Инструкция для VITEK VT-3508

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

АУДИО-ВИДЕО И

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Инструкция по эксплуатации

GB

RUS

UA

KZ

UZ

Manual instruction

Инструкция по эксплуатации

Інструкція з експлуатації

Пайдалану нұсқасы

Фойдаланиш қоидалари

www.vitek.ru

3

5

7

9

11

VT-3508 GY

Radio clock with projector

Радиочасы с проектором

3508IM_new.indd   1

21.11.2008   11:51:56

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 17
  АУДИО-ВИДЕО И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА VT-3508 GY Radio clock with projector Радиочасы с проектором Инструкция по эксплуатации GB Manual instruction 3 RUS Инструкция по эксплуатации 5 UA Інструкція з експлуатації 7 KZ Пайдалану нұсқасы 9 UZ Фойдаланиш қоидалари 11 www.vitek.ru 3508IM_new.indd 1 21.11.2008
 • Страница 2 из 17
  3508.qxd 11.03.05 16:44 Page 2
 • Страница 3 из 17
  3508.qxd 11.03.05 16:44 Page 3 ENGLISH CLOCK RADIO WITH ALARM AND PROJECTOR MODEL: VT-3508 THE CURRENT TIME ON THE CLOCK AND THE PROJECTED TIME ARE SET SEPARATELY. 1. POWER SELECTOR (AUTO/ON/OFF) 2. LED INDICATOR 3. AUTO MODE INDICATOR 4. SNOOZE BUTTON 5. ALARM SET/OFF 6. TIME SET BUTTON 7. SLEEP
 • Страница 4 из 17
  3508.qxd 11.03.05 16:44 Page 4 ENGLISH SLEEP MODE • Set the Auto/Off/On (1) selector to the Auto position. • Press the SLEEP (7) button; the radio will activate and the timer will begin counting down from 59 minutes until radio shut-off. • To change the shutoff time, hold down the SLEEP (7) button
 • Страница 5 из 17
  3508.qxd 11.03.05 16:45 Page 7 ÐÓÑÑÊÈÉ ÐÀÄÈÎ ×ÀÑÛ ÁÓÄÈËÜÍÈÊ Ñ ÏÐÎÅÊÒÎÐÎÌ ÌÎÄÅËÜ: VT-3508 1. ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ (POWER) ÀÂÒÎ/ÂÊË/ÂÛÊË (AUTO/ON/OFF) 2. ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÍÛÉ ÈÍÄÈÊÀÒÎÐ 3. ÈÍÄÈÊÀÒÎÐ ÐÅÆÈÌÀ ÀÂÒÎ (AUTO) 4. ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ ÐÅÆÈÌÀ ÊÎÐÎÒÊÎÃÎ ÑÍÀ/ÎÒÊËÞ×ÅÍÈÅ ÒÀÉÌÅÐÀ (SNOOZE) 5. ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ/ÎÒÊËÞ×ÅÍÈÅ ÁÓÄÈËÜÍÈÊÀ
 • Страница 6 из 17
  3508.qxd 11.03.05 16:45 Page 8 ÐÓÑÑÊÈÉ RADIO/BUZZ (24) â ïîëîæåíèå RADIO. • Óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü AUTO/ON/OFF (1) â ïîëîæåíèå AUTO. Êîãäà òåêóùåå âðåìÿ ñîâïàäåò ñ ïðåäóñòàíîâëåííûì âðåìåíåì âêëþ÷åíèÿ áóäèëüíèêà, òî óñòðîéñòâî àâòîìàòè÷åñêè âêëþ÷èòñÿ â ðåæèìå ðàäèî íà 1 ÷àñ è 59 ìèíóò, à çàòåì
 • Страница 7 из 17
