Инструкция для ACME STi racing wheel, STi racing wheel

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

www.acme.eu

STi 

racing

wheel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 187
  STi racing wheel www.acme.eu
 • Страница 2 из 187
 • Страница 3 из 187
  4 GB User’s manual 173 Warranty card 17 LT Vartotojo gidas 174 Garantinis lapas 30 LV Lietošanas instrukcija 175 Garantijas lapa 43 EE Kasutusjuhend 176 Garantiileht 56 RU Инструкция пользователя 177 Гарантийный талон 69 PL 178 Karta gwarancyjna Instrukcja obsługi 82 DE Bedienungsanleitung 179
 • Страница 4 из 187
  GB Introduction Thank you for purchasing ACME gaming wheel. Please read this manual carefully FIRST, before using the device. For your convenience, record the complete model number and the date you received the product together with your purchase receipt and attach it to the warranty and service
 • Страница 5 из 187
  GB • • • • • Auto cruise lets you enjoy driving with hands-free and comfort Spring-loaded pedals for acceleration and brakes create a driving experience 5 big and durable suction cups make the wheel fixed in place and easy to operate 2.0 m wheel cable and 1.6 m pedal cable Working current is lower
 • Страница 6 из 187
  GB Ports Port for Pedal Cable USB cable Driver installation and settings Driver Installation • Connect the wheel to the PC. Put the CD into the CD-ROM drive. Your PC will detect the driver automatically. Follow on- screen prompts to complete the installation. A shortcut will be created on the
 • Страница 7 из 187
  GB • Double click the shortcut “ACME Sti Racing Wheel” to enter game controllers (see picture 3 as below) Picture 3 7
 • Страница 8 из 187
  GB Product Test • Test Interface Click the “Test” button as seen in the above Picture 3. Enter the wheel test interface as below (see Picture 4) to test axis and buttons. Picture 4 8
 • Страница 9 из 187
  GB Driver Function Test • You can set the original dead zone for wheel direction (X axis), gas (Y+ axis), brake (Y-axis) as below. (see picture 5 “Dead Zone setup”) • Wheel sensitivity can be adjusted from low to high in different degrees as below. (see Picture 5 “sensitivity setup”) • Wheel
 • Страница 10 из 187
  GB Dead Zone Set-up Dead Zone Set-up Sensitivity adjustment Sensitivity Adjustment KeyMap Set-up KeyMap Set-up Picture 5 10
 • Страница 11 из 187
  GB Vibration Test • Vibration strength can be adjusted to different degrees as below. (See Picture 6 “vibration Dead Zone Set-up strength”) • Motor test methods (See Picture 6) Vibration strength Sensitivity Adjustment Mothor test Set-up Dead Zone methods KeyMap Set-up Sensitivity Adjustment KeyMap
 • Страница 12 из 187
  GB Driver Uninstall • Rerun the driver. Click NO to remove the driver. Click YES to reinstall the driver. (See Picture 7 as below) Picture 7 12
 • Страница 13 из 187
  GB • Click “Finish” to save and quit. (See picture 8 as below) Picture 8 13
 • Страница 14 из 187
  GB Troubleshooting • The wheel is not working when software and hardware installation is completed on the PC. Please check whether the wheel cable is properly connected to your PC. If the problem still exists, please restart your PC • The motors do not vibrate in PC racing games (e.g. Need for
 • Страница 15 из 187
  Precautions • • • • GB Please carefully read this manual before using the wheel Do not hit, drop or otherwise abuse it. Do not disassemble, modify or try to repair it by yourself Do not store it in places that are moist, hot or greasy. Pedals appendix Preset: Small Pedals 15
 • Страница 16 из 187
  GB Caution! • Do not expose the gaming wheel to direct sunlight, moisture or extremely hot environment. Use the device in temperature of 5 ~ 35°C. • Do not allow liquids to penetrate inside the device. • Do not put heavy objects on the device. • Do not disassemble. • Do not pull or twist the USB
 • Страница 17 из 187
  Įvadas LT Dėkojame, kad įsigijote žaidimams skirtą vairą „ACME“. Prieš naudodami įrenginį, IŠ PRADŽIŲ perskaitykite šį vadovą. Dėl savo paties patogumo užsirašykite visą modelio numerį ir datą, kada įsigijote šį gaminį, kartu su savo pirkinio kvitu prisekite ją prie garantijos ir techninės
 • Страница 18 из 187
  LT • • • • • • Didelė vairavimo funkcijų nustatymų įvairovė. Autopiloto funkcija leidžia patogiai mėgautis vairavimu. Stabdžių ir akseleratoriaus pedalai užtikrina realistišką vairavimo pojūtį. 5 dideli ir patikimi siurbtukai leidžia gerai pritvirtinti vairą ir lengvai jį valdyti. 2,0 m ilgio vairo
 • Страница 19 из 187
  LT Lizdai Paminų kabelio lizdas USB kabelis Tvarkyklių įdiegimas ir nustatymas Tvarkyklių įdiegimas • Prijunkite vairą prie kompiuterio. Į CD-ROM įrenginį įdėkite kompaktinį diską. Kompiuteris automatiškai aptiks tvarkykles. Sekdami nurodymus, pateikiamus ekrane, užbaikite įdiegimą. Baigus įdiegimą
 • Страница 20 из 187
  LT • Dukart spustelėkite nuorodą „ACME Sti racing Wheel“, kad atidarytumėte žaidimų valdiklių langą (žr. 3 pav.). 3 pav. 20
 • Страница 21 из 187
  LT Produkto patikrinimas • Tikrinimo sąsaja Spustelėkite mygtuką „Test“, kaip parodyta 3 pav. Įjunkite vairo patikrinimo sąsają, kaip nurodyta toliau (žr. 4 pav.), kad patikrintumėte ašis ir mygtukus. 4 pav. 21
 • Страница 22 из 187
  LT Vairavimo funkcijų patikrinimas • Galite nustatyti originalią nejautrumo zoną vairo krypčiai (X ašis), greičio (Y + ašis), stabdžio (Yašis) paminoms, kaip nurodyta toliau (žr. 5 pav. Nejautrumo zonų nustatymas). • Vairo jautrumą galima nustatyti nuo mažiausio iki didžiausio, parenkant skirtingus
 • Страница 23 из 187
  LT Nejautrumo zonų Deadnustatymas Zone Set-up Jautrumo nustatymas Sensitivity Adjustment Mygtukų nuostatos KeyMap Set-up 5 pav. 23
 • Страница 24 из 187
  LT Vibracijos patikrinimas • Galima nustatyti skirtingus vibracijos stiprumo lygius, kaip parodyta Dead Zone Set-up toliau (žr. 6 pav.) • Variklio patikrinimo būdai (žr. 6 pav.) Vibracijos stiprumas Sensitivity Adjustment Dead Zone Set-up Variklio patikrinimo būdai KeyMap Set-up Sensitivity
