Инструкция для VITEK VT-1825

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

5
7

10
13
16
19
22
25
28
30
33
35
38
41

MANUAL INSTRUCTION

www.vitek-aus.com

SSttoorrmm

VT-1825 B

VT-1825 R

VT-1825 SR

Copy of Vt-1825.qxd  10.02.05  10:36  Page 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 3 Storm VT-1825 B VT-1825 R VT-1825 SR MANUAL INSTRUCTION 5 7 10 13 16 19 22 25 28 30 33 35 38 41 www.vitek-aus.com
 • Страница 2 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 4
 • Страница 3 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 5
 • Страница 4 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 6
 • Страница 5 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 5 ENGLISH BAGLESS VACUUM CLEANER 17. When unwinding the power cord, hold the cable in your hands and don't let the plug hit the floor. Dear customer! Thank you for purchasing this VITEK product. The technology, design, function and conformity with quality
 • Страница 6 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 6 ENGLISH Using the brush attachments Turbo brush for floors/carpets (1)(drawings 11-12) The turbo brush can be used to vacuum floors, rugs and carpets with long or short pile, and is ideal for picking up animal fur. The cylindrical brush with hard bristles
 • Страница 7 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 7 DEUTSCH 8. Es ist verboten das Gerät durch das Herausziehen der Steckgabel aus der Steckdose abzuschalten. Halten Sie sich beim Abschalten an der Steckgabel fest. 9. Fassen Sie die Steckgabel oder den Staubsauger nicht mit nassen Händen an. 10. Es ist
 • Страница 8 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 8 DEUTSCH 13. Selbstreinigungsgriff des HEPA-Filters 14. Filterblock (Vorfilternetz und HEPA-Hauptfilter) 15. Unterteil des Behälters mit Deckel zum Entfernen des Mülls 16. Sperre des unteren Behälterdeckels Anwendung der Aufsatzdüsen Turbodüse für
 • Страница 9 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 9 DEUTSCH • • • Heben Sie den Griff auf dem Staubsammlerbehälter an und nehmen Sie ihn nach oben raus. Pressen Sie den Sperrknopf auf dem unteren Deckel (16) für das Entfernen von Müll und verschließen Sie ihn danach wieder. Legen Sie den Staubsammlerbehälter
 • Страница 10 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 10 ÐÓÑÑÊÈÉ ÏÛËÅÑÎÑ ÁÅÇ ÌÅØÊÀ ÄËß ÑÁÎÐÀ ÏÛËÈ Óâàæàåìûé ïîêóïàòåëü! Áëàãîäàðèì âàñ çà ïîêóïêó òåõíèêè êîìïàíèè VITEK. Òåõíîëîãèÿ, äèçàéí, ôóíêöèîíàëüíîñòü è ñîîòâåòñòâèå ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà ãàðàíòèðóþò âàì íàäåæíîñòü è óäîáñòâî â ïîëüçîâàíèè ïûëåñîñîì áåç ìåøêà
 • Страница 11 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 11 ÐÓÑÑÊÈÉ 11. Âûõîäíîé ôèëüòð 17. Óíèâåðñàëüíàÿ íàñàäêà 18. Ùåëåâàÿ íàñàäêà Îïèñàíèå êîíòåéíåðà äëÿ ñáîðà ïûëè 12. Âåðõíÿÿ êðûøêà ñ ðó÷êîé äëÿ èçâëå÷åíèÿ êîíòåéíåðà 13. Ðó÷êà ñàìîî÷èñòêè ÍÅÐÀ-ôèëüòðà 14. Áëîê ôèëüòðîâ (ïðåäâàðèòåëüíûé ñåò÷àòûé è îñíîâíîé
 • Страница 12 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 12 ÐÓÑÑÊÈÉ - ìîùíîñòü âñàñûâàíèÿ ïåðåìåùåíèåì ðó÷êè ðåãóëÿòîðà (8) è ìåõàíè÷åñêèì ðåãóëÿòîðîì, ðàñïîëîæåííûì íà ðó÷êå ãèáêîãî øëàíãà. - ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ 1. Ñíÿòèå êîíòåéíåðà ïûëåñáîðíèêà (4) è óäàëåíèå èç íåãî ïûëè è ìóñîðà (ðèñ. 6). • Âûêëþ÷èòå ïûëåñîñ è
