Инструкция для ZANUSSI TDS 372 T

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ЫГfiШДЛФ

TDS 372 T

A U T O R E V E R S E

BOMULD   LINNED

Omdr./min.

SKABSTØRT

   800 / 900      1000 / 1200

  85' - 105'    80' - 100'

  60' -   75'    55' -   70'

kg  5

kg  2,5

 800 / 900    1000 / 1200

 75'-  95'    70' -  90'

 40'-  55'    35' -  50'

     650

30' - 40'

20' - 30'

kg  2

kg  1

STRYGETØRT

Omdr./min.

SKABSTØRT

SYNTETISK VASK

КГЛЩМЩВЫЕМЩ ЗЩ ÈЛЫЗДГФЕФСШШ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 15
  ЫГfiШДЛФ TDS 372 T SYNTETISK VASK BOMULD LINNED STRYGETØRT SKABSTØRT Omdr./min. 800 / 900 1000 / 1200 800 / 900 1000 / 1200 75'- 95' 40'- 55' 70' - 90' 35' - 50' 85' - 105' 60' - 75' 80' - 100' 55' - 70' kg 5 kg 2,5 SKABSTØRT Omdr./min. 650 kg 2 kg 1 30' - 40' 20' - 30' A U T O R E V E R S E
 • Страница 2 из 15
  SODERËANIE LJÊÌ˚ ҂‰ÂÌËfl . . . . . . str. 4 ìÒÚ‡Ìӂ͇ . . . . . . . s ê‡ÁÏ¢ÂÌË . . . . . . . . . . . str. str. 5 5 s ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌÓ„Ó ¯Î‡Ì„‡ . . . str. 5 s àÁÏÂÌÂÌËÂ Ì‡Ô ‡‚ÎÂÌËfl ÓÚÍ ˚ÚËfl ‰‚Â Ë . str. 7 s èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í ˝ÎÂÍÚ ÓÒÂÚË . . str. 7 s äÓÏÔÎÂÍÚ Ô Ë̇‰ÎÂÊÌÓÒÚÂÈ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË str.
 • Страница 3 из 15
  RUSSKIJ VAËNYE SVEDENIÅ Do vvoda pribora v ™kspluataciæ sleduet vnimatelwno pro©itatw nastoåxuæ instrukciæ, kotoraå dolΩna hranitwså i dlå buduxego ispolwzovaniå. Pri prodaΩe ili pereda©e pribora proveritw, ©toby novyj vladelec polu©il ee. PREDUPREËDENIÅ s чÌÌ˚ ÂÍÓÏẨ‡ˆËË Ô Â‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl ‰Îfl
 • Страница 4 из 15
  OPISANIE MAfiINY 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ç ıÌflfl ÔÓ‚Â ıÌÓÒÚ¸ è Ó„ ‡ÏÏ̇fl ͇ ÚӘ͇ äÌÓÔ͇ ÌËÁÍÓÈ ÚÂÏÔ ‡ÚÛ ˚ äÌÓÔ͇ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ÒÛ¯ÍË ã‡ÏÔ‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl Ô Ó„ ‡ÏÏ˚ ê͇ۘ ‚˚·Ó ‡ ‚ ÂÏÂÌË ÒÛ¯ÍË í‡·Î˘͇ ı‡ ‡ÍÚ ËÒÚËÍ ê͇ۘ Á‡„ ÛÁÓ˜ÌÓ„Ó Î˛Í‡ îËÎ¸Ú ‚ÓÎÓÍÓÌ ê„ÛÎË Û˛˘ËÂÒfl ÌÓÊÍË 1 SYNTETISK VASK BOMULD
 • Страница 5 из 15
  RUSSKIJ USTANOVKA ê‡ÁÏ¢ÂÌË èÓ Ï  ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÒÛ¯ËÎ͇ ‰ÓÎÊ̇ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸Òfl fl‰ÓÏ ÒÓ ÒÚË ‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌÓÈ. ÇÓ ‚ ÂÏfl ‡·ÓÚ˚ ÒÛ¯ËÎ͇ ‚˚· ‡Ò˚‚‡ÂÚ Ì‡ ÛÊÛ ÓÔ Â‰ÂÎfiÌÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÚÂÔ·, Ó˜Â̸ ‚·ÊÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡, ÍÓÚÓ ˚È ‰ÓÎÊÂÌ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·˚ÒÚ Â ۉ‡ÎflÚ¸Òfl ËÁ ÔÓÏ¢ÂÌËfl ‰Îfl Ô Â‰ÓÚ‚ ‡˘ÂÌËfl Ó· ‡ÁÓ‚‡ÌËfl
 • Страница 6 из 15
  êÂÍÓÏẨ‡ˆËfl: ÂÒÎË ¯Î‡Ì„ ‰ÎËÌÌ˚È, ‡ ÔÓÏ¢ÂÌË ıÓÎÓ‰ÌÓÂ, ÚÓ ‚·„‡ ‚ ¯Î‡Ì„ ÏÓÊÂÚ Ô Â‚ ‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ÍÓ̉ÂÌÒ‡Ú. ùÚÓ ÌÂÔ Â‰ÓÚ‚ ‡ÚËÏÓ ̇ÚÛ ‡Î¸ÌÓ fl‚ÎÂÌËÂ. óÚÓ·˚ ËÁ·Âʇڸ ÒÍÓÔÎÂÌËfl ‚Ó‰˚ ‚ ¯Î‡Ì„Â, Ë ˜ÚÓ·˚ Ó̇ Ì ‚ÓÁ‚ ‡˘‡Î‡Ò¸ Ó· ‡ÚÌÓ ‚ χ¯ËÌÛ, ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ Ì·Óθ¯Ó ÓÚ‚Â ÒÚË (‰Ë‡Ï. 3 ÏÏ) ‚ Ò‡ÏÓÈ
 • Страница 7 из 15
