Инструкция для ZELMER 33Z025

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

30

GW33-052_v01

Dear Customers!

Congratulations  on  your  choice  of  our  appliance,  and

welcome among the users of Zelmer products.

In  order  to  achieve  best  possible  results  we  recommend

using  exclusively  original  Zelmer  accessories.  They  have

been specially designed for this product.

Please read these instructions carefully. Pay special attention

to important safety instructions. Keep this User’s Guide for

future reference.

Important safety instructions

The following information concerns your health and safety.

Please  read  the  instructions  for  use  and  important  safety

instructions completely before using the hair dryer.

WARNING:  Observe  the  following  rules  in  order  to 

avoid danger of burns, electrocution or fire.

The risks exist even when the hair dryer is switched off

 

Always unplug the hair dryer after use or for cleaning.

Where caps are applied they can become hot during

 

and after use. Let them cool down before touching.

When  hair  dryer  is  used  in  bathroom,  unplug  it

 

after  use,  as  vicinity  of  water  is  dangerous  even

when the hair dryer is switched off.

WARNING:  Do  not  use  this  appliance 

near bathtubs, showers, basins or other 

vessels containing water.

Caution!

Not observance can result in damage to 

possessions

Never leave working hair dryer unattended Risk of fire.

 

Make  sure  that  input  and  output  holes  are  never

 

blocked.

Never place hair dryer, plug or supplying cord in water.

 

Never  place  the  hand  hair  dryer  down  in  a  way,  in

which it could fall to water when working.

Do not place and store the appliance in places where it

 

can fall to water or be splashed.

Never try to remove dust or other objects from inside of

 

hair dryer using sharp objects (i.e. comb).

Never block the inlet and outlet of air, and do not place

 

hair dryer on soft surface such as bed or sofa, where

the air intake hole can be blocked. The appliance is

not intended to be used with external time switches or

separate system of remote control.

Keep the supply cord far away from hot surfaces.

 

Before putting hair dryer away allow it to cool down.

 

Do not unplug by pulling the power supply cord but by

 

pulling the plug itself.

Do not turn the power supply cord around hair dryer

 

(risk of cord damaging)

Never cover hair dryer as it can lead to accumulation

 

of heat inside it.

Do not use not recommended caps.

 

Suggestion

Information  on  the  product  and  suggestions 

for its use

Hair dryer should be used exclusively to dry hair.

 

Hair  dryer  is  to  be  used  exclusively  for  domestic

 

purposes.

If  hair  dryer  is  made  available  to  a  different  person,

 

please  provide  the  person  with  this  instruction

manuals.  As  for  hair  dryers  whose  life  time  has

expired, they are to be disposed of in accordance with

valid environment protection regulations according to

Waste  Management  Statute.  Disposal  of  hair  dryers

with  domestic  waste  is  not  allowed.  Please  consult

your local waste management authority.

EN

Danger! / Warning!

Health hazard

Danger  of  burning  !  Do  not  touch  hot  parts  of  the

 

appliance.

Do  not  place  working  hair  dryer  on  wet  surface  or

 

clothes.

Do not use when bathing.

 

If the appliance is damaged during operation, unplug it

 

immediately and send it to a service point.

Never insert or push any objects into the hair dryer.

 

Not  to  be  used  outdoors,  close  to  aerosol  products

 

(atomiser) or in places where the oxygen is applied.

If the hair dryer falls into water, unplug it before taking

 

it out. Do not put your hands in water when reaching

for it. It is not allowed to use the hair dryer afterwards.

This  appliance  can  be  used  by  children  aged  from

 

8 years and above and persons with reduced physical,

sensory  or  mental  capabilities  or  lack  of  experience

and knowledge if they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe

way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

 

Cleaning and user maintenance shall not be made by

 

children without supervision.

If the power supply cord is damaged in order to avoid

 

risks  it  should  be  replaced  by  the  producer  or  in

a specialized repair point or by a qualified person.

Repairs  of  appliance  can  be  carried  our  exclusively

 

by  an  authorised  personnel.  Unauthorised  repairs

can  cause  serious  risk  to  users.  In  case  of  defects

we  recommend  referring  to  an  authorised    ZELMER

service point.

When  working  the  hair  dryer  becomes  hot.  Do  not

 

place hair dryer close to flammable materials.

