Инструкция для ZELMER 33Z025

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

22

GW33-052_v01

Уважаеми клиенти!

Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потре-

бителите на продукти Zelmer.

За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме

да  използвате  само  оригинални  аксесоари  от  фирмата

Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.

Моля  прочетете  внимателно  тази  инструкция  за  упо-

треба.  Особено  внимание  обърнете  на  препоръките  за

безопасност.  Моля запазете  инструкцията за употреба,

за да можете да я ползвате и по време на по-нататъш-

ното използване на сешоара.

Препоръки за безопасност

Тази  информация се отнася за Вашето здраве и безо-

пасност. Преди първото използване на сешоара за коса

е задължително да се запознаете с всички упътвания за

използване  и  информацията,  отнасяща  се  за  безопас-

ността.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Спазвайте  долупосочените 

правила, за да избегнете риск от опарване, пора-

жение от ток или пожар.

Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди,

 

той  трябва  да  е  сменен  от  производителя  или

в  специалистично  ремонтно  предприятие,  или  от

квалифицирано лице, за да се избегне опасност.

Ремонти  на  устройството  могат  да  се  провеждат

 

изключително  от  обучен  персонал.  Неправилно

проведен  ремонт  може  да  предизвика  сериозна

опасност за потребителя. При появяване на дефе-

кти препоръчваме да се обърнете в специалисти-

чен сървизен пункт на ZELMER.

По време на работата фенът става горещ. Не помест-

 

вайте фена близо до леснозапалими материали.

Не насочвайте горещ въздух накъм очите, ръцете

 

или други места, чувствителни към топлина.

Опасността е налице също така при изключен фен.

 

Винаги трябва да отключите фена от захранването

след употребата или за почистването му.

Там,  където  има  накрайници,  те  могат  да  станат

 

горещи по време на употребата и след нея. Преди

да се докоснете до тях, трябва да ги оставите да

изстинат.

Ако фенът се употребява в баня, след употре-

 

бата  извадете  щепсела  от  гнездото,  тъй  като

близостта  на  вода  съставя  опасност  дори

когато фенът е изключен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Не  употребя-

вайте  настоящото  устройство 

близо  до  вани,  душове,  басейни 

и подобни резервоари на вода.

Внимание!

Опасност от имуществени вреди вследствие 

на неспазването

Ако фенът е включен, никога не го оставяйте без

 

надзор. Опасност от пожар.

Осигурете се, че входният и изходният отвор никога

 

не са блокирани.

Никога  не  потапяйте  фена,  захранващия  кабел

 

или щепсела във вода. Никога не слагайте фена

така, че да може да падне във вода, като остава

включен.

Не помествайте или не съхранявайте устройството

 

на мястото, където то може да падне във водата

или да бъде опръскано с нея.

Никога не се опитвайте да отстранявате прах или

 

чужди  тела  отвътре  от  фена,  като  употребявате

остри предмети (напр. гребен).

Никога  не  блокирайте  входния  или  изходния

 

отвор за въздух или не слагайте фена върху мека

повърхност, като легло или софа, където отворите

за течение на въздух могат да бъдат блокирани.

Устройството не е предназначено за работа с упо-

 

треба  на  външни  часовникови  прекъсвачи  или  на

отделна система за дистанционна регулация.

BG

Опасност!/Предупреждение!

Опасност от телесни повреди вследствие на 

неспазването

Опасност от опарване! Не се докосвайте до горещи

 

повърхности на устройството.

Не  слагайте  фена  по  време  на  работата  върху

 

мокра повърхност или дрехи.

Не употребявайте при къпането.

 

Ако по време на употребата настъпи повреда, неза-

 

бавно изтеглете захранващия щепсел и изпратете

фена в сървиз.

Никога не слагайте или не пъхайте никакви пред-

 

мети в отворите на фена.

Не употребявайте навън или там, където се използ-

 

ват  продукти  в  спрей  (атомизер),  или  където  се

подава кислород.

Ако фенът падне във водата, изтеглете захранва-

 

щия  щепсел  преди  да  го  извадите.  Не  посягайте

към него във вода. След това фенът не бива да се

употребява.

Настоящият  уред  може  да  се  ползва  от  децата

 

над 8 години и от лицата с ограничени физически,

сетивни или психически възможности или от лицата

без  опит  или  познаване на уреда,  ако  това става

под надзор на лицето, отговарящо за тяхната без-

опасност или ако им бяха дадени указания относно

безопасно ползване на уреда и те съзнават опас-

ност, свързана с ползването му.

Децата не трябва да играят с уреда.

