е включен в 
контакта.
2. Отсъствие 
на напрежение 
в мрежата или 
в гнездото на 
електрозапал-
ката на автомо-
била.
3. Не е устано-
вен или е неп-
лътно затворен 
капака (1).
4. Повреда на 
прибора.

1. Включете 
прибора в кон-
такта.
2. За проверка 
опитайте да 
включите в 
същия контакт 
друг електроу-
ред, проверете, 
дали предпази-
теля е в изправ-
ност в мрежата 
за захранване 
на гнездото на 
електрозапал-
ката на автомо-
била.
3. Проверете, 
дали капакът е 
закрепен ста-
билно (1).
4. Обърнете се 
в упълномоще-
ния сервизен 
център за 
ремонт на при-
бора.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Консумирана мощност: 2.4+/- 0.5 Вата 
Ниво на шума: < 90 дБ
Изход на отрицателните йони: > 1 млн./м

3

Изход на озона: < 0.05 % ppm (части на ми-
лион)
Обем на помещението: 15-20 м

2

Производителят си запазва правото да 
изменя характеристиките на приборите 
без предварително уведомяване.

Срок на използване - над 3 години

Гаранция 

 

Подробни условия на гаранцията могат да 
бъдат получени от дилера, който е продал 
тази апаратура. При всяка рекламация по 
време на срока на действие на тази гаран-
ция е необходимо да се представи чека или 
квитанцията за купуване.

Това изделие съответства на 
изискванията за електромагнит-
на съвместимост на директива 
89/336/ЕЕС на Съвета на Европа  
и на нареждането 73/23 ЕЕС за 
апаратурата с низко напрежение.

БЪЛГАРСКИ 

6

ИОНДАУ ФУНКЦИЯСЫ БАР АУА 

ТАЗАРТҚЫШ  

Адам ағзасында зат алмасуға жағымды 

əсер ететін ультракүлгін бактерицидті шамы 

жəне теріс зарядталған иондар генераторы 

бар ауа тазартқыш. 

Ауа тазартқышты пайдалана отырып, сіз 

таза, тіпті тау ауасын сезінесіз.  

СИПАТТАМАСЫ

1.  Электрстатикалық сүзгіштің қақпағы  

2. «PULL»  электрстатикалық сүзгіштің 

ілмегі

3.  «POWER» қосу/өшіру батырмасы  

4.  Ауа шығатын тесіктер  

5. Қорек ұяшығы

6. Электрстатикалық сүзгіштің 

пластиналары

7. Желілік адаптер

8.  Автомобильдегі қорек сымы

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫНЫҢ 

ЕРЕЖЕЛЕРІ  

Электр аспапты пайдаланудың алдында 

пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықпен жете 

танысып шығыңыз.  

•  Аспапты электр желісіне қосудың 

алдында желілік адаптерде көрсетілген 

кернеу сіздің үйіңіздегі электр желісінің 

кернеуіне сəйкес келетініне көз жеткізіңіз.

•  Тек жеткізу топтамасына кіретін ғана 

желілік адаптерді пайдаланыңыз.  

•  Аспапты ылғалдылығы жоғары жайларда 

қолданбаңыз, мысалы жуынатын 

бөлмеде.  

•  Аспапты қыздыру құрылғыларының 

маңында пайдаланбаңыз.

•  Бөлмеде аэрозольді ауа тазартқыштарды 

қолданған жағдайда аспапты қоспаңыз.

•  Ауа шығатын тесіктерді жаппаңыз жəне 

оларға бөтен заттарды салмаңыз.

•  Құрылғыны қосылған күйде қараусыз 

қалдырмаңыз.  

•  Балаларға құрылғыны ойыншық ретінде 

қолдануға рұқсат бермеңіз.  

•  Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін 

жерде сақтаңыз.

•  Құрылғы зақымданған жағдайда немесе 

оны жөндеу үшін арнайы рұқсаты бар 

сервис орталығына хабарласыңыз.

•  Желілік адаптердің сымын аспапты 

тасымалдау үшін пайдалануға болмайды, 

сымның үшкір беттермен жанасуына жол 

бермеңіз.  

• Электрстатикалық сүзгіштің 

пластиналарын тазалау алдында міндетті 

түрде құрылғыны өшіріңіз жəне желілік 

адаптерді розеткадан шығарыңыз.  

•  Аспап корпусын немесе желілік адаптерді 

су қолмен ұстамаңыз.  

•  Бактерицидті УК-шамның ішінде сынап 

булары бар, шамды қолдану кезінде аса 

сақ болған жөн.   

•  УК -шамды қоқыстарға арналған 

контейнерге лақтыруға болмайды. УК-

шамды Сіздің еліңізде қабылданған 

зиянды қалдықтарды жою ережелеріне 

сəйкес жойыңыз.  

•  Аспапты лақтырудың алдында ондағы 

бактерецидті шамды шығарыңыз.  

