Инструкция для ZELMER 01Z11

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

1

Уважаеми клиенти!

Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля запазете инструк-

цията за употреба, за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Вносителят/ производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на 

неговото предназначение, или неправилната му употреба.

Вносителят/ производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел из-

пълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по конструктивни, търговски, естетически и други причини.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прахосмукачката е предназначена само за домашно използване.

Включвайте прахосмукачката само към ел. мрежа с променлив ток 220-240 V с мрежов предпазител 16A.

Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за кабела, не дърпайте прахосмукачката за кабела.

Не включвайте уреда, ако захранващият кабел е повреден или забележите повреда на корпуса.

Ако неотделимият захранващ кабел се повреди, той трябва да се смени в специализиран сервиз, за да се избегне евентуалната опас-

ност. Уредът може да бъде поправян само от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат да причинят сериозна 

опасност за потребителя. В случай на неизправност Ви съветваме да се обърнете към специализиран сервиз на ZELMER.

Не прекарвайте прахосмукачката и смукателните й четки през захранващия кабел, тъй като по този начин може да повредите изолацията на кабела.

Преди почистване на прахосмукачката винаги изваждайте щепсела на кабела от ел. контакта.

Не почиствайте без торбичката, филтрите или в случай че са повредени.

Не почиствайте с прахосмукачката хора и животни, а особено внимавайте да не приближите смукателните приставки до очите и ушите.

Не използвайте прахосмукачката за всмукване на: клечки кибрит, фасове, гореща пепел.

Избягвайте да събирате с прахосмукачката остри предмети. Не почиствайте мокри предмети, не всмуквайте вода или други течности.

Проверявайте дали не са запушени смукателният маркуч, тръбата или приставките. Отстранете намиращите се в тях отпадъци.

Не почиствайте фин прах като напр. брашно, цимент, сажди, гипс, тонер за принтер и ксерокс и др.

Използвайте прахосмукачката само вътре в помещенията и само за почистване на сухи повърхности.

Килимите след мокро почистване трябва да се изсушат преди почистване с прахосмукачката.

Недопустимо е запушването на вентилационните отвори от горната страна на корпуса на прахосмукачката по време на почистване.

По този начин се запушват изходящите отвори в предпазното покритие на изходящия филтър. Нагреният въздух, който няма друг изход, 

може да доведе до прегряване на двигателя и така да причини аварията му или да деформира частите от пластмаса.

Уредът не е предназначен за използване от деца или лица с ограничени физически или умствени възможности, без опит или познания, 

докато не бъдат запознати с начина на използване от лицата, отговорни за тяхната безопасност. В никакъв случай не оставяйте уреда без 

наблюдение по време на употреба.

Не оставяйте уреда по време на работа без наблюдение. Не позволявайте на деца да се приближават до уреда.

ИЗИСКВАНИЯ НА СТАНДАРТИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Прахосмукачката е уред ІІ клас и отговаря на изискванията на действащите стандарти.

Уредът отговаря на изискванията на директивите:

Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC,

Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.

Уредът е обозначен със знак CE на информационната табелка.

Захранващо напрежение – 220–240V/50Hz. Мощност на уреда – 1500W.

Техническите  данни  на  прахосмукачката  са  дадени  на  информационната 

табелка.

ПОДГОТОВКА НА ПРАХОСМУКАЧКАТА ЗА РАБОТА

Края на маркуча пъхнете в отвора на прахосмукачката. По време на по-

ставяне натиснете страничния бутон, който се намира отстрани на на-

крайника на маркуча.

Съединете другия край на маркуча (дръжката) с телескопичната тръба.

Настройте дължината на телескопичната тръба на желаното работно по-

ложение (в зависимост от ръста на потребителя), като преместите регу-

латора на тръбата по посока на стрелката, намираща се на него.

Съединете другия край на телескопичната тръба с избраната приставка.

Издърпайте захранващия кабел от корпуса на пра-

хосмукачката и пъхнете щепсела в ел. контакта.

При издърпване на захранващия кабел обърнете внимание на жълтото обозначение на кабела, което сиг-

нализира, че краят на кабела е близо. Червеното обозначение сигнализира края на кабела.

Включете прахосмукачката с натискане на бутона на превключвателя и настройте съответната всмукателна 

сила с помощта на електронния регулатор или регулатора на дръжката на маркуча.

РЕГУЛИРАНЕ НА ВСМУКАТЕЛНАТА СИЛА

Прахосмукачката  има  регулатор  за  електронно  регулиране  на  всмукателната  сила,  който  дава  възможност  за 

плавно регулиране на мощността на прахосмукачката. Преместването на регулатора съгласно маркировката на 

уреда увеличава или намалява всмукателната мощност. Прахосмукачката притежават и механична регулация на 

всмукателната мощност на дръжката на маркуча. За да се намали всмукателната сила, достатъчно е да се пре-

мести регулаторът по посока на стрелката, намираща се на него.

