Инструкция для ACME RS racing wheel, RS racing wheel

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

www.acme.eu

RS

racing

wheel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 161
  RS racing wheel www.acme.eu
 • Страница 2 из 161
  2
 • Страница 3 из 161
  4 GB User’s manual 147 Warranty card 15 LT Vartotojo gidas 148 Garantinis lapas 26 LV Lietošanas instrukcija 149 Garantijas lapa 37 EE Kasutusjuhend 150 Garantiileht 48 RU Инструкция пользователя 151 Гарантийный талон 59 PL 152 Karta gwarancyjna Instrukcja obsługi 70 DE Bedienungsanleitung 153
 • Страница 4 из 161
  GB Introduction Thank you for purchasing ACME gaming wheel. Please read this manual carefully FIRST, before using the device. For your convenience, record the complete model number and the date you received the product together with your purchase receipt and attach it to the warranty and service
 • Страница 5 из 161
  GB • • • • • Powerful function for driver settings Spring-loaded pedals for acceleration and brakes create a driving experience 7 big and durable suction cups make the wheel fixed in place and easy to operate 2.0 m wheel cable and 1.6 m pedal cable Working current is lower than 170mA Buttons layout
 • Страница 6 из 161
  GB Ports Port for Pedal Cable USB cable Assembly Play on the desk or table Step 1. Place the wheel in acomfortable driving position (on a desk or table) and press the base unit down firmly on the surface. (See Figure 1) Step 2. Turn the clamp screw until the base is firmly connected. (See Figure
 • Страница 7 из 161
  Driver installation and settings GB Driver Installation • Connect the wheel to the PC. Put the CD into the CD-ROM drive. Your PC will detect the driver automatically. Follow on- screen prompts to complete the installation. A shortcut will be created on the desktop when installation is done (see
 • Страница 8 из 161
  GB Product Test • Test Interface Click the “Test” button as seen in the above Picture 3. Enter the wheel test interface as below (see Picture 4) to test axis and buttons. Picture 4 Driver Function Test • You can set the original dead zone for wheel direction (X axis), gas (Y+ axis), brake (Y-axis)
 • Страница 9 из 161
  GB “sensitivity setup”) • Wheel acceleration, brake and key 1 to key 12 is interchangeable (key mapping). (See Picture 5 “KeyMap setup” as below.) • When driver is installed, default is set the first time you press the MODE button. There is no need for a manual calibration. Note: The first time you
 • Страница 10 из 161
  GB Vibration Test • Vibration strength can be adjusted to different degrees as below. (See Picture 6 “vibration strength”) • Motor test methods (See Picture 6) Vibration strength Mothor test methods Picture 6 10
 • Страница 11 из 161
  Driver Uninstall GB • Rerun the driver. Click NO to remove the driver. Click YES to reinstall the driver. (See Picture 7 as below) Picture 7 11
 • Страница 12 из 161
  GB • Click “Finish” to save and quit. (See picture 8 as below) Picture 8 12
 • Страница 13 из 161
  GB Troubleshooting • The wheel is not working when software and hardware installation is completed on the PC. Please check whether the wheel cable is properly connected to your PC. If the problem still exists, please restart your PC • The motors do not vibrate in PC racing games (e.g. Need for
 • Страница 14 из 161
  GB Precautions • • • • Please carefully read this manual before using the wheel Do not hit, drop or otherwise abuse it. Do not disassemble, modify or try to repair it by yourself Do not store it in places that are moist, hot or greasy. Caution! • Do not expose the gaming wheel to direct sunlight,
 • Страница 15 из 161
  Įvadas LT Dėkojame, kad įsigijote žaidimams skirtą vairą „ACME“. Prieš naudodami įrenginį, IŠ PRADŽIŲ perskaitykite šį vadovą. Dėl savo paties patogumo užsirašykite visą modelio numerį ir datą, kada įsigijote šį gaminį, kartu su savo pirkinio kvitu prisekite ją prie garantijos ir techninės
 • Страница 16 из 161
  GB • • • • • • • 180° vairo pasukimas. Didelė vairavimo funkcijų nustatymų įvairovė. Autopiloto funkcija leidžia patogiai mėgautis vairavimu. Stabdžių ir akseleratoriaus pedalai užtikrina realistišką vairavimo pojūtį. 7 dideli ir patikimi siurbtukai leidžia gerai pritvirtinti vairą ir lengvai jį
 • Страница 17 из 161
  LT Lizdai Paminų kabelio lizdas USB kabelis Žaidimų vairo surinkimas Žaidimų vairo tvirtinimas ant stalo ar kito kieto paviršiaus: Žingsnis 1. Uždėkite žaidimų vairą, taip, kad jums patogu būtų žaisti ir atsargiai prispauskite pagrindinį korpusą žemyn ant paviršiaus, žr. paveiksliuką 1. Žingsnis 2.