УК-шамды пайдалану кезіндегі сақтық 

шаралары  

•  Тікелей УК-сəуле көзге зиянды, себебі ол 

көздің зақымдануына алып келуі мүмкін. 

Ауа тазартқыш тікелей УК сəулеленуден 

қосымша сүзгішпен қорғалған, сондықтан 

көзге көрінетін шам жарығы денсаулыққа 

қауіпсіз.  

•  Электрстатикалық сүзгіш бөлімінің 

қақпағы блоктау жүйесімен жабдықталған, 

ол қақпақты шешкен кезде шамның 

сөнуіне алып келеді. Жарақат алуға 

жол бермеу үшін қақпақтың блоктау 

схемасына қандай да бір өзгерістер 

енгізуге тыйым салынады.  

• Қауіпсіздік мақсаттарында 

электрстатикалық сүзгіштің қақпағын  

шешудің алдында аспапты розеткадан 

өшіріңіз.  

Озон жəне Сіздің денсаулығыңыз

•  Осы құрылғы аз мөлшерде озон 

шығаратын, кем дегенде 50 ppm (бөлік 

миллионға), аспаптарға қойылатын 

қауіпсіздік талаптарына жауап береді.  

•  Жоғарғы тыныс алу мүшелері, өкпелері 

ауыратын, жүрек ауруы жəне озонға 

сезімталдығын арттыратын басқа 

дерттері бар адамдар ауа тазартқышты 

қолдануға қатысты алдын ала дəрігердің 

кеңесін алулары қажет.  

Ауа тазартқыштың жұмыс істеу принципі  

1.   Ауа шығатын тесіктер (4) арқылы ауа 

желдеткішпен сорылады. 

2.   Бактерицидті УК-шам зиянды 

бактерияларды жəне вирустарды жояды.  

3.   Электрстатикалық сүзгіште (6) өлшемі 

0,1 микроннан кем микробөлшектер 

тұнады, өсімдік тозаңы, ұсақ шаң.  

4.   Теріс иондар генераторы ауаны 

миллиондаған теріс зарядталған 

иондармен байытады.   

Пайдалану

1.   Аспапты құрғақ тегіс бетке қойыңыз.  

2.   Желілік адаптердің штекерін ұяшыққа 

(5) салыңыз, ал желілік адаптерді (7) 

розеткаға қосыңыз.  

3.   «POWER» қосу/өшіру батырмасын (3) 

басып, аспапты қосыңыз.

4.   Аспаптың ішіндегі көгілдір жарық 

бактерецидті УК-шамның жұмыс 

істейтінін білдіреді.  

5.   «POWER» қосу/өшіру батырмасын (3) 

басып, аспапты өшіріңіз.   

Ескерту:

-   Егер электрстатикалық сүзгіштің (1) 

қақпағы ашық болса, аспап қосылмайды.   

-   Аспапты қосудың алдында қақпақ (1) 

дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.  

Автомобильде

1.  Аспапты ыңғайлы жерге қойыңыз.

2.   Қорек сымының ағытпасын (8) ұяшыққа 

(5), ал штекерді автомобильдің темекі 

тұтандырғышының ұяшығына салыңыз.   

3.   «POWER» қосу/өшіру батырмасын (3) 

басып, аспапты қосыңыз.  

4.   Аспапты өшіру үшін «POWER» қосу/

өшіру батырмасын (3) қайта басыңыз.  

Аспапты тазалау

Корпус

•  Корпусты сəл ылғал шүберекпен сүртіңіз.  

•  Аспапты суға немесе басқа кез келген 

сұйықтықтарға батыруға тыйым 

салынады.  

•  Аспаптың корпусын тазалау үшін 

абразивті тазалау құралдарын немесе 

еріткіштерді қолданбаңыз.  

•  Ауа шығатын тесіктерді (4)  щеткамен 

немесе арнайы саптамасы бар 

шаңсорғышпен үнемі тазартып тұрыңыз.

Бастапқы сүзгішті (10) тазалау 

•  Аптасына бір рет бастапқы сүзгіштің 

(10) жағдайын тексеріңіз. Ілмекке басып, 

сүзгіштер бөлімінің қақпағын (8) ашыңыз.   

•  Бастапқы сүзгішті (10) шығарыңыз, оны 

шаңнан тазартыңыз, қатты ластанған 

жағдайда оны жылы сабынды суда 

жуыңыз жəне жақсылап шайыңыз. 

Сүзгішті орнына қоюдың алдында 

кептіріңіз.  

Электрстатикалық сүзгішті (6) тазалау

• Электрстатикалық сүзгіштің (6) 

пластиналарын аптасына бір рет 

тазартып тұру қажет.   

•  Аспапты өшіріңіз жəне желілік адаптерді 

розеткадан шығарыңыз.  

•   «PULL» ілмегін (2)  тартыңыз жəне 

электрстатикалық сүзгіштің (1) қақпағын 

шешіңіз.  

