Инструкция для AEG L70470FL, L70270VFL

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

L 70270 VFL

L 70470 FL

ET PESUMASIN

KASUTUSJUHEND

2

RU СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

ИНСТРУКЦИЯ ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ

31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 69
  L 70270 VFL L 70470 FL ET PESUMASIN RU СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА KASUTUSJUHEND ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 2 31
 • Страница 2 из 69
  2 www.aeg.com SISUKORD 4 5 6 7 11 14 14 14 14 16 17 18 19 23 25 OHUTUSINFO TEHNILISED ANDMED SEADME KIRJELDUS JUHTPANEEL PROGRAMMID ENNE ESIMEST KASUTAMIST SEADME KASUTAMINE PESU PANEMINE MASINASSE PESUAINE JA LISANDITE LISAMINE PROGRAMMI VALIMINE JA KÄIVITAMINE PROGRAMMI LÕPUS VIHJEID JA
 • Страница 3 из 69
  EESTI 3 PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis tagab teile aastateks laitmatu toimimise ning lisasime teie elu lihtsamaks ja kergemaks muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures ei pruugi leida. Leidke mõni
 • Страница 4 из 69
  4 www.aeg.com OHUTUSINFO Enne paigaldamist ja kasutamist lugege kasutus‐ juhend hoolega läbi. • Et teaksite, kuidas tagada enda ja oma vara ohutus. • Et aidata keskkonda. • Et teaksite, kuidas seda seadet õigesti kasuta‐ da. Hoidke kasutusjuhend alati seadme läheduses, et see oleks käepärast ka
 • Страница 5 из 69
  EESTI Elektriühendus • Veenduge, et seade on maandatud. • Kontrollige, kas andmesildil toodud elektrilised parameetrid vastavad vooluvõrgu näitajatele. • Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud elektriohutut pistikupesa. • Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikendus‐ kaableid. Tuleoht! • Ärge
 • Страница 6 из 69
  6 www.aeg.com SEADME KIRJELDUS 1 2 3 8 9 10 4 5 11 6 7 12 1 Tööpind 7 Jalad seadme loodimiseks 2 Pesuaine jaotur 3 Juhtpaneel 8 Vee väljalaskevoolik 4 Ukse käepide 9 Vee sissevõtuventiil 10 Toitekaabel 5 Andmeplaat 11 Transportimispoldid 6 Tühjenduspump 12 Jalad seadme loodimiseks TARVIKUD 1 2 4 3
 • Страница 7 из 69
  EESTI 7 JUHTPANEEL 1 2 3 10 9 1 Viitkäivituse nupp 6 Ajasäästunupp 7 Lisaloputuse nupp 8 Plekieemalduse nupp 9 Pöörete arvu vähendamisnupp 10 4 Start/paus-nupp 5 5 Ekraan 4 6 Programminupp 3 7 Sisse/välja-nupp 2 8 Temperatuuri nupp TOITENUPP 1 Vajutage seda nuppu seadme sisse- või väljalüli‐
 • Страница 8 из 69
  8 www.aeg.com EKRAAN 3 A B C D Ekraanil kuvatakse järgnev. A • Programmi maksimaalne temperatuur. B • Programmi pöörlemiskiiruse vaikeväärtus. • Sümbolid "Tsentrifuugita"1) ja "Loputusvee hoidmine". C • Ekraani sümbolid.2) Sümbolid Kirjeldus Pesufaas Loputusfaasid Tsentrifuugimisfaas Lapselukk Kui
 • Страница 9 из 69
  EESTI D 9 • Programmi aeg Programmi käivitumisel hakkab programmi aeg vähenema 1-minutiliste sammudena. • Viitkäivitus Kui vajutate viitkäivituse nuppu, kuvatakse ekraanil viitkäivituse aeg. • Häirekoodid Kui seadmel ilmneb rike, kuvatakse ekraanil häirekoode. Vt jaotist "Veaotsing". • Err Ekraanil
 • Страница 10 из 69
  10 www.aeg.com HELISIGNAALIDE FUNKTSIOON Helisignaalid kõlavad järgmistel juhtudel. • Seadme sisselülitamine. • Seadme väljalülitamine. • Nuppudele vajutamine. • Programmi lõpetamine. • Seadmel on tõrge. Helisignaalide välja-/sisselülitamiseks vajutage nuppu 8 ja nuppu 7 samaaegselt 6 sekundit.