 • Страница 18 из 161
  LT Tvarkyklių įdiegimas ir nustatymas Tvarkyklių įdiegimas • Prijunkite vairą prie kompiuterio. Į CD-ROM įrenginį įdėkite kompaktinį diską. Kompiuteris automatiškai aptiks tvarkykles. Sekdami nurodymus, pateikiamus ekrane, užbaikite įdiegimą. Baigus įdiegimą darbalaukyje bus sukurta nuoroda (žr. 2
 • Страница 19 из 161
  LT Produkto patikrinimas • Tikrinimo sąsaja Spustelėkite mygtuką „Test“, kaip parodyta 3 pav. Įjunkite vairo patikrinimo sąsają, kaip nurodyta toliau (žr. 4 pav.), kad patikrintumėte ašis ir mygtukus. 4 pav. Vairavimo funkcijų patikrinimas • Galite nustatyti originalią nejautrumo zoną vairo
 • Страница 20 из 161
  LT • Vairo aksceleravimo, stabdymo funkcija ir 1–12 mygtukai yra keičiami (galima priskirti įvairias funkcijas) (žr. 5 pav. Mygtukų nuostatos). • Kai įdiegta tvarkyklė, pirmą kartą paspaudus „MODE“ (režimo) mygtuką, nustatomos numatytos nuostatos. Nereikia rankinio kalibravimo. Pastaba: kai pirmą
 • Страница 21 из 161
  LT Vibracijos patikrinimas • Galima nustatyti skirtingus vibracijos stiprumo lygius, kaip parodyta toliau (žr. 6 pav.) • Variklio patikrinimo būdai (žr. 6 pav.) Vibracijos stiprumas Variklio patikrinimo būdai 6 pav. 21
 • Страница 22 из 161
  LT Tvarkyklių pašalinimas • Iš naujo paleiskite tvarkyklę. Spustelėkite „NO“ (Ne), kad tvarkyklę pašalintumėte. Spustelėkite „YES“ (Taip), kad tvarkyklę įdiegtumėte iš naujo (žr. 7 pav.). 7 pav. 22
 • Страница 23 из 161
  LT • Norėdami išsaugoti pakeitimus ir išeiti, spustelėkite „Finish“ (baigti) (žr. 8 pav.). 8 pav. 23
 • Страница 24 из 161
  LT Trikčių šalinimas • Įdiegus programinę ir techninę įrangą kompiuteryje vairas neveikia. Patikrinkite, ar prie kompiuterio tinkamai prijungti vairo laidai. Jei jis vis tiek neveikia, kompiuterį paleiskite iš naujo. • Žaidimuose (pvz., „Need For Speed 5“) vairas nevibruoja. Išeikite iš žaidimo ir
 • Страница 25 из 161
  Atsargumo priemonės • • • • LT Prieš naudodami vairą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Netrankykite, nenumeskite ar kitaip nepakenkite įrenginiui. Neišrinkite, nekeiskite ir nebandykite patys taisyti įrenginio. Nelaikykite drėgnose, karštose vietose ar ten, kur yra daug riebalų. Perspėjimai
 • Страница 26 из 161
  LV Ievads Pateicamies, ka iegādājāties ACME spēļu stūri! PIRMS izstrādājuma lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Pierakstiet modeļa numuru, izstrādājuma iegādāšanās datumu, kā arī čeka numuru un pievienojiet garantijas un tehniskās apkopes informācijai. Šī informācija ir nepieciešama
 • Страница 27 из 161
  LV • • • • • • Stūri var pagriezt par 180°; Pieejami ļoti dažādi vadītāja iestatījumi; Ar atsperēm aprīkoti akseleratora un bremžu pedāļi nodrošina reālistisku braukšanas pieredzi; Stūri var stingri nofiksēt ar septiņim lieliem un izturīgiem vakuuma fiksatoriem; 2,0 m stūres kabelis un 1,6 m pedāļu
 • Страница 28 из 161
  LV Pieslēgvietas Pedāļu kabeļa pieslēgvieta USB kabelis Spēļu stūres salikšana Lietojiet spēļu stūri uz galda vai kādas citas cietas virsmas: Pirmais solis. Novietojiet spēļu stūri tā, lai jums būtu ērti spēlēt (uz galda vai kādas citas cietas virsmas), un uzmanīgi piespiediet spēļu stūres galveno
 • Страница 29 из 161
  Draivera instalēšana un iestatījumi LV Draivera instalēšana • Pieslēdziet stūri pie datora. Ievietojiet kompaktdisku lasāmatmiņas kompaktdiska dzinī. Dators automātiski noteiks draiveri. Lai pabeigtu instalēšanu, rīkojieties saskaņā ar ekrāna uzvednēm. Kad instalēšana beigsies, uz darbvirsmas
 • Страница 30 из 161
  LV Pārbaude • Saskarnes pārbaude Noklikšķiniet uz Test (pārbaudīt) pogas, kā redzams 3. attēlā. Lai pārbaudītu asis un pogas, ieejiet stūres pārbaudes saskarnē, kā redzams 4. attēlā. 4. attēls Draivera funkciju pārbaude • Stūres (X ass), akseleratora (Y+ ass) un bremžu (Y- ass) nejutīguma zonu var
 • Страница 31 из 161
  LV • Stūres akseleratoru, bremzes un taustiņus 1–12 var iestatīt individuāli (taustiņu kartēšana). (Skatīt 5. attēlu Taustiņu kartes iestatīšana.) • Kad draiveris ir uzinstalēts, nospiežot MODE (režīms) pogu, iestatās noklusējuma vērtības. Manuāla kalibrēšana nav nepieciešama. Piezīme: pirmoreiz
 • Страница 32 из 161
  LV Vibrāciju pārbaude • Vibrāciju intensitāti var pielāgot, kā aprakstīts turpmāk. (Skatīt 6. attēlu Vibrāciju intensitāte.) • Motoru pārbaudes metodes (skatīt 6. attēlu). Vibrāciju intensitāte Motoru pārbaudes metodes 6. attēls 32
 • Страница 33 из 161
  LV Draivera atinstalēšana • Palaidiet draiveri vēlreiz. Lai draiveri noņemtu, noklikšķiniet uz NO (nē). Lai draiveri pārinstalētu, noklikšķiniet uz YES (jā). (Skatīt 7. attēlu.) 7. attēls 33
 • Страница 34 из 161
  LV • Lai iestatījumus saglabātu un izietu, noklikšķiniet uz Finish (beigt). (Skatīt 8. attēlu.) 8. attēls 34
 • Страница 35 из 161
  LV Problēmu novēršana • Lai gan programmatūras un aparatūras instalēšana datorā ir pabeigta, stūre nedarbojas. • Pārbaudiet, vai stūres kabelis ir pareizi pieslēgts datoram. Ja problēma saglabājas, restartējiet datoru. • Datorspēļu laikā (piemēram, Need for Speed 5) stūres motori nevibrē. •
 • Страница 36 из 161
  LV Norādījumi • • • • Pirms stūres lietošanas, lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu. Pa stūri nedrīkst sist, to nedrīkst mest zemē vai pakļaut cita veida triecieniem. Stūri nedrīkst patstāvīgi izjaukt, modificēt vai remontēt. Stūri nedrīkst glabāt mitrā, karstā vai netīrā vietā. Brīdinājumi • Neturiet
 • Страница 37 из 161
  EE Sissejuhatus Täname teid ACME mängurooli ostmise eest.Palun lugege see juhend hoolikalt läbi ENNE seadme kasutamist. Enda mugavuse huvides kirjutage üles mudelinumber ja ostukuupäev ning hoidke neid koos ostutšekiga garantii- ja teenindusinfo juures. Hoidke need andmed alles juhuks, kui teil
 • Страница 38 из 161
  EE • • • • 180° pöörlev rool Juhipoolne seadistamine Vedrudega pedaalid kiirendamiseks ja pidurdamiseks loovad tõelise sõidukogemuse. 7 suurt ja vastupidavat iminappa kinnitavad rooli kindlalt paigale ja muudavad selle käsitsemise lihtsaks. • 2,0 m roolikaabel ja 1,6 m pedaalikaabel • Töövool on
 • Страница 39 из 161
  EE Liidesed Pedaalikaabli liides USB-kaabel Mängurooli kokkupanek Mängurooli kinnitamine laua või muu kõva pinna külge. 1. SAMM Paigaldage rool lauale või muule kõvale pinnale nõnda, et teil oleks sellega mugav mängida. Seejärel suruge peakorpust laual ettevaatlikult allapoole (vt joonist 1). 2.
