Инструкция для ACME Extreme rally racing wheel, Extreme rally racing wheel

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Extreme Rally

3 in 1 PC/PS2/PS3

Wheel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 85
  Extreme Rally 3 in 1 PC/PS2/PS3 Wheel
 • Страница 2 из 85
 • Страница 3 из 85
  4 GB User’s manual 10 LT 17 LV Lietošanas instrukcija 24 EE Kasutusjuhend 31 PL Instrukcja obsługi 37 DE Bedienungsanleitung 44 FI 50 SE Bruksanvisning 56 RO Manual de utilizare 62 BG Ръководство за употреба 69 RU Инструкция пользователя 76 UA Інструкція Vartotojo gidas Kayttoohje 3
 • Страница 4 из 85
  GB Introduction Description Acme Extreme Wheel is a professional steering wheel and support force vibration. • • • • Features 24cm wheel size 270 degrees rotation for steering wheel Compatible with PC, PS2 and PS3 Support two modes (Digital and Analog) on PS2 and press the button “mode” for mode
 • Страница 5 из 85
  GB Mechanical requirements Single Motor with a big mass slot in the right side of the wheel rim Button Assigment: PC platform PS2/PS3 platform Buttons layout on PS3/PS2/PC POSITION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Left hand lever Right hand lever Left Pedal Right Pedal PS3 X o Δ  L1 R1 L2 R2 Select
 • Страница 6 из 85
  GB System Requirements • All PC’s with Windows XP SP1, SP2 and Vista 32 or 64 bit. • Playstation2, Playstation3. Note: 1. USB operation is not supported by Windows 95/NT. 2. Do not connect the steering wheel to a USB hub. It only works when connected directly to the USB port of the PC.
 • Страница 7 из 85
  Method 2 GB Exiting program by pressing “Select” button. Erase the mapping (PS3/PS2/PC) Erasing the mapping • Pressing “Mode” button staying 2 seconds, • The red LED blinks quickly and then return to its initial state • The mapping has been erased. Vibration Features Vibration intensity on road or
 • Страница 8 из 85
  GB First and second level: The value seen by the game will become 126 instead of 117 on the left side and 128 instead of 137 on the right side. The travel will stay linear from 126 to 0 and from 128 to 255. It means that +/- 1 values need to be removed in the center. Fourth level: The value seen by
 • Страница 9 из 85
  Sixth level: GB The value seen by the game will become 87 instead of 117 on the left side and 167 instead of 137 on the right side. The travel will stay linear from 87 to 0 and from 167 to 255. It means that +/- 40 values need to be removed in the center. Values seen by the games Deadzone The
 • Страница 10 из 85
  LT Įžanga Pavadinimas „Acme Extreme“ vairas yra profesionalus vairas, turintis vibracijos („Force Vibration“) funkciją. Techninės charakteristikos • Vairo dydis — 24cm • Vairas sukasi 270 laipsnių • Suderinamas su asmeniniu kompiuteriu, „PS2“ ir „PS3“ žaidimų konsolėmis. • „PS2“ veikia dviem
 • Страница 11 из 85
  LT konsoles Mechanikos rekalavimai Vienas variklis su dideliu grioveliu dešinėje vairo pusėje Mygtukų paskirtis Asmeninio kompiuterio platforma „PS2“ ir „PS3“ platforma Mygtukų išdėstymas „PS3“, „PS2“ ir asmeninio kompiuterio platformose PADĖTIS PS3 1 2 3 4 5 6 7 8 X o Δ  L1 R1 L2 R2 9 10 11 PS2 X
 • Страница 12 из 85
  LT PADĖTIS PS3 12 Kryptinis pultas (D-pad) Kairioji svirtis Dešinioji svirtis Kairysis pedalas Dešinysis pedalas L2 R2 o X PS2 Kryptinis pultas (D-pad) L2 R2 o X Asmeninis kompiuteris Kryptinis pultas (D-pad) 2 1 RY↓ RY↑ Sistemos reikalavimai • Asmeninis kompiuteris su „Windows XP „SP1“, SP2“ arba
 • Страница 13 из 85