•  Пластиналардан (6) қалған статикалық 

зарядты кетірмегенге дейін 

пластиналарға қол тигізбеңіз. Ол үшін 

пластинаны жерлендірілген кез келген 

затқа жақындатыңыз (мысалы, су құбыры 

немесе кран).   

•  Пластинадағы шаңның бөлшектерін 

кетіру үшін оны сəл ылғал шүберекпен 

сүртіңіз, электрстатикалық сүзгішті біраз 

уақыт кептіріңіз. Орнатудың алдында 

электрстатикалық сүзгіштің пластиналары 

құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.  

•  Электрстатикалық сүзгіштің қақпағын (1) 

орнына орнатыңыз.  

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Ақаулық

Ықтимал 

себептер

Шешу жолы

Аспап 

қосылмайды

1. Аспап желілік 

розеткаға 

қосылмаған.   

2. Желілік 

розеткада немесе 

автомобильдің 

темекі 

тұтандырғышында  

кернеу жоқ.  

3. Қақпақ 

орнатылмаған 

немесе берік 

орнатылмаған (1).

4. Аспап бұзылған.

1.Аспапты желілік 

розеткаға қосыңыз.  

2.Тексеру 

үшін дəл сол 

розеткаға басқа 

электр аспапты 

қосып көріңіз, 

автомобиль 

тұтандырғышы 

ұяшығының 

қорек тізбесінде 

сақтандырғыштың 

бүтіндігін 

тексеріңіз.  

3.Қақпақтың (1) 

берік жабылғанын 

тексеріңіз.  

4. Аспапты 

жөндеу үшін 

арнайы рұқсаты 

бар сервис 

орталығына 

хабарласыңыз.  

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Тұтынылатын қуат: 2.4+/- 0.5 Вт

Шуыл деңгейі: < 90 дБ

Теріс иондардың шығысы: > 1 млн./см

3

Озон шығысы: < 0.05 % ppm (миллионға 

шаққанда)

Бөлме көлемі: 15-20 м

2

Өндіруші алдын  ала хабарламастан 

аспаптың сипаттамаларын өзгертуге 

құқылы.

Аспаптың қызмет мерзімі 3 жылдан 

кем емес    

Гарантиялық мiндеттiлiгi

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан 

бөлшектер дилерден тек сатып алынған 

адамға ғана берiледi. Осы гарантиялық 

мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда 

төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi 

қажет.

Бұл тауар ЕМС – жағдайларға 

сəйкес келедi негiзгi 

Мiндеттемелер 89/336/EEC 

Дерективаның ережелерiне 

енгiзiлген Төменгi  Ережелердiң 

Реттелуi (73/23 EEC)

ҚАЗАҚ

5

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА С ФУНКЦИЕЙ 
ИОНИЗАЦИИ
Данный прибор прекрасно очищает воздух, 
имеет ультрафиолетовую бактерицидную 
лампу и генератор отрицательно заряжен-
ных ионов, которые благотворно влияют на 
обмен веществ в организме человека. 
Используя очиститель воздуха, вы будете 
ощущать чистый, почти горный воздух.

ОПИСАНИЕ
1. Крышка электростатического фильтра
2.   Защелка  электростатического  фильтра 

«PULL»

3.  Кнопка включения/выключения «POWER» 
4. Воздухозаборные отверстия
5. Гнездо питания
6. Пластины электростатического фильтра
7. Сетевой адаптер
8.   Шнур питания в автомобиле

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед тем как начать пользоваться элек-
троприбором, внимательно прочитайте на-
стоящее руководство по эксплуатации.
•  Прежде чем подключить прибор к элек-

тросети, убедитесь, что напряжение, 
указанное на сетевом адаптере, соот-
ветствует напряжению электросети в ва-
шем доме.

•  Используйте только тот сетевой адаптер, 

который входит в комплект поставки.

•  Не используйте прибор в помещениях с 

повышенным уровнем  влажности, на-
пример в ванной комнате.

•  Не используйте устройство рядом с на-

гревательными приборами.

•  Не включайте прибор, если в помещении 

используются вещества в аэрозольной 
упаковке.

•  Не закрывайте воздухозаборные отвер-

стия и не вставляйте в них посторонние 
предметы.

• Не оставляйте включенный прибор без 

присмотра.

•  Не разрешайте детям использовать при-

бор в качестве игрушки.

• Храните электроприбор в недоступном 

для детей месте.

• В случае повреждения прибора обра-

щайтесь в авторизованный сервисный 
центр.

• Запрещается использовать шнур сете-

вого адаптера для переноски прибора; 
следите за тем, чтобы шнур не касался 
острых краев.

• Перед чисткой пластин электростатиче-

ского фильтра обязательно выключите 
прибор и выньте сетевой адаптер из ро-
зетки.

•  Никогда не прикасайтесь влажными ру-

ками к корпусу прибора или к сетевому 
адаптеру.

