Инструкция для ZANUSSI ZDF 3010

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

CS

Návod k použití

2

PL

Instrukcja obsługi

19

RU

Инструкция по

эксплуатации

38

SK

Návod na používanie

58

Myčka nádobí

Zmywarka

Посудомоечная машина

Umývačka riadu

ZDF3010

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 77
  CS PL RU SK Návod k použití Instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации Návod na používanie 2 19 38 58 Myčka nádobí Zmywarka Посудомоечная машина Umývačka riadu ZDF3010
 • Страница 2 из 77
  Obsah Bezpečnostní informace _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 Ovládací panel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 Mycí programy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 Před prvním použitím _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 Nastavení změkčovače vody _ _ _ _ _ _ _ 6 Použití soli do myčky _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7 Použití lešticího
 • Страница 3 из 77
  • Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení. • Všechny mycí prostředky uložte na bez‐ pečné místo. Nedovolte dětem, aby se do‐ týkaly mycích prostředků. • Jsou-li dveře myčky otevřené, nedovolte dětem, aby se k ní přibližovaly. Instalace • Ujistěte se, že se spotřebič při
 • Страница 4 из 77
  Kontrolky ukazatele Fáze sušení Kontrolka fáze sušení se rozsvítí, jestliže probíhá sušící fáze. Multitab Kontrolka Multitab se rozsvítí, jestliže je funkce Multitab aktivní. Sůl 1) Kontrolka soli se rozsvítí, jestliže je nutné doplnit zásobník na sůl. Řiďte se pokyny v části "Použití soli do
 • Страница 5 из 77
  • Na digitálním displeji bliká délka progra‐ mu. Spotřebič musí být v režimu nastavení při následujících postupech: – Nastavení mycího programu. – Nastavení změkčovače vody. – Vypnutí/zapnutí dávkovače leštidla. Spotřebič není v režimu nastavení, když: • Jedna nebo více kontrolek fází svítí. •
 • Страница 6 из 77
  Program Energie (v kWh) Délka (v minutách) 1) Voda (v litrech) - 1,0-1,1 13-15 - 0,1 4 - 0,9 9 1) Na digitálním displeji se zobrazuje délka mycího programu. Tyto hodnoty se mohou měnit v závi‐ slosti na tlaku a teplotě vody, na kolísání napětí v síti a na množství nádobí. Před prvním použitím Řiďte
 • Страница 7 из 77
  Tvrdost vody Nastavení tvrdosti vody °dH °TH mmol/l Clarkovy stupně ručně elektronicky 19 - 22 33 - 39 3,3 - 3,9 23 - 27 2 5 15 - 18 26 - 32 2,6 - 3,2 18 - 22 1 4 11 - 14 19 - 25 1,9 - 2,5 13 - 17 1 3 4 - 10 7 - 18 0,7 - 1,8 5 - 12 1 2 <4 <7 < 0,7 <5 1 1) 1 1) 1) Není třeba používat sůl. Změkčovač
 • Страница 8 из 77
  Při doplňování zásobníku na sůl přeteče voda, to je normální jev. 3 Naplňte zásobník na sůl 1 litrem vody (po‐ uze při prvním pou‐ žití). 5 4 Vždy zkontrolujte, zda se sůl nerozsy‐ pala mimo zásobník. Sůl, která chvíli zů‐ stane na dně vany může vanu proděravět. Doporučujeme proto po doplnění soli
 • Страница 9 из 77
  Seřízení dávkování leštidla AX + M 1 2 3 4 Dávkovač leštidla myčky byl ve výrobě nastaven do polohy 3. Možnost zvýšení nebo snížení dávko‐ vání najdete v části "Co dělat, když..." Vkládání příborů a nádobí Užitečné rady a tipy Pozor Myčku používejte jen k mytí domácího nádobí určeného pro mytí v
 • Страница 10 из 77
  Talíře dávejte do zadní části horního ko‐ še. Nakloňte je dopředu. Seřízení výšky horního koše Jestliže chcete dát do dolního koše velké ku‐ sy nádobí, nejprve nastavte horní koš do vy‐ šší polohy. Upozornění Při seřizování výšky musí být horní koš prázdný. 3 Řady držáků v do‐ lním koši lze sklopit