 • Страница 11 из 69
  EESTI 11 PROGRAMMID Programm Temperatuur Pesu liik koguse maks. kaal Puuvillane 95° – külm Valge ja värviline puuvil‐ Pesemine lane tavaliselt määrdunud Loputused pesu. Pikk tsentrifuugimine maks. 7 kg Valge ja värviline puuvil‐ lane tugevalt määrdunud Puuvillane + eelpe‐ pesu. su maks. 7 kg 95° –
 • Страница 12 из 69
  12 www.aeg.com Programm Temperatuur Pesu liik koguse maks. kaal Tsükli kirjeldus Funktsioonid Vill 40° – külm Masinpestavad villased esemed. Käsitsipestavad villased ja õrnad materja‐ lid, millel on "käsitsipesta‐ va" eseme sümbol. maks. 2 kg Pesemine Loputused Lühike tsentrifuugimi‐ ne PIIRATUD
 • Страница 13 из 69
  EESTI Programm Temperatuur 13 Pesu liik koguse maks. kaal ECO Ökonoomne7) 60° - 40° STANDARDPRO‐ GRAMMID ener‐ giaklassi tarbimis‐ väärtustele. Tsükli kirjeldus Funktsioonid Valge ja värvikindel puu‐ villane tavaliselt määrdu‐ nud pesu. maks. 7 kg Pesemine Loputused Pikk tsentrifuugimine PIIRATUD
 • Страница 14 из 69
  14 www.aeg.com ENNE ESIMEST KASUTAMIST 1. 2. Tühjendussüsteemi aktiveerimiseks valage kaks liitrit vett pesuaine jaoturi põhipesu lah‐ trisse. Pange väike kogus pesuainet pesuaine jao‐ turi põhipesu lahtrisse. Valige ja käivitage kõrgeima temperatuuriga programm puuvil‐ lasele ilma pesuta. See
 • Страница 15 из 69
  EESTI 15 Pesuaine lahter eelpesufaasile, leotamisprogrammile ja plekieemaldusfunkt‐ sioonile. Lisage pesuainet eelpesule, leotamisele ja plekieemaldusele enne program‐ mi käivitamist. Pesuaine lahter pesutsüklile. Vedelat pesuainet kasutades lisage see vahetult enne programmi käivita‐ mist.
 • Страница 16 из 69
  16 www.aeg.com 4. Vedela pesuaine kasutamiseks keerake klapp alla. Kui klapp on ALUMISES asendis: – ärge kasutage želatiinitaolisi või pak‐ se vedelaid pesuaineid; – ärge lisage vedelat pesuainet üle kla‐ pil näidatud piiri; – ärge valige eelpesutsüklit; – ärge valige viitkäivituse funktsiooni. 5.
 • Страница 17 из 69
  EESTI 3. Vajutage nuppu 4 . Programm käivitub. AVAGE UKS. Programmi või viitskäivituse töötades on seadme uks lukus. Seadme ukse avamiseks toimige järgnevalt. 1. 2. 3. Vajutage nuppu 4 . Ukseluku sümbol kaob ekraanilt. Avage seadme uks. Sulgege seadme uks ja vajutage nuppu 4 . Programmi või
 • Страница 18 из 69
  18 www.aeg.com VIHJEID JA NÄPUNÄITEID PESUKOGUS • Sorteerige pesu nii: valged, värvilised, tehis‐ kiust, õrnad ja villased esemed. • Järgige pesuesemete hooldusetikettidel ole‐ vaid pesemisjuhiseid. • Ärge peske koos valgeid ja värvilisi esemeid. • Mõned värvilised esemed võivad esimesel pe‐
 • Страница 19 из 69
  EESTI 19 PUHASTUS JA HOOLDUS HOIATUS Eemaldage seade vooluvõrgust enne puhasta‐ mist. KATLAKIVI EEMALDAMINE Kasutatav vesi sisaldab lupja. Vajaduse tekkimi‐ sel kasutage lubja eemaldamiseks veepehmen‐ dajat. Kasutage spetsiaalselt pesumasinatele mõeldud toodet. Järgige tootja pakendil olevaid
 • Страница 20 из 69
  20 www.aeg.com 3. 4. Eemaldage vedela lisaaine sahtli ülaosa. Puhastage kõik osad veega. 5. 6. Puhastage jaoturi süvend harjaga. Pange jaotur tagasi süvendisse. ÄRAVOOLUPUMP HOIATUS 1. Ühendage toitepistik pistikupesast lahti. 2. Ärge eemaldage filtrit, kui seade töötab. Ärge puhastage äravoolu‐
 • Страница 21 из 69
  EESTI 21 5. Pange äravoolutoru tagasi algsesse asen‐ disse ja keerake filtrit, et see eemaldada. 6. Eemaldage pumba küljest ebemed ja praht. 7. Veenduge, et pumba tiivik pöörleb. Kui se‐ da ei juhtu, pöörduge teeninduskeskusse. 8. Puhastage filter kraani all ja pange see pumpa tagasi
 • Страница 22 из 69
  22 www.aeg.com Vee sissevõtuvooliku filtrite puhastamine. 1. 2. 3. Sulgege veekraan. Eemaldage vee sissevõtuvoolik veekraani küljest. Puhastage sissevõtuvoolikus olev filter kõva harjaga. 4. 5. Eemaldage sissevõtuvoolik seadme tagant. Puhastage ventiilis olev filter kõva harjaga või rätikuga. 6.