  3508.qxd 11.03.05 16:45 Page 25 ÓÊÐÀ¯ÍÜÑÊÈÉ ÃÎÄÈÍÍÈÊ • ³äêðèéòå êðèøêó áàòàðåéíîãî â³äñ³êó (14) ³ âñòàíîâ³òü áàòàðåéêó òèïó 6F-22 íàïðóãîþ 9 Â. Áàòàðåéêà âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ çáåðåæåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ïîòî÷íèé ÷àñ ³ ÷àñ óñòàíîâêè áóäèëüíèêà, ïðè ïðîïàäàíí³ ìåðåæíî¿ íàïðóãè. • Óñòàíîâ³òü ïåðåìèêà÷
 • Страница 8 из 17
  3508.qxd 11.03.05 16:45 Page 26 ÓÊÐÀ¯ÍÜÑÊÈÉ • Óñòàíîâ³òü ïåðåìèêà÷ AUTO/ON/OFF (1) ó ïîëîæåííÿ ON. • Óñòàíîâ³òü ïåðåìèêà÷ ä³àïàçîí³â BAND AM/FM (12) íà ïîòð³áíèé ä³àïàçîí. • Ïîâîðîòîì ðó÷êè íàñòðîþâàííÿ TUNING (13) íàñòðîéòåñÿ íà ïåðåäàâàëüíó ðàä³îñòàíö³þ. • гâåíü ãîëîñíîñò³ âñòàíîâëþºòüñÿ
 • Страница 9 из 17
  Қазақ ПРОЕКТОРЫ БАР ОЯТҚЫШ РАДИОСАҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ VT-3508 МОДЕЛІ шкафтарына немесе жеткілікті ауа айналымы жоқ сөрелерге қоймаңыз. · Құрылғының үстіне жанулы шам секілді ашық от көздерін қоюға тиым салынады. · Ақаулар пайда болған жағдайда арнайы сервис орталықтарға жүгініңіз.
 • Страница 10 из 17
  Қазақ РАДИО AM диапазонында қабылдау үшін бағытталған ішкі антенна қолданылады, радиостансаға баптау кезінде, құрылғының корпусын айналдыру арқылы, қабылдауды жақсартуға қол жеткізіңіз. FM диапазонында жақсы қабылдау үшін FM антеннасының сымы толық жазылғандығына көз жеткізіңіз. · AUTO/ON/OFF
 • Страница 11 из 17
  ЎЗБЕК Фойдаланиш бўйича йўриқнома Проекторли радиосоат уйғотадиган соати (будилниги) билан VT-3508 моделли корпусига сув тушишига йўл қўйманг. - Асбобнинг табиий шамоллатилиши шартларини бузиш таъқиқланади, асбобни етарли вентиляция бўлмаган ёпиқ китоб жавонлари ёки токчаларига қўйманг. -
 • Страница 12 из 17
  ЎЗБЕК • Юқорида кўрсатилгани каби тартибда будильникнинг ишга тушиши вақтини ўрнатинг. • POWER AUTO/ON/OFF ўзгартгичини ON ҳолатига қўйинг. • Радиони ўзингиз хоҳлаган радиостанцияга қўйинг ва зарур товуш баландлиги ўрнатилганига ишонч ҳосил қилинг. • ALARM RADIO/BUZZ (24) ўзгартгичини RADIO
 • Страница 13 из 17
  ЎЗБЕК Кафолат шартлари Ушбу жиҳозга кафолат бериш масаласида худудий дилер ёки ушбу жиҳоз харид қилинган компанияга мурожаат қилинг. Касса чеки ёки харидни тасдиқловчи бошқа бир молиявий ҳужжат кафолат хизматини бериш шарти ҳисобланади. Ушбу жиҳоз 89/336/ЯЕC Кўрсатмаси асосида белгиланган ва
 • Страница 14 из 17
  gb A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606ххххххх means that the item was manufactured in June (the sixth month)
 • Страница 15 из 17
  3508IM_new.indd 15 20.03.2008 12:09:59
 • Страница 16 из 17
  3508IM_new.indd 16 20.03.2008 12:09:59
 • Страница 17 из 17