 • Страница 11 из 77
  Dodržujte údaje na obalu: • dávkování doporučené výrobcem, • pokyny k uchování. Nepoužívejte větší množství mycího prostředku, než je správné, abyste ne‐ znečišťovali životní prostředí. 5 1 3 Naplňte dávkovač mycího prostředku ( A) mycím prostředkem. 2 6 Různé značky mycího prostředku se
 • Страница 12 из 77
  • Stiskněte tlačítko Multitab. Kontrolka Mul‐ titab zhasne. Jestliže nejste spokojeni s tím, jak je nádobí usušené, doporučujeme: 1. Naplňte dávkovač leštidla lešticím prostředkem. 2. Zapnout dávkovač leštidla. 3. Nastavte dávkování leštidla do polohy 2. • Dávkovač leštidla můžete zapnout nebo
 • Страница 13 из 77
  Zrušení mycího programu • Stiskněte a podržte tlačítko Start/Zrušit. – Na digitálním displeji bliká doba trvání programu. – Jedna nebo více kontrolek fází svítí. Mycí program je zrušený. Nyní můžete provést následující kroky: 1. Vypněte spotřebič. 2. Nastavte nový mycí program. Před nastavením
 • Страница 14 из 77
  Důležité Neodstraňujte ostřikovací ramena. Jestliže se otvory v ostřikovacích ramenech zanesou nečistotami, odstraňte je párátkem. Čištění vnějších ploch 1 2 Filtry A, B a C dů‐ kladně omyjte pod tekoucí vodou. Vnější strany spotřebiče a ovládací panel ot‐ írejte vlhkým měkkým hadříkem. Používejte
 • Страница 15 из 77
  Pozor Vypněte myčku a proveďte následující doporučená řešení. Poruchový kód a porucha Možná příčina a řešení • na digitálním displeji se zobra‐ • Vodovodní kohout je ucpaný nebo zanesený vodním kamenem. zí Vyčistěte vodovodní kohout. Myčka se neplní vodou • Vodovodní kohout je zavřený. Otevřete
 • Страница 16 из 77
  Nádobí není dobře umyté Nádobí není čisté. • Zvolený mycí program není vhodný pro daný druh nádobí a stupeň znečištění. • Nádobí není v koších dobře rozloženo tak, aby se voda do‐ stala na všechny jeho části. • Ostřikovací ramena se nemohou volně otáčet kvůli špatně vloženému nádobí. • Filtry jsou
 • Страница 17 из 77
  Obalový materiál neškodí životnímu prostředí a je recyklovatelný. Plastové díly jsou označeny značkami, např. >PE<, >PS< apod. Zlikvidujte prosím veškerý obalový materiál ve vhodném kontejneru ve sběrném dvoře v místě svého bydliště. • Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. • Odřízněte síťový kabel
 • Страница 18 из 77
  Pozor Nepoužívejte hadice ze starého spotřebiče. Tlak vody musí být v rámci mezních hodnot (viz část "Technické údaje). Průměrný tlak vody v místě vašeho bydliště si zjistěte u místního vodárenského podniku. Dbejte na to, aby přívodní hadice nebyla ni‐ kde přehnutá a není stisknutá nebo někde
 • Страница 19 из 77
  Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Panel sterowania _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Programy zmywania _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Przed pierwszym użyciem _ _ _ _ _ _ _ _ Ustawianie zmiękczacza wody _ _ _ _ _ Wsypywanie soli do zmywarki _ _ _ _ _ Wlewanie płynu
 • Страница 20 из 77
  • Zawsze zamykać drzwi urządzenia, gdy nie jest ono używane, aby uniknąć obra‐ żeń i nie potknąć się o otwarte drzwi. • Nie siadać ani nie stawać na otwartych drzwiach. Bezpieczeństwo dzieci • Urządzenie może być użytkowane wyłącz‐ nie przez osoby dorosłe. Dzieci należy pil‐ nować, aby mieć
