Инструкция для VITEK VT-3517

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

АУДИО-ВИДЕО И

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Инструкция по эксплуатации

GB

RUS

UA

KZ

UZ

Manual instruction

Инструкция по эксплуатации

Інструкція з експлуатації

Пайдалану нұсқасы

Фойдаланиш қоидалари

www.vitek.ru

3

7

11

15

17

VT-3517  SR

Clock radio

Радиочасы

3517IM_new.indd   1

14.03.2008   10:31:06

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 21
  АУДИО-ВИДЕО И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА VT-3517 SR Clock radio Радиочасы Инструкция по эксплуатации GB Manual instruction 3 RUS Инструкция по эксплуатации 7 UA Інструкція з експлуатації 11 KZ Пайдалану нұсқасы 15 UZ Фойдаланиш қоидалари 17 www.vitek.ru 3517IM_new.indd 1 14.03.2008 10:31:06
 • Страница 2 из 21
  3517.qxd 07.03.2005 18:00 Page 2
 • Страница 3 из 21
  3517.qxd 07.03.2005 18:00 Page 3 ENGLISH LOCATION OF CONTROLS included) into the battery 1. Power cord compartment. The battery 2. Built-in FM antenna maintains the clock in case of 3. ALARM setting button power failure. In such cases, 4. Current TIME setting button the display will not work, but
 • Страница 4 из 21
  3517.qxd 07.03.2005 18:00 Page 4 ENGLISH 7. In order to verify that the 2. Set the band selector (5) to correct time has been set, the FM1 or FM2 position. 3. Set the radio to the desired press the ALARM button (3). broadcasting station using The set time will be saved to the the TUNING knob (7).
 • Страница 5 из 21
  3517.qxd 07.03.2005 18:00 Page 5 ENGLISH 1. In order to have the radio CARE turn off after a pre-set period • Wipe the device body with of time (from 1 min. to 1 hr. a soft cloth, moistening 59 min.), press and hold the with water if necessary. SLEEP button (6); set the Unplug the device from
 • Страница 6 из 21
  3517.qxd 07.03.2005 18:00 Page 6 ENGLISH This product conforms to Battery: 9 V – Type 6 LR61 the EMC Requirements as (not included) laid down by the Council Power Source: Directive 89/336/EEC and 230 V~50 Hz to the Low Voltage IN THE INTEREST OF Regulation (23/73 EEC) CONSTANTLY PERFECTING ITS
 • Страница 7 из 21
  3517.qxd 07.03.2005 18:00 Page 11 ÐÓÑÑÊÈÉ ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÝËÅÌÅÍÒΠÓÏÐÀÂËÅÍÈß 1. Ñåòåâîé øíóð 2. Âñòðîåííàÿ FM-àíòåííà 3. Êíîïêà óñòàíîâêè áóäèëüíèêà ALARM 4. Êíîïêà óñòàíîâêè òåêóùåãî âðåìåíè TIME 5. Ïåðåêëþ÷àòåëü äèàïàçîíîâ FM1/FM2 6. Êíîïêà àâòîìàòè÷åñêîãî îòêëþ÷åíèÿ SLEEP 7. Ðåãóëÿòîð íàñòðîéêè
 • Страница 8 из 21
  3517.qxd 07.03.2005 18:00 Page 12 ÐÓÑÑÊÈÉ òàíîâèòå ÷àñû è ìèíóòû, íàæèìàÿ íà ñîîòâåòñòâóþùèå êíîïêè: HOUR (12) è MINUTE (8). 2. Óñòàíîâèòå ÷àñòîòíûé ïåðåêëþ÷àòåëü (5) â ïîçèöèþ FM1 èëè FM2. 3. Íàñòðîéòåñü íà íóæíóþ ñòàíöèþ ðåãóëÿòîðîì TUNING (7). 4. Óñòàíîâèòå íóæíóþ ãðîìêîñòü (13). 5. Íàæìèòå è
 • Страница 9 из 21
  3517.qxd 07.03.2005 18:00 Page 13 ÐÓÑÑÊÈÉ óäåðæèâàéòå êíîïêó SLEEP (6), ïðè ýòîì óñòàíîâèòå íóæíîå âðåìÿ êíîïêàìè HOUR (12) è MIN (8). 2. Ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî âðåìåíè ðàäèî îòêëþ÷èòñÿ àâòîìàòè÷åñêè. ×òîáû îòêëþ÷èòü åãî ðàíåå óñòàíîâëåííîãî âðåìåíè, íàæìèòå íà êíîïêó SNOOZE (9). ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ
 • Страница 10 из 21
