Инструкция для AEG CP-2500

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

CP 2...

Kaffe-espresso helautomat

Täysin automaattinen espressokahviasema
Zcela automatický automat na espresso

Automat do kawy espresso

Kávéautomata

Πλήρως αυτόµατη µηχανή εσπρέσσο

Êîôåâàðêà-àâòîìàò

Bruksanvisning

Käyttöohje

Návod k použití

Instrukcja obs³ugi

Használati útmutató

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè

822_949_319 CP2200_sfcphrg.book  Seite 1  Freitag, 17. März 2006  6:57 18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 33
  822_949_319 CP2200_sfcphrg.book Seite 1 Freitag, 17. März 2006 6:57 18 CP 2... Kaffe-espresso helautomat Täysin automaattinen espressokahviasema Zcela automatický automat na espresso Automat do kawy espresso Kávéautomata Πλήρως αυτόµατη µηχανή εσπρέσσο Êîôåâàðêà-àâòîìàò Bruksanvisning Käyttöohje
 • Страница 2 из 33
  822_949_319 CP2200_sfcphrg.book Seite 2 Freitag, 17. März 2006 6:57 18 A B C K D L E F G M H I J N O 1 2
 • Страница 3 из 33
  822_949_319 CP2200_sfcphrg.book Seite 3 Freitag, 17. März 2006 6:57 18 P T Q R U S 2 a g b h c d e f i j k 3 3
 • Страница 4 из 33
  822_949_319 CP2200_sfcphrg.book Seite 4 Freitag, 17. März 2006 6:57 18 a b 4 6 7 8 9 10 11 12 4 5 13 14
 • Страница 5 из 33
  822_949_319 CP2200_sfcphrg.book Seite 5 Freitag, 17. März 2006 6:57 18 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 5
 • Страница 6 из 33
  822_949_319 CP2200_sfcphrg.book Seite 6 Freitag, 17. März 2006 6:57 18 27 6 29 30 31 28 32 33
 • Страница 7 из 33
  822_949_319 CP2200_sfcphrg.book Seite 7 Freitag, 17. März 2006 6:57 18 34 35 36 37 38 39 40 41 42 7
 • Страница 8 из 33
  822_949_319 CP2200_sfcphrg.book Seite 8 Freitag, 17. März 2006 6:57 18 8
 • Страница 9 из 33
  822_949_319 CP2200_sfcphrg.book Seite 133 Freitag, 17. März 2006 6:57 18 u u Óâàæàåìûå ïîêóïàòåëè! Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå ýòî ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè. Îáÿçàòåëüíî ñîáëþäàéòå óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè! Õðàíèòå ðóêîâîäñòâî è, â ñëó÷àå ïðîäàæè ïðèáîðà, ïåðåäàéòå åãî íîâîìó âëàäåëüöó.
 • Страница 10 из 33
  822_949_319 CP2200_sfcphrg.book Seite 134 Freitag, 17. März 2006 6:57 18 u 1 Ïîÿñíåíèå ê èëëþñòðàöèè 1.1 Îñíîâíûå êîìïîíåíòû ïðèáîðà (ðèñ.1) A B C D E F G H I J K L M N O 1.2 Âèä ñâåðõó (ðèñ. 2) P Ïëîùàäêà äëÿ ÷àøåê Q Îòâåðñòèå äëÿ çàñûïàíèÿ êîôåéíîãî ïîðîøêà ñ êðûøêîé (çàãðóçî÷íîå îòâåðñòèå) R