 • Страница 21 из 77
  1 2 3 4 5 6 7 8 Pokrętło wyboru programów Przycisk Start/Anuluj (Start/Cancel) Przycisk funkcji Multitab (Multi Tab) Przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu (Delay) Wyświetlacz cyfrowy Kontrolki Znacznik programu Pozycja WYŁ. Kontrolki Faza zmywania Lampka kontrolna fazy zmywania świeci się
 • Страница 22 из 77
  • Do uruchamiania programu mycia. Zapo‐ znać się z rozdziałem "Ustawianie i uru‐ chamianie programu". • Do anulowania włączonego programu. Za‐ poznać się z rozdziałem "Ustawianie i uru‐ chamianie programu". • Do ustawiania poziomu zmiękczania wo‐ dy. Zapoznać się z rozdziałem "Ustawia‐ nie
 • Страница 23 из 77
  Programy i położenie po‐ krętła wyboru programów Stopień zabrudze‐ nia Rodzaj załadunku Opis programu Średnio zabrudzone Naczynia stołowe i sztućce 1) Mycie wstępne Zmywanie zasadnicze w tem‐ peraturze do 65°C 1 płukanie pośrednie Płukanie końcowe Suszenie Średnio zabrudzone Naczynia stołowe i
 • Страница 24 из 77
  Przed pierwszym użyciem Należy postępować zgodnie z poniższymi in‐ strukcjami, wykonując kolejne czynności: 1. Sprawdzić zgodność poziomu zmiękcza‐ nia wody z twardością wody doprowa‐ dzonej do zmywarki. W razie potrzeby – zmienić ustawienia zmiękczania wody. 2. Napełnić zbiornik soli solą do
 • Страница 25 из 77
  1 2 Ustawić przełącznik w położeniu 1 lub 2. Regulacja elektroniczna Zmiękczacz wody został fabrycznie ustawio‐ ny na poziom 5. Urządzenie musi być wyłączone. 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk Start/ Anuluj. Obrócić pokrętło wyboru progra‐ mów w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż
 • Страница 26 из 77
  Należy zadbać aby poza zbiornikiem na sól nie pozostały żadne ziarna soli. Po‐ zostawienie soli na zbiorniku na jakiś czas może spowodować jego przedziurawienie. Zaleca się uruchomienie programu mycia za‐ raz po napełnieniu zbiornika soli. Pozwala to zapobiec korozji wywołanej przez rozsypaną sól.
 • Страница 27 из 77
  • Podczas wkładania naczyń i sztućców do zmywarki należy przestrzegać poniższych wskazówek: – Wydrążone elementy (np. kubki, szklan‐ ki i miski) układać otworami w dół. – Upewnić się, że woda nie zbiera się w pojemniku ani w zagłębieniu podstawy naczynia. – Upewnić się, że żadne naczynia ani
 • Страница 28 из 77
  Maksymalna wysokość naczyń w: koszu gór‐ nym Położenie dolne 1 Naczynia rozmie‐ szczać tak, aby wo‐ da miała dostęp do wszystkich powierz‐ chni. 24 cm 27 cm 2 W przypadku dłuż‐ szych przedmiotów należy złożyć do gó‐ ry półki na filiżanki. Talerze wkładać w tylnej części górnego kosza. Pochylić je
 • Страница 29 из 77
  3 Napełnić dozownik ( A) detergentem. 4 Jeżeli wybrano pro‐ gram obejmujący mycie wstępne, wsypać dodatkową ilość detergentu do przegródki mycia wstępnego ( B). 5 6 Detergenty różnych producentów roz‐ puszczają się w różnym czasie. Niektóre tabletki do zmywarek nie zapewniają odpo‐ wiednich wyników
 • Страница 30 из 77
  gramem zaznaczonym na panelu stero‐ wania. 2. Zwolnić przycisk Start/Anuluj, gdy na wy‐ świetlaczu cyfrowym pojawi się stopień twardości wody. 3. Obrócić pokrętło wyboru programów w kierunku przeciwnym do ruchu wskazó‐ wek zegara, aż znacznik programu znaj‐ dzie się równo z drugim programem za‐
 • Страница 31 из 77