 • Страница 23 из 69
  EESTI 23 VEAOTSING Seadet ei õnnestu käivitada või see jääb töö käi‐ gus seisma. Püüdke esmalt leida probleemi lahendus (vt ta‐ belit). Kui see ei õnnestu, pöörduge teenindus‐ keskusse. • • - Seade ei tühjene veest. - Seadme uks on lahti või ei ole korrali‐ kult suletud. Mõne probleemi puhul kõlab
 • Страница 24 из 69
  24 www.aeg.com Probleem Võimalik põhjus Võimalik lahendus Te ei vajutanud nuppu 4 . Vajutage nuppu 4 . Valitud on viitkäivitus. Programmi kohe käivitamiseks tühista‐ ge viitkäivitus. Lapseluku funktsioon on akti‐ Lülitage lapseluku funktsioon välja. veeritud. Põrandal on vett. Voolikute
 • Страница 25 из 69
  EESTI 25 PAIGALDAMINE LAHTIPAKKIMINE 1. Kasutage kindaid. Eemaldage kattekile. Va‐ jadusel kasutage lõikurit. 2. 3. Eemaldage papist kate. Eemaldage polüstüreenist pakkematerjal. 4. Eemaldage sisekile. 5. Avage trumli uks ja võtke sees olevad ese‐ med välja.
 • Страница 26 из 69
  26 www.aeg.com 6. Asetage üks polüstüreenist pakkeelement seadme taha põrandale. Asetage seade sellele ettevaatlikult selili. Jälgige, et te ei vigastaks voolikuid. 7. 8. Eemaldage põhja alt polüstüreenalus. Tõstke seade püstasendisse. 9. Eemaldage toitekaabel ja väljalaskevoolik vooliku hoidikute
 • Страница 27 из 69
  EESTI 27 12. Pange plastist korgid aukudesse. Korgid leiate kasutusjuhendi kotist. – Soovitame pakkematerjalid ja trans‐ pordipoldid alles hoida juhuks, kui soovite seadet kolida. – Kui ostate seadme talvekuudel, kui väljas on miinuskraadid, tehke järg‐ mist. Hoidke seadet enne kasutama hakkamist
 • Страница 28 из 69
  28 www.aeg.com ETTEVAATUST Ärge asetage loodimise eesmärgil seadme jalgade alla pappi, puitu või sarnaseid materjale. SISSEVÕTUVOOLIK • Ühendage voolik seadme külge. Keerake sis‐ sevõtuvooliku vaid vasakule või paremale. Seadke see õigesse asendisse, kasutades ümarmutrit. 20 O 45 O • Ühendage vee
 • Страница 29 из 69
  EESTI 29 VEE ÄRAVOOL Väljalaskevoolikut saab ühendada mitmeti. Plastist voolikujuhikuga. • Kraanikausi äärele. • Veenduge, et plastjuhik ei saaks seadme tüh‐ jenemisel liikuda. Kinnitage juhik veekraani või seina külge. • Ventilatsiooniavaga äravoolutoru külge. Vt joonist. Otse äravoolutorusse
 • Страница 30 из 69
  30 www.aeg.com • Otse äravoolutorusse ruumi seinas, klambriga kinnitatult. Tühjendusvoolikut saab pikendada maksimaalselt pikkuseni 400 cm. Teise tühjendusvooliku ja pikenduse saami‐ seks pöörduge teeninduskeskuse poo‐ le.