  3517.qxd 07.03.2005 18:00 Page 14 ÐÓÑÑÊÈÉ • • Ïåðåä ÷èñòêîé îòêëþ÷èòå ïðèáîð îò ñåòè. Íå èñïîëüçóéòå äëÿ ÷èñòêè àáðàçèâû èëè ÷èñòÿùèå ñðåäñòâà - îíè ìîãóò ïîâðåäèòü êîðïóñ. Èçäåëèå íå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ïîìåùåíèÿõ ñ ïîâûøåííîé âëàæíîñòüþ. Íå äîïóñêàéòå ïîïàäàíèå âîäû íà êîðïóñ è
 • Страница 11 из 21
  3517.qxd 07.03.2005 18:00 Page 47 ÓÊÐÀ¯ÍÜÑÊÈÉ ÐÎÇÒÀØÓÂÀÍÍß ÅËÅÌÅÍҲ ÊÅÐÓÂÀÍÍß 1. Ìåðåæíèé øíóð 2. Óáóäîâàíà FM-àíòåíà 3. Êíîïêà óñòàíîâêè áóäèëüíèêà ALARM 4. Êíîïêà óñòàíîâêè ïîòî÷íîãî ÷àñó TIME 5. Ïåðåìèêà÷ ä³àïàçîí³â FM1/FM2 6. Êíîïêà àâòîìàòè÷íîãî â³äêëþ÷åííÿ SLEEP 7. Ðåãóëÿòîð íàñòðîþâàííÿ
 • Страница 12 из 21
  3517.qxd 07.03.2005 18:00 Page 48 ÓÊÐÀ¯ÍÜÑÊÈÉ íîâ³òü ãîäèíè òà õâèëèíè, íàòèñêàþ÷è íà â³äïîâ³äí³ êíîïêè: HOUR (12) ³ MINUTE (8). 4. ñòàíö³þ ðåãóëÿòîðîì TUNING (7). Óñòàíîâ³òü ïîòð³áíó ãîëîñí³ñòü (13). Íàòèñí³òü ³ âòðèìóéòå êíîïêó ALARM (3), ïðè öüîìó âñòàíîâ³òü ãîäèíè òà õâèëèíè, íàòèñêàþ÷è íà
 • Страница 13 из 21
  3517.qxd 07.03.2005 18:00 Page 49 ÓÊÐÀ¯ÍÜÑÊÈÉ 3. Ùîá â³äêëþ÷èòè ñèãíàë, íàòèñí³òü êíîïêó ALARM OFF (16) àáî âñòàíîâ³òü ôóíêö³îíàëüíèé ïåðåìèêà÷ (14) ó ïîçèö³þ OFF. • ÒÀÉÌÅÐ ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÍÎÃΠ²ÄÊËÞ×ÅÍÍß • Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî ôóíêö³îíàëüíèé ïåðåìèêà÷ íå âñòàíîâëåíèé ó ïîçèö³þ RADIO ON, ³íàêøå ïðèëàä íå
 • Страница 14 из 21
  3517.qxd 07.03.2005 18:00 Page 50 ÓÊÐÀ¯ÍÜÑÊÈÉ Äàíèé âèð³á â³äïîâ³äຠâèìîãàì äî åëåêòðîìàãí³òíî¿ ñóì³ñíîñò³, ùî ïðåä’ÿâëÿþòüñÿ äèðåêòèâîþ 89/336/ªÅÑ Ðàäè ªâðîïè é ðîçïîðÿäæåííÿì 23/73 ªÅÑ ïî íèçüêîâîëüòíèõ àïàðàòóðàõ. ÑÏÅÖÈÔ²ÊÀÖ²ß ×àñòîòí³ ä³àïàçîíè: FM1 - 64-88 ÌÃö, FM2 - 88-108 ÌÃö Áàòàðåéêà: 9 Â
 • Страница 15 из 21
  ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ РАДИОСАҒАТ және FM2 жағдайына қойыңыз. 3. TUNING реттегіші (7) арқылы қажетті таратқыш стансаға баптаңыз. 4. VOLUME реттегіші (13) арқылы естілудің дыбыс қаттылығын реттеңіз. 5. FM-диапазонында хабарлардың қабылдануын жақсарту үшін антенна сымын бар ұзындығына
 • Страница 16 из 21
  Қазақ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ СӨНДІРУ ТАЙМЕРІ • Функциональды ауыстырыпқосқыштың RADIO ON қалпына қойылмағандығына көз жеткізіңіз, керісінше жағдайда аспап белгіленген мерзімде сөнбейтін болады. 1. Белгілі бір уақыт өтісімен (1 мин.тан 1с. 59 мин. дейін) радионың сөнуі үшін, SLEEP батырмасын (6) басып
 • Страница 17 из 21
  Ўзбек Фойдаланиш бўйича йўриқнома Радиосоат созлаб ўрнатинг. 4. Жаранглаш баландлиги даражасини VOLUME (13) билан тартибга келтиринг. 5. FМ-диапазонидаги эшиттиришларни яхшироқ қабул қилиш учун антенна симини тўлиқ чиқаринг. Мусиқа садолари остида уйғониш 1. Функцияларни ўзгартувчи қисмни (14) ни
 • Страница 18 из 21
  Ўзбек Автоматик ўчириш таймери • Функцияларни ўзгартувчи қисмнинг (14) OFF ёки AUTO ҳолатига қўйиб қўйилмаганига ишонч ҳосил қилинг. Акс ҳолда асбоб белгиланган вақт ўтганидан кейин ўчмайди. 1. Радионинг белгиланган вақт ўтганидан кейин (1 минутдан 1 соат 59 минутгача) ўчиши учун SLEEP (6)
 • Страница 19 из 21
  gb A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606ххххххх means that the item was manufactured in June (the sixth month)
 • Страница 20 из 21
  517IM_new.indd 20 14.03.2008 10:32:04
 • Страница 21 из 21