Инструкция для ZELMER 01Z11

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background imageVážení zákazníci!

Důkladně si prosím přečtěte tento návod k obsluze. Zvláště bezpečnostní pokyny jsou velmi důležité. Návod k obsluze si uschovejte pro případ pozděj-

šího použití.
Dovozce/výrobce neodpovídá za případné škody způsobené použitím přístroje v rozporu s jeho určením nebo nesprávnou obsluhou.

Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo kdykoliv modifikovat výrobek za účelem jeho přizpůsobení zákonům, právním normám, nařízením nebo 

z konstrukčních, obchodních, estetických a jiných důvodů, a to bez nutnosti tuto skutečnost předem oznamovat.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Vysavač je určen výhradně pro použití v domácnosti.

Vysavač připojujte pouze k bezpečné síti střídavého napětí 230V, která je jištěná jističem 16A.

Zástrčku nevytahujte ze zásuvky zatažením za přívodní šňůru.

Nezapínejte přístroj pokud je poškozena přívodní šňůra nebo v případě, je li vysavač viditelně poškozen.

V případě poškození přívodní šňůry zajistěte ihned její výměnu v některém ze záručních servisů, vyhnete se tak riziku úrazu elektrickým rou-

dem. Opravy vysavačů může provádět pouze odborný pracovník. Neodborně provedená oprava může být příčinou vážných zranění a dokonce 

ohrozit váš život. V případě jakýchkoliv pochybnosti o správné funkci vysavače, doporučujeme obrátit se na kterýkoliv záruční servis.

Chraňte přívodní šňůru, nejezděte po ní vysavačem ani hubicemi, aby nedošlo k její poškození.

Dříve, než přistoupíte k čištění vysavače odpojte přívodní šňůru ze zásuvky.

Není dovoleno vysávání bez papírového sáčku, filtru nebo vysáváni s poškozeným sáčkem.

Nepoužívejte vysavač k vysávání lidi nebo zvířat, v žádném případě nepřibližujte sací koncovky k čím nebo uším.

Nevysávejte: zápalky, nedopalky cigaret, rozžhavený popel.

Vyvarujte se vysávání ostrých předmětů. Nevysávejte mokré povrchy, nenasávejte vodu ani jiné tekutiny.

Pravidelně kontrolujte průchodnost sacích trubek, sací hadice a hubic – případné předměty nebo chuchvalce prachu, blokující průchod, odstraňte.

Nevysávejte jemný prach jako: mouka, cement, sádra, tonery do tiskáren a kopírek, kamenný prášek apod.

Vysavač lze používat uvnitř místnosti a pouze k vysávání suchých povrchů. 

Koberce, které jste čistili namokro, nechte před vysáváním důkladně vysušit.

V průběhu vysávání není dovoleno zakrývat ventilační otvory na horní části vysavače. Došlo by k ucpání výstupních otvorů krytu výstupního filtru. 

Vzduch, který by takto nemohl volně proudit by se začal zahřívat a mohl by přehřát motor, způsobit jeho poruchu nebo deformovat plastové části 

vysavače.

Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby s omezenými fyzickými, duševními schopnosti nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalos-

tí, dokud nebudou o způsobu používání proškoleny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Nikdy se neponechávejte zařízení bez dohledu, je-li 

v provozu.

Neponechávejte přístroj zapnutý bez dohledu. Nedovolujte dětem přístroj obsluhovat.

NORMY A TECHNICKÉ ÚDAJE

Vysavač je zařízením třídy II a splňuje požadavky platných norem.

Přístroj odpovídá požadavkům směrnic:

Elektrický přístroj nízkonapěťový (LVD) – 2006/95/EC,

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.

Hlučnost: max. 82 dB/A.

Výrobek je označen značkou CE na typovém štítku.

Nominální napětí 220–240V/50Hz. Nominální příkon 1500W.

Technické údaje vysavače jsou uvedeny také na typovém štítku.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Koncovku hadice vložte do sacího otvoru vysavače. Při vkládání zmáčkněte 

boční tlačítko, které je na koncovce hadice. 

Druhý konec hadice (s rukojetí) spojte s teleskopickou sací trubkou.

Nastavte  si  požadovanou  pracovní  délku  teleskopických  trubek  (dle  výšky 

obsluhující osoby) posunutím trubky ve směru znázorněném šipkami.

Na druhý konec teleskopické trubky nasaďte požadovanou hubici/koncovku.

Vytáhněte přívodní šňůru a zapojte do elektrické zásuvky.

Vytahujete li přívodní šňůru z navijáku, sledujte žlutý proužek označující konec odví-

jené šňůry. Červený proužek pak znamená konec přívodní šňůry.

Zapněte  vysavač  zmáčknutím  tlačítka  vypínače  a  nastavte  vhodný  sací  výkon  pomoci  elektronické  regulace  nebo 

pootevřením mechanické regulace na rukojeti sací hadice.