 • Страница 25 из 187
  Tvarkyklių pašalinimas LT • Iš naujo paleiskite tvarkyklę. Spustelėkite „NO“ (Ne), kad tvarkyklę pašalintumėte. Spustelėkite „YES“ (Taip), kad tvarkyklę įdiegtumėte iš naujo (žr. 7 pav.). 7 pav. 25
 • Страница 26 из 187
  LT • Norėdami išsaugoti pakeitimus ir išeiti, spustelėkite „Finish“ (baigti) (žr. 8 pav.). 8 pav. 26
 • Страница 27 из 187
  LT Trikčių šalinimas • Įdiegus programinę ir techninę įrangą kompiuteryje vairas neveikia. Patikrinkite, ar prie kompiuterio tinkamai prijungti vairo laidai. Jei jis vis tiek neveikia, kompiuterį paleiskite iš naujo. • Žaidimuose (pvz., „Need For Speed 5“) vairas nevibruoja. Išeikite iš žaidimo ir
 • Страница 28 из 187
  LT Atsargumo priemonės • • • • Prieš naudodami vairą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Netrankykite, nenumeskite ar kitaip nepakenkite įrenginiui. Neišrinkite, nekeiskite ir nebandykite patys taisyti įrenginio. Nelaikykite drėgnose, karštose vietose ar ten, kur yra daug riebalų. Priedas –
 • Страница 29 из 187
  Perspėjimai LT • Nelaikykite žaidimų vairo ant tiesioginių saulės spindulių, drėgnoje arba karštoje aplinkoje. Naudokite įrenginį esant temperatūrai (5-35°C). • Neleiskite patekti skysčiams į įrenginio vidų. • Nedėkite sunkių daiktų ant įrenginio. • Neardykite. • Netraukinėkite ir nesukinėkite
 • Страница 30 из 187
  LV Ievads Pateicamies, ka iegādājāties ACME spēļu stūri! PIRMS izstrādājuma lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Pierakstiet modeļa numuru, izstrādājuma iegādāšanās datumu, kā arī čeka numuru un pievienojiet garantijas un tehniskās apkopes informācijai. Šī informācija ir nepieciešama
 • Страница 31 из 187
  LV • • • • • • pieejami ļoti dažādi vadītāja iestatījumi; automātiskā kruīza funkcija nodrošina ērtu brīvroku vadību; ar atsperēm aprīkoti akseleratora un bremžu pedāļi nodrošina reālistisku braukšanas pieredzi; stūri var stingri nofiksēt ar pieciem lieliem un izturīgiem vakuuma fiksatoriem; 2,0 m
 • Страница 32 из 187
  LV Pieslēgvietas Pedāļu kabeļa pieslēgvieta USB kabelis Draivera instalēšana un iestatījumi Draivera instalēšana • Pieslēdziet stūri pie datora. Ievietojiet kompaktdisku lasāmatmiņas kompaktdiska dzinī. Dators automātiski noteiks draiveri. Lai pabeigtu instalēšanu, rīkojieties saskaņā ar ekrāna
 • Страница 33 из 187
  LV • Lai aktivizētu spēles kontrollerus, noklikšķiniet uz ACME Sti Racing Wheel (skatīt 3. attēlu). 3. attēls 33
 • Страница 34 из 187
  LV Pārbaude • Saskarnes pārbaude Noklikšķiniet uz Test (pārbaudīt) pogas, kā redzams 3. attēlā. Lai pārbaudītu asis un pogas, ieejiet stūres pārbaudes saskarnē, kā redzams 4. attēlā. 4. attēls 34
 • Страница 35 из 187
  Draivera funkciju pārbaude LV • Stūres (X ass), akseleratora (Y+ ass) un bremžu (Y- ass) nejutīguma zonu var iestatīt, kā aprakstīts turpmāk. (Skatīt 5. attēlu Nejutīguma zonas iestatīšana.) • Stūres jutīgumu var regulēt diapazonā zems un augsts, kā aprakstīts turpmāk. (Skatīt 5. attēlu Jutīguma
 • Страница 36 из 187
  LV Nejutīguma zonas Dead Zone Set-up Jutīguma iestatījumi Sensitivity Adjustment Taustiņu kartes KeyMap Set-up 5. attēls 36
 • Страница 37 из 187
  LV Vibrāciju pārbaude • Vibrāciju intensitāti var pielāgot, kā aprakstīts turpmāk. (Skatīt 6. attēlu Vibrāciju intensitāte.) Dead Zone Set-up • Motoru pārbaudes metodes (skatīt 6. attēlu). Vibrāciju intensitāte Sensitivity Adjustment Motoru pārbaudes metodes Dead Zone Set-up KeyMap Set-up
 • Страница 38 из 187
  LV Draivera atinstalēšana • Palaidiet draiveri vēlreiz. Lai draiveri noņemtu, noklikšķiniet uz NO (nē). Lai draiveri pārinstalētu, noklikšķiniet uz YES (jā). (Skatīt 7. attēlu.) 7. attēls 38
 • Страница 39 из 187
  LV • Lai iestatījumus saglabātu un izietu, noklikšķiniet uz Finish (beigt). (Skatīt 8. attēlu.) 8. attēls 39
 • Страница 40 из 187
  LV Problēmu novēršana • Lai gan programmatūras un aparatūras instalēšana datorā ir pabeigta, stūre nedarbojas. • Pārbaudiet, vai stūres kabelis ir pareizi pieslēgts datoram. Ja problēma saglabājas, restartējiet datoru. • Datorspēļu laikā (piemēram, Need for Speed 5) stūres motori nevibrē. •
 • Страница 41 из 187
  Norādījumi • • • • LV Pirms stūres lietošanas, lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu. Pa stūri nedrīkst sist, to nedrīkst mest zemē vai pakļaut cita veida triecieniem. Stūri nedrīkst patstāvīgi izjaukt, modificēt vai remontēt. Stūri nedrīkst glabāt mitrā, karstā vai netīrā vietā. Pielikums – pedāļi
 • Страница 42 из 187
  LV Brīdinājumi • Neturiet spēļu stūri karstā vai drēgnā vietā, kā arī tiešu saules staru ietekmē (vēlamā temperatūra 5-35°C). • Esiet uzmanīgi un rūpējieties par to, lai spēļu stūrē neiekļūst šķidrums. • Nelieciet uz spēļu stūres smagus priekšmetus. • Neizjauciet to. • Negrieziet un neraustiet USB
 • Страница 43 из 187
  EE Sissejuhatus Täname teid ACME mängurooli ostmise eest.Palun lugege see juhend hoolikalt läbi ENNE seadme kasutamist. Enda mugavuse huvides kirjutage üles mudelinumber ja ostukuupäev ning hoidke neid koos ostutšekiga garantii- ja teenindusinfo juures. Hoidke need andmed alles juhuks, kui teil
 • Страница 44 из 187
  EE • • • • Juhipoolne seadistamine Autopiloot võimaldab sõita mugavalt, käed lahti. Vedrudega pedaalid kiirendamiseks ja pidurdamiseks loovad tõelise sõidukogemuse. 5 suurt ja vastupidavat iminappa kinnitavad rooli kindlalt paigale ja muudavad selle käsitsemise lihtsaks. • 2,0 m roolikaabel ja 1,6
 • Страница 45 из 187
  EE Liidesed Pedaalikaabli liides USB-kaabel Draiveri installimine ja seadistamine Draiveri installimine • Ühendage rool arvutiga. Asetage CD mängijasse. Arvuti tuvastab draiveri automaatselt. Järgige installimiseks ekraanile ilmuvad juhiseid. Pärast installimise lõppemist luuakse töölauale otsetee
 • Страница 46 из 187
  EE • Mängukontrolleritesse sisenemiseks tehke topeltklõps otseteel „ACME Sti Racing Wheel” (vt joonist 3 allpool) Joonis 3 46
 • Страница 47 из 187