Do  not  direct  hot  air  at  eyes,  hands  or  other  heat

 

sensitive parts of body.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 33
  PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SUSZARKA DO WŁOSÓW Typ 33Z025 2–5 CZ NÁVOD K POUŽITÍ VYSOUŠEČ VLASŮ Typ 33Z025 6–8 SK NÁVOD NA OBSLUHU SUŠIČ NA VLASY Typ 33Z025 9–11 HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS HAJSZÁRÍTÓ 33Z025 Típus 12–14 RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE USCĂTOR DE PĂR Tip 33Z025 15–17 RU ИНСТРУКЦИЯ ПО
 • Страница 2 из 33
  PL Szanowni Klienci! Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer. W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie
 • Страница 3 из 33
  ●● Nie wyciągaj wtyczki zasilania przez ciągnięcie za przewód zasilający, a jedynie za samą wtyczkę. ●● Nie zwijaj przewodu zasilającego wokół suszarki (ryzyko przerwania przewodu). ●● Nigdy nie wolno niczym przykrywać suszarki, ponieważ może to powodować akumulację ciepła w jej wnętrzu. ●● Nie
 • Страница 4 из 33
  Budowa suszarki 1 2 3 4 5 6 7 8 Obsługa i działanie suszarki Wylot powietrza Nasadka koncentratora Wlot powietrza Przełącznik prędkości przepływu powietrza Przycisk zimnego nadmuchu Dysza jonizatora Ruchoma rączka „Uszko” do zawieszenia Używanie Po umyciu, wytrzeć dobrze włosy ręcznikiem. Sprawdź
 • Страница 5 из 33
  Ekologia – Zadbajmy o środowisko! Każdy użytkownik może przyczynić się do Ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu: Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę. Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik. Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu
 • Страница 6 из 33
  CZ Vážení zákazníci Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživateli výrobků Zelmer. Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k
 • Страница 7 из 33
  musí být odstraněn dle platných předpisů o ochraně životního prostředí a zákona o odpadovém hospodářství. Kontaktujte místní středisko pro odpadové hospodářství. ●● Po použití vysoušeč vždy odpojte z elektrické sítě. ●● Používejte přístroj pouze v souladu s jejím určením dle tohoto návodu.
 • Страница 8 из 33
  Funkce a obsluha Používání Po umytí, vysušte vlasy pečlivě ručníkem. Ověřte, zda je přepínač rychlosti proudění vzduchu (4) v poloze 0. Připojte přístroj do napájecí sítě a přepínačem rychlosti proudění vzduchu (4) zvolte odpovídající stupeň ohřevu a proudění vzduchu. Tlačítko pro zapínání
 • Страница 9 из 33
  SK Vážení zákazníci! Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov Zelmer. Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok. Prosíme, pozorne si
 • Страница 10 из 33
  Technické údaje Pokyn Informácia o výrobku a pokyny, ktoré sa týkajú používania ●● Sušič môžete používať výlučne na sušenie vlasov. ●● Sušič je určený výlučne pre domáce účely. ●● Ak sušič dáte inej osobe, odovzdajte jej prosím aj tieto pokyny. Sušiče, ktoré už nebudete používať, musíte odovzdať v
 • Страница 11 из 33
  Obsluha a fungovanie sušiča Používanie Po umytí vlasy utrite uterákom. Overte, či je prepínač rýchlosti prúdenia vzduchu (4) nastavený do polohy 0. Pripojte zariadenie do napájacej siete a prepínačom rýchlosti prúdenia vzduchu (4) zvoľte príslušný stupeň ohrievania a prúdenia vzduchu. Iónová
 • Страница 12 из 33
  HU Tisztelt Vásárlók! Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között. A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve. Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi
 • Страница 13 из 33
  Javaslat Információk a a termékről és felhasználási javaslatok ●● A hajszárító csak hajszárításra használható. ●● A hajszárító csak háztartási használatra alkalmas. ●● Ha kölcsönadja a hajszárítót, mellékelje a használati utasítást is. A használatra már nem alkalmas hajszárítót a Hulladék Kezelési
 • Страница 14 из 33
  A hajszárító kezelése és működése Használat A hajmosás után a hajat törölje meg alaposan törülközővel. Ellenőrizze, hogy a légáramlat sebesség-kapcsolója (4) a 0 pozícióban legyen. Csatlakoztassa a készüléket a konnektorhoz és a légáramlat sebesség-kapcsolójával (4) állítsa be a levegő megfelelő
 • Страница 15 из 33
  RO Stimaţi Clienţi! Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer. Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer. Accesoriile au fost proiectate
 • Страница 16 из 33
  Indicaţii Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare la utilizarea acestuia ●● Aparatul poate fi utilizat doar pentru uscarea părului. ●● Uscătorul este destinat doar pentru uz casnic. ●● Vă rugăm ca atunci când încredinţaţi uscătorul altei persoane să-i înmânaţi de asemenea instrucţiunile.
 • Страница 17 из 33
