Инструкция для VITEK VT-2341, CHAMELEON Z-4

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

LÉGTISZTÍTÓ IONIZÁLÁSSAL
Ez légtisztító, amelyik el van látva baktériumok 
elleni ultraibolyalámpával és fotokatalisztikus fil-
terrel, ami szolgál a toxikus vegyületek elpusztítá-
sára, negatívan töltött ionok generátorral, ame-
lyik jótékonyan hat az emberi szervezetben folyó 
anyagcserére.
Ha használja a légtisztítót a lakóhelyiségekben 
vagy a munkahelyiségekben, Ön érzi a tiszta, 
majdnem hegyi levegőt.

LEÍRÁS
1.  Az elektrosztatikai filter fedele vezérlési pa-

nellel

2.  Fedelet nyitó gomb (1)
3.  Levegő és negatív ionok kivezetésére szolgáló 

rések

4.  Bekapcsoló/Kikapcsoló gomb „ON/OFF”
5. Ventilátor 

forgássebességének 

szabályozója

6.  Díszfelvilágítást bekapcsoló gomb
7. Átszállásra 

szolgáló 

hely

8. Légbeeresztő 

rács

9. Fotokatalisztikus 

(TiO

2

) filter

10. Baktériumok elleni ultraibolyalámpa
11. Elektrosztatikai filter lemezei
12. Tápcsaplyuk
13. Hálózati adapter
14. Hálózati adapter dugója

Balesethárítási szabályok
A villamos készülékek használása előtt, figyelme-
sen olvassa el a használati utasításokat.
• Mielőtt a készüléket használná, győződjön 

meg róla, hogy a hálózati adapteren feltüntett 
működési  feszültség megegyezik a lakásban 
található hálózatfeszültséggel.

•  Használja csak az a hálózati adaptert, amelyik 

a készülék készletében van.

•  Ne használja a készüléket a fokozott nedves-

séggel való helyiségekben, például a fürdő-
szobában.

• Tilos helyiségen kívül használni.
• Helyezze a légtisztítót padlótól számítva 90 cm 

magasságra a levegő optimális cirkulációja ér-
dekében.

•  Fellobbanás elkerülése végett ne használja a 

készüléket a hagyott izzó cigaretták mellett.

•  Ne használja a készüléket a melegítőkészülé-

kek mellett.

•  Ne kapcsolja be a készüléket, ha a a helyiség-

ben használják az aeroszolos csomagban levő 
anyagokat.

•  Ne takarja a légbeeresztő réseket és ne tegyen 

be beléjük idegen tárgyakat.

•  Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ami-

kor be van kapcsolva.

•  Ne hagyja a gyerekeknek, hogy játékként hasz-

nálják a készüléket.

• Gyerekektől zárva tartandó.
•  A készülék sérülése esetén szervizbe fordul-

jon.

• Tilos a hálózati adapter kábelét használni a 

készülék áthelyezésére, vigyázzon arra, hogy a 
kábel ne érintse az éles végeket.

• Az elektrosztatikai filter lemezeinek, előze-

tes vagy fotokatalisztikus filter tisztítása előtt, 
kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati 
adaptert a konnektorból.

•  Sose érintse nedves kézzel a készülék házát 

vagy hálózati adaptert.

•  A baktériumok elleni ultraibolyalámpában hi-

gany gőzei vannak, legyen nagyon óvatos, 
amikor bánik a lámpával.

•  Tilos ultraibolyalámpát kidobni a szemétkonté-

nerekbe, mert ez tartozik az ártalmas hulladé-
kokhoz.

•  Mielőtt dobja ki a lámpát távolítsa el belőle a 

baktériumok elleni lámpát.

Ultraibolyalámpa használásánál való elővi-
gyázatossági rendszabályok
•  Az egyenes ultraibolya sugárzás nagyon ártal-

mas a szemünkre, mert tönkreteszi a látásun-
kat. A légtisztító meg van védve az egeynes 
ultraibolya sugárzástól a potlófilterrel, azért a 
lámpa látható fénylése ártatlan az egészségé-
nek.

•  Az ultraibolya lámpa fülkének és elektrostatikai 

filternek a fedelei blokkolással el vannak látva, 
amelyik biztosítja a lámpa kikapcsolódását, ha 
leveszi a fedeleket. Tilos bármelyek változtatá-
sokat tenni a fedelek blokkolásában a sebek 
elkerülése végett.

• A biztonság érdekében mindig kapcsolja ki 

a készüléket a hálózatból, mielőtt leveszi az 
elektrostatikus filter fedelét és az ultraibolya 
lámpa fedelét.

Ozón és az egészsége
•  Az alábbi készülék megfelel kevesebb mint 50 

ppm (részek millióra) ozónt kidolgozó készüle-
tekre való biztonsági igényeknek.

•  Az emberek, akik szenvednek a légutak, tüdők, 

szív és más ozónra érzékenységet emelő be-
tegségektől, hadd előzetesen tanácskozzanak 
az orvossal, lehet-e használni ezt a készülé-
ket.

A légtisztító működésének az elve
1. A TiO2 alapján való fotokatalisztikus filter (9) 

szétbontja a toxikus vegyületek elemeit.

2. A baktériumok elleni ultraibolyalámpa (10) 

semmisítja az ártalmas baktériumokat és víru-
sokat.

3.  Az elekrosztatikai filteren (11) leülepszenek 

kevés mint 0,1 mikron mikroelemek, például 
növénypor, finom por.

4.  A negatív ionok generátora gazdagítja a leve-

gőt rengeteg negatív ionnal.

5.  A ventilátor forgássebesség folyékony sza-

bályozásával biztosítja a teljesítményes lég-
áramat nagy zaj nélkül.

6. A készülékben nincsenek drága filterek, 

amelyek helyettesítését igyényelnek. A 
fotokatalisztikus filter (9) többhasználatú és 
vízzel át lehet mosni, az elekrostatikai filter 
lemezeit (11) elég lesz csak nedves ronggyal 
törölni.

Használás
1.  Helyezze a készüléket a sík száraz felületre.

2.  Tegye be a hálózati adapter dugóját (14) a 

bemenetbe (12), és a hálózati adaptert (13) a 
konnektorba.

3.  Az „ON/OFF” bekapcsolót (4) nyomva kap-

csolja be a készüléket.

4. A ventilátor forgássebességének a szabá-

lyozója (5) fordításával állítsa a légáram 
szükséges sebességét. Kék fénylés a készü-
lékben azt jelenti, hogy a baktériumok elleni 
ultraibolyalámpa működik.

5. A díszfelvilágítás bekapcsolása/kikapcsolása 

érdekében nyomja meg a gombot (6).

6. A készülék kikapcsolása érdekében nyomja 

meg az „ON/OFF” bekapcsolót (4).

Megjegyzés:
-  Ha az elektrosztatikai portartály fedele (1) 

vagy az ultraibolyalámpa fülkének a fedele (8) 
fel van nyitva, a készülék nem kapcsolódik be.

- A 

készülék 

bekapcsolása 

előtt, 

győződjön 

meg 

arról, hogy a (1 és 8) fedelek helysen fel van-
nak állítva.

A készülék tiszítása
Háza
• Törölje meg a készülék házát kissé nedves 

ronggyal.

•  Tilos készüléket vízbe vagy más folyadékokba 

mártani. 

•  Ne használja a vegyszereket és a ledörzsölő 

szereket a készülék tisztítására.

•  Időszakosan kefével vagy a megfelelő rátét-

tel ellátott porszívóval tisztítsa a fedél (8) lég-
beeresztő réseit.

A fotokatalisztikus filter tisztítása (9) 
(3. ábra)
• Egyszer hetente vizsgálja a fotokatalisztikus 

filter (9) állapotát, amelyik szolgál még az elő-
zetes filterként. Előzetesen a reteszet nyomva 
vegye le a filterek fülkének a fedelét (8).

•  Vegye ki a fotokatalisztikus filtert (9) és por-

tól tisztítsa meg, az erős szennyezése esetén 
mossa át meleg szappanos vízzel és gondosan 
öblítse meg. Szárítsa meg a filtert, mielőtt he-
lyezze a helyére.

Az elektrosztatikai filter tisztítása (11) (2. 
ábra)
•  Ajánlatos tisztítani az elektrosztatikai filter le-

mezeit (11) egyszer hetente.

