Инструкция для ZOTA MIX

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Çàâîä îòîïèòåëüíîé òåõíèêè è àâòîìàòèêè

660061, Ðîññèÿ, ã. Êðàñíîÿðñê, óë. Êàëèíèíà, 53À, à/ÿ 26313

òåë./ôàêñ (391)247-77-77, 247-78-88, 247-79-99, 268-20-20

e-mail:kotel@zota.ru; www.zota.ru

o`qonpŠ h hmqŠprj0h“

 on }jqokr`Š`0hh

j%2 / %2%C,2

…/  "% % ! L…/

 *% K,…,!%"=……/  “2=

…/

 ZOTA &MIX[

jqŠ-20; jqŠ -31,5; jqŠ -40; jqŠ -50

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 13
  o`qonpŠ h hmqŠprj0h“ on }jqokr`Š`0hh j%2 / %2%C,2 …/ "% % ! L…/ *% K,…,!%"=……/ “2= …/ ZOTA &MIX[ jqŠ-20; jqŠ -31,5; jqŠ -40; jqŠ -50 Çàâîä îòîïèòåëüíîé òåõíèêè è àâòîìàòèêè 660061, Ðîññèÿ, ã. Êðàñíîÿðñê, óë. Êàëèíèíà, 53À, à/ÿ 26313 òåë./ôàêñ (391)247-77-77, 247-78-88, 247-79-99, 268-20-20
 • Страница 2 из 13
  ophknfemhe 1 r d=2= g= …, 2 2 .…, =…, % 2 .“*% “%“2% …,, “*% % %K“ 3›,"=…, *%2 = b/C% … “2!.21 = !=K%2= Š=K , = 6 d% ›…%“2 , -= , , , C% C,“ %2" 2“2" ……% % , =
 • Страница 3 из 13
  b…, =…, ! o!,“23C=2 * 3“2=…%"* *%2 = , % .*“C 3=2= ,, 2% *% C%“ "…, =2 …% % %ƒ…=*% …, “ …=“2% ?, C=“C%!2% , ,…“2!3* , L C% .*“C 3=2= ,,. • m %C3“*=L2 C! "/ …, =" …, " *%2 “" !. 3*=ƒ=……%L " 2 .…, “*%L .=!=*2 !,“2,* " , ,…/. • g=C! ?= 2“ %“2=" 2 *%2 “ "% %L C!, 2 C !=23! %*!3›= ? % % "%ƒ 3.= …,› 0 q.
 • Страница 4 из 13
  1. nK?, “" …, %K ,ƒ ,, 1.1. j%2 / %2%C,2 …/ "% % ! L…/ *% K,…,!%"=……/ “2= …/ (" = … L *%2 /) C! …=ƒ…= …/ 2 C %“…=K› …, ,… ,", 3= …/. ›, /. % %" , ƒ =…,L *% 3…= …%-K/2%"% % …=ƒ…= …, ,%K%!3 %"=……/. “,“2 = , "% …% % %2%C …, “ “2 “2" ……%L , , C!,…3 ,2 …%L ,!*3 , L, " %2*!/2/. , ƒ=*!/2/. “,“2 =. %2%C …,
 • Страница 5 из 13
  11.q", j%2 2 %2%C,2 “2"% % C!, * , C!% =› . …/L "% % ! L…/L *% K,…,!%"=……/L “2= …%L jqŠ ________ g="% “*%L 1 _______________ j “" …, ! Š C %C!%,ƒ"% ,2 …%“2 *%2 = %› 2 “…,ƒ,2 “ C!, ,“C% ƒ%"=…,, K3!% % 3 …= 10 20%,“3.,. !%" (C!, " =›…%“2, 15 20%) …= 20 30%, “/!/. !%" (C!, " =›…%“2, 70 80%) …= 60 70%.
 • Страница 6 из 13
  b=!,=…2/ C%“2="*, ƒ=*=ƒ3 %C% …,2 …/. 3“2!%L“2" * *%2 = jqŠ C% %2 …% 3 Š=K , = 4 a=ƒ%"/ 1 C/C m=, 1 a %* Š}m (3 9*b2) …%"=…, o=… 3C!=" …, or }bŠ $ h1 o=“C%!2 …= C=… 1.2 3C!=" …, or }bŠ $ h1 “% ,…,2 , *%2 %" jqŠ - jqŠ - jqŠ - jqŠ - h“C% … …, 20 31.5 40 50 *%2 %" j% , “2"% …= % *%2 =, 2 1 1.1 1.3 j=K