 • Страница 13 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 13 FRANÇAIS ASPIRATEUR SANS SAC A POUSSIERE Cher acheteur! Nous vous remercions d’avoir acheté le matériel électroménager de marque VITEK. La technologie, le dessein, la fonctionnalité et la conformité aux standards internationaux de qualité vous garantissent
 • Страница 14 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 14 FRANÇAIS 17. Embout universel 18. Suceur plat embout universel (17) ou le suceur plat (18). Connectez-le au tube télescopique (fig.3). Description du collecteur de poussière 12. Couvercle supérieur avec une poignée pour sortir le collecteur 13. Poignée
 • Страница 15 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 15 FRANÇAIS • Tournez la poignée d’autonettoyage du filtre HEPA dans le sens d’une aiguille d’une montre ou dans le sans contraire (13). • Soulevez la poignée du collecteur de poussière et tirez-le en haut. • Appuyez sur la touche du fixateur du couvercle
 • Страница 16 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 16 ITALIANO ASPIRAPOLVERESENZA SACCHETTO DELLA POLVERE 8. Caro acquirente ! La ringraziamo per aver acquistato un elettrodomestico della compania VITEK. La tecnologia, il design, la funzionalità e corrispondenza agli standart di qualità garantiscono
 • Страница 17 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 17 ITALIANO 17. Accessorio universale 18. Accessorio piccolo - Descrizione del contenitore della polvere 12. Coperchio superiore con maniglia per togliere il contenitore 13. Maniglia di autopulizia del filtro NERA 14. Unita dei filtri (preliminare a rete e
 • Страница 18 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 18 ITALIANO MANUTENZIONE 1. Come togliere il contenitore della polvere (4) e spolverarlo (fig. 6). • Spegnete l’aspirapolvere e staccatelo dalla rete di alimentazione. • Girate la manopola di autopulizia del filtro NERA (13) in senso orario/antiorario. •
 • Страница 19 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 19 ESPAÑOL ASPIRADOR SIN BOLSA PARA POLVO Estimado comprador: Le agradecemos la compra de este electrodoméstico de la compañía VITEK. Merced a la tecnología, el diseño, las funciones que cumple y su estándar de calidad, le garantizamos que el aspirador sin
 • Страница 20 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 20 ESPAÑOL 13. Asa para autolimpieza del filtro HEPA 14. Bloque de filtros (anterior, de malla, y el principal HEPA) 15. Parte inferior del contenedor con tapa para poder retirar la basura 16. Traba de la tapa inferior del contenedor Uso de los accesorios
 • Страница 21 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 21 ESPAÑOL - • Apague el aspirador y desenchúfelo del tomacorriente. • Gire de izquierda a derecha/de derecha a izquierda el asa para autolimpieza del filtro HEPA (13). • Levante un poco el asa del contenedor y tire el contenedor hacia arriba. • Presione el
 • Страница 22 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 22 ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÏÐÀÕÎÑÌÓÊÀ×ÊÀ ÁÅÇ ÒÎÐÁÀ ÇÀ ÑÚÁÈÐÀÍÅ ÍÀ ÏÐÀÕ Óâàæàåìè êëèåíòè! Áëàãîäàðèì âè çà ïîêóïêàòà íà òåõíèêàòà íà êîìïàíèÿòà VITEK. Òåõíîëîãèÿòà, äèçàéíúò, ôóíêöèîíàëíîñòòà è ñúîòâåòñòâèåòî íà ñòàíäàðòèòå çà êà÷åñòâî Âè ãàðàíòèðàò ñèãóðíîñò è óäîáñòâî ïðè
