Инструкция для ACME IA200, IE200

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Model: IE-200, IA-200

steam

iron

www.acme.eu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 153
  Model: IE-200, IA-200 steam iron www.acme.eu
 • Страница 2 из 153
 • Страница 3 из 153
  4 GB User’s manual 16 LT 29 LV Lietošanas instrukcija 41 EE Kasutusjuhend 53 PL Instrukcja obsługi 65 DE Bedienungsanleitung 78 FI 90 SE Bruksanvisning Vartotojo gidas Kayttoohje 102 RO Manual de utilizare 114 BG Ръководство за употреба 127 RU Инструкция пользователя 139 UA Інструкція 3
 • Страница 4 из 153
  GB introduction Congratulations on your choice to purchase Acme product! For your convenience record the complete model number and the date you received the product together with your purchase receipt and attach to the warranty and service information. Retain in the event that warranty service is
 • Страница 5 из 153
  tank with water or emptying it, and when the iron is not in use. 6. Do not operate the iron with a damaged cord or if the iron has been dropped or damaged. 7. Close supervision is necessary for any appliance being used by or near children. Do not leave the iron unattended when connected to the
 • Страница 6 из 153
  GB special instructions 1. To avoid a circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit. 2. If an extension cord is absolutely necessary, a 13-ampere cord should be used. Cords rated for less amperage may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that
 • Страница 7 из 153
  description of device (1) Spray nozzle (2) Water tank filling lid (3) Steam control selector (4) Spray button (5) Shot of steam button (6) Temperature control / auto shot off control lights (the last only for model IA-200) (7) Supply cord (8) Cord bushing (9) Transparent water tank GB (10)
 • Страница 8 из 153
  GB ANTI-CALC SYSTEM A special resin filter inside the water reservoir softens the water and prevents scale build-up in the plate. The resin filter is permanent and does not need replacing. Please note: Use tap water only. Distilled and demineralised water makes the anti-calc system ineffective by
 • Страница 9 из 153
  GB general instructions When using the iron for the first time, you may notice a slight emission of smoke and hear some sounds made by the expanding plastics. This is quite normal and it stops after a short time. We also recommend passing the iron over an ordinary cloth before using it for the
 • Страница 10 из 153
  GB Suggestions before using the iron for the first time 1. Certain parts of the iron have been lightly greased; therefore the iron could give off a little smoke when plugged in for the first time. This will cease after a short time. 2. Before using the iron for the first time, remove the plastic
 • Страница 11 из 153
  Selecting the temperature GB - Put the iron in a vertical position. - Put the plug in the socket (green light goes on in model IA-200 and no indication light illuminate in model IE-200). - Adjust the thermostat dial (10) [Fig. 3]. The plate temperature control light (red) indicates that the iron is
 • Страница 12 из 153
  GB Selecting Shot of steam and steam when ironing vertically. Press the shot of steam button (5) to generate a powerful burst of steam that can penetrate the fabrics and smooth the most difficult and tough creases. Wait for a few seconds before pressing again [Fig. 4]. By pressing the shot of steam
 • Страница 13 из 153
  cleaning GB Please note: before cleaning the iron in any way, make sure that the appliance plug is not connected to the socket. Any deposits, starch residue or size left on the plate can be removed using a damp cloth or an non-abrasive liquid detergent. Avoid scratching the plate with steel wool or
 • Страница 14 из 153
  GB - Leave the iron to cool down completely. - Roll up the power cord with the rewinder [Fig. 8]. - Always put the iron away in a vertical position. advice for good ironing • We recommend using the lowest temperatures with fabrics that have unusual finishes (sequins, embroidery, flush, etc.). • If
 • Страница 15 из 153
  troubleshooting GB The iron emits a foul smell or gives off smoke The iron may give off a bad smell when turned on for the first time. Oil used for coating certain parts during manufacture need to be burnt off. Allow ten minutes for the foul smell to disappear. The iron does not heat The iron
 • Страница 16 из 153
  LT įžanga Sveikiname nusprendus įsigyti „Acme“ gaminį! Dėl savo patogumo užsirašykite visą modelio numerį ir gaminio įsigijimo datą ir laikykite kartu su pirkimo kvitu, pridėję prie garantijos ir aptarnavimo informacijos. Išsaugokite tam atvejui, jeigu reikės garantinio aptarnavimo. PASTABA!
 • Страница 17 из 153
  visada turi būti atjungtas nuo elektros lizdo. 6. Nesinaudokite laidyne, jeigu laidas pažeistas arba jeigu ji buvo numesta bei pažeista. 7. Jeigu prietaisą naudoja vaikai arba jis naudojamas arti vaikų, reikia atidžios priežiūros. Nepalikite laidynės be priežiūros, kai ji prijungta prie maitinimo
 • Страница 18 из 153
  LT specialūs nurodymai 1. Kad išvengtumėte perkrovos, niekada nejunkite kito didelės galios prietaiso į tą pačią elektros grandinę. 2. Jeigu ilgintuvas būtinai reikalingas, reikėtų naudoti 13 amperų laidą. Mažesnio srovės stiprio laidai gali perkaisti. Laidą reikia nutiesti taip, kad jo niekas
 • Страница 19 из 153
  prietaiso aprašymas (1) Purškimo antgalis (2) Vandens bakelio pildymo angos dangtelis (3) Garų kiekio reguliatorius (4) Purškimo mygtukas (5) Garų paleidimo mygtukas (6) Temperatūros reguliavimo / automatinio paleidimo reguliavimo lemputės (paskutinė tik IA-200 modelyje) (7) Maitinimo laidas (8)
 • Страница 20 из 153
  LT APSAUGOS NUO KALKĖJIMO SISTEMA Specialus filtras vandens bakelyje minkština vandenį ir neleidžia ant plokštelės susidaryti nuoviroms. Šis filtras yra ilgalaikis, jo keisti nereikia. Pastaba! Naudokite tik vandenį iš čiaupo. Dėl distiliuoto ir demineralizuoto vandens apsaugos nuo kalkių sistema
 • Страница 21 из 153
  LT bendri nurodymai Naudodami laidynę pirmą kartą, galite pastebėti šiek tiek iš jos kylančių dūmų ir išgirsti besiplečiančio plastiko skleidžiamus garsus. Tai normalu ir liausis po trumpo laiko tarpo. Taip pat prieš naudojant pirmą kartą, rekomenduojame perbraukti laidyne per paprastą medžiagą.
 • Страница 22 из 153
  LT PATARIMAI PRIEŠ NAUDOJANT LAIDYNĘ PIRMĄ KARTĄ 1. Kai kurios laidynės dalys gali būti šiek tiek pateptos, todėl įjungus pirmą kartą, gali kilti šiek tiek dūmų. Po kurio laiko tai liausis. 2. Prieš naudodami laidynę pirmą kartą, nuo pado plokštės nuimkite plastikinę apsaugą (jeigu uždėta).