 

Почистване  и  поддържане  на  устройството  не

 

трябва  да  се  извършва  от  децата,  оставени  без

надзор.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 33
  PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SUSZARKA DO WŁOSÓW Typ 33Z025 2–5 CZ NÁVOD K POUŽITÍ VYSOUŠEČ VLASŮ Typ 33Z025 6–8 SK NÁVOD NA OBSLUHU SUŠIČ NA VLASY Typ 33Z025 9–11 HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS HAJSZÁRÍTÓ 33Z025 Típus 12–14 RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE USCĂTOR DE PĂR Tip 33Z025 15–17 RU ИНСТРУКЦИЯ ПО
 • Страница 2 из 33
  PL Szanowni Klienci! Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer. W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie
 • Страница 3 из 33
  ●● Nie wyciągaj wtyczki zasilania przez ciągnięcie za przewód zasilający, a jedynie za samą wtyczkę. ●● Nie zwijaj przewodu zasilającego wokół suszarki (ryzyko przerwania przewodu). ●● Nigdy nie wolno niczym przykrywać suszarki, ponieważ może to powodować akumulację ciepła w jej wnętrzu. ●● Nie
 • Страница 4 из 33
  Budowa suszarki 1 2 3 4 5 6 7 8 Obsługa i działanie suszarki Wylot powietrza Nasadka koncentratora Wlot powietrza Przełącznik prędkości przepływu powietrza Przycisk zimnego nadmuchu Dysza jonizatora Ruchoma rączka „Uszko” do zawieszenia Używanie Po umyciu, wytrzeć dobrze włosy ręcznikiem. Sprawdź
 • Страница 5 из 33
  Ekologia – Zadbajmy o środowisko! Każdy użytkownik może przyczynić się do Ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu: Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę. Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik. Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu
 • Страница 6 из 33
  CZ Vážení zákazníci Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživateli výrobků Zelmer. Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k
 • Страница 7 из 33
  musí být odstraněn dle platných předpisů o ochraně životního prostředí a zákona o odpadovém hospodářství. Kontaktujte místní středisko pro odpadové hospodářství. ●● Po použití vysoušeč vždy odpojte z elektrické sítě. ●● Používejte přístroj pouze v souladu s jejím určením dle tohoto návodu.
 • Страница 8 из 33
  Funkce a obsluha Používání Po umytí, vysušte vlasy pečlivě ručníkem. Ověřte, zda je přepínač rychlosti proudění vzduchu (4) v poloze 0. Připojte přístroj do napájecí sítě a přepínačem rychlosti proudění vzduchu (4) zvolte odpovídající stupeň ohřevu a proudění vzduchu. Tlačítko pro zapínání
 • Страница 9 из 33
  SK Vážení zákazníci! Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov Zelmer. Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok. Prosíme, pozorne si
 • Страница 10 из 33
  Technické údaje Pokyn Informácia o výrobku a pokyny, ktoré sa týkajú používania ●● Sušič môžete používať výlučne na sušenie vlasov. ●● Sušič je určený výlučne pre domáce účely. ●● Ak sušič dáte inej osobe, odovzdajte jej prosím aj tieto pokyny. Sušiče, ktoré už nebudete používať, musíte odovzdať v
 • Страница 11 из 33
  Obsluha a fungovanie sušiča Používanie Po umytí vlasy utrite uterákom. Overte, či je prepínač rýchlosti prúdenia vzduchu (4) nastavený do polohy 0. Pripojte zariadenie do napájacej siete a prepínačom rýchlosti prúdenia vzduchu (4) zvoľte príslušný stupeň ohrievania a prúdenia vzduchu. Iónová
 • Страница 12 из 33
  HU Tisztelt Vásárlók! Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között. A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve. Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi
 • Страница 13 из 33
  Javaslat Információk a a termékről és felhasználási javaslatok ●● A hajszárító csak hajszárításra használható. ●● A hajszárító csak háztartási használatra alkalmas. ●● Ha kölcsönadja a hajszárítót, mellékelje a használati utasítást is. A használatra már nem alkalmas hajszárítót a Hulladék Kezelési
 • Страница 14 из 33
  A hajszárító kezelése és működése Használat A hajmosás után a hajat törölje meg alaposan törülközővel. Ellenőrizze, hogy a légáramlat sebesség-kapcsolója (4) a 0 pozícióban legyen. Csatlakoztassa a készüléket a konnektorhoz és a légáramlat sebesség-kapcsolójával (4) állítsa be a levegő megfelelő
 • Страница 15 из 33
  RO Stimaţi Clienţi! Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer. Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer. Accesoriile au fost proiectate
 • Страница 16 из 33
  Indicaţii Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare la utilizarea acestuia ●● Aparatul poate fi utilizat doar pentru uscarea părului. ●● Uscătorul este destinat doar pentru uz casnic. ●● Vă rugăm ca atunci când încredinţaţi uscătorul altei persoane să-i înmânaţi de asemenea instrucţiunile.
 • Страница 17 из 33