  Modalitatea de utilizare şi funcţionarea uscătorului Utilizare Dup ă sp ălare, ştergeţi bine p ărul cu un prosop. Verificaţi dac ă potenţiometrul pentru reglarea vitezei curentului de aer (4) este fixat în poziţia 0. Conectaţi aparatul la sursa de alimentare cu energie electric ă şi deplasând
 • Страница 18 из 33
  RU Уважаемые Пользователи! Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer. Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого продукта. Просим
 • Страница 19 из 33
  ●● Держите шнур электропитания вдали от горячих поверхностей. ●● Перед тем как отложить фен, позвольте ему остыть. ●● Для того, чтобы вынуть вилку из розетки, не тяните за шнур, а только за саму вилку. ●● Не накручивайте шнур электропитания вокруг фена (во избежание повреждения провода). ●● Никогда
 • Страница 20 из 33
  Принцип действия и обслуживание фена Устройство фена для волос 1 2 3 4 5 6 7 8 Воздухоотводное отверстие Насадка-концентратор Воздухозаборное отверстие Переключатель скорости подачи воздуха Кнопка подачи холодного воздуха Сопло ионизатора Регулируемая рукоятка Петля для подвешивания Пользование
 • Страница 21 из 33
  Экология – Позаботимся об окружающей среде! Каждый пользователь может поспособствовать охране окружающей среды. Это не является ни трудным, ни слишком дорогостоящим. С этой целью: картонную упаковку сдайте на макулатуру, мешочки из полиэтилена (PE) бросьте в контейнер для пластика, использованное
 • Страница 22 из 33
  BG Уважаеми клиенти! Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer. За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме да използвате само оригинални аксесоари от фирмата Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти. Моля прочетете внимателно тази инструкция
 • Страница 23 из 33
  ●● Държете захранващия кабел далече от горещи повърхности. ●● Преди да отложите фена, оставете го да изстине. ●● Не изтегляйте захранващия щепсел, като дърпате захранващия кабел, а единствено самия щепсел. ●● Не увивайте захранващия кабел наоколо фена (риск от скъсване на кабела). ●● Никога не бива
 • Страница 24 из 33
  Устройство на сешоара 1 2 3 4 5 6 7 8 Употреба и работа на сешоара Изходящ отвор на въздуха Концентратор Входящ отвор на въздуха Превключвател на скоростта на въздушната струя Бутон на студената въздушна струя Дюза на йонизатора Подвижна дръжка Халка за окачване Използване След измиване на косата я
 • Страница 25 из 33
  Eкология – Пазете околната среда! Всеки ползувател може да се причини към опазване на околната среда. Това не е трудно нито много скъпо. Затова: –– картонната опаковка предадете за макулатура, –– торби от полиетилен (PE) хвърлете в контейнера за пластмаса, –– износеното устройство предадете
 • Страница 26 из 33
  UA Шановні Клієнти! Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer. Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього продукту. Просимо
 • Страница 27 из 33
  ●● Тримайте кабель електроживлення подалі від гаря- чих поверхонь. ●● Перед відкладенням ручного фену дайте йому охолонути. ●● Не виймайте штепсельну вилку, тягнучи за кабель електроживлення, а лише за саму штепсельну вилку. ●● Не намотуйте кабель електроживлення довкола фену (небезпека обривання
 • Страница 28 из 33
  Складові частини фена 1 2 3 4 5 6 7 8 Обслуговування і робота фена Вихід повітря Насадка концентратора Вхід повітря Перемикач швидкості руху повітря Кнопка надуву холодного повітря Cопло іонізатора Рухома ручка „Вушко” для підвішування Користування Після миття волосся, витріть старанно рушником.
 • Страница 29 из 33
  Екологія – давайте дбати про навколишнє середовище! Кожна людина може зробити свій внесок у справу охорони природи. Це зовсім не складно і не потребує витрат. Для цього слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети викинути у контейнер для пластмаси. Зношений
 • Страница 30 из 33
  EN Dear Customers! Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the users of Zelmer products. In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer accessories. They have been specially designed for this product. Please read these
 • Страница 31 из 33
  ●● Always unplug hair dryer after use. ●● Use hair dryer according to its intended use only as stipulated in the present instruction. CAUTION: In order to ensure additional protection it is recommended to equip electric circuit supplying the bathroom with a residual current device (RCD) with a
 • Страница 32 из 33
  How to use Operation Dry hair thoroughly with a towel after washing. Check if the air speed switch (4) in 0 position. Plug in the appliance and choose the desired heat and air speed using the air speed switch (4). The cold shot function (5) This model is equipped with a cold shot button which is
 • Страница 33 из 33