• Внутри бактерицидной УФ-лампы содер-

жатся пары ртути, соблюдайте особую 
осторожность при обращении с лампой.

• Запрещается  выбрасывать  УФ-лампы 

в мусорные контейнеры. Утилизируйте 
УФ-лампы в соответствии с принятыми 
в вашей стране правилами утилизации 
вредных отходов.

•  Перед утилизацией прибора удалите из 

него бактерицидную лампу.

Меры предосторожности при использо-
вании УФ-лампы
•  Очиститель воздуха защищен от прямо-

го УФ-излучения, поэтому видимое све-
чение лампы безопасно для здоровья. 

• Крышка  электростатического  фильтра 

оснащена системой блокировки, обе-
спечивающей отключение лампы при 
снятии крышки. Запрещается вносить 
любые изменения в схему блокировки 
крышки во избежание получения травм. 

•  В целях безопасности всегда выключай-

те прибор из розетки, прежде чем снять 
крышку электростатического фильтра.

Озон и ваше здоровье
• Данное устройство удовлетворяет тре-

бованиям безопасности - для приборов, 
вырабатывающих небольшое количество 
озона, менее 0,05 % ppm (частей на мил-
лион).

• Люди, 

страдающие 

заболеваниями 

верхних дыхательных путей, легких, за-
болеваниями сердца и прочими болез-
нями, повышающими чувствительность к 
озону, должны предварительно прокон-
сультироваться с врачом о возможности 
использования очистителя воздуха.

Принцип действия очистителя воздуха
1.   Воздух засасывается вентилятором че-

рез воздухозаборные отверстия (4). 

2.   Бактерицидная УФ-лампа убивает вред-

ные бактерии и вирусы.

3. 

 

На электростатическом фильтре (6) 
осаждаются микрочастицы размером 
менее 0,1 микрона, такие как пыльца 
растений, мелкая пыль.

4.  Генератор отрицательных ионов обога-

щает воздух миллионами отрицательно 
заряженных ионов.

Использование
1.   Установите прибор на сухую ровную по-

верхность.

2.  Вставьте штекер сетевого адаптера в 

гнездо (5), а сетевой адаптер (7) - в ро-
зетку.

3.  Включите прибор, нажав Кнопку вклю-

чения/выключения «POWER» (3).

4.   Голубое свечение внутри прибора сви-

детельствует о том, что бактерицидная 
УФ-лампа работает.

5.  Включите прибор, нажав Кнопку вклю-

чения/выключения «POWER» (3).

Примечание
-  Если открыта крышка электростатиче-

ского фильтра (1), то прибор не включит-
ся.

-   Перед  включением  прибора  убедитесь, 

что крышка (1) установлена правильно. 

В автомобиле
1.  Установите прибор в подходящее ме-

сто.

2.  Вставьте разъем шнура питания (8) в 

гнездо (5), а штекер - в гнездо прикури-
вателя автомобиля.

3. 

 Включите прибор, нажав на Кнопку 

включения/выключения «POWER» (3).

4.   Чтобы выключить прибор, повторно на-

жмите Кнопку включения/выключения 
«POWER» (3).

Чистка прибора
Корпус
•  Протирайте корпус прибора слегка влаж-

ной тканью. 

• Запрещается погружать прибор в воду 

или любые другие жидкости.

• Не используйте абразивные моющие 

средства или растворители  для чистки  
корпуса прибора.

• Периодически очищайте воздухозабор-

ные отверстия (4) щеткой или восполь-
зуйтесь пылесосом с соответствующей 
насадкой.

Чистка электростатического фильтра (6)
• Рекомендуется очищать пластины элек-

тростатического фильтра (6) раз в неде-
лю. 

• Выключите прибор и выньте сетевой 

адаптер из розетки. 

•  Потяните за защелку (2) «PULL» и сними-

те крышку электростатического фильтра 
(1).

•  Не дотрагивайтесь до пластин (6), пока 

не снимите с них остаток статического 
заряда. Для этого прикоснитесь пласти-
нами (6) к любому заземленному пред-
мету (например, к водопроводной трубе 
или крану). 

•  Протрите пластины слегка влажной тка-

нью для удаления частиц пыли, просуши-
те электростатический фильтр в течение 
некоторого времени. Перед установкой 
убедитесь, что пластины электростати-
ческого фильтра абсолютно сухие.

• Установите крышку электростатического 

фильтра (1) на место.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправ-

ность

Возможные 

причины

Устранение

Прибор не 
включается

1. Прибор не 

включен 
в сетевую 
розетку.

2. Отсутствие 

напряжения 
в сетевой 
розетке или 
в гнезде при-
куривателя 
автомобиля.

3. Не установ-

лена или 
неплотно 
закрыта 
крышка (1).

4. Неисправ-

ность при-
бора.

1. Включите 

прибор в 
сетевую 
розетку.

2. Для провер-

ки попробуй-
те включить в 
ту же розетку 
другой элек-
троприбор, 
проверьте 
исправность 
предохрани-
теля в цепи 
питания 
гнезда при-
куривателя 
автомобиля.