 • Страница 23 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 23 ÁÚËÃÀÐÑÊÈ 17. Óíèâåðñàëíà íàñòàâêà 18. Íàñòàâêà ñ òÿñíà ïðîëóêà - Îïèñàíèå íà êîíòåéíåðà çà ñúáèðàíå íà ïðàõ 12. Ãîðåí êàïàê ñ äðúæêà çà èçâàæäàíå íà êîíòåéíåðà 13. Äðúæêà çà ñàìîïî÷èñòâàíå íà ôèëòúðà ÍÅÐÀ 14. Áëîê îò ôèëòðè (ïðåäâàðèòåëåí ìðåæåñò è
 • Страница 24 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 24 ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÎÁÑËÓÆÂÀÍÅ 1. Ñíåìàíå íà êîíòåéíåðà íà ïðàõîñúáèðà÷à (4) è îòñòðàíÿâàíå íà ïðàõòà è áîêëóêà îò íåãî (ðèñ. 6). • Èçêëþ÷åòå ïðàõîñìóêà÷êàòà è ÿ èçêëþ÷åòå îò ìðåæàòà. • Çàâúðòåòå ïî/ïðîòèâ ÷àñîâíèêîâàòà ñòðåëêà äðúæêàòà çà ñàìîïî÷èñòâàíå íà ôèëòúðà
 • Страница 25 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 25 MAGYAR PORZSÁK NÉLKÜLI PORSZÍVÓ 8. Kedves vásárló! Ezzennel fejezzük ki hálánkat a VITEK cég készülékének megvásárlásáért. A technológia, a kivitelezés, a funkcionális lehetõségek és a minõségi szabványoknak való megfelelés garantálják Önnek a
 • Страница 26 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 26 MAGYAR 17. Univerzális feltét 18. Réstisztító feltét - A porgyûjtõ konténer leírása 12. Felsõ fedél a konténer kivételére szolgáló fogantyúval 13. A HEPA-szûrõ öntisztító fogantyúja 14. Szûrõegység (az elõzetes háló- és a fõ HEPAszûrõ) 15. A konténer alsó
 • Страница 27 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 27 MAGYAR - KARBANTARTÁS 1. A porgyûjtõ konténerének (4) levétele és a por és szennyezõdés eltávolítása (6. ábra). • Kapcsolja ki a porszívót és húzza ki a hálózatból. • Fordítsa a HEPA-szûrõ öntisztítójának fogantyúját (13) az óramutató járása szerint/ellen.
 • Страница 28 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 28 SRBSKI ošteti i zapetlja. U toku smotavanja kabela za napajanje pazite da utikaè ne udara po podu. USISIVAÈ BEZ VREÆICE ZA SKUPLJANJE PRAŠINE Poštovani potrošaèu! Zahvaljujemo Vam na kupovini tehnike firme VITEK. Tehnologija, dizajn, funkcionalnost i
 • Страница 29 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 29 SRBSKI • Korištenje èetke-dodatka Turbo-èetka za pod/tepih (1) (sl.11-12) Turbo-èetku možete koristit za èišæenja poda, tepiha i staza sa dugaèkim i kratkim dlaèicama, ona idelano odgovra za èišæenje dlaèica od životinja sa tepiha. Valjkasta èetka sa
 • Страница 30 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 30 POLSKI ODKURZACZ BEZ WORKA DO KURZU 8. Drogi Kupuj¹cy! Dziêkujemy Wam za zakup techniki firmy VITEK. Technologia, design, funkcjonalnoœæ i zgodnoœæ ze standardami jakoœci gwarantuj¹ Wam pewnoœæ i wygodê w u¿yciu odkurzacza bez worka do kurzu. Odkurzacz
 • Страница 31 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 31 POLSKI 17. Uniwersalna nasadka 18. Ssawka szczelinowa - Opis kontenera do zbierania kurzu 12. Górna pokrywka z r¹czk¹ do wyjmowania kontenera 13. R¹czka samooczyszczania HERA-filtra 14. Blok filtrów (siatkowany filtr wstêpnego oczyszczania i podstawowo