  EE Tootetest • Testiliides Klõpsake üleval joonisel 3 oleval nupul „Test“. Telje ja nuppude testimiseks sisenege rooli testimisliidesesse, nagu on näidatud allpool (vt joonist 4). Joonis 4 47
 • Страница 48 из 187
  EE Juhifunktsiooni testimine • Saate seada rooli suuna (X-telg), gaasi (Y+-telg), piduri (Y-telg) algse tundetustsooni allpool kirjeldatud viisil. (vt joonist 5 „Tundetustsooni seadistamine”) • Ratta tundlikkust saab seadistada madalalt kõrgele eri astmetel, nagu on kirjeldatud allpool. (vt joonist
 • Страница 49 из 187
  EE Tundetustsooni Set-up Dead Zone seadistamin Sensitivity Adjustment Tundlikkuse KeyMap Set-up Klahvipaigutuse seadistamine Joonis 5 49
 • Страница 50 из 187
  EE Vibratsioonitest • Vibratsiooni tugevust saab reguleerida eri astmetel, nagu on kirjeldatud allpool. (vt joonist 6 Dead Zone Set-up „Vibratsiooni tugevus”) • Mootori testimeetodid (vt joonist 6) Vibratsiooni tugevus Sensitivity Adjustment Dead Zone Set-up Testimismeetodid KeyMap Set-up
 • Страница 51 из 187
  EE Draiveri desinstallimine • Käivitage draiver. Draiveri eemaldamiseks klõpsake nupul NO. Draiveri uuesti installimiseks klõpsake nupul YES. (vt joonist 7 allpool). Joonis 7 51
 • Страница 52 из 187
  EE • Salvestamiseks ja väljumiseks klõpsake nupul „finish“. (vt joonist 8 allpool) Joonis 8 52
 • Страница 53 из 187
  EE Tõrkeotsing • Rool ei tööta arvutisse tark- ja riistvara installimise ajal. • Kontrollige, kas roolikaabel on teie arvutisse õigesti ühendatud. Probleemi püsimisel käivitage arvuti uuesti. • Mootorid ei vibreeri arvuti võidusõidumängudes (nt Need for Speed 5). • Sulgege ja taaskäivitage mäng.
 • Страница 54 из 187
  EE Ettevaatusabinõud • • • • Lugege see juhend enne rooli kasutamist hoolikalt läbi. Ärge lööge rooli, ärge laske sellel maha kukkuda ega käige sellega muul viisil vääralt ümber. Ärge võtke rooli koost lahti, ärge muutke seda ega üritage rooli ise remontida. Ärge hoidke seda niisketes, kuumades ega
 • Страница 55 из 187
  Hoiatused EE • Ärge hoidke mängurooli kuumas või niiskes keskkonnas ega päikese käes. Kasutage seadet temperatuuril 5–35°C. • Vältige vedelike sattumist mängurooli sisemusse. • Ärge asetage raskeid esemeid mängurooli peale. • Ärge võtke mängurooli osadeks. • Ärge keerutage ega tirige mängurooli USB
 • Страница 56 из 187
  RU Введение Благодарим Вас за покупку игрового руля ACME.ПЕРЕД использованием устройства внимательно прочтите данное руководство. Для Вашего удобства запишите полный номер модели и дату, когда Вы получили продукт вместе с Вашим чеком, и прикрепите его к гарантийному талону с информацией по
 • Страница 57 из 187
  RU • • • • Множество функций для настроек драйвера Круиз-контроль позволяет наслаждаться вождением, не используя руки Подпружиненные педали для ускорения и тормоза создают впечатление вождения 5 больших и надежных чашечных присосок обеспечивают фиксацию руля на месте и простоту управления • Кабель
 • Страница 58 из 187
  RU Порты Порт кабеля для педалей USB кабель Установка драйвера и настройки Установка драйвера • Подключите руль к ПК. Вставьте CD-диск в CD-ROM. Ваш ПК определит драйвер автоматически. Следуйте подсказкам на экране для выполнения установки. После завершения установки на рабочем столе появится
 • Страница 59 из 187
  RU • Два раза щелкните на пиктограмме ACME Sti Racing Wheel для входа в контроллеры игры (см. рисунок 3 ниже). Рисунок 3 59
 • Страница 60 из 187
  RU Проверка продукта • Интерфейс проверки Нажмите на кнопку Test как показано выше на рисунке 3. Войдите в интерфейс проверки руля, как показано ниже (см. рисунок 4) для проверки оси и кнопок. Рисунок 4 60
 • Страница 61 из 187
  RU Проверка работы драйвера • Вы можете установить оригинальную невидимую зону для направления руля (ось X), газа (ось Y+), тормоза (ось Y-) как показано ниже (см. рисунок 5 «Настройка невидимой зоны»). • Чувствительность руля можно настроить от маленькой до большой, устанавливая степень
 • Страница 62 из 187
  RU Настройка невидимой зоны Dead Zone Set-up Настройка чувствительности Sensitivity Adjustment KeyMap Set-up Настройка функции кнопок Рисунок 5 62
 • Страница 63 из 187
  RU Проверка вибрации • Силу вибрации можно настроить, используя указанные ниже степени вибрации (см. рисунок Dead Zone Set-up 6 «Сила вибрации»). • Методы проверки моторчика (см. рисунок 6) Сила Adjustment Sensitivityвибрации Методы проверки Dead моторчика Zone Set-up KeyMap Set-up Sensitivity
 • Страница 64 из 187
  RU Деинсталляция драйвера Повторно запустите драйвер. Нажмите NO для удаления драйвера. Нажмите YES для повторной установки драйвера (см. рисунок 7 ниже). Рисунок 7 64
 • Страница 65 из 187
  RU • Нажмите Finish для сохранения настроек и выхода (см. рисунок 8 ниже). Рисунок 8 65
 • Страница 66 из 187
  RU Поиск и устранение неисправностей • Руль не работает после завершения установки программного обеспечения и аппаратных средств на ПК. Проверьте правильность подключения кабеля руля к Вашему ПК. Если проблема не устранена, перезапустите Ваш ПК. • Моторчики не вибрируют во время игры в компьютерные
 • Страница 67 из 187
  RU • Настройки для драйвера Controller Function (функция контроллера) не работают. Вы, вероятно, забыли подтвердить настройки. Нажмите Apply после выбора настроек. Меры предосторожности • • • • Перед использованием руля, внимательно прочтите данное руководство. Нельзя бросать, бить или иным образом
 • Страница 68 из 187
  RU Предупреждения • Не храните игровой руль в жарком или сыром помещении, также следите, чтобы игровой руль не подвергался воздействию прямых солнечных лучей. Используйте руль при температуре (5-35°C). • Следите за тем, чтобы жидкость не попала в установку. • Не кладите на установку тяжелые вещи. •
 • Страница 69 из 187
  Wstęp PL Dziękujemy za zakup kierownicy ACME. Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Dla wygody zaleca się przechowywać razem wszystkie dokumenty dotyczące niniejszego sprzętu, czyli numer referencyjny, datę nabycia, dowód zakupu oraz kartę
 • Страница 70 из 187