 • Страница 23 из 153
  LT neužsidegs jokia indikacinė lemputė). - Nustatykite termostato ratuką (10) (3 pav.). Plokštės temperatūros kontrolinė lemputė (raudona) rodo, kad laidynė kaista. Palaukite, kol temperatūros kontrolinė lemputė užges, tada lyginkite. Perspėjimas! Lyginimo metu plokštės temperatūros kontrolinė
 • Страница 24 из 153
  LT Garų paleidimo reguliavimas ir garų išleidimas lyginant vertikaliai Paspauskite garų paleidimo mygtuką (5) sugeneruoti galingam garų proveržiui, prasiskverbiančiam į medžiagą ir išlyginančiam sunkiausiai išlyginamas ir tvirtas raukšles. Palaukite keletą sekundžių ir paspauskite dar kartą (4
 • Страница 25 из 153
  valymas LT Pastaba! Prieš valydami laidynę bet kokiu būdu, įsitikinkite, kad prietaiso kištukas neįkištas į maitinimo lizdą. Bet kokias nuosėdas, krakmolo liekanas arba glitą, likusį ant plokštės, galima pašalinti drėgna šluoste arba nešlifuojamuoju skystu valikliu. Nebraižykite plokštės plieniniu
 • Страница 26 из 153
  LT kaip padėti į vietą - Atjunkite laidynės kištuką nuo maitinimo lizdo. - Ištuštinkite bakelį apversdami laidynę aukštyn kojomis ir švelniai ją pakratydami. - Palikite laidynę visiškai atvėsti. - Suvyniokite maitinimo laidą (8 pav.). - Pastatykite laidynę į vietą vertikalioje padėtyje. patarimai,
 • Страница 27 из 153
  LT kryptį) ir nespauskite laidynės. • Kuo labiau apkrauta skalbyklė, tuo labiau susiglamžę būna skalbiniai. Drabužiai labiau glamžosi ir tada, kai centrifugos apsisukimų skaičius yra labai didelis. • Daugelį medžiagų lyginti lengviau tada, kai jos ne visiškai išdžiūvusios. Pavyzdžiui, šilką visada
 • Страница 28 из 153
  LT Vandens purškimo funkcija neveikia Turi būti užpildytas bent ketvirtadalis vandens bakelio. Pripildykite laidynę, kaip nurodyta skyrelyje „Kaip pripildyti vandens bakelį“. Apsaugos nuo lašėjimo funkcija 1. 2. 28 Vanduo automatiškai nebetiekiamas, kad būtų apsaugota nuo lašėjimo per pado plokštės
 • Страница 29 из 153
  ievads LV Apsveicam, ka izvēlējāties iegādāties šo Acme izstrādājumu! Savai ērtībai pierakstiet visu informāciju par modeļa numuru un datumu, kad saņēmāt izstrādājumu, saglabājiet to kopā ar pirkuma kvīti un pievienojiet garantijai un apkopes informācijai. Saglabājiet šos dokumentus gadījumā, ja
 • Страница 30 из 153
  LV 30 6. Neizmantojiet gludekli ar bojātu strāvas vadu, kā arī tad, ja gludeklis ir bijis nokritis vai tas ir sabojāts. Ja strāvas vads ir bojāts, lai izvairītos no bīstamām situācijām, to jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai personai ar līdzīgu kvalifi kāciju. Lai izvairītos no
 • Страница 31 из 153
  īpaši norādījumi LV 1. Lai izvairītos no elektriskās ķēdes pārslodzes, neizmantojiet vienā elektriskajā ķēdē citas ierīces ar lielu jaudu. 2. Ja nepieciešams izmantot pagarinātāju, jālieto vads, kas paredzēts 13 A strāvas stiprumam. Vadi ar mazāku nominālo strāvas stiprumu var karst. Ar vadu
 • Страница 32 из 153
  LV ierīces uzbūve (1) smidzinātāja sprausla (2) ūdens tvertnes uzpildīšanas atvere (3) tvaika kontroles regulators (4) smidzinātāja poga (5) tvaika izplūdes poga (6) temperatūras regulators / automātiskās izslēgšanās indikators (pēdējais tikai IA-200 modelim) (7) strāvas vads (9) caurspīdīga ūdens
 • Страница 33 из 153
  LV PRETAPKAĻĶOŠANĀS SISTĒMA Īpašs sveķu filtrs ūdens tilpnē mīkstina ūdeni un novērš kaļķa veidošanos uz sildvirsmas. Sveķu filtrs nav nomaināms un to mainīt nav nepieciešams. Lūdzu, ievērojiet: Izmantojiet tikai krāna ūdeni. Destilēts un demineralizēts ūdens, izraisot sistēmas fizikāli ķīmisko
 • Страница 34 из 153
  LV vispārēji norādījumi Lietojot gludekli pirmajā reizē būs nedaudz jūtama smaku izdalīšanās, kā arī dzirdamas skaņas, kas radīsies, silstot plastmasas detaļām. Šīs pazīmes ir standarta situācija un tās pēc neilga brīža izzudīs. Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes ieteicams ar ierīci pagludināt
 • Страница 35 из 153
  LV ieteikumi pirms gludekļa pirmās lietošanas reizes 1. Atsevišķas gludekļa detaļas ir apstrādātas ar smērvielām, tāpēc, pirmo reizi ieslēdzot gludekli, no tā var izdalīties nedaudz smaka. Pēc neilga brīža tā izzudīs. 2. Lietojot gludekli pirmo reizi, noņemiet no tā sildvirsmas plastmasas
 • Страница 36 из 153
  LV Temperatūras iestatīšana - Novietojiet gludekli vertikālā stāvoklī. - Ievietojiet kontaktdakšiņu strāvas rozetē (zaļa gaisma attiecas uz modeli IA-200, bet modelim IE-200 nav indikācijas gaismas). - Noregulējiet termostata regulatoru (10) (3. att.). Sildvirsmas temperatūras kontrollampiņa
 • Страница 37 из 153
  LV vertikālā stāvoklī vai pavirzot tvaika regulatoru pozīcijā . Tvaika funkciju var izmantot tikai ar visaugstākajām temperatūrām. Ja izvēlētā temperatūra ir pārāk zema, uz sildvirsmas var pilēt ūdens. Tvaika izplūdes un tvaika funkciju izmantošana, gludinot vertikāli. Nospiediet tvaika izplūdes
 • Страница 38 из 153
  LV tīrīšana Lūdzu, ievērojiet: pirms jebkāda veida gludekļa tīrīšanas pārliecinieties, vai ierīces kontaktdakšiņa ir atvienota no strāvas rozetes. Visa veida aplikumus, cietinātāja pārpalikumus vai gabaliņus no sildvirsmas var notīrīt ar mīkstu drānu vai neabrazīvu šķidro tīrīšanas līdzekli.