  LT 1 pavyzdys Padėtis 1 2 3 Rezultatas Kryptis Kas vyksta 3 sekundes laikykite Greitai mirksės šviesiai mėlyna nuspaudę mygtuką lemputė. „Select“. Paspauskite mygtuką „O“. Greitai mirksės mėlyna lemputė. šviesiai mėlyna lemputė nustoja Paspauskite akseleratoriaus pedalą. mirksėti Dabar mygtukas „O“
 • Страница 14 из 85
  LT Vibracija Techninės charakteristikos Vibracijos intensyvumas važiuojant ar atsitrenkus į sieną priklauso nuo važiavimo greičio. Jei greitis viršija 70 km/h, vairas vibruoja ir važiuojant lygiu keliu. Vibracijos įjungimas Jei naudojatės „PS2“, „PS3“ ar asmeninį kompiuterį, vibracijos funkciją
 • Страница 15 из 85
  LT Centras Pirmas ir antras lygiai Vertė, į kurią reaguos žaidimas, taps 126 vietoj 117 kairėje pusėje ir 128 vietoj 137 dešinėje pusėje. Važiavimas bus tiesinis nuo 126 iki 0 ir nuo 128 iki 255. Tai reiškia, kad +/- 1 vertes reikia pastumti į centrą. Ketvirtas lygis Vertė, į kurią reaguos
 • Страница 16 из 85
  LT Šeštas lygis Vertė, į kurią reaguos žaidimas, taps 87 vietoj 117 kairėje pusėje ir 167 vietoj 137 dešinėje pusėje. Važiavimas bus linijinis nuo 87 iki 0 ir nuo 167 iki 255. Tai reiškia, kad +/- 40 vertes reikia pastumti į centrą. Reikšmės, matomos žaidimo Nejautra Centrinė padėtis yra skirtinga,
 • Страница 17 из 85
  Ievads LV Nosaukums „Acme Extreme“ spēļu stūre ir profesionāla stūre ar vibrāciju („Force Vibration“). Tehniskais raksturojums • Stūres izmērs — 24 cm • 270 grādu stūres griešanas leņķis • Salāgojama ar personāldatoru, „PS2“ un „PS3“ spēļu konsolēm • „PS2“ darbojas divos režīmos (digitālais režīms
 • Страница 18 из 85
  LV Mehānikas prasības Viens dzinējs ar lielu gravējumu labajā stūres pusē Taustiņu funkcijas Personāldatora platforma „PS2“ un „PS3“ platforma Taustiņu izvietojums „PS3“, „PS2“ un personāldatora platformās STĀVOKLIS PS3 PS2 Personāldators 1 2 3 4 5 6 7 8 X o Δ  L1 R1 L2 R2 3 4 1 2 7 8 6 5 9
 • Страница 19 из 85
  LV Kreisais pedālis Labais pedālis o X o X RY↓ RY↑ Sistēmas prasības • Personāldators ar „Windows XP „SP1“, SP2“ vai 32 vai 64 bitu „Vista“ operētājsistēmu. • „Playstation2“, „Playstation3“ spēļu konsoles. Uzmanību! 1. „Windows 95/NT“ neatbalsta USB savienojumu. 2. Nespraudiet stūri USB sadalītājā.
 • Страница 20 из 85
  LV 2. Piemērs Stāvoklis 1 2 3 Rezultāts Darbība Kas notiek Piespiediet un uz 3 sekundēm paturiet Sāks mirgot gaiši zils lampiņa. nospiestu taustiņu „Select“. Piespiediet „L1“ Sāks mirgot zils lampiņa. Piespiediet „X“ Pārstās mirgot gaiši zils lampiņa. Tagad „L1“ ir „X“ un „ X“ ir „X“. Programmas
 • Страница 21 из 85
  Sākotnējais spēļu stūres standarta līmenis ir 3. līmenis. Jo lielāks līmenis, jo stūre, vadot automašīnu, ir jutīgāka. 6. līmenim ir visaugstākā jutība, t.i., lai pagrieztu automašīnu noteiktā leņķī, nepieciešams tikai nedaudz pagriezt stūri. Augstāka jutība nepieciešama tajās spēlēs, kur ir daudz
 • Страница 22 из 85
  LV Centrs Piektais līmenis Vērtība, uz kuru reaģēs spēle, no 117 kļūs par 97 – kreisajā pusē un no 137 kļūs par 157 – labajā pusē. Braukšana būs taisna no 97 līdz 0 un no 157 līdz 255. Tas nozīmē, ka +/- 30 vērtību vajag pastumt uz centru. Centrs Sestais līmenis Vērtība, uz kuru reaģēs spēle, no
 • Страница 23 из 85
  Traucējumu novēršana LV Ja stūre nedarbojas: 1. pārliecinieties, vai elektrības vads ir pievienots pareizi; 2. pārliecinieties, vai izvēlētā spēle atbalsta attiecīgo funkciju. Ja nepieciešams, izslēdziet sistēmu un atvienojiet visus vadus; 3. no jauna pievienojiet visus vadus un ieslēdziet sistēmu.