•  Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati 

adaptert a konnektorból.

•  Nyomja meg a „PUSH” gombot (2), és vegye le 

a fedelet az elektrosztatikai filterről (1).

•  Húzza ki az elektrosztatikai filtert (11) a „PULL” 

karnál. Ne éríntse a lemezeket mielőtt vegye 
róluk a statikus töltés maradékát. Ennek érde-
kében éríntse a lemezekkel valamelyik leföl-
delt tárgyhoz, például, a vízvezetékhez vagy a 
csaphoz.

•  Törölje meg a lemezeket  kissé nedves rong-

gyal a por eltávolítása érdekében, szárítsa meg 
az elektrosztatikai filtert valamennyi ideig. Az 
állítás előtt győződjön meg arról, hogy az elekt-
rosztatikai filter lemezei szárazak.

•  Helyezze az elektrosztatikai filter fedelét (1) a 

helyére.

ÜZEMZAVAROK HÁRÍTÁSA

Üzemzavar

Lehetséges 

okai

Hárítás

A készülék 
nem kap-
csolódik be

1. A készülék a 

konnektorba 
be nincs 
kapcsolva.

2. A konnek-

torban nincs 
feszültség.

3. Az (1 és 8) ré-

sek nincsenek 
helyezve vagy 
nem szorosan 
vannak he-
lyezve.

4. A készülék 

üzemzavara.

1. Csatlakozza 

a készüléket 
a konnektor-
hoz.

2. A vizsgálat 

érdekében 
csatlakozzon 
más készü-
léket ehhez 
a konnektor-
hoz.

3. Vizsgálja, 

hogy tartó-
san-e meg 
vannak állítva 
a készülék 
hátulsó és 
elülső fedelei.

4. Forduljon a 

szervizbe 
a készülék 
javítására.

MŰSZAKI ADATOK
1.  Tápfeszültség: 230 V 50 Hz
2.  Fogyasztott teljesítmény: DC 12 W
3. Zaj nomminális szintje: 43.08 dB (magas), 

37.06 dB(közép), 31.25 dB (alacsony)

4. A negatív ionok kimenete: >1000000 ion/cm

3

 

(10 centiméterrel a levegő kimenésére szolgá-
ló réstől)

5. Az ozón kimenete: részek <0.05 % -a a millió-

ra

6. A helyiség űrtartalma:18.5 m

2

7. Üzemeltetési  feltételek:  a  környezet  hőmér-

séklete -5-+50°C, a levegő viszonylagos ned-
vessége – 50-80%

A gyártó fenntartja a jogát a készülékek jellem-
zőinek megváltoztatására előzetes bejelentés 
nélkül 

A készülék legalább 3 évig szolgál.

Garancia  
A garancia részletes feltételeit megkaphatja a 
készüléket eladó márkaképviselőtől. A garancia 
időtartama alatt, bármilyen kifogás  benyújtá-
sakor, fel kell mutatni a számlát vagy a vételi 
igazolást.

Az adott termék megfelel a 89/33-
6/EEC Európai Közösség direktíva az 
elektromágneses összeférhetőség-
hez támasztott követelményeinek 
valamint a 73/23 EEC kisfeszültségű 
berendezésekre vonatkozó rende-
letnek.

MAGYAR 

7

ВЪЗДУХООЧИСТИТЕЛ С ФУНКЦИЯ ЗА ЙОНИ-

ЗАЦИЯ
Въздухоочистителят с ултравиолетова бактери-
цидна лампа, фотокаталитичен филтър е пред-
назначен за унищожаване на токсични съеди-
нения и генериране на отрицателно заредени 
йони, които благотворно влияят на обмяната на 
веществата в организма на човека.  
Когато използвате въздухоочистителя в жилищ-
ни или работни помещения, ще усетите чист, 
почти планински въздух.

ОПИСАНИЕ
1.  Капак на електростатичния филтър с панел 

за управление

2.  Бутон за отваряне на капака (1)
3.  Отвори за изход на въздух и отрицателно за-

редени йони

4.  Бутон Включване/Изключване «ON/OFF»  
5.  Регулатор на скоростта на ротация на венти-

латора

6.  Бутон за включване на декоративното освет-

ление

7. Място 

за 

пренасяне

8.  Решетка за влизане на въздух 
9. Фотокаталитичен 

(TiO

2

) филтър 

10. Бактерицидна ултравиолетова лампа
11.  Пластини на електростатичния филтър.
12. Гнездо за захранване
13. Адаптер за мрежата
14. Щекер на адаптера за мрежата

ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди да започнете да използвате на електро-
прибора внимателно прочетете даденото ръко-
водство за експлоатация.
•  Преди да включете прибора в електромрежа-

та се убедете, че напрежението, посочено на 
адаптера за мрежата, съответства на напре-
жението във Вашата локална електромрежа.

•  Използвайте само адаптера за мрежата, кой-

то влиза в комплекта на доставката.

•  Не използвайте уреда в помещения с пови-

шено ниво на влага, например в баня.

•  Забранява се използването на прибора извън 

помещението.

•  Установявайте очистителя на въздух на висо-

чина около 90 см от пода за оптимална цирку-
лация на въздуха.

•  За да избегнете възпламеняване, не използ-

вайте прибора в близост до оставени неизга-
сени цигари. 

•  Не използвайте уреда в близост до нагрева-

телни устройства.

•  Не включвайте прибора, ако в помещението 

се използват вещества в аерозолна опаков-
ка.

• Не блокирайте отворите за влизане на въздух 

и не вкарвайте в тях странични предмети.

•  Не оставяйте прибора включен без надзор.
•  Не позволявайте на деца да използват прибо-

ра като играчка.

•  Съхранявайте електроприбора в недостъпно 

за деца място.

•  В случай на повреда на прибора се обръщай-

те в упълномощения сервизен център.

• Забранява се използването на кабела на 

адаптера за мрежата за пренасяне на прибо-
ра, следете кабела да не докосва остри краи-
ща.

• Преди почистване на пластините на елек-

тростатичния или фотокаталитичния филтър, 
задължително изключете прибора и извадете 
адаптера за мрежата от контакта.

•  Никога не докосвайте с мокри ръце корпуса 

на прибора или адаптера за мрежата.

•  Във бактерицидната ултравиолетова лампа се 

съдържат живачни изпарения, бъдете особе-
но внимателни при използването на лампата.

•  Забранява се изхвърлянето на ултравиолето-

вите лампи на смет. Оползотворявайте ултра-
виолетовите лампи в съответствие с приетите 
във вашата страна правила за оползотворява-
не на вредни отпадъци.

•  Преди оползотворяване на прибора извадете 

от него бактерицидната лампа.

Мерки за безопасност при използване на 

УВ-лампата
•  Преките ултравиолетови излъчвания са вред-

ни за очите, те могат да предизвикат влоша-
ване на зрението. Въздухоочистителят е за-
щитен от преките ултравиолетови излъчвания 
с допълнителен филтър, затова видимото 
светене на лампата е безопасно за здравето. 

•  Капаците на отсека на ултравиолетовата лам-

па и електростатичния филтър са снабдени 
със система за блокиране, която осигурява 
изключване на лампата при махане на капаци-
те. Забранява се внасянето на всякакви про-
мени в схемата за блокиране, за безопасност 
и за предотвратяване на травми. 

•  За безопасно използване винаги изключвай-

те прибора от контакта преди да махнете ка-
пака от електростатичния филтър и капака на 
УВ-лампата.

Озонът и вашето здраве
•  Даденото устройство задоволява изисквани-

ята за безопасност за прибори, произвежда-
щи неголямо количество озон - по-малко от 
50 ppm (части на милион).

•  Страдащите от заболявания на горните диха-

телни пътища, белите дробове, заболявания 
на сърцето и други заболявания, повиша-
ващи чувствителността към озона, трябва 
предварително да се консултират с лекар за 
възможността за използване на очистителя 
на въздуха.

Принцип на действие на очистителя на въз-

дух
1.   Фотокаталитичният филтър на базата на ТiO2 

(9) разлага молекулите на токсични съедине-
ния.

2.  Бактерицидната ултравиолетова лампа (10) 

убива вредни бактерии и вируси.

3.   Върху електростатичния филтър (11) се утая-

ват микрочастици с размер под 0,1 микрона, 
като например цветен прашец на растения-
та, дребен прах.