 • Страница 39 из 153
  - Satiniet strāvas vadu tam paredzētajā vietā (8. att.). - Vienmēr novietojiet gludekli uzglabāšanai vertikālā stāvoklī. LV labas prakses padomi gludināšanai • Mēs iesakām izmantot zemākas temperatūras ar audumiem, kuriem ir neparasta apdare (vizuļi, izšuvumi, spīdumi utt.). • Ja gludināmais audums
 • Страница 40 из 153
  LV 40 traucējummeklēšana No gludekļa izdalās nepatīkama smaka vai dūmi No gludekļa var izdalīties nepatīkama smaka, ieslēdzot to pirmajā lietošanas reizē. Eļļas pārklājumam, kas tiek uzklāts uz atsevišķām detaļām ražošanas laikā, nepieciešams zināms laiks, lai tās nodegtu. Paturiet gludekli
 • Страница 41 из 153
  sissejuhatus EE Õnnitleme Teid, et otsustasite Acme toote kasuks! Teie enda huvides soovitame Teil kirjutada üles fööni mudeli täielik number ja kuupäev, millal fööni ostsite, ning hoida seda infot koos ostutšekiga, garantiikaardiga ja remondialase infoga alles juhuks, kui peaks tekkima
 • Страница 42 из 153
  EE 6. Ärge kasutage triikrauda, kui toitejuhe on kahjustatud või kui triikraud on maha kukkunud ja kahjustada saanud. Kui toitejuhe on kahjustatud, siis laske edasimüüjal, hooldustehnikul või mõnel teisel sarnase kvalifikatsiooniga isikul see ohtude vältimiseks välja vahetada. Elektrilöögi
 • Страница 43 из 153
  erijuhised EE 1. Vooluringi ülekoormuse vältimiseks ärge kasutage triikrauaga samas vooluringis teist kõrge võimsusega seadet. 2. Kui pikendusjuhtme kasutamine on vältimatu, siis tuleks kasutada 13-amprilist koormust taluvat juhet. Väiksema voolutugevusega kasutamiseks mõeldud juhtmed võivad üle
 • Страница 44 из 153
  EE seadme kirjeldus (1) Pihustusotsak (2) Veemahuti kaas (3) Aurureguleerimislüliti (4) Pihustusnupp (5) Auruväljastusnupp (6) Temperatuuri reguleerimise / kontrolltulede automaatse süttimise lüliti (viimane funktsionaalsus on ainult seadmel IA-200) (7) Toitejuhe (8) Juhtme kest (9) Läbipaistev
 • Страница 45 из 153
  LUPJUMISVASTANE SÜSTEEM EE Veemahutis asuv eriline filter muudab vee pehmemaks ja takistab sette kogunemist plaadile. Filter on statsionaarne ja ei vaja vahetamist. Pange tähele: Kasutage ainult kraanivett. Destilleeritud ja demineraliseeritud vesi muudab lupjumisvastase süsteemi ebaefektiivseks,
 • Страница 46 из 153
  EE üldised juhised Triikraua esmakordsel kasutamisel võite märgata, et seadmest eraldub veidi suitsu, ning kuulda paisuva plastiku häält. See on normaalne ja kaob mõne aja pärast. Soovitame enne esimese riietuseseme triikimist liigutada triikrauda paar korda tavalise riide peal. ETTEVALMISTUS
 • Страница 47 из 153
  EE SOOVITUSED ESMAKORDSE KASUTAMISE EEL 1. Mõned triikraua osad on kergelt määrdega kaetud; seetõttu võib triikrauast esmakordsel sisselülitumisel veidi suitsu eralduda. Mõne aja pärast suitsu eraldumine lakkab. 2. Enne triikraua esmakordset kasutamist eemaldage alusplaadi kilekate (kui see on
 • Страница 48 из 153
  EE Temperatuuri valimine - Asetage triikraud vertikaalsesse asendisse. - Ühendage juhe seinapistikusse (roheline tuli süttib mudelil IA-200 ja indikaatortuld ei sütti mudelil IE-200). - Viige termostaadi lüliti (10) sobivasse asendisse [Joon. 3]. Plaadi temperatuuri kontrolltuli (punane) teavitab
 • Страница 49 из 153
  Auruväljastuse ja auru valimine vertikaalsel triikimisel. EE Vajutage auruväljastusnuppu (5), et väljastada aur, mis imendub triigitavasse esemesse ja suudab siluda ka kõige tugevamad ja halvemini väljatulevad kortsud. Enne teistkordset vajutamist oodake mõned sekundid [Joon. 4]. Intervallidega
 • Страница 50 из 153
  EE puhastamine Pange tähele: Enne triikraua puhastamist veenduge, et seade pole ühendatud vooluvõrku. Igasugused jääkained, tärklise jäägid või muud plaadil olevad võõrkehad tuleks eemaldada, kasutades niisket lappi ja mitteabrasiivset vedelat puhastusainet. Ärge kraapige alusplaati terasest harja
 • Страница 51 из 153
  EE - Rullige toitejuhe kerija [Joon. 8] abil kokku. - Hoidke mittekasutatavat triikrauda alati vertikaalses asendis. nõuandeid triikimiseks • Ebatavaliselt töödeldud (pitsiga, tikandiga, säravate vmt) riietusesemete töötlemiseks soovitame kasutada madalaimat võimalikku temperatuuri. • Erinevatest
 • Страница 52 из 153
  EE tõrkeotsing Triikrauast eraldub halba lõhna või suitsu Esmakordsel sisselülitamisel võib triikrauast eralduda ebameeldivat lõhna. Seda põhjustab õli, millega mõnesid triikraua osasid tootmise käigus määritud on. Ebameeldiv lõhn peaks kaduma kümne minuti jooksul. Triikraud ei kuumene Triikraud
 • Страница 53 из 153
  wprowadzenie PL Gratulujemy wyboru zakupu produktu Acme! Proszę dla własnej wygody zanotować pełny numer typu i datę nabycia, oraz zachować dowód zakupu i załączyć go do gwarancji i informacji o serwisie. Wydobyć w przypadku potrzeby serwisu gwarancyjnego. UWAGA: Specyfikacja tego produktu
 • Страница 54 из 153
  PL 54 wtyczkę. 4. Nie dopuścić by sznur dotykał do gorących powierzchni. Przed schowaniem żelazka należy poczekać na jego całkowite ostygnięcie. 5. Przed napełnianiem zbiornika wodą, lub opróżnianiem go i gdy żelazko nie jest używane, sznur musi być zawsze wyciągnięty z gniazdka. 6. Nie używać
 • Страница 55 из 153
  zalecenia specjalne PL 1. Dla uniknięcia przeciążenia obwodu nie włączać innych urządzeń dużej mocy do tego samego obwodu. 2. Jeśli koniecznie potrzebny jest przedłużacz, to stosować taki na 13 amperów. Sznury na mniejszy prąd mogą się przegrzewać. Należy zadbać o to, by sznur nie mógł być
 • Страница 56 из 153
  PL opis urządzenia (1) Dysza spryskiwacza (2) Wieczko napełniania wody (3) Regulator pary (4) Przycisk spryskiwacza (5) Przycisk wytrysku pary (6) Regulacji temperatury / automatycznego wytrysku (ostatni tylko dla typu IA-200) (7) Sznur zasilania (8) Osłona sznura (9) Przeźroczysty zbiornik wody 56
 • Страница 57 из 153
  PL SYSTEM PRZECIW OSADZANIU SIĘ KAMIENIA Specjalny filtr z żywicy wewnątrz zbiornika wody zmiękcza wodę i zapobiega osadzaniu się kamienia w płycie. Filtr z żywicy jest stały i nie wymaga wymiany. Proszę zapamiętać: Używać tylko wody z kranu. Destylowana i demineralizowania woda sprawia, że system
 • Страница 58 из 153
  PL wskazówki ogólne Przy używaniu żelazka po raz pierwszy, można zauważyć lekkie wydzielanie się dymu i słychać dźwięki rozszerzającego się plastyku. Jest to całkiem normalne i po krótkim czasie ustaje. Zalecamy także przy pierwszym użyciu, zastosowanie go na pospolitej tkaninie. PRZYGOTOWANIA
 • Страница 59 из 153
  PL ZALECENIA PRZED UŻYCIEM ŻELAZKA PO RAZ PIERWSZY 1. Niektóre części żelazka zostały lekko nasmarowane; dlatego żelazko po pierwszym włączeniu może lekko dymić. Po krótkim czasie powinno zaprzestać. 2. Przed pierwszym użyciem żelazka, należy zdjąć osłonę plastykową z płyty podstawy (jeśli jest).