  PL • • • • Mnogość funkcji ustawień kierowcy Tempomat umożliwia jazdę bez trzymania kierownicy oraz zapewnia komfort użytkowania Pedały gazu i hamulca wyposażone w sprężyny pozwalają polepszyć wrażenia z jazdy 5 dużych i wytrzymałych przyssawek zapewnia skuteczne mocowanie kierownicy i łatwość jej
 • Страница 71 из 187
  PL Gniazda Gniazdo kabla pedałowego kabel USB Instalacja sterownika i ustawienia Instalacja sterownika • Podłącz kierownicę do komputera. Włóż płytę CD do napędu CD-ROM. Komputer automatycznie wykryje sterownik. By przeprowadzić instalację podążaj za instrukcjami wyświetlanymi na monitorze. Po
 • Страница 72 из 187
  PL • By otworzyć kontrolery gier, kliknij dwukrotnie skrót „ACME Sti Racing Wheel” (patrz diagram 3 poniżej) Diagram 3 72
 • Страница 73 из 187
  PL Testowanie produktu • Interfejs testowania Kliknij przycisk „Test” zilustrowany na diagramie 3, znajdującym się powyżej. By przetestować osie i przyciski otwórz interfejs testowania kierownicy (patrz diagram 4). Diagram 4 73
 • Страница 74 из 187
  PL Testowanie sterownika • Możliwe jest ustawienie oryginalnej martwej strefy kierownicy (oś X), gazu (oś Y+) oraz hamulca (oś Y), zgodnie z poniższym diagramem. (patrz diagram 5 „Ustawianie martwej strefy”) • Czułość kierownicy może być ustawiona poziomowokrokowo, od wysokiej do niskiej, zgodnie z
 • Страница 75 из 187
  PL Ustawianie martwej strefy Dead Zone Set-up Ustawianie czułości Sensitivity Adjustment Ustawianie mapowania klawiszy KeyMap Set-up Diagram 5 75
 • Страница 76 из 187
  PL Sprawdzanie wibracji • Poziom wibracji może być regulowany zgodnie z poniższym diagramem. (Patrz diagram 6 „Poziom Dead Zone Set-up wibracji”) • Metody testowania silniczka (patrz diagram 6) Poziom wibracji Sensitivity Adjustment Metody testowania Dead Zone Set-up silniczka KeyMap Set-up
 • Страница 77 из 187
  Odinstalowywanie sterownika PL • Ponownie uruchom sterownik. Naciśnij przycisk NO (NIE) by usunąć sterownik. Naciśnij przycisk YES (TAK) by ponownie zainstalować sterownik. (Patrz 7 poniżej) Diagram 7 77
 • Страница 78 из 187
  PL • Naciśnij przycisk „Finish” (zakończ) by zapisać zmiany i wyjść. (Patrz diagram 8 poniżej) Diagram 8 78
 • Страница 79 из 187
  PL Rozwiązywanie problemów • Po zakończeniu instalacji oprogramowania i urządzeń na komputerze PC kierownica nie działa Należy sprawdzić, czy kabel kierownicy jest prawidłowo podłączony do Państwa komputera. Jeżeli problem nadal występuję, to należy ponownie uruchomić komputer • Silniczki nie
 • Страница 80 из 187
  PL Środki ostrożności • • • • Przed pierwszym użyciem kierownicy należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi Nie należy uderzać kierownicy, upuszczać jej czy w jakikolwiek inny sposób jej uszkadzać. Nie należy podejmować samodzielnych prób demontażu, modyfikacji czy naprawy urządzenia
 • Страница 81 из 187
  Przestroga! PL • Proszę nie wystawiać kierownicy na bezpośrednie słońce, wilgoć lub nadmierne gorąco. Urządzenie pracuje w temperaturach 5 ~ 35°C. • Nie dopuścić do wniknięcia cieczy w urządzenie. • Nie stawiać ciężkich przedmiotów na urządzeniu. • Nie rozbierać. • Nie wyciągać kabla urządzenia
 • Страница 82 из 187
  DE Einführung Vielen Dank, dass Sie sich für das ACME-Gaming-Lenkrad entschieden haben.Bitte lesen Sie sich dieses Handbuch sorgfältig durch, BEVOR Sie das Produkt verwenden. Notieren Sie sich der Einfachheit halber die vollständige Modellnummer und das Kaufdatum und heften Sie diese Informationen
 • Страница 83 из 187
  DE • • • • • Auto-Cruise für freihändigen Fahrkomfort Federbelastete Pedale für Beschleunigung und Bremsen für realistisches Fahrerlebnis Fünf große, haltbare Saugnäpfe zur einfachen Befestigung des Lenkrads 2,0 m Lenkradkabel und 1,6 m Pedalkabel Arbeitsstrom weniger als 170 mA Tasten-Layout
 • Страница 84 из 187
  DE Anschlüsse Anschluss für Pedalkabel USB-Kabel Treiberinstallation und Einstellungen Treiberinstallation • Schließen Sie das Lenkrad an den PC an. Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Ihr PC erkennt den Treiber automatisch. Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm, um die Installation
 • Страница 85 из 187
  DE • Doppelklicken Sie auf die Verknüpfung “ACME Sti Racing Wheel”, um die Game-Controller aufzurufen (siehe nachstehend Bild 3) • Bild 3 85
 • Страница 86 из 187
  DE Produkttest • Testschnittstelle Klicken Sie auf die Schaltfläche “Test”, wie in Bild 3 gezeigt. Rufen Sie die Lenkrad-Test-Schnittstelle auf, wie nachstehend gezeigt (siehe Bild 4), um die Achsen und Tasten zu prüfen. Bild 4 86
 • Страница 87 из 187
  Treiberfunktionstest DE • Gehen Sie wie folgt vor, um die Neutralposition für Lenkrichtung (X-Achse), Gas (Y+ Achse), Bremse (Y- Achse) einzustellen. (Siehe Bild 5 “Einrichten der Neutralposition”) • Die Empfindlichkeit des Lenkrads lässt stufenweise von niedrig bis hoch einstellen, wie nachfolgend
 • Страница 88 из 187
  DE EinrichtenZone Set-up Dead der Neutralposition Einrichten der Empfindlichkeit Sensitivity Adjustment Einrichten der Tastaturbelegung KeyMap Set-up Bild 5 88
 • Страница 89 из 187
  DE Vibrationstest • ie Vibrationsstärke kann wie nachstehend beschrieben auf verschiedene Werte eingestellt D Dead Zone Set-up werden. (Siehe Bild 6 “Vibrationsstärke”) • Motortestverfahren (siehe Bild 6) Vibrationsstärke Sensitivity Adjustment Motortestverfahren Dead Zone Set-up KeyMap Set-up
 • Страница 90 из 187
  SE Deinstallieren des Treibers • Starten Sie den Treiber erneut. Klicken Sie auf “NO”, um den Treiber zu deinstallieren. Klicken Sie auf “YES”, um den Treiber neu zu installieren. (Siehe Bild 7 “Einrichten der Tastaturbelegung”.) Bild 7 90
 • Страница 91 из 187
  SE • Klicken Sie zum Speichern und Beenden auf “Finish”. (Siehe nachstehend Bild 8) Bild 8 91
 • Страница 92 из 187
  DE Fehlerbehebung • Das Lenkrad funktioniert trotz Software- und Hardwareinstallation auf dem PC nicht. Prüfen Sie, ob das Lenkradkabel korrekt an den PC angeschlossen ist. Falls das Problem weiterbesteht, starten Sie bitte Ihren PC neu. • Die Motoren vibrieren in PC-Racing-Spielen nicht (z. B.