4.   Генераторът на отрицателни йони обогатява 

въздуха с милиони отрицателно заредени 
йони.

5.  Вентилаторът с плавно регулиране на ско-

ростта на въртене осигурява силен поток 
въздух без значителен шумов ефект.

6.  Приборът не съдържа скъпоструващи фил-

три, които изискват периодично сменяне. 
Фотокаталитичният филтър (9) е за многок-
ратна употреба и допуска измиване с вода, 
пластините на електростатичния филтър  (11) 
е достатъчно да се изтрият с влажен плат.

Използване
1.   Поставете прибора върху суха равна повърх-

ност.

2.  Вкарайте щепсела на адаптера за мрежата 

(14) в гнездото (12), а адаптера за мрежата 
(13) - в контакта.

3.   Включете прибора чрез натискане на бутона 

Включване/Изключване «ON/OFF» (4).

4.   Чрез завъртване на регулатора на скорости 

на въртене на вентилатора (5) установете 
необходимата скорост на въздушния поток. 
Небесносинята светлина в прибора показва, 
че бактерицидната ултравиолетова лампа 
работи.

5.   За включване/изключване на декоративното 

осветление натиснете бутона (6).

6.  За изключване на прибора натиснете още 

веднъж бутона Включване/Изключване «ON/
OFF» (4)

.

Забележка:
-    Ако капакът на електростатичния филтър е от-

ворен (1) или е отворен капакът на отсека на 
ултравиолетовата лампа (8), приборът няма 
да се включи.

-    Преди включване на прибора се убедете, че 

капаците (1 и 8) са установени правилно. 

Почистване на прибора

Корпус
•  Избърсвайте корпуса на прибора с лек вла-

жен плат. 

•  Забранява се потапянето на прибора във вода 

или в каквито и да е други течности.

•  Не използвайте абразивни миещи средства 

или разтворители за почистване на корпуса 
на прибора.

• Периодично 

почиствайте 

отворите 

за 

влизане 

на въздух на капака (8) с четка или използвай-
те прахосмукачка със съответната наставка.

Почистване на фотокаталитичния филтър (9) 

(Рис.3)
•  Веднъж седмично проверявайте състояние-

то на фотокаталитичния филтър, който също 
така служи и като предварителен филтър (9). 
Махнете капака от сектора за филтрите (8)ка-
то предварително натиснете заключалката. 

•  Извадете фотокаталитичния филтър (9) и го 

почистете от прах, при силно замърсяване 
го измийте с топла сапунена вода и добре го 
изплакнете. Изсушете филтъра преди да го 
поставите на място.

Почистване на електростатичния филтър 

(11) (Рис. 2)
•  Препоръчва се да почиствате пластините на 

електростатичния филтър (11) веднъж сед-
мично. 

•  Изключете прибора и извадете адаптера за 

мрежата от контакта. 

•  Натиснете бутона (2) «PUSH» и повдигнете ка-

пака на електростатичния филтър (1).

• Извадете електростатичния филтър (11) за 

дръжката «PULL». Не докосвайте пластините 
докато не свалите от тях остатъка на статич-
ното зареждане. За тази цел допрете пласти-
ните до който и да е заземен предмет, напри-
мер, до водопроводна тръба или чешма. 

•  Избършете пластините с лек влажен плат за 

отстраняване на частиците прах, изсушете 
електростатичния филтър в продължение 
на известно време. Преди установяване се 
убедете, че пластините на електростатичния 
филтър са сухи.

•  Установете капака на електростатичния фил-

тър (1) на място.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ

Повреда Възможни при-

чини

Отстраняване

Приборът 

не се 

включва

1.  Приборът не 

е включен в 
контакта.

2.  Отсъствие на 

напрежение в 
мрежата.

3.  Не са уста-

новени или 
не са плътно 
установени 
решетките (1 
и 8).

4.  Повреда на 

прибора.

1.  Включете прибора 

в контакта.

2.  За проверка опи-

тайте да включите в 
същия контакт друг 
електроуред.

3.  Проверете, дали 

стабилно са зак-
репени предния 
и задния капак на 
прибора.

4.  Обърнете се в 

упълномощения 
сервизен център за 
ремонт на прибора.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.  Напрежение на захранването: 230 В ~50 Хц
2.  Консумирана мощност:  DC 12В
3. Номинално ниво на шума: 43.08 dB (високо), 

37.06 dB (средно), 31.25 dB (ниско)  

4. Изход на отрицателните йони: >1,000,000 

йони/см

3

 (в 10 см от отвора за изход на въз-

духа)

5.  Изход на озона:  по-малко от 0.05 % части на 

милион 

6.  Обем на помещението: 18.5 м

2

7. Условия на експлоатацията: температура на 

околната среда -5 до 50°С, относителна влаж-
ност на въздуха 50-80 %

Производителят си запазва правото да изменя 
характеристиките на приборите без предвари-
телно уведомяване.

Срок на използване - над 3 години

Гаранция  
Подробни условия на гаранцията могат да бъдат 
получени от дилера, който е продал тази апара-
тура. При всяка рекламация по време на срока 
на действие на тази гаранция е необходимо да 
се представи чека или квитанцията за купуване.

Това изделие съответства на изиск-
ванията за електромагнитна съвмес-
тимост на директива 89/336/ЕЕС на 
Съвета на Европа  и на нареждането 
73/23 ЕЕС за апаратурата с низко 
напрежение.

БЪЛГАРСКИ 

6

ИОНДАУ ФУНКЦИЯСЫ БАР АУА 

ТАЗАРТҚЫШ  
Уытты қосылыстарды жоюға арналған 
фотокатализаторлық сүзгісі жəне адам 
ағзасында заттардың алмасуына жағымды 
əсер ететін теріс зарядталған иондары бар 
ультракүлгін бактерияға қарсы ауа тазартқыш. 
Ауа тазартқышты тұрмыстық немесе жұмыс 
жайларында қолдана отырып, сіз тау 
самалындай таза ауаны сезінесіз.  

СИПАТТАМАСЫ
1. Басқару панелі бар электрстатикалық 

сүзгінің қақпағы  

2. Қақпақты ашу батырмасы (1)
3. Ауа жəне теріс зарядталған иондар шығатын 

тесіктер  

4.  «ON/OFF»  Қосу/Өшіру батырмасы
5.  Желдеткіштің айналу жылдамдығын реттегіш    
6. Сəнді жарықтандыруды қосу батырмасы  
7. Тасымалдау сабы  
8. Ауа өткізгіш тор   
9. Фотокатализаторлық (TiO

2

) сүзгі

10. Бактерияға қарсы ультракүлгін шам  
11. Электрстатикалық сүзгінің пластиналары.
12. Қорек ұяшығы  
13. Желілік адаптер
14. Желілік адаптердің штекері

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫНЫҢ ЕРЕЖЕЛЕРІ
Электр аспапты пайдалануды бастамас бұрын, 
пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият 
танысып шығыңыз.  

•  Аспапты электр желісіне қосудың алдында, 

желілік адаптерде көрсетілген кернеу сіздің 
үйіңіздегі электр желісінің кернеуіне сəйкес 
келетінін тексеріңіз.  

•  Жеткізу топтамасына кіретін желілік 

адаптерді ғана пайдаланыңыз.  

•  Аспапты ылғалдылығы жоғары жайларда 

пайдаланбаңыз, мысалы жуынатын 
бөлмеде.   

•  Аспапты жайдан тыс пайдалануға тыйым 

салынады.  

•  Ауа айналымы жақсы болу үшін ауа 

тазартқышты еденнен 90 см биіктікте 
орнатыңыз.  

•  Өрт туындамас үшін аспапты бықсып жатқан 

шылымның жанында қалдырмаңыз.  

•  Аспапты жылыту аспаптарының жанында 

пайдаланбаңыз.  

•  Егер бөлмеде аэрозольді тазартқыш заттар 

қолданылатын болса, аспапты қоспаңыз.   

•  Ауа өтетін саңылауларды жаппаңыз жəне 

оның ішіне бөтен заттарды тықпаңыз.  

•  Қосулы аспапты қараусыз қалдырмаңыз.  

•  Балаларға аспапты ойыншық ретінде 

ойнауға рұқсат бермеңіз.    

•  Электр аспапты балалардың қолы жетпейтін 

жерде сақтаңыз.  