  Modalitatea de utilizare şi funcţionarea uscătorului Utilizare Dup ă sp ălare, ştergeţi bine p ărul cu un prosop. Verificaţi dac ă potenţiometrul pentru reglarea vitezei curentului de aer (4) este fixat în poziţia 0. Conectaţi aparatul la sursa de alimentare cu energie electric ă şi deplasând
 • Страница 18 из 33
  RU Уважаемые Пользователи! Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer. Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого продукта. Просим
 • Страница 19 из 33
  ●● Держите шнур электропитания вдали от горячих поверхностей. ●● Перед тем как отложить фен, позвольте ему остыть. ●● Для того, чтобы вынуть вилку из розетки, не тяните за шнур, а только за саму вилку. ●● Не накручивайте шнур электропитания вокруг фена (во избежание повреждения провода). ●● Никогда
 • Страница 20 из 33
  Принцип действия и обслуживание фена Устройство фена для волос 1 2 3 4 5 6 7 8 Воздухоотводное отверстие Насадка-концентратор Воздухозаборное отверстие Переключатель скорости подачи воздуха Кнопка подачи холодного воздуха Сопло ионизатора Регулируемая рукоятка Петля для подвешивания Пользование
 • Страница 21 из 33
  Экология – Позаботимся об окружающей среде! Каждый пользователь может поспособствовать охране окружающей среды. Это не является ни трудным, ни слишком дорогостоящим. С этой целью: картонную упаковку сдайте на макулатуру, мешочки из полиэтилена (PE) бросьте в контейнер для пластика, использованное
 • Страница 22 из 33
  BG Уважаеми клиенти! Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer. За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме да използвате само оригинални аксесоари от фирмата Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти. Моля прочетете внимателно тази инструкция
 • Страница 23 из 33
  ●● Държете захранващия кабел далече от горещи повърхности. ●● Преди да отложите фена, оставете го да изстине. ●● Не изтегляйте захранващия щепсел, като дърпате захранващия кабел, а единствено самия щепсел. ●● Не увивайте захранващия кабел наоколо фена (риск от скъсване на кабела). ●● Никога не бива
 • Страница 24 из 33
  Устройство на сешоара 1 2 3 4 5 6 7 8 Употреба и работа на сешоара Изходящ отвор на въздуха Концентратор Входящ отвор на въздуха Превключвател на скоростта на въздушната струя Бутон на студената въздушна струя Дюза на йонизатора Подвижна дръжка Халка за окачване Използване След измиване на косата я
 • Страница 25 из 33
  Eкология – Пазете околната среда! Всеки ползувател може да се причини към опазване на околната среда. Това не е трудно нито много скъпо. Затова: –– картонната опаковка предадете за макулатура, –– торби от полиетилен (PE) хвърлете в контейнера за пластмаса, –– износеното устройство предадете
 • Страница 26 из 33
  UA Шановні Клієнти! Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer. Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього продукту. Просимо
 • Страница 27 из 33
  ●● Тримайте кабель електроживлення подалі від гаря- чих поверхонь. ●● Перед відкладенням ручного фену дайте йому охолонути. ●● Не виймайте штепсельну вилку, тягнучи за кабель електроживлення, а лише за саму штепсельну вилку. ●● Не намотуйте кабель електроживлення довкола фену (небезпека обривання
 • Страница 28 из 33
  Складові частини фена 1 2 3 4 5 6 7 8 Обслуговування і робота фена Вихід повітря Насадка концентратора Вхід повітря Перемикач швидкості руху повітря Кнопка надуву холодного повітря Cопло іонізатора Рухома ручка „Вушко” для підвішування Користування Після миття волосся, витріть старанно рушником.
 • Страница 29 из 33
  Екологія – давайте дбати про навколишнє середовище! Кожна людина може зробити свій внесок у справу охорони природи. Це зовсім не складно і не потребує витрат. Для цього слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети викинути у контейнер для пластмаси. Зношений
 • Страница 30 из 33
  EN Dear Customers! Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the users of Zelmer products. In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer accessories. They have been specially designed for this product. Please read these
 • Страница 31 из 33
  ●● Always unplug hair dryer after use. ●● Use hair dryer according to its intended use only as stipulated in the present instruction. CAUTION: In order to ensure additional protection it is recommended to equip electric circuit supplying the bathroom with a residual current device (RCD) with a
 • Страница 32 из 33
  How to use Operation Dry hair thoroughly with a towel after washing. Check if the air speed switch (4) in 0 position. Plug in the appliance and choose the desired heat and air speed using the air speed switch (4). The cold shot function (5) This model is equipped with a cold shot button which is
 • Страница 33 из 33