 • Страница 24 из 85
  EE Sissejuhatus Kirjeldus „Acme Extreme“ rool on professionaalne roolikomplekt, mis on varustatud vibreerimisfunktsiooniga („Force Vibration“). Tehniline iseloomustus • Rooli läbimõõt — 24cm • Rooli pööramisraadius 270 kraadi • Ühilduvus: personaalarvutiga, „PS2“ ja „PS3“ mängukonsoolidega. •
 • Страница 25 из 85
  EE Mehaanikanõuded Üks mootor suure soonega rooli paremas ääres Nuppude otstarve Personaalarvuti platvorm „PS2“ ja „PS3“platvorm Nuppude asetus „PS3“, „PS2“ ja personaalarvuti platvormidel POSITSIOON PS3 PS2 Personaalarvuti 1 2 3 4 5 6 7 8 X o Δ  L1 R1 L2 R2 3 4 1 2 7 8 6 5 9 Valik („Select“) 10
 • Страница 26 из 85
  EE POSITSIOON Vasak hoob Parem hoob Vasakpoolne pedaal Parempoolne pedaal PS3 L2 R2 PS2 L2 R2 Personaalarvuti 2 1 o o RY↓ X X RY↑ Nõudmised süsteemile • Personaalarvutitele „Windows XP „SP1“, SP2“ või Windows Vista (32 või 64 bitti). • „Playstation2“, „Playstation3“ mängukonsoolid. Märkus 1.
 • Страница 27 из 85
  EE Näide 1. Asend Tulemus Suund 3 sekundit hoidke all nuppu „Select“. Vajuta nuppu „O“. Mis toimub Varsti hakkab vilkuma helesinised tuli. Varsti hakkab vilkuma sine tuli. Helesinised lamp varsti vilkumise ning tuleb Vajuta gaasipedaali. tagasi algasendisse Nüüd teostab nupp „O“
 • Страница 28 из 85
  EE sõidukiirusest. Kui kiirus ületab 70 km/h, rool hakkab vibreerima ka sõites siledal teel. Vibratsiooni sisselülitamine Kui kasutad „PS2“, „PS3“ või personaalarvutit, siis saad vibratsiooni funktsiooni sisse/välja lülitada vajutades samaaegselt suunapuldis (D-pad) olevaid nuppe „Select + Up“.