•  Аспап зақымданған жағдайда арнайы 

рұқсаты бар сервис орталығына 
хабарласыңыз.  

•  Аспапты тасымалдау үшін желілік 

адаптердің сымын пайдалануға болмайды, 
сымның өткір беттермен жанаспауын 
қадағалаңыз.  

•  Электрстатикалық немесе 

фотокатализаторлық сүзгілердің 
пластиналарын тазалаудың алдында 
аспапты міндетті түрде өшіріңіз жəне желілік 
адаптерді розеткадан шығарыңыз.  

•  Ешқашан аспаптың корпусын немесе желілік 

адаптерді су қолмен ұстамаңыз.

•  Бактерияға қарсы УК шамның ішінде сынап 

булары бар, шамды қолданған кезде аса сақ 
болған жөн.   

•  УК шамдарды қоқыс жəшіктеріне тастауға 

болмайды. УК шамдарды сіздің еліңізде 
қабылданған зиянды қалдықтарды жою 
ережелеріне сəйкес құртыңыз.  

•  Аспапты лақтырудың алдында ондағы 

бактерияға қарсы шамды алып тастаңыз.  

УК шамды пайдалану кезіндегі сақтық 

шаралары  

•  Тікелей УК сəуле көзге зиян, өйткені ол 

көздің көруін нашарлатады. Ауа тазартқыш 
тікелей УК сəуледен қосымша сүзгімен 
қорғалған, сондықтан шамның көзге 
көрінетін сəулесі денсаулыққа зиянды емес.  

•  УК шам жəне электр статикалық сүзгі 

бөлімінің қақпағы блоктау жүйесімен 
жасақталған, ол қақпақты шешкен кезде 
шамның сөнуін қамтамасыз етеді. Жарақат 
алмау үшін қақпақты блоктау схемасына 
өзгерістер енгізуге тыйым салынады.  

•  Электрстатикалық сүзгінің қақпағын жəне УК 

шамның қақпағын шешудің алдында қауіпсіз 
болу үшін аспапты розеткадан өшіріңіз.

Озон жəне сіздің денсаулығыңыз

•  Осы құрылғы аз мөлшерде озон шығаратын, 

кем дегенде  50 ppm (миллион бөлігі), 
аспаптар үшін қауіпсіздік талаптарын 
қанағаттандырады.

•  Жоғарғы тыныс алу мүшелері, өкпе, жүрек 

ауруларынан жəне озонға сезімталдылықты 
арттыратын басқа дерттерден азап 
шегетін адамдар ауа тазартқышты қолдану 
мүмкіндігі туралы алдын ала дəрігердің 
кеңесін алулары қажет.  

Ауа тазартқыштың жұмысы  
1. ТiO2 (9) негізіндегі фотокатализаторлық 

сүзгі уытты қосылыстардың молекулаларын 
ыдыратады.  

2. Бактерияға қарсы УК шам (10) зиянды 

бактериялар мен вирустарды өлтіреді.  

3. Электрстатикалық сүзгіде (11) өлшемі 0,1 

микроннан аспайтын микробөлшектер 
қонады, атап айтқанда: өсімдік тозаңдары, 
ұсақ шаң.  

4. Теріс зарядталған иондар генераторы ауаны 

миллиондаған теріс зарядталған иондармен 
байытады.   

5. Айналу жылдамдығын реттегіші бар 

желдеткіш шу шығармай қуатты ауа ағынын 
қамтамасыз етеді.  

6. Аспап үнемі ауыстырып тұруды қажет 

ететін қымбат сүзгілерден құралмаған.   
Фотокатализаторлық сүзгі (9) көп рет 
пайдалануға жарайды жəне оны суда жуып 
жіберуге болады, электрстатикалық сүзгінің 
платиналарын (11) ылғал шүберекпен сүрту 
жеткілікті.  

Пайдалану
1. Аспапты құрғақ тегіс бетке орнатыңыз.  
2. Желелік адаптердің штекерін (14) ұяшыққа 

(12), ал желілік адаптерді (13) розеткаға 
салыңыз.

3. «ON/OFF» Қосу/Өшіру батырмасын (4) 

басып, аспапты қосыңыз.

4. Желдеткіштің айналу жылдамдығын 

реттегішпен (5) ауа ағынының қажетті 
жылдамдығын орнатыңыз. Аспаптың ішіндегі 
көгілдір жарықтандыру бактерияға қарсы УК 
шам қосулы тұрғанын білдіреді.   

5. Сəнді жарықтандыруды қосу/өшіру үшін 

батырманы (6) басыңыз.  

6. Аспапты өшіру үшін «ON/OFF» Қосу/Өшіру 

батырмасын (4) тағы бір рет басыңыз.

Ескерту:

- Егер электрстатикалық сүзгінің қақпағы  

(1) немесе УК шам бөлімінің қақпағы (8) ашық 

болса, онда аспап қосылмайды.   

- Аспапты қосудың алдында қақпақтар 

(1 жəне 8) дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. 

Аспапты тазалау

Корпус

•  Аспаптың корпусын сəл ылғал шүберекпен 

сүртіңіз.  

•  Аспапты суға немесе басқа сұйықтықтарға 

батыруға тыйым салынады.  

•  Аспаптың корпусын тазалау үшін абразивті 

жуу құралдарын немесе еріткіштерді 
пайдаланбаңыз.  

•  Қақпақтың ауа өткізгіш торын (8) үнемі 

щеткамен тазартып тұрыңыз не болмаса 
арнайы саптамасы бар шаңсорғышпен 
тазалаңыз.  

Фотокатализаторлық сүзгіні тазалау   (9) 

(3-сурет)

•  Аптасына бір рет фотокатализаторлық 

сүзгінің жағдайын бір рет тексеріп тұрыңыз, 
ол сонымен қатар бастапқы сүзгі (9) ретінде 
қолданылады.  Ілмекке басып, сүзгі бөлімінің 
қақпағын (8) шешіңіз.  

•  Фотокатализаторлық сүзгіні (9) шығарыңыз 

жəне оны шаңнан тазалаңыз, ал қатты 
ластанғанда оны жылы сабынды суда 
жуыңыз жəне жақсылап шайыңыз. Сүзгіні 
орнатудың алдында оны жақсылап 
кептіріңіз.   

Электрстатикалық сүзгішті (11) тазалау (2-

сурет)

•  Электрстатикалық сүзгінің (11) 

пластиналарын аптасына бір рет тазалап 
тұру қажет.   

•  Аспапты өшіріңіз жəне желілік адаптерді 

розеткадан шығарыңыз.  

•   «PUSH» батырмасын (2)  басыңыз жəне 

электрстатикалық сүзгіштің 1) қақпағын 
шешіңіз.  

•   «PULL» ұстап, электрстатикалық сүзгіні 

(11) шығарыңыз. Пластиналардан (11) 
қалған статикалық зарядты кетірмегенге 
дейін пластиналарға қол тигізбеңіз. Ол үшін 
пластинаны жерлендірілген су құбырына 
немесе кранға жақындатыңыз.   

•  Пластинадағы шаңның бөлшектерін 

кетіру үшін оны сəл ылғал шүберекпен 
сүртіңіз, электрстатикалық сүзгішті біраз 
уақыт кептіріңіз. Орнатудың алдында 
электрстатикалық сүзгіштің пластиналары 
құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.  

•  Электрстатикалық сүзгіштің қақпағын (1) 

орнына орнатыңыз.  

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Ақаулық

Ықтимал 

себептер

Шешу жолы

Аспап 
қосылмайды

1. Аспап желілік 
розеткаға 
қосылмаған.   
2. Желілік 
розеткада 
кернеу жоқ.  
3. Торлар 
орнатылмаған 
немесе берік 
орнатылмаған 
(1 жəне 8).
4. Аспап 
бұзылған.

1.Аспапты желілік 
розеткаға қосыңыз.  
2.Тексеру үшін 
дəл сол розеткаға 
басқа электр 
аспапты қосып 
көріңіз.  
3.Аспаптың 
алдыңғы жəне 
артқы қақпақтары 
берік жабылғанын 
тексеріңіз.  
4. Аспапты 
жөндеу үшін 
арнайы рұқсаты 
бар сервис 
орталығына 
хабарласыңыз.  