  Anulowanie programu mycia • Nacisnąć i przytrzymać przycisk Start/ Anuluj. – Na wyświetlaczu cyfrowym będzie mi‐ gać czas trwania programu. – Świeci się jedna lub więcej lampek kon‐ trolnych faz programu. Program zmywania został anulowany. W tym momencie można wykonać nastę‐ pujące czynności: 1.
 • Страница 32 из 77
  Czyszczenie filtrów Ważne! Nie używać urządzenia bez filtrów. Upewnić się, że filtry są prawidłowo zainstalowane. Nieprawidłowa instalacja filtrów spowoduje niezadowalające wyniki mycia oraz uszkodzenie urządzenia. 1 2 Dokładnie wyczyś‐ cić filtry A, B i C pod bieżącą wodą. 5 Zamontować filtr
 • Страница 33 из 77
  Uwaga! Wyłączyć urządzenie przed przeprowadzeniem następujących zalecanych działań korygujących. Kod błędu i nieprawidłowe dzia‐ łanie Możliwa przyczyna i rozwiązanie • Na wyświetlaczu widoczne • Zawór wody jest zablokowany lub zatkany osadem kamienia. jest Wyczyścić zawór wody. Zmywarka nie
 • Страница 34 из 77
  Informacje te znajdują się na tabliczce zna‐ mionowej. W tym miejscu można zapisać wymagane dane: Nazwa modelu: .......... Numer produktu: .......... Numer seryjny: .......... Efekty mycia nie są zadowalające Naczynia nie są czyste • Wybrano program mycia nieodpowiedni do rodzaju naczyń lub
 • Страница 35 из 77
  Ochrona środowiska Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie
 • Страница 36 из 77
  Podłączenie do sieci wodociągowej Wąż doprowadzający wodę Podłączyć urządzenie do wody ciepłej (maks. 60°) lub zimnej. Jeżeli ciepła woda jest wytwarzana przy po‐ mocy alternatywnych źródeł energii, które są bardziej przyjazne środowisku (np. kolektory słoneczne, ogniwa słoneczne lub elektrow‐ nie
 • Страница 37 из 77
  Podłączenie do sieci elektrycznej Ostrzeżenie! Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania wskazówek bezpieczeństwa. Uziemić urządzenie zgodnie z przepisami bezpieczeństwa. Upewnić się, że napięcie znamionowe i moc podane na tabliczce znamionowej są zgodne z
 • Страница 38 из 77
  Содержание Сведения по технике безопасности _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38 Панель управления _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39 Программы мойки _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42 Перед первым использованием _ _ _ 43 Установка смягчителя воды _ _ _ _ _ _ 43 Использование соли для посудомоечных машин _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 • Страница 39 из 77
  • Не пейте воду из посудомоечной маши‐ ны. В машине могут быть остатки мою‐ щего средства. • Чтобы предотвратить травмы и не спот‐ кнуться об открытую дверцу, всегда за‐ крывайте ее, если не пользуетесь ма‐ шиной. • Не садитесь и не вставайте на откры‐ тую дверцу. Безопасность детей • Этим прибором
 • Страница 40 из 77
  1 2 3 4 5 6 7 8 Селектор программ Кнопка "Пуск/Отмена" (Start/Cancel) Кнопка Multitab (Multi Tab) Кнопка "Задержка пуска" (Delay) Цифровой дисплей Индикаторы Указатель селектора программ Положение "Выкл" Индикаторы Фаза мойки Индикатор фазы мойки загорается, когда выполняется фаза мойки или
 • Страница 41 из 77
  Кнопка пуска/отмены Кнопка выбора/отмены программ исполь‐ зуется для выполнения следующих опе‐ раций: • Запуск программы мойки. См. раздел "Установка и пуск программы мойки". • Для отмены выполняемой программы мойки. См. раздел "Установка и пуск программы мойки". • Настройка уровня в устройстве для
 • Страница 42 из 77