 • Страница 60 из 153
  PL Wybór temperatury - Postawić żelazko w położeniu pionowym. - Wetknąć wtyczkę do gniazdka (włącza się zielona lampka w modelu IA-200 a w modelu IE-200 nie ma lampki wskaźnika). - Ustawić położenie tarczy termostatu (10) [rys. 3]. Lampka wskaźnika sterowania temperatury płyty (czerwona) wskazuje,
 • Страница 61 из 153
  Wybór wytrysku pary i pary przy prasowaniu pionowym. PL Naciśnięcie przycisku wytrysku pary (5) dla mocnego wytrysku pary, sprawia, że para wnika w tkaninę i wygładza najbardziej trudne i twarde fałdy. Przed ponownym naciśnięciem należy odczekać kilka sekund [rys. 4]. Z naciskaniem wytrysku pary w
 • Страница 62 из 153
  PL czyszczenie Proszę zapamiętać: Przed jakimkolwiek czyszczeniem żelazka proszę się upewnić, że wtyk urządzenia nie jest wetknięty do gniazdka. Wszelkie złogi, resztki przypalenia, klejonki pozostałe na płycie mogą być usunięte wilgotną ściereczką albo ciekłym detergentem nie szorującym. Unikać
 • Страница 63 из 153
  PL - Pozostawić żelazko do całkowitego schłodzenia. - Zwinąć sznur na nawijaczu [Fig. 8]. - Zawsze zostawiać żelazko w położeniu pionowym. rady dobrego prasowania • Zalecamy używanie najniższych temperatur dla tkanin mających specjalne wykończenie (cekiny, haft, barwienia itd.). • Jeśli tkanina
 • Страница 64 из 153
  PL rozwiązywanie problemów Żelazko wydziela brzydki zapach lub dymi Żelazko może brzydko pachnieć po pierwszym włączeniu. Olej użyty dla konserwacji niektórych części w trakcie produkcji musi się wypalić. Po dziesięciu minutach zapach powinien zaniknąć. Żelazko nie grzeje Należy wetknąć wtyk do
 • Страница 65 из 153
  einführung DE Wir beglückwünschen Sie zum Kauf des Acme Produkts. Für Ihren Komfort notieren Sie die komplette Modellnummer und das Datum, an dem Sie das Produkt erhalten haben, zusammen mit Ihrem Kaufbeleg und fügen Sie die Garantie- und Serviceinformationen dazu. Bewahren Sie diese für den Fall
 • Страница 66 из 153
  DE 66 4. Halten Sie das Netzkabel von heißen Flächen fern. Lassen Sie das Bügeleisen vor der Aufbewahrung stets zuerst vollständig abkühlen. 5. Vor dem Befüllen oder Ausleeren des Wassertanks und wenn das Bügeleisen nicht verwendet wird, stets den Netzstecker ziehen. 6. Nehmen Sie das Bügeleisen
 • Страница 67 из 153
  besondere hinweise DE 1. Überlasten Sie den Stromkreis nicht. Betreiben Sie keinen anderen Großverbraucher am gleichen Stromkreis. 2. Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für eine Stromstärke von 13 Ampere ausgelegt sind. Kabel für eine kleinere Stromstärken können sich überhitzen. Verlegen
 • Страница 68 из 153
  DE beschreibung des geräts (1) Spraydüse (2) Deckel Wassereinfüllöffnung (3) Dampfauswahl (4) Spraytaste (5) Dampfstoßtaste (6) Temperaturregler /autom. Abschaltung (die letzte nur für Modell IA-200) (7) Netzkabel (8) Zugentlastung Netzkabel (9) Transparenter Wassertank 68 (10) Thermostat für
 • Страница 69 из 153
  DE ENTKALKUNGSSYSTEM Ein spezieller Harzfilter im Wasserreservoir macht das Wasser weich und verhindert Kalkbildung in der Bügelsohle. Die Harzfilter ist ein Dauerfilter und muss nicht ausgetauscht werden. Hinweis: Verwenden Sie nur Leitungswasser. Destilliertes und demineralisiertes Wasser machen
 • Страница 70 из 153
  DE algemeine anweisungen Wenn Sie das Bügeleisen zum ersten Mal benutzen, kann es zu leichten Entwicklung von Rauch kommen und Sie hören einige Töne, die durch expandierenden Kunststoff verursacht werden. Das ist ganz normal und hört nach kurzer Zeit auf. Wir empfehlen vor der Erstbenutzung mit dem
 • Страница 71 из 153
  VORSCHLÄGE FÜR DIE ERSTBENUTZUNG DE 1. Bestimmte Teile des Bügeleisens wurden leicht gefettet. Daher kann bei der Erstbenutzung zu einer leichten Rauchentwicklung kommen. Nach kurzer Zeit hört das auf. 2. Bevor Sie das Bügeleisen zum ersten Mal benutzen, entfernen Sie den Kunststoff-Schutz von der
 • Страница 72 из 153
  DE Einstellen der Temperatur - - - Stellen Sie das Bügeleisen in eine senkrechte Position. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose (bei Modell IA-200 schaltet sich das grüne Licht ein und bei Modell IE-200 schaltet sich keine Kontrollanzeige ein). Stellen Sie den Thermostat (10) ein [Abb. 3] Die
 • Страница 73 из 153
  aus, wenn Sie es horizontal halten. Sie können den kontinuierlichen Dampfaustritt nur beenden, indem Sie das Bügeleisen in einer senkrechten Position abstellen oder indem Sie die Dampfauswahl auf stellen. Sie können Dampf nur bei der höchsten Temperatureinstellung verwenden Wenn die gewählte
 • Страница 74 из 153
  DE Warnung: Bei empfindlichen Stoffen empfehlen wir ein Befeuchten des Stoffs mit der Sprayfunktion (4) oder legen Sie ein feuchtes Tuch zwischen das Bügeleisen und den Stoff. Um Flecken zu vermeiden, verwenden Sie die Sprayfunktion nicht bei Seide oder synthetischem Gewebe. reinigung Hinweis:
