Инструкция для ZELMER 919

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

57

16

 Lükka liitmiku ventiili sulgur alla.

Pane vooliku liitmik tolmuimeja korpuses olevasse ventiili.

 

Jälgi, et liitmiku riivid oleksid kinni klõpsatanud.

 

TÄHELEPANU! Juhul kui tekivad raskused nende ele-

mentide ühendamisel, niisuta tihendeid näit. tehnilise 

vaseliini, vee jms.

Tolmuimeja funktsioonid

PUHASTAMINE SAFBAG KOTIGA

1

 Vajuta mahuti kaane avamise nupule (2) ja seda all hoi-

des ava mahuti kaas.

2

 Võta  mahutist  veefiltri  moodul  (filtrite  komplekt  ja 

vaheplaat).

3

 Pane  mahutisse  kuivfiltri  moodul  koos  paigaldatud 

SAFBAG kotiga (21).

Valmista tolmuimeja ette tööks vastavalt pkt. B.

 

4

 Tolmuimeja  käivitub  vaikimisi  keskmise  imemisvõimsu-

sega.  Imemisvõimsuse  näituril  (9)  hakkavad  põlema  kaks 

dioodi.  Vajutades  imemisvõimsuse  muutmise  nuppudele 

+/- (8) vali soovitud võimsus (see funktsioon on ainult 919.0 

tüüpi tolmuimejatel).

TÄHELEPANU! Tolmuimejal on imemisvõimsuse piira-

mise funktsioon juhul, kui sissepääsuava on ummis-

tunud  või  kott  SAFBAG  on  täis.  Sellest  annab  märki 

mootori võimsuse pulseeriv vähenemine ja õhu sisse-

vooluava ummistumist näitava tule süttimine (11) tol-

muimeja töötamisel täie võimsuse juures (tüüp 919.0). 

Sellisel juhul lülita tolmuimeja välja, vajutades sisse/

väljalülitusnupule (7), eemalda pistik kontaktist ja pu-

hasta torud või vaheta välja kott SAFBAG.

SAFBAG koti eemaldamine/paigaldamine

Eemalda mahutist SAFBAG kotiga 

 

(21) kuiva filtreerimi-

se moodul.

1

 Tõmba SAFBAG blokaadi riivi enda poole ja keera see 

tagasi.

2

 Tõmba kotti SAFBAG kinnitavast riivist nii, et vabastada 

koti plaat.

3

 Eemalda kott.

4

 Paiguta kott SAFBAG kotile trükitud vastavalt noole suu-

nale nii, et koti plaadi alumine osa satuks korpuses olevas 

prakku. Koti plaadi ülemine osa kinnita, vajutades riivile kuni 

see klõpsatub kinni, seejärel sulge koti SAFBAG blokaad.

Pane  kuiva  SAFBAG 

 

(21)  kotiga  filtreerimise  moodul 

mahutisse.

VEEFILTRIGA PUHASTAMINE

1

 Vajuta mahuti kaane avamise nupule (2) ja seda all hoi-

des ava mahuti kaas.

2

 Paiguta vaheplaat mahutis olevatesse soontesse nii, et 

ribid oleksid suunatud allapoole. Kontrolli, et vaheplaat oleks 

mahutisse õieti paigaldatud, st. nii, et vaheplaadi ribid paik-

neksid mahuti nukkidel.

3

 Täida  mahuti  veega  1,3–1,5  liitri  ulatuses.  Vee  tase 

peaks mahtuma mahuti seinal näidatud vahemaasse.

TÄHELEPANU! Kui kasutad seadet veefiltriga, ära käi-

vita seda juhul, kui mahuti on tühi.
4

 Paiguta mahutile filtrikomplekt.

Valmista tolmuimeja ette tööks vastavalt pkt. B.