3. Проверьте, 

прочно ли 
закреплена  
крышка (1).

4. Обратитесь в 

авторизован-
ный сервис-
ный центр 
для ремонта 
прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность: 2,4+/- 0,5 Вт
Уровень шума: < 90 дБ
Выход отрицательных ионов: > 1 млн./см

3

Выход озона: < 0,05 % ppm (частей на мил-
лион)
Объем помещения: 15-20 м

2

Производитель оставляет за собой право 
изменять дизайн и технические характе-
ристики прибора без предварительного 
уведомления.

Срок службы прибора не менее 3-х лет

Данное изделие соответствует 
всем требуемым европейским и 
российским стандартам безопас-
ности и гигиены.

Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, 
Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия

РУССКИЙ

4

LUFTREINIGER MIT DER IONISIERUNGS-
FUNKTION
Der Luftreiniger mit der bakteriziden Ultraviolett-
lampe und einem Erzeuger der negativ geladenen 
Ionen, die sich auf den Stoffwechsel im Organis-
mus des Menschen positiv auswirken. 
Wenn Sie den Luftreiniger in den Wohn- und Be-
triebsräumen benutzen, erleben Sie reine, fast 
bergische Luft.

BESCHREIBUNG
1.  Deckel des elektrostatischen Filters 
2.  Schnappverschluss des elektrostatischen Fil-

ters «PULL»

3. An-/Ausschalttaste 

«POWER»

4. Lufteintrittsöffnungen
5.  Buchse für den Stromanschluss
6. Platten 

des 

elektrostatischen 

Filters

7. Netzadapter
8.  Speisungskabel für das Auto

VORSICHTSMASSNAHMEN
Bevor Sie das Elektrogerät in Betrieb nehmen, le-
sen Sie bitte sehr aufmerksam diese Bedienungs-
anleitung.
•  Bevor Sie das Gerät an das elektrische Netz 

anschließen,  vergewissern Sie sich, dass die 
Spannung, die am Netzadapter ausgewiesen 
ist, der Spannung im Netz in Ihrem Haus über-
einstimmt.

•  Benutzen Sie nur den Netzadapter, der mit dem 

Gerät mitgeliefert wurde.

•  Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe der 

Heizkörper oder Heizgeräte.

•  Schalten Sie das Gerät nicht in den Räumen 

an, falls da Substanzen benutzt werden, die ge-
sprüht werden.

•  Schalten Sie das Gerät nicht an, wenn im Raum 

Substanzen in der Aerosolverpackung benutzt 
werden.

•  Verschließen Sie die Lufteintrittsöffnungen nicht 

und stecken Sie keine fremden Gegenstände 
darin ein.

•  Lassen Sie das angeschaltete Gerät nicht ohne 

Aufsicht.

•  Lassen Sie Kinder das Gerät nicht als Spielzeug 

benutzen.

•  Bewahren Sie das Elektrogerät außerhalb der 

Reichweite der Kinder auf.

•  Falls das Gerät beschädigt wurde, wenden Sie 

sich an ein autorisiertes Servicezentrum.

•  Es ist nicht gestattet, das Kabel des Netzad-

apters zum Transport des Geräts zu benutzen. 
Achten Sie besonders darauf, dass das Kabel 
keine scharfen Kanten berührt.

•  Vor der Reinigung der Platten des elektrostati-

schen Filters, des Vor- oder des photokatalyti-
schen Filters schalten Sie das Gerät unbedingt 
aus und ziehen Sie den Netzadapter aus der 
Steckdose heraus.

•  Berühren Sie das Gerätgehäuse oder den Netz-

adapter nie mit feuchten Händen.

•  Im Inneren  der bakteriziden Ultraviolettlampe 

ist Quicksilberdampf vorhanden. Befolgen Sie 
besondere Vorsichtsmaßnahmen beim Um-
gang mit der Lampe.

•  Es wird nicht gestattet, die Ultraviolettlampen 

als Müll zu entsorgen. Entsorgen Sie die Ultra-
violettlampen entsprechend den in Ihrem Land 
geltenden Entsorgungsvorschriften für schädli-
che Abfälle.

•  Vor der Entsorgung des Geräts entfernen Sie 

die bakterizide Ultraviolettlampe.

Vorsichtsmaßnahmen bei Benutzung der Ul-
traviolettlampe
•  Direkte Ultraviolettstrahlung ist für die Augen 

schädlich und kann Sehstörungen verursachen. 
Der Luftreiniger ist gegen direkte Ultraviolett-
strahlung  durch einen zusätzlichen Filter ge-
schützt, deswegen ist die sichtbare Leuchtung 
der Lampe für die Gesundheit ungefährlich. 