 • Страница 93 из 187
  DE Die Einstellungen wurden möglicherweise nicht gespeichert. Klicken Sie nach Auswahl der Einstellungen auf “Apply”. Vorsichtsmaßnahmen • Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch des Lenkrads sorgfältig. • Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen oder anderen
 • Страница 94 из 187
  DE Achtung! • Setzen Sie das Gaming-Wheel keinem direkten Sonnenlicht, keiner Feuchtigkeit und keinen extrem warmen Umgebungstemperaturen aus. Verwenden Sie das Gerät bei Umgebungstemperaturen von 5 bis 35°C. • Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. • Stellen Sie keine
 • Страница 95 из 187
  Вступ UA Дякуємо за те, що придбали рульове колесо для ігор ACME. Будь ласка, перед використовуванням приладдя СПОЧАТКУ уважно прочитайте цей посібник. Для Вашої зручності, запишіть повний номер моделі та дату, коли Ви отримали виріб разом з Вашим товарним чеком, та прикріпіть його до інформації
 • Страница 96 из 187
  UA • Потужна функція для налаштування драйвера • Автоматична стабілізація швидкості дозволить вам насолоджуватися комфортною їздою, що регулюється за допомогою гарнітури • Пружинні педалі для розгону і гальма створюють ефект водіння • 5 великих та міцних чашкових присосок закріплюють колесо на
 • Страница 97 из 187
  UA Порти Порт для кабелю для підключення педалей USB кабель Установка драйверів та налаштування Установка драйверів Підключить рульове колесо до ПК. Вставте компакт-диск в дисковод для компакт-дисків. Ваш ПК виявить драйвер автоматично. Для завершення установки слідуйте вказівкам на екрані. Коли
 • Страница 98 из 187
  UA • Двічі клацніть ярлик “ACME Sti Racing Wheel” для того, щоб увійти в ігровий контролер (див. нижче Малюнок 3) Малюнок 3 98
 • Страница 99 из 187
  UA Тестування продукту • Інтерфейс для тестування Клацніть кнопку “Test”, як зображено вище на Малюнку 3. Увійдіть в інтерфейс для тестування рульового колеса, як зображено нижче (див. Малюнок 4) для тестування осей та кнопок. Малюнок 4 99
 • Страница 100 из 187
  UA Тестування функції драйверів • Спочатку ви можете встановити зону нечутливості для напряму руху (осі X), для газу (Y+осі), гальма (Y+ осі), як вказано нижче. (дивіться Малюнок 5 «Установка зони нечутливості») • Чутливість рульового колеса можна регулювати від низької до високої для різних
 • Страница 101 из 187
  UA УстановкаZone нечутливості Dead зони Set-up Настройка чутливості Sensitivity Adjustment Установка розкладки KeyMap Set-up клавіатури Малюнок 5 101
 • Страница 102 из 187
  UA Тестування вібрації • Сила вібрації встановлюється для різних рівнів, як вказано нижче. (Дивіться Малюнок 6 Dead Zone Set-up «Сила вібрації») • Методи тестування двигуна (Дивіться Малюнок 6) Сила Adjustment Sensitivity вібрації Методи тестування Dead Zone Set-up KeyMap Set-up Sensitivity
 • Страница 103 из 187
  Скасувати установку драйвера UA • Запустіть повторне тестування драйверу. Клацніть NO для того, щоб видалити драйвер. Клацніть YES для того, щоб повторно встановити драйвер. (Дивіться нижче Малюнок 7) Малюнок 7 103
 • Страница 104 из 187
  UA • Клацніть “Finish”, щоб зберегти та вийти. (Дивіться нижче Малюнок 8) Малюнок 8 104
 • Страница 105 из 187
  UA Пошук несправностей • Рульове колесо не буде функціонувати, якщо на ПК завершується установка програмного і апаратного забезпечення. Будь ласка, перевірте правильність підключення кабелю для підключення колеса до вашого ПК. Якщо проблема все ще існує, перезавантажте ваш ПК. • Двигуни не вібрують
 • Страница 106 из 187
  UA • Запобіжні заходи • • • • Будь ласка, прочитайте це керівництво перед використанням рульового колеса Не ударяйте по ньому, не кидайте його та ніяким іншим чином його не псуйте. Не розбирайте, не змінюйте в ньому нічого та не намагайтесь самостійно його налагодити Не зберігайте його в місцях,
 • Страница 107 из 187
  Попередження UA • Не зберігаєте ігрове кермо у жаркому або сирому приміщенні, також стежте, щоб ігрове кермо не піддавалося впливу прямих сонячних променів. Використовуйте кермо при температурі (5-35°C). • Стежте за тим, щоб рідина не потрапила в установку. • Не кладіть на установку важкі речі. •
 • Страница 108 из 187
  RO Introducere Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat volanul pentru jocuri ACME. Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual ÎNAINTE de a folosi aparatul. În avantajul dumneavoastră, notaţi numărul complet al modelului şi data la care aţi achiziţionat produsul împreună cu documentul de achiziţie şi
 • Страница 109 из 187
  RO • Funcţie de putere pentru setările şoferului • Pilotul automat vă permite să vă bucuraţi de conducerea cu mâinile libere şi de confortPedalele cu arc pentru acceleraţie şi frână creează o experienţă a condusului • 5 ventuze mari şi durabile fixează volanul şi-l fac uşor de manevrat • Cablul
 • Страница 110 из 187
  RO Porturi Port pentru cablul pedalelor Cablu USB Instalarea driverului şi setările Instalarea driverului Conectaţi volanul la calculator. Introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM. Calculatorul dumneavoastră va detecta driverul automat. Urmaţi paşii de pe ecran pentru a finaliza instalarea. O comandă
 • Страница 111 из 187
  RO • Faceţi dublu clic pe comanda rapidă „ACME Sti Racing Wheel” pentru a introduce controlerele de joc (consultaţi Figura 3 prezentată mai jos). Figura 3 111
 • Страница 112 из 187
  RO Testarea produsului • Testarea interfeţei Faceţi clic pe butonul „Test” după cum se vede in Figura 3 de mai sus. Intraţi în testul interfeţei volanului ca mai jos (consultaţi Figura 4) pentru a testa axele şi butoanele. Figura 4 112
 • Страница 113 из 187
  Funcţia de testare şofer RO • Puteţi seta zona moartă originală pentru direcţia roţilor (axa X), acceleraţie (axa+Y), frână (axa-Y) aşa cum este prezentat mai jos. (Consultaţi figura 5 „Configurarea zonei moarte”.) • Sensibilitatea roţilor poate fi reglată în diferite grade de la mică la mare, aşa
 • Страница 114 из 187
  RO Configurarea zonei moarte Dead Zone Set-up Reglarea sensibilităţii Sensitivity Adjustment Configurarea mapării tastelor KeyMap Set-up Figura 5 114
 • Страница 115 из 187
  RO Testul de vibraţie • Intensitatea vibraţiilor poate fi reglată la diferite grade, aşa cum este prezentat mai jos. (Consultaţi Figura 6 „Intensitatea vibraţiilor”.) Dead Zone Set-up • Metode de testare a motorului (consultaţi Figura 6) Intensitatea vibraţiilor Sensitivity Adjustment Metode
 • Страница 116 из 187
  RO Dezinstalarea driverului • Rulaţi din nou driverul. Faceţi clic pe NO (NU) pentru eliminarea driverului. Faceţi clic pe YES (DA) pentru a reinstala driverului. (Consultaţi Figura 7 de mai jos.) Figura 7 116
 • Страница 117 из 187
  RO • Faceţi clic pe „Finish” (terminare) pentru a salva şi ieşi. (Consultaţi Figura 8 de mai jos.) Figura 8 117
 • Страница 118 из 187
  RO Depanare • Volanul nu funcţionează decât după finalizarea instalării programului şi hardware-ului la calculator. Vă rugăm să verificaţi dacă cablul volanului este conectat corect la calculator. Dacă problema persistă, reporniţi calculatorul dumneavoastră. • Motoarele nu vibrează în jocurile de
 • Страница 119 из 187
  RO • Introduceţi un răspuns forţat. Selectaţi un nivel mai ridicat pentru „STICK VOLUME” (volumul aderenţei) şi „ROAD EFFECT” (efectul drumului). Setările pentru „Controller Function” (funcţia controler) a şoferului nu funcţionează Probabil că aţi uitat să confirmaţi setările. Faceţi clic pe
 • Страница 120 из 187
  RO Atenţie! • Nu expuneţi volanul pentru jocuri luminii solare directe, umezelii sau mediilor cu temperaturi foarte ridicate. Utilizaţi dispozitivul la temperaturi în intervalul 5 ~ 35 °C. • Nu permiteţi lichidelor să pătrundă în interiorul dispozitivului. • Nu aşezaţi obiecte grele pe dispozitiv.
