Инструкция для ZELMER 33Z025

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

4

GW33-052_v01

Budowa suszarki

1

Wylot powietrza

2

Nasadka koncentratora

3

Wlot powietrza

4

Przełącznik prędkości przepływu powietrza

5

Przycisk zimnego nadmuchu

6

Dysza jonizatora

7

Ruchoma rączka

8

„Uszko” do zawieszenia

Przełącznik prędkości przepływu powietrza:
0
– urządzenie wyłączone
1 – niski
2 – wysoki

Obsługa i działanie suszarki

Używanie
Po umyciu, wytrzeć dobrze włosy ręcznikiem. Sprawdź czy

przełącznik  prędkości  przepływu  powietrza  (4)  jest  usta-

wiony w pozycji 0. Podłączyć urządzenie do sieci zasilającej

i przełącznikiem prędkości przepływu powietrza (4) wybrać

odpowiedni stopień grzania i nadmuchu powietrza.
Zimny nadmuch (5)
Suszarka do włosów jest wyposażona w przycisk zimnego

nadmuchu,  który  jest  stosowany  do  zachowania  fryzury.

W celu zastosowania zimnego nadmuchu, naciśnij i przytrzy-

maj  przycisk  nadmuchu  zimnego  powietrza  (5).  Po  zakoń-

czeniu używania zimnego nadmuchu, puść przycisk nadmu-

chu  zimnego  powietrza  (5),  aby  powrócić  do  normalnego

trybu pracy suszarki z ogrzewaniem.
Technologia jonowa
Suszarka  posiada  wbudowany  generator  wytwarzający

ujemne  jony,  które  zwiększają  pochłanianie  wilgoci,  dzięki

czemu włosy nie wysuszają się podczas modelowania i są

bardziej  miękkie  i  błyszczące.  Funkcja  jonizacji  włącza  się

automatycznie podczas włączenia suszarki.
Nasadka  (koncentrator  powietrza)  do  układania  wło-

sów (2)
Nasadka  do  układania  włosów  powoduje  koncentrację

przepływu powietrza w celu umożliwienia wysuszenia okre-

ślonych  obszarów  włosów.  Nasadka  jest  w  prosty  sposób

nakładana na przednią część suszarki do włosów.

Czyszczenie i konserwacja suszarki

Suszarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domo-

 

wego.

Zawsze  wyłączaj  suszarkę  przełącznikiem  prędkości

 

przepływu powietrza (4) i wyciągaj wtyczkę z gniazdka.

Obudowę suszarki można przecierać wilgotną szmatką,

 

po czym należy przetrzeć ją na sucho.

Przechowywanie

Jeżeli nie używa się suszarki, należy zawsze wyciągać

 

przewód z gniazdka.

Po  użyciu  odczekaj  aż  suszarka  ostygnie  i  schowaj  ją

 

w suchym, chłodnym, niedostępnym dla dzieci miejscu.

Nigdy nie zwijać przewodu zasilającego wokół suszarki,

 

ponieważ powoduje to ryzyko przedwczesnego zużycia

i  przerwania  przewodu.  Należy  postępować  z  przewo-

dem  ostrożnie,  aby  zapewnić  jego  długą  sprawność

i  unikać  szarpania,  skręcania  lub  pociągania,  szcze-

gólnie przy wyciąganiu wtyczki. Jeżeli przewód ulegnie

skręceniu  podczas  używania,  należy  go  od  czasu  do

czasu prostować.