 • Страница 40 из 161
  EE Draiveri installimine ja seadistamine Draiveri installimine • Ühendage rool arvutiga. Asetage CD mängijasse. Arvuti tuvastab draiveri automaatselt. Järgige installimiseks ekraanile ilmuvad juhiseid. Pärast installimise lõppemist luuakse töölauale otsetee (vt all joonist 2). Testimiseks ja
 • Страница 41 из 161
  EE Tootetest • Testiliides Klõpsake üleval joonisel 3 oleval nupul „Test“. Telje ja nuppude testimiseks sisenege rooli testimisliidesesse, nagu on näidatud allpool (vt joonist 4). Joonis 4 Juhifunktsiooni testimine • Saate seada rooli suuna (X-telg), gaasi (Y+-telg), piduri (Y-telg) algse
 • Страница 42 из 161
  EE joonist 5 „Tundlikkuse seadistamine”) • Rooli kiirendus, pidurdus ja klahvid 1 kuni 12 on vahetatavad (klahvide kaardistamine). (vt joonist 5 „Klahvide kaardistuse seadistamine” all) • Kui draiver on installitud, aktiveeritakse nupu MODE esimesel vajutamisel vaikesätted. Manuaalne kalibreerimine
 • Страница 43 из 161
  EE Vibratsioonitest • Vibratsiooni tugevust saab reguleerida eri astmetel, nagu on kirjeldatud allpool. (vt joonist 6 „Vibratsiooni tugevus”) • Mootori testimeetodid (vt joonist 6) Vibratsiooni tugevus Testimismeetodid Joonis 6 43
 • Страница 44 из 161
  EE Draiveri desinstallimine • Käivitage draiver. Draiveri eemaldamiseks klõpsake nupul NO. Draiveri uuesti installimiseks klõpsake nupul YES. (vt joonist 7 allpool). Joonis 7 44
 • Страница 45 из 161
  EE • Salvestamiseks ja väljumiseks klõpsake nupul „finish“. (vt joonist 8 allpool) Joonis 8 45
 • Страница 46 из 161
  EE Tõrkeotsing • Rool ei tööta arvutisse tark- ja riistvara installimise ajal. • Kontrollige, kas roolikaabel on teie arvutisse õigesti ühendatud. Probleemi püsimisel käivitage arvuti uuesti. • Mootorid ei vibreeri arvuti võidusõidumängudes (nt Need for Speed 5). • Sulgege ja taaskäivitage mäng.
 • Страница 47 из 161
  Ettevaatusabinõud • • • • EE Lugege see juhend enne rooli kasutamist hoolikalt läbi. Ärge lööge rooli, ärge laske sellel maha kukkuda ega käige sellega muul viisil vääralt ümber. Ärge võtke rooli koost lahti, ärge muutke seda ega üritage rooli ise remontida. Ärge hoidke seda niisketes, kuumades ega
 • Страница 48 из 161
  RU Введение Благодарим Вас за покупку игрового руля ACME.ПЕРЕД использованием устройства внимательно прочтите данное руководство. Для Вашего удобства запишите полный номер модели и дату, когда Вы получили продукт вместе с Вашим чеком, и прикрепите его к гарантийному талону с информацией по
 • Страница 49 из 161
  RU • • • • Поворот руля на 180° Множество функций для настроек драйвера Подпружиненные педали для ускорения и тормоза создают впечатление вождения 7 больших и надежных чашечных присосок обеспечивают фиксацию руля на месте и простоту управления • Кабель руля длиной 2 м и кабель педалей длиной 1,6 м
 • Страница 50 из 161
  RU Порты Порт кабеля для педалей USB кабель Настройка игрового руля Игровой руль устанавливайте на столе или другой твердой поверхности: Шаг 1. Игровой руль установите таким образом, чтоб Вам было удобно играть и осторожно прикрепите основной корпус к поверхности. Смотрите рисунок 1. Шаг 2.
 • Страница 51 из 161
  Установка драйвера и настройки RU Установка драйвера • Подключите руль к ПК. Вставьте CD-диск в CD-ROM. Ваш ПК определит драйвер автоматически. Следуйте подсказкам на экране для выполнения установки. После завершения установки на рабочем столе появится быстрая клавиша (см. рисунок 2 ниже).
 • Страница 52 из 161
  RU Проверка продукта • Интерфейс проверки Нажмите на кнопку Test как показано выше на рисунке 3. Войдите в интерфейс проверки руля, как показано ниже (см. рисунок 4) для проверки оси и кнопок. Рисунок 4 Проверка работы драйвера • Вы можете установить оригинальную невидимую зону для направления руля
 • Страница 53 из 161
  RU • Ускорение руля, тормоза и кнопки с 1 по 12 являются взаимозаменяемыми (установка функции кнопок). (см. рисунок 5 «Настройка функции кнопок»). • После установки драйвера, после нажатия кнопки MODE будут установлены значения по умолчанию. Нет необходимости в калибровке вручную. Примечание: При
 • Страница 54 из 161
  RU Проверка вибрации • Силу вибрации можно настроить, используя указанные ниже степени вибрации (см. рисунок 6 «Сила вибрации»). • Методы проверки моторчика (см. рисунок 6) Сила вибрации Методы проверки моторчика Рисунок 6 54
 • Страница 55 из 161
  RU Деинсталляция драйвера Повторно запустите драйвер. Нажмите NO для удаления драйвера. Нажмите YES для повторной установки драйвера (см. рисунок 7 ниже). Рисунок 7 55
 • Страница 56 из 161
  RU • Нажмите Finish для сохранения настроек и выхода (см. рисунок 8 ниже). Рисунок 8 56
 • Страница 57 из 161
  Поиск и устранение неисправностей RU • Руль не работает после завершения установки программного обеспечения и аппаратных средств на ПК. Проверьте правильность подключения кабеля руля к Вашему ПК. Если проблема не устранена, перезапустите Ваш ПК. • Моторчики не вибрируют во время игры в компьютерные
 • Страница 58 из 161
  RU • Настройки для драйвера Controller Function (функция контроллера) не работают. Вы, вероятно, забыли подтвердить настройки. Нажмите Apply после выбора настроек. Меры предосторожности • • • • Перед использованием руля, внимательно прочтите данное руководство. Нельзя бросать, бить или иным образом
 • Страница 59 из 161
  Wstęp PL Dziękujemy za zakup kierownicy ACME. Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Dla wygody zaleca się przechowywać razem wszystkie dokumenty dotyczące niniejszego sprzętu, czyli numer referencyjny, datę nabycia, dowód zakupu oraz kartę
 • Страница 60 из 161
  PL • • • • Możliwość obracania kierownicy o 180° Mnogość funkcji ustawień kierowcy Pedały gazu i hamulca wyposażone w sprężyny pozwalają polepszyć wrażenia z jazdy 7 dużych i wytrzymałych przyssawek zapewnia skuteczne mocowanie kierownicy i łatwość jej użytkowania • 2,0 metrowy kabel kierownicy i
 • Страница 61 из 161
  PL Gniazda Gniazdo kabla pedałowego Kabel USB Montaż Gra na biurku lub stole Krok 1. Umieścić kierownicę w wygodnej pozycji kierowania (na biurku lub stole) i docisnąć mocno jednostkę podstawową do powierzchni. (Patrz rys. 1) Krok 2. Obracać śrubę mocującą aż do mocnego przymocowania podstawy.