 • Страница 75 из 153
  DE - Halten Sie die Reinigungstaste (11) gedrückt, bis das ganze kochende Wasser, Dampf und Verunreinigungen austreten [Abb. 7]. - Wenn sich die Bügelsohle abgekühlt hat, können Sie sie mit einem feuchten Tuch reinigen. aufbewahrung - Ziehen Sie den Netzstecker des Bügeleisens aus der Steckdose. -
 • Страница 76 из 153
  DE • Der Vorgang ist wirkungsvoller, wenn Sie bei mäßiger Temperatur trockenbügeln: Übermäßige Hitze versengt den Stoff und riskiert eine gelbe Verfärbung. • Um Verfärbungen von Seide, Wolle oder synthetischen, glänzenden Kleidungsstücken zu verhindern, bügeln Sie diese von innen nach außen. • Um
 • Страница 77 из 153
  DE Das Bügeleisen erzeugt keinen Dampf Der Wassertank kann leer sein. Drehen Sie den Dampfreglerknopf die erforderliche Stellung und füllen Sie Wasser ein. Lassen Sie das Bügeleisen sich aufheizen und stellen Sie es anschließend in die „Dampf“-Position. Die „Dampfstoß“-Funktion arbeitet nicht Der
 • Страница 78 из 153
  FI johdanto Onnittelut tämän Acme-tuotteen hankkimisen johdosta! Ole hyvä ja kirjoita ylös laitteen tuotenumero sekä ostopäivämäärä ja säilytä nämä yhdessä ostokuittisi sekä takuu- ja huoltotietojen kanssa. Voit tarvita näitä tositteita takuuhuollon yhteydessä. HUOMAA: Tämän laitteen käyttöjännite
 • Страница 79 из 153
  FI 6. Älä käytä laitetta mikäli virtajohto on vaurioitunut tai jos silitysrauta on pudonnut tai vaurioitunut. 7. Laitetta tulee valvoa tarkasti mikäli laitetta käytetään lasten lähettyvillä tai heidän toimestaan. Älä jätä silitysrautaa valvomatta silloin kun se on kytkettynä verkkovirtaan tai sen
 • Страница 80 из 153
  FI käyttöohjeet 1. Välttääksesi virtapiirin ylikuormittumisen, älä käytä toista korkeajännitteistä laitetta samassa virtapiirissä. 2. Mikäli jatkojohdon käyttö on täysin tarpeellista, käytä 13-ampeerista johtoa. Pienemmän ampeeritason johdot voivat ylikuumentua. Varmista ettei johtoa voida vetää,
 • Страница 81 из 153
  FI laitteen kuvaus (1) Sumuttimen suutin (2) Vesisäiliön täyttökansi (3) Höyrynsäädin (4) Sumutinpainike (5) Höyrystyspainike (6) Lämmönsäädin / auto shot off -merkkivalot (auto shot off ainoastaan IA-200 -mallissa) (7) Virtajohto (8) Johdon suojus (9) Läpinäkyvä vesisäiliö (10) Lämmönsäädin (11)
 • Страница 82 из 153
  FI ANTI-CALC - järjestelmä Vesisäiliön sisäänrakennettu suodatin pehmentää vettä ja estää kalkin kertymistä laitteeseen. Suodatin on pysyvä eikä sitä tarvitse vaihtaa. Huomio: Käytä ainoastaan hanavettä. Tislattu ja suoloista puhdistettu vesi tekevät anti-calc -järjestelmästä tehottoman muuttamalla
 • Страница 83 из 153
  FI käyttöohjeet Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, laitteesta saattaa nousta savua ja voit kuulla muovin pitämää ääntä lämpölaajenemisen takia. Tämä on täysin normaalia ja kestää vain vähän aikaa. Suosittelemme myös silitysraudan liu’uttamista tavallisen liinan yli ennen ensimmäistä
 • Страница 84 из 153
  FI ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA 1. Tietyt silitysraudan osat ovat kevyesti öljyttyjä, joten laitteesta voi nousta hieman savua ensimäisen käyttökerran yhteydessä. Tämä kuitenkin kestää vain hetken aikaa. 2. Ennen kuin käytät silitysrautaa ensimmäisen kerran, irrota muovinen suojakappale
 • Страница 85 из 153
  - Säädä lämpötila (10) [Kuva 3]. Lämmityksen merkkivalo (punainen) ilmoittaa, että silitysrauta lämpenee. Odota, kunnes valo on sammunut ennen kuin aloitat silittämistä. FI Varoitus: silittämisen aikana lämmityksen merkkivalo syttyy tasaisin väliajoin, koska laite ylläpitää valittua lämpötilaa.
 • Страница 86 из 153
  FI vaikeimmatkin rypyt. Odota muutama sekunti ennen kuin painat painiketta uudelleen [Kuva 4]. Painamalla höyrytyspainiketta tasaisin väliajoin voit myös silittää pystysuoraan (esimerkiksi verhoja tai ripustettuja vaatteita silitettäessä) [Kuva 5]. Varoitus: voit käyttää höyrytystoimintoa vain
 • Страница 87 из 153
  itsepuhdistus FI Itsepuhdistustoiminto poistaa epäpuhtaudet silitysosan sisäpuolelta. Suosittelemme käyttämään toimintoa 10-15 päivän välein. Ohjeet: - Täytä säiliö ja aseta höyrytoiminto päälle. - Aseta lämmittimen säädin (10)maksimilämpötilaan ja odota että merkkivalo (6) sammuu. - Vedä
 • Страница 88 из 153
  FI hyvän silitystuloksen saamiseksi • Suosittelemme alimpia lämpötiloja kankaille joissa on erikoinen viimeistely (paljetit, brodeeraus, jne.). • Mikäli kangas on sekakuitua (esim. 40% puuvillaa ja 60% synteettistä), säädä lämpötila matalampaa lämpötilaa vaativan kuidun mukaan. • Jos et tiedä
 • Страница 89 из 153
  vianetsintä Silitysrauta erittää pahaa hajua tai siitä nousee savua Silitysrauta saattaa erittää pahaa hajua kun siihen kytketään virta ensimmäistä kertaa. Tiettyjen osien voiteluun käytetty öljy täytyy haihduttaa. Anna laitteen jäähtyä kymmenen minuutin ajan, jonka kuluttua hajun tulisi hävitä.