1

6

2

3

8

5

4

7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 33
  PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SUSZARKA DO WŁOSÓW Typ 33Z025 2–5 CZ NÁVOD K POUŽITÍ VYSOUŠEČ VLASŮ Typ 33Z025 6–8 SK NÁVOD NA OBSLUHU SUŠIČ NA VLASY Typ 33Z025 9–11 HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS HAJSZÁRÍTÓ 33Z025 Típus 12–14 RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE USCĂTOR DE PĂR Tip 33Z025 15–17 RU ИНСТРУКЦИЯ ПО
 • Страница 2 из 33
  PL Szanowni Klienci! Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer. W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie
 • Страница 3 из 33
  ●● Nie wyciągaj wtyczki zasilania przez ciągnięcie za przewód zasilający, a jedynie za samą wtyczkę. ●● Nie zwijaj przewodu zasilającego wokół suszarki (ryzyko przerwania przewodu). ●● Nigdy nie wolno niczym przykrywać suszarki, ponieważ może to powodować akumulację ciepła w jej wnętrzu. ●● Nie
 • Страница 4 из 33
  Budowa suszarki 1 2 3 4 5 6 7 8 Obsługa i działanie suszarki Wylot powietrza Nasadka koncentratora Wlot powietrza Przełącznik prędkości przepływu powietrza Przycisk zimnego nadmuchu Dysza jonizatora Ruchoma rączka „Uszko” do zawieszenia Używanie Po umyciu, wytrzeć dobrze włosy ręcznikiem. Sprawdź
 • Страница 5 из 33
  Ekologia – Zadbajmy o środowisko! Każdy użytkownik może przyczynić się do Ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu: Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę. Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik. Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu
 • Страница 6 из 33
  CZ Vážení zákazníci Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživateli výrobků Zelmer. Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k
 • Страница 7 из 33
  musí být odstraněn dle platných předpisů o ochraně životního prostředí a zákona o odpadovém hospodářství. Kontaktujte místní středisko pro odpadové hospodářství. ●● Po použití vysoušeč vždy odpojte z elektrické sítě. ●● Používejte přístroj pouze v souladu s jejím určením dle tohoto návodu.
 • Страница 8 из 33
  Funkce a obsluha Používání Po umytí, vysušte vlasy pečlivě ručníkem. Ověřte, zda je přepínač rychlosti proudění vzduchu (4) v poloze 0. Připojte přístroj do napájecí sítě a přepínačem rychlosti proudění vzduchu (4) zvolte odpovídající stupeň ohřevu a proudění vzduchu. Tlačítko pro zapínání
 • Страница 9 из 33
  SK Vážení zákazníci! Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov Zelmer. Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok. Prosíme, pozorne si
 • Страница 10 из 33
  Technické údaje Pokyn Informácia o výrobku a pokyny, ktoré sa týkajú používania ●● Sušič môžete používať výlučne na sušenie vlasov. ●● Sušič je určený výlučne pre domáce účely. ●● Ak sušič dáte inej osobe, odovzdajte jej prosím aj tieto pokyny. Sušiče, ktoré už nebudete používať, musíte odovzdať v
 • Страница 11 из 33
  Obsluha a fungovanie sušiča Používanie Po umytí vlasy utrite uterákom. Overte, či je prepínač rýchlosti prúdenia vzduchu (4) nastavený do polohy 0. Pripojte zariadenie do napájacej siete a prepínačom rýchlosti prúdenia vzduchu (4) zvoľte príslušný stupeň ohrievania a prúdenia vzduchu. Iónová
 • Страница 12 из 33
  HU Tisztelt Vásárlók! Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között. A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve. Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi
 • Страница 13 из 33
  Javaslat Információk a a termékről és felhasználási javaslatok ●● A hajszárító csak hajszárításra használható. ●● A hajszárító csak háztartási használatra alkalmas. ●● Ha kölcsönadja a hajszárítót, mellékelje a használati utasítást is. A használatra már nem alkalmas hajszárítót a Hulladék Kezelési
 • Страница 14 из 33
  A hajszárító kezelése és működése Használat A hajmosás után a hajat törölje meg alaposan törülközővel. Ellenőrizze, hogy a légáramlat sebesség-kapcsolója (4) a 0 pozícióban legyen. Csatlakoztassa a készüléket a konnektorhoz és a légáramlat sebesség-kapcsolójával (4) állítsa be a levegő megfelelő
 • Страница 15 из 33
  RO Stimaţi Clienţi! Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer. Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer. Accesoriile au fost proiectate
 • Страница 16 из 33
  Indicaţii Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare la utilizarea acestuia ●● Aparatul poate fi utilizat doar pentru uscarea părului. ●● Uscătorul este destinat doar pentru uz casnic. ●● Vă rugăm ca atunci când încredinţaţi uscătorul altei persoane să-i înmânaţi de asemenea instrucţiunile.
 • Страница 17 из 33