 • Страница 62 из 161
  PL Instalacja sterownika i ustawienia Instalacja sterownika • Podłącz kierownicę do komputera. Włóż płytę CD do napędu CD-ROM. Komputer automatycznie wykryje sterownik. By przeprowadzić instalację podążaj za instrukcjami wyświetlanymi na monitorze. Po zakończeniu instalacji na pulpicie zostanie
 • Страница 63 из 161
  PL Testowanie produktu • Interfejs testowania Kliknij przycisk „Test” zilustrowany na diagramie 3, znajdującym się powyżej. By przetestować osie i przyciski otwórz interfejs testowania kierownicy (patrz diagram 4). Diagram 4 Testowanie sterownika • Możliwe jest ustawienie oryginalnej martwej strefy
 • Страница 64 из 161
  PL • Przyspieszenie, hamulec oraz przyciski od 1 do 12 są wymienne (mapowanie przycisków). (patrz diagram 5 „Ustawianie mapowania klawiszy” poniżej.) • Po zainstalowaniu sterownika pierwsze naciśnięcie przycisku MODE powoduje wprowadzenie ustawień domyślnych. Ręczna kalibracja nie jest niezbędna.
 • Страница 65 из 161
  PL Sprawdzanie wibracji • Poziom wibracji może być regulowany zgodnie z poniższym diagramem. (Patrz diagram 6 „Poziom wibracji”) • Metody testowania silniczka (patrz diagram 6) Poziom wibracji Metody testowania silniczka Diagram 6 65
 • Страница 66 из 161
  PL Odinstalowywanie sterownika • Ponownie uruchom sterownik. Naciśnij przycisk NO (NIE) by usunąć sterownik. Naciśnij przycisk YES (TAK) by ponownie zainstalować sterownik. (Patrz 7 poniżej) Diagram 7 66
 • Страница 67 из 161
  PL • Naciśnij przycisk „Finish” (zakończ) by zapisać zmiany i wyjść. (Patrz diagram 8 poniżej) Diagram 8 67
 • Страница 68 из 161
  PL Rozwiązywanie problemów • Po zakończeniu instalacji oprogramowania i urządzeń na komputerze PC kierownica nie działa Należy sprawdzić, czy kabel kierownicy jest prawidłowo podłączony do Państwa komputera. Jeżeli problem nadal występuję, to należy ponownie uruchomić komputer • Silniczki nie
 • Страница 69 из 161
  Środki ostrożności • • • • PL Przed pierwszym użyciem kierownicy należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi Nie należy uderzać kierownicy, upuszczać jej czy w jakikolwiek inny sposób jej uszkadzać. Nie należy podejmować samodzielnych prób demontażu, modyfikacji czy naprawy urządzenia
 • Страница 70 из 161
  DE Einführung Vielen Dank, dass Sie sich für das ACME-Gaming-Lenkrad entschieden haben.Bitte lesen Sie sich dieses Handbuch sorgfältig durch, BEVOR Sie das Produkt verwenden. Notieren Sie sich der Einfachheit halber die vollständige Modellnummer und das Kaufdatum und heften Sie diese Informationen
 • Страница 71 из 161
  DE • • • • • Leistungsstarke Funktion für Treibereinstellungen Federbelastete Pedale für Beschleunigung und Bremsen für realistisches Fahrerlebnis Sieben große, haltbare Saugnäpfe zur einfachen Befestigung des Lenkrads 2,0 m Lenkradkabel und 1,6 m Pedalkabel Arbeitsstrom weniger als 170 mA
 • Страница 72 из 161
  DE Anschlüsse Anschluss für Pedalkabel USB-Kabel Montage Spiel auf Schreibtisch oder Tisch Schritt 1. Montieren Sie das Lenkrad in komfortabler Fahrposition (auf Tisch oder Schreibtisch) und drücken Sie die Grundplatte fest auf die Tischfläche (siehe Abbildung 1). Schritt 2. Ziehen Sie die Schraube
 • Страница 73 из 161
  Treiberinstallation und Einstellungen DE Treiberinstallation • Schließen Sie das Lenkrad an den PC an. Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Ihr PC erkennt den Treiber automatisch. Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm, um die Installation abzuschließen. Eine Verknüpfung wird auf dem
 • Страница 74 из 161
  DE Produkttest • Testschnittstelle Klicken Sie auf die Schaltfläche “Test”, wie in Bild 3 gezeigt. Rufen Sie die Lenkrad-Test-Schnittstelle auf, wie nachstehend gezeigt (siehe Bild 4), um die Achsen und Tasten zu prüfen. Bild 4 Treiberfunktionstest • Gehen Sie wie folgt vor, um die Neutralposition
 • Страница 75 из 161
  nachfolgend gezeigt. (Siehe Bild 5 “Einrichten der Empfindlichkeit”) DE • Die Tasten für Beschleunigung, Bremse und Funktionen 1 bis 12 sind austauschbar (variable Tastenbelegung). (Siehe Bild 5 “Einrichten der Tastaturbelegung”.) • Nach der Treiberinstallation wird der Standard eingerichtet, wenn
 • Страница 76 из 161
  DE Vibrationstest • ie Vibrationsstärke kann wie nachstehend beschrieben auf verschiedene Werte eingestellt D werden. (Siehe Bild 6 “Vibrationsstärke”) • Motortestverfahren (siehe Bild 6) Vibrationsstärke Motortestverfahren Bild 6 76
 • Страница 77 из 161
  DE Deinstallieren des Treibers • Starten Sie den Treiber erneut. Klicken Sie auf “NO”, um den Treiber zu deinstallieren. Klicken Sie auf “YES”, um den Treiber neu zu installieren. (Siehe Bild 7 “Einrichten der Tastaturbelegung”.) Bild 7 77
 • Страница 78 из 161
  DE • Klicken Sie zum Speichern und Beenden auf “Finish”. (Siehe nachstehend Bild 8) Bild 8 78
 • Страница 79 из 161
  DE Fehlerbehebung • Das Lenkrad funktioniert trotz Software- und Hardwareinstallation auf dem PC nicht. Prüfen Sie, ob das Lenkradkabel korrekt an den PC angeschlossen ist. Falls das Problem weiterbesteht, starten Sie bitte Ihren PC neu. • Die Motoren vibrieren in PC-Racing-Spielen nicht (z. B.