 • Страница 29 из 85
  EE Esimene ja teine tase Väärtus, millele reageerib mäng, muutub 126-ks 117-ne asemel vasakul pool ja 128-st 137-ks paremal pool. Liikumine on lineaarne 126-st kuni 0-ni ja 128-st kuni 255-ni. See tähendab, et +/- 1 väärtust on vaja nihutada tsentri suunas. Neljas tase Väärtus, millele reageerib
 • Страница 30 из 85
  EE Tsenter Nähtavad mänguväärtused Mitte tundlik tsoon Tsentripositsioon on erinev kasutades „PS3“, „PS2“ ja personaalarvutit. Kasutades „PS3“ja personaalarvutit, tsentripositsioon on 127. Kasutades „PS2“,tsentripositsioon on 128. Vigade parandus Kui juhtimisrool ei tööta: 1. Kontrolli, et
 • Страница 31 из 85
  Wstęp PL Opis Ekstremalna kierownica Acme jest kierownicą profesjonalną i zapewnia siły wibracyjne. Własności • Średnica kierownicy 24cm • Obrót kierownicy 270 stopni • Zgodna z PC, PS2 i PS3 • Obsługuje dwa tryby (cyfrowy i analogowy) z PS2 przycisk “mode” dla przełączania trybu • Siły wibracyjne
 • Страница 32 из 85
  PL Wymagania mechaniczne Silnik jednofazowy z dużą szczeliną po prawej stronie obrzeża koła Przyporządkowanie przycisków: Personaalarvuti platvorm „PS2“ ja „PS3“platvorm Rozkład przycisków w PS3/PS2/PC POŁOŻENIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PS3 X o Δ  L1 R1 L2 R2 Wybierz Start Tryb & Przycisk 11 PS home
 • Страница 33 из 85
  PL Wymagania systemowe • Wszystkie PC z Windows XP SP1, SP2 i Vista 32 lub 64 bit. • Playstation2, Playstation3. Uwaga: 1. Działanie USB nie jest obsługiwane przez Windows 95/NT. 2. Nie podłączać kierownicy do huba USB. Działa tylko z podłączeniem do portu USB w PC. Szczegóły specyfikacji
 • Страница 34 из 85
  PL Wyjście z trybu programowania Metoda 1: Po 6-ciu sekundach bezczynności program skończy ten tryb automatycznie. Metoda 2: Wyjście z programowania naciśnięciem przycisku “Select”. Skasowanie mapowania (PS3/PS2/PC) Skasowanie mapowania • Nacisnąć “Mode” - tryb, przez 3 sekundy, • Czerwony LED
 • Страница 35 из 85
  Ustawienie domyślne (3-ci poziom) : PL Droga pozostanie liniowa od 117 do 0 i od 137 do 255. Oznacza to, że wartości +/- 10 muszą być przeniesione do środka. Środek Pierwszy i drugi poziom: Widziana przez grę wartość zmieni się na 126 zamiast 117 po lewej stronie i na128 zamiast 137 po stronie
 • Страница 36 из 85
  PL Szósty poziom: Widziana przez grę wartość zmieni się na 87 zamiast 117 po lewej stronie i na167 zamiast 137 po stronie prawej. Droga pozostanie liniowa od 87 do 0 i od 167 do 255. Oznacza to, że wartości +/- 40 muszą być przeniesione do środka. Środek Wartości widziane przez grę Strefa martwa
 • Страница 37 из 85
  Einleitung DE Beschreibung Acme Extreme Wheel ist ein professionelles Lenkrad und unterstützt Vibration. Ausstattungsmerkmale • 24 cm Durchmesser • 270 Grad Rotation als Lenkrad • Kompatibel mit PC, PS2 und PS3 • Unterstützt zwei Betriebsmodi (digital und analog) auf PS2, Umschaltung mit Modustaste
 • Страница 38 из 85
  DE Tastenbelegung: PC Plattform PS2/PS3 Plattform Tastenbelegung auf PS3/PS2/PC POSITION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Linker Hebel Rechter Hebel Linkes Pedal Rechtes Pedal 38 PS3 X o Δ  L1 R1 L2 R2 Auswahl Start Modus & PS Hometaste Suunapult (D-pad) L2 R2 o X PS2 X o Δ  L1 R1 L2 R2 Auswahl Start
 • Страница 39 из 85
  DE Systemanforderungen • Alle PCs mit Windows XP SP1, SP2 und Vista 32 oder 64 Bit. • Playstation2, Playstation3. Hinweis: 1. USB-Betrieb bei Windows 95/NT nicht unterstützt. 2. Lenkrad nicht an USB-Hub anschließen. Arbeitet nur bei direktem Anschluss an USB-Port des PC. Spezifikationen/Details
 • Страница 40 из 85
  DE Programmiermodus verlassen Methode 1: Das Programm wird automatisch verlassen, wenn für 6 Sekunden keine Taste gedrückt wird. Methode 2: Mit der Auswahltaste „Select“ verlassen Sie die Programmierung. Zuordnung löschen (PS3/PS2/PC) Zuordnung löschen • Halten Sie die Modustaste „Mode“ für 2
 • Страница 41 из 85
  Stellen Sie die Präzision beim Erreichen der Stufe 6 weiterhin ein, so kehren Sie wieder zu Stufe 1 zurück (Folge: 3-4-5-6-1-2-3 ...). DE Standardeinstellung (3. Stufe): Die Bewegung bleibt linear von 117 bis 0 und von 137 bis 255. Dies bedeutet, dass +/- 10 Wert in der Mitte entfernt werden muss.