• Die Deckel des Ultraviolettlampenfachs und 

des Fachs des elektrostatischen Filters sind mit 
einem Sperrsystem versehen, das das Abschal-
ten der Lampe gewährleistet, wenn die Deckel 
abgenommen werden. Es ist nicht gestattet 
irgendwelche Veränderungen im Sperrsystem 
der Deckel einzubringen, um Gefahr des Trau-
mas zu vermeiden. 

• Für Ihre eigene Sicherheit schalten Sie das 

Gerät vom Netz ab, bevor Sie den Deckel des 
elektrostatischen Filters und den Deckel der Ul-
traviolettlampe abnehmen.

Ozon und Ihre Gesundheit
•  Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsanfor-

derungen für Geräte, die kleine Menge Ozon 
erzeugen, weniger als  50 ppm (Teile auf eine 
Million).

• Menschen, die an Erkrankungen der oberen 

Luftorgane, der Lungen, des Herzens und an-
deren Krankheiten, die Empfindlichkeit gegen 
Ozon hervorrufen, leiden,  sollten vorher den 
Arzt zur Beratung bezüglich der Möglichkeit der 
Benutzung des Luftreinigers aufsuchen. 

Wirkungsprinzip des Luftreinigers
1.   Die Luft wird mit Hilfe des Ventilators ins Innere 

des Geräts durch die Lufteintrittsöffnungen (4) 
eingesaugt.

2.   Die Bakterizide Ultraviolettlampe  tötet schädli-

che Bakterien und Viren ab.

3.   Der elektrostatische Filter (6) filtert Mikroparti-

kel mit der Größe kleiner als 0,1 Mikron, solche 
wie Pflanzenstaub, feiner Staub.

4.  Der Erzeuger der negativen Ionen bereichert 

die Luft durch Millionen negativ geladenen Io-
nen.

Anwendung
1.   Stellen Sie das Gerät auf einer trockenen gera-

den Oberfläche auf.

2.  Setzen Sie den Stecker des Netzadapters in 

die Buchse (5) ein, und den Netzadapter (7) in 
die Steckdose.

3.   Schalten Sie das Gerät an, indem Sie die An-

/Ausschalttaste «POWER» (3) betätigen.

4.   Die blaue Beleuchtung im Inneren des Geräts 

berichtet, dass die bakterizide Ultraviolettlam-
pe intakt ist und bereits funktioniert.

5.   Schalten Sie das Gerät an, indem Sie die An-

/Ausschalttaste «POWER» (3) drücken.

Anmerkung:
-  Falls der Deckel des elektrostatischen Filters 

 

(1) geöffnet ist, kann das Gerät nicht ange-
schaltet werden.

-   Vor dem Anschalten des Geräts, vergewissern 

Sie sich, dass die Deckel (1) richtig eingestellt 
sind. 

Im Auto
1.  Stellen Sie das Gerät an einer passenden 

Stelle auf.

2.  Setzen Sie den Stromanschluss (8) in die 

Buchse (5), und den Stecker in die Zigaretten-
anzündung des Autos ein.

3.   Schalten Sie das Gerät an, indem Sie die An-

/Ausschalttaste «POWER» (3) drücken.

4.   Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die 

An-/Ausschalttaste  «POWER» (3) erneut.

Reinigung des Geräts
Gehäuse
•  Wischen Sie das Gerätgehäuse mit einem leicht 

feuchten Stofftuch ab.

•  Es wird nicht gestattet das Gerät ins Wasser 

oder andere Flüssigkeiten einzutauchen.

•  Benutzen Sie keine Schleißmittel oder Lösungs-

mittel für die Reinigung des Grätgehäuses.

• Reinigen  Sie regelmäßig die Lufteintrittsöff-

nungen mit einer Bürste oder benutzen Sie den 
Staubsauger mit einem entsprechenden Auf-
satz.

Reinigung des elektrostatischen Filters (6)
•  Es wird empfohlen, die Platten des elektrostati-

schen Filters  (6) ein Mal in der Woche zu reini-
gen.

•  Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den 

Netzadapter aus der Steckdose heraus.

•  Ziehen Sie am Schnappverschluss (2) «PULL»  

und nehmen Sie den Deckel des elektrostati-
schen Filters (1) ab.

•  Berühren Sie die Platten nicht (6), solange Sie 

von ihnen den Rest der statischen Ladung nicht 
abgenommen haben. Dafür berühren Sie mit 
den Platten  (6) einen beliebigen geerdeten Ge-
genstand, zum Beispiel ein Wasserleitungsrohr 
oder den Wasserhahn.

•  Wischen Sie die Platten mit einem leicht feuch-

ten Stofftuch, um die Staubpartikel zu entfer-
nen, trocknen Sie den elektrostatischen Filter 
während einiger Zeit.  Bevor Sie den Filter zu-
rück installieren, vergewissern Sie sich, dass 
die Platten des elektrostatischen Filters trocken 
sind.

•  Stellen Sie den Deckel des elektrostatischen 

Filters (1) an seinen Platz zurück auf.