 • Страница 80 из 161
  DE Vorsichtsmaßnahmen • Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch des Lenkrads sorgfältig. • Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen oder anderen missbräuchlichen Krafteinwirkungen aus. • Demontage, Änderungen oder Reparaturversuche nicht selbst vornehmen. • Nicht in
 • Страница 81 из 161
  Вступ UA Дякуємо за те, що придбали рульове колесо для ігор ACME. Будь ласка, перед використовуванням приладдя СПОЧАТКУ уважно прочитайте цей посібник. Для Вашої зручності, запишіть повний номер моделі та дату, коли Ви отримали виріб разом з Вашим товарним чеком, та прикріпіть його до інформації
 • Страница 82 из 161
  UA • • • • Обертання колеса на 180° Потужна функція для налаштування драйвера Пружинні педалі для розгону і гальма створюють ефект водіння 7 великих та міцних чашкових присосок закріплюють колесо на місці та роблять його простим в експлуатації • 2 м кабелю для підключення колеса та 1,6 м кабелю для
 • Страница 83 из 161
  UA Порти Порт для кабелю для підключення педалей USB кабель Налаштування ігрового керма Ігрове кермо встановлюйте на столі або іншій твердій поверхні: Крок 1. Ігрове кермо встановіть таким чином, щоб Вам було зручно грати та обережно прикріпіть основний корпус до поверхні. Дивіться малюнок 1. Крок
 • Страница 84 из 161
  UA Установка драйверів та налаштування Установка драйверів Підключить рульове колесо до ПК. Вставте компакт-диск в дисковод для компакт-дисків. Ваш ПК виявить драйвер автоматично. Для завершення установки слідуйте вказівкам на екрані. Коли завершиться установка, на робочому столі з’явиться ярлик
 • Страница 85 из 161
  UA Тестування продукту • Інтерфейс для тестування Клацніть кнопку “Test”, як зображено вище на Малюнку 3. Увійдіть в інтерфейс для тестування рульового колеса, як зображено нижче (див. Малюнок 4) для тестування осей та кнопок. Малюнок 4 Тестування функції драйверів • Спочатку ви можете встановити
 • Страница 86 из 161
  UA • Газ, гальма та клавіші 1-12 є взаємозамінними (розкладка клавіатури). (Дивіться нижче Малюнок 5 «Установка розкладки клавіатури»). • Якщо встановлено драйвер, перший раз, коли ви натискаєте на кнопку MODE, встановлюється режим за замовчуванням. Немає необхідності в ручному калібруванні. Увага:
 • Страница 87 из 161
  UA Тестування вібрації • Сила вібрації встановлюється для різних рівнів, як вказано нижче. (Дивіться Малюнок 6 «Сила вібрації») • Методи тестування двигуна (Дивіться Малюнок 6) Сила вібрації Методи тестування Малюнок 6 87
 • Страница 88 из 161
  UA Скасувати установку драйвера • Запустіть повторне тестування драйверу. Клацніть NO для того, щоб видалити драйвер. Клацніть YES для того, щоб повторно встановити драйвер. (Дивіться нижче Малюнок 7) Малюнок 7 88
 • Страница 89 из 161
  UA • Клацніть “Finish”, щоб зберегти та вийти. (Дивіться нижче Малюнок 8) Малюнок 8 89
 • Страница 90 из 161
  UA Пошук несправностей • Рульове колесо не буде функціонувати, якщо на ПК завершується установка програмного і апаратного забезпечення. Будь ласка, перевірте правильність підключення кабелю для підключення колеса до вашого ПК. Якщо проблема все ще існує, перезавантажте ваш ПК. • Двигуни не вібрують
 • Страница 91 из 161
  Запобіжні заходи • • • • UA Будь ласка, прочитайте це керівництво перед використанням рульового колеса Не ударяйте по ньому, не кидайте його та ніяким іншим чином його не псуйте. Не розбирайте, не змінюйте в ньому нічого та не намагайтесь самостійно його налагодити Не зберігайте його в місцях, які
 • Страница 92 из 161
  RO Introducere Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat volanul pentru jocuri ACME. Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual ÎNAINTE de a folosi aparatul. În avantajul dumneavoastră, notaţi numărul complet al modelului şi data la care aţi achiziţionat produsul împreună cu documentul de achiziţie şi
 • Страница 93 из 161
  • Rotire a volanului la 180° • Pilotul automat vă permite să vă bucuraţi de conducerea cu mâinile libere şi de confortPedalele cu arc pentru acceleraţie şi frână creează o experienţă a condusului • 7 ventuze mari şi durabile fixează volanul şi-l fac uşor de manevrat • Cablul pentru volan este de
 • Страница 94 из 161
  RO Porturi Port pentru cablul pedalelor Cablu USB Asamblare Aşezaţi pe birou sau pe masă Pasul 1. Aşezaţi volanul într-o poziţie de conducere confortabilă (pe un birou sau pe o masă) şi apăsaţi ferm unitatea de bază pe suprafaţă. (Consultaţi Figura 1) Pasul 2. Rotiţi şurubul clemei până ce baza
 • Страница 95 из 161
  Instalarea driverului şi setările RO Instalarea driverului Conectaţi volanul la calculator. Introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM. Calculatorul dumneavoastră va detecta driverul automat. Urmaţi paşii de pe ecran pentru a finaliza instalarea. O comandă rapidă va fi creată pe desktop după finalizarea
 • Страница 96 из 161
  RO Testarea produsului • Testarea interfeţei Faceţi clic pe butonul „Test” după cum se vede in Figura 3 de mai sus. Intraţi în testul interfeţei volanului ca mai jos (consultaţi Figura 4) pentru a testa axele şi butoanele. Figura 4 Funcţia de testare şofer • Puteţi seta zona moartă originală pentru
 • Страница 97 из 161
  RO • Acceleraţia roţilor, frâna şi tasta 1 până la tasta 12 sunt interschimbabile (maparea tastelor). (Consultaţi Figura 5 „Configurarea şi maparea tastelor” prezentată mai jos.) • După instalarea driverului, valorile implicite se setează la prima apăsare a butonului MODE. Nu este nevoie de o
 • Страница 98 из 161
  RO Testul de vibraţie • Intensitatea vibraţiilor poate fi reglată la diferite grade, aşa cum este prezentat mai jos. (Consultaţi Figura 6 „Intensitatea vibraţiilor”.) • Metode de testare a motorului (consultaţi Figura 6) Intensitatea vibraţiilor Metode de testare Figura 6 98
 • Страница 99 из 161
  RO Dezinstalarea driverului • Rulaţi din nou driverul. Faceţi clic pe NO (NU) pentru eliminarea driverului. Faceţi clic pe YES (DA) pentru a reinstala driverului. (Consultaţi Figura 7 de mai jos.) Figura 7 99
 • Страница 100 из 161
  RO • Faceţi clic pe „Finish” (terminare) pentru a salva şi ieşi. (Consultaţi Figura 8 de mai jos.) Figura 8 100
 • Страница 101 из 161