NASTAVENÍ SACÍHO VÝKONU

Vysavač  je  vybaven  posuvným  elektronickým  regulátorem  sacího  výkonu,  pro  plynulé 

nastavení optimálního sacího výkonu. Přesunutím regulátoru ve směru dle označení na 

výrobku, plynule snížíte nebo zvýšíte sací výkon vysavače. Vysavač je rovněž vybaven 

mechanickou regulaci sacího výkonu, která je na rukojeti sací hadice. Pro snížení sacího 

výkonu pootevřete mechanickou regulaci ve směru šipky.

VYSÁVÁNÍ

Vyberte si vhodnou hubici:

Vysávání měkkých ploch – koberců a podlahových krytin

Pro vysávání koberců doporučujeme použít podlahovou hubici přepnutou do polohy čištění koberců (se 

zasunutým kartáčem – viz. obrázek 

 ).

Vysávání tvrdých ploch – plovoucích podlah, podlahových krytin z PVC, dlažby apod.

Pro  vysávání  pevných  povrchů  doporučujeme  použít  podlahovou  hubici 

s vysunutým kartáčem – viz. obrázek 

 ).

Vysávání štěrbin, rohů apod.

Štěrbinová hubice je určená pro vysávání: štěrbin, rohů, škvír a jiných nedostupných míst.