BEHEBUNG DER FEHLER

Fehler 

Mögliche Ursa-

chen

Behebung

Das Gerät 
kann nicht 
angeschaltet 
werden

1. Das Gerät ist 

nicht an die 
Netzsteck-
dose ange-
schlossen.

2. Keine Span-

nung in der 
Steckdose 
des Elektro-
netzes oder in 
der Zigaret-
tenzündung 
des Autos.

3. Der Deckel ist 

falsch oder 
gar nicht auf-
gestellt (1).

4. Das Gerät ist 

nicht intakt.

1. Schalten Sie 

das Gerät 
an die Netz-
steckdose an.

2. Zur Prüfung 

versuchen 
Sie, an diese 
Steckdose je-
des beliebige 
Gerät anzu-
schließen; 
überprüfen 
Sie, ob die 
Sicherung in 
der Stromver-
sorgungsket-
te des Ziga-
rettenzünders 
des Autos 
intakt ist.

3. Überprüfen 

Sie, ob der 
Deckel des 
Geräts sicher 
gefestigt ist.

4. Wenden Sie 

sich an ein 
autorisiertes 
Servicezen-
trum, um 
das Gerät 
reparieren zu 
lassen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Gespeiste Leistung: 2.4+/- 0.5 W
Geräuschniveau: < 90 dB
Austritt der negativen Ionen: >1 Mio./cm

3

 

Ozonaustritt: <0.05 % ppm (Teile auf eine Million)
Raumfläche: 15-20 m

2

Der Produzent behält sich das Recht vor, dieCha-
rakteristiken der Geräte ohne Vorankündigung 
zu ändern.

Benutzungsdauer der Teekanne nicht weni-
ger als 3 Jahre

Gewährleistung   
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung 
kann man beim Dealer, der diese Geräte 
verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger 
Anspruchserhebung soll man während der 
Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den 
Check oder die Quittung über den Ankauf vorzu-
legen. 

Das vorliegende Produkt  entspricht 
den Forderungen der elektromagne-
tischen Verträglichkeit, die in 89/336/
EWG -Richtlinie des Rates und den 
Vorschriften 73/23/EWG über die 
Niederspannungsgeräte vorgesehen 
sind.

DEUTSCH

3

AIR PURIFIER WITH ION GENERATOR
Air purifier is equipped with the ultraviolet 
bactericidal lamp and negative ions gener-
ator having the beneficial influence on the 
metabolism of the human body. 
You can enjoy pure, mountain breeze like 
air using the purifier.

Description
1.  Electrostatic filter cap
2.  Electrostatic filter latch «PULL»
3.  Power on/off button «POWER» 
4. Air inlets
5. Power slot
6.  Electrostatic filter plates
7. AC adapter
8.  Power cord for connecting to the supply 

line in the car

Safeguards
Read this operating manual carefully before 
using the appliance.
•  Make sure the voltage signed on the AC 

adapter meets the voltage characteris-
tics of the supply line at your house.

•  Use only the AC adapter included into the 

delivery set of the appliance.

• Do not use the appliance in the rooms 

with high humidity, for example, in the 
bath.

•  Do not use the appliance near the heat-

ers.

• Do not switch the appliance on in the 

rooms where any aerosols are spread or 
used to be spread.

•  Do not cover the air inlets, or do not block 

them with any objects.

•  Do not leave the appliance unattended.
•  Do not let children to use the appliance 

as a toy.

• Store the appliance at the places inac-

cessible by children.

•  In case of damage apply to the author-

ized service center.

• Do not use the AC adapter power cord 

for any transportation purposes. Watch 
the cord is not in touch with the sharp 
edges.

•  Before cleaning the plates of the electro-

static filter switch the appliance off and 
unplug from the wall outlet.

•  Never touch the housing or the AC adapt-

er by wet hands.

• The mercury vapor is contained inside 

the UV-lamp, take special care while 
handling the lamp.

•  Do not utilize the UV-lamp by throwing it 

in the ordinary refuse bin. Utilize the UV-
lamps according to the appropriate rules 
and regulations of our country.

•  Remove the bactericidal UV-lamp out of 

the appliance before utilizing it.

Safety rules concerning the UV-lamp 
usage
•  Direct UV radiation is dangerous for the 

eyes. It may cause the visual impair-
ment. Air purifier is protected against 
the direct UV radiation, so the light of the 
bactericidal lamp is safe for the eyes and 
health. 

• The cap of the electrostatic filter is 

equipped with the latch mechanism 
switching off the lamp in case of opening 
the cap. To avoid injuries, it is forbidden 
to modify the mechanism. 

• Always unplug the appliance from the 

wall outlet before removing the electro-
static filter cap.

Ozone and your health
• This appliance comply with the safety 

standards determined for the equipment 
producing small amount of the ozone, 
less then 0.05 % ppm.

•  The people suffering from the deceases 

of the upper air passages, heart, and the 
other deceases increasing the sensitivity 
to ozone, should consult to the physician 
before using the air purifier.