  RO Depanare • Volanul nu funcţionează decât după finalizarea instalării programului şi hardware-ului la calculator. Vă rugăm să verificaţi dacă cablul volanului este conectat corect la calculator. Dacă problema persistă, reporniţi calculatorul dumneavoastră. • Motoarele nu vibrează în jocurile de
 • Страница 102 из 161
  RO Măsuri de precauţie • • • • Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de utilizarea volanului. Nu loviţi, aruncaţi sau nu abuzaţi în niciun fel de volan. Nu dezasamblaţi, modificaţi sau încercaţi să reparaţi dumneavoastră volanul. Nu-l păstraţi în locuri umede, cu temperaturi ridicate
 • Страница 103 из 161
  Увод BG Благодарим Ви, че закупихте волана ACME. Моля, ПЪРВО прочетете внимателно този наръчник, преди да използвате устройството. За Ваше удобство запишете целия номер на модел и датата, на която сте получили продукта, заедно с касовата бележка за покупката и ги прикрепете към информацията за
 • Страница 104 из 161
  BG • • • • • • Свободно въртене на волана от 180⁰ Удобна функция за настройване на управлението Педали с ресори за ускоряване и спиране създават истинско усещане за шофиране 7 големи вендузи стабилизират волана и го правят лесен за управление 2.0м кабел за волана и 1.6м кабел за педалите Работният
 • Страница 105 из 161
  BG Портове Порт за кабела на педалите USB порт Сглобяване Поставете на маса или плот Стъпка 1. Поставете волана в удобна за управление позиция (на плот или маса) и притиснете основата до повърхността.. (Вижте Фигура 1) Стъпка 2. Стягайте винта на скобата, до здраво прикрепване на основата. (Вижте
 • Страница 106 из 161
  BG Инсталиране и настройки на драйверите Инсталиране на драйверите Свържете волана към компютъра. Поставете инсталационния диск в CD-ROM устройството. Вашият компютър ще намери необходимия драйвер автоматично. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. При приключване на
 • Страница 107 из 161
  BG Тестване на продукта • Тест интерфейс Кликнете върху бутон “Test” както е показано на Фигура 3 по-горе. Влезте в тест интерфейса на волана, изобразен на фиг. 4 по-долу, за да тествате волана и бутоните. Фигура 4 Тестване на функциите за управление • Можете да настроите началната мъртва зона за
 • Страница 108 из 161
  BG • С помощта на функцията KeyMap можете да смените профила на лостовете за ускоряване и спиране, както и на бутони 1-12 върху волана. (Виж фиг. 5 “Смяна на профила на бутоните” по-долу.) • След инсталирането на драйвера, воланът се калибрира автоматично по предварително зададени настройки при
 • Страница 109 из 161
  BG Тестване на вибрацията • Силата на вибрацията може да се настройва до различни степени, както е показано по-долу. (виж фиг. 6 “Сила на вибрацията”) • Методи за тестване на моторите (виж фиг. 6) Сила на вибрацията Методи за тестване Фигура 6 109
 • Страница 110 из 161
  BG Деинсталиране на драйвера • Стартирайте наново драйвера. Кликнете NO, за да го деинсталирате. Кликнете YES, за да го инсталирате наново. ( виж фиг. 7 по-долу) Фигура 7 110
 • Страница 111 из 161
  BG • Кликнете “Finish”, за да запаметите настройките и да излезете от програмата (виж фиг. 8 подолу) Фигура 8 111
 • Страница 112 из 161
  BG Отстраняване на проблеми • След настройване на софтуера и хардуера воланът все още не може да работи Проверете дали воланът е правилно свързан към вашия компютър. Ако проблемът не бъде отстранен, рестартирайте компютъра. • Моторите не вибрират докато играете състезателни игри (например, Need for
 • Страница 113 из 161
  Внимание • • • • BG Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате волана Да се пази от удар, изпускане или други щети Да не се разглобява, модифицира или поправя Да се пази от влага и високи температури и да не се поставя върху мазни повърхности. Внимание! • Не излагайте волана за игра
 • Страница 114 из 161
  ES Introducción Gracias por comprar el volante de juego ACME. Por favor, lea atentamente este manual antes de usar el dispositivo. Para su comodidad, anote el número completo del modelo y la fecha en que recibió el producto junto con su recibo de compra y adjúntelo a la información de garantía y
 • Страница 115 из 161
  ES • • • • • Rotación de la rueda de 180° Función de gran alcance para la configuración del controlador La velocidad automática le permite disfrutar de la conducción con manos libres y de comodidad Los pedales con resorte para acelerar y los frenos crean una experiencia real de conducción 7
 • Страница 116 из 161
  ES Puertos Puerto para cable del pedal Montagem Passo 1 116 Passo 2 Cable USB
 • Страница 117 из 161
  ES Configuraciones e instalación del controlador Instalación del controlador Conecte la rueda al PC Introduzca el CD en la unidad de CD-ROM. Su PC detectará la unidad automáticamente. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la instalación. Se creará un acceso directo en el
 • Страница 118 из 161
  ES Prueba del producto • Interfaz de prueba Haga clic en el botón “Test” tal como se muestra en la imagen 3 de arriba. Entre en la interfaz de prueba del volante de la siguiente manera (ver imagen 4) para probar los ejes y botones. Imagen 4 Prueba de función del controlador • Puede configurar la
 • Страница 119 из 161
  ES • La aceleración del volante, los frenos y las teclas 1 a 12 son intercambiables (asignación de teclas). (Ver imagen 5 “Configuración de la asignación de teclas” a continuación) • Cuando el controlador está instalado, por defecto se configura la primera vez que presiona el botón MODO. No es
 • Страница 120 из 161
  ES Prueba de vibración • La fuerza de vibración se puede ajustar para diferentes grados de la siguiente manera. (Ver imagen 6 “fuerza de vibración”) • Métodos de prueba del motor (Ver imagen 6) Fuerza de vibración Métodos de prueba Imagen 6 120
 • Страница 121 из 161
  Desinstalación del controlador ES • Vuelva a ejecutar el controlador. Haga clic en NO para quitar el controlador. Haga clic en YES para reinstalar el controlador. (Ver imagen 7 a continuación) Imagen 7 121
 • Страница 122 из 161
  ES • Haga clic en “Finish” para guardar y salir. (Ver imagen 8 a continuación) Imagen 8 122
 • Страница 123 из 161
  ES Solución de problemas • El volante no funciona cuando la instalación del software y el hardware se completa en el PC Compruebe si el cable del volante está correctamente conectado a su PC. Si el problema continúa, reinicie el PC. • Los motores no vibran en los juegos de carreras del PC (ej.