  RUSSKIJ Izmenenie napravleniå otkrytiå dveri 2 Esli napravlenie otkrytiå dveri (nalevo) ne goditså dlå ™kspluatacii pribora v dannyh usloviåh, ono moΩet izmenitwså, ©toby dverw otkrylasw napravo. 4 1 3 Èta rabota dolΩna bytw vypolnena specialistom. A P0283 çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ: - ëÌflÚ¸
 • Страница 8 из 15
  ÈKSPLUATACIÅ Panelw upravleniå SYNTETISK VASK BOMULD LINNED SKABSTØRT STRYGETØRT Omdr./min. 800 / 900 1000 / 1200 800 / 900 1000 / 1200 75'- 95' 40'- 55' 70' - 90' 35' - 50' 85' - 105' 60' - 75' 80' - 100' 55' - 70' kg 5 kg 2,5 SKABSTØRT Omdr./min. 650 kg 2 kg 1 30' - 40' 20' - 30' A U T O R E V E
 • Страница 9 из 15
  RUSSKIJ Vremå sußki Hlopok i len (Selektor vremeni do 120 minut) Stepenw sußki Âislo oborotov barabana/min 800-900 Dlå hraneniå v ßkafu 1000-1200 800-900 Dlå glaΩenwå 1000-1200 Koli©estvo belwå, kg 5 2.5 5 2.5 5 2.5 5 2.5 Vremå sußki, min 85-105 60-75 80-100 55-70 75-95 40-55 70-90 35-50 Koli©estvo
 • Страница 10 из 15
  i èÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚ¸ ÒÛ¯ÍË è ‰ Ô ‚ÓÈ ÒÛ¯ÍÓÈ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl Á‡„ ÛÁËÚ¸ Ì·Óθ¯Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚·ÊÌÓ„Ó ·Âθfl ‚ ÒÛ¯ËÎÍÛ Ë ‚˚ÒÛ¯ËÚ¸ Â„Ó ‚ Ú˜ÂÌË 20 ÏËÌÛÚ. ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ Û‰‡ÎËÚ¸ ÓÒÚ‡ÚÍË Ô˚ÎË Ë „ flÁË ËÁ ·‡ ‡·‡Ì‡. 1. ᇄ ÛÁ͇ ·Âθfl éÚÍ ÓÈÚ Á‡„ ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í, ÔÓÚflÌÛ‚ Á‡ Û˜ÍÛ. ᇄ ÛʇÈÚ ·Âθfi ÔÓ Ó˜Â Â‰Ë, ‚ÒÚ
 • Страница 11 из 15
  RUSSKIJ i s è ÓÒÚÓ ‚ Ó· ‡˘ÂÌËË ·Âθfi, Ú‡ÍÓÂ Í‡Í Û·‡¯ÍË, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ·˚ÒÚ Ó ÓÚʇڸ Ô ‰ ÒÛ¯ÍÓÈ (Ô Ó‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚ¸ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÛÒÚÓȘ˂ÓÒÚË Í ÒÏË̇Ì˲ Ë ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÓÍ. 30 ÒÂÍÛ̉, ËÎË Ê ‰Îfl ˝ÚËı ˆÂÎÂÈ ÏÓÊÌÓ ‚˚· ‡Ú¸ ÒÔˆˇθÌÛ˛ ÙÛÌÍˆË˛ ‚‡¯ÂÈ ÒÚË ‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚). ÇÓ ‚ ÂÏfl ÒÛ¯ÍË Ú ËÍÓÚ‡ÊÌ˚ ‚Â˘Ë (Ú
 • Страница 12 из 15
  UHOD ÇÌËχÌËÂ! è ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ˜ËÒÚÍË ËÎË ÂÏÓÌÚ‡ Ô Ë·Ó ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚˚ÌÛÚ¸ ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË. Âistka naruΩnyh ©astej Dlå ©istki naruΩnyh ©astej polwzovatwså isklæ©itelwno vodoj s mylom. Vyteretw akkuratno. Inogda nanesti na naruΩnye ©asti pribora nemnogo mebelwnogo voska s pomoxwæ mågkoj salfetki.
 • Страница 13 из 15
  RUSSKIJ ìëíêÄçÖçàÖ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ è ‰ ÚÂÏ, Í‡Í Ó· ‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ÏÂÒÚÌ˚È ë ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ á‡ÌÛÒÒË, Ô ÓÒËÏ ‚‡Ò Ô Ó‚Â ËÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ: ëÛ¯ËÎ͇ Ì ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl s ᇄ ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í ÓÚÍ ˚Ú. s ÇËÎ͇ Ì ‚ÒÚ‡‚ÎÂ̇ ‚ ÓÁÂÚÍÛ. s êÓÁÂÚ͇ Ó·ÂÒÚÓ˜Â̇. s Ç˚· ‡ÌÓ ÌÂÔ ‡‚ËθÌÓ ‚ ÂÏfl ÒÛ¯ÍË. çÂÛ‰Ó‚ÎÂÚ‚Ó ËÚÂθÌ˚ ÂÁÛθڇÚ˚ ÒÛ¯ÍË
 • Страница 14 из 15
  Made in EEC
 • Страница 15 из 15