CZ

Kryt vysavače

če

Ukazatel naplnění

ění 

prachového sáčku

Posuvný elektronický 

regulátor sacího výkonu

Madlo pro 

pohodlné přenášení

Tlačítko pro navíjení 

přívodní šňůry

Přívodní šňůry

Vypínač

Kryt filtru

Červený proužek

Žlutý proužek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 29
  1 CZ PL 4 Instrukcja użytkowania ODKURZACZ Typ 01Z011 Návod k obsluze VYSAVAČ Typ 01Z011 ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul.Hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl ZELMER BOHEMIA, s.r.o. Horní Těrlicko 770, 735 42 Těrlicko Tel.: 596 423 710, Fax: 596 423 713 Mobilní telefon: 602 583 958
 • Страница 2 из 29
  WYMAGANIA NORM I DANE TECHNICZNE Pokrywa przednia Odkurzacz jest urządzeniem klasy II i spełnia wymagania obowiązujących norm. Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw: – Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC, – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC. Wyrób
 • Страница 3 из 29
  WOREK – ZBIORNIK KURZU Odkurzacz jest wyposażony w zbiornik kurzu (worek)jednorazowego użytku. Zakupu nowych worków można dokonać w punktach sprzedaży urządzeń ZELMER. WYMIANA ZBIORNIKA KURZU (WORKA) Po napełnieniu worka należy go wyjąc i wyrzucic do smieci. Wymiana worka jest konieczna, gdy
 • Страница 4 из 29
  CZ Vážení zákazníci! Důkladně si prosím přečtěte tento návod k obsluze. Zvláště bezpečnostní pokyny jsou velmi důležité. Návod k obsluze si uschovejte pro případ pozdějšího použití. Dovozce/výrobce neodpovídá za případné škody způsobené použitím přístroje v rozporu s jeho určením nebo nesprávnou
 • Страница 5 из 29
  Vysávání čalounění, matrací apod. Otevřete kryt schránky a vyjměte malou sací hubici. Malá hubice. Vybavená proužkem pro zachytávání nití zachytí niti, jemná vlákna apod. Při tohoto druhu vysávání doporučujeme snížit sací výkon. Vysávání jemných materiálů a nerovných předmětů Otevřete kryt schránky
 • Страница 6 из 29
  JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ŽE: Sací výkon vysavače je malý: – vyměňte nebo vyčistěte prachový sáček a filtry, – zkontrolujte sací hadici, sací trubky, hubici a odstraňte případný předmět, který snížil průchodnost sací soustavy. Hubici lze jen ztěžka pohybovat po vysávané ploše: – snižte sací výkon
 • Страница 7 из 29
  SK Vážení zákazníci! Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Osobitne dôkladne sa oboznámte s bezpečnostnými pokynmi. Tento návod uchovajte, aby ste ho mohli využívať aj pri ďalšom používaní vysávača. Dovozca/výrobca nezodpovedá za prípadné chyby vzniknuté následkom používania
 • Страница 8 из 29
  Škáry, kúty prehĺbeniny atď. Štrbinové odsávadlo je určené na vysávanie: medzier, kútov, škár a iných ťažko dostupných zákutí. Vysávanie čalúnenia, matracov a pod.: Otvorte kryt schránky a vyberte malú hubicu. Malá hubica sa používa na vysávanie čalúneného nábytku, matracov, závesov, záclon a pod.
 • Страница 9 из 29
  POZOR! – Filter, ktorý bol preplachovaný vodou, musí byť pred vložením vysušený. – vložte clonu filtra na pôvodné miesto ľahkým pritlačením. POZOR!!! – Správne založená clona musí zaklapnúť v telese vysávača. ČISTENIE A ÚDRŽBA VYSÁVAČA Pred čistením a údržbou vysávača je potrebné ubezpečiť sa, že
 • Страница 10 из 29
  H Tisztelt Vásárlók! Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a termék későbbi használata során is rendelkezésre álljon. Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget
 • Страница 11 из 29
  Rések, sarkok, mélyedések stb. A résszívó az alábbiak porszívózására szolgál: rések, sarkok, nyílások és egyéb, nehezen hozzáférhető helyek. Kárpitozott bútorok, matracok stb. porszívózása: Nyissa fel a tárolórekesz fedelét és vegye ki a kis szívófejet. A kis szívófej a kárpitozott bútorok,
 • Страница 12 из 29
  A PORSZÍVÓ TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA A porszívó tisztítása és karbantartása előtt ügyeljen arra, hogy a hálózati dugó ne legyen bekapcsolva a konnektorba. A porzsák kamráját és a porszívó külső borítását szükség esetén törölje le nedves ruhával (mosogatószerrel is be lehet nedvesíteni), hagyja
 • Страница 13 из 29
  RO Stimaţi Clienţi! Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă. Se cuvine să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor privind siguranţa. Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni, pentru a le putea consulta şi mai târziu, în timpul utilizării aparatului. Importatorul /
 • Страница 14 из 29
  Spaţii înguste, colţuri, mici adâncituri ş.a. Accesoriul de aspirare pentru spaţii înguste serveşte la aspirarea suprafeţelor înguste, a colţurilor, a fantelor şi a altor spaţii mai greu accesibile. Curăţarea de praf a tapiţeriilor, saltelelor ş.a.: Deschideţi masca aspiratorului de praf şi
 • Страница 15 из 29
  închideţi aspiratorul şi scoateţi ştecărul din priza reţelei electrice, împingeţi pârghia măştii de protecţie a filtrului înspre partea din afara aspiratorului de praf, ridicaţi masca de protecţie a filtrului, scoateţi filtrul de evacuare a aerului (microfiltrul) îmbibat cu impurităţi, desfaceţi-l
 • Страница 16 из 29
  RU Уважаемые Пользователи ! Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора. Импортер/изготовитель не
 • Страница 17 из 29
  Щели, углы, углубления и т.п. Щелевая насадка предназначена для удаления пыли из различных щелей, углов, углублений и в других труднодоступных местах. Очистка текстильной обивки мягкой мебели, матрасов и т.п.: Oткройте крышку отделения для аксессуаров и выньте малую насадку. Малая насадка
 • Страница 18 из 29
  – сильно нажмите на блокаду крышки фильтра в направлении от пылесоса, – снимите крышку фильтра, – извлеките отработанный выходной фильтр (микрофильтр), освобождая его из 4 защелок, и замените новым, аккуратно устанавливая фильтр на 4 защелки (чистый выходной фильтр может быть как новым, так бывшим
 • Страница 19 из 29
  BG Уважаеми клиенти! Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда. Вносителят/ производителят не отговаря за
 • Страница 20 из 29
  Фуги, ъгли, вдлъбнатини и др. Смукателната приставка за фуги служи за почистване на: фуги, ъгли, процепи и други трудно достъпни места. Почистване на тапицерия, матраци и др.: Отворете капака на мястото за прибиране на принадлежностите и извадете малката приставка. Малката смукателна приставка
 • Страница 21 из 29
  Смяната става по следния начин: – изключете прахосмукачката и извадете щепсела от ел. контакта, – натиснете прикрепващия елемент на предпазното покритие на филтъра по посока извън прахосмукачката, – извадете нагоре предпазното покритие на филтъра, – извадете замърсения изходящ филтър (микрофилтър),
 • Страница 22 из 29
  UA Шановні Клієнти! Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб за необхідністю скористатися нею під час користування у майбутньому. Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
 • Страница 23 из 29
  Щілини, кути, заглиблення та ін. Щілинна насадка служить для очищування: щілин, кутів, зазорів та інших важкодоступних місць. Прибирання матраців ітд.: Відкрийте кришку сховку і вийміть малий всмоктувач. Малий всмоктувач призначений для прибирання обтягнутих меблів, матраців, занавісок, фіранок
 • Страница 24 из 29
  – витягінть уверх заслонку фільтра, – витягніть забруднений вихідний фільтр (мікрофільтр), знімаючи його з 4 зачепів i замініть його новим – старанно встановлюючи на 4 зачепи (чистий вхідний фільтр може бути новим або дотепер вживаним – прополосканим у воді), УВАГА!!! – У випадку полоскання
 • Страница 25 из 29
  GB Dear Clients! Please read these instructions carefully. Pay your special attention to important safety instructions. Keep this User’s Guide for future reference. The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or inappropriate handling. The
 • Страница 26 из 29
  Vacuuming upholstery, mattress, etc.: Open the compartment lid and take out the small nozzle. Small nozzle is used for upholstery, mattress and curtains cleaning. It is equipped with a tape for picking up threads, which enables exact picking up the threads, fine fibres, etc. We recommend reducing
 • Страница 27 из 29
  CLEANING AND MAINTENANCE Remember to check if the vacuum cleaner is unplugged before cleaning and maintenance. Clean the casing and bag chamber with damp cloth (it can be wet with wash – up liquid) dry or wipe up to get it dry. Do not use abrasive agents or dissolvent. Vacuum the nozzle-brush,
 • Страница 28 из 29
  GW01-055
 • Страница 29 из 29