 • Страница 42 из 85
  DE Mitte Sechste Stufe: Der durch das Spiel erkannte Wert wird 87 anstatt 117 links und 167 anstatt 137 auf der rechten Seite. Die Bewegung bleibt linear von 87 bis 0 und von 167 bis 255. Dies bedeutet, dass +/- 40 Werte in der Mitte entfernt werden müssen. Mitte Durch das Spiel erkannte Werte
 • Страница 43 из 85
  ACHTUNG! DE • Setzen Sie das Gaming-Wheel keinem direkten Sonnenlicht, keiner Feuchtigkeit und keinen extrem warmen Umgebungstemperaturen aus. Verwenden Sie das Gerät bei Umgebungstemperaturen von 5 bis 35°C. • Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. • Stellen Sie keine
 • Страница 44 из 85
  FI Johdanto Kuvaus Acme Extreme Wheel on ammattitason rattiohjain joka tukee värinätoimintoa. Ominaisuudet • 24cm:n rattikoko • 270° pyörimiskulma • Yhteensopivuus: PC, PS2 ja PS3 • Tukee sekä digitaalista että analogista tilaa PS2:lla; tilaa voidaan vaihtaa painamalla mode-näppäintä. •
 • Страница 45 из 85
  FI Ominaisuudet Moottori, joka sijaitsee ohjauspyörän vanteen oikealla laidalla Näppäinasetukset: PC PS2/PS3 Näppäinasetukset P3/PS2/PC NUMERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Vasen vipu Oikea vipu Vasen poljin Oikea poljin PS3 X o Δ  L1 R1 L2 R2 Select Start Mode & PS home button D_PAD L2 R2 o X PS2 X
 • Страница 46 из 85
  FI Järjestelmävaatimukset • PC: Windows XP SP1, SP2 sekä 32- tai 64-bittinen Vista. • Playstation2, Playstation3. Huomaa: 1. Windows 95/NT-käyttöjärjestelmät eivät tue USB-toimintoa. 2. Älä liitä rattiohjainta USB-hubiin. Laite toimii vain yhdistettynä suoraan tietokoneen tai konsolin
 • Страница 47 из 85
  Ohjelmointitilasta poistuminen FI Tapa 1: Poistut ohjelmointitilasta 6 sekunnin kuluttua mikäli et paina näppäimiä Tapa 2: Paina ”Select”-näppäintä poistuaksesi. Poista ohjelmointi (PS3/PS2/PC) Ohjelmoinnin poisto • Paina ”Mode”-näppäintä 2 sekuntin ajan • Punainen LED vilkahtaa nopeasti •
 • Страница 48 из 85
  FI Keskikohta Ensimmäinen ja toinen taso: Pelin havaitsema taso on vasemmalla 126 eikä 117 ja oikealla 128 eikä 137. Herkkyys liikkuu alueilla 126-0 ja 128-255. Keskikohdassa on +/- 1:n marginaali. Neljäs taso: Pelin havaitsema taso on vasemmalla 107 eikä 117 ja oikealla 147 eikä 137. Herkkyys
 • Страница 49 из 85
  Keskikohta FI Pelin havaitsemat arvot Havaitsematon alue Keskikohta vaihtelee eri alustojen välillä. PS3:ssa ja PC:llä keskikohta on 127. PS2:ssa keskikohta on 128. Vianetsintä Mikäli ohjain ei toimi: 1. Tarkista, että virtajohto on kunnolla kiinnitetty. 2. Tarkista, että pelaamasi peli tukee
 • Страница 50 из 85
  SE Introduktion Beskrivning Acme Extrem Ratt är en professionell ratt och stöder Force Vibration. Egenskaper • 24cm rattstorlek • 270 graders rattstyrning • Kompatibel med PC, PS2 och PS3 • Stöder två lägen (Digital och Analog) på PS2 och ”knapptrycksläge” för lägesomkopplare • Force Vibration är
 • Страница 51 из 85
  SE Knappanvisning: PC plattform PS2/PS3 plattform Knapplayout på PS3/PS2/PC POSITION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Vänsterhandsspak Högerhandsspak Vänster pedal Höger pedal PS3 X o Δ  L1 R1 L2 R2 Välj Start Läge & PS hemknapp D_PAD L2 R2 o X PS2 X o Δ  L1 R1 L2 R2 Välj Start USB PC 3 4 1 2 7 8 6 5 9
 • Страница 52 из 85