 

Tolmuimeja  käivitub  vaikimisi  keskmise  imemisvõim-

 

susega.  Imemisvõimsuse  näituril  (9)  hakkavad  põlema 

kaks dioodi. Vajutades imemisvõimsuse muutmise nup-

pudele +/- (8) vali soovitud võimsus (see funktsioon on 

ainult 919.0 tüüpi tolmuimejatel).

TÄHELEPANU!  Ära  tööta  liiga  kaua  mahutis  vett 

vahetamata.

NIISKE PUHASTAMINE
Enne  niiske  puhastamise  alustamist  ime  puhastatav  pind 

hoolikalt tolmust puhtaks.

Enne tolmuimeja käivitamist tee kindlaks, kas mahuti on tühi 

ja kas veefiltri moodul koos filtritega on puhas.

1

 Vajuta mahuti kaane avamise nupule (2) ja seda all hoi-

des ava mahuti kaas.

2

 Võta tolmuimejast mahuti koos veefiltri mooduliga (filtri-

komplekt ja vaheplaat).

3

 Võta välja puhastusvedeliku mahuti (23), tõmmates seda 

enda poole ja siis ülespoole tõstes.

4

 Ava sissevooluava klapp ja täida puhastusvedeliku ma-

huti (23) puhastusvahendiga (puhastuspulbriga vesi) alltoo-

dud koguses:

Lahusta kotikese sisu eraldi nõus 1,5 l soojas vees mak-

 

simaalse  temp.  50°C.  Puhastusvedeliku  mahuti  maksi-

maalne maht on 1,7 l.

Sulge puhastusvedeliku mahuti ava sulguriga.

 

5

 Pane  puhastusvedeliku  mahuti  (23)  oma  kohale  sead-

mes ja vajuta see hoolikalt paigale (tegutsedes vastupidises 

järjekorras kui eemaldamise puhul).

6

 Pane  mahuti  koos  veefiltri  mooduliga  (filtrikomplekt  ja 

vaheplaat) tolmuimejasse.
Et hoida ära vahu teket või selle tekkel puhastamise ajal 

kasuta firma ZELMER S.A poolt soovitatud vahuvastast 

vahendit etiketil näidatud kogustes ja viisil:

Firma BUZIL, SAKSAMAA toodet „G 478 Entschäumer D”.

 

Valmista tolmuimeja tööks ette vastavalt pkt. B.

 

TÄHELEPANU! Kasuta niiskeks puhastamiseks ainult 

suur või väikest pihustavat otsikut.

Tolmuimeja  käivitub  vaikimisi  keskmise  imemisvõim-

 

susega.  Imemisvõimsuse  näituril  (9)  hakkavad  põlema 

kaks dioodi. Vajutades imemisvõimsuse muutmise nup-

pudele +/- (8) vali soovitud võimsus (see funktsioon on 

ainult 919.0 tüüpi tolmuimejatel).

7

 Vajuta pumba sisse/väljalülitusnupule (6).