  Программы мойки Программы мойки Программа и положение селектора программ Описание программы Фаянс, столовые приборы, кастрю‐ ли и сковороды Предварительная мойка Основная мойка при темпе‐ ратуре до 70°C Два промежуточных поло‐ скания Заключительное полоска‐ ние Сушка Обычная загряз‐ ненность Фаянс
 • Страница 43 из 77
  Данные по потреблению Программа Продолжительность (мин) 1) Потребление энер‐ гии (в кВтч) Потребление воды (в литрах) - 1,6-1,8 22-24 - 1,4-1,6 17-19 - 1,0-1,1 13-15 - 0,1 4 - 0,9 9 1) Цифровой дисплей показывает продолжительность программы. В результате колебаний давления и температуры воды, а
 • Страница 44 из 77
  Жесткость воды °dH (гра‐ °TH (гра‐ дусы дусы жестко‐ жестко‐ сти воды) сти воды) Настройка жесткости воды ммоль/л Кларк (шкала жесткости воды) вручную электронным спо‐ собом 51 - 70 91 - 125 9,1 - 12,5 64 - 88 2 10 43 - 50 76 - 90 7,6 - 9,0 53 - 63 2 9 37 - 42 65 - 75 6,5 - 7,5 46 - 52 2 8 29 - 36
 • Страница 45 из 77
  Использование соли для посудомоечных машин ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Используйте только соль для посудомоечных машин. Типы соли, непригодные для посудомоечной машины, могут повредить устройство для смягчения воды. 5 6 Вполне нормально, если при напол‐ нении контейнера для соли оттуда выливается вода. 1 3
 • Страница 46 из 77
  Регулировка дозы ополаскивателя AX M + M 3 4 AX + 1 2 1 3 4 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не наполняй‐ те дозатор ополаскивателя другими средствами (например, средством для чистки посудомоечных машин, жидким моющим средством). В результате этого возможно повреждение машины. 2 3 4 На заводе регуля‐ тор
 • Страница 47 из 77
  1 Сервировочные блюда и большие крышки размещай‐ те ближе к краям нижней корзины. 2 1 Расположите пред‐ меты так, чтобы во‐ да попадала на все поверхности. ред. 2 Чтобы поставить длинные предме‐ ты, сложите держа‐ тели для чашек вверх. Тарелки ставьте в заднюю часть верхней корзины. Наклоните их
 • Страница 48 из 77
  Чтобы передвинуть верхнюю корзину в верхнее положение или нижнее положе‐ ние, выполните такие действия: 1. Выдвиньте стопоры передней направ‐ ляющей (А). 2. Вытяните корзину. 3. Поставьте корзину в верхнее или ниж‐ нее положение. 4. Верните стопоры передней направ‐ ляющей (А) в их исходное
 • Страница 49 из 77
  Различные моющиеся средства рас‐ творяются за разное время. Поэтому некоторые таблетированные моющие средства не успевают полностью про‐ явить свои чистящие свойства во время коротких программ мойки. При использо‐ вании таблетированных моющих средств выбирайте длинные программы мойки, чтобы моющее
 • Страница 50 из 77
  6. Поверните селектор программ в поло‐ жение "Выкл", чтобы сохранить значе‐ ние. Чтобы снова использовать обычное моющее средство: 1. Выключите функцию Multitab. 2. Наполните контейнер для соли и доза‐ тор ополаскивателя. 3. Установите переключатель жесткости воды на самый высокий уровень. 4.
 • Страница 51 из 77
  Как только истечет время задержки пуска, автоматически запускается программа мойки. Загорается индикатор текущей стадии программы. Не открывайте дверцу во время об‐ ратного отсчета времени, чтобы не прервать отсчет времени. После того, как дверца снова будет закрыта, обратный отсчет продолжится с
 • Страница 52 из 77
  ВАЖНО! Не снимайте разбрызгиватели. Если отверстия разбрызгивателей заку‐ порились, удалите грязь с помощью тон‐ кой палочки. Чистка машины снаружи 4 3 Чтобы снять Снимите плоский фильтры B и C, по‐ фильтр A на дне верните ручку про‐ прибора. тив часовой стрел‐ ки приблизительно на 1/4 оборота. 5