  SE Systemkrav • Alla PC med Windows XP SP1, SP2 och Vista 32 eller 64 bit. • Playstation2, Playstation3. Observera: 1. USB drivning stöds inte med Windows 95/NT. 2. Anslut inte ratten till en USB hubb. Den fungerar endast vid direkt anslutning till USB porten på din PC. Detaljspecifikationer Fast
 • Страница 53 из 85
  Läge för programavslut SE Metod 1 Auto-avslut av program efter 6 sekunder när någon knapp släpps. Metod 2 Avsluta program genom att trycka knappen ”Välj”. Radera avbildningen (PS3/PS2/PC) Radera mappningen • Tryck ”Läge” knappen och håll i 2 sekunder, • Röd LED blinkar snabbt och återgår till sitt
 • Страница 54 из 85
  SE Standardinställning (3) inställningsnivå: Banan förblir linjär från 117 till 0 och från 137 till 255. Det betyder att +/- 10 värde behöver tas bort i mitten. Mitten Första och andra nivå: Värdet sett från spelet blir 126 i stället för 117 på vänstra sidan och 128 i stället för 137 på den högra
 • Страница 55 из 85
  Sjätte nivå: SE Värdet sett från spelet blir 87 i stället för 117 på vänstra sidan och 167 i stället för 137 på den högra sidan. Banan förblir linjär från 87 till 0 och från 167 till 255. Det betyder att +/- 40 värden behöver tas bort i mitten. Värden sedda av spelet Dödzon Centrumläget är olikt
 • Страница 56 из 85
  RO Introducere Descriere Acme Extreme Wheel este un volan profesional, cu vibraţii. Caracteristici • Mărime de 24 cm • Posibilitate de rotire la 270 de grade • Compatibilitate PC, PS2 şi PS3 • Acceptă două moduri (Digital şi Analogic) pe PS2, prin apăsarea butonului “mode” pentru comutarea modului
 • Страница 57 из 85
  RO Motor cu fantă în partea dreaptă a marginii volanului Plasarea butoanelor: PC plattform PS2/PS3 plattform Dispunerea butoanelor pe PS3/PS2/PC POZIŢIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Manetă stânga Manetă dreapta Pedală stânga Pedală dreapta PS3 X o Δ  L1 R1 L2 R2 Selectare Start Buton de mod şi
 • Страница 58 из 85
  RO Cerinţe de sistem • Toate computerele cu Windows XP SP1, SP2 şi Vista pe 32 sau 64 biţi. • Playstation2, Playstation3. Observaţie: 1. Funcţionarea prin USB nu este acceptată în Windows 95/NT. 2. Nu conectaţi volanul la un hub USB. Acest funcţionează doar prin conexiune directă la portul USB al
 • Страница 59 из 85
  Ieşirea din modul de programare RO Metoda 1 Ieşirea automată din program după 6 secunde prin neapăsarea niciunui buton. Metoda 2 Ieşirea din program prin apăsarea butonului „Selectare”. Ştergerea asocierilor (PS3/PS2/PC) Ştergerea asocierilor • Prin apăsarea şi menţinerea apăsat a butonului „Mod”
 • Страница 60 из 85
  RO Setarea implicită (setarea de nivel 3) : Cursa va rămâne lineară de la 117 la 0 şi de la 137 la 255. Prin urmare, valorile +/- 10 trebuie să fie eliminate în centru. Centru Nivelurile 1 şi 2: Valoarea percepută de joc va deveni 126 în loc de 117 pe partea stângă şi 128 în loc de 137 pe partea
 • Страница 61 из 85
  Nivelul şase: RO Valoarea percepută de joc va deveni 87 în loc de 117 pe partea stângă şi 167 în loc de 137 pe partea dreaptă. Cursa va rămâne lineară de la 87 la 0 şi de la 167 la 255. Prin urmare, valorile +/- 40 trebuie să fie eliminate în centru. Pelin havaitsemat arvot Havaitsematon alue
 • Страница 62 из 85
  BG Въведение Описание Воланът Extreme на Acme включва професионален волан и поддръжка на вибрации. Характеристики • волан с размер 24cm • завъртане на волана до 270 градуса • Съвместимост с PC, PS2 и PS3 • Поддръжка за два режима (цифров и аналогов) в PS2 и при натискане на бутона „mode” (режим) за