C

F

E

D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 65
  Dane techniczne Typ odkurzacza oraz jego parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej. Zabezpieczenie sieci 16 A. Nie powoduje zakłóceń w odbiorze RTV. Nie wymaga uziemienia . Odkurzacze ZELMER spełniają wymagania obowiązujących norm. Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw: ––
 • Страница 2 из 65
  W celu przygotowania odkurzacza do pracy na mokro dodatkowo: 13 Zamontuj zespół spryskiwacza – nakładę na rękojeść węża ssącego (24). ●● Zamocuj zaczepy wężyka do węża ssącego i rury ssącej teleskopowej. 14 Połącz końcówkę wężyka (tulejkę) z rurą ssącą teleskopową, zaś drugą stronę końcówki wężyka
 • Страница 3 из 65
  6 Włóż zbiornik wraz z modułem filtra wodnego (zespół filtracyjny i przegroda) do odkurzacza. Dla zabezpieczenia przed powstawaniem piany, lub przy jej powstawaniu podczas czyszczenia, stosuj neutralizator piany (30) zalecany przez Firmę ZELMER S.A., w ilościach i w sposób podany na etykiecie: ––
 • Страница 4 из 65
  DEMONTAŻ FILTRÓW G FILTR PIANKOWY I 1 Otwórz pokrywę zespołu filtracyjnego pociągając ją za uchwyt do góry. 2 Wyciągnij, umyj filtr pod bieżącą wodą, wysusz i włóż w uprzednio zajmowane miejsce. ●● Zamknij pokrywę zespołu filtracyjnego naciskając ją, aż do usłyszenia charakterystycznego „click”. H
 • Страница 5 из 65
  CZ ●● Nevysávejte hořlavé a toxické látky, benzin, naftu a jiné Vážení zákazníci! hořlavé a výbušné kapaliny. Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli použít i během
 • Страница 6 из 65
  Příprava vysavač k použití Popis přístroje Vysavač 919 je určen k vysávání nečistot z podlah, koberců, keramických obkladů, spár v dřevěném obložení, podlahových lišt, topných těles. Vysavač je určen také k vysávání nábytku, závěsů, záclon, k vysávání tekutin a k mokrému čištění obkladů, podlah,
 • Страница 7 из 65
  ●● Vložte hrdlo hadičky do ventilu v krytu vysavače. ●● Ujistěte se, zda úchytky hrdla zacvakly přesně v profilu. Úroveň vody se musí pohybovat v rozmezí vyznačeném na stěně nádrže. UPOZORNĚNÍ! V případě potíží se spojením výše uvedených dílů navlhčete těsnění například technickou vazelínou, vodou
 • Страница 8 из 65
  UPOZORNĚNÍ! Čerpadlo lze zapnout pouze tehdy, je-li v nádrži čisticího přípravku roztok čisticího přípravku a vody. Jeho absence se projevuje hlasitým provozem čerpadla. V případě, že i po vypnutí čerpadla hubice vodu nepřivání, ověřte způsobe upevnění: nádrže čisticího roztoku (pevně jej
 • Страница 9 из 65
  FILTR NA VSTUPU I 1 Vyjměte z nádrže modul sáčku SAFBAG. 2 Vyjměte sáček SAFBAG z modulu (viz kapitola TRADIČNÍ VYSÁVÁNÍ SE SÁČKEM SAFBAG – Demontáž/montáž sáčku SAFBAG). 3 Uvolněte úchytku upevňující víko modulu sáčku SAFBAG s košíkem a košík vysuňte. 4 Filtr vyjměte, umyjte pod tekoucí vodou,
 • Страница 10 из 65
  SK ●● Dovnútra vysávača sa nesmú dostať žieravé a toxické Vážení zákazníci! prostriedky, benzín, petrolej a iné horľavé alebo výbušné tekutiny. Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod na obsluhu si uchovajte pre prípadne
 • Страница 11 из 65
  Technické údaje Typ vysávača a jeho technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku. Prúdový chránič 16 A. Neruší príjem signálu RTV. Nevyžaduje uzemnenie . Vysávače ZELMER vyhovujú požiadavkám platných noriem. Zariadenie je v súlade s požiadavkami smerníc: –– Nízkonapäťové elektrické zariadenia