 • Страница 53 из 77
  Код ошибки и неисправность Возможная причина неисправности и ее устранение • цифровой дисплей показы‐ вает В посудомоечную машину не поступает вода • Водопроводный вентиль забит грязью или на‐ кипью. Прочистите водопроводный вентиль. • Закрыт водопроводный вентиль. Откройте водопроводный вентиль. •
 • Страница 54 из 77
  Серийный номер: .......... Результаты мойки неудовлетворительны Посуда остается грязной • Выбранная программа мойки не подходит для данного типа загрузки и загрязнения. • Корзины загружены неправильно - вода не попадает на все поверхности. • Разбрызгиватели не могут свободно вращаться из-за
 • Страница 55 из 77
  Охрана окружающей среды Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы
 • Страница 56 из 77
  крывается неплотно, отвинтите или за‐ винтите регулировочную ножку, чтобы вы‐ ровнять машину по горизонтали. Подключение к водопроводу Подключите прибор к водопроводу с го‐ рячей (макс. 60°) или холодной водой. Если горячая вода поступает из альтер‐ нативных источников энергии, которые более
 • Страница 57 из 77
  пользователь не соблюдает эти меры безопасности. Заземлите машину в соответствии с требованиями техники безопасности. Проверьте, чтобы напряжение и тип электропитания, указанные на табличке с техническими характеристиками, соответствовали напряжению и типу электропитания в местной электросети.
 • Страница 58 из 77
  Obsah Bezpečnostné pokyny _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ovládací panel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Umývacie programy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pred prvým použitím _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nastavenie zmäkčovača vody _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Používanie soli do umývačky riadu _ _ _ _ _ _ _ _
 • Страница 59 из 77
  Inštalácia • Skontrolujte, či sa spotrebič pri preprave nepoškodil. Poškodený spotrebič nezapájajte. Ak je to potrebné, zavolajte dodávateľa. • Pred prvým použitím odstráňte všetky obalové materiály. • Elektrické zapojenie smie vykonať výhradne kvalifikovaný pracovník. • Zapojenie k vodovodnej
 • Страница 60 из 77
  Kontrolky Soľ 1) Kontrolka soli sa rozsvieti, keď treba naplniť zásobník soli. Pozrite kapitolu 'Používanie soli v umývačke riadu'. Po naplnení zásobníka môže ostať kontrolka svietiť ešte niekoľko hodín. Nemá to nepriaznivé účinky na prevádzku spotrebiča. Leštidlo 1) Kontrolka leštidla sa
 • Страница 61 из 77
  Umývacie programy Umývacie programy Program a poloha programátora Stupeň znečistenia Druh náplne Popis programu Silno znečistený Porcelán a príbor Predumytie Hlavné umývanie do 65 °C 1 opláchnutie počas programu Záverečné oplachovanie Sušenie Bežne znečistený Porcelán a príbor Predumytie Hlavné
 • Страница 62 из 77
  Uvedené hodnoty spotreby ovplyvňujú nasledujúce faktory: tlak a teplota vody, kolísanie napätia v elektrickej sieti a množstvo riadu. Pred prvým použitím Pri každom kroku procedúry dodržiavajte nasledujúce pokyny: 1. Skontrolujte, či úroveň zmäkčovača vody je vhodná pre tvrdosť vody vo vašej
 • Страница 63 из 77
  2 Prepínač prepnite do polohy 1 alebo 2. 1 Elektronická úprava Zmäkčovač vody je z výroby nastavený na úroveň 5. 1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo štart/zrušiť. Otočte programátor smerom vľavo, kým sa symbol programu nebude zhodovať s prvým umývacím programom na ovládacom paneli. 2. Tlačidlo