 • Страница 124 из 161
  ES Precauciones • • • • Lea atentamente este manual antes de utilizar el volante No lo golpee, deje caer o abuse de él de otro modo. No lo desmonte, modifique, ni intente repararlo usted mismo No lo guarde en lugares húmedos, calientes o con grasa. ¡Cuidado! • No exponga el volante del juego a la
 • Страница 125 из 161
  Introduction FR Merci d’avoir acheté le volant ACME. Veuillez lire attentivement ce manuel, AVANT toute utilisation. Pour plus d’efficacité, inscrivez le numéro de modèle complet et la date d’achat du produit avec la facture d’achat et joignez cela aux informations de garantie et de service.
 • Страница 126 из 161
  FR • • • • • Auto-calibrage (installation du pilote — Driver — requise) Rotation du volant sur 180° Nombreux paramètres pour une meilleure adaptation au pilote Des pédales d’accélération et de freinage à ressort pour des sensations réalistes Un système de fixation à 7 ventouses solides et bien
 • Страница 127 из 161
  FR Ports Port pour câble du pédalier Câble USB Assemblée Etape 1 Etape 2 127
 • Страница 128 из 161
  FR Installation des pilotes et paramètres Installation du pilote Connecter le volant au PC. Mettre le CD dans le lecteur de CD-ROM. Le PC détecte automatiquement le pilote. Suivez les invites à l’écran pour terminer l’installation. Un raccourci est créé sur le bureau lorsque l’installation est
 • Страница 129 из 161
  FR Essai de l’appareil • Interface d’essai Cliquez sur le bouton “Test” comme indiqué sur l’image 3 ci-dessus. Entrez dans l’interface de test du volant comme ci-dessous (voir image 4) pour tester les axes et les boutons. Image 4 Test de fonctionnement du pilote • Vous pouvez définir la zone morte
 • Страница 130 из 161
  FR • L’accélération, et le freinage au volant ainsi que les boutons 1 à 12 sont interchangeables (affectation des boutons). (Voir image 5 “Affectations des boutons” ci-dessous.) • Lorsque le pilote est installé, les paramètres par défaut sont appliqués lors de la première utilisation par un appui
 • Страница 131 из 161
  FR Test de la vibration • L’intensité des vibrations peut être ajustée à des degrés divers comme indiqué ci-dessous. (Voir Image 6 “intensité des vibrations”) • Méthodes d’essai du moteur (voir image 6) Intensité des vibrations Méthodes d’essai Image 6 131
 • Страница 132 из 161
  FR Désinstallation du pilote • Relancez le pilote. Cliquez sur NO pour supprimer le pilote. Cliquez sur YES pour réinstaller le pilote. (Voir Image 7 ci-dessous) Image 7 132
 • Страница 133 из 161
  FR • Cliquez sur “terminer” pour sauvegarder et quitter. (Voir Image 8 ci-dessous) Image 8 133
 • Страница 134 из 161
  FR Dépannage • Le volant ne fonctionne pas alors que le logiciel est installé correctement et que le matériel est relié au PC. Veuillez vérifier si le câble du volant est correctement connecté à votre PC. Si le problème persiste, redémarrez votre PC • Les moteurs ne vibrent pas dans les jeux de
 • Страница 135 из 161
  Précautions • • • • FR Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’utiliser le volant Évitez tout choc, toute chute ou mauvaise utilisation. Ne pas démonter, modifier ou tenter de réparer par vous-même Ne pas stocker dans un environnement humide, chaud ou gras. Attention • Ne pas exposer le
 • Страница 136 из 161
  PT Introdução Agradecemos ter adquirido o volante de jogo da ACME. Por favor, leia atentamente este manual antes de utilizar o dispositivo. Para sua conveniência, anote o número completo do modelo e a data em que recebeu o mesmo, juntamente com o recibo de compra e anexe-o à garantia e informação
 • Страница 137 из 161
  PT • • • • • Potente função de configuração do driver Pedais com mola para aceleração e travões que criam uma experiência de condução 7 grandes e duradouras ventosas que fixam o volante num local e de fácil operação Cabo do volante de 2 m e cabo dos pedais de 1,6 m Corrente de trabalho menor que
 • Страница 138 из 161
  PT Portas Porta para Cabo do Pedal Montagem Passo 1 138 Passo 2 Cabo USB
 • Страница 139 из 161
  Instalação do Driver e Configurações PT Instalação do Driver Ligue o volante ao PC. Coloque o CD na drive de CD-ROM. O seu PC irá detectar o driver de forma automática. Siga as orientações no ecrã para concluir a instalação. Irá ser criado um atalho no ecrã quando a instalação estiver concluída
 • Страница 140 из 161
  PT Teste do Produto • Interface de Teste de Interface Clique no botão “Test” conforme a Figura 3 acima. Introduza a interface de teste do volante conforme se segue (ver Figura 4) para testar o eixo e os botões de teste. Figura 4 Teste de Funcionamento do Driver • Poderá configurar a zona morta
 • Страница 141 из 161
  PT • A aceleração, travão do volante e as teclas 1 a 12 são intercambiáveis (mapeamento das teclas). (ver figura 5 “Configuração do mapa de teclas”, conforme se segue). • Quando o driver é instalado, o pré-definido é configurado na primeira vez que pressiona no botão MODO. Não existe a necessidade
 • Страница 142 из 161
  PT Teste de Vibração • A força de vibração pode ser ajustada a diferentes graus, de baixo a elevado, e conforme se descreve de seguida. (ver figura 6 “força de vibração”) • Métodos de teste do motor (Ver Figura 6) Força de vibração Métodos do Teste Figura 6 142