 • Страница 90 из 153
  SE introduktion Gratulerar till ditt inköp av en Acmeprodukt! Skriv upp apparatens modellnummer samt inköpsdatum och spara detta tillsammans med inköpskvitto samt garanti- och serviceinformation. Detta kan komma att behövas om garantiservice behövs i framtiden. OBS! Produktens märkning (som finns
 • Страница 91 из 153
  SE 5. Strömsladdens kontakt måste alltid dras ur eluttaget innan vatten fylls på eller hälls ut samt när strykjärnet inte används. 6. Använd inte strykjärnet med skadad sladd eller om strykjärnet har tappats eller skadats. Om strykjärnets sladd är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller
 • Страница 92 из 153
  SE särskilda instruktioner 1. För att undvika överbelastning på elkretsen bör inga andra högeffektsapparater användas på samma krets. 2. Om en förlängningssladd är absolut nödvändig bör en 13-amperes sladd användas. Sladdar med lägre amperetal kan överhettas. Man måste vara försiktig så att sladden
 • Страница 93 из 153
  beskrivning av strykjärnet (1) Spraymunstycke (2) Lock till vattenbehållaren (3) Ångkontroll (4) Sprayknapp (5) Knapp för ångpuff (6) Temperaturkontroll / kontrollampor för automatisk avstängning (sistnämnda gäller endast modell IA-200) (7) Strömsladd (8) Sladdskydd SE (9) Transparent
 • Страница 94 из 153
  SE ANTIKALKSYSTEM Ett speciellt resinfilter inuti vattenbehållaren gör vattnet mjukare och förebygger uppkomst av beläggningar. Resinfiltret är permanent och behöver inte bytas ut. Observera: Använd endast kranvatten. Destillerat eller avmineraliserat vatten gör antikalksystemet ineffektivt genom
 • Страница 95 из 153
  SE allmänna instruktioner När du använder strykjärnet första gången kan lite rök avges från detta. Konstiga ljud kan också höras vilket beror på expanderande plast. Detta är helt normalt och försvinner efter en liten stund. Vi rekommenderar att prova strykjärnet på ett provtyg innan du använder det
 • Страница 96 из 153
  SE RÅD INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING 1. Vissa av strykjärnets delar har oljats in vilket innebär att strykjärnet kan avge lite rök när det sätts på första gången. Denna försvinner efter en liten stund. 2. Innan strykjärnet används första gången måste du ta bort skyddsplasten (om sådan finns) från sulan.
 • Страница 97 из 153
  SE modell IE-200). - Justera termostaten (10) [Fig. 3]. Den röda lampan för temperaturkontroll indikerar att strykjärnet håller på att bli varmt Vänta tills indikatorlampan slocknar innan du börjar stryka. Varning: Medan du stryker kommer indikatorlampan för temperaturkontroll att tändas och
 • Страница 98 из 153
  SE Välja ångpuff och ånga när man stryker vertikalt. Tryck på ångpuffknappen (5) för att skapa en kraftfull ångpuff som kan tränga in i tyget och släta ut mycket skrynkliga tyger. Vänta i några sekunder innan du trycker igen [Fig. 4]. Om man trycker på ångknappen i intervaller kan man också stryka
 • Страница 99 из 153
  rengöring SE Observera: Se till att strykjärnets sladd är utdragen innan du rengör strykjärnet. Eventuella beläggningar på strykjärnets sula kan tas bort med en fuktig trasa eller med rengöringsmedel som inte innehåller slipmedel. Undvik att skrapa på sulan med stålull eller metallföremål.
 • Страница 100 из 153
  SE - Rulla upp strömsladden med hjälp av sladdförvaringsmekanismen [Fig. 8]. - Ställ alltid från dig strykjärnet i upprätt läge. råd för strykning • Vi rekommenderar att använda lägsta temperaturen för att stryka tyger som har ovanlig yta (paljetter, broderier, infällningar etc.). • Om tyget är ett
 • Страница 101 из 153
  felsökning SE Strykjärnet avger en obehaglig lukt eller rök Strykjärnet kan avge en obehaglig lukt när det sätts på första gången. Den olja som används för att smörja vissa delar under tillverkningsprocessen måste brännas bort. Lukten bör försvinna efter cirka tio minuter. Strykjärnet blir inte
 • Страница 102 из 153
  RO introducere Felicitări că aţi ales să achiziţionaţi un produs Acme! Vă recomandăm să vă notaţi numărul complet de model şi data la care aţi primit produsul, anexându-le la factura de achiziţionare şi informaţiile de garanţie şi de service. Păstraţi-le în cazul în care este necesară depanarea în
 • Страница 103 из 153
  4. Nu permiteţi cablului să atingă suprafeţe fierbinţi. Lăsaţi fierul de călcat să se răcească complet înainte de a-l depozita. 5. Cablul de alimentare trebuie să fie întotdeauna scos de la priza de alimentare electrică înainte de a umple rezervorul cu apă sau de a-l goli, dar şi când fierul nu
 • Страница 104 из 153
  RO instrucţiuni speciale 1. Pentru a nu suprasolicita reţeaua, nu branşaţi şi alt aparat cu consum mare pe acelaşi circuit. 2. Dacă un prelungitor este absolut necesar, utilizaţi un prelungitor de 13 amperi. Cablurile cu un amperaj mai mic se pot supraîncălzi. Aveţi grijă să dispuneţi cablul în aşa
 • Страница 105 из 153
  descrierea dispozitivului (1) Duză de pulverizare (2) Capacul de umplere a rezervorului de apă (3) Selector de abur (4) Buton de pulverizare (5) Buton jet abur (6) Control temperatură / autoînchidere (ultima doar pentru modelul IA-200) (7) Cablu de alimentare electrică (8) Apărătoare cablu (9)
 • Страница 106 из 153
  RO SISTEM ANTICALCAR Un filtru special de răşină din rezervor dedurizează apa şi previne acumulările de calcar în talpa fierului de călcat. Filtru de răşină este permanent şi nu necesită înlocuire. Reţineţi: Utilizaţi numai apă de la robinet. Apa distilată şi demineralizată anulează eficienţa
 • Страница 107 из 153
  RO instrucţiuni generale La prima utilizare a fierului de călcat, este posibil să observaţi că emană puţin fum şi puteţi auzi plasticul dilatându-se. Acesta este un fenomen normal şi dispare după puţin timp. Vă recomandăm şi să treceţi fierul peste o cârpă obişnuită înainte de a-l utiliza pentru
 • Страница 108 из 153
  RO SUGESTII ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE A FIERULUI DE CĂLCAT 1. Anumite componente ale fierului de călcat au fost uşor unse; prin urmare, este posibil ca fierul de călcat să emită puţin fum când este băgat pentru prima dată în priză. Acest fenomen va dispărea după puţin timp. 2. Înainte de a utiliza
 • Страница 109 из 153
  Selectarea temperaturii RO - Puneţi fierul de călcat în poziţie verticală. - Introduceţi ştecărul în priză (la modelul IA-200, lumina verde se aprinde, fără activarea niciunui indicator luminos la modelul IE-200). - Reglaţi termostatul (10) [Fig. 3]. Indicatorul luminos de temperatură a tălpii
 • Страница 110 из 153
  RO doar la temperaturile cele mai înalte. Dacă temperatura selectată este prea scăzută, este posibil ca apa să picure pe talpă. Selectarea Jetului de abur şi călcarea cu abur în poziţie verticală. Apăsaţi butonul de jet de abur (5) pentru a produce un jet puternic de abur care să pătrundă în
 • Страница 111 из 153
  curăţare RO Reţineţi: înainte de a curăţa fierul în orice fel, asiguraţi-vă că ştecărul aparatului nu este conectat la priză. Orice depuneri sau reziduuri de amidon rămase pe talpă pot fi îndepărtate cu ajutorul unei cârpe umede sau cu un detergent lichid neabraziv. Evitaţi să zgâriaţi talpa cu
 • Страница 112 из 153
  RO - Lăsaţi fierul de călcat să se răcească complet. - Înfăşuraţi cablul de alimentare cu ajutorul înfăşurătorului [Fig. 8]. - Depozitaţi întotdeauna fierul de călcat în poziţie verticală. sfat pentru o netezire optimă • Vă recomandăm să utilizaţi cele mai scăzute temperaturi la materiale care au
 • Страница 113 из 153
  remedierea problemelor RO Fierul de călcat emană un miros neplăcut sau fum Este posibil ca fierul de călcat să emane un miros neplăcut la prima pornire. Uleiul utilizat la ungerea anumitor componente în timpul fabricării trebuie să fie ars. Aşteptaţi zece minute ca mirosul neplăcut să dispară.