 • Страница 63 из 85
  BG Механични изисквания Един двигател със слот от дясната страна на рамката на волана. Задаване на бутони: Компютърна платформа Платформа PS2/PS3 Разположение на бутоните при PC/PS2/PS3 ПОЗИЦИЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PS3 X o Δ  L1 R1 L2 R2 Изберете Старт Бутон „Mode & 11 PS home” 12 D_PAD Лост от
 • Страница 64 из 85
  BG Системни изисквания • Всички компютри с Windows XP SP1, SP2 и Vista 32 или 64 bit. • Playstation2, Playstation3. Забележка: 1. Работата през USB не се поддържа от Windows 95/NT. 2. Не свързвайте волана към USB концентратор. Може да работи само при директно свързване към USB порт на компютър.
 • Страница 65 из 85
  BG Пример 2: Етап 1 2 3 Резултат: Команда: Натиснете „Select” (Избор) за 3 секунди След това: Светло синя светлинен индикатор примигва бързо. Синя светлинен индикатор Натиснете "L1" примигва бързо. Светло синя светлинен Натиснете " X " индикатор престава да примигва. Сега "L1" е " X" & " X “ е "X"
 • Страница 66 из 85
  BG различни видове игри с автомобили, и да предоставят –ай-добри изживявания. Подразбиращата се настройка е 3та , която е стандартна настройка за чувствителност на волана. Управлението на волана е по-чувствително, когато изберете по-голяма настройка; настройка 6 е най-чувствителната. По-голяма
 • Страница 67 из 85
  0 и от 147 до 255. Това означава, че е необходимо отстраняване от центъра на стойности с +/- 20 BG Център Пето ниво: Стойността от гледна точка на играта ще стане 97, вместо 117 от лявата страна и 157, вместо 137 от дясната. Пътуването остава линейно от 97 до 0 и от 157 до 255. Това означава, че е
 • Страница 68 из 85
  BG Отстраняване на неизправности Ако воланът не реагира: 1. Проверете дали е правилно свързан захранващия кабел. 2. Проверете дали играта, която сте избрали, поддържа настоящия оперативен режим. Ако е необходимо, изключете системата и отстранете всички кабели. 3. Свържете отново кабелите и включете
 • Страница 69 из 85
  Введение RU Название Руль Acme Extreme это профессиональный руль с функцией вибрации (Force Vibration). Технические характеристики • Размер руля — 24 см • Руль поворачивается на 270 градусов • Совместим с персональным компьютером, игровыми приставками PS2 и PS3. • PS2 действует двумя способами
 • Страница 70 из 85
  RU Мотор Описание и функции Функция вибрации при использовании персонального компьютера, игровых приставок PS2 и PS3 Требования механики Один мотор с большим пазом с правой стороны руля Предназначение кнопок латформа персонального компьютера П Платформа PS2 и PS3 Расположение кнопок на платформах
 • Страница 71 из 85
  RU ПОЛОЖЕНИЕ 12 Левый рычаг Правый рычаг Левая педаль Правая педаль PS3 Направленный пульт (D-pad) L2 R2 o X Персональный компьютер Направленный Направленный пульт (D-pad) пульт (D-pad) L2 2 R2 1 RY↓ o X RY↑ PS2 Требования системы • Персональный компьютер с Windows XP SP1, SP2 или операционная
 • Страница 72 из 85
  RU 1 пример Положение Направление Что происходит Быстро будет моргать голубая лампочка. Быстро будет моргать синяя Нажмите кнопку O. лампочка. Нажмите педаль голубая лампочка перестает акселератора. моргать. Теперь кнопка O выполняет функцию педали акселератора, и педаль акселератора выполняет