 • Страница 143 из 161
  PT Desinstalar o Driver • Volte a correr o driver. Clique NO para remover o driver. Clique YES para reinstalar o driver. (ver Figura 7, conforme se segue). Figura 7 143
 • Страница 144 из 161
  PT • Clique “Finish” para salvar e sair. (ver figura 8, conforme se segue) Figura 8 144
 • Страница 145 из 161
  PT Resolução de problemas • O volante não funciona quando a instalação de software e hardware estiver concluída no PC Verifique por favor se o cabo do volante está devidamente ligado ao seu PC. Caso o problema persista, reinicie o seu PC • Os motores não vibram nos jogos de corrida no PC (por
 • Страница 146 из 161
  PT Precauções • • • • Leia cuidadosamente este manual antes de usar o volante Não bata, deixe cair ou abuse do dispositivo. Não desmonte, modifique ou tente repará-lo. Não o armazene em locais com humidade, elevada temperatura ou gordura. Precaução! • Não exponha o volante do jogo à luz solar
 • Страница 147 из 161
  GB Warranty card www.acme.eu/warranty Product Product model Product purchase date Seller name, address Failures (date, description, position of the person who accepts the product, first name, last name and signature) 1. Warranty period Warranty enters into force starting with the day when the buyer
 • Страница 148 из 161
  LT Garantinis lapas www.acme.eu/warranty Gaminys Gaminio modelis Gaminio pirkimo data Pardavėjo pavadinimas, adresas Gedimai (data, aprašymas, gaminį priėmusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas) 1. Garantinis laikotarpis Garantija galioja nuo tos dienos, kada pirkėjas nusipirko šį gaminį
 • Страница 149 из 161
  LV Garantijas lapa www.acme.eu/warranty Izstrādājums Izstrādājuma modelis Izstrādājuma pirkšanas datums Pārdevēja nosaukums, adrese Bojājumi (datums, apraksts, izstrādājumu pieņēmušās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts) 1. Garantijas laiks ražotāja sniegtās lietošanas instrukcijas,
 • Страница 150 из 161
  EE Garantiileht www.acme.eu/warranty Toote nimetus Toote mudel Toote ostmise kuupäev Müüja ärinimi, aadress Puudused (kuupäev, kirjeldus, toote vastuvõtnud isiku amet, ees- ja perekonnanimi ning allkiri) 1. Müügigarantii tähtaeg Müügigarantii kehtib alates päevast, mil ostja käesoleva toote müüjalt
 • Страница 151 из 161
  RU Гарантийный талон www.acme.eu/warranty Изделие Модель изделия Дата покупки изделия Наименование продавца, адрес Неисправности (дата, описание, должность, имя, фамилия и подпись лица, принявшего изделие) 1. Гарантийный срок Гарантия действует со дня приобретения покупателем данного изделия у
 • Страница 152 из 161
  PL Karta gwarancyjna www.acme.eu/warranty Nazwa wyrobu Model wyrobu Data nabycia wyrobu Nazwa i adres sprzedawcy Awarie (data, opis, imię, nazwisko, nazwa stanowiska i podpis osoby odbierającej wyrób) bezpieczeństwa, niewłaściwym magazynowaniem, 1. Okres gwarancyjny silnym uderzeniem lub upadkiem
 • Страница 153 из 161
  DE Garantieblatt www.acme.eu/warranty Produkt Modell des Produktes Kaufdatum des Produktes Benennung, Adresse des Verkäufers Defekte (Datum, Beschreibung, Funktion der Person, die das Produkt angenommen hat, Vorname, Name und Unterschrift) 1. Garantiezeit Die Garantie ist ab dem Tag gültig, an dem
 • Страница 154 из 161
  UA Гарантійний лист www.acme.eu/warranty Виріб Модель виробу Дата придбання виробу Назва, адреса продавця Пошкодження (дата, опис, посада людини, що прийняла виріб, прізвище, ім’я та підпис) 1. Термін гарантії Гарантійний термін починає діяти від дати, коли покупець отримує виріб від продавця.
 • Страница 155 из 161
  RO Fişa de garanţie www.acme.eu/warranty Produs Model produs Data de achiziţie a produsului Nume vânzător, adresă Defecţiuni (dată, descriere, funcţia persoanei care acceptă produsul, prenume, nume şi semnătură) 1. Perioada de garanţie Garanţia intră în vigoare din ziua în care cumpărătorul
 • Страница 156 из 161
  BG Гаранционен лист www.acme.eu/warranty Продукт Модел на продукта Дата на покупка на продукта Име и адрес на продавача Повреди (дата, описание, длъжност на лицето, което приема продукта, първо име, фамилия и подпис) 1. Гаранционен период Гаранцията влиза в сила в деня, когато купувачът получи
 • Страница 157 из 161
  ES Hoja de garantía www.acme.eu/warranty Producto Modelo de producto Fecha de compra del producto Nombre y dirección del vendedor Fallas (fecha, descripción, posición de la persona que acepta el producto, nombre, apellido y firma) 1. Período de garantía La garantía entra en vigor el día en que el
 • Страница 158 из 161
  FR Document de garantie Produit Modèle Date d'achat du produit www.acme.eu/warranty Nom et adresse du distributeur Panne (s) (date, description, poste de la personne ayant enregistré le produit, nom, prénom et signature) 1. Période de garantie La garantie entre en vigueur à compter du jour d’achat
 • Страница 159 из 161
  PT Folha de garantia www.acme.eu/warranty Produto Modelo do produto Data de compra do produto Nome e morada do vendedor Falhas (data, descrição, o cargo da pessoa que aceita o produto, nome, sobrenome e assinatura) 1. Período de garantia A garantia entra em vigor a partir do dia em que o comprador
 • Страница 160 из 161
  RS racing wheel www.acme.eu
 • Страница 161 из 161