 • Страница 12 из 65
  14 Spojte koniec hadičky (rúrku) s teleskopickou sacou trubicou, a druhý koniec hadičky vložte do malej alebo veľkej rozprašovacej hubice – počujete charakteristické cvaknutie. 15 Pre vysávanie alebo čistenie namokro alebo vysávanie vody používajte tieto hubice: veľkú rozprašovaciu hubicu, malú
 • Страница 13 из 65
  POZOR! Pre vysávanie namokro používajte len veľkú alebo malú rozprašovaciu hubicu. ●● Vysávač je výrobcom nastavený na zapnutie v strednom výkonovom rozsahu. Na ukazovateli úrovne výkonu (9) sa rozsvietia tri diódy. Stlačením tlačidiel zmeny výkonu +/- (8) nastavte požadovanú hodnotu výkonu
 • Страница 14 из 65
  H PENOVÝ FILTER II Pred demontážou filtra sa odporúča založiť si gumené ochranné rukavice. 1 Uchopte penový filter prstami a vyberte ho z telesa filtračnej sústavy. 2 Umyte filter pod tečúcou vodou, vysušte ho a vložte ho na jeho miesto. POZOR! Filtračná pena sa nesmie prať ručne žmýkaním ani prať
 • Страница 15 из 65
  HU Tisztelt Vásárlók! ●● Ne porszívózzon aprószemcsés porokat, mint: liszt, ce- Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék későbbi használata során is
 • Страница 16 из 65
  Műszaki adatok A porszívó típusa és a műszaki paraméterei a készülék névleges adattábláján vannak feltüntetve. Hálózati biztosíték 16 A. Az RTV vételében nem okoz zavart. Földelést nem igényel . A ZELMER porszívók az érvényes szabványoknak megfelelnek. A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
 • Страница 17 из 65
  A nedves takarításhoz való előkészület céljából a fentieken kívül: 13 Szerelje fel a szórófejes egységet – a szívócső végére helyezhető részt (24). ●● Erősítse fel a kifolyócső kapcsait a szívótömlőre és a teleszkópos szívócsőre. 14 A kifolyócső egyik végét (tokját) kapcsolja össze a teleszkópos
 • Страница 18 из 65
  4 Nyissa ki a beöntő nyílás kupakját és töltse meg a tisztítófolyadék-tartályt (23) az alábbi mennyiségű tisztítószerrel (a mosópor vizes oldatával): ●● Egy külön edényben a tasak tartalmát oldja fel 1,5 l max. 50°C-os meleg vízben. A tisztítófolyadék-tartály maximális térfogata 1,7 l. ●● A
 • Страница 19 из 65
  ●● Kapcsolja szét a tömlőt és a teleszkópos csövet valamint a szívófejet vagy a kefét. ●● Öntse ki a piszkos vizet a tartályból. ●● Ajánlatos a porszívó minden egyes használata után a tartályt valamint a rekeszeket alaposan kimosni, a szűrőket megtisztítani (a szűrők kivételére vonatkozó információ
 • Страница 20 из 65
  RO Stimaţi Clienţi! ●● Aveţi grijă să nu intre în aspirator: chibrituri, mucuri de Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea
 • Страница 21 из 65
  Date tehnice Tipul aspiratorului şi parametrii lui tehnici sunt înscrişi pe plăcuţă de fabricaţie. Siguranţa reţelei 16 A. Nu provoacă deranjamente în recepţia aparatelor electrocasnice şi electrice. Nu cere legare la pământ . Aspiratoarele ZELMER îndeplinesc cerinţele normelor în vigoare. Aparatul
 • Страница 22 из 65
  Pentru a pregăti aspiratorul pentru lucru la umed, în plus trebuie să: 13 Montaţi ansamblul stropitorului – piesa suplimentară pentru mânerul furtunului de aspirare (24). ●● Fixaţi agăţătoarele furtunului mic la furtunul de aspirare şi la tubul telescopic de aspirare. 14 Cuplaţi capătul furtunului
