Инструкция для VITEK VT-3606

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

CAR AUDIO CD/MP3 PLAYER

MODEL VT-3606

4

10

16

22

www.vitek-aus.com

MANUAL INSTRUCTION

3606_4l.qxd  29.03.05  13:40  Page 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 29
  3606_4l.qxd 29.03.05 13:40 Page 1 CAR AUDIO CD/MP3 PLAYER MODEL VT-3606 MANUAL INSTRUCTION 4 10 16 22 www.vitek-aus.com
 • Страница 2 из 29
  3606_4l.qxd 29.03.05 13:40 Page 2
 • Страница 3 из 29
  3606_4l.qxd 29.03.05 13:40 Page 3
 • Страница 4 из 29
  3606_4l.qxd 29.03.05 13:40 Page 4 ENGLISH CAR AUDIO CD/MP3 PLAYER WITH DIGITAL RADIO RECEIVER Plug A 1. 2. 3. 4. Yellow wire: Memory +12 V 5. Blue wire: Antenna power 6. 7. Red wire: +12 V (to ignition) 8. Black wire: Ground (-) Note: Contact 7 of plug A should be connected to the car’s ignition so
 • Страница 5 из 29
  3606_4l.qxd 29.03.05 13:40 Page 5 ENGLISH - TA SEEK mode: If a newly tuned station does not transmit traffic information within 5 seconds, the radio automatically tunes to the next station that transmits traffic information. In TA search mode, the current station can be switched to another station
 • Страница 6 из 29
  3606_4l.qxd 29.03.05 13:40 Page 6 ENGLISH When the FM station signal is week or there is a lot of static, signal reception can be increased by choosing the Mono mode. TONE COMPENSATION (“LOUDNESS”) (2) Pressing the SEL button for more than 2 seconds activates the high and low frequencies
 • Страница 7 из 29
  3606_4l.qxd 29.03.05 13:40 Page 7 ENGLISH When an RTY type is chosen, programming is carried out using the preset buttons as described in the section on setting preset stations. When RTY mode is chosen, the radio begins to search for a radio station with the given theme and stops if it finds
 • Страница 8 из 29
  3606_4l.qxd 29.03.05 13:40 Page 8 ENGLISH 21.REPEAT PLAYBACK BUTTON ‘RPT’ When this button is pressed, the RPT ON indicator appears on the display and the current track will be repeated non-stop until the repeat mode is deactivated by pressing the RPT button again. When the signal level is higher
 • Страница 9 из 29