 • Страница 11 из 33
  822_949_319 CP2200_sfcphrg.book Seite 135 Freitag, 17. März 2006 6:57 18 u 2 Êîôå è ýñïðåññî • • • • • • • Ïîëíîñòüþ àâòîìàòèçèðîâàííàÿ êîôåâàðêà êîìïàíèè AEG ýòî: ïðîñòîòà â ïðèãîòîâëåíèè êîôå, à òàêæå â îáñëóæèâàíèè è óõîäå. Ïðåâîñõîäíûé, íåïîâòîðèìûé âêóñ áëàãîäàðÿ ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêå êîôå:
 • Страница 12 из 33
  822_949_319 CP2200_sfcphrg.book Seite 136 Freitag, 17. März 2006 6:57 18 u Óêàçàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè ýêñïëóàòàöèè • Âíèìàíèå! Âûïóñêíàÿ òðóáêà, ïàðîâàÿ òðóáêà è ïëîùàäêà äëÿ ÷àøåê íàãðåâàþòñÿ â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè. Íå ïîäïóñêàéòå áëèçêî äåòåé! • Âíèìàíèå! Áóäüòå îñòîðîæíû, êîãäà îòêðûòà ïàðîâàÿ
 • Страница 13 из 33
  822_949_319 CP2200_sfcphrg.book Seite 137 Freitag, 17. März 2006 6:57 18 u 4 Ïåðâûé ââîä â ýêñïëóàòàöè 4.1 0 0 0 0 0 Óñòàíîâêà è ïîäêëþ÷åíèå ïðèáîðà 4.2 Äîáàâëåíèå âîäû Ïåðåä âêëþ÷åíèåì ïðèáîðà ïðîâåðÿéòå íàëè÷èå âîäû â åìêîñòè è äîëèâàéòå åå ïðè íåîáõîäèìîñòè. Ïðèáîð ïðîìûâàåòñÿ âîäîé ïðè êàæäîì
 • Страница 14 из 33
  822_949_319 CP2200_sfcphrg.book Seite 138 Freitag, 17. März 2006 6:57 18 u 3 4.4 Ïîñëå âêëþ÷åíèÿ ïðîèñõîäèò àâòîìàòè÷åñêàÿ íàñòðîéêà ïðèáîðà. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò íåñêîëüêî ïîâûøåííûé óðîâåíü øóìà. Òðè ïîëîñêè: óðîâåíü æåñòêîñòè 3 (æåñòêàÿ âîäà) äî 3,7 ììîë/ë, èëè äî 21° íåìåöêîé ìåðû æåñòêîñòè,
 • Страница 15 из 33
  822_949_319 CP2200_sfcphrg.book Seite 139 Freitag, 17. März 2006 6:57 18 u â ïîëîæåíèå «Çåðíà» . Íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êëàâèøó ïðîãðàììû ÷èñòêè ïðèáîðà (ðèñ. 3, f) . Áóäåò îòîáðàæåíà óñòàíîâëåííàÿ æåñòêîñòü âîäû. 5 1 Ïðèãîòîâëåíèå êîôå èç çåðåí Åñëè êîôå ãîòîâèòñÿ èç çåðåí, àâòîìàòè÷åñêè
 • Страница 16 из 33
  822_949_319 CP2200_sfcphrg.book Seite 140 Freitag, 17. März 2006 6:57 18 u 3 5.4 ×òîáû íå íàñòðàèâàòü êîëè÷åñòâî êîôåéíîãî ïîðîøêà ïðè êàæäîì âêëþ÷åíèè ïðèáîðà, ñîõðàíèòå âûáðàííîå çíà÷åíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì ðàçìåðîì ÷àøêè. Íåîáõîäèìûå èíñòðóêöèè ñì. â ðàçäåëå «Êàê èçìåíèòü êîëè÷åñòâî
 • Страница 17 из 33