ПОЧИСТВАНЕ

Изберете подходяща приставка или четка:
Меки повърхности - килими, мокети и др.

Препоръчваме Ви да почиствате килимите със смукателната четка, превключена за почист-

ване на килими (с прибрана четка - както е показано на снимката встрани 

 ).

Твърди повърхности - дървени подове, балатуми, керамични плочки и др.

За тази цел най-подходяща е смукателната четка с издаден напред косъм - както е показано 

на снимката встрани 

 ).

BG

Преден капак

Индикатор за запълване 

на контейнера за прах 

(торбичката)

Регулатор на 

смукателната сила

Дръжка за пренасяне

Бутон за прибиране на 

кабела

Захранващ кабел

Бутон на превключвателя

Предпазно покритие на изходящия филтър

Червено  

обозначение

Жълто 

обозначение

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 29
  1 CZ PL 4 Instrukcja użytkowania ODKURZACZ Typ 01Z011 Návod k obsluze VYSAVAČ Typ 01Z011 ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul.Hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl ZELMER BOHEMIA, s.r.o. Horní Těrlicko 770, 735 42 Těrlicko Tel.: 596 423 710, Fax: 596 423 713 Mobilní telefon: 602 583 958
 • Страница 2 из 29
  WYMAGANIA NORM I DANE TECHNICZNE Pokrywa przednia Odkurzacz jest urządzeniem klasy II i spełnia wymagania obowiązujących norm. Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw: – Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC, – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC. Wyrób
 • Страница 3 из 29
  WOREK – ZBIORNIK KURZU Odkurzacz jest wyposażony w zbiornik kurzu (worek)jednorazowego użytku. Zakupu nowych worków można dokonać w punktach sprzedaży urządzeń ZELMER. WYMIANA ZBIORNIKA KURZU (WORKA) Po napełnieniu worka należy go wyjąc i wyrzucic do smieci. Wymiana worka jest konieczna, gdy
 • Страница 4 из 29
  CZ Vážení zákazníci! Důkladně si prosím přečtěte tento návod k obsluze. Zvláště bezpečnostní pokyny jsou velmi důležité. Návod k obsluze si uschovejte pro případ pozdějšího použití. Dovozce/výrobce neodpovídá za případné škody způsobené použitím přístroje v rozporu s jeho určením nebo nesprávnou
 • Страница 5 из 29
  Vysávání čalounění, matrací apod. Otevřete kryt schránky a vyjměte malou sací hubici. Malá hubice. Vybavená proužkem pro zachytávání nití zachytí niti, jemná vlákna apod. Při tohoto druhu vysávání doporučujeme snížit sací výkon. Vysávání jemných materiálů a nerovných předmětů Otevřete kryt schránky
 • Страница 6 из 29
  JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ŽE: Sací výkon vysavače je malý: – vyměňte nebo vyčistěte prachový sáček a filtry, – zkontrolujte sací hadici, sací trubky, hubici a odstraňte případný předmět, který snížil průchodnost sací soustavy. Hubici lze jen ztěžka pohybovat po vysávané ploše: – snižte sací výkon
 • Страница 7 из 29
  SK Vážení zákazníci! Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Osobitne dôkladne sa oboznámte s bezpečnostnými pokynmi. Tento návod uchovajte, aby ste ho mohli využívať aj pri ďalšom používaní vysávača. Dovozca/výrobca nezodpovedá za prípadné chyby vzniknuté následkom používania
 • Страница 8 из 29
  Škáry, kúty prehĺbeniny atď. Štrbinové odsávadlo je určené na vysávanie: medzier, kútov, škár a iných ťažko dostupných zákutí. Vysávanie čalúnenia, matracov a pod.: Otvorte kryt schránky a vyberte malú hubicu. Malá hubica sa používa na vysávanie čalúneného nábytku, matracov, závesov, záclon a pod.
 • Страница 9 из 29
  POZOR! – Filter, ktorý bol preplachovaný vodou, musí byť pred vložením vysušený. – vložte clonu filtra na pôvodné miesto ľahkým pritlačením. POZOR!!! – Správne založená clona musí zaklapnúť v telese vysávača. ČISTENIE A ÚDRŽBA VYSÁVAČA Pred čistením a údržbou vysávača je potrebné ubezpečiť sa, že
 • Страница 10 из 29
  H Tisztelt Vásárlók! Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a termék későbbi használata során is rendelkezésre álljon. Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget
 • Страница 11 из 29
  Rések, sarkok, mélyedések stb. A résszívó az alábbiak porszívózására szolgál: rések, sarkok, nyílások és egyéb, nehezen hozzáférhető helyek. Kárpitozott bútorok, matracok stb. porszívózása: Nyissa fel a tárolórekesz fedelét és vegye ki a kis szívófejet. A kis szívófej a kárpitozott bútorok,
 • Страница 12 из 29
  A PORSZÍVÓ TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA A porszívó tisztítása és karbantartása előtt ügyeljen arra, hogy a hálózati dugó ne legyen bekapcsolva a konnektorba. A porzsák kamráját és a porszívó külső borítását szükség esetén törölje le nedves ruhával (mosogatószerrel is be lehet nedvesíteni), hagyja