 • Страница 64 из 77
  Používanie leštidla Pozor Používajte výhradne značkové leštidlo pre umývačky riadu. Pri plnení dávkovača leštidla urobte nasledujúce kroky: Pozor Dávkovač leštidla nenapĺňajte inými produktmi (napr. umývacím prostriedkom na riad, tekutými umývacími prostriedkami). Hrozí nebezpečenstvo poškodenia
 • Страница 65 из 77
  Varovanie Po naložení alebo vyložení riadu vždy zatvorte dvierka. Otvorené dvierka môžu byť nebezpečné. 1 Hlboký riad a veľké pokrievky ukladajte okolo okraja spodného koša. 2 1 2 Uložte predmety tak, aby Pri vysokých predmevoda dosiahla na celý po- toch držiaky na šálky vyvrch riadu. klopte.
 • Страница 66 из 77
  Pozor Ak je kôš v hornej polohe, neukladajte šálky na držiaky šálok. Používanie umývacieho prostriedku Používajte iba umývacie prostriedky (prášok, tekutý alebo tablety) vhodné do umývačiek riadu. Postupujte podľa pokynov na obale: • Dávkovanie odporúčané výrobcom. • Odporúčania pri skladovaní.
 • Страница 67 из 77
  Aktivujte alebo zrušte funkciu multitab predtým, ako spustíte umývací program. Funkcia multitab sa nedá aktivovať, ani zrušiť, kým prebieha program. Zrušte umývací program a potom nastavte program ešte raz. Aktivácia funkcie multitab: • Stlačte tlačidlo multitab. Rozsvieti sa kontrolka multitab.
 • Страница 68 из 77
  Zrušenie umývacieho programu • Stlačte a podržte stlačené tlačidlo štart/zrušiť. – Doba programu na digitálnom displeji bliká. – Svieti jedna alebo viac kontroliek fáz programu. Umývací program bol zrušený. Teraz môžete urobiť nasledujúce kroky: 1. Vypnite spotrebič. 2. Nastavte nový umývací
 • Страница 69 из 77
  Dôležité upozornenie Umývacie ramená nevyberajte. Ak sa otvory na umývacích ramenách upchajú, odstráňte nečistoty špáradlom. Čistenie zvonka 3 4 Filtre B a C vyberiete po- Vyberte zo spodnej časti otočením rukoväte pri- spotrebiča plochý filter A. bližne o 1/4 otáčky proti smeru hodinových
 • Страница 70 из 77
  Kód chyby a porucha Možná príčina a riešenie • digitálny displej zobrazuje Umývačka riadu nenapúšťa vodu • Vodovodný ventil je upchaný alebo zanesený vodným kameňom. Vyčistite vodovodný kohútik. • Vodovodný ventil je zatvorený. Otvorte vodovodný ventil. • Filter v prívodnej hadici je upchaný.
 • Страница 71 из 77
  Výsledky umývania nie sú uspokojivé Riad nie je čistý • Nastavený umývací program nie je vhodný pre druh a stupeň znečistenia riadu. • Koše nie sú naplnené správne, preto voda nemôže dosiahnuť všetky povrchy. • Umývacie ramená sa nemôžu voľne otáčať, pretože im v tom bráni nesprávne uložený riad. •
 • Страница 72 из 77
  tak, aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke www.envidom.sk. Materiály obalov nepoškodzujú životné prostredie a dajú sa recyklovať. Plastové časti sú označené napr. >PE<, >PS< a pod. Vhadzujte tieto
 • Страница 73 из 77
  Pozor Spotrebič sa nesmie pripojiť k novým potrubiam ani potrubiam, ktoré sa dlhší čas nepoužívali. Nechajte vodu vytekať niekoľko minút a až potom pripojte Prívodnú hadicu. Hadica na vypúšťanie vody max 400 cm max 85 cm 3 4 min 40 cm 1 Zapojte odtokovú hadicu ku sifónu pod umývadlom. 2 Vnútorný
 • Страница 74 из 77
  74
 • Страница 75 из 77
  75
 • Страница 76 из 77
  www.zanussi.com 156984150-00-072009 www.zanussi.cz www.zanussi.pl www.zanussi.ru www.zanussi.sk
 • Страница 77 из 77