 • Страница 23 из 65
  ●● Astupaţi cu dop orificiul recipientului pentru lichidul de curăţare. 5 Introduceţi recipientul pentru lichidul de curăţare (23) la loc şi apăsaţi-l ca să fie bine fixat (faceţi invers faţă de scoaterea recipientului). 6 Introduceţi recipientul împreună cu modulul filtrării cu apa (ansamblu de
 • Страница 24 из 65
  DEMONTAREA FILTRELOR G FILTRUL SEPIOLIT I 1 Deschideţi capacul ansamblului de filtrare, trăgând de mâner în sus. 2 Scoateţi filtrul, spălaţi-l sub jet de apă, uscaţi-l şi puneţi la loc. ●● Închideţi capacul ansamblului de filtrare, apăsaţi-l puternic până când veţi auzi sunetul caracteristic
 • Страница 25 из 65
  RU ●● Не пылесосьте пылесосом людей и животных, в осо- Уважаемые Пользователи! бенности, не прикладывайте всасывающие насадки к глазам или ушам. ●● Не допускайте до всасывания пылесосом спичек, окурков, горячего пепла, а также острых предметов. ●● Не используйте пылесос для всасывания муки,
 • Страница 26 из 65
  Описание пылесоса Пылесос 919 предназначен для удаления пыли с пола и ковров, керамических плиток, из щелей и плинтусов, с  обогревателей, для очистки от пыли мебели, штор, тюлевых занавесок, а также для сбора жидкостей и мокрой очистки керамических плиток, ковров и ковролина, текстильной обивки
 • Страница 27 из 65
  ВНИМАНИЕ! Не извлекайте провод дальше желтой отметки, которая сигнализирует конец разматываемого провода, а также не дергайте за провод - это может привести к его повреждению. 11 Вложите вилку электропровода в розетку. ВНИМАНИЕ! Прежде чем включить пылесос кнопкой включить/выключить (7), убедитесь,
 • Страница 28 из 65
  F МОКРАЯ ОЧИСТКА ОТ ПЫЛИ Перед мокрой очисткой поверхности следует тщательно пропылесосить. Прежде чем включить пылесос, убедитесь, что контейнер пустой, модуль водяного фильтра и сами фильтры чистые. 1 Придерживая нажатую кнопку (2), откройте крышку камеры пылесборника. 2 Извлеките из камеры
 • Страница 29 из 65
  всасывания, вызванной загрязнением сепараторной пенки (прерывистая работа двигателя). ОКОНЧАНИЕ УБОРКИ, ОЧИСТКА И КОНСЕРВАЦИЯ ●● Выключите пылесос кнопкой включить/выключить (7) и выньте вилку питающего электропровода из розетки. ●● Нажмите на кнопку сматывания электропровода (10) и смотайте
 • Страница 30 из 65
  BG ●● Не Уважаеми клиенти! Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда. Препоръки за безопасност използвайте
 • Страница 31 из 65
  Технически данни Типът прахосмукачка и нейните технически параметри са дадени на информационната табелка. Предпазител на мрежата 16 А. Не предизвиква смущения в радиои телевизионния сигнал. Не се нуждае от заземяване . Прахосмукачките ZELMER отговарят на изискванията на действащите стандарти.
 • Страница 32 из 65
  11 Пъхнете щепсела на кабела в електрически контакт. ВНИМАНИЕ! Преди да включите прахосмукачката с помощта на бутона включване/ изключване (7), уверете се, че в резервоара е монтиран съответният модул (виж точка C, E или F). 12 Пуснете прахосмукачката с натискане на бутона „включване/изключване”
 • Страница 33 из 65
  стройте желаната стойност на мощността (функция, предлагана само в прахосмукачките тип 919.0). ВНИМАНИЕ! Не почиствайте прекалено дълго без смяна на водата в резервоара. F СЪБИРАНЕ НА ПРАХ И МОКРО ПОЧИСТВАНЕ Преди да пристъпите към мокрото почистване, щателно почистете повърхността, предназначена