  822_949_319 CP2200_sfcphrg.book Seite 141 Freitag, 17. März 2006 6:57 18 u 7 Êàê âñïåíèòü ìîëîêî Ïàð èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âñïåíèâàíèÿ ìîëîêà è íàãðåâà æèäêîñòåé. Äëÿ ãåíåðàöèè ïàðà ïðèáîð çàïóñêàåòñÿ â ñïåöèàëüíîì ðåæèìå, ïîñêîëüêó äëÿ ýòîãî òðåáóåòñÿ áîëåå âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà, ÷åì äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ
 • Страница 18 из 33
  822_949_319 CP2200_sfcphrg.book Seite 142 Freitag, 17. März 2006 6:57 18 u ïîçâîëÿåò ïðåäîòâðàòèòü çàñîðåíèå òðóáêè çàñîõøèìè ÷àñòèöàìè ìîëîêà. Ïîäñòàâüòå åìêîñòü äëÿ óëàâëèâàíèÿ âûòåêàþùåé âîäû. Ïîñëå ýòîãî ñíîâà óñòàíîâèòå ðåãóëÿòîð â ïîëîæåíèå . 0 Ïîñëå âñïåíèâàíèÿ ñíèìèòå âñïîìîãàòåëüíûé áëîê
 • Страница 19 из 33
  822_949_319 CP2200_sfcphrg.book Seite 143 Freitag, 17. März 2006 6:57 18 u Ãðóáûé ïîìîë (ëåãêèé âêóñ). (òîëüêî â ñëó÷àå ïðèãîòîâëåíèÿ êîôå èç çåðåí). 0 Íàæèìàéòå êëàâèøó íàñòðîéêè ðàçìåðà ÷àøêè (ðèñ. 3, d) , ïîêà íå áóäåò âûáðàí ñîîòâåòñòâóþùèé ñèìâîë. 0 Ïîñëå ýòîãî íàæèìàéòå êëàâèøó íàñòðîéêè
 • Страница 20 из 33
  822_949_319 CP2200_sfcphrg.book Seite 144 Freitag, 17. März 2006 6:57 18 u 0 Îäíîâðåìåííî íàæìèòå êëàâèøè ïðèãîòîâëåíèÿ îäíîé ÷àøêè êîôå (ðèñ. 3, b) è äëÿ ãåíåðèðîâàíèÿ ïàðà (ðèñ. 3, g) . 0 Íå îòïóñêàÿ ýòè êëàâèøè, íàæìèòå êëàâèøó «âêë./âûêë.» (ðèñ. 3, h) . 0 Óäåðæèâàéòå íàæàòûå êëàâèøè îêîëî 1
 • Страница 21 из 33
  822_949_319 CP2200_sfcphrg.book Seite 145 Freitag, 17. März 2006 6:57 18 u • • • • 0 0 15 Ê ÷èñëó òàêèõ ïàðàìåòðîâ îòíîñÿòñÿ: êîëè÷åñòâî âîäû â ÷àøêå êîëè÷åñòâî ïîðîøêà òåìïåðàòóðà êîôå. æåñòêîñòü âîäû. Âêëþ÷èòå ïðèáîð è ïîäîæäèòå, ïîêà îí íå áóäåò çàôèêñèðîâàí. Îäíîâðåìåííî íàæìèòå êëàâèøè
 • Страница 22 из 33
  822_949_319 CP2200_sfcphrg.book Seite 146 Freitag, 17. März 2006 6:57 18 u 0 Åñëè ïðèáîð àêòèâíî èñïîëüçóåòñÿ, êîíòåéíåð äëÿ ãóùè ñëåäóåò ÷èñòèòü åæåäíåâíî. Îá ýòîì íàïîìèíàåò ìèãàþùèé íà ïðîòÿæåíèè 1 ìèíóòû ïîñëå âûêëþ÷åíèÿ ïðèáîðà èíäèêàòîð. 3 Óäàëÿéòå ãóùó òîëüêî, êîãäà ïðèáîð íàõîäèòñÿ âî
 • Страница 23 из 33
  822_949_319 CP2200_sfcphrg.book Seite 147 Freitag, 17. März 2006 6:57 18 u Èçâëå÷åíèå ìîäóëÿ 0 Âûêëþ÷èòå ïðèáîð, íàæàâ êëàâèøó 0 «âêë./âûêë.» (ðèñ. 3, h) . Ïîäîæäèòå, ïîêà ïðèáîð íå ïåðåéäåò â èñõîäíîå ñîñòîÿíèå, è 1. íå çàêîí÷èòñÿ àâòîìàòè÷åñêèé ïðîöåññ ïðîìûâàíèÿ. Îòêëþ÷èòå ïðèáîð îò ñåòè
 • Страница 24 из 33
  822_949_319 CP2200_sfcphrg.book Seite 148 Freitag, 17. März 2006 6:57 18 u 0 Íàæìèòå êëàâèøó «âêë./âûêë.» 3 Ìû ðåêîìåíäóåì âûëèòü ïåðâóþ, çàâàðåííóþ ïîñëå âûïîëíåíèÿ (ðèñ. 3, h) . ïðîãðàììû ÷èñòêè ÷àøêó êîôå. 0 Ïîâåðíèòå êîíòåéíåð â ïîëîæåíèå «Ïîðîøîê» (ðèñ. 38). 15.7 Êàê çàïóñòèòü ïðîãðàììó