 • Страница 13 из 29
  RO Stimaţi Clienţi! Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă. Se cuvine să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor privind siguranţa. Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni, pentru a le putea consulta şi mai târziu, în timpul utilizării aparatului. Importatorul /
 • Страница 14 из 29
  Spaţii înguste, colţuri, mici adâncituri ş.a. Accesoriul de aspirare pentru spaţii înguste serveşte la aspirarea suprafeţelor înguste, a colţurilor, a fantelor şi a altor spaţii mai greu accesibile. Curăţarea de praf a tapiţeriilor, saltelelor ş.a.: Deschideţi masca aspiratorului de praf şi
 • Страница 15 из 29
  închideţi aspiratorul şi scoateţi ştecărul din priza reţelei electrice, împingeţi pârghia măştii de protecţie a filtrului înspre partea din afara aspiratorului de praf, ridicaţi masca de protecţie a filtrului, scoateţi filtrul de evacuare a aerului (microfiltrul) îmbibat cu impurităţi, desfaceţi-l
 • Страница 16 из 29
  RU Уважаемые Пользователи ! Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора. Импортер/изготовитель не
 • Страница 17 из 29
  Щели, углы, углубления и т.п. Щелевая насадка предназначена для удаления пыли из различных щелей, углов, углублений и в других труднодоступных местах. Очистка текстильной обивки мягкой мебели, матрасов и т.п.: Oткройте крышку отделения для аксессуаров и выньте малую насадку. Малая насадка
 • Страница 18 из 29
  – сильно нажмите на блокаду крышки фильтра в направлении от пылесоса, – снимите крышку фильтра, – извлеките отработанный выходной фильтр (микрофильтр), освобождая его из 4 защелок, и замените новым, аккуратно устанавливая фильтр на 4 защелки (чистый выходной фильтр может быть как новым, так бывшим
 • Страница 19 из 29
  BG Уважаеми клиенти! Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда. Вносителят/ производителят не отговаря за
 • Страница 20 из 29
  Фуги, ъгли, вдлъбнатини и др. Смукателната приставка за фуги служи за почистване на: фуги, ъгли, процепи и други трудно достъпни места. Почистване на тапицерия, матраци и др.: Отворете капака на мястото за прибиране на принадлежностите и извадете малката приставка. Малката смукателна приставка
 • Страница 21 из 29
  Смяната става по следния начин: – изключете прахосмукачката и извадете щепсела от ел. контакта, – натиснете прикрепващия елемент на предпазното покритие на филтъра по посока извън прахосмукачката, – извадете нагоре предпазното покритие на филтъра, – извадете замърсения изходящ филтър (микрофилтър),
 • Страница 22 из 29
  UA Шановні Клієнти! Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб за необхідністю скористатися нею під час користування у майбутньому. Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
 • Страница 23 из 29
  Щілини, кути, заглиблення та ін. Щілинна насадка служить для очищування: щілин, кутів, зазорів та інших важкодоступних місць. Прибирання матраців ітд.: Відкрийте кришку сховку і вийміть малий всмоктувач. Малий всмоктувач призначений для прибирання обтягнутих меблів, матраців, занавісок, фіранок
 • Страница 24 из 29
  – витягінть уверх заслонку фільтра, – витягніть забруднений вихідний фільтр (мікрофільтр), знімаючи його з 4 зачепів i замініть його новим – старанно встановлюючи на 4 зачепи (чистий вхідний фільтр може бути новим або дотепер вживаним – прополосканим у воді), УВАГА!!! – У випадку полоскання
 • Страница 25 из 29
  GB Dear Clients! Please read these instructions carefully. Pay your special attention to important safety instructions. Keep this User’s Guide for future reference. The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or inappropriate handling. The
 • Страница 26 из 29
  Vacuuming upholstery, mattress, etc.: Open the compartment lid and take out the small nozzle. Small nozzle is used for upholstery, mattress and curtains cleaning. It is equipped with a tape for picking up threads, which enables exact picking up the threads, fine fibres, etc. We recommend reducing
 • Страница 27 из 29
  CLEANING AND MAINTENANCE Remember to check if the vacuum cleaner is unplugged before cleaning and maintenance. Clean the casing and bag chamber with damp cloth (it can be wet with wash – up liquid) dry or wipe up to get it dry. Do not use abrasive agents or dissolvent. Vacuum the nozzle-brush,
 • Страница 28 из 29
  GW01-055
 • Страница 29 из 29