 • Страница 114 из 153
  BG въведение Поздравяваме ви с покупката на новия продукт на Acme! За ваше удобство запишете пълния номер на модела и датата на получаване на продукта, и ги приложете заедно с касовата бележка към гаранцията и информацията за сервиз. Запазете в случай на необходимост от гаранционен сервиз.
 • Страница 115 из 153
  захранващ източник. Никога не дърпайте кабела, за да изключите от захранването; изключвайте от щепсела. 4. Не разрешавайте кабела да докосва горещи повърхности. Оставете ютията да се охлади напълно, преди да я приберете. 5. Изключвайте от захранването преди да напълните или изпразните резервоара и
 • Страница 116 из 153
  BG специални инструкции 1. За да избегнете претоварване на веригата, не работете с други мощни уреди, включени в същия контакт. 2. Ако използването на удължителен кабел е абсолютно необходимо, използвайте кабел 13 ампера. Кабелите с по-малък номинален ток е възможно да прегреят. Необходимо е да
 • Страница 117 из 153
  описание на уреда (1) Дюза за пръскане (2) Капак на отвора за пълнене с вода (3) Селектор за управление на парата (4) Бутон за пръскане (5) Бутон за кратковременна пара (6) Tемпературен контрол /изключване на светлинния индикатор при автоматично изпускане на пара (последната точка важи само за
 • Страница 118 из 153
  BG СИСТЕМА ПРОТИВ НАТРУПВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК Специален филтър от смола във водния резервоар омекотява водата и предотвратява натрупване на котлен камък по плочата. Смолистият филтър е постоянен и не се нуждае от смяна. Моля отбележете: Използвайте само течаща вода. Дестилираната и
 • Страница 119 из 153
  BG общи инструкции При първото използване на ютията можете да видите лек дим и да чуете звуци от разширяващата се пластмаса. Това е нормално и спира след кратък период от време. Препоръчваме да изгладите няколко парчета плат, преди да използвате ютията за първи път. ПОДГОТОВКА Сортирайте прането за
 • Страница 120 из 153
  BG ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА ИЗВЪРШИТЕ ПРЕДИ ПЪРВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЮТИЯТА 1. Някои части на ютията са леко гресирани; следователно е възможен лек дим при първото й включване. След кратко време изчезва. 2. Преди да използвате ютията за първи път, отстранете пластмасовия протектор от плочата (ако
 • Страница 121 из 153
  Избор на температура BG - Поставете ютията във вертикално положение. - Поставете щепсела в контакта (зеленият светлинен индикатор светва при модел IA-200, но при модел IE-200 няма светлинна индикация) - Регулирайте от скалата на термостата (10) на “3” [Фиг. 3]. Светлинният индикатор за температурен
 • Страница 122 из 153
  BG Предупреждение: ютията испуска пара продължително, само ако я държите хоризонтално. Можете да спрете непрекъснатото изпускане на пара, ако поставите ютията във . Можете вертикално положение или чрез придвижване на селектора на пара на позиция да използвате пара само при най-високите температури.
 • Страница 123 из 153
  Предупреждение: при гладене на деликатни тъкани препоръчваме да навлажните, преди да използвате функцията за пръскане (4) или да поставите влажна кърпа между ютията и тъканта. За да избегнете петната, не използвайте функцията за пръскане върху копринени или синтетични тъкани. BG почистване Моля
 • Страница 124 из 153
  BG начин на съхранение - Изключете ютията от контакта. - Изпразнете резервоара, като обърнете ютията надолу и внимателно я разклатите. - Оставете ютията да се охлади. - Навийте захранващия кабел с устройството за навиване [Фиг. 8]. - Винаги съхранявайте ютията във вертикално положение. съвет за
 • Страница 125 из 153
  • За да избегнете петната по копринени, вълнени или синтетични тъкани, ги гладете от вътрешната страна. • За да избегнете петната по виолетовите дрехи, гладете само в една посока (по нишката на плата) и не натискайте ютията. • Колкото по-натоварена е пералнята, толкова по-смачкани са дрехите. Това
 • Страница 126 из 153
  BG Функцията за еднократно изпускане на пара не работи. Резервоарът за вода трябва да бъде поне 1/4 пълен. Ютията трябва да бъде установена на позиция „Steam” (Пара). Ютията трябва да бъде в хоризонтално положение. Залейте за кратко помпата. Направете кратка пауза между натисканията на бутона за
 • Страница 127 из 153
  введение RU Поздравляем Вас с приобретением изделия Acme! Ради Вашего собственного удобства запишите полное название модели и дату получения изделия и приложите это все вместе с чеком к гарантийному талону. Храните эту информацию на случай, если потребуется гарантийное обслуживание. ПРИМЕЧАНИЕ:
 • Страница 128 из 153
  RU 128 утюг, дайте ему полностью остыть. 5. Шнур питания должен быть отключенным от электросети перед заполнением или опорожнением резервуара с водой, а также, когда утюг не используется. 6. Не используйте утюг с поврежденным шнуром или после его падения. 7. Не оставляйте без присмотра включенный в
 • Страница 129 из 153
  специальные инструкции RU 1. Не включайте одновременно несколько приборов, чтобы избежать перенапряжения сети. 2. Если при глажке нужен удлинитель, используйте 13-ти амперный шнур. Шнуры с меньшей мощностью могут нагреваться. Надо следить за тем, чтобы шнур нельзя было вырвать или зацепиться за
 • Страница 130 из 153
  RU детали утюга (1) Опрыскиватель (2) Отверстие в резервуаре для воды (3) Кнопка регулирования отпаривания (4) Кнопка увлажнения (5) Кнопка подачи направленного потока пара (6) Световой индикатор контроля температуры / автомат. откл. ( последний только для IA-200) (7) Шнур (8) Защита шнура от
 • Страница 131 из 153
  СИСТЕМА ОЧИСТКИ ОТ НАКИПИ RU Специальный фильтр в средине резервуара для воды делает воду мягче и предотвращает возникновение осадка на подошве утюга. Фильтр - долговременного использования, поэтому не требует замены. Обратите внимание: Используйте только водопроводную воду. Дистиллированная и
 • Страница 132 из 153
  RU общие инструкции При первом использовании утюга Вы можете заметить небольшие выбросы дыма и услышать звуки, образующиеся от расширением пластмассы. Это вполне нормальное явление, которое прекратится через некоторое время. Мы также рекомендуем провести утюгом по обычной ткани, перед первым