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
1. Қорек кернеуі:  220-230 В 50 Гц
2. Тұтынылатын қуат: 35 Вт
3. Номиналды шуыл деңгейі: 55 дБ
4. Теріс иондардың шығысы: 200 млн/см3 (ауа 

шығысының тесігіне 10 см)

5. Бөлме ауданы: 16 м2
6. Пайдалану шарттары: қоршаған орта 

температурасы -40+40°С, ауаның 
салыстырмалы ылғалдылығы  - ≤ 90%

Өндiрушi прибордың характеристикаларын 

өзгертуге,  алдын ала ескертусiз өзiнiң құқын 

сақтайды 

Прибордын қызмет көрсету уақыты 3 

жылға дейiн

Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан 
бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға 
ғана берiледi. Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi 
шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе 
квитанциясын көрсетуi қажет.

Бұл тауар ЕМС – жағдайларға 

сəйкес келедi негiзгi 

Мiндеттемелер 89/336/EEC  

Дерективаның ережелерiне 

енгiзiлген Төменгi  Ережелердiң 

Реттелуi (73/23 EEC)

ҚАЗАҚ

5

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА С ФУНКЦИЕЙ ИО-

НИЗАЦИИ
Очиститель воздуха с ультрафиолетовой бак-
терицидной лампой, фотокаталитическим 
фильтром, предназначенным для уничтоже-
ния токсичных соединений, и генератором 
отрицательно заряженных ионов, которые 
благотворно влияют на обмен веществ в орга-
низме человека. 
Используя очиститель воздуха в жилых или 
рабочих помещениях, вы будете наслаждаться 
чистым, почти горным воздухом.

ОПИСАНИЕ
1. Крышка электростатического фильтра с 

панелью управления

2.  Кнопка открытия крышки (1)
3.  Отверстия выхода воздуха и отрицатель-

ных ионов

4. Кнопка 

включения/выключения 

«ON/OFF» 

5.  Регулятор скорости вращения вентилятора
6.  Кнопка включения декоративной подсветки
7. Место 

для 

переноски

8. Воздухозаборная 

решетка 

9. Фотокаталитический 

(титаноксидный) 

фильтр 

10. Бактерицидная ультрафиолетовая лампа 
11. Пластины электростатического фильтра 
12. Гнездо питания 
13. Сетевой адаптер 
14. Штекер сетевого адаптера 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед тем как начать пользоваться электро-
прибором, внимательно прочитайте настоя-
щее руководство по эксплуатации.
•  Прежде чем подключить прибор к электро-

сети, убедитесь, что напряжение, указанное 
на сетевом адаптере, соответствует напря-
жению электросети в вашем доме.

• Используйте только тот сетевой адаптер, 

который входит в комплект поставки.

•  Не используйте прибор в помещения с по-

вышенным уровнем влажности, например в 
ванной комнате.

•  Запрещается использовать прибор вне по-

мещений.

•  Устанавливайте очиститель воздуха на вы-

соте примерно 90 см от пола для оптималь-
ной циркуляции воздуха.

•  Во избежание возгорания не используйте 

прибор рядом с оставленными тлеющими 
сигаретами. 

•  Не используйте прибор рядом с нагрева-

тельными устройствами.

•  Не включайте прибор, если в помещении 

используются вещества в аэрозольной упа-
ковке.

• Не закрывайте воздухозаборные отверстия 

и не вставляйте в них какие-либо предметы.

•  Не оставляйте включенный прибор без при-

смотра.

•  Не разрешайте детям использовать прибор 

в качестве игрушки.

•  Храните электроприбор в недоступном для 

детей месте.

•  В случае повреждения прибора обращай-

тесь в авторизованный сервисный центр.

• Запрещается использовать шнур сетевого 

адаптера для переноски прибора; следите 
за тем, чтобы шнур не касался острых краев.

• Перед чисткой пластин электростатическо-

го или фотокаталитического фильтра обяза-
тельно выключите прибор и выньте сетевой 
адаптер из розетки.

•  Никогда не прикасайтесь влажными руками к 

корпусу прибора или к сетевому адаптеру.

• Внутри бактерицидной ультрафиолетовой 

(УФ) лампы содержатся пары ртути; соблю-
дайте особую осторожность при обращении 
с лампой.

• Запрещается  выбрасывать  УФ-лампы  в 

мусорные контейнеры. Утилизируйте УФ-
лампы в соответствии с принятыми в вашей 
стране правилами утилизации вредных от-
ходов.

• Перед утилизацией прибора удалите из 

него бактерицидную лампу.

Меры предосторожности при использова-

нии УФ-лампы
•  Прямое УФ-излучение вредно для глаз, так 

как оно может стать причиной нарушения 
зрения. Очиститель воздуха имеет в каче-
стве защиты от прямого УФ-излучения до-
полнительный фильтр, поэтому видимое 
свечение лампы безопасно для здоровья. 

• Крышки отсека УФ-лампы и электроста-

тического фильтра оснащены системой 
блокировки, обеспечивающей отключение 
лампы при снятии крышек. Запрещается 
вносить любые изменения в схему блоки-
ровки крышек, чтобы избежать получения 
травм. 

• В целях безопасности всегда отключайте 

прибор от розетки, прежде чем снять крыш-
ку электростатического фильтра и крышку 
УФ-лампы.

Озон и ваше здоровье
•  Данное устройство удовлетворяет требова-

ниям безопасности - для приборов, выра-
батывающих небольшое количество озона, 
менее 50 ppm (частей на миллион).

•  Люди, страдающие заболеваниями верхних 

дыхательных путей, легких, заболеваниями 
сердца и прочими болезнями, которые по-
вышают чувствительность к озону, должны 
предварительно проконсультироваться с 
врачом о возможности использования очи-
стителя воздуха.

Принцип действия очистителя воздуха
1. Фотокаталитический фильтр на основе ТiO

2

 (9) 

разлагает молекулы токсичных соединений. 

2. 

 

Бактерицидная ультрафиолетовая лампа 
(10) убивает вредные бактерии и вирусы. 

3.  На электростатическом фильтре (11) осаж-

даются микрочастицы размером менее 0,1 
микрона, такие как пыльца растений, мел-
кая пыль.

4.  Генератор отрицательных ионов обогащает 

воздух миллионами отрицательно заряжен-
ных ионов.

5.  Вентилятор с плавной регулировкой скоро-

сти вращения обеспечивает мощный поток 
воздуха без значительного шумового эф-
фекта.

6.  Прибор не содержит дорогостоящих филь-

тров, которые требуют периодической за-
мены. Фотокаталитический фильтр (9) мно-
горазовый, его можно промывать водой, 
пластины электростатического фильтра (11) 
достаточно протереть влажной тканью.

Использование
1. Установите прибор на сухую ровную повер-

хность.

2. Вставьте штекер сетевого адаптера (14) в 

гнездо (12), а сетевой адаптер (13) - в ро-
зетку.

3. Включите прибор, нажав на Кнопку включе-

ния/выключения «ON/OFF» (4).

4. Поворотом  регулятора  скорости  вращения 

вентилятора (5), установите необходимую 
скорость воздушного потока. Голубое свече-
ние внутри прибора свидетельствует о том, 
что бактерицидная УФ-лампа работает.

5. Для включения/выключения декоративной 

подсветки нажмите кнопку (6).

6. Для выключения прибора нажмите еще раз 

Кнопку включения/выключения «ON/OFF» (4)

.

Примечание
-  Если открыта крышка электростатического 

фильтра (1) или крышка отсека УФ-лампы 
(8), то прибор не включится.

-   Перед включением прибора убедитесь, что 

крышки (1 и 8) установлены правильно. 

Чистка прибора

Корпус
•  Протирайте корпус прибора слегка влажной 

тканью. 

•  Запрещается погружать прибор в воду или 

любые другие жидкости.

•  Не используйте абразивные моющие средс-

тва или растворители для чистки корпуса 
прибора.

• Периодически очищайте воздухозаборные 

отверстия крышки (8) щеткой или восполь-
зуйтесь пылесосом с соответствующей на-
садкой.

Чистка фотокаталитического фильтра (9) 

(Рис. 3)
•  Раз в неделю проверяйте состояние фото-

каталитического фильтра, который также 
служит предварительным фильтром (9). 
Снимите крышку отсека фильтра (8), пред-
варительно нажав на защелку. 