  3606_4l.qxd 29.03.05 13:40 Page 9 ENGLISH • Use the VOL / VOL knob to choose the desired song. • Press the ‘SEL’ button to begin playback of the chosen song. TECHNICAL CHARACTERISTICS CD PLAYER Signal/noise relationship 65 dB Channel separation 50 dB (1kHz) Frequency band 20 Hz - 20 kHz RADIO (FM)
 • Страница 10 из 29
  3606_4l.qxd 29.03.05 13:40 Page 10 DEUTSCH ISO SCHNITTSTELLEN (ABB. C) Audio-Linearausgang (RCA): Grau : Rot (Kanal rechts) : Weiß (Kanal links) CD/MP3-AUTORADIO MIT DIGITALEM RADIOEMPFÄNGER Modell VT - 3606 STEUERTASTEN (ABB. A) 1. Einschalten/Abschalten der Speisung (ON/OFF) ( ) 2. Taste des
 • Страница 11 из 29
  3606_4l.qxd 29.03.05 13:40 Page 11 DEUTSCH einzubauen, wo es unter Einfluss von hohen Temperaturen, wie etwa direkte Sonneneinstrahlung oder Heißluft vom Heizgerät, oder von Staub, Schmutz oder überflüssigen Erschütterungen kommt. • Verwenden Sie für die sichere und zuverlässige Installation nur
 • Страница 12 из 29
  3606_4l.qxd 29.03.05 13:40 Page 12 DEUTSCH BEEP ON: Beim Pressen der Steuerungstasten ertönt ein Tonsignal. Betriebsart MASK ALL: maskiert die Radiokanäle auf Alternativfrequenzen (AF), die verschiedene Programmidentifikationen (PI) haben und keine RDS-Übertragung haben. SUCHE (SEEK) (2) Beim
 • Страница 13 из 29
  3606_4l.qxd 29.03.05 13:40 Page 13 DEUTSCH verschiedene Informationsdienste und AutoNachstimmungsfunktionen für RDS-kompatible Autoradios an. EINSTELLEN DER LAUTSTÄRKENSTUFE (VOL LAST/ADJUST) (2) Beim Pressen der Taste SEL für mehr als 2 Sekunden aktiviert sich der Wahlbetrieb der 5. Funktion
 • Страница 14 из 29
  3606_4l.qxd 29.03.05 13:40 Page 14 DEUTSCH dass eine Verzögerung für 5 Sekunden auf jedem Radiosender erfolgt, der im Betrieb RADIO SCAN gefunden wurde. CDP —— CT —— PS —— FREQ —— PTY 2) Bei Empfang eines Senders ohne RDS Radiobetrieb CLOCK —— FREQ —— NO PTY CD/MP3-Spielerbetrieb CDP —— CT ——FREQ
 • Страница 15 из 29
  3606_4l.qxd 29.03.05 13:40 Page 15 DEUTSCH 22.ZUFÄLLIGE TITELWAHL (“RDM”) Wenn diese Taste gepresst wird, erscheint die Anzeige “RDM ON” und jeder CD-Titel wird zufällig gewählt und abgespielt, und nicht in der üblichen Reihenfolge. Um den RANDOMModus abzustellen, pressen Sie erneut die Taste
 • Страница 16 из 29