 • Страница 31 из 69
  РУССКИЙ СОДЕРЖАНИЕ 33 34 36 37 41 46 46 46 46 48 49 50 52 57 60 СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА ЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ ДОБАВЛЕНИЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА И ДОБАВОК НАСТРОЙКА И ЗАПУСК ПРОГРАММЫ ПО
 • Страница 32 из 69
  32 www.aeg.com ДЛЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ Благодарим Вас за выбор данного продукта AEG. Этот продукт будет безупречно служить Вам долгие годы – ведь мы создали его с помощью инновационных технологий, которые облегчат Вашу жизнь и создадут качества, которые Вы не найдете в привычных приборах.
 • Страница 33 из 69
  РУССКИЙ 33 СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Перед установкой и использованием внима‐ тельно прочитайте настоящее руководство, которое содержит следующие сведения: • для обеспечения личной безопасности и безопасности вашего имущества; • для охраны окружающей среды. • Правильный порядок эксплуатации
 • Страница 34 из 69
  34 www.aeg.com • В случае установки прибора на пол с ко‐ вровым покрытием следует обеспечить свободную циркуляцию воздуха между ос‐ нованием прибора и ковровым покрытием. Для обеспечения необходимого простран‐ ства между прибором и ковровым покры‐ тием отрегулируйте высоту ножек прибора.
 • Страница 35 из 69
  РУССКИЙ Скорость отжима Максимум 35 1200 об/мин (L 70270 VFL) 1400 об/мин (L 70470 FL) 1) Присоедините наливной шланг к водопроводному крану с резьбой 3/4".
 • Страница 36 из 69
  36 www.aeg.com ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 1 2 3 8 9 10 4 5 11 6 7 12 1 Верхняя панель 8 Сливной шланг 2 Дозатор моющего средства 3 Панель управления 9 Входной клапан подсоединения к водо‐ проводу 10 Сетевой кабель 4 Рукоятка дверцы 5 Табличка с техническими данными 6 Сливной насос 11 Транспортировочные болты
 • Страница 37 из 69
  РУССКИЙ 37 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 1 2 3 10 9 8 7 1 Дисплей 4 Кнопка «Пауза» 5 Кнопка задержки пуска 6 Кнопка «Экономия времени» 7 Кнопка дополнительного полоскания 8 Кнопка «Выведение пятен» 9 Кнопка снижения скорости отжима 10 4 Селектор программ 3 5 Кнопка «Вкл/Выкл» 2 6 Кнопка выбора температуры
 • Страница 38 из 69
  38 www.aeg.com ДИСПЛЕЙ 3 A B C D Дисплей используется для отображения следующих сведений: A • Максимальная температура в ходе программы. B • Скорость отжима по умолчанию в данной программе. • «Без отжима»1) и «Остановка с водой в баке». C • Символы дисплея.2) Символ Описание Этап стирки Этап
 • Страница 39 из 69
  РУССКИЙ D 39 • Время работы программы После запуска программы время уменьшается с шагом в одну минуту. • Задержка пуска При нажатии кнопку отсрочки пуска на дисплее отображается время задержки пуска. • Коды неисправностей В случае неисправности прибора на дисплее отображается код неисправности. См.