 • Страница 25 из 33
  822_949_319 CP2200_sfcphrg.book Seite 149 Freitag, 17. März 2006 6:57 18 u 0 Âíà÷àëå èçâëåêèòå è ïî÷èñòèòå âàðî÷íûé áëîê (ñì. «×èñòêà ìîäóëÿ çàâàðèâàíèÿ êîôå», ñòðàíèöà 146). Âàðî÷íûé áëîê âñòàâëÿåòñÿ òîëüêî ïîñëå óäàëåíèÿ íàêèïè. 0 Óñòàíîâèòå ñëóæåáíóþ äâåðöó. 0 Îïîðîæíèòå êîíòåéíåð äëÿ ãóùè è
 • Страница 26 из 33
  822_949_319 CP2200_sfcphrg.book Seite 150 Freitag, 17. März 2006 6:57 18 u 16 ×òî äåëàòü, åñëè ... • ... ïðîöåññ ïðèãîòîâëåíèÿ êîôå ïðåðâàëñÿ è ìèãàåò èíäèêàòîð íåîáõîäèìîñòè íàïîëíåíèÿ åìêîñòè äëÿ âîäû (ðèñ. 3, k) ? — Â åìêîñòè íåò âîäû: íàïîëíèòå åìêîñòü è íàæìèòå êëàâèøó èëè . — Åìêîñòü äëÿ âîäû
 • Страница 27 из 33
  822_949_319 CP2200_sfcphrg.book Seite 151 Freitag, 17. März 2006 6:57 18 u • • • • — Êîíòåéíåð äëÿ çåðåí ïóñò: äîñûïüòå çåðíà. — Íèçêîå çíà÷åíèå êîëè÷åñòâà ïîðîøêà: íàñòðîéòå áîëüøåå êîëè÷åñòâî êîôåéíîãî ïîðîøêà, ñì. ðàçäåë «Êàê èçìåíèòü êîëè÷åñòâî êîôåéíîãî ïîðîøêà», ñòðàíèöà 142. — Êîôå ãðóáîãî
 • Страница 28 из 33
  822_949_319 CP2200_sfcphrg.book Seite 152 Freitag, 17. März 2006 6:57 18 u 17 Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâà ïðèãîòîâëåííûõ ÷àøåê Íàïðèìåð, ïðèâåäåííàÿ íèæå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîîòâåòñòâóåò ïðèãîòîâëåíèþ 1529 ÷àøåê. 0 âñïûøåê Êîëè÷åñòâî ïðèãîòîâëåííûõ ÷àøåê êîôå õðàíèòñÿ â ïàìÿòè ïðèáîðà. Íàæàòèå êëàâèøè
 • Страница 29 из 33
  822_949_319 CP2200_sfcphrg.book Seite 153 Freitag, 17. März 2006 6:57 18 u 19 Óòèëèçàöèÿ 2 Óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû Óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíû è ïðèãîäíû äëÿ âòîðè÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Ñèíòåòè÷åñêèå ÷àñòè ñíàáæåíû ñïåöèàëüíîé ìàðêèðîâêîé, íàïðèìåð: >PE< äëÿ ïîëèýòèëåíà, >PS< äëÿ
 • Страница 30 из 33
  822_949_319 CP2200_sfcphrg.book Seite 154 Freitag, 17. März 2006 6:57 18 154
 • Страница 31 из 33
  822_949_319 CP2200_sfcphrg.book Seite 155 Freitag, 17. März 2006 6:57 18 155
 • Страница 32 из 33
  822_949_319 CP2200_sfcphrg.book Seite 156 Freitag, 17. März 2006 6:57 18 Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH Postfach 1036 D-90327 Nürnberg http://www.electrolux.de © Copyright by Electrolux 822 949 319 – 02 - 0306
 • Страница 33 из 33