 • Страница 121 из 187
  Увод BG Благодарим Ви, че закупихте волана ACME. Моля, ПЪРВО прочетете внимателно този наръчник, преди да използвате устройството. За Ваше удобство запишете целия номер на модел и датата, на която сте получили продукта, заедно с касовата бележка за покупката и ги прикрепете към информацията за
 • Страница 122 из 187
  BG • • • • • • Удобна функция за настройване на управлението Функцията “автопилот” Ви позволява да шофирате без ръце в пълен комфорт Педали с ресори за ускоряване и спиране създават истинско усещане за шофиране 5 големи вендузи стабилизират волана и го правят лесен за управление 2.0м кабел за
 • Страница 123 из 187
  BG Портове Порт за кабела на педалите USB порт Инсталиране и настройки на драйверите Инсталиране на драйверите Свържете волана към компютъра. Поставете инсталационния диск в CD-ROM устройството. Вашият компютър ще намери необходимия драйвер автоматично. Следвайте инструкциите на екрана, за да
 • Страница 124 из 187
  BG • Кликнете два пъти върху иконата “ACME Sti Racing Wheel”, за да влезете в игралния контролер (виж фиг. 3 по-долу) Фигура 3 124
 • Страница 125 из 187
  BG Тестване на продукта • Тест интерфейс Кликнете върху бутон “Test” както е показано на Фигура 3 по-горе. Влезте в тест интерфейса на волана, изобразен на фиг. 4 по-долу, за да тествате волана и бутоните. Фигура 4 125
 • Страница 126 из 187
  BG Тестване на функциите за управление • Можете да настроите началната мъртва зона за управление (X), ускоряване (Y+) и спиране (Y-) както е показано по-долу. (виж фиг. 5 “Регулиране на мъртвата зона”) • Чувствителността на волана може да се регулира от ниска до висока степен по скалата, показана
 • Страница 127 из 187
  BG Регулиране на мъртвата зона Dead Zone Set-up Настройване на Sensitivity Adjustment чувствителността Смяна на профила KeyMap Set-up на бутоните Фигура 5 127
 • Страница 128 из 187
  BG Тестване на вибрацията • Силата на вибрацията може да се настройва до различни степени, както е показано по-долу. (виж фиг. 6 “Сила на вибрацията”) Dead Zone Set-up • Методи за тестване на моторите (виж фиг. 6) Сила на Adjustment Sensitivityвибрацията Методи за тестване Dead Zone Set-up KeyMap
 • Страница 129 из 187
  Деинсталиране на драйвера BG • Стартирайте наново драйвера. Кликнете NO, за да го деинсталирате. Кликнете YES, за да го инсталирате наново. ( виж фиг. 7 по-долу) Фигура 7 129
 • Страница 130 из 187
  BG • Кликнете “Finish”, за да запаметите настройките и да излезете от програмата (виж фиг. 8 подолу) Фигура 8 130
 • Страница 131 из 187
  BG Отстраняване на проблеми • След настройване на софтуера и хардуера воланът все още не може да работи Проверете дали воланът е правилно свързан към вашия компютър. Ако проблемът не бъде отстранен, рестартирайте компютъра. • Моторите не вибрират докато играете състезателни игри (например, Need for
 • Страница 132 из 187
  BG Внимание • • • • Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате волана Да се пази от удар, изпускане или други щети Да не се разглобява, модифицира или поправя Да се пази от влага и високи температури и да не се поставя върху мазни повърхности. Приложение: Педали Предварително
 • Страница 133 из 187
  Внимание! BG • Не излагайте волана за игра на непосредствена слънчева светлина, влага или твърде гореща среда. Използвайте уреда при температура от 5 ~ 35°C. • Не разрешавайте проникване на течности в уреда. • Не поставяйте тежки предмети върху уреда. • Не разглобявайте. • Не дърпайте и не
 • Страница 134 из 187
  ES Introducción Gracias por comprar el volante de juego ACME. Por favor, lea atentamente este manual antes de usar el dispositivo. Para su comodidad, anote el número completo del modelo y la fecha en que recibió el producto junto con su recibo de compra y adjúntelo a la información de garantía y
 • Страница 135 из 187
  ES • • • • Función de gran alcance para la configuración del controlador La velocidad automática le permite disfrutar de la conducción con manos libres y de comodidad Los pedales con resorte para acelerar y los frenos crean una experiencia real de conducción 5 ventosas grandes y duraderas hacen que
 • Страница 136 из 187
  ES Puertos Puerto para cable del pedal Cable USB Configuraciones e instalación del controlador Instalación del controlador Conecte la rueda al PC Introduzca el CD en la unidad de CD-ROM. Su PC detectará la unidad automáticamente. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la
 • Страница 137 из 187
  ES • Haga doble clic en el acceso“ACME ” para acceder a los dispositivos de juego (ver foto 3 mostrada abajo) Imagen 3 137
 • Страница 138 из 187
  ES Prueba del producto • Interfaz de prueba Haga clic en el botón “Test” tal como se muestra en la imagen 3 de arriba. Entre en la interfaz de prueba del volante de la siguiente manera (ver imagen 4) para probar los ejes y botones. Imagen 4 138
 • Страница 139 из 187
  Prueba de función del controlador ES • Puede configurar la zona muerta original de la dirección del volante (eje X), el gas (Y+eje), el freno (Y-eje) como se muestra abajo. (Ver la imagen 5 “Configuración de zona muerta”) • La sensibilidad del volante se puede ajustar desde bajo hasta alto en
 • Страница 140 из 187
  ES Configuración de la zona Dead Zone Set-up Ajuste de sensibilidad Sensitivity Adjustment Configuración de la asignación KeyMap Set-up de teclas Imagen 5 140
 • Страница 141 из 187
  ES Prueba de vibración • La fuerza de vibración se puede ajustar para diferentes grados de la siguiente manera. (Ver imagen 6 “fuerza de vibración”) Dead Zone Set-up • Métodos de prueba del motor (Ver imagen 6) Fuerza de vibración Sensitivity Adjustment Métodos deSet-up Dead Zone prueba KeyMap
 • Страница 142 из 187
  ES Desinstalación del controlador • Vuelva a ejecutar el controlador. Haga clic en NO para quitar el controlador. Haga clic en YES para reinstalar el controlador. (Ver imagen 7 a continuación) Imagen 7 142
 • Страница 143 из 187
  ES • Haga clic en “Finish” para guardar y salir. (Ver imagen 8 a continuación) Imagen 8 143
 • Страница 144 из 187
  ES Solución de problemas • El volante no funciona cuando la instalación del software y el hardware se completa en el PC Compruebe si el cable del volante está correctamente conectado a su PC. Si el problema continúa, reinicie el PC. • Los motores no vibran en los juegos de carreras del PC (ej.