  3606_4l.qxd 29.03.05 13:40 Page 16 ÐÓÑÑÊÈÉ 2. Íàïðàâëÿþùèå ñàëàçêè 3. Ïåðåäíÿÿ ïàíåëü àâòîìîáèëÿ 4. Øåñòèãðàííàÿ ãàéêà 5. Êîíòðãàéêà 6. Ïëîñêàÿ øàéáà 7. Êóçîâ àâòîìîáèëÿ 8. Êðîíøòåéí 9. Ôèêñèðóþùèé øóðóï 10.Øåñòèãðàííûé áîëò M5 X 15 ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÉ ÏÐÎÈÃÐÛÂÀÒÅËÜ CD/MP3 ÄÈÑÊÎÂ Ñ ÖÈÔÐÎÂÛÌ
 • Страница 17 из 29
  3606_4l.qxd 29.03.05 13:40 Page 17 ÐÓÑÑÊÈÉ ïðèñîåäèíÿåòñÿ ëåãêèì íàæàòèåì. • Ïðè ïåðåíîñêå ïàíåëè êëàäèòå åå â ïðèëàãàåìûé ïåíàë. • Ïðè ïðèñîåäèíåíèè ïåðåäíåé ïàíåëè ê óñòðîéñòâó íå íàæèìàéòå ñèëüíî íà ÆÊäèñïëåé. Èñïîëüçóéòå ïðåäîõðàíèòåëè ñ óêàçàííîé ñèëîé òîêà. Èñïîëüçîâàíèå ïðåäîõðàíèòåëÿ äëÿ
 • Страница 18 из 29
  3606_4l.qxd 29.03.05 13:40 Page 18 ÐÓÑÑÊÈÉ ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÂÈÁÐÀÖÈÈ (“ESP”) (2) Ïðè íàæàòèè êíîïêè SEL áîëåå 2-õ ñåêóíä, àêòèâèðóåòñÿ âûáîð ðåæèìà çàùèòû îò âèáðàöèè (ESP): 12 ñåêóíä èëè 45 ñåêóíä. ðàçäàåòñÿ çâóêîâîé ïðåäóïðåæäàþùèé ñèãíàë. ÌÀÑÊÈÐÎÂÊÀ ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÛÕ ×ÀÑÒÎÒ (“MASK DPI”) (2) Ïðè íàæàòèè
 • Страница 19 из 29
  3606_4l.qxd 29.03.05 13:40 Page 19 ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÛÁÎÐ ÌÅÑÒÍÛÕ/ÄÀËÜÍÈÕ ÐÀÄÈÎÑÒÀÍÖÈÉ (LOCAL/DX) (2) Ïðè íàæàòèè êíîïêè SEL áîëåå 2-õ ñåêóíä, àêòèâèðóåòñÿ âûáîð ðåæèìà ïîèñêà ìåñòíûõ èëè äàëüíèõ ðàäèîñòàíöèé. Ðå÷ü 1. ÍÎÂÎÑÒÈ, ÑÎÁÛÒÈß, ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß 2. ÑÏÎÐÒ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ, ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 3. ÊÓËÜÒÓÐÀ,
 • Страница 20 из 29
  3606_4l.qxd 29.03.05 13:40 Page 20 ÐÓÑÑÊÈÉ • Êîãäà óñòðîéñòâî íàõîäèòñÿ â ðåæèìå CD/MP3, îíî âðåìåííî áóäåò ïåðåêëþ÷àòüñÿ â ðåæèì ðàäèî. • Åñëè óðîâåíü ãðîìêîñòè áûë ïðèãëóøåí, òî îí áóäåò àâòîìàòè÷åñêè óâåëè÷åí íà âðåìÿ ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ î òðàôèêå • Ïðè ïðèåìå TP ñòàíöèè, ñåãìåíò TP âêëþ÷àåòñÿ íà
 • Страница 21 из 29
  3606_4l.qxd 29.03.05 13:40 Page 21 ÐÓÑÑÊÈÉ 20.ÎÇÍÀÊÎÌÈÒÅËÜÍÎÅ ÏÐÎÑËÓØÈÂÀÍÈÅ ÒÐÅÊΠ(“INTRO”) Ïðè íàæàòèè ýòîé êíîïêè ïîÿâëÿåòñÿ èíäèêàòîð “INT ON” è ïðîèãðûâàåòñÿ êàæäûé òðåê äèñêà â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ñåêóíä. Íàæìèòå ñíîâà äëÿ îñòàíîâêè ðåæèìà îçíàêîìëåíèÿ è ïðîñëóøèâàíèÿ òðåêà. • Ïîêàçûâàåòñÿ