  Modalitatea de utilizare şi funcţionarea uscătorului Utilizare Dup ă sp ălare, ştergeţi bine p ărul cu un prosop. Verificaţi dac ă potenţiometrul pentru reglarea vitezei curentului de aer (4) este fixat în poziţia 0. Conectaţi aparatul la sursa de alimentare cu energie electric ă şi deplasând
 • Страница 18 из 33
  RU Уважаемые Пользователи! Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer. Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого продукта. Просим
 • Страница 19 из 33
  ●● Держите шнур электропитания вдали от горячих поверхностей. ●● Перед тем как отложить фен, позвольте ему остыть. ●● Для того, чтобы вынуть вилку из розетки, не тяните за шнур, а только за саму вилку. ●● Не накручивайте шнур электропитания вокруг фена (во избежание повреждения провода). ●● Никогда
 • Страница 20 из 33
  Принцип действия и обслуживание фена Устройство фена для волос 1 2 3 4 5 6 7 8 Воздухоотводное отверстие Насадка-концентратор Воздухозаборное отверстие Переключатель скорости подачи воздуха Кнопка подачи холодного воздуха Сопло ионизатора Регулируемая рукоятка Петля для подвешивания Пользование
 • Страница 21 из 33
  Экология – Позаботимся об окружающей среде! Каждый пользователь может поспособствовать охране окружающей среды. Это не является ни трудным, ни слишком дорогостоящим. С этой целью: картонную упаковку сдайте на макулатуру, мешочки из полиэтилена (PE) бросьте в контейнер для пластика, использованное
 • Страница 22 из 33
  BG Уважаеми клиенти! Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer. За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме да използвате само оригинални аксесоари от фирмата Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти. Моля прочетете внимателно тази инструкция
 • Страница 23 из 33
  ●● Държете захранващия кабел далече от горещи повърхности. ●● Преди да отложите фена, оставете го да изстине. ●● Не изтегляйте захранващия щепсел, като дърпате захранващия кабел, а единствено самия щепсел. ●● Не увивайте захранващия кабел наоколо фена (риск от скъсване на кабела). ●● Никога не бива
 • Страница 24 из 33
  Устройство на сешоара 1 2 3 4 5 6 7 8 Употреба и работа на сешоара Изходящ отвор на въздуха Концентратор Входящ отвор на въздуха Превключвател на скоростта на въздушната струя Бутон на студената въздушна струя Дюза на йонизатора Подвижна дръжка Халка за окачване Използване След измиване на косата я
 • Страница 25 из 33
  Eкология – Пазете околната среда! Всеки ползувател може да се причини към опазване на околната среда. Това не е трудно нито много скъпо. Затова: –– картонната опаковка предадете за макулатура, –– торби от полиетилен (PE) хвърлете в контейнера за пластмаса, –– износеното устройство предадете
 • Страница 26 из 33
  UA Шановні Клієнти! Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer. Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього продукту. Просимо
 • Страница 27 из 33
  ●● Тримайте кабель електроживлення подалі від гаря- чих поверхонь. ●● Перед відкладенням ручного фену дайте йому охолонути. ●● Не виймайте штепсельну вилку, тягнучи за кабель електроживлення, а лише за саму штепсельну вилку. ●● Не намотуйте кабель електроживлення довкола фену (небезпека обривання
 • Страница 28 из 33
  Складові частини фена 1 2 3 4 5 6 7 8 Обслуговування і робота фена Вихід повітря Насадка концентратора Вхід повітря Перемикач швидкості руху повітря Кнопка надуву холодного повітря Cопло іонізатора Рухома ручка „Вушко” для підвішування Користування Після миття волосся, витріть старанно рушником.
 • Страница 29 из 33
  Екологія – давайте дбати про навколишнє середовище! Кожна людина може зробити свій внесок у справу охорони природи. Це зовсім не складно і не потребує витрат. Для цього слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети викинути у контейнер для пластмаси. Зношений
 • Страница 30 из 33
  EN Dear Customers! Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the users of Zelmer products. In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer accessories. They have been specially designed for this product. Please read these
 • Страница 31 из 33
  ●● Always unplug hair dryer after use. ●● Use hair dryer according to its intended use only as stipulated in the present instruction. CAUTION: In order to ensure additional protection it is recommended to equip electric circuit supplying the bathroom with a residual current device (RCD) with a
 • Страница 32 из 33
  How to use Operation Dry hair thoroughly with a towel after washing. Check if the air speed switch (4) in 0 position. Plug in the appliance and choose the desired heat and air speed using the air speed switch (4). The cold shot function (5) This model is equipped with a cold shot button which is
 • Страница 33 из 33