 • Страница 145 из 187
  Precauciones • • • • ES Lea atentamente este manual antes de utilizar el volante No lo golpee, deje caer o abuse de él de otro modo. No lo desmonte, modifique, ni intente repararlo usted mismo No lo guarde en lugares húmedos, calientes o con grasa. Apéndice de pedales Programación: Pedales pequeños
 • Страница 146 из 187
  ES ¡Cuidado! • No exponga el volante del juego a la luz solar directa, a la humedad o a un ambiente exremadamente caliente. Utilice el dispositivo en temperaturas entre 5 y 35 ° C. • No permita que se introduzcan líquidos en el dispositivo • No coloque objetos pesados sobre el dispositivo • No
 • Страница 147 из 187
  Introduction FR Merci d’avoir acheté le volant ACME. Veuillez lire attentivement ce manuel, AVANT toute utilisation. Pour plus d’efficacité, inscrivez le numéro de modèle complet et la date d’achat du produit avec la facture d’achat et joignez cela aux informations de garantie et de service.
 • Страница 148 из 187
  FR • Rotation du volant sur 180° • Nombreux paramètres pour une meilleure adaptation au pilote • La fonction ‘Auto-cruise’ (pilote automatique) vous permet d’apprécier le confort de moments de conduite sans les mains • Des pédales d’accélération et de freinage à ressort pour des sensations
 • Страница 149 из 187
  FR Ports Port pour câble du pédalier Câble USB Installation des pilotes et paramètres Installation du pilote Connecter le volant au PC. Mettre le CD dans le lecteur de CD-ROM. Le PC détecte automatiquement le pilote. Suivez les invites à l’écran pour terminer l’installation. Un raccourci est créé
 • Страница 150 из 187
  FR • Double cliquez sur le raccourci “ACME STi Racing Wheel” pour entrer dans les contrôles du jeu (voir image 3 ci-dessous) Image 3 150
 • Страница 151 из 187
  FR Essai de l’appareil • Interface d’essai Cliquez sur le bouton “Test” comme indiqué sur l’image 3 ci-dessus. Entrez dans l’interface de test du volant comme ci-dessous (voir image 4) pour tester les axes et les boutons. Image 4 151
 • Страница 152 из 187
  FR Test de fonctionnement du pilote • Vous pouvez définir la zone morte du volant (axe X), des gaz (axe Y+), des freins (axe Y) comme indiqué ci-dessous. (Voir image 5 “Réglages de la zone morte”) • La sensibilité du volant peut être ajustée selon différents niveaux, de faible à élevée, comme
 • Страница 153 из 187
  FR Réglage de la zone Dead Zone Set-up Réglage de la sensibilité Sensitivity Adjustment Affectation des KeyMap Set-up Image 5 153
 • Страница 154 из 187
  FR Test de la vibration • L’intensité des vibrations peut être ajustée à des degrés divers comme indiqué ci-dessous. (Voir Image 6 “intensité des vibrations”) Dead Zone Set-up • Méthodes d’essai du moteur (voir image 6) Intensité des vibrations Sensitivity Adjustment Méthodes d’essai Dead Zone
 • Страница 155 из 187
  FR Désinstallation du pilote • Relancez le pilote. Cliquez sur NO pour supprimer le pilote. Cliquez sur YES pour réinstaller le pilote. (Voir Image 7 ci-dessous) Image 7 155
 • Страница 156 из 187
  FR • Cliquez sur “terminer” pour sauvegarder et quitter. (Voir Image 8 ci-dessous) Image 8 156
 • Страница 157 из 187
  FR Dépannage • Le volant ne fonctionne pas alors que le logiciel est installé correctement et que le matériel est relié au PC. Veuillez vérifier si le câble du volant est correctement connecté à votre PC. Si le problème persiste, redémarrez votre PC • Les moteurs ne vibrent pas dans les jeux de
 • Страница 158 из 187
  FR • Les réglages “Fonction du contrôleur” du pilote ne fonctionnent pas Vous avez probablement oublié de confirmer les paramètres. Cliquez sur “Appliquer” lorsque les paramètres sont sélectionnés. Précautions • • • • Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’utiliser le volant Évitez tout
 • Страница 159 из 187
  Attention FR • Ne pas exposer le volant au rayonnement direct du soleil, à l’humidité ou à une chaleur excessive environnement. Le volant doit être utilisé à une température comprise entre 5 et 35 °C • Ne pas laisser de liquides pénétrer à l’intérieur du dispositif • Ne pas mettre d’objets lourds
 • Страница 160 из 187
  PT Introdução Agradecemos ter adquirido o volante de jogo da ACME. Por favor, leia atentamente este manual antes de utilizar o dispositivo. Para sua conveniência, anote o número completo do modelo e a data em que recebeu o mesmo, juntamente com o recibo de compra e anexe-o à garantia e informação
 • Страница 161 из 187
  PT • • • • • O auto-cruzeiro permite-lhe desfrutar a condução sem mãos e com todo o conforto Pedais com mola para aceleração e travões que criam uma experiência de condução 5 grandes e duradouras ventosas que fixam o volante num local e de fácil operação Cabo do volante de 2 m e cabo dos pedais de
 • Страница 162 из 187
  PT Portas Porta para Cabo do Pedal Cabo USB Instalação do Driver e Configurações Instalação do Driver Ligue o volante ao PC. Coloque o CD na drive de CD-ROM. O seu PC irá detectar o driver de forma automática. Siga as orientações no ecrã para concluir a instalação. Irá ser criado um atalho no ecrã
 • Страница 163 из 187
  PT • Clique duas vezes no atalho “ACME STi Racing Wheel” para introduzir os controladores do jogo (ver figura 3 abaixo) Figura 3 163
 • Страница 164 из 187
  PT Teste do Produto • Interface de Teste de Interface Clique no botão “Test” conforme a Figura 3 acima. Introduza a interface de teste do volante conforme se segue (ver Figura 4) para testar o eixo e os botões de teste. Figura 4 164
 • Страница 165 из 187
  PT Teste de Funcionamento do Driver • Poderá configurar a zona morta original para a direcção do volante (eixo X), aceleração (eixo Y), travões (eixo Y), conforme se descreve de seguida. (ver figura 5 “Configuração da Zona Morta”) • A sensibilidade do volante poderá ser ajustada em diferentes
 • Страница 166 из 187
  PT Configuração da Set-up Dead Zone Zona Morta Configuração da Sensitivity Adjustment sensibilidade Configuração do KeyMap teclas mapa de Set-up Figura 5 166