 • Страница 40 из 69
  40 www.aeg.com На дисплее отображается только на‐ бор скоростей отжима, доступных для выбранной пользователем про‐ граммы стирки. • для отключения этапа отжима; • Для включения функции "Остановка с во‐ дой в баке". Выбирайте данную функцию для предотвращения образования складок на ткани. При этом
 • Страница 41 из 69
  РУССКИЙ 41 ПРОГРАММЫ Программа Температура Хлопок 95°C – Холодная стирка Хлопок + предва‐ рительная стирка 95°C – Холодная стирка Очень тихо 95°C – Холодная стирка Синтетика 60°С – Холодная стирка Синтетика + Предварительная стирка 60°С – Холодная стирка Тип загрузки макс. вес загрузки Описание
 • Страница 42 из 69
  42 www.aeg.com Программа Температура Описание этапа Режимы Белье из синтетики обычной степени за‐ грязненности. макс. 3.5 кг Стирка Полоскание Быстрый отжим СНИЖЕНИЕ СКО‐ РОСТИ ОТЖИМА ОСТАНОВКА С ВО‐ ДОЙ В БАКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬ‐ НОЕ ПОЛОСКАНИЕ ЭКОНОМИЯ ВРЕ‐ МЕНИ2) Стирка Полоскание Быстрый отжим
 • Страница 43 из 69
  РУССКИЙ Программа Температура Занавески 40°С – Холодная стирка 43 Тип загрузки макс. вес загрузки Описание этапа Режимы Программа предназна‐ чена для стирки занаве‐ сок. Автоматически до‐ бавляемый этап пред‐ варительной стирки по‐ зволяет удалить пыль с занавесок. Не добавляйте моющее средства в
 • Страница 44 из 69
  44 www.aeg.com Программа Температура ECO Экономичная7) 60° - 40° СТАНДАРТНЫЕ ПРОГРАММЫ для оценки показате‐ лей потребления. Тип загрузки макс. вес загрузки Описание этапа Режимы Белый и цветной нели‐ няющий хлопок обы‐ чной степени загрязнен‐ ности. макс. 7 кг Стирка Полоскание Продолжительный
 • Страница 45 из 69
  РУССКИЙ Фактическая температура воды мо‐ жет отличаться от температуры, за‐ явленной для отдельно взятого этапа стирки. 45
 • Страница 46 из 69
  46 www.aeg.com ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 1. 2. Чтобы активировать систему слива, за‐ лейте 2 литра воды в отделение дозато‐ ра моющего средства для основной стир‐ ки. Поместите в отделение дозатора моюще‐ го средства для основной стирки неболь‐ шое количество моющего средства. Не загружая в
 • Страница 47 из 69
  РУССКИЙ 47 Отделение дозатора моющих средств, предназначенное для этапа предварительной стирки, программы замачивания и программы выведе‐ ния пятен. Добавьте моющее средство для предварительной стирки, замачивания и выведения пятен до пуска программы. Отделение дозатора средств для стирки,
 • Страница 48 из 69
  48 www.aeg.com 4. Для использования жидкого моющего средства установите заслонку в нижнее положение. Если заслонка установлена в НИЖ‐ НЕЕ положение: – Не используйте гелеобразные или густые жидкие моющие средства. – Не добавляйте жидкого моющего средства выше предельного уров‐ ня, указанного на
 • Страница 49 из 69
  РУССКИЙ 2. Нажмите кнопку 4 . Прибор начнет об‐ ратный отсчет времени до пуска. После завершения обратного отсчета произойдет автоматический запуск про‐ граммы. Чтобы открыть дверцу прибора: 1. 2. 3. Перед нажатием на кнопку 4 , запу‐ скающей прибор, можно отменить или изменить время задержки
 • Страница 50 из 69
  50 www.aeg.com УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ • Разделите белье на: белое белье, цветное белье, синтетику, тонкое деликатное белье и изделия из шерсти. • Следуйте инструкциям, приведенным на ярлыках вещей с информацией по уходу за ними. • Не стирайте одновременно белое и цвет‐ ное белье. •
 • Страница 51 из 69
  РУССКИЙ Таблица жесткости воды Жесткость воды Уровень Тип °dH °T.H. ммоль/л градусы Кларка 1 мягкая 0-7 0-15 0-1.5 0-9 2 средней жесткости 8-14 16-25 1.6-2.5 10-16 3 жесткая 15-21 26-37 2.6-3.7 17-25 4 очень жест‐ кая > 21 > 37 >3.7 >25 51
 • Страница 52 из 69
  52 www.aeg.com УХОД И ОЧИСТКА ВНИМАНИЕ! Перед очисткой прибора выньте вилку сете‐ вого кабеля из розетки. УДАЛЕНИЕ НАКИПИ Вода содержит минеральные соли. При необ‐ ходимости удаления накипи используйте смягчитель для воды. Используйте средства, специально предназ‐ наченные для стиральных машин.