 • Страница 34 из 65
  СЪБИРАНЕ НА ВОДА За прилагане на прахосмукачката за събиране на течности в резервоара е необходимо тя да се подготви подобно на почистването с помощта на модула на водния филтър с тази разлика, че: 1. Резервоарът трябва да бъде празен (без вода). 2. Прилагат се разпръскващите приставки (голяма или
 • Страница 35 из 65
  ди отново да монтирате филтрите, не забравяйте да ги изсушите. ●● Затворете предпазителя на филтъра и преместете плъзгача на фиксатора нагоре Екология – Грижа за околната среда Всеки ползвател може да допринесе за опазването на околната среда. Това не е  трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
 • Страница 36 из 65
  UA ●● Забороняється збирати пилососом: сірники, недокур- Шановні Клієнти! Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб за необхідністю скористатися нею під час користування у майбутньому. Вказівки з
 • Страница 37 из 65
  Технічні дані Тип пилососу та його технічні параметри вказані на щитку. Захист мережі 16 A. Не приводить до завад у прийомі RTV. Не вимагає заземління . Пилососи ZELMER виконують вимоги діючих стандартів. Прилад відповідає вимогам директив: –– Електрообладнання низької напруги (LVD) – 2006/95/EC,
 • Страница 38 из 65
  12 Запустіть пилосос, натискаючи кнопку «включіть/виключіть» (7). Для підготування пилососу до праці у мокрому виді додатково: 13 Встановіть блок обприскувача – накладку на рукоятку всмоктувального шланга (24). ●● Закріпіть зачепи змійки до всмоктувального шланга i всмоктувальної телескопічної
 • Страница 39 из 65
  3 Вийміть бункер для засобу (23), потягаючи його до себе за ручку а потім піднімаючи уверх. 4 Відкрийте затичку лійки і наповніть бункер очищувального засобу (23) очищувальним засобом (розчином очищувального порошку з водою) в кількості, вказаній вижче: ●● Уміст сумки розчинити в окремій посудині у
 • Страница 40 из 65
  ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ, ОЧИЩЕННЯ ТА КОНСЕРВАЦІЯ ●● Виключіть пилосос, натискаючи кнопку включіть/виключіть (7), вийміть вилку приєднувального кабелю з розетки. ●● Змотайте приєднувальний кабель, натискаючи кнопку змотувача (10). При виконанні цієї дії притримайте кабель, щоб попередити його сплутання та
 • Страница 41 из 65
  LT ●● Nesiurbk dulkių siurbliu ėdančių, toksiškų tirpalų, benzi- Gerbiamieji Klientai! no, naftos bei kitų liepsniųjų arba sprogstamųjų tirpiklių bei skysčių. Prašome atidžiai perskaityti šią aptarnavimo instrukciją. Ypatingą dėmesį reikia skirti nurodymams susijusiems su darbo saugumu. Vartojimo
 • Страница 42 из 65
  Dulkių siurblio paruošimas darbui Dulkių siurblio charakteristika Dulkių siurblys „919“ yra skirtas surinkti nešvarumus nuo grindų, kilimų, keraminių plytelių, iš tarpų sienos paneliuose bei grindjuostėse, nuo radiatorių. Siurblys yra taip pat skirtas dulkėms šalinti nuo baldų, užuolaidų, uždangų
 • Страница 43 из 65
  15 Šlapiam dulkių siurbimui ir valymui arba vandens surinkimui naudok šiuos antgalius: didelį sklaidomąjį antgalį, mažą sklaidomąjį antgalį arba vandens surinkimo antgalį. 16 Perstumk atvamzdžio vožtuvo sklendę žemyn. ●● Įstatyk žarnelės atvamzdį į vožtuvą dulkių siurblio korpuse. ●● Įsitikink ar
 • Страница 44 из 65