 • Страница 167 из 187
  PT Teste de Vibração • A força de vibração pode ser ajustada a diferentes graus, de baixo a elevado, e conforme se descreve de seguida. (ver figura 6 “força de vibração”) Dead Zone Set-up • Métodos de teste do motor (Ver Figura 6) Força de vibração Sensitivity Adjustment Métodos Set-up Dead Zonedo
 • Страница 168 из 187
  PT Desinstalar o Driver • Volte a correr o driver. Clique NO para remover o driver. Clique YES para reinstalar o driver. (ver Figura 7, conforme se segue). Figura 7 168
 • Страница 169 из 187
  PT • Clique “Finish” para salvar e sair. (ver figura 8, conforme se segue) Figura 8 169
 • Страница 170 из 187
  PT Resolução de problemas • O volante não funciona quando a instalação de software e hardware estiver concluída no PC Verifique por favor se o cabo do volante está devidamente ligado ao seu PC. Caso o problema persista, reinicie o seu PC • Os motores não vibram nos jogos de corrida no PC (por
 • Страница 171 из 187
  Precauções • • • • PT Leia cuidadosamente este manual antes de usar o volante Não bata, deixe cair ou abuse do dispositivo. Não desmonte, modifique ou tente repará-lo. Não o armazene em locais com humidade, elevada temperatura ou gordura. Anexo dos Pedais Pré-definido: Pedais Pequenos 171
 • Страница 172 из 187
  PT Precaução! • Não exponha o volante do jogo à luz solar directa, humidade ou ambiente de calor extremo. Utilize o dispositivo a uma temperatura de 5 a 35ºC • Não permita que entrem líquidos no dispositivo • Não coloque objectos pesados no dispositivo • Não desmonte • Não puxe ou torça o cabo USB
 • Страница 173 из 187
  GB Warranty card www.acme.eu/warranty Product Product model Product purchase date Seller name, address Failures (date, description, position of the person who accepts the product, first name, last name and signature) 1. Warranty period Warranty enters into force starting with the day when the buyer
 • Страница 174 из 187
  LT Garantinis lapas www.acme.eu/warranty Gaminys Gaminio modelis Gaminio pirkimo data Pardavėjo pavadinimas, adresas Gedimai (data, aprašymas, gaminį priėmusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas) 1. Garantinis laikotarpis Garantija galioja nuo tos dienos, kada pirkėjas nusipirko šį gaminį
 • Страница 175 из 187
  LV Garantijas lapa www.acme.eu/warranty Izstrādājums Izstrādājuma modelis Izstrādājuma pirkšanas datums Pārdevēja nosaukums, adrese Bojājumi (datums, apraksts, izstrādājumu pieņēmušās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts) 1. Garantijas laiks ražotāja sniegtās lietošanas instrukcijas,
 • Страница 176 из 187
  EE Garantiileht www.acme.eu/warranty Toote nimetus Toote mudel Toote ostmise kuupäev Müüja ärinimi, aadress Puudused (kuupäev, kirjeldus, toote vastuvõtnud isiku amet, ees- ja perekonnanimi ning allkiri) 1. Müügigarantii tähtaeg Müügigarantii kehtib alates päevast, mil ostja käesoleva toote müüjalt
 • Страница 177 из 187
  RU Гарантийный талон www.acme.eu/warranty Изделие Модель изделия Дата покупки изделия Наименование продавца, адрес Неисправности (дата, описание, должность, имя, фамилия и подпись лица, принявшего изделие) 1. Гарантийный срок Гарантия действует со дня приобретения покупателем данного изделия у
 • Страница 178 из 187
  PL Karta gwarancyjna www.acme.eu/warranty Nazwa wyrobu Model wyrobu Data nabycia wyrobu Nazwa i adres sprzedawcy Awarie (data, opis, imię, nazwisko, nazwa stanowiska i podpis osoby odbierającej wyrób) bezpieczeństwa, niewłaściwym magazynowaniem, 1. Okres gwarancyjny silnym uderzeniem lub upadkiem
 • Страница 179 из 187
  DE Garantieblatt www.acme.eu/warranty Produkt Modell des Produktes Kaufdatum des Produktes Benennung, Adresse des Verkäufers Defekte (Datum, Beschreibung, Funktion der Person, die das Produkt angenommen hat, Vorname, Name und Unterschrift) 1. Garantiezeit Die Garantie ist ab dem Tag gültig, an dem
 • Страница 180 из 187
  UA Гарантійний лист www.acme.eu/warranty Виріб Модель виробу Дата придбання виробу Назва, адреса продавця Пошкодження (дата, опис, посада людини, що прийняла виріб, прізвище, ім’я та підпис) 1. Термін гарантії Гарантійний термін починає діяти від дати, коли покупець отримує виріб від продавця.
 • Страница 181 из 187
  RO Fişa de garanţie www.acme.eu/warranty Produs Model produs Data de achiziţie a produsului Nume vânzător, adresă Defecţiuni (dată, descriere, funcţia persoanei care acceptă produsul, prenume, nume şi semnătură) 1. Perioada de garanţie Garanţia intră în vigoare din ziua în care cumpărătorul
 • Страница 182 из 187
  BG Гаранционен лист www.acme.eu/warranty Продукт Модел на продукта Дата на покупка на продукта Име и адрес на продавача Повреди (дата, описание, длъжност на лицето, което приема продукта, първо име, фамилия и подпис) 1. Гаранционен период Гаранцията влиза в сила в деня, когато купувачът получи
 • Страница 183 из 187
  ES Hoja de garantía www.acme.eu/warranty Producto Modelo de producto Fecha de compra del producto Nombre y dirección del vendedor Fallas (fecha, descripción, posición de la persona que acepta el producto, nombre, apellido y firma) 1. Período de garantía La garantía entra en vigor el día en que el
 • Страница 184 из 187
  FR Document de garantie Produit Modèle Date d'achat du produit www.acme.eu/warranty Nom et adresse du distributeur Panne (s) (date, description, poste de la personne ayant enregistré le produit, nom, prénom et signature) 1. Période de garantie La garantie entre en vigueur à compter du jour d’achat
 • Страница 185 из 187
  PT Folha de garantia www.acme.eu/warranty Produto Modelo do produto Data de compra do produto Nome e morada do vendedor Falhas (data, descrição, o cargo da pessoa que aceita o produto, nome, sobrenome e assinatura) 1. Período de garantia A garantia entra em vigor a partir do dia em que o comprador
 • Страница 186 из 187
  STi racing wheel www.acme.eu
 • Страница 187 из 187