 • Страница 32 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 32 POLSKI • • Wy³¹czyæ odkurzacz i od³¹czyæ go od sieci. Obróciæ zgodnie/przeciw ruchom wskazówek zegara r¹czkê samooczyszczania HEPA-filtra (13). • Podnieœæ r¹czkê na kontenerze nakurz i wyjmowaæ go do góry. • Nacisn¹æ na przycisk blokuj¹cy doln¹ pokrywkê
 • Страница 33 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 33 ÈESKÝ VYSAVAÈ BEZ PRACHOVÉHO SÁÈKU 16. Nepoužívejte vysavaè, není-li nastavena prachová nádoba èi blok filtrù. 17. Pøi svíjení kabeli pøidržujte kabel rukama, sít’ová vidlice se nesmí udeøit o povrch podlahy. Vážený zákazníku! Dìkujeme za zakoupení
 • Страница 34 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 34 ÈESKÝ Použití kartáèù-nástavcù Turbo-kartáè na podlahu /koberce (1)(obr. 11-12) Turbo-kartáèe lze použít k úklidu podlahy, èištìní kobercù s dlouhým a krátkým vlasem, tento nástavec je ideální pro odstranìní chlupù domácích zvíøat z kobercù. Válcový kartáè
 • Страница 35 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 35 ÓÊÐÀ¯ÍÜÑÊÈÉ éîãî óøêîäèòè. Òðèìàéòå ìåðåæíèé êàáåëü óäàëèí³ â³ä äæåðåë òåïëà. 8. Çàáîðîíÿºòüñÿ â³äêëþ÷àòè ïðèñòð³é â³ä ìåðåæ³ âèñìèêóâàííÿì ìåðåæíî¿ âèëêè ç ðîçåòêè çà êàáåëü. Ïðè â³äêëþ÷åíí³ ïðèñòðîþ â³ä ìåðåæ³ âàðòî òðèìàòèñÿ çà ìåðåæíó âèëêó. 9. Íå
 • Страница 36 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 36 ÓÊÐÀ¯ÍÜÑÊÈÉ 11. Âèõ³äíèé ô³ëüòð 17. Óí³âåðñàëüíà íàñàäêà 18. Ù³ëèííà íàñàäêà - Îïèñ êîíòåéíåðà äëÿ çáîðó ïèëó 12. Âåðõíÿ êðèøêà ç ðó÷êîþ äëÿ âèéìàííÿ êîíòåéíåðà 13. Ðó÷êà ñàìîî÷èùåííÿ Íåðà-ô³ëüòðà 14. Áëîê ô³ëüòð³â (ïîïåðåäí³é ñ³ò÷àñòèé ³ îñíîâíèé
 • Страница 37 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 37 ÓÊÐÀ¯ÍÜÑÊÈÉ - ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß 1. Çíÿòòÿ êîíòåéíåðà ïèëîçáèðà÷à (4) ³ âèäàëåííÿ ç íüîãî ïèëó é ñì³òòÿ (ìàë. 6). • Âèêëþ÷³òü ïèëîñîñ ³ â³äêëþ÷³òü éîãî â³ä ìåðåæ³. • Ïîâåðí³òü ïî/ïðîòè ãîäèííèêîâî¿ ñòð³ëêè ðó÷êó ñàìîî÷èùåííÿ Íåðà-ô³ëüòðà (13). • ϳäí³ì³òü
 • Страница 38 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 38 ÁÅËÀÐÓÑÊi ÏÛËÀÑÎÑ ÁÅÇ ÌßØÊÀ ÄËß ÇÁÎÐÓ ÏÛËÀ Øàíî¢íû ïàêóïí³ê! Äçÿêóé âàñ çà êóïëþ òýõí³ê³ êàìïàí³³ VITEK. Òýõíàëîã³ÿ, äûçàéí, ôóíêöûÿíàëüíàñöü äû àäïàâÿäàíå ñòàíäàðòàì ÿêàñö³ ãàðàíòóå âûì íàäçåéíàñöü ³ çðó÷íàñöü ¢ âûêàðûñòàíí³ ô³ëüòðà áåç ìÿøêà äëÿ çáîðó
 • Страница 39 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 39 ÁÅËÀÐÓÑÊi 17. Óí³âåðñàëüíàÿ íàñàäêà 18. Ø÷ûë³ííàÿ íàñàäêà - Àï³ñàííå êàíòýéíåðà äëÿ çáîðó ïûëà 12. Âåðõíÿÿ êðûøêà ç ðó÷êàé äëÿ âûöÿãíåííÿ êàíòýéíåðà 13. Ðó÷êà ñàìàà÷ûø÷ýííÿ ÍÅÐÀ-ô³ëüðà 14. Áëîê ô³ëüòðࢠ(ïàïÿðýäí³ ñåòêàâàòû ³ àñíà¢íû ÍÅÐÀ-ô³ëüòð) 15.
 • Страница 40 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 40 ÁÅËÀÐÓÑÊi ÀÁÑËÓÃΡÂÀÍÍÅ 1. Çíÿööå êàíòýéíåðà ïûëàçáîðí³êà (4) ³ çí³ø÷ýííå ç ÿãî ïûëà ³ ñìåööÿ (ìàë.6). • Âûêëþ÷ûöå ïûëàñîñ ³ àäêëþ÷ûöå ÿãî àä ñåòê³. • Ïàâÿðí³öå ïà/ñóïðàöü ãàäç³íí³êàâàé ñòðýëê³ ðó÷êó ñàìàà÷ûø÷ýííÿ ÍÅÐÀ-ô³ëüòðà (13). • Ïðûïàäí³ì³öå ðó÷êó íà
 • Страница 41 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 41 41
 • Страница 42 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 42 42
 • Страница 43 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 43 43
 • Страница 44 из 45
  Copy of Vt-1825.qxd 10.02.05 10:36 Page 44
 • Страница 45 из 45