 • Страница 7 из 13
  7.3.b ƒ, … "! , “ , C%2! K3 2“ C! *!=2,2 2%C*3 …= “!%* “"/ “2, =“%", … %K.% , %, "% ,ƒK ›=…, ƒ= !ƒ=…, ,C% …%“2 %“"%K% ,2 “,“2 3 %2%C …, %2 "% /, ! ƒ “ ,"…/ *!=…/ (C%ƒ. 8 !,“. 8) , , C%ƒ 7 (!,“. 9). 7.4.b% "! .*“C 3=2= ,, 2 C !=23!= %! L "% / " *%2 … % ›…= % C! "/ =2 95 q. 8.u=!=*2 !…/ … ,“C!="…%“2,
 • Страница 8 из 13
  4.8. o%“ %*%… =…, %2%C,2 …% % “ ƒ%…= … %K.% , % 2?=2 …% "/ ,“2,2 *%2 , / %.% /. q =ƒ=2 !=-,2…%L “ =ƒ*%L C%"%!%2…/ =C-/, .=…,ƒ …3 … %K.% , % / %"%L ƒ=“ %…*, , %“2= …/ C% ",›…/ =“2, *%2 =. j%2 C% !›,"=2 " ,“2%2 , “3.% “%“2% …,,. 4.9. Š! K%"=…, C%›=!…%L K ƒ%C=“…%“2, “% =“…% cnqŠ p 53321-2009. 4.10.
 • Страница 9 из 13
  6.3.p *% … 3 / 3“2=…%"% …/ !=ƒ !/ != ,=2%!%" C!, %…2=› *"=!2,!…% % %2%C …, : =) %2 “2 …/ % != ,=2%!= … … $ 3“ ; K) %2 C% = % …,ƒ= != ,=2%!= $ … … 10“ ; ") %2 " !.= != ,=2%!= % C% %*%……,*= $ … … 10“ . 6.4. p= ,3“ ,K*, 2!3K, % › … K/2 … … 2-. …=!3›…/. ,= 2!%" 2!3K/. 6.5. q2% *, % ›…/ 3“2=…=" ,"=2 “
 • Страница 10 из 13
  0 ,5 ì 0 ,5 ì 10 å ì åí íåíìåíå å å Ëèíèÿ ãîðèçîíòà ÷åðåç êîíåê êðûøè íå ìåíåå 6.1.4.p=“C% %› …, *%2 = “ 3 2% … %K.% , % % %K“ 3›,"=…, C!%“2!=…“2"=: • C ! *%2 % % ›…% K/2 =…,C3 ,%……% C!%“2!=…“2"% ,…, = …% 1000 , › 3 ƒ= … L =“2 *%2 = , “2 …%L 220 • ,…, = …% !=““2% …, • “ % …%L K%*%"%L “2%!%…/ … %K.%
 • Страница 11 из 13
  "% / ,ƒ *%2 = , %2%C,2 …%L “,“2 / !=ƒ…/. …3› , ƒ= ,“* …, … %K.% , % % “ ,"= C!, ! %…2 . o!, “ ," "% / , %C% … …,, …%"%L C%"/ = 2“ %C=“…%“2 *%!!%ƒ,, , %K!=ƒ%"=…, %2 %› …,L. d% ," "% / " % %2%C,2 …3 “,“2 3, C!%,ƒ"% ,2 " %. =› ……/L ( % 70 q) *%2 . j!% "% /, %› 2 C!, … 2 “ … ƒ= !ƒ= ?,L 2 C %…%“,2 ,
 • Страница 12 из 13
  1 60 1 2 3 4 5 6 7 p,“.3 j%2 / jqŠ $ 20 - j%2 c=ƒ%"= …= o=… %! a% 2 x=LK= Š ! %“2=2 t32%!*= 3"…= *, *= 1 - j%2 2 - n2!=›=2 p,“.5 j%2 / jqŠ $ 20 50c… 1 - j%2 2 - f, *%2%C ,"…= …= %! *= 3 - o=… %! *, 4 - a% 2 5 - x=LK= 6 - Š ! %“2=2 7 - t32%!*= p,“.4 j%2 / jqŠ $ 20 %! 50d2 “2!.10 2 3"…= 50c…, jqŠ -
 • Страница 13 из 13