 • Страница 133 из 153
  РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕРВОГО ИСПОЛЬЗЫВАНИЯ УТЮГА RU 1. Некоторые части утюга были смазаны, поэтому утюг может выделять незначительный дым при первом использовании. Это прекратится через некоторое время. 2. Перед использованием утюга, снимите пластиковый протектор с подошвы (если присутствует). Вытрите
 • Страница 134 из 153
  RU Выбор температуры - Поставьте утюг в вертикальное положение. - Включите штекер в розетку (зеленый маячок включается у модели IA-200, а у модели IE-200 световая индикация отсутствует). - Отрегулируйте термостат до отметки (10) [Рис. 3]. Красный индикатор указывает на то, что подошва утюга
 • Страница 135 из 153
  остановить постоянную подачу пара поставив утюг в вертикальное положение или . Если выбранная температура слишком переключить регулятор пара до отметки низкая, вода будет капать на поверхность. RU Вертикальное отпаривание Нажмите кнопку подачи потока пара (5) чтобы генерировать мощный поток пара,
 • Страница 136 из 153
  RU чистка Обратите внимание: перед чисткой утюга, убедитесь, что он отключен от электросети. Мелкие остатки крахмала на подошве утюга можно удалить при помощи влажной ткани или не едких жидких моющих средств. Для чистки утюга не используйте металлические вещества. Пластмассовые детали можно чистить
 • Страница 137 из 153
  - Сверните шнур [Рис. 8]. - Всегда храните утюг в вертикальном положении. RU рекомендации по улудшению процеса глажки • Изделия с разными видами отделки (вышивка, аппликация) рекомендуется гладить при низкой температуре. • Если изделие состоит из нескольких видов тканей, выбирайте минимальную
 • Страница 138 из 153
  RU устранение неисправностей Утюг выделяет неприятных запах или дым Утюг может выделять неприятных запах при первом использовании. Масло, которое использовалось для смазки определенных деталей, должно быть сожженным. Подождите 10 мин. и неприятный запах исчезнет. Утюг не нагревается Утюг должен
 • Страница 139 из 153
  вступ UA Вітаємо Вас із придбанням виробу Acme! Заради Вашої власної зручності запишіть повну назву моделі і дату одержання виробу і покладіть це все разом із чеком до гарантійного талона. Зберігайте цю інформацію на випадок, якщо буде потрібно гарантійне обслуговування. ПРИМІТКА: номінальні
 • Страница 140 из 153
  UA 4. Запобігайте торканню електричного шнуру з гарячими поверхнями. Перед тим як прибрати праску, дайте їй повністю охолонути. 5. Шнур живлення має бути від’єднаним від електромережі перед заповненням чи спорожненням резервуара з водою, а також. коли праска не використовується. 6. Не
 • Страница 141 из 153
  UA спеціальні інструкції 1. Не вмикайте одночасно декілька приладів, щоб запобігти перенапруги мережі. 2. Якщо для прасування потрібен подовжувач, використовуйте 13-ти амперний шнур. Шнури з меншою потужністю можуть перегрітись. Треба стежити за тим, щоб шнур не можна було вирвати чи перечепитись
 • Страница 142 из 153
  UA деталі праски (1) Розпилювач (2) Отвір у резервуар для води (3) Кнопка регулювання відпарювання (4) Кнопка зволоження (5) Кнопка подачі струменю пари (6) Світловий індикатор контролю температури / живлення ( останній тільки для IA-200) (7) Шнур (8) Захист шнура від деформацій (9) Прозорий
 • Страница 143 из 153
  UA СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ ВІД ВАПНЯНОГО ОСАДУ Спеціальний фільтр в середині резервуару для води пом’якшує воду і запобігає виникненню осаду на підошві праски. Фільтр – довготривалого використання, тому не потребує заміни. Зверніть увагу: Використовуйте тільки водопровідну воду. Дистильована та
 • Страница 144 из 153
  UA загальні інструкції При першому використанні праски. Ви можете помітити невеликі викиди диму і почути звуки, що утворюються розширенням пластмаси. Це цілком нормальне явище, що припиниться через деякий час. Ми також рекомендуємо провести праскою по звичайній тканині, перед першим використанням.
 • Страница 145 из 153
  РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПЕРШОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРАСКИ UA 1. Деякі частини праски були змащенні, тому праска може виділяти незначний дим при першому використанні. Це припиниться через деякий час. 2. Перед використанням праски, зніміть пластиковий протектор з підошви(якщо присутній). Витріть підошву праски
 • Страница 146 из 153
  UA IE-200 індикатор не загорається). - Відрегулюйте термостат до позначки (10) [Мал. 3]. Червоний індикатор вказує на те, що підошва праски нагрівається. Перед початком прасування, зачекайте доки індикатор нагрівання підошви погасне Застереження: під час прасування індикатор нагрівання підошви
 • Страница 147 из 153
  Вертикальне відпарювання UA Натисніть кнопку подачі струменю пари (5) щоб генерувати потужний струмінь пари, що може розгладити найскладніші складки. Зачекайте кілька секунд перед наступним натисканням[Мал. 4]. При натисканні кнопки подачі струменю пари можна прасувати вертикально (штори, одяг ,
 • Страница 148 из 153
  UA чищення Зверніть увагу: перед чищенням праски, переконайтесь, що вона відє’днана від електромережі. Будь-які залишки крохмалю на підошві праски можна видалити за допомогою вологої тканини або не їдких рідких миючих засобів. Для чищення праски не використовуйте металеві речовини. Пластмасові
 • Страница 149 из 153
  - - - дайте прасці повністю охолонути. Зкрутіть шнур [Мал. 8]. Завжди прибирайте праску у вертикальному положенні. UA поради для кращого прасування • Вироби з різними видами обробки ( вишивка, аплікація) рекомендується прасувати при низькій температурі. • Якщо виріб складається з декількох видів
 • Страница 150 из 153
  UA 150 усунення несправностей Праска випускає неприємних запах або дим Праска може виділяти неприємних запах при першому використанні. Масло, що використовувалось для змащення певних частин, повинно бути спаленим. Почекайте 10 хв. і неприємний запах зникне. Праска не нагрівається Праска повинна
 • Страница 151 из 153
 • Страница 152 из 153
  Model: IE-200, IA-200 steam iron www.acme.eu
 • Страница 153 из 153