 • Страница 22 из 29
  3606_4l.qxd 29.03.05 13:40 Page 22 ÓÊÐÀ¯ÍÜÑÊÈÉ ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜÍÈÉ ÏÐÎÃÐÀÂÀ× CD/MP3 ÄÈÑʲ ²Ç ÖÈÔÐÎÂÈÌ ÐÀIJÎÏÐÈÉÌÀ×ÅÌ Ìîäåëü VT - 3606 8. Êðîíøòåéí 9. Ô³êñóþ÷èé øóðóï 10.Øåñòèãðàííèé áîëò M5 X 15 ÊÍÎÏÊÈ ÊÅÐÓÂÀÍÍß (ÌÀË. À) 1. Âêëþ÷åííÿ/âèìèêàííÿ æèâëåííÿ (ON/OFF) ( ) 2. Êíîïêà ìåíþ íàñòðîþâàíü ìàãí³òîëè
 • Страница 23 из 29
  3606_4l.qxd 29.03.05 13:41 Page 23 ÓÊÐÀ¯ÍÜÑÊÈÉ 1. ÂÊËÞ×ÅÍÍß / ²ÄÊËÞ×ÅÍÍß ÆÈÂËÅÍÍß (POWER ON/OFF ) Íàòèñêàííÿ ö³º¿ êíîïêè âêëþ÷ຠïðèñòð³é. Äëÿ éîãî âèìèêàííÿ íàòèñí³òü ¿¿ á³ëüø í³æ íà 1 ñåêóíäó. Äàíèé ïðèñòð³é âêëþ÷àºòüñÿ ïðè íàòèñêàíí³ áóäü-ÿêî¿ êíîïêè. ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÏÎÁ²ÆͲ ÇÀÕÎÄÈ • Ðåòåëüíî
 • Страница 24 из 29
  3606_4l.qxd 29.03.05 13:41 Page 24 ÓÊÐÀ¯ÍÜÑÊÈÉ ñóïðîâîäæåííÿ íàòèñêàííÿ êëàâ³ø êåðóâàííÿ. Ðåæèì MASK DPI: ìàñêóº ðàä³îêàíàëè íà àëüòåðíàòèâí³ ðàä³î÷àñòîòè (AF), ó ÿêèõ ð³çí³ ïðîãðàìí³ ³äåíòèô³êàòîðè (PI) . Ðåæèì MASK ALL: ìàñêóº ðàä³îêàíàëè íà àëüòåðíàòèâí³ ðàä³î÷àñòîòè (AF), ó ÿêèõ ð³çí³ ïðîãðàìí³
 • Страница 25 из 29
  3606_4l.qxd 29.03.05 13:41 Page 25 ÓÊÐÀ¯ÍÜÑÊÈÉ (ªâðîïåéñüêèé ñîþç ðàä³îìîâëåííÿ). Ïðè ñõ³ä÷àñòîìó àáî íîðìàëüíîìó FM ðàä³îìîâëåíí³, RDS ïðîïîíóº ð³çí³ ³íôîðìàö³éí³ ñåðâ³ñè é ôóíêö³¿ àâòîìàòè÷íîãî íàñòðîþâàííÿ äëÿ àâòîìîá³ëüíèõ àóä³îìàãí³òîë, ñóì³ñíèõ ç RDS. ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ вÂÍß ÃÎËÎÑÍÎÑÒ² (VOL
 • Страница 26 из 29
  3606_4l.qxd 29.03.05 13:41 Page 26 ÓÊÐÀ¯ÍÜÑÊÈÉ ïîïåðåäí³õ íàñòðîþâàíü (4). Êîëè çàê³í÷óºòüñÿ AS îïåðàö³ÿ, ðàä³î âèêîíóº ñêàíóâàííÿ ïîïåðåäíüî âñòàíîâëåíèõ ñòàíö³é. 8. ÐÅÆÈÌ ÐÎÁÎÒÈ ÄÈÑÏËÅß (DISP) Ïðè íàòèñêàíí³ ö³º¿ êíîïêè, â³äáóâàºòüñÿ âèá³ð ðåæèì³â â³äîáðàæåííÿ ³íôîðìàö³¿ íà äèñïëå¿ çà íàñòóïíîþ
 • Страница 27 из 29
  3606_4l.qxd 29.03.05 13:41 Page 27 ÓÊÐÀ¯ÍÜÑÊÈÉ 21.ÏÎÂÒÎÐ ÒÐÅÊÓ (“RPT”) Ïðè íàòèñêàíí³ ö³º¿ êíîïêè ç’ÿâëÿºòüñÿ ³íäèêàòîð “RPT ON”, ³ îáðàíèé òðåê áóäå ïîâòîðþâàòèñÿ áåçóïèííî äîòè, ïîêè íå â³äêëþ÷èòüñÿ ðåæèì ïîâòîðó òðåêó ïîâòîðíèì íàòèñêàííÿì êíîïêè “RPT”. • Çà äîïîìîãîþ ðó÷êè VOL / VOL Âè ìîæåòå
 • Страница 28 из 29
  3606_4l.qxd 29.03.05 13:41 Page 28
 • Страница 29 из 29