 • Страница 73 из 85
  Вибрация RU Технические характеристики Интенсивность вибрации во время езды или при ударе в стену зависит от скорости. Если скорость превышает 70 км/ч, руль вибрирует и при езде по ровной дороге. Включение вибрации Если пользуетесь PS2, PS3 или персональным компьютером, функцию вибрации включите
 • Страница 74 из 85
  RU Центр Первый и второй уровни Значение, на которое будет реагировать игра, станет 126 вместо 117 с левой стороны и 128 вместо 137 с правой стороны. Езда будет линейной от 126 до 0 и от 128 до 255. Это означает, что значения +/- 1 необходимо сдвинуть к центру. Четвертый уровень Значение, на
 • Страница 75 из 85
  RU Значения, которые распознает игра Зона нечувствительности Центральное положение разное при использовании PS3, PS2 и персонального компьютера. При использовании PS3 и персонального компьютера, центральное положение 127. При использовании PS2, центральное положение 128. Устранение неполадок Если
 • Страница 76 из 85
  UA Введення Назва Кермо Acme Extreme це професійне кермо з функцією вібрації (Force Vіbratіon). • • • • Технічні характеристики Розмір керма - 24 см Кермо повертається на 270 градусів Сумісний з персональним комп’ютером, ігровими приставками PS2 і PS3. PS2 діє двома способами (цифровим і
 • Страница 77 из 85
  UA приставок PS2 і PS3 Вимоги механіки Один мотор з великим пазом з правої сторони керма Призначення кнопок Платформа персонального комп’ютера Платформа PS2 та PS3 Розташування кнопок на платформах PS3, PS2 і персонального комп’ютера ПОЛОЖЕННЯ PS3 PS2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X o Δ  L1 R1 L2 R2 Вибір
 • Страница 78 из 85
  UA Правий важіль Ліва педаль Права педаль Вимоги системи R2 o X R2 o X 1 RY↓ RY↑ • Персональний комп’ютер з Wіndows XP SP1, SP2 або операційна система Vіsta 32 або 64 біта. • Ігрові приставки Playstatіon2, Playstatіon3. Увага! 1. Wіndows 95/NT не підтримує USB з’єднання. 2. Не підключайте кермо до
 • Страница 79 из 85
  UA 2 приклад Положення 1 2 3 Результат Напрямок 3 секунди утримуйте, натиснувши кнопку Select. Що відбувається Швидко буде моргати яскравий синій лампочка. Швидко буде моргати синє лампочка. яскравий синій лампочка Натисніть X припинить моргати. Тепер L1 є X та X є X Натисніть L1 Вимикання програми
 • Страница 80 из 85
  UA користувач зміг вибрати більше зручну установку, що підходить для різних ігор-гонок. Початковий рівень 3, що встановлює стандартну чутливість керування кермом. Керування кермом буде більш чутливе, якщо виберете установку більш високого рівня; установка 6 рівня включає найбільшу чутливість.
 • Страница 81 из 85
  страна и 147, вместо 137 от дясната. Пътуването остава линейно от 107 до UA Центр П’ятий рівень Значення, на яке буде реагувати гра, буде 97 замість 117 з лівої сторони та 157 замість 137 з правої сторони. Їзда буде лінійної від 97 до 0 та від 157 до 255. Це означає, що значення +/- 30 необхідно
 • Страница 82 из 85
  UA Усунення неполадок Якщо не працює кермо: 1. перевірте, чи правильно підключений кабель електроживлення; 2. переконаєтеся, чи підтримує обрана гра даний стан дії; при необхідності вимкніть систему та виберіть всі кабелі; 3. знову підключіть кабелі та знову увімкніть систему. Якщо не працюють
 • Страница 83 из 85
 • Страница 84 из 85
 • Страница 85 из 85