  DĖMESIO! Dulkėms šalinti šlapiu būdu vartok tik mažą arba didelį sklaidomąjį antgalį. ●● Dulkių siurblys numatytai suveiks vidutinės galios diapazone. Galios lygio indikatoriuje (9) užsižiebs trys diodai. Nuspaudžiant galios keitimo mygtukus +/- (8) nustatyk norimą galios vertę (šią funkciją turi
 • Страница 45 из 65
  2 Išplauk filtrą po tekančiu vandeniu, išdžiovink ir uždėk anksčiau jo užimamoje vietoje. DĖMESIO! Kempininio filtro neskalbk rankiniu būdu išgręžiant nei skalbimo mašinoje. Veng glamžymo, tampymo ir deformavimo. Išplautą kempininį filtrą išdžiovink kambario temperatūroje. Niekada nedžiovink
 • Страница 46 из 65
  LV Cienījamie Klienti! UZMANĪBU! Sūkni var ieslēgt tikai tad, kad tīrīšanas šķidruma tvertnē ir tīrīšanas šķidruma un ūdens šķīdums. Šķidruma trūkums raksturos ar sūkņa skaļu darbību. Lūdzam rūpīgi salasīt mūsu lietošanas instrukciju. Sevišķi uzmanīgi ievērojiet drošības noteikumus. Lūdzam saglabāt
 • Страница 47 из 65
  Putekļu sūcēja sagatavošana darbam Putekļu sūcēja raksturojums Putekļu sūcējs 919 ir paredzēts netīrumu sūkšanai no grīdām, paklājiem, keramikas flīzēm, spraugām sienas paneļos, grīdlīstēs, radiatoros. Putekļu sūcējs ir arī paredzēts mēbeļu un aizkaru tīrīšanai, kā arī šķidruma sūkšanai un mitrai
 • Страница 48 из 65
  UZMANĪBU! Gadījumā, kad ir grūti savienot tos elementus, mitriniet blīves, piem. ar tehnisku vazelīnu, ūdeni utt. Putekļu sūcēja funkcijas TRADICIONĀLĀ TĪRĪŠANA AR SAFBAG MAISU C 1 Turēšot piespiestu tvertnes vāka atvēršanas pogu (2) pacelt tvertnes vāku uz augšu. 2 Noņemt no tvertnes ūdens
 • Страница 49 из 65
  matā vai šļūtenes uzgaļa stiprināšanu sūcējs-smidzinātājā, pārbaudīt, vai sūcējs-smidzinātājs nav aizspundēts. 8 Piespiest vada rokturī pogu, kas regulē ūdens pieplūdi pie sūcēju. Pogas pulsācijas spiešana uz laiku samazina ūdens pieplūdi, un pogas piespiešana un pārvietošana atpakaļ atļauj
 • Страница 50 из 65
  IZEJAS FILTRS HEPA UN DZESĒŠANAS GAISA FILTRS Izejas filtru HEPA jāmaina pēc darba laika 30 stundām (6 mēneši), vai agrāk, ja ir stipri piesārņots. 1 Pārvietot filtra vāka blokādes bīdekļu uz apakšu un atvērt filtra vāku. 2 Noņemt un mainīt HEPA filtru uz jaunu, kad būs piesārņots. 3 Noņemt un
 • Страница 51 из 65
  ET ned, bensiini, naftat ja teisi süttivaid või plahvatavaid vedelikke. Szanowni Klienci! Palume käesolev juhend tähelepanelikult läbi lugeda. Erilist tähelepanu tuleb pöörata ohutu kasutamise tingimustele. Palume kasutusjuhend alles hoida, et võiksite seda lugeda ka edasise kasutamise käigus.
 • Страница 52 из 65
  Tolmuimeja iseloomustus Tolmuimeja ettevalmistamine tööks Tolmuimeja 919 on ette nähtud prügi kogumiseks põrandalt, vaipadelt, keraamilistelt plaatidelt, tahveldise pragudest, põrandaliistudelt, küttekehadelt. Tolmuimejat võib kasutada ka mööbli, kardinate puhastamiseks tolmust ja vedelike
 • Страница 53 из 65
  16 Lükka liitmiku ventiili sulgur alla. ●● Pane vooliku liitmik tolmuimeja korpuses olevasse ventiili. ●● Jälgi, et liitmiku riivid oleksid kinni klõpsatanud. TÄHELEPANU! Juhul kui tekivad raskused nende elementide ühendamisel, niisuta tihendeid näit. tehnilise vaseliini, vee jms. Tolmuimeja
 • Страница 54 из 65
  TÄHELEPANU! Pumba võib sisse lülitada ainult siis, kui puhastusvedeliku mahutis on vee ja puhastusvahendi lahus. Vedeliku puudumisest annab märku pumba vali töö. Kui vedeliku tase ületab imemise ajal maksimaalse taseme, blokeerib ujuk automaatselt imemise. Mahuti maksimaalne maht on umbes 5 l.