Air purifier principle of operation
1.   The air is inhausted through the air inlets 

(4). 

2.  Bactericidal UV-lamp kills the harmful 

bacteria and viruses.

3.   The micro particles with sizes less then 

0,1 microns (for example, plant pollen 
or fine dust) precipitate on the electro-
static filter (6).

4.   Negative ions generator enriches the air 

with the millions of negative ions.

Usage
1.   Install the appliance on the dry level sur-

face.

2.  Insert the AC adapter cutoff point into 

the socket (5), and the plug of the AC 
adapter (7) connect to the wall outlet.

3.   Switch the appliance on by pressing the 

button «POWER» (3).

4.   Blue luminescence form inside the ap-

pliance is the evidence of appliance be-
ing operating and bactericidal UV-lamp 
is on.

5.   Switch off the appliance by pressing the 

button «POWER» (3).

Notice
-    If the electrostatic filter cap (1) is open, 

the appliance cannot be switched on.

-    Before to switch the appliance on make 

sure the cap (1) is installed properly.

In the car
1.  Install the appliance at the appropriate 

place.

2.  Insert the power cord cutoff point (8) 

into the socket (5), and the plug connect 
to the car cigar lighter.

3.   Switch the appliance on by pressing the 

button «POWER» (3).

4.  To switch the appliance off press the 

button «POWER» (3) again.

Cleaning the appliance
Housing
•  Wipe the housing of the appliance by the 

soft damp cloth. 

•  It is forbidden to immerse the appliance 

into the water or any other liquids.

• Do not use the abrasive detergents or 

dissolvent to clean the housing of the ap-
pliance.

•  Clean the air inlets (4) by a brush or by 

a vacuum cleaner with adequate nozzle 
periodically.

Cleaning the electrostatic filter (6)
•  It is recommended to clean the plates of 

the electrostatic filter (6) once a week. 

•  Switch off the appliance and unplug from 

the wall outlet. 

•  Pull the latch (2) with inscription «PULL» 

and remove the cap of the electrostatic 
filter (1).

•  Do not touch the plates (6) until you have 

discharged them. To remove the static 
charge from the plates (6) touch any 
grounded object (for example, water-
pipe or tap) by them.

• Wipe the plates with damp cloth to re-

move the dust, and leave them for a while 
for drying. Make sure the plates are dry 
before the installation.

•  Install the electrostatic filter cap (1) at its 

former place.

Trouble shooting

Malfunc-

tion

Possible 

causes

Solution

The ap-
pliance 
cannot be 
switched 
on

1. The appli-

ance is not 
connected 
to the wall 
outlet.

2. There is 

no voltage 
in the wall 
outlet (the 
supply line 
is dead) or 
in the cigar 
lighter of 
the car.

3. The cap (1) 

is not in-
stalled or is 
not latched 
tightly.

4. The appli-

ance mal-
function.

1. Connect the 

power cord 
to the wall 
outlet.

2. To check 

the socket 
or cigar 
lighter try to 
plug in any 
other elec-
tric appli-
ance. Also 
examine 
the safety 
fuse in the 
cigar lighter 
circuit is not 
melt.

3. Latch the 

cap (1) 
tightly.

4. Apply to 

the author-
ized service 
center for 
diagnostics 
and repair.

Specifications
Power consumption: 2.4+/- 0.5 W
Noise level: < 90 dB
Negative ion output: > 1 million/cm

3

Ozone output: < 0.05 % ppm
Volume of the room: 15-20 m

2

 The manufacturer shall reserve the right to 
change the specification of the appliances 
without preliminary notice.

The life time of the appliance shall not 

be less than 3 years

Guarantee 
Details regarding guarantee conditions can 
be obtained from the dealer from whom 
the appliance was purchased. The bill of 
sale or receipt must be produced when 
making any claim under the terms of this 
guarantee.

This product conforms to the 
EMC-Requirements as laid down 
by the Council Directive 89/336/
EEC and to the Low Voltage 
Regulation (73/23 EEC) 

ENGLISH

2

1

1779right.indd   1

1779right.indd   1

03.04.2007   12:50:54

03.04.2007   12:50:54

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    ENGLISH AIR PURIFIER WITH ION GENERATOR Air purifier is equipped with the ultraviolet bactericidal lamp and negative ions generator having the beneficial influence on the metabolism of the human body. You can enjoy pure, mountain breeze like air using the purifier. 5. Switch off the appliance by
  • Страница 2 из 3
    SRBSKI 3. Uključite uređaj pritisnuvši taster uključenja/isključenja „POWER“ (3). 4. Plavo svetlo unutar uređaja svedoči o tome da baktericidna ultraljubičasta lampa radi. 5. Isključite uređaj pritisnuvši taster uključenja/isključenja „POWER“ (3). PREČISTAČ VAZDUHA SA FUNKCIJOM JONIZACIJE Prečistač
  • Страница 3 из 3