• Выньте фотокаталитический фильтр (9) и 

очистите его от пыли, при сильном загряз-
нении промойте его теплой мыльной водой и 
тщательно прополощите. Просушите фильтр, 
прежде чем установить его на место.

Чистка электростатического фильтра (11) 

(Рис. 2)
• Рекомендуется очищать пластины электро-

статического фильтра (11) один раз в неделю. 

•  Выключите прибор и выньте сетевой адап-

тер из розетки. 

• Нажмите кнопку (2) «PUSH» и поднимите 

крышку электростатического фильтра (1).

•  Вытащите электростатический фильтр (11) 

за ручку «PULL». Не прикасайтесь к плас-
тинам, пока не снимете с них остаток ста-
тического заряда. Для этого прикоснитесь 
пластинами к любому заземленному пред-
мету, например к водопроводной трубе или 
крану. 

•  Протрите пластины слегка влажной тканью, 

чтобы удалить частицы пыли; просушите 
электростатический фильтр в течение не-
которого времени. Перед установкой убе-
дитесь, что пластины электростатического 
фильтра абсолютно сухие.

• Установите крышку электростатического 

фильтра (1) на место.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправ-

ность

Возможные 

причины

Устранение

Прибор 

не включа-

ется

1. Прибор не 
включен в сете-
вую розетку.
2. Отсутствие на-
пряжения в сете-
вой розетке.
3. Не установле-
ны или неплотно 
установлены 
крышка (1 и 8).
4. Неисправность 
прибора.

1.Включите прибор 
в сетевую розетку.
2.Для проверки по-
пробуйте включить в 
ту же розетку другой 
электроприбор.
3.Проверьте, проч-
но ли закреплены 
передняя и задние 
крышки прибора.
4. Обратитесь в 
авторизованный 
сервисный центр 
для ремонта при-
бора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Напряжение питания: 230 В 

50 Гц

2. Потребляемая мощность:  DC 12В
3. Номинальный уровень шума: 43.08 dB 

(высок.), 37.06 dB (средн.), 31.25 dB (низк.)  

4. Выход отрицательных ионов: >1,000,000 

ионов/см

3

 (в 10 см от отверстия для выхо-

да воздуха)

5. Выход озона:  менее 0.05 % частей на мил-

лион 

6. Объем помещения: 18.5 м

2

7. Условия эксплуатации: температура окру-

жающей среды -5 to 50°С, относительная 
влажность  воздуха 50-80 %

Производитель оставляет за собой право 
изменять характеристики приборов без пред-
варительного уведомления

Срок службы прибора не менее 3-х лет

Данное изделие соответствует 

всем требуемым европейским и 
российским стандартам безопас-
ности и гигиены.

Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, 
Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия

РУССКИЙ

4

LUFTREINIGER MIT DER IONISIERUNGSFUNK-
TION
Der Luftreiniger mit einer bakteriziden Ultraviolett-
lampe, einem fotokatalytischen Filter, der für die 
Vernichtung der toxischen Verbindungen gedacht 
ist, und einem Erzeuger der negativ geladenen Io-
nen, die günstig den Stoffwechsel im Menschenor-
ganismus beeinfl ussen.
Wenn Sie den Luftreiniger in Wohn- und übrigen 
Räumen benutzen, spüren Sie reine, fast Bergluft.

BESCHREIBUNG
1.  Deckel des elektrostatischen Filters mit der 

Steuerungsplatte

2. Deckelöffnungstaste 

(1)

3.  Austrittsöffnungen für Luft und negative Ionen
4.  An-/Ausschalttaste «ON/OFF»  
5.  Drehgeschwindigkeitsregler des Ventilators
6.  Anschalttaste der dekorativen Beleuchtung
7. Transportplatz
8. Lufteintrittsgitter 
9. fotokatalytischer 

(TiO

2

) Filter 

10. bakterizide Ultraviolettlampe
11.  Platten des elektrostatischen Filters
12. Buchse der Stromversorgung
13. Netzadapter
14. Stecker des Netzadapters

VORSICHTSMAßNAHMEN
Vor der Inbetriebnahme des elektrischen Gerätes, 
lesen Sie besonders aufmerksam diese Bedie-
nungsanleitung durch.
•  Bevor Sie das Gerät an das elektrische Netz an-

schließen, vergewissern Sie sich, dass die Span-
nung des elektrischen Gerätes mit der Netzspan-
nung im Haus übereinstimmt.

•  Benutzen Sie nur den Netzadapter, der mit dem 

Gerät mitgeliefert wurde.

•  Benutzen Sie das Gerät nicht in den Räumen mit 

erhöhter Feuchtigkeit wie zum Beispiel im Bad.

•  Es wird nicht gestattet, das Gerät draußen zu be-

treiben.

•  Stellen Sie den Luftreiniger auf der Höhe von 

ungefähr 90 cm über dem Boden, um normale 
Luftzirkulation zu gewähren.

•  Um Brandgefahr zu vermeiden, betreiben Sie 

das Gerät nicht in der Nähe von glühenden Ziga-
retten.

•  Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe der 

Heizkörper.

•  Schalten Sie das Gerät nicht an, wenn sich im 

Raum Substanzen in der Aerosolverpackung be-
fi nden.

•  Verschließen sie keine Lufteintrittsöffnungen und 

stecken Sie keine fremden Gegenstände darin 
ein.

•  Lassen Sie das angeschaltete Gerät nicht ohne 

Aufsicht.

•  Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
• Lagern Sie das elektrische Gerät außer der 

Reichweite der Kinder. 

•  Wenn das Gerät beschädigt ist, wenden Sie sich 

an ein autorisiertes Servicezentrum.

•  Es wird nicht gestattet, das Netzkabel als Tra-

gemittel für das Gerät zu benutzen. Achten Sie 
darauf, dass das Kabel keine scharfen Kanten 
berührt. 

•  Vor der Reinigung der Platten, des elektrosta-

tischen oder photokatalytischen Filter schalten 
Sie das Gerät unbedingt aus und ziehen Sie den 
Netzadapter aus der Steckdose heraus.

•  Berühren sie das Gehäuse des Gerätes oder das 

Netzadapter nie mit feuchten Händen.

•  Im Inneren der bakteriziden Ultraviolettlampe sind 

Quicksilberdämpfe enthalten. Seien Sie beim Um-
gang mit der Lampe besonders vorsichtig. 

•  Es wird nicht gestattet, die Ultraviolettlampen in 

die Mülltonne zu entsorgen. Entsorgen Sie die 
Ultraviolettlampen entsprechend den in Ihrem 
Land angenommenen Regeln über die Entsor-
gung der schädlichen Abfälle.

•  Vor der Entsorgung des Geräts nehmen Sie die 

bakterizide Lampe daraus.

Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit der Ul-
traviolettlampe
•  Direkte Ultraviolettstrahlung ist für Ihre Augen 

schädlich, da sie Ihre Sehfähigkeit gefährden 
könnte. Der Luftreiniger ist gegen direkte Ultra-
violettstrahlung durch einen zusätzlichen Filter 
geschützt, deswegen ist die sichtbare Strahlung 
der Lampe für die Gesundheit nicht schädlich.

•  Der Deckel des Fachs für die Ultraviolettlampe 

und den elektrostatischen Filter ist mit einem 
Sperrsystem ausgestattet, das das Abschalten 
der Lampe beim Abnehmen der Deckel sichert. 
Es wird nicht gestattet, jegliche Veränderungen 
im Sperrsystem an den Deckeln vorzunehmen, 
um Trauma beim Betrieb des Geräts zu vermei-
den.

•  Um Sicherheit zu gewähren, schalten Sie das 

Gerät immer aus und trennen Sie es vom Netz, 
bevor Sie den Deckel des elektrostatischen Fil-
ters und den Deckel der Ultraviolettlampe ab-
nehmen.

Ozon und Ihre Gesundheit
•  Diese Bedienungsanleitung entsprechend den 

Vorsichtsanforderungen für die Geräte, die eine 
große Menge von Ozon produzieren: weniger  50 
ppm (Teile pro Million).

•  Personen, die an Krankheiten der oberen At-

mungswege, Lugen, Herz und andere Krankhei-
ten leiden, die die Ozonempfi ndlichkeit steigern, 
sollten vorab Ihren Arzt über die Möglichkeiten 
der Anwendung des Luftreinigers konsultieren.