 • Страница 55 из 65
  3 Vabasta SAFBAG koti mooduli kaant korviga ühendav riiv ja lükka korv eemale. 4 Eemalda ja pese filtrit voolava vee al, kuivata ja pane oma kohale tagasi. ●● Sulge SAFBAG mooduli korv, surudes seda, kuni see klõpsatusega sulgub. ●● Paigalda SAFBAG kott (vt eelpoolkirjeldatud pkt. PUHASTAMINE
 • Страница 56 из 65
  EN Dear Customers! ATTENTION! The pump may only be switched on when the cleaning liquid container is filled with the solution of cleaning liquid and water. The lack of cleaning liquid is manifested in a loud operation of the pump. Please read this instruction manual carefully. Pay special attention
 • Страница 57 из 65
  Preparing the vacuum cleaner for operation Appliance features The vacuum cleaner 919 is intended to pick up dirt from floors, carpets, ceramic tiles, slots in wood paneling, skirting boards, heaters. The vacuum cleaner is also used to vacuum furniture, curtains, to pick up liquids and to wet clean
 • Страница 58 из 65
  atomizing nozzle or the large atomizing nozzle until you hear a characteristic click. 15 Use the following nozzles for the wet vacuuming and wet cleaning function or to pick up water: large atomizing nozzle, small atomizing nozzle or the water pick up nozzle. 16 Slide the stub pipe valve plug
 • Страница 59 из 65
  agent recommended by ZELMER S.A. in the amount and manner indicated on the label. –– „G 478 Entschäumer D” manufactured by the company BUZIL, Germany. ●● Prepare the vacuum cleaner for operation according to section B. ATTENTION! Use only the large or small atomizing nozzle for wet vacuum cleaning.
 • Страница 60 из 65
  FILTER DISASSEMBLY G FOAM FILTER I 1 Open the lid of the filter unit by pulling the handle upwards. 2 Take out the filter, wash it under running water, dry and reinsert. ●● Close the filter unit lid by pressing it until you hear a characteristic click. H FOAM FILTER II It is recommended to wear
 • Страница 61 из 65
  DE tenstummel und glühende Asche abgesaugt werden. Vermeiden Sie das Einsaugen von scharfen Gegenständen. ●● Keinen feinen Staub, wie Mehl, Zement, Gips, Toner für Drucker und Kopierer u.ä. absaugen. ●● Kein Benzin, Petroleum, keine ätzenden und toxischen Substanzen oder anderen brennbaren oder
 • Страница 62 из 65
  Charakteristik des Staubsaugers Der Staubsauger 919 ist zum Saugen des Schmutzes von Fußböden, Teppichen, Fliesen, Fugen in einer Holzverkleidung, Sockeleisten, Heizkörpern bestimmt. Der Staubsauger dient auch zum Absaugen von Möbeln, Vorhängen, Gardinen sowie zum Sammeln von Flüssigkeiten und zum
 • Страница 63 из 65
  11 Den Stecker in die Netzsteckdose stecken. WICHTIGER HINWEIS! Bevor Sie den Staubsauger mit der EIN/AUS-Taste (7) in Betrieb setzen, überzeugen Sie sich, dass im Behälter das richtige Modul (siehe Punkt C, E oder F) eingebaut ist. 12 Den Staubsauger durch Drücken der Ein-/Aus-Taste (7) in Betrieb
 • Страница 64 из 65
  1 Die Öffnungstaste (2) des Behälterdeckels gedrückt halten und den Deckel nach oben heben. 2 Den Behälter mit Wasserfiltermodul (Filtersatz und Trennwand) aus dem Staubsauger herausnehmen. 3 Den Behälter für Reinigungsflüssigkeit (23) durch Ziehen und dann Hochheben herausnehmen. 4 Den Stöpsel der
 • Страница 65 из 65