 • Страница 53 из 69
  РУССКИЙ 53 ДОЗАТОР МОЮЩЕГО СРЕДСТВА Очистка дозатора: 1. 2. Нажмите на защелку. Извлеките дозатор. 3. 1 Снимите верхнюю часть отсека для жид‐ ких добавок. Промойте водой все детали дозатора. 2 4. 5. 6. СЛИВНОЙ НАСОС Регулярно проверяйте состояние сливного насоса и поддерживайте его в чистом
 • Страница 54 из 69
  54 www.aeg.com Очистка сливного насоса: 1. Откройте дверцу сливного насоса. 2. Подставьте под нишу под сливным насо‐ сом контейнер, чтобы собрать вытекаю‐ щую воду. Нажмите на два рычажка, расположен‐ ные на сливной трубке, и потяните ее вперед, чтобы дать воде вытечь. Когда контейнер наполнится
 • Страница 55 из 69
  РУССКИЙ 8. 1 9. 2 55 Очистите фильтр, находящийся под во‐ допроводным вентилем, и вставьте его обратно в насос по специальным на‐ правляющим. Затяните как следует, чтобы предотвра‐ тить протечку. 10. Закройте дверцу сливного насоса. ФИЛЬТРЫ НАЛИВНОГО ШЛАНГА И НАЛИВНОГО КЛАПАНА Возможно,потребуется
 • Страница 56 из 69
  56 www.aeg.com ЭКСТРЕННЫЙ СЛИВ В результате неисправности прибор не сли‐ вает воду. В этом случае выполните действия шагов (1) — (6), описанные в разделе "Очистка сливно‐ го насоса". При необходимости, очистите насос. Установите сливную трубу на место и закрой‐ те крышку сливного насоса. После
 • Страница 57 из 69
  РУССКИЙ 57 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Прибор не запускается или останавливается во время работы. Сначала попытайтесь найти решение пробле‐ мы (см. таблицу). Если решение не найдено, обратитесь в сервисный центр. • • - Прибор не сливает воду. - Дверца прибора открыта или не за‐ крыта как
 • Страница 58 из 69
  58 www.aeg.com Неисправность Возможная причина Возможное решение Программа не запу‐ скается. Вилка сетевого шнура не вставлена в розетку. Вставьте вилку в розетку. Перегорел предохранитель Замените предохранитель. на домашнем распредели‐ тельном щите. Не была нажата кнопка 4 . Задана функция
 • Страница 59 из 69
  РУССКИЙ После проверки включите прибор. Выполне‐ ние программы продолжится с того момента, на котором она была прервана. Если неисправность появится снова, обрат‐ итесь в сервисный центр. Если на дисплее отображаются другие коды ошибок, обратитесь в сервисный центр. 59
 • Страница 60 из 69
  60 www.aeg.com УСТАНОВКА РАСПАКОВКА 1. Используйте перчатки. Снимите закры‐ вающую прибор пленку. При необходимо‐ сти воспользуйтесь режущим инструмен‐ том. 2. 3. Удалите картонный верх. Удалите упаковочные элементы из поли‐ стирола. 4. Снимите внутреннюю пленку. 5. Откройте дверцу и извлеките все
 • Страница 61 из 69
  РУССКИЙ 61 6. Положите один из полистирольных эле‐ ментов упаковки на пол позади прибора. Осторожно положите на него прибор задней стороной. Будьте осторожны, чтобы не повредить шланги. 7. Удалите защиту из полистирола с прибо‐ ра. Установите прибор в вертикальное поло‐ жение. 8. 1 2 9. Отсоедините
 • Страница 62 из 69
  62 www.aeg.com 12. Вставьте в отверстия пластиковые заглу‐ шки. Заглушки находится в пакете с ин‐ струкцией по эксплуатации. – Рекомендуется сохранить упаковку и транспортировочные болты на случай, если придется перевозить прибор. – Если прибор доставлен зимой при отрицательных температурах. Пе‐
 • Страница 63 из 69
  РУССКИЙ 63 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не выравнивайте прибор путем под‐ кладывания под ножки прибора ку‐ сочки картона, дерева и других по‐ добных материалов. НАЛИВНОЙ ШЛАНГ • Подсоедините шланг к прибору. Поворачи‐ вайте наливной шланг только слева на‐ право. Ослабьте зажимную гайку и распо‐ ложите его
 • Страница 64 из 69
  64 www.aeg.com СЛИВ ВОДЫ Есть несколько способов подсоединения сливного шланга. При помощи пластиковой направляющей для шланга. • Путем установки шланга на край раковины. • Убедитесь, что пластиковая направляющая не смещается, когда прибор производит слив воды. Привяжите направляющую к во‐
 • Страница 65 из 69
  РУССКИЙ • Непосредственно к к сливной трубе, встроенной в стену помещения: вставьте шланг и закрепите муфтой. Длину сливного шланга не разре‐ шается удлинять более, чем до 400 см. Для замены сливного шланга и его удлинения обращайтесь в сер‐ висный центр. 65
 • Страница 66 из 69
  66 www.aeg.com
 • Страница 67 из 69
  РУССКИЙ 67
 • Страница 68 из 69
  www.aeg.com/shop 132929520-A-452011
 • Страница 69 из 69