Wirkungsprinzip des Luftreinigers
1.   Der photokatalytische Filter auf der  iO

2

-Basis 

(9) zerlegt Moleküle der toxischen Verbindun-
gen.

2. 

 Die bakterizide Ultraviolettlampe (10) tötet 

schädliche Bakterien und Viren ab.

3.   Der elektrostatische Filter  (11) fängt Mikropar-

tikel mit der Größe weniger als 0,1 Mikron wie 
Pfl anzenstaub, Feinstaub ab.

4.    Der Erzeuger der negativen Ionen bereichert die 

Luft mit Millionen negativ geladenen Ionen.

5.    Der Ventilator mit stufenloser Geschwindigkeits-

regelung der Rotationen gewährt einen starken 
Luftstrom ohne erhebliche Geräuschkulisse.

6.   Das Gerät enthält keine teueren Filter, die regel-

mäßigen Ersatz fordern. Der photokatalytische 
Filter  (9) ist ein Mehrwegfi lter und lässt Was-
serspülung zu, die Platten des elektrostatischen 
Filters  (11) kann man mit einem feuchten Stoff-
tuch abwischen. Das reicht.

ANWENDUNG
1.   Stellen Sie das Gerät auf eine trockene gerade 

Oberfl äche auf.

2.   Stecken Sie den Stecker des Netzadapters (14) 

in die Buchse (12) und den Netzadapter  (13) in 
die Steckdose.

3.   Schalten Sie das Gerät an, indem Sie die An-/

Ausschalttaste «ON/OFF» (4) drücken.

4.    Drehen Sie den Drehgeschwindigkeitsregler des 

Ventilators (5) und stellen Sie die gewünschte 
Luftstromgeschwindigkeit ein. Blaue Beleuch-
tung im Inneren des Geräts berichtet, dass die 
bakterizide Ultraviolettlampe funktioniert.

5. 

 Um die dekorative Beleuchtung an-/auszu-

schalten, drücken sie die Taste (6).

6.   Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die 

An-/Ausschalttaste «ON/OFF» (4) erneut.

Anmerkung:
-  Wenn der Deckel des elektrostatischen Filters 

 

(1) oder der Deckel des Fachs für die Ultravio-
lettlampe (8) geöffnet ist, schaltet das Gerät 
nicht an.

-  Bevor Sie das Gerät anschalten, vergewissern 

Sie sich, dass die Deckel (1 und 8) richtig einge-
stellt sind. 

Reinigung des Geräts
Gehäuse
•  Wischen Sie das Gerätgehäuse mit einem leicht 

feuchten Stofftuch ab.

•  Es wird nicht gestattet,  das Gerät ins Wasser 

oder jede andere Flüssigkeiten einzutauchen.

•  Benutzen Sie keine Schleißmittel oder Lösungs-

mittel, um das Gerätgehäuse zu reinigen.

•  Reinigen Sie regelmäßig die Lufteintrittsöffnun-

gen (8) mit einer Bürste oder benutzen Sie den 
Staubsauger mit einem entsprechenden Auf-
satz.

Reinigung des photokatalytischen Filters (9) 
(Abb.3)
•  Ein Mal in der Woche prüfen sie den Zustand des 

photokatalytischen Filters, der als Vorfi lter dient 
(9). Nehmen sie den Deckel des Filterfachs (8) 
ab, indem Sie vorab die Sperre drücken. 

•  Nehmen Sie den photokatalytischen Filter (9) 

heraus und reinigen sie ihn vom Staub. Wenn er 
stark verschmutzt ist, waschen Sie ihn in lauwar-
mem Seifenwasser und spülen Sie ihn sorgfältig 
aus. Trocknen Sie den Filter gut aus, bevor Sie 
ihn wieder an seinen Platz zurück einsetzen.

Reinigung des elektrostatischen Filters (11) 
(Abb. 2)
•  Es wird empfohlen, die Platten des elektrostati-

schen Filters  (11) ein Mal in der Woche zu reini-
gen.

•  Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den 

Netzadapter aus der Steckdose.

•  Drücken Sie die Taste (2) «PUSH» und heben Sie 

den Deckel des elektrostatischen Filters  (1).

•  Nehmen Sie den elektrostatischen Filter  (11) am 

Griff «PULL» heraus. Berühren Sie keine Platten, 
bis Sie die Reste der statischen Ladung  gelöscht 
haben. Dafür berühren Sie mit den Platten ir-
gendeinen geerdeten Gegenstand wie zum Bei-
spiel das Wasserleitungsrohr oder den Hahn. 

•  Wischen Sie die Platten mit einem leicht feuchten 

Stofftuch, um Staubpartikel zu entfernen, trock-
nen Sie den elektrostatischen Filter eine Weile 
ab. Vor dem Einsatz vergewissern Sie sich, dass 
die Platten des elektrostatischen Filters trocken 
sind.

•  Setzen Sie den Deckel des elektrostatischen Fil-

ters  (1) ab seien Platz zurück ein.

BEHEBUNG DER STÖRUNGEN

Stö-

rung

Mögliche Ursa-

chen

Behebung

Das 

Gerät 

kann 
nicht 

ange-

schal-

tet 

werden

1.  Das Gerät ist 

nicht an die 
Steckdose 
angeschlos-
sen.

2.  Keine Span-

nung in der 
Steckdose.

3.  Gitter sind 

nicht oder 
schlecht 
eingestellt (1 
und 8).

4.  Das Gerät ist 

beschädigt.

1.  Schließen Sie 

das Gerät an die 
Steckdose an.

2.  Zur Prüfung 

versuchen Sie ein 
anderes elektri-
sche Gerät an 
diese Steckdose 
anzuschließen. 

3.  Überprüfen Sie, 

ob der vordere 
und der hintere 
Deckel des 
Geräts fest ange-
schlossen sind.

4.  Wenden Sie sich 

an ein autori-
siertes Service-
zentrum, um das 
Gerät reparieren 
zu lassen. 

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
1.  Stromversorgung: 230 V ~50 Hz
2.  Leistung:  DC 12V
3.  Nennlärmpegel: 43.08 dB (hoch), 37.06 dB (mit-

tel), 31.25 dB (niedrig)  

4.  Ionenaustritt: >1,000,000 Ionen/cm

3

  (10 cm von 

Luftaustrittsöffnung entfernt)

5. Ozonaustritt:  weniger als 0.05 % Teile für eine 

Million 

6.  Raumumfang: 18.5 m

2

7. Betriebsbedingungen: Außentemperatur -5 bis 

50° , relative Luftfeuchtigkeit 50-80 %

Der Produzent behält sich das Recht vor, die 
Charakteristiken der Geräte ohne Vorankündigung 
zu ändern.

Benutzungsdauer der Teekanne nicht weniger 
als 3 Jahre

Gewährleistung   
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung 
kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft 
hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung 
soll man während der Laufzeit der vorliegenden 
Gewährleistung den Check oder die Quittung über 
den Ankauf vorzulegen.

Das vorliegende Produkt  entspricht 
den Forderungen der elektromagne-
tischen Verträglichkeit, die in 89/336/
EWG -Richtlinie des Rates und den 
Vorschriften 73/23/EWG über die 
Niederspannungsgeräte vorgesehen 
sind.

DEUTSCH

3

AIR PURIFIER WITH IONIZATION FUNCTION
The air purifier is equipped with ultra violet (UV) 
bactericidal lamp, photocatalitic filter for toxic 
gases decomposition, and generator of the neg-
ative ions which has the beneficial influence on 
the metabolism of human organism. 
Using this air purifier at your living quarters or at 
office, you can enjoy clean and fresh, near the 
mountain air.

DESCRIPTION
1.  Electrostatic filter cap equipped with the 

control panel

2.  Button for opening the cap (1)
3.  Air and negative ions outlets
4.  Power on/off button «ON/OFF»  
5.  Fan rotary speed control
6.  Button for switching on the decorative back-

light

7. Place 

for 

transportation

8.  Air intake grill 
9. Photocatalitic 

(TiO

2

) filter

10.  Bactericidal ultra violet lamp
11.  Electrostatic filter plates
12. Power socket
13. AC-power adapter
14.  AC-power adapter patch plug

SAFETY RULES
Read this operating manual carefully before you 
start using the appliance.
•  Before connecting the appliance to the power 

supply line, make sure the operating voltage 
marked on the AC-power adapter meets the 
voltage at your house power supply line.

•  Use only the AC-power adapter included into 

the delivery set.

•  Do not use the appliance in the rooms with 

excessive humidity, for example, in the bath-
room.

•  In is forbidden to use the appliance outdoors.
•  Mount the air purifier about 90 cm above the 

floor to provide optimum air circulation.

•  In order to avoid a fire, do not use the appli-

ance near the smoldering cigarettes. 

•  Do not use the appliance near any heaters.
•  Do not switch on the appliance in the rooms 

where any aerosols are spread or stored.

•  Do not block the air inlets. Do not insert any 

foreign objects into them.

•  Do not leave the switched on appliance unat-

tended.

•  Do not allow children using this appliance as a 

toy.

•  Store the appliance at the place inaccessible 

by children.

•  In case of any damage or malfunction of the 

appliance apply to the authorized service 
center.

•  It is forbidden to use the power cord for the 

appliance transportation. Watch the power 
cord is not touching the sharp edges.

•  Before cleaning the plates of the electrostatic 

or photocatalitic filters it is necessary to switch 
the appliance off and unplug the AC-adapter 
from the wall outlet.

•  Never touch the housing of the appliance or 

AC-adapter by wet hands.

•  There are mercury vapor inside the UV lamp, 

thus take special care handling the lamp.

•  It is forbidden to throw the UV lamps into the 

dustbins. Utilize the UV lamp according to the 
rules and regulations concerning the utiliza-
tion of the dangerous waste which are in force 
in your country.

•  Before utilization of the appliance remove the 

bactericidal lamp out of it.

SAFETY PRECAUTIONS WHILE USING THE 

UV LAMP
•  Straight UV radiation is harmful for the eyes as 

it can cause the visual impairment. The air pu-
rifier is protected against straight UV radiation 
by additional filter, thus the visible light of the 
lamp is safe for the eyes.

•  The caps of the UV lamp and electrostatic fil-

ter compartments are equipped with interlock 
system switching the lamp off in case of open-
ing the cap. It is forbidden to make any chang-
es in the interlock system scheme in order to 
avoid personal injury. 

•  For the safety purposes always unplug the ap-

pliance from the wall outlet before opening the 
cap of the electrostatic or UV lamp compart-
ment.

OZONE AND YOUR HEALTH
•  This appliance complies with the safety re-

quirements regarding the appliances produc-
ing the small amount of ozone (less then 50 
ppm).

• People suffering from upper air passages, 

lungs, hart or any other deceases increasing 
the ozone sensitivity must consult with a phy-
sician on the possibility of the air purifier us-
age.

AIR PURIFIER PRINCIPLES OF OPERATION
1.  Photocatalitic filter based on ТiO2 (9) de-

composes the molecules of toxic gases.

2.   Bactericidal UV lamp (10) kills harmful bacte-

ria and viruses.

3.   The particles less then 0.1 micron in diameter 

(such as pollen or fine dust) are deposited on 
the electrostatic filter (11).

4.   Generator of the negative ions supplies the 

minions of negative ions thus improving the 
quality of the air.

5.   The fan equipped with fine adjustment of the 

speed provides the powerful airflow without 
any significant noise.

6.   The appliance does not include any high-cost 

filters which should be replaced periodically. 
Photocatalitic filter (9) is nonexpendable, 
and you can wash it by water. You can wipe 
the plates of the electrostatic filter (11) by a 
damp cloth.

USAGE
1.   Install the appliance on a flat dry surface.
2.   Insert the patch plug of the AC-power adapt-

er (14) into the slot (12), and then insert the 
plug of the AC-power adapter into the wall 
outlet.

3.   Switch the appliance on by pressing the but-

ton «ON/OFF» (4).

4.   Set the speed of the air flow you need by ro-

tating the fan rotary speed control (5). Blue 
light shining inside the unit indicates that the 
bactericidal UV lamp is on.

5.  Press button (6) to switch the decorative 

backlight on/off.

6.  Press button «ON/OFF» (4) once more to 

switch the appliance off

.

Notice:
-   If the cap of the electrostatic filter (1) or UV 

lamp compartment (8) is opened, the appli-
ance cannot be switched on.

-    Before switching the appliance on make sure 

the caps (1 and 8) are installed properly. 

CLEANING OF THE APPLIANCE

HOUSING
•  Wipe the housing of the appliance by the damp 

cloth. 

•  It is forbidden to immerse the appliance into 

the water or any other liquids.

•  It is forbidden to use abrasive cleansers or dis-

solvent for cleaning the housing of the appli-
ance.

•  Clean the air inlets of the cap (8) by a brush; 

also you can use a vacuum cleaner with the 
adequate nozzle.

CLEANING OF THE PHOTOCATALITIC FILTER 

(9) (PIC.3)
•  Once a week examine the photocatalitic filter 

which also operates as the preliminary filter 
(9). Press on the latch and remove the cap of 
the filter compartment (8). 

•  Take the photocatalitic filter (9) out, and re-

move the dust and dirt from it. If the filter 
has become very dirty, wash it with the warm 
soapy water and rinse carefully. Dry the filter 
completely before to install it into its position.

CLEANING OF THE ELECTROSTATIC FILTER 

(11) (PIC. 2)
•  It is recommended to clean the plates of the 

electrostatic filer (11) once a week. 

•  Switch off the appliance and unplug from the 

wall outlet. 

•  Press button (2) «PUSH» and lift the cap of the 

electrostatic filter (1).

• Take the electrostatic filter (11) out by the 

handle «PULL». Do not touch the plates until 
the rest of the static charge is removed. To 
discharge the plates get them into the contact 
with any grounded object, for example, the 
water-pipe or the tap. 

•  Wipe the plates by the damp cloth to remove 

the particles of dust, and dry the filter. Before 
installation, make sure the plates of the elec-
trostatic filter are completely dry.

•  Install the cap of the electrostatic filter (1) into 

its position.

TROUBLE SHOOTING

Malfunc-

tion

Possible 

causes

Elimination

Appliance 
cannot be 

switched 

on

1. Appliance 

is not 
plugged in 
the socket.

2. There is 

no power 
in the wall 
outlet or 
supply line.

3. The grills 

(1 and 8) 
are not 
installed or 
fastened 
not tightly.

4. Appliance 

malfunc-
tions.

1. Insert the plug into 

the wall outlet.

2. In order to test the 

socket try to plug 
any other electric 
appliance in the 
same socket.

3. Check out if the 

front and rear 
caps of the appli-
ance are fastened 
tightly.

4. Apply to the au-

thorized service 
center for the ap-
pliance repair.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
1. Power supply: 230 V ~ 50 Hz
2. Input power:  DC 12 V
3. Noise rating: 43.08 dB in High, 37.06 dB in 

middle, 31.25 dB in low  

  Anion output: >1,000,000 ions/cm3 (10 cm 

away from the air outlet)

4. Ozon output:  less than 0.05 % ppm 
5. Applicable area: 18.5 m2
6. Operating conditions: environmental temper-

ature -5 to 50°С, relative air humidity 50-80 %

The manufacturer reserves the right to change 
the device's characteristics without prior notice.

Service life of the unit is not less than 3 

years

GUARANTEE 
Details regarding guarantee conditions can be 
obtained from the dealer from whom the appli-
ance was purchased. The bill of sale or receipt 
must be produced when making any claim under 
the terms of this guarantee.

This product conforms to the EMC-
Requirements as laid down by the 
Council Directive 89/336/EEC 
and to the Low Voltage Regulation 
(73/23 EEC)

ENGLISH

2

1

2341.indd   1

2341.indd   1

31.10.2007   11:02:38

31.10.2007   11:02:38

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    ENGLISH AIR PURIFIER WITH IONIZATION FUNCTION The air purifier is equipped with ultra violet (UV) bactericidal lamp, photocatalitic filter for toxic gases decomposition, and generator of the negative ions which has the beneficial influence on the metabolism of human organism. Using this air
  • Страница 2 из 3
    ROMÂNĂ POLSKI PURIFICATOR DE AER CU FUNCTIA DE IONIZARE Purificator de aer cu lampa bactericida ultrvioleta, filtru foto-catalitic, destinat pentru destrugerea substantelor toxice din aer si generatorul de ioni negativi, care influenteaza in mod pozitiv schimbul de substante